Generel Eksamensvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel Eksamensvejledning"

Transkript

1 S O C I O L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Generel Eksamensvejledning - revideret september 2014 Denne eksamensvejledning indeholder en gennemgang af generelle forhold, som den studerende skal være opmærksom på i forbindelse med skriftlige afleveringer. Endvidere er der en præcisering af, hvad de mest centrale betegnelser i studieordningerne omhandlende eksamensformer dækker over. Det understreges, at kravet om Videnskabelig redelighed er fuldt gældende for enhver form for skriftlig opgave. Der er en henvisning til Københavns Universitets regelsamling vedrørende Disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Københavns Universitet, der gør rede for sanktioner i forbindelse med eksamenssnyd. Det understreges endvidere, at alle skriftlige opgaver skal være ledsaget af en Tro- og Love Erklæring desangående. Det forventes, at den studerende har læst denne vejledning forud for eksamensaflevering.

2 Indholdsfortegnelse 1 Generelle forhold Afmelding Aflevering Eksamensnummer Offentliggørelse af eksamensresultater Reeksamen Sygeeksamen Tilmelding til syge-/reeksamen Offentliggørelse af eksamensresultater for syge-/reeksamen Klagemuligheder Formkrav Opgavens omfang... 6 Overskrifter... 6 Citater og henvisninger:... 6 Tabeller og grafer:... 7 Forside, indholdsfortegnelse samt bilagsfortegnelse:... 7 Fodnoter... 7 Litteraturlisten... 7 Bilagsmateriale: Engelsk resumé i speciale og bachelorprojekt Gruppebesvarelse Henvisninger Referencer (dvs. litteraturlisten, der bringes til sidst) Generelt: Eksempler på henvisninger... 9 Bøger/monografier:... 9 Artikler i tidsskrifter:... 9 Artikler i samleværker/antologier:... 9 Betænkninger/rapporter: Oplæg/Papers: Dokumenter fra Internettet ) Tydelig ophavsperson ) Blogindlæg ) Kommentar på blogindlæg ) Offentlig instans, foreninger, virksomheder mv ) Wiki Eksamensformer Pensum eller petitum: Skriftlige opgaver Afløsningsopgaver Videnskabelig Redelighed (Eksamenssnyd) Tro- og Love Erklæring:

3 1 Generelle forhold Gældende for alle skriftlige afleveringer, inklusiv synopsis, bachelorprojekt og specialet Bemærk: Der gælder forskellige regler for tilmelding og afmelding af eksamen afhængigt af, om du er optaget på bacheloruddannelsen den 1. september 2014 eller tidligere. Følgende særlige regler gælder for studerende optaget på bacheloruddannelsen 1. september 2014 eller senere (reglerne gentages nedenfor i vejledningens øvrige relevante afsnit fra side 3): Det er ikke muligt at afmelde sig fra undervisning og eksamen. Valg af fag er bindende. Når du har tilmeldt dig et valgfag, er valget bindende. Det vil sige, at når du har været tilmeldt og har deltaget i ét valgfag, så kan du ikke erstatte det med et andet fag på et senere tidspunkt. Bindingen gælder uanset om du har været til eksamen i valgfaget, er dumpet eller endnu ikke har deltaget i eksamen. Tilmelding til 30 ECTS per semester Hvert semester skal du følge det normerede studieforløb, og du skal derfor tilmeldes undervisning og eksamen til i alt 30 ECTS. Mangler du at bestå eksamener fra tidligere semestre tæller de ikke med i de 30 ECTS. Der gælder den undtagelse, at hvis du i ét semester tilmelder dig mere end 30 ECTS (inkl. tilmeldinger til Summer School), så er det tilladt at tilmelde sig tilsvarende færre ECTS i det næstkommende semester. Det gælder kun bagudrettet, så du har derfor ikke mulighed for at tilmelde dig færre end 30 ECTS mod forventning om, at du i det næstkommende semester tilmelder dig tilsvarende flere ECTS. Hvilke tilmeldinger tæller med i de 30 ECTS? Alle NYE tilmeldinger til undervisnings- og eksamensaktiviteter, Tilmelding til bachelorprojekt, speciale og godkendte praktikophold, Forhåndsgodkendelse til studieophold eller enkeltfag ved danske eller udenlandske universiteter Hvad tæller ikke med i de 30 ECTS? Tilmeldinger til undervisning og eksamen i fag du har været tilmeldt i tidligere semestre. Eksamensforsøg Du har tre forsøg til at bestå en eksamen. Hvis du udebliver fra en eksamen, bruger du ét prøveforsøg. Tilmelding til re-eksamen Hvis du udebliver fra en eksamen, hvis du bliver syg eller hvis du dumper, så tilmeldes du automatisk til den efterfølgende re-eksamen. Hvis du ikke består dit andet prøveforsøg, er der ikke krav om, hvornår du skal bruge dit 3. prøveforsøg. Du skal dog være opmærksom på uddannelsens studieaktivitetskrav. Der er den undtagelse, at hvis der er krav om, at ét fag skal bestås før du kan gå til eksamen i et andet fag, så vil du automatisk blive tilmeldt det 3. prøveforsøg ved den næste ordinære eksamen, så du hurtigst muligt har mulighed for at gå til eksamen i det efterfølgende fag og dermed følge det normerede studieforløb. Du kan selv tilmelde dig re-eksamen i den annoncerede tilmeldingsperiode, hvis du har brugt dine to første prøveforsøg

4 1.1 Afmelding Rettidig afmelding af eksamen er senest den 4. maj i forårssemestret/4. december i efterårssemestret. For fag med afleveringsfrist før den 4. maj/4. december er afmeldingsfristen senest 7 dage før den fastlagte afleveringsdato. Afmelding sker via selvbetjeningen på KUnet. Studerende optaget på bacheloruddannelsen 1. september 2014 eller senere: Det er ikke muligt at afmelde sig fra undervisning og eksamen. Valg af fag er bindende. Når du har tilmeldt dig et valgfag, er valget bindende. Det vil sige, at når du har været tilmeldt og har deltaget i ét valgfag, så kan du ikke erstatte det med et andet fag på et senere tidspunkt. Bindingen gælder uanset om du har været til eksamen i valgfaget, er dumpet eller endnu ikke har deltaget i eksamen. 1.2 Aflevering Dato samt tidspunkt for aflevering kan ses på intranet.ku.dk. For meritstuderende og udenlandske studerende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside På fremgår eksamensform og omfang. Aflevering sker i sekretariatet ved personlig henvendelse til eksamensadministratoren. Ved aflevering skal den/de studerende sørge for: Eksamensnummer/numre (ikke navn) skal anføres på forsiden. På bachelorprojekt samt synopsis skal dog anføres både navn og eksamensnummer Antal tegn inklusivt mellemrum i brødteksten skal anføres på forsiden. Endvidere skal antal tegn i fodnoterne anføres separat På gruppebesvarelser skal det anføres, hvem der er ansvarlig for hvilke dele (ikke sider, men afsnit) af besvarelsen (se endvidere punkt 2.4) Alle opgavebesvarelser (også synopser) afleveres i 3 eksemplarer, med mindre andet er oplyst Der skal afleveres en Tro- og Love erklæring. Læs mere om denne erklæring sidst i denne eksamensvejledning (punkt 6) Er man i voldsom tidsnød kan man nøjes med at aflevere 1 eksemplar af opgaven inden for det fastsatte tidsrum, om end man bør bestræbe sig på ikke at komme i den situation. I en force majeure situation kan og skal der afleveres 1 eksemplar inden for den fastsatte tidsfrist, evt. på diskette eller usb-stik. Det er en force majeure situation hvis printere og kopimaskiner er gået ned, men kødannelsen ved printere og kopimaskiner er ikke en force majeure situation. 1.3 Eksamensnummer Du får tildelt et eksamensnummer til hver eksamen, som du har tilmeldt dig. Dit eksamensnummer fremgår af KUnet. Ved aflevering af eksamensopgaven skal du påføre det tilmeldte nummer på forsiden. Du skal endvidere bruge eksamensnummeret til at få opgivet eksamensresultatet. Det er kun ved aflevering af synopser samt bachelorprojekt og speciale, at du skal påføre dit navn

5 1.4 Offentliggørelse af eksamensresultater Eksamensresultaterne for de ordinære eksaminer vil blive offentliggjort primo februar (efterårssemesteret)/primo juli (forårssemesteret). Eksamensresultaterne vil fremgå af Selvbetjeningen på KUnet. 1.5 Reeksamen Hvis du ikke består en tilmeldt eksamen til den ordinære eksamen, har du mulighed for at gå til reeksamen. Den ordinære eksamen tæller som et eksamensforsøg. Der afholdes reeksamen efter eksaminer i sommerterminen inden udgangen af september og i vinterterminen inden udgangen af februar. Der skal ske fornyet eksamenstilmelding. Ved udeblivelse fra den ordinære eksamen har man ikke ret til at gå til reeksamen. Der kan ske tilmelding til reeksamen i et udbudt kandidatfag senest to eksamensterminer efter at faget har været udbudt. Dvs. at hvis faget har været udbudt med eksamen i sommeren 2012, er sidste frist for tilmelding til reeksamen sommeren Det forudsættes, at man har været tilmeldt eksamen i det pågældende fag i det semester, det blev udbudt. Studerende optaget på bacheloruddannelsen 1. september 2014 eller senere: Hvis du udebliver fra en eksamen, hvis du bliver syg eller hvis du dumper, så tilmeldes du automatisk til den efterfølgende re-eksamen. Hvis du ikke består dit andet prøveforsøg, er der ikke krav om, hvornår du skal bruge dit 3. prøveforsøg. Du skal dog være opmærksom på uddannelsens studieaktivitetskrav. Der er den undtagelse, at hvis der er krav om, at ét fag skal bestås før du kan gå til eksamen i et andet fag, så vil du automatisk blive tilmeldt det 3. prøveforsøg ved den næste ordinære eksamen, så du hurtigst muligt har mulighed for at gå til eksamen i det efterfølgende fag og dermed følge det normerede studieforløb. Du kan selv tilmelde dig re-eksamen i den annoncerede tilmeldingsperiode, hvis du har brugt dine to første prøveforsøg. 1.6 Sygeeksamen Hvis du ved lægeerklæring kan dokumentere, at du på grund af sygdom ikke har kunnet gennemføre en tilmeldt eksamen til den ordinære eksamen, har du adgang til at deltage i en sygeeksamen. Den ordinære eksamen tæller i dette tilfælde ikke som et eksamensforsøg. Der afholdes sygeeksamen efter eksaminer i sommerterminen inden udgangen af september og i vinterterminen inden udgangen af februar. Der skal ske fornyet eksamenstilmelding. Lægeerklæringen skal indsendes senest 3 hverdage efter eksamen har fundet sted (til eksamenskoordinatoren). Studerende optaget på bacheloruddannelsen 1. september 2014 eller senere: Hvis du udebliver fra en eksamen, hvis du bliver syg eller hvis du dumper, så tilmeldes du automatisk til den efterfølgende re-eksamen. Hvis du ikke består dit andet prøveforsøg, er der ikke krav om, hvornår du skal bruge dit 3. prøveforsøg. Du skal dog være opmærksom på uddannelsens studieaktivitetskrav. Der er den undtagelse, at hvis der er krav om, at ét fag skal bestås før du kan gå til eksamen i et andet fag, så vil du automatisk blive tilmeldt det 3. prøveforsøg ved den næste ordinære eksamen, så du hurtigst muligt har mulighed for at gå til eksamen i det efterfølgende fag og dermed følge det normerede studieforløb. Du kan selv tilmelde dig re-eksamen i den annoncerede tilmeldingsperiode, hvis du har brugt dine to første prøveforsøg. 1.7 Tilmelding til syge-/reeksamen Tilmeldingsperioden til reeksamen er mellem februar for vintereksamen og mellem juli for sommereksamen. Tilmelding på selvbetjeningen på KUnet

6 Tilmeldingsperioden fremgår af \uddannelsessiden > eksamen og på Intranettet. Det er ikke muligt at tilmelde sig hverken reeksamen eller sygeeksamen, hvis man har afmeldt den ordinære eksamen. Du har således kun mulighed for at tilmelde dig til syge-/reeksamen i de fag, som du har været tilmeldt ved den ordinære eksamen. Studerende optaget på bacheloruddannelsen 1. september 2014 eller senere: Hvis du udebliver fra en eksamen, hvis du bliver syg eller hvis du dumper, så tilmeldes du automatisk til den efterfølgende re-eksamen. Hvis du ikke består dit andet prøveforsøg, er der ikke krav om, hvornår du skal bruge dit 3. prøveforsøg. Du skal dog være opmærksom på uddannelsens studieaktivitetskrav. Der er den undtagelse, at hvis der er krav om, at ét fag skal bestås før du kan gå til eksamen i et andet fag, så vil du automatisk blive tilmeldt det 3. prøveforsøg ved den næste ordinære eksamen, så du hurtigst muligt har mulighed for at gå til eksamen i det efterfølgende fag og dermed følge det normerede studieforløb. Du kan selv tilmelde dig re-eksamen i den annoncerede tilmeldingsperiode, hvis du har brugt dine to første prøveforsøg. 1.8 Offentliggørelse af eksamensresultater for syge-/reeksamen Eksamensresultaterne for syge-/reeksamener bliver offentliggjort primo marts (efterårssemesteret)/primo september (forårssemesteret). Eksamensresultaterne vil fremgå af Selvbetjeningen på KUnet. 1.9 Klagemuligheder Klagen, der skal være skriftlig og begrundet, skal senest 2 uger efter at resultatet er bekendtgjort sendes til Det samfundsvidenskabelige Fakultet, Samf-Informationen, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K. https://intranet.ku.dk/samfstuderende/eksamen/eksamensklager/sider/default.aspx I øvrigt henvises til Eksamensbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 666 af 24. juni Se 2 Formkrav 2.1 Opgavens omfang Det maksimale omfang af opgavens brødtekst er fastlagt af studienævnet for sociologi og anført i studieordningerne samt i den elektroniske lektionsplan. 1 sides brødtekst svarer til tegn inkl. mellemrum. I optællingen og angivelsen af antal tegn, skal der tages hensyn til følgende: Overskrifter Medregnes til opgavens brødtekst. Citater og henvisninger: Medregnes til opgavens brødtekst. Se endvidere punkt 3 vedr. Henvisninger

7 Tabeller og grafer: Hver tabel eller graf tæller samlet som eet tegn og skal derfor medregnes til opgavens brødtekst. Man skal være opmærksom på, at en importeret tabel eller graf fra fx Excel ikke automatisk tæller som eet tegn, hvorfor man skal tælle tegn for hver enkelt tabel og trække det fra, når man opgiver det samlede antal tegn i brødteksten. Kontakt underviseren eller øvelseslærerne for en yderligere uddybelse heraf. Forside, indholdsfortegnelse samt bilagsfortegnelse: Disse skal ikke medregnes til opgavens brødtekst. Fodnoter Fodnoter medregnes ikke til opgavens brødtekst. Fodnoter må dog ikke overstige, hvad der svarer til 10 % af opgavens maksimale omfang. Hvis dette omfang er sat til 10 sider á tegn (i alt tegn), må der således maksimalt tillægges tegn som fodnoter. Dette tillæg til opgaven på 10 % kan kun anvendes til fodnoter og må ikke konverteres til brødtekst. Det skal på forsiden anføres, hvor mange tegn fodnoterne fylder. Fodnoter er forbeholdt en uddybning af teksten på områder, hvor man finder dette relevant, f.eks. kan man henvise til andre forfattere med en divergerende opfattelse af det diskuterede, eller hvis man ønsker at præcisere, at man kun påkalder sig et enkelt eller flere kapitler i en bog. Der kan også tages forbehold for eventuelle forsimplinger, såfremt man ikke finder, at dette hører hjemme i teksten eller lignende. Ved denne type af fodnoter skal fodnotehenvisningen placeres efter sætningens/afsnittets punktum. Fodnoter kan endvidere anvendes, hvis man ønsker at knytte en kommentar til eksempelvis en forfatter eller et begreb. Ved denne type af fodnoter skal fodnotehenvisningen placeres efter forfatter eller begreber inde i sætningen. Man skal være opmærksom på, at brødteksten skal kunne læses og bedømmes uden fodnoter, og at disse ikke kan forventes læst af eksaminator og censor. Fodnoter må ikke bruges til henvisninger til referencer. Litteraturlisten Litteraturlisten skal ikke medregnes til opgavens brødtekst. Den skal rumme en alfabetisk ordnet liste efter efternavn og indeholde de bøger/artikler, der er brugt, citeret eller på anden måde anvendt som referencer i opgaven. Se mere under punkt 4 Referencer. Bilagsmateriale: Bilagsmateriale som f.eks. beregninger eller transskriberede interviews, skal ikke medregnes til opgavens brødtekst. Bilag skal virke som underbyggende dokumentation for opgaven, men indgår ikke som en del af opgaven, hvorfor man ikke kan forvente at eksaminator og censor læser disse. 2.3 Engelsk resumé i speciale og bachelorprojekt Specialet skal forsynes med et engelsk resumé. Resuméet indgår i det samlede bedømmelsesgrundlag og medregnes til specialets brødtekst. Resuméet må højst fylde 1½ side, når specialet skrives af en person, og højst 3 sider ved gruppebesvarelse

8 Bachelorprojekt skal forsynes med et engelsk resumé. Resuméet indgår i det samlede bedømmelsesgrundlag og medregnes til bachelorprojektets brødtekst. Resuméet må højst fylde 1 side, når bachelorprojektet skrives af en person, og højst 2 sider ved gruppebesvarelse. Der er ingen formelle krav angående placering af resuméet. Den/de studerende kan vælge at placere det først eller sidst i opgaven. 2.4 Gruppebesvarelse Ved gruppebesvarelser lægges der vægt på, at opgavebesvarelsen fremstår som en helhed, men for at opfylde eksamensbekendtgørelsens krav om individuel bedømmelse skal de enkelte deltageres bidrag kunne konstateres. Det betyder, at der ved opgavebesvarelser skal udarbejdes en ansvarsfordeling, hvor det anføres, hvem der er ansvarlig for hvilke dele af besvarelsen. Dette sker afsnit for afsnit, ikke sidevist. Det er således en god idé at nummerere såvel opgavens hovedafsnit som underafsnit. Indledende afsnit, delkonklusioner og konklusion kan være skrevet i fællesskab, hvorfor flere eller alle gruppemedlemmer kan anføres ud for disse. Ved gruppebesvarelser med mundtligt forsvar (bachelorprojekt og specialer) skal der ligeledes anføres en ansvarsfordeling, men mundtlige oplæg samt diskussion af bachelorprojekt og speciale er ikke på mekanisk vis underlagt denne ansvarsfordeling. Læs mere om det mundtlige forsvar af bachelorprojekter og specialer på 3 Henvisninger 3.1 Henvisninger angives i parentes i brødteksten (dvs. ikke i noter), helst i slutningen af den sætning, hvor de påkaldes, og efter det citat, det handler om, og efterfølges i så fald altid af et punktum. Fx Således (Hansen 1996). eller: (Hansen 1995, 1996; Petersen 1996). med semikolon mellem forfatterne. 3.2 Henvisninger kan indskrænkes til årstal og evt. sidetal, hvis forfatternavnet er integreret i teksten, og kan da placeres frit i sætningen, fx: som Hansen (1996:33) har argumenteret for. 3.3 Hvis der i artiklen indgår flere arbejder med samme forfatter fra samme år, alfabetiseres de således: (Hansen 1996a, 1996b:33). 3.4 Hvis der indgår flere forfattere med navnet Hansen, skal et tilstrækkeligt antal forbogstaver eller fornavne anføres for at sikre entydighed. 3.5 Så vidt muligt skal der angives sidetal ved referencen, og altid ved citater, således: (Hansen 1996:33). eller (Hansen 1996:22-35). 3.6 Løse henvisninger som fx (Parsons), (Marx) eller (Luhmann passim) accepteres ikke. 3.7 Man kan forkorte et flerforfatterværk i henvisningen med forkortelsen; et al. fx: (Hansen et al. 1996:33).. I litteraturlisten bør alle forfattere medtages

9 4 Referencer (dvs. litteraturlisten, der bringes til sidst) 4.1 Generelt: Det ledende princip er at anføre eller fremhæve det, man i forhold til normale biblioteks-systemer skal bruge for at finde eller skaffe referencen selv eller via bibliotekar, og helst i den rækkefølge, man normalt vil gribe sagen an. 1. Der kan kun refereres til skriftligt materiale. Mundtlige udsagn eller interviews kræver præcisering i noter med angivelse af ophavsmand, tid, sted osv. 2. Ved det første navn, dvs. det navn man søger på, nævnes efternavn først og derefter fornavn(e) (evt. forkortet). Det gælder også for førsteforfatteren til et samleværk, hvori man finder en anført artikel. Alle andre navne skrives som de siges, dvs. med fornavne eller forbogstaver først. 3. Rækkefølgen af oplysningerne er følgende: Efternavn, fornavn/forbogstaver, evt. andre navne, redaktion (hvor det er relevant), årstal, titel (i kursiv ved bøger, i anførselstegn ved tidsskrifter og ved bidrag til samleværker, hvor det da er tidsskriftets navn eller samleværkets titel, der kursiveres), herefter trykkested og forlag med kolon imellem. 4. Er referencen på engelsk skrives der and før sidste forfatter (og komma mellem de andre) ligesom der skrives in ved samleværker og (ed.) eller (eds) ved redigerede bøger. Derudover skives navneord som hovedregel med stort (specielt hvis det er amerikanske tekster). 4.2 Eksempler på henvisninger Bøger/monografier: Her kursiveres titlen på bogen, hvorefter der anføres trykkested og forlag. F.eks: Hansen, Erik Jørgen & Bjarne Hjorth Andersen 2000: Et sociologisk værktøj. Introduktion til den kvantitative metode. København: Hans Reitzels Forlag. Artikler i tidsskrifter: Titlen på artiklen sættes i anførselstegn. Tidsskriftets navn kursiveres. Nummer og årgang skrives i tal adskilt fra tidsskriftets navn med et komma [dvs. uden at skrive Vol. eller Årgang ]. F.eks: Bloch, Charlotte 1994: Skam, stolthed og sociale bånd. Dansk Sociologi, 5, nr. 4: Artikler i samleværker/antologier: Generelt kombinerer man retningslinierne for artikler med retningslinierne for bøger. Her er det bogen, der kursiveres, mens artiklens titel sættes i anførselstegn. F.eks: Mortensen, Nils 1990: Normer, i Gundelach, Peter et al. (red.): Sociologi under forandring. København: Gyldendal:

10 Betænkninger/rapporter: Her er det ofte en institution, der anføres som forfatter, endda ofte den samme, der optræder som forlag. F.eks: Socialministeriet 1994: Socialpsykiatri mellem system og bruger. 6. rapport. Projekt socialpsykiatri 15-M. København: Socialministeriet. Oplæg/Papers: Her er det arrangementet, der fremhæves (for at andre evt. kan finde frem til kilden, hvis ikke den er i biblioteket). F.eks: Bourdieu, P. 1999: The Craft of Danish Sociology. Paper to the conference: Strategies and Perspectives, The Danish Sociological Association, Copenhagen, December Aviser/blade mv. Ved ledere anføres avisens navn som forfatter, årstal og dernæst titel, dato (uden årstal, evt. ved at skrive måned med bogstaver) og sidenummer. F.eks: Information 1997: Forår på Balkan. Leder, d. 6. februar: 5-6 Ved indlæg er det forfatter, år, titel, dato, sidenummer. F.eks: Kuperman, Sofia 1997: I Danmark er jeg ikke født her har jeg hjemme. Information, d. 19. april: Dokumenter fra Internettet Ved brug af indhold fra internetsider, kan man med fordel bemærke at man har med information fra internettet at gøre, f.eks. Som det fremgår af Servicestyrelsens hjemmeside. Som grundregel refereres i brødteksten til ophavet til den anvendte information, samt årstal, dato og tidspunkt for indholdets offentliggørelse/modificering (hvis muligt). I litteraturlisten tilføjes i øvrigt en beskrivelse af indholdet (herunder overskrift for det refererede) samt fuldstændig http-adresse og besøgstidspunkt. f.eks. 1) Tydelig ophavsperson Henvisning i brødtekst: (Thorning-Schmidt 13/3-2012) Reference i litteraturliste: Thorning-Schmidt, Helle (13/3-2012): Pressemøde den 13.marts 2012, Statsministeriets pressemødearkiv. (besøgt d.19/3-2012). 2) Blogindlæg Henvisning i brødtekst: (Posner 21/2-2012) Reference i litteraturliste:

11 Posner, Richard (21/2-2010): Double Exports in Five Years?, The Becker-Posner Blog, February 21, (besøgt d.19/3-2012) 3) Kommentar på blogindlæg Henvisning i brødtekst: (Jack 25/2-2010) Reference i litteraturliste: Jack (25/2-2010, 7:03 p.m.): comment on Richard Posner, Double Exports in Five Years?, The Becker-Posner Blog, February 21, (besøgt d.19/3-2012) 4) Offentlig instans, foreninger, virksomheder mv. Henvisning i brødtekst: (Københavns Kommune) Reference i litteraturliste: Københavns Kommune: København tradition og udvikling, Fakta om kommunen. ng.aspx (besøgt d.19/3-2012). 5) Wiki Henvisning i brødtekst: (Wikipedia 12/3-2012, kl.01:47) Reference i litteraturliste: Wikipedia (12/3-2012, kl.01:47). Socrates : (besøgt d.19/3-2012). 5 Eksamensformer I studieordningerne for de sociologiske uddannelser fremgår det hvilke eksamensformer, der er knyttet til hvilke fag eller fagkategorier. Nedenfor præciseres, hvad de mest centrale betegnelser dækker over. 5.1 Pensum eller petitum: Afgørende for eksamensformerne er, om den afgrænsede mængde litteratur, som eksaminationen foregår på baggrund af, i studieordningerne er benævnt pensum eller petitum. En pensum-eksamen er en eksamination på baggrund af litteratur, som er obligatorisk for alle de studerende og fastlagt af underviseren. Ved pensum-eksamen skal den studerende ved eksamenen tage udgangspunkt i fagets pensum i besvarelsen af den af underviseren fastlagte problemstilling. I nogle fag kan der endvidere være et krav om, at den studerende udover det fastlagte pensum selv skal opgive en mængde litteratur, som vedkommende også eksamineres i. Hvor mange sider og hvilke krav, der stilles til den valgfrie litteratur, fastlægger den enkelte underviser. Denne variant af pensum-eksamen findes på nogle fag med eksamensformen mundtlig eksamen med synopsis. En petitum-eksamen er derimod en eksamination på baggrund af litteratur, som den studerende selv frit har sammensat inden for rammerne af henholdsvis de enkelte fagbeskrivelser for bachelorfagene og

12 kursusbeskrivelser for kandidatfagene. Fagbeskrivelserne fremgår af studieordningen, mens kursusbeskrivelserne fremgår af den elektroniske lektionsplan. Petitum-eksamener gælder særligt bachelorprojekter og specialet, men også afløsningsopgaver på både bachelor- og kandidatuddannelsen. I forbindelse med afløsningsopgaver skal den/de studerende være opmærksom på, at selv om der er tale om et frit sammensat petitum, skal der inddrages væsentlige dele af den læste litteratur på faget relevant i forhold til den valgte problemstilling/problemformulering. 5.2 Skriftlige opgaver Ved en skriftlig opgave forstås en opgave, der besvarer et eller flere stillede spørgsmål. Der eksamineres her på baggrund af fagets pensum, dvs. den litteratur, der er fastlagt af underviseren. Anden litteratur kan også inddrages, men den/de studerende bliver primært bedømt i håndtering af pensum. 5.3 Afløsningsopgaver I en afløsningsopgave er det den/de studerende, der selvstændigt udformer og afgrænser en problemstilling inden for fagets rammer på baggrund af et petitum, idet den/de studerende som nævnt skal være opmærksom på at inddrage væsentlige dele af den læste litteratur på faget relevant i forhold til den valgte problemstilling. Hvis den/de studerende er i tvivl om den valgte problemstilling befinder sig inden for fagets rammer, kan underviseren kontaktes med henblik på nærmere afklaring heraf. 5.4 Mundtlig eksamen med synopsis: En synopsis eksamen er en tredelt eksamen, som indeholder en skriftlig synopsis, et mundtligt oplæg og en efterfølgende diskussion mellem den studerende, eksaminator og censor. Synopsis betyder sammenfattende oversigt. Det er et skriftligt oplæg fra den/de studerende stilet til eksaminator og censor, og synopsen har alene til formål at fungere som oplæg til diskussion i forbindelse med den mundtlige eksamen. En synopsis er at sammenligne med indledningen i en skriftlig opgave. En synopsis er derfor ikke en opgave og inddrages ikke i bedømmelsesgrundlaget. Det er vigtigt, at synopsen rummer en klar problemformulering eller vinkling af pensum. Den afgrænsede problemformulering, som studenten lægger op til at diskutere ved den mundtlige eksamen, skal ligge indenfor rammerne af pensum og bør præsenteres, så den kan sættes i relation til de forskellige hovedsynspunkter eller teoriretninger, der er repræsenteret i pensum. Problemformuleringen kan tage udgangspunkt i både en teoretisk eller empirisk problematik. Synopsen kan udarbejdes i mindre grupper (max 4), men selve den mundtlige eksamination afvikles og karakterbedømmes individuelt. Ved aflevering af en fælles synopsis kan de studerende vælge at lade dette fremgå på forsiden. Den mundtlige eksamination er delt i to: Et mundtligt oplæg, som den studerende har forberedt sig på og en efterfølgende diskussion af problemformuleringen og uddybende spørgsmål. Eksaminationen tager således udgangspunkt i synopsens problemformulering og det mundtlige oplæg, men eksaminator kan eksaminere i hele pensum. Man kan således ikke regne med, at hele eksamen kommer til at dreje sig om synopsen. Omfanget af en synopsis varierer fra fag til fag

13 Man skal være opmærksom på, at også en synopsis er omfattet af de generelle eksamensbestemmelser, hvad angår forside, omfang, aflevering, bilag samt referencer. Synopsen skal således rumme såvel henvisninger som litteraturliste på samme måde som skriftlige opgaver. 5.5 Integrerede eksamensopgaver Ved integrerede eksamensopgaver mellem et metode- og teorifag er det væsentligt, at opgaven fremstår som en helhed og ikke som to adskilte opgaver. De metodiske betragtninger skal være relevante i forhold til den substantielle/teoretiske problematik, der i øvrigt gøres til genstand for behandling i opgavebesvarelsen. 6 Videnskabelig Redelighed (Eksamenssnyd) Det hedder i Regelsamling for Københavns Universitet vedrørende Disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Københavns Universitet om Videnskabelig redelighed, at: 2. Den studerende skal under studiet og eksamener efterleve reglerne om videnskabelig redelighed. Stk. 2. Videnskabelig uredelighed foreligger, når der ved forfalskning, plagiering, fortielse eller på anden måde vildledes om den pågældendes egne indsats eller resultater, eller når en anden studerende bistås hermed. Eksempelvis betragtes manglende kildeafgivelser i skriftlige opgaver som fortielser. Forsøg på at snyde behandles på samme måde som gennemførte snyderier. Stk. 3. Den studerende skal også efterleve andre regler om eksamener. Dette regelgrundlag fordrer, at der ved besvarelse af alle skriftlige opgaver ved brug af litteratur anføres citationstegn ved direkte gengivelse af litteraturuddrag fulgt af henvisning. I fald en tekst parafraseres, skal dette også fremgå ved henvisninger i brødteksten. Dette gør sig også gældende ved brug af andres eller egne tidligere besvarede eksamensopgaver, om end det tilrådes, at dette kun finder sted i meget begrænset omfang. I fald der i forbindelse med udarbejdelse af skriftlige arbejder (inkl. bachelorprojekter og specialer) gøres brug af andres eller egne tidligere skrevne opgaver, skal dette således også fremgå klart ved brug af citationstegn og henvisning til reference. Et konstateret genbrug af litteratur (påberåbt eller ikke påberåbt) i opgavebesvarelsen af andres eller egne tidligere udarbejdede opgavebesvarelser, uden at disse gængse akademiske standarder og regler for korrekt eksamensadfærd er overholdt, vil blive indberettet til fakultetet. Hvis fakultetet vurderer at der er tale om eksamenssnyd, indberetter fakultetet sagen til Rektor. Disse sanktioner strækker sig fra tildeling af advarsel til bortvisning fra universitetet for en begrænset periode eller permanent (jfr. Regler om Disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Københavns Universitet ). Tro- og Love Erklæring: Alle skriftlige opgaver inklusive bachelorprojekter og specialer - skal være vedlagt en underskrevet Tro- og Love Erklæring, hvor man står inde for ikke at have forbrudt sig mod reglerne for videnskabelig redelighed. Ved gruppebesvarelser skal der foreligge en underskrevet Tro- og Love Erklæring fra alle gruppens medlemmer

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd GOD AKADEMISK PRAKSIS - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD SDU forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt og at eksamen altid afspejler dit arbejde. Når du står med dit

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 5 Afsluttende eksamensprojekt 1. Formålet med

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2015 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I VEDLIGEHOLD... 1 Efterårssemestret

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2014 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Vedligehold

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Fagprøve På vej mod fagprøven

Fagprøve På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Odense 2009, 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen 2012/2013 1. Akademiuddannelsen Uddannelsen, der er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, består af et antal linjer, der retter sig mod centrale funktioner

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Efterårssemester 2015 Side 1 af 23 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Projektledelse

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business Efterårssemester 2014 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Design og

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur Indhold Emnevalg Valg af vejleder Specialeplads Vejledningsprocessen Eksamenskontrakten Dispensation fra eksamenskontrakten Vejledningsplan Opgaveformulering

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School Studieordning for den kandidatuddannelse cand.merc.(dat.)-studiet Copenhagen Business School 2004 / 05 I henhold til 7 og 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 626 af 28. august 1991 om den erhvervsøkonomiske

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Efterårssemester 2014 Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Projektledelse

Læs mere

Eksamen. Orientering til eleverne

Eksamen. Orientering til eleverne Eksamen Orientering til eleverne Indhold Hvad hvis man kommer for sent? eller bliver syg?... 2 Må andre overvære eksamen?... 2 Anvendelse af hjælpemidler:... 2 Snyd (uretmæssig hjælp)... 3 Fejl og mangler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold. 2. Adgangskrav. 3. Tilrettelæggelse og opbygning

Indholdsfortegnelse. 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold. 2. Adgangskrav. 3. Tilrettelæggelse og opbygning Indholdsfortegnelse Side 1/15 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold 1.1 Designuddannelsens overordnede formål 1.2 Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen som designer 1.3 Kvalifikationer og mål

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011

Rettelsesblad til. Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011 Rettelsesblad til Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011 Ændring 12 Gælder for studerende indskrevet pr 1september 2011 og senere s 14 i

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. HD 2. del i Marketing Management, vinter 2013/sommer 2014

AKTIVITETSKALENDER. HD 2. del i Marketing Management, vinter 2013/sommer 2014 AKTIVITETSKALENDER HD 2. del i Marketing Management, vinter 2013/sommer 2014 Semesterstart: Eksamenstilmelding: Undervisnings-tilmelding: Eksamen: Syge- og reeksamen: I efteråret 2013 starter alle hold

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 Dette hæfte tilhører: navn klasse / hold Der udleveres kun ét hæfte pr. kursist. Randers HF & VUC Indhold Vigtige datoer og regler: s. 3-6 1: Fag

Læs mere

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

Den gode projektopgave

Den gode projektopgave Den gode projektopgave Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi Aarhus Indhold Opgavens dele placeres således:... 3 Titelblad/ forside...

Læs mere

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Kapitel 1 Indledning 1 Denne fællesdel er gældende for alle masteruddannelser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og erstatter de dele af de eksisterende

Læs mere

Akademi-uddannelserne (AU)

Akademi-uddannelserne (AU) Akademi-uddannelserne (AU) Information angående: SKRIFTLIG EKSAMEN - International Handel & Markedsføring - International Transport & Logistik - Kommunikation & Formidling - Ledelse - Økonomi & Ressourcestyring

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Kapitel 1 generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 generelle uddannelsesbestemmelser STUDIEORDNING for den erhvervsøkonomiske/erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc.(jur.) Copenhagen Business School, Handelshøjskolen 2011 I henhold til 24, stk. 1, 3-5 og 7, i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2014 juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Grundlaget for eksamen... 5 Overblik over eksamensformerne... 6 De obligatoriske moduler... 6

Læs mere