Retningslinjer for projekt- og kursuseksamener

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for projekt- og kursuseksamener"

Transkript

1 School of Engineering and Science Godkendt revideret Retningslinjer for projekt- og kursuseksamener Dette dokument er et sæt af retningslinjer for afholdelse af og deltagelse i projekt- og kursus-eksamener under School of Engineering and Science. Der gøres opmærksom på, at disse regler og retningslinjer er udarbejdet på baggrund af reglerne i Eksamensordningen og Fællesbestemmelser og skal ses som en samling af de gældende regler og en række praktiske råd for, hvordan kursusholdere bør tilrettelægge evalueringer, og hvordan studerende skal forholde sig ved evalueringerne. Motivationen herfor er, at der i de senere år er set eksempler på stor spredning i afviklingen af og beståelseskriterierne for eksamener i forskellige kurser, samt forvirring fra de studerendes side om, hvilke regler der gælder ved evalueringerne. Projekteksamen Intern censur ved projekteksamen Udover de(n) eksaminator(er), der har fungeret som vejleder(e), udpeges en intern censor, der ikke har undervist den studerende på det pågældende semester. (Studienævnet kan dispensere fra reglen om, at den interne censor ikke må have undervist på semestret). Den interne censor skal udpeges blandt adjunkter, lektorer og professorer. Følgende kræver særlig tilladelse af studienævnsformanden for at være intern censor: eksterne lektorer, ph.d.-studerende, undervisningsassistenter og videnskabelige assistenter. Brug af eksterne lektorer, ph.d.-studerende, undervisningsassistenter og videnskabelige assistenter som interne censorer bør så vidt muligt undgås.. Ph.d.-studerende må ikke fungere som intern censor, hvis deres egen ph.d.-vejleder er eksaminator. Kursuseksamen School of Engineering and Science anbefaler, at disse retningslinjer læses igennem inden planlægningen og afholdelsen af hver eksamen, så de er i frisk erindring. Eksamensformen er normalt fastlagt i studieordningen. Dog gælder for studienævn, hvor der kan vælges mellem flere eksamensformer (f.eks. mundtlig eller skriftlig) i studieordningen, at eksamensformen skal være afklaret senest 2 uger efter kursusstart (jf. Eksamensordningen). I alle tilfælde gælder det, at eksamenspensum skal foreligge senest 3. sidste kursusgang. Der er følgende muligheder for evaluering: A. Skriftlig eksamen ligger normalt efter projektafleveringen. Side 1 af 8

2 resultatet af eksamenen skal foreligge senest 15 hverdage efter eksamenens afholdelse. Bedømmelsen skal være meddelt den studerende senest 20 hverdage efter prøvens afholdelse. B. Mundtlig eksamen ligger normalt efter projektafleveringen bedømmelsen meddeles umiddelbart efter eksamenens afholdelse. C. Ugeopgave og lignende, herunder miniprojekt og portfolio resultatet skal foreligge senest 15 hverdage efter sidste opgavebesvarelse eller mundtlige fremlæggelse e.l. Bedømmelsen skal være meddelt den studerende senest 20 hverdage efter prøvens afholdelse. sidste del af eksamenen må gerne foreligge i løbet af semesterperioden. D. Bedømmelse under kursets forløb/undervisningsdeltagelse resultatet skal foreligge senest 15 hverdage efter sidste opgavebesvarelse eller mundtlige fremlæggelse e.l. Bedømmelsen skal være meddelt den studerende senest 20 hverdage efter prøvens afholdelse. sidste del af eksamenen må gerne foreligge i løbet af semesterperioden. Hvis der for eksamenstype A eller B ønskes afholdt eksamen i løbet af semesterperioden, skal der søges tilladelse herom hos det relevante studienævn. Dato for eksamen og reeksamen (under hensyntagen til studieordningen) fastlægges ved skemalægningen ved semesterstart i henhold til skolens retningslinjer for skemaplanlægning. Tilladte hjælpemidler oplyses senest 4 uger før eksamensdato. For samtlige eksamensformer bør kursusholder ligeledes være opmærksom på, at pensum og antal eksamensspørgsmål sikrer, at læringsmålene kan vurderes. Det skal endvidere tilsikres, at den studerendes arbejdsindsats i forbindelse med kursusdeltagelse og eksamen med rimelighed svarer til den forventede arbejdsindsats jf. studieordningen (for en studerende betyder 1 ECTS en forventet arbejdsbelastning på 30 timer, hvilket inkluderer forelæsninger, opgaveregning, forberedelse til hver kursusgang mv. samt forberedelse til eksamen). A. Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen udformes som et opgavesæt, der skal besvares i løbet af en eksamen på 2-4 timer (fastsat på forhånd). I udformningen af opgavesættet skal det tilstræbes at eksamenssættet afspejler så meget af kursets pensum som muligt, jf. kursusbeskrivelsen, med det formål at kunne afdække, om de studerende har et rimeligt overblik over stoffet der er et minimum af genbrug af opgaver fra tidligere års eksamenssæt. Hermed menes, at opgaver, hvor den eneste forskel i forhold til tidligere tilsvarende opgaver er udskiftning af nogle få konstanter, helst skal undgås. opgaverne ikke afhænger så meget af foregående opgaver i sættet, således at de er umulige at løse, hvis den studerende ikke kunne løse den/de tidligere opgaver Side 2 af 8

3 eksamensomfang afspejler kursets sværhedsgrad og omfang opgavesættet afleveres til studiesekretæren senest 14 dage før prøvens afholdelse. Opgavesættet skal forud for aflevering til uddannelsessekretæren forelægges censor til kommentering. Anvendes der intern bedømmelse skal opgavesættet gennemses af en fagfælle ved AAU. Evaluering af skriftlig eksamen Under evalueringen af opgavebesvarelsen bør det i væsentlig grad være metoden, der tæller, mere end det specifikke resultat. Dette betyder, at en opgavebesvarelse ikke tæller fuldt, selvom resultatet er korrekt, hvis metoden ikke er angivet i besvarelsen. Det betyder endvidere, at en opgavebesvarelse kan tælle næsten fuldt i bedømmelsen, selvom de enkelte resultater ikke er korrekte, hvis de rigtige metoder og teorier er anvendt ved løsningen. Da der er stor forskel på fagligheden i de enkelte kurser, er det op til kursusholderen at lægge et rimeligt beståelsesniveau. Hvis det skønnes nødvendigt, kan det relevante studienævn udarbejde en positiv- /negativliste over alle hjælpemidler. Kursusholderen kan dog, efter studienævnets godkendelse, indføre begrænsninger i brugen af hjælpemidler, herunder PC. Begrænsningerne fastlægges samtidig med valget af eksamensform. Tilladte hjælpemidler angives sammen med eksamensdato. Eksaminanden medbringer selv de tilladte hjælpemidler. Det er som udgangspunkt ikke tilladt at medbringe printer, medmindre der gives særskilt dispensation fra studienævnet. Studienævnet kan endvidere efter ansøgning godkende aflevering f.eks. via USB stik eller upload til en hjemmeside e.l. Kursusholder ansøger studienævnet senest 14 dage før prøvens afholdelse. Ordensregler og hjælpemidler for skriftlige eksamener 1. Studerende skal fremvise gyldigt studiekort eller billedlegitimation. 2. Inden opgaverne uddeles, skal de studerende være på plads. Eksaminanden skal kun skrive studienummer (ikke navn) på opgavebesvarelsen på alle sider. Dog gælder det på Første Studieår, at navn også skrives på samtlige sider. 3. Studerende bedes møde en halv time før eksamenens begyndelsestidspunkt. Ankommer en studerende efter, at eksamenen er begyndt, skal underviseren kontaktes for at afgøre, om forsinkelsen er rimeligt begrundet. En halv time efter eksamenens begyndelsestidspunkt må studerende ikke længere blive lukket ind i eksamenslokalet. 4. Det er ikke tilladt den studerende at forlade eksamenslokalet før tidligst en halv time efter eksamensstart ej heller den sidste halve time inden eksamensafslutningen. Side 3 af 8

4 5. Er en eksaminand nødsaget til at afbryde eksamenen på grund af sygdom, afleveres opgaven med oplysning om, hvorvidt den ønskes bedømt. Hvis den ikke ønskes bedømt, indsendes lægeerklæring dateret samme dag til studiesekretæren. 6. Afleverer en eksaminand sin besvarelse før eksamenens afslutning, må hverken opgavernes ordlyd eller kladder fjernes fra eksamenslokalet. Disse papirer afleveres til de tilsynsførende. 7. Forlader en eksaminand eksamenen uden at løse opgaven, skal der afleveres en blank side med udfyldt studenterinformation. Ved skriftlige (og mundtlige) eksamener tillader studienævnene normalt, at de deltagende studerende medbringer og anvender alle former for (ingeniørrelevante) hjælpemidler herunder bøger, noter og avancerede lommeregnere. I den forbindelse skal det dog indskærpes: at alle eksamener er individuelle, og at ENHVER FORM FOR SAMTALE OG ANDEN KOMMUNIKATION MELLEM DE DELTAGENDE STUDERENDE OG MELLEM DE DELTAGENDE STUDERENDE OG ANDRE PERSONER ER FORBUDT! at hjælpemidlerne ikke må være støjende, og at der ikke må foregå nogen form for elektronisk kommunikation. Bærbare PC'er må anvendes under forudsætning af, at de ikke støjer, og at skærmen stilles så andre studerende, der deltager i eksamenen, ikke kan aflæse skærmen. Såfremt der ønskes tilslutning til el-net, skal den studerende selv medbringe forlængerledning og fordelerdåse. Man skal sørge for i god tid inden eksamensstart at have klargjort udstyret, og man skal være opmærksom på, at man først må afmontere det, når eksamen er slut. Såfremt besvarelsen ønskes printet fra egen medbragt computer og dette er godkendt af studienævnet (jf. s.2 om tilladte hjælpemidler), skal den studerende selv medbringe en printer for at udskrive besvarelsen. Man må først printe når eksamenstiden er slut. at kursusholderen ved udarbejdelsen af opgavesæt er opmærksom på, at de studerendes lommeregnere er meget forskellige (m.h.t. funktioner og lagerkapacitet m.m.). Det forudsættes dog, at alle studerende er i besiddelse af en lommeregner med trigonometriske og logaritmiske funktioner, lagringsfaciliteter m.m. Opgaverne skal som udgangspunkt kunne løses UDEN PC på den til rådighed værende tid. Studienævnet kan dog dispensere fra dette at brug af høretelefoner ikke er tilladt, med mindre studienævnet under særlige omstændigheder søges om dette. B. Mundtlig eksamen Ved mundtlig eksamen er der to muligheder for afholdelse af eksamenen. Eksaminator udformer inden eksamen en række spørgsmål/emner (mindst 4 forskellige), som dækker kursets læringsmål. Det kan f.eks. være underemner inden for pensum, enkelte kursusgange eller opgaver fra kurset. Spørgsmålene/emnerne udleveres til de studerende senest 14 dage før eksamen, så de har mulighed for at forberede sig inden eksamen. Side 4 af 8

5 Eksaminator angiver kun pensum. Der udfærdiges skriftligt en række spørgsmål, som igen dækker kursets indhold i rimeligt omfang som nævnt ovenfor. De studerende ser ikke spørgsmålene på forhånd, men de skal foreligge før og anvendes ved eksamenen. Det er således ikke tilladt at afholde en mundtlig eksamen, uden at der på forhånd er lavet skriftlige spørgsmål til eksamenen. Ved eksamenen skal der være et element af tilfældighed ved udvælgelsen af det emne, som den enkelte studerende bliver eksamineret i, f.eks. ved at de studerende trækker lod om emnerne. Ved kurserne forventes hver enkelt studerende at skulle eksamineres i minutter. Det vil sige, at der i planlægningen af eksamen bør afsættes minutter pr. studerende, da der typisk går ekstra tid med bedømmelse, meddelelse af karakter, indkaldelse af næste studerende osv. Der kan anvendes forberedelsestid mellem lodtrækningen af spørgsmål og selve eksaminationen. Hvis der gives forberedelsestid, bør dette afspejles ved en grundigere/længerevarende eksamination (mindst 15 minutter og max. 30 minutter pr. studerende). Vær endvidere opmærksom på, at alle studerende skal have lige lang forberedelsestid. Evaluering af mundtlig eksamen Da der er stor forskel på fagligheden i de enkelte kurser, er det igen op til kursusholderen at lægge et rimeligt niveau for bedømmelsen. Der skal lægges vægt på, at den studerende demonstrerer et rimeligt overblik over det pågældende emne og/eller pensum. Der skal ikke lægges vægt på udenadslære, men på indsigt og evne til anvendelse af de i kurset gennemgåede teorier og metoder. Ved mundtlig evaluering skal der altid være en ekstra bedømmer til stede. Vær opmærksom på at bedømmeren skal være kvalificeret til undervisning inden for området. Vedkommende må gerne have deltaget i kursusafviklingen som medkursusholder eller hjælpelærer. Mindst én af bedømmerne skal være på adjunkt-niveau eller derover. Tilladte/nødvendige hjælpemidler for mundtlige evalueringer skal ligeledes oplyses sammen med eksamensdato. Eksaminanden medbringer selv de tilladte/nødvendige hjælpemidler. C. Ugeopgaver og lignende (herunder miniprojekter og portfolio) Denne eksamensform medfører, at den studerende en bestemt tid før bedømmelsen eller eksamensafholdelse får udleveret nogle opgaver eller et materiale i form af en stillet problemstilling, en større opgave, en case, en videnskabelig artikel eller lignende. Længden af forberedelsesperioden fastsættes i forbindelse med valget af eksamensformen. Eksamenen starter, når den studerende får udleveret opgaven eller materialet. Det kan fastsættes, at den studerende på baggrund af det udleverede materiale skal aflevere en skriftlig opgavebesvarelse, fx i form af et miniprojekt eller portfolio. I dette tilfælde vil manglende rettidig aflevering medføre, at den studerende har brugt et eksamensforsøg, også selvom det kun er en ud af flere ugeopgaver til det Side 5 af 8

6 pågældende kursus. Er det imidlertid fordi man er blevet syg og derfor ikke kan aflevere en opgave, kan man søge studienævnet om dispensation til en senere aflevering af enkeltopgaven. Dispensation gives normalt kun i tilfælde af sygdom og dette kræver en lægeerklæring. Den afsluttende del af eksamenen kan fx bestå i: Individuel bedømmelse af den/de skriftlige opgavebesvarelse(r). Mundtlig eksamen med udgangspunkt i den/de afleverede skriftlige opgavebesvarelse(r) eller lignende (der kan herved tages udgangspunkt i afsnit 4.2 i Eksamensordningen vedr. eksamener i projekter). Opgavebesvarelsen(erne) udarbejdes i disse tilfælde af højst 7 studerende). Omfanget af miniprojekter skal afpasses efter den tid, der er til rådighed i kurset. Under eksamination af miniprojekter foreslås det, at de studerende hver især fremlægger dele af miniprojektet. Når der under og efter fremlæggelsen er dele af stoffet, som eksaminator og bedømmer ønsker uddybet, kan de stille spørgsmål. Der kan naturligvis stilles spørgsmål i hele kursuspensum og ikke blot miniprojektet. Da der ikke er nogen tilfældighed i de studerendes valg af oplæg, er det eksaminators opgave at sikre, at den enkelte studerende har tilstrækkeligt overblik over hele pensummet. Mundtlig eksamen med udgangspunkt i ét eller flere spørgsmål, der har relation til det udleverede materiale. Evaluering af ugeopgaver eller lignende Som ved mundtlig evaluering kan der være stor forskel på fagligheden i de enkelte kurser, og derfor er det igen op til kursusholderen at lægge et rimeligt niveau for bedømmelsen. Der skal lægges vægt på, at den studerende demonstrerer et rimeligt overblik over det pågældende emne og/eller pensum. Der skal ikke lægges vægt på udenadslære, men på indsigt og evne til anvendelse af de i kurset gennemgåede teorier og metoder. Ved mundtlig evaluering skal der altid være en ekstra bedømmer til stede. Vær opmærksom på at bedømmeren skal være kvalificeret til undervisning inden for området, vedkommende må gerne have deltaget i kursusafviklingen som medkursusholder eller hjælpelærer. Mindst én af bedømmerne skal være på adjunkt-niveau eller derover. Tilladte/nødvendige hjælpemidler for evalueringer af ugeopgaver eller lignende skal ligeledes være angivet på undervisningsskemaerne sammen med eksamensdato(er)/afleveringsdatoer. Kursusholderne giver studiesekretæren besked herom ved starten af semestret. Eksaminanden medbringer selv de tilladte hjælpemidler. D: Bedømmelse under kursets forløb/undervisningsdeltagelse Der er ved denne eksamensform altid krav om mindst 80 % undervisningsdeltagelse, og man kan dumpe alene ved mangel på fremmøde. Baggrunden herfor er, at selve deltagelsen og interaktionen med kursusholder og de øvrige studerende er en integreret og væsentlig del af kurset. Derudover skal der være en yderligere form for bedømmelse af, hvorvidt og i hvilken udstrækning den studerendes kvalifikationer er i overensstemmelse med kursets mål. Dette kan eksempelvis ske ved aflevering af Side 6 af 8

7 notater, arbejdsblade, opgaver, overhøring af de studerende ved opgaveregningen eller lignende. Kursusholder skal fra kursets start gøre de studerende opmærksomme på, hvordan evalueringen af kurset vil forløbe, dvs. hvilke metoder kursusholderen vil tage i anvendelse og i hvilket omfang. Evaluering af bedømmelsesgrundlag eller lignende Ud over at tjekke undervisningsdeltagelsen sker bedømmelsen på grundlag af de individuelle skriftlige afleveringer, mundtlige præstationer, øvelser eller tests, som er tilknyttet kursusgangene. Såfremt der skal ske bedømmelse på grundlag af skriftlige afleveringer, fastsættes et afleveringstidspunkt. Foretages afleveringen ikke rettidigt, har den studerende brugt et eksamensforsøg. Er det imidlertid fordi man er blevet syg og derfor ikke kan aflevere en opgave, kan man søge studienævnet om dispensation til en senere aflevering af enkeltopgaven. Dispensation gives normalt kun i tilfælde af sygdom, og dette kræver en lægeerklæring. Hvis den studerende ikke består en eksamen, opfordres underviseren til at fortælle den studerende, hvorfor vedkommende ikke bestod, og hvad vedkommende bør læse op på inden en evt. reeksamen. Evaluering af sammensatte kursusmoduler Sammensatte kursusmoduler er kursusmoduler, som indeholder to eller flere grundlæggende forskellige fagligheder. I forbindelse med evaluering af sammensatte kursusmoduler skal karaktergivningen ske via en samlet fælles bedømmelse af faglighederne. Dette gøres ved at hver opgave i de enkelte fagområder tillægges den procentdel, den dækker (alle opgaver for alle delelementer = 100 %). Herudfra beregnes en samlet procentdel for hvor meget af kurset, der er bestået, og derudfra beregnes en samlet karakter for kurset. Skal denne regel fraviges, skal kursusholder ansøge det pågældende studienævn i forb. med et studienævnsmøde, så beslutningen kan meddeles de studerende senest 4 uger inden eksamensafholdelsen. En evt. dispensation er også gældende for en evt. reeksamen. Hvis der bedømmes som bestået/ikke-bestået, skal alle fagligheder være bestået, for at kursusmodulet er bestået. Der anføres kun en samlet karakter på eksamensbeviset, og man dumper således i hele kurset, hvis man dumper nogle af faglighederne. Der er derfor reeksamen i samtlige fagligheder for kurset, hvis der er nogen, der dumper. Eksamen i et sammensat kursusmodul afholdes som én samlet eksamen. Kun undtagelsesvist kan det tillades at eksamenen afholdes som deleksamener, hvis kursets opbygning taler herfor. Studienævnet træffer i dette tilfælde beslutning herom i forbindelse med godkendelse af eksamensplanen. Der kan ikke gives merit for delelementer i sammensatte kurser. Side 7 af 8

8 Regler ved reevaluering Datoen for eventuel 1. reevaluering skal være fastlagt senest 2 uger i forvejen, og afholdes i henholdsvis august og februar efter ordinær eksamen se eksamensordningen afsnit 1.1. Reevalueringen foregår efter de samme procedurer som den ordinære eksamen, bortset fra at løbende evaluering ikke kan anvendes som eksamensform ved reevaluering. Reevalueringen behøver ikke at have samme eksamensform som den ordinære eksamen. Underviseren oplyser studiesekretæren om tilladte hjælpemidler, og reeksamensform senest 2 uger før reeksamensdatoen. Relevante dokumenter Eksamensordningen Fællesbestemmelser Eksamensklager Dispensation Dokumenterne kan findes her: Opdateringer : opdateret med baggrund i fremdriftsreform (tilmelding til eksamen) og ny eksamensordning (tjek af eksamensopgaver til skriftlig eksamen) : opdateret afsnit Regler ved reevaluering. Datoen for eventuel 1. reevaluering skal være fastlagt senest 2 uger i forvejen, og afholdes i henholdsvis august og februar efter ordinær eksamen se eksamensordningen afsnit : opdateret afsnit Projekteksamen. Studienævnsformanden kan give tilladelse til, at eksterne lektorer, ph.d.-studerende, undervisningsassistenter og videnskabelige assistenter kan fungere som interne censorer, men brugen af disse som interne censorer bør så vidt muligt undgås. Ph.d.-studerende må ikke fungere som intern censor, hvis deres egen ph.d.-vejleder er eksaminator. Side 8 af 8

Projekteksamen og kursuseksamen

Projekteksamen og kursuseksamen School of Engineering and Science Dokument dato: 04-01-2018 Dokumentansvarlig: Bent Rønsholdt Senest revideret: Senest revideret af: Dato for næste revision: Godkendt dato: Godkendt af: Sagsnr.: Projekteksamen

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

Lokal Studieordning, AAU, STUDIEORDNING for Adgangskursus til ingeniøruddannelserne ved Aalborg Universitet

Lokal Studieordning, AAU, STUDIEORDNING for Adgangskursus til ingeniøruddannelserne ved Aalborg Universitet STUDIEORDNING for Adgangskursus til ingeniøruddannelserne ved Aalborg Universitet Gældende fra 14.08.2018 I henhold til bekendtgørelse nr. 364 af 17/04/2016 om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne,

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori 3. semester Hold 2012 Eksamenskatalog 3. semester... Error! Bookmark not defined.

Læs mere

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn 2011 maskinmester Studieordning STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser.

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Eksamensreglement EUX

Eksamensreglement EUX Eksamensreglement EUX 2016 2 EUX Eksamensreglement Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver... 4 Skriftlige prøver... 4 Aflevering... 4 Mundtlige prøver... 5 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig

Læs mere

Eksamensregler for Adgangskursus. Syddansk Universitet Sønderborg

Eksamensregler for Adgangskursus. Syddansk Universitet Sønderborg Eksamensregler for Adgangskursus Syddansk Universitet Sønderborg DWN, AK, SDU-S, dec. 2016 Indholdsfortegnelse Til- og framelding, tildeling af ekstra tid samt merit... 2 Skriftlige prøver... 3 Mundtlige

Læs mere

Eksamensinformation 2011-2012

Eksamensinformation 2011-2012 Eksamensinformation 2011-2012 Erhvervsakademi Dania Tradium Hobro Akademiuddannelsen Eksamens og prøvereglement Før eksamens begyndelse Mødetid: Studerende skal møde ved eksamenslokalet senest 30 minutter

Læs mere

Udfyldende regler på matematik

Udfyldende regler på matematik Studienævnet for matematik 4. september 2008 Udfyldende regler på matematik Studienævnet udarbejder en række udfyldende regler der uddyber og supplerer studieordningens bestemmelser. De udfyldende regler

Læs mere

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole EUD Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole 2 Indhold Skriftlig eksamen... 4 Mundtlig eksamen... 6 Andre bestemmelser... 7 Forudsætninger for at blive indstillet til eksamen... 7 Frihed i forbindelse med

Læs mere

Version august 2012 Side 1 af 7

Version august 2012 Side 1 af 7 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 7. Valgmuligheder ved skriftlige prøver... 3 8.Generelle regler vedrørende skriftlige prøver... 3 9. Specifikke regler vedrørende elektronisk aflevering

Læs mere

Eksamensreglement 2019

Eksamensreglement 2019 Eksamensreglement 2019 Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne Skriftlige og mundtlige eksamener Fuldtidsuddannelserne 1 Mundtlig eksamen For specifik information i forhold til din uddannelse

Læs mere

EKSAMENSREGLER. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Version september 2018 (gældende)

EKSAMENSREGLER. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Version september 2018 (gældende) EKSAMENSREGLER Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Version september 2018 (gældende) Dette dokument indeholder de overordnede eksamensregler for studerende på EASJ Uddannelsesspecifikke eksamensregler er indskrevet

Læs mere

Eksamensvejledning/Eksamensreglement

Eksamensvejledning/Eksamensreglement Eksamensvejledning/Eksamensreglement EUD/EUX Frederikshavn Handelsskole Kære EUD/EUX elev Eksamen er lige om hjørnet, - og vi vil gerne, at du får en god eksamen. Vi har her samlet alle de informationer,

Læs mere

Lokal studieordning for Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne udbudt af Mads Clausen Instituttet, Syddansk Universitet

Lokal studieordning for Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne udbudt af Mads Clausen Instituttet, Syddansk Universitet Lokal studieordning for Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne udbudt af Mads Clausen Instituttet, Syddansk Universitet Reglerne i denne studieordning er et lokalt supplement til bekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2019 Eksamensregler 2019 Skriftlig eksamen Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på skolen. Du skal møde i god tid til den skriftlige

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring)

Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring) November 2012 Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring) Professor Per Nikolaj Bukh & Lektor Christian Nielsen Dette notat har til formål at give nogle generelle retningslinjer for, hvorledes

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Obligatoriske moduler på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2019 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske moduler på Kommunomuddannelsen...

Læs mere

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamen og prøveplaner Du får din individuelle prøveplan offentliggjort af to omgange i Lectio/fronter. Prøveplanen skal du læse nøje. Hvis der er noget i prøveplanen,

Læs mere

Akademi-uddannelserne (AU)

Akademi-uddannelserne (AU) Akademi-uddannelserne (AU) Information angående: SKRIFTLIG EKSAMEN - International Handel & Markedsføring - International Transport & Logistik - Kommunikation & Formidling - Ledelse - Økonomi & Ressourcestyring

Læs mere

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). 15. august 2007 Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Område mv. 1. Bestemmelserne finder anvendelse på eksaminer og repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes

Læs mere

HTX ROSKILDE. REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for Ved sygdom eller forsinkelse ring straks til

HTX ROSKILDE. REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for Ved sygdom eller forsinkelse ring straks til HTX ROSKILDE REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for 2017-18 Ved sygdom eller forsinkelse ring straks til Jacqueline på 5139 7566 eller Trine på 6194 8522 Generelle regler I det følgende kan

Læs mere

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på Eksamensreglement for efter- og videreuddannelserne på Gældende fra februar 2012 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til eksamen... 3 2.1 Ordinære eksamener... 3 2.2 Reeksamination/sygeeksamen... 3 2.3

Læs mere

Eksamensreglement. for elever på de merkantile erhvervsuddannelser på EUC Nordvest. Handel, kontor og detail. Center for Uddannelse og Erhverv

Eksamensreglement. for elever på de merkantile erhvervsuddannelser på EUC Nordvest. Handel, kontor og detail. Center for Uddannelse og Erhverv Eksamensreglement for elever på de merkantile erhvervsuddannelser på EUC Nordvest Handel, kontor og detail Center for Uddannelse og Erhverv Indholdsfortegnelse Generelt...2 Tilmelding til eksamen...2 Caseeksamen...2

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt. Retningslinjer om afvikling af prøver for studerende ved Ergoterapeutuddannelsen i Odense

Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt. Retningslinjer om afvikling af prøver for studerende ved Ergoterapeutuddannelsen i Odense Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer om afvikling af prøver for studerende ved Ergoterapeutuddannelsen i Odense Anne Petersen og Jette Rasmussen Redigeret februar 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Eksamensreglement for elever på de tekniske erhvervsuddannelser på EUC Nordvest

Eksamensreglement for elever på de tekniske erhvervsuddannelser på EUC Nordvest Eksamensreglement for elever på de tekniske erhvervsuddannelser på EUC Nordvest Center for Uddannelse og Erhverv Indholdsfortegnelse Generelt...2 Tilmelding til eksamen...2 Hvis du ikke ønsker at deltage

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Foråret 2017 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017

Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017 Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1638 af 15/12/2016 bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve. PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018

Ramme for grundforløbsprøve. PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018 Ramme for grundforløbsprøve GF2 PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 286 af 18/04/2018 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 448 af 07/05/2018

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH August 2018

Ramme for afsluttende prøve SSH August 2018 Ramme for afsluttende prøve SSH August 2018 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social- og sundhedshjælperuddannelsen. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018

Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018 Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 755 af 08/06/2018 bekendtgørelse om social- og sundhedsassistentuddannelsen. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Projektbaserede eksamener Cand.merc. i økonomistyring og informatik *

Projektbaserede eksamener Cand.merc. i økonomistyring og informatik * Februar 2007 / PNB Projektbaserede eksamener Cand.merc. i økonomistyring og informatik * Dette notat har til formål at give nogle generelle retningslinjer for, hvorledes eksamener med udgangspunkt i skriftlige

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU August 2015

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU August 2015 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 298 af 24/03/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensplan vinter 2010/11. BA-uddannelsen

Eksamensplan vinter 2010/11. BA-uddannelsen Eksamensplan vinter 2010/11 Revideret den 31. januar 2011 (Ret til ændringer forbeholdes) Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. BA-uddannelsen 2. Eksamenssted ved de

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Eksamensplan vinter 2011/12. BA-uddannelsen

Eksamensplan vinter 2011/12. BA-uddannelsen Eksamensplan vinter 2011/12 (Ret til ændringer forbeholdes) Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. BA-uddannelsen 2. Mødetiden til skriftlige prøver er mellem kl. 8.30

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation er begrænset

Læs mere

Eksamensreglement 2012

Eksamensreglement 2012 Eksamensreglement 2012 Eksamensreglement for HTX HTX Lillebælt Eksamensreglement for HTX Regler ved skriftlige eksamener Datoerne for de skriftlige eksamener fremgår af eksamensplanen. Du skal være i lokalet

Læs mere

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer.

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer. Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 19-06-2015 Sagsnr.: 2015-441-00025 DET HUMANISTISKE

Læs mere

Lokal studieordning for adgangskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet)

Lokal studieordning for adgangskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) Lokal studieordning for adgangskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) Aug. 2015/mrl Denne lokale studieordning er et supplement

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2017/2018 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 4 Mødetid 4 Prøvestart 4 Prøvevagt 4 Hjælpemidler 5 Mundtlig eksamen 5 Sygdom

Læs mere

Eksamensreglement 2016

Eksamensreglement 2016 Eksamensreglement 2016 Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne Skriftlige og mundtlige eksamener Fuldtidsuddannelserne 1 Mundtlig eksamen For specifik information i forhold til din uddannelse

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver efteråret 2018 (nye regler fra marts 2019) Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 4 Mødetid 4 Prøvestart 4 Prøvevagt 4 Hjælpemidler

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ EKSAMENSREGLEMENT Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ Uddannelsesspecifikke eksamensreglementer er indskrevet i studieordningerne Indhold Eksamensregler

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 4. Konsekvenser af at komme for sent... 2 5.

Læs mere

Eksamensreglement. Gyldig Erhvervsakademiet Lillebælt

Eksamensreglement. Gyldig Erhvervsakademiet Lillebælt Eksamensreglement Gyldig 01.06.2012 Erhvervsakademiet Lillebælt Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighed... 3 2. Eksamensansvarlige:... 3 3. Det lovmæssige grundlag... 3 Love:... 3 Bekendtgørelser:... 3 Uddannelsesbekendtgørelser:...

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ETIK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ETIK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ETIK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret marts 2007 Indhold Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5: Kapitel 6: Kapitel

Læs mere

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 EKSAMENSPLAN Punkter som eleverne skal informeres om ved uddannelsens start er: Antal prøver og tidspunkter for den enkelte eksamens afholdelse og

Læs mere

Eksamensplan sommer 10. BA-uddannelsen

Eksamensplan sommer 10. BA-uddannelsen Eksamensplan sommer 10 (Ret til ændringer forbeholdes) BA-uddannelsen Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. 2. Eksamenssted ved de oplyses på selvbetjeningen under Status

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU 2016/2017 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 3 1. Skriftlig eksamen... 3 Mødetid... 3 Hvornår

Læs mere

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglementet er gældende for EUX elever på såvel grund- som hovedforløb. Gældende fra august 2015. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 1009 af

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2017/2018

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2017/2018 Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2017/2018 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 4. Konsekvenser af at komme for sent... 2 5. Anvendelse

Læs mere

Eksamensreglement for elever på de tekniske erhvervsuddannelser på EUC Nordvest

Eksamensreglement for elever på de tekniske erhvervsuddannelser på EUC Nordvest Eksamensreglement for elever på de tekniske erhvervsuddannelser på EUC Nordvest Indholdsfortegnelse Indhold Generelt... 3 Tilmelding til eksamen... 3 Hvis du ikke ønsker at deltage i prøve eller eksamen...

Læs mere

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx Ribe Handelsskole Hhx Eksamensreglement 2013 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en elev

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet.

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet. 4.0 Generelle bestemmelser omkring mødepligt og deltagelsespligt Der er mødepligt til undervisningen og det forventes at den studerende er studieaktiv. Opfyldelsen af mødepligten og deltagelsespligt er

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

EUX Eksamen EKSAMENSHÅNDBOG MAJ-JUNI 2019

EUX Eksamen EKSAMENSHÅNDBOG MAJ-JUNI 2019 Eksamen EKSAMENSHÅNDBOG MAJ-JUNI 2019 Indhold 1. Generelt om eksamen... 3 1.1 Hjælpemidler... 3 1.2 Sygdom... 3 1.3 Antal eksamener... 3 1.4 Vægtning af karakter... 3 1.5 Kriterier for at bestå... 3 1.6

Læs mere

Den Juridiske Skoles retningslinjer for dispensationer fra eksamensreglerne (særlige vilkår)

Den Juridiske Skoles retningslinjer for dispensationer fra eksamensreglerne (særlige vilkår) Den Juridiske Skoles retningslinjer for dispensationer fra eksamensreglerne (særlige vilkår) 1 Formål Formålet med disse retningslinjer er at sikre høj kvalitet, lige betingelser for de studerende til

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for efterårssemestret 2018

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for efterårssemestret 2018 Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling Gældende for efterårssemestret 2018 Udarbejdet 31.8.2018 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3

Læs mere

Eksamensregler for adgangskursus

Eksamensregler for adgangskursus Eksamensregler for adgangskursus Rev. 10.11.2015 Indholdsfortegnelse Tilladte hjælpemidler ved de skriftlige prøver... 3 Skriftlige prøver... 4 Specifikke regler vedrørende elektronisk aflevering af eksamensbesvarelser...

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen Gældende for efterårssemestret 2018 Udarbejdet 21. august 2018 1/11 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf. 6318 3000.

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Foreløbig reeksamensplan sommer BA-uddannelsen

Foreløbig reeksamensplan sommer BA-uddannelsen Foreløbig reeksamensplan sommer 2010 (Ret til ændringer forbeholdes) BA-uddannelsen Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. 2. Eksamenssted ved de skriftlige eksaminer

Læs mere

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM 2014 Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver.... 4 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig eksamen.... 6 Generelt om eksamen... 8 Overtrædelse af reglerne....

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

150 ECTS fordelt på prøverne. 5. semester 6. Afsluttende eksamensprojekt 15 Ekstern 7-trinsskala

150 ECTS fordelt på prøverne. 5. semester 6. Afsluttende eksamensprojekt 15 Ekstern 7-trinsskala Rettelsesblad til studieordningen del 2-2014 Datamatikeruddannelsen - Institutionsdel Rettet 15. marts 2017 af GS: 1.1. Oversigt over prøverne og den tidsmæssige placering Oversigt over prøverne med angivelse

Læs mere

Gruppebaseret projekteksamen på SUND

Gruppebaseret projekteksamen på SUND Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 Fax 9815 9757 www.sundhedsvidenskab.aau.dk Gruppebaseret projekteksamen på SUND Vejledning til studerende, projektvejledere,

Læs mere

Eksamensreglement for EUD. Uddannelsescenter Holstebro. Gældende fra 2016

Eksamensreglement for EUD. Uddannelsescenter Holstebro. Gældende fra 2016 Gældende fra 2016 Eksamensreglement for EUD Uddannelsescenter Holstebro Gældende fra 2016 Eksamensreglement for EUD på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglementet er gældende for elever på såvel grund-

Læs mere

REGLER FOR BEDØMMELSE AF BACHELOROPGAVEN.

REGLER FOR BEDØMMELSE AF BACHELOROPGAVEN. REGLER FOR BEDØMMELSE AF BACHELOROPGAVEN. Side 1 af 5 1. Overordnede rammer for bedømmelsen Den overordnede ramme for bachelorbedømmelsen er fastlagt jf. følgende bestemmelser: - Adgangsbekendtgørelsen

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere