At arbejde i brugernes hjem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At arbejde i brugernes hjem"

Transkript

1 At arbejde i brugernes hjem

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Brugerens hjem - en arbejdsplads Formål Regler for arbejde i brugernes hjem... 5 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet?... 6 Arbejdsgiveren Arbejdslederen Den ansatte Sikkerhedsorganisationen Dilemmaer... 8 Når holdninger ikke er ens Overgreb eller omsorgssvigt At ændre brugerens hjem Trusler og chikane Det er muligt at arbejde med dilemmaerne Ledelsens og sikkerhedsorganisationens rolle Klare rammer Serviceaftaler og handleplaner APV Støtte og hjælp til dilemmaerne Kollegial og social støtte Faglig støtte Supervision Efteruddannelse Litteratur Adresser Arbejdsgruppen Vejledningen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Konsulent Erik Nygaard, udpeget af Forbundet af Offentligt Ansatte. Amtskredssekretær Lis Petersen, udpeget af Socialpædagogernes Landsforbund. Næstformand Niels Andersen i Socialpædagogernes Landsforbund formand for arbejdsgruppen, udpeget af BSR 11. Konsulent Kari Vieth, udpeget af Kommunernes Landsforening. Institutionsleder Klaus Kyllingsbæk, udpeget af Amtsrådsforeningen. Sikkerhedsleder Mogens Hensbo, udpeget af Københavns Kommune. Sygeplejefaglig leder Susanne Eidorff Rasmussen, udpeget af Dansk Sygeplejeråd. Konsulent Svend Erik Christensen (sekretær for arbejdsgruppen). 2 Revideret foråret 2004.

3 Indledning Flere og flere ansatte inden for social- og sundhedsvæsenet arbejder i brugernes hjem. Sådan har det været i flere år inden for ældreområdet, og i de kommende år vil denne udvikling forstærkes på grund af den nye Lov om social service, der i højere grad sætter brugerne i centrum. Denne udvikling er en konsekvens af den politiske holdning, der har været de seneste år. Den medfører, at flere handicappede - eksempelvis udviklingshæmmede og sindslidende - bor i egen bolig frem for på en institution. Brugerens hjem - en arbejdsplads At arbejde i brugernes hjem skaber ofte nogle nye dilemmaer for de mennesker, der er ansat til at hjælpe dem. De føler sig ofte splittet mellem hensynet til deres eget arbejdsmiljø og hensynet til brugerens ønsker og behov. I denne vejledning bruges udtrykket bruger om de ældre, sindslidende, udviklingshæmmede og syge, som har brug for professionel støtte og hjælp. Ved arbejde i brugerens hjem forstås, at ansatte arbejder i brugerens hjem, som kan være egen privatbolig eller en bolig oprettet efter lov om almenboliger som f.eks. bofællesskaber eller ældreboliger. BAR Socil & Sundhed finder det vigtigt, at både ledelse og ansatte er opmærksomme på dilemmaet mellem hensynet til brugerne og hensynet til de ansattes arbejdsmiljø. Problemet har altid eksisteret i socialog sundhedssektoren, men vokser, når arbejde i brugernes hjem bliver mere udbredt. Vejledningen handler ikke om de konkrete arbejdsmiljøproblemer såsom tunge løft, men om de dilemmaer i arbejdet, der ikke er et entydigt svar på. 3

4 Formål Denne branchevejledning er et redskab, der skal gøre det muligt for de ansatte at sætte fokus på og diskutere de forskellige dilemmaer, der optræder ved uoverensstemmelse mellem brugerens krav og behov og de ansattes arbejdsmiljø. Dette er ikke nogen nem diskussion med entydige svar. Tværtimod kan der findes mindst lige så mange bud på løsninger, som der kan findes dilemmaer. Formålet er at få forbedret både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Vejledningen henvender sig til kommunalt ansatte og lignende, der arbejder med praktisk bistand, pleje, socialpædagogisk indsats og anden vejledning i brugernes hjem. Branchevejledningen om at arbejde i brugernes hjem er udarbejdet af Branchesikkerhedsrådet for social og sundhedsvæsenet (BSR 11) i sommeren Den er revideret i foråret 2004 af Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed (BAR SoSu). Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn, og finder at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. 4

5 Regler for arbejde i brugernes hjem Når man arbejder for en arbejdsgiver - f.eks. kommunen - i brugerens hjem, er man omfattet af Arbejdsmiljølovens generelle bestemmelser. Det gælder bl.a i forhold til: psykisk arbejdsmiljø løft og arbejdsstillinger håndtering af kemikalier brug af maskiner og andre tekniske hjælpemidler. En undtagelse er reglerne om faste arbejdssteders indretning. De gælder ikke for brugerens private hjem. Man er omfattet af reglerne for skiftende arbejdssteders indretning. Endvidere gælder lov om forsikring mod arbejdsskader også for arbejde i brugerens private hjem. Arbejdsmiljølovens regler er præciseret i bekendtgørelser fra Beskæftigelsesministeriet og Arbejdstilsynet. De enkelte regler og hvordan de anvendes i praksis er desuden beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelser og At-vejledninger. De fleste af Arbejdstilsynets materialer er tilgængelige fra Arbejdstilsynets hjemmeside hvor det også er muligt, at bestille dem. De væsentligste regler De væsentligste arbejdsmiljøregler for arbejdet i brugerens hjem findes i følgende bekendtgørelser: Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 492 af 20. juni 2002 om arbejdets udførelse Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 290 af 5. maj 1993 om skiftende arbejdssteders indretning Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler, som er ændret ved bekendtgørelse nr. 670 af 7. august 1995 og bekendtgørelse nr. 832 af 27. november 1998 Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 16. december 1992 om manuel håndtering Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 746 af 28. august 1992 om brug af personlige værnemidler, som er ændret ved bekendtgørelse nr. 186 af 14. marts 1994 og bekendtgørelse nr. 942 af 16. december 1998 Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 516 af 14. juni 1996 om unges arbejde, som er ændret ved bekendtgørelse nr. 943 af 1. november 1996, bekendtgørelse nr af 17. december 1997 og bekendtgørelse nr. 76 af 3. februar 1998 (Erhvervspraktik) Arbejdsministeriets bekendtgørelse 540 af 2. september 1982 om stoffer og materialer, som er ændret ved bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni

6 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Kommunen, amtet eller private firmaer har som arbejdsgiver ansvaret for, at arbejdsmiljøloven overholdes ved arbejde i private boliger. Arbejdsforholdene og arbejdsmiljøet i den enkelte brugers hjem skal være i orden før arbejdet påbegyndes og under arbejdet, og forholdene skal kontrolleres jævnligt. Arbejdsgiveren Arbejdsgiveren skal bl.a. sørge for, at: der ikke bruges sundhedsfarlige materialer de nødvendige hjælpemidler er til stede og bruges sikkerheds- og sundhedsforholdene i det enkelte hjem vurderes før og under arbejdet, som en del af arbejdspladsvurderingen (APV) der føres effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres forsvarligt de ansatte får oplysninger om de ulykkes- og sundhedsfarer, der eventuelt er forbundet med arbejdet, f.eks. fare for vold eller trusler om vold de ansatte får den nødvendige oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på en farefri måde de ansatte er informeret om, hvordan de skal forholde sig, hvor og til hvem de skal henvende sig, hvis de oplever forhold, som ikke er forsvarlige. 6

7 Arbejdslederen I praksis har arbejdslederen ansvar for, at arbejdsmiljøloven overholdes. Arbejdslederen kan f.eks. være den ledende hjemmevejleder, områdelederen eller den tilsynsførende. Den, der fører tilsyn med arbejdsforholdene og arbejdsmiljøet i hjemmene, skal have de fornødne kvalifikationer og den fornødne tid til dette hverv. Arbejdslederen: har pligt til at deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed skal medvirke til at skabe forsvarlige arbejdsforhold inden for sit område. Det kan f.eks. ske ved at arbejde med rutiner, systemer, checkskemaer m.v., så det sikres, at forholdene er i orden. Lederen skal kontrollere, at sikkerhedsforanstaltningerne virker efter deres hensigt skal sørge for at afværge faren eventuelt ved at stoppe arbejdsfunktionen, hvis der gøres opmærksom på fejl eller mangler, som kan medføre overhængende og betydelig fare for sygdom eller ulykker. Den ansatte Når den ansatte har modtaget den rigtige instruktion, har han eller hun et medansvar for arbejdsmiljøet. Den ansatte: har pligt til at deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed skal medvirke til, at arbejdsforholdene er forsvarlige inden for deres arbejdsområde, f.eks. ved at anvende de hjælpemidler og værnemidler, som det er besluttet at anvende skal påtale uforsvarlige forhold, som de ikke selv kan rette, til den eller de personer, som ledelsen har instrueret dem i at henvende sig til. Det kan være sikkerhedsrepræsentanten eller arbejdslederen. Sikkerhedsorganisationen Sikkerhedsorganisationen skal rådgive arbejdsgiveren (kommunen, amtet eller privat firma) ved løsning af arbejdsmiljøproblemer. Den skal deltage i planlægningen af arbejdsmiljøarbejdet, herunder også hvordan det skal udføres, når der arbejdes i brugerens hjem. Sikkerhedsorganisationen har derfor også en stor forebyggende opgave. 7

8 Dilemmaer Når du skal arbejde i brugerens hjem, kan du ofte komme til at stå i et dilemma. Som ansat skal du varetage brugernes behov for praktisk hjælp, omsorg, støtte eller pleje, og du skal samtidig tage hensyn til dit eget psykiske og fysiske arbejdsmiljø. At kunne balancere mellem disse to nogle gange modsatrettede krav kræver en høj grad af etik og faglig viden om de faglige og retslige spilleregler, der gælder, når du som professionel medarbejder træder ind over dørtærsklen til et andet menneskes hjem og skal yde offentlig omsorg. Hjælpen skal ydes forskelligt til forskellige mennesker og med respekt for den enkeltes integritet. Hjælpen skal tage udgangspunkt i brugerens behov og ønsker. Det betyder, at hjælpen skal gives forskelligt, alt efter om det er praktisk hjælp hos ældre, pleje og omsorgsydelser over for handicappede, eller om hjælpen er af mere eller mindre indgribende socialpædagogisk karakter over for sindslidende eller udviklingshæmmede. I disse valg er det vigtigt, at du som ansat er i stand til at indgå i en vurdering af, hvad der er brugerens væsentligste livskvalitet i den givne situation, så det er det, der støttes op om. Der kan være situationer, hvor du kan have svært ved at acceptere brugerens adfærd eller omvendt er bange for, at du ikke passer dit arbejde ordentligt. At du kommer til at udføre overgreb eller omsorgssvigt over for en bruger, som er svær at samarbejde med. Du kan også være usikker på, om du skal kræve at få indrettet hjemmet, så det bliver en arbejdsmiljømæssig sikker arbejdsplads. Endelig kan du have svært ved at sætte grænser for, hvor mange trusler og hvor megen chikane du skal finde dig i. Du arbejder alene i hverdagen og er alene om beslutningerne. Du skal acceptere brugeren, men samtidig være afklaret om hvor langt du vil gå i den enkelte situation. Derfor er det vigtigt, at du er forberedt på de situationer, der kan opstå. På de næste sider er der fire eksempler med sådanne dilemmaer. I forbindelse med hver er der nogle spørgsmål til, hvad du selv vil gøre i en lignende situation. Ligeledes kan du generalisere det enkelte dilemma, så du kan tænke det ind i din egen arbejdssituation. På side 14 beskrives det nærmere hvordan, det er muligt at arbejde med dilemmaerne. 8

9

10 Når holdninger ikke er ens I mange tilfælde kan du som ansat komme ud for, at brugerens adfærd ikke stemmer overens med almindelige normer. F.eks. kan brugeren nægte at få gjort rent, selvom du ud fra et fagligt og hygiejnisk synspunkt finder hjemmet meget beskidt. Du kan også komme i tvivl om, hvad du skal gøre, hvis brugeren ikke følger de almindelige normer for personlig hygiejne, omgang med egne penge og seksualitet. Det kan også være svært at reagere hensigtsmæssigt, hvis du har svært ved at tage en sindslidendes udsagn for pålydende. Hvor er grænsen for at gribe ind over for brugeren, og hvornår er det relevant at gøre rent? Kan man gøre rent mod brugerens vilje? Er det den ansattes pligt og opgave at bede brugeren om at gøre rent? Kan man tvinge brugeren til at gøre rent? Hvornår er manglende rengøring omsorgssvigt og hvornår er det sundhedsfarligt? Her er rent nok Social- og sundhedshjælper Hanne Hansen er gennem flere måneder kommet hos Peter Nielsen, der er pensioneret. Peter Nielsen er lidt af en kvartalsdranker. Han var på invalidepension, inden han fik folkepension. Han er blevet skilt for 15 år siden. Hans lejlighed er en lille 2 værelses. Peter Nielsen blev for nogle måneder siden indlagt på sygehuset. Han er blevet mere og mere gangbesværet. Ved udskrivningen fra sygehuset fik han tildelt hjælp til rengøring. Hanne Hansen skal sørge for denne rengøring. De sidste 14 dage har Peter Nielsen siddet og drukket sammen med nogle venner i lejligheden. Der er ikke ryddet op. Der står flasker overalt. I køkkenet står der flere dage gamle madrester og opvask. Peter Nielsens seng er gennemvæddet af urin. Hanne kommer tirsdag formiddag. Peter ligger på sin seng med tøjet på. Hanne er lidt sur. Hun siger, at der trænger til at blive gjort rent, ryddet op og lagt rent på sengen. Peter bliver sur og siger, at det er ham, der bor der, og at der er rent nok til ham. Hanne går ud i køkkenet og begynder at rydde lidt op. Peter kommer farende og overfuser hende. Hun skal ikke begynde at rode rundt i hans køkken. Hvad skal Hanne? Skal hun acceptere, at sådan vil Peter leve og bo? Hvad skal hun sige til lederen i hjemmeplejen? Kan hun bare gå uden at gøre rent? Skal hun prøve at komme igen i morgen og se, om tingene falder på plads af sig selv? 10

11 Overgreb eller omsorgssvigt Som ansat kommer du i hjem, hvor brugerne på livsnødvendige områder har svært ved at tage vare på sig selv, fordi de er psykisk eller fysisk handicappede. Her skal du opnå en hårfin balance mellem at undgå svigt og samtidig respektere det enkelte menneskes selvstændighed og privatliv. Du må som ansat f.eks. spørge dig selv, om du kan tvinge en udviklingshæmmet til at købe mad, hvis vedkommende synes, at det er for dyrt. Hvornår skal du forhindre, at en senildement ryger i sengen. Er det et overgreb at tage cigaretterne fra en fysisk handicappet, der ikke selv er i stand til at holde på cigaretten. Er det overgreb at slå komfuret fra, når den senildemente glemmer at slukke for kogepladen - eller har de ret til at brænde inde? Der kan også være situationer, hvor den ansatte får mistanke om, at hustruen eller børnene i hjemmet er udsat for vold. Den ansatte kan her være usikker på, hvornår man skal videregive disse oplysninger til socialforvaltningen, og om man kan blive ved med at komme i hjemmet efter en anmeldelse. Maden er for dyr Susanne Lund er socialpædagog og kommer hos Lisbeth Nielsen. Hun er en 50-årig udviklingshæmmet, der lige er flyttet fra en institution til egen lejlighed i et bofællesskab. På institutionen fik Lisbeth serveret mad hver dag. Nu skal Lisbeth være med til at lave mad sammen med de andre i bofællesskabet og selv betale for den. Men Lisbeth syntes, at maden er dyr. Der går mange penge fra pensionen til indkøb. Lisbeth har ikke deltaget i den fælles madlavning i to dage. Hun har ikke fået noget at spise ud over lidt tørt franskbrød. Det er nu også sluppet op. Susanne prøver at snakke med Lisbeth. Men hun vil stadig ikke betale for maden. Hvad skal Susanne? Hvor meget bestemmer Lisbeth over sit eget liv? Hvor afkræftet må Lisbeth blive, uden at der gribes ind? Kan man tvinge Lisbeth til at spise? Kan man tilbyde Lisbeth at spise gratis med? Er det muligt at tildele Lisbeth en værge? 11

12 At ændre brugerens hjem Et privat hjem er ikke altid den sikreste arbejdsplads. Mange steder kan der være behov for at ændre indretningen og anskaffe hjælpemidler både af hensyn til plejeopgaverne og den ansattes arbejdsmiljø. Ansatte må ofte arbejde i forvredne arbejdsstillinger, fordi der er for dårlig plads rundt om sengen. Men det kan være svært at overtale brugeren eller de pårørende til at flytte om på møblerne eller få installeret en plejeseng. De bor i et hjem fyldt med minder fra et langt liv og har deres daglige, velkendte rutiner. For brugeren er det en tryghed, at tingene er som de plejer at være. At hjemmet ser ud som det altid har gjort trods sygdom og svækkelse. Du er inde på følsomt område, hvis du kræver at få løftehjælpemidler eller bedre plads omkring sengen. Måske må sengen flyttes ind i stuen, for at du kan få bedre arbejdsstillinger, og dermed har man ændret boligens funktion radikalt. Hvor er grænsen mellem at anskaffe løftehjælpemidler og bevare boligen som et privat hjem? Hvornår kan eller skal man nægte hjælp, hvis brugeren ikke vil gå med til, at der anskaffes f.eks. en plejeseng? Fars og mors hjem skal ikke være en institution Pia Smidt kommer som hjemmesygeplejerske hos Anders Mathiesen. Anders Mathiesen er halvsidig lammet og skal vaskes i sengen. Anders kone Marie kan klare sig selv. For at yde den optimale pleje er der behov for at få en plejeseng i hjemmet. Problemet er bare, at den ikke kan være i det lille soveværelset sammen med Maries seng. Så plejesengen skal stilles i stuen. Anders og Marie er kede af det, men er indstillet på at få en plejeseng i stuen. Da det skal besluttes, er Anders og Maries datter Dorthe til stede. Hun bliver meget ophidset over, at hendes far ikke kan blive i dobbeltsengen. Nu har de ligget i den i 40 år og fars og mors hjem skal ikke være en institution. Pia forklarer, at det er nødvendigt med en plejeseng, hvis Anders skal have den bedste pleje. Dorthe siger, at der sikkert er andre sygeplejesker, som vil acceptere, at Anders bliver liggende i dobbeltsengen. Hun vil snakke med nogle af socialudvalgsmedlemmerne, som hun kender. Hvad gør Pia? Har Anders og Marie ret til at beholde deres dobbeltseng? Hvor meget kan man gå ind og ændre på hjemmets indretning? Kan man nægte at give hjælp, hvis Dorthe får trumfet igennem, at der ikke skal installeres en plejeseng? 12

13 Trusler og chikane Ansatte kan i mange situationer blive udsat for trusler, vold og chikane. Det kan være en bruger, der kommer med trusler. Truslerne kan også komme fra brugerens familie og venner. Brugeren kan opføre sig truende over for f.eks. naboer, mens den ansatte er til stede. Arbejdsmiljøet bliver præget af angst. Du bliver som ansat konfronteret med mennesker, der har en adfærd, du ikke er i stand til at tolke og forstå. En gang imellem er det næsten umuligt at vide, hvordan man skal tackle en truende situation. Bl.a. kan skizofrene være svære at kommunikere med, fordi de ofte ikke ønsker tæt menneskelig kontakt. De kan reagere med vrede eller trusler på tilbud om samtaler og forslag til, hvordan problemerne skal løses. Din usikkerhed som ansat går på, hvad du skal finde dig i. Hvor langt skal du strække dig for at bevare kontakten til brugeren? Hvornår skal du give op og sige, at det er umuligt at udføre arbejdet på en forsvarlig og sikker måde? Hvis trusler bliver for voldsomme Plejer Niels Jørgensen arbejder i distriktpsykiatrien. Han kommer bl.a. hos Hans Clausen, der er skizofren og til tider virker aggressiv. Hans Clausen bor i en opgang, som er indrettet til bofællesskab. Niels har flere gange været ude for, at Hans har truet ham. Ligeledes er Hans i perioder truende over for naboerne. Fredag formiddag var Niels på et aftalt besøg hos Hans. De snakkede om Hans medicin og om den skulle sættes op. Hans blev aggressiv og sagde, at han ikke ville se Niels mere, at Niels var ude på at genere ham og blande sig i det han ville lave. Hans virkede meget truende. Hvad gør Niels? Er Hans aggressioner et udtryk for, at han har det dårligt? Hvad er årsagen? Hvad kan der gøres ved det? Skal Niels: forlade lejligheden? forsøge at få Hans til at falde til ro? tilkalde nogle kolleger? tilkalde politiet? forsøge at få Hans indlagt med henvisning til, at han både er til fare for personalet og de andre beboere i opgangen? 13

14 Det er muligt at arbejde med dilemmaerne Som ansat skal man lære at tackle situationen, når man bliver udsat for dilemmaer som beskrevet i disse cases. Man skal vælge de mest optimale løsninger ud fra det mulige. I situationen står man alene med problemer, men man kan være forberedt på situationen og det er muligt at efterbehandle situationerne sammen med kollegerne. Ledelsens og sikkerhedsorganisationens rolle Ledelsen og sikkerhedsorganisationen skal inddrages i dilemmaerne i arbejdet i brugernes hjem. Ledelsen har det overordnede ansvar for at planlægge og tilrettelægge arbejdet. Ledelsen skal undgå, at de ansatte kommer ud for psykiske belastninger på grund af modsatrettede krav, f.eks. mellem brugerens ønsker og det, som ansatte selv finder fagligt forsvarligt. Det er ledelsens opgave at vurdere problemerne som henholdsvis arbejdsmiljø- og socialpolitiske problemer og finde frem til, hvor løsningerne skal søges. 14

15 Klare rammer Det er ledelsens ansvar, at de ansatte kender til de retslige rammer for, hvor grænsen går mellem magtanvendelse og tvang for relationen mellem brugeren og den ansatte. For at reducere den ansattes dilemmaer er det vigtigt, at der er klarhed om de opgaver, den ansatte skal udføre i brugerens hjem, og hvilke målsætninger der er her med. Den ansatte skal kende til de forventninger, der er mellem brugeren og (amts)kommunen, som det f.eks. fremgår af planen for den enkelte bruger (jf. 111 i lov om social service). Ledelsen må lægge nogle retningslinier for, hvad den ansatte kan acceptere, og hvornår man skal gribe ind for at forhindre omsorgssvigt og hvornår man kan tillade at brugerens private rum krænkes. I enkelte tilfælde kan det være, at kommunen tildeler brugeren en værge, f.eks. hvis brugeren har svært ved at udtrykke sig. Hermed lægges der op til et samarbejde med en tredje person. Men det gør ikke altid situationen lettere. Derudover må ansatte f.eks. have klare retningslinier for: hvornår det er nødværge hvornår de må bruge magt og hvordan det skal dokumenteres hvornår der er behov for hjælpemidler hvordan de signalerer en fælles holdning over for brugerne. Disse retningslinier kan indgå som en del af handleplanen for den enkelte bruger og i arbejdspladsvurderingen (APV) er det en god idé at indarbejde fælles regler og retningslinier for arbejdet i private hjem. Serviceaftaler og handleplaner Hvis kommunen yder personlig hjælp, omsorg og pleje m.v. efter 71 i Lov om social service, skal der udarbejdes en skriftlig aftale (serviceaftale) med den enkelte. Den skal bl.a. fastlægge opgavens omfang og art. Det vil være naturligt, at kommunen i serviceaftalerne også beskriver de forudsætninger og krav, man som arbejdsgiver må stille, for at den ansatte kan udføre opgaven arbejdsmiljømæssigt fuldt forsvarlig. APV en er et godt udgangspunkt for denne beskrivelse. Desuden skal kommunen eller amtet efter 111 i Lov om social service tilbyde, at der udarbejdes en skriftlig plan for indsatsen for personer med betydeligt nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevner eller personer med alvorlige sociale problemer. Det vil også være naturligt, at disse handleplaner tager højde for de ansattes arbejdsmiljø. 15

16 At arbejde med et dilemma Arbejdet med dilemmaerne kan gribes an efter følgende metode: dilemmaet synliggøres der skabes bevidsthed om indholdet i dilemmaet der arbejdes med dilemmaet. Synligt Hvis der er et dilemma må det synliggøres over for ledelsen, kollegerne og sikkerhedsorganisationen. Det kan ske ved at det tages op på et personalemøde eller ens nærmeste leder informeres om dilemmaet. Bevidstgørelse Når dilemmaet er blevet synligt for kollegerne, ledelsen og sikkerhedsorganisationen, må det sikres, at der er en fælles forståelse og bevidsthed om, hvad der er kernen i dilemmaet. Bearbejdning På baggrund af den fælles forståelse kan man i fællesskab begynde at arbejde med dilemmaet og opstille en plan for, hvad der skal ske. APV Arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV) for arbejdet i brugernes hjem. APV en skal beskrive de væsentligste arbejdsmiljøforhold og forslag til løsninger. Vurderingen skal foretages inden arbejdet starter, eventuelt i forbindelse med tildelingen af hjælpen eller visiteringen. Arbejdspladsvurderingen skal beskrive de arbejdsmiljøforhold, som den ansatte bliver udsat for. Det gælder også de psykiske belastninger på baggrund af de dilemmaer, der kan være ved arbejdet hos brugeren. APV en skal beskrive, hvordan problemerne løses, og hvad man skal acceptere hos den enkelte bruger. Det er en god idé at udarbejde APV sideløbende med udarbejdelse af servicekontrakterne og handleplanerne, så der kan være overensstemmelse mellem dem og arbejdspladsvurderingen. 16

17 Støtte og hjælp til dilemmaerne Det må indgå som en del af personalepolitikken, at der er mulighed for at de ansatte kan arbejde med de dilemmaer, der kan være i arbejdet. Der kan arbejdes med dem i form af: kollegial/social støtte faglig støtte supervision efteruddannelse. Kollegial og social støtte Det er en god idé at drøfte de forskellige dilemmaer på personalemøder. Her kan man trække på hinandens erfaringer og forsøge at nå frem til en fælles holdning. Men man kan også hjælpe hinanden i en mindre gruppe eller hente støtte hos en enkelt kollega. Det er generelt altid en god ide at drøfte tingene igennem og trække på hinandens viden og erfaring. Faglig støtte Ledelsen skal være opmærksom på de ansattes uddannelse og baggrund og give den relevante støtte. Den skal være i stand til at give en faglig støtte, når der opstår problemer. Hvis ledelsen ikke er klædt på til det, kan den inddrage en ekstern konsulent. 17

18 Supervision Man kan ikke forvente, at alle problemer kan løses i personalegruppen alene. Supervision hjælper den ansatte til selv at skabe overblik over forskellige problemstillinger i arbejdet med henblik på, at man derefter kan finde egne løsninger. Efteruddannelse De ansatte må have mulighed for efteruddannelse, så de kan lære at tackle de problemer, der kan opstå i forbindelse med arbejde i brugernes hjem. Hvad er supervision? Supervision kan opdeles i 4 former, som siger noget om, hvor fokus i supervisionen er placeret. De 4 typer kan bruges og kombineres alt efter behov. Brugerorienteret sagssupervision Denne form for supervision hjælper med at skabe klarhed over, hvad problemerne med brugeren handler om, den giver forståelse for brugerens adfærd, situation m.v. Kort sagt en analyse, der skal hjælpe den enkelte ansatte med at nuancere synet på brugeren og give nye handlemuligheder. Medarbejderorienteret sagssupervision Denne form for supervision hjælper med at skabe klarhed over brugerens forventninger til den ansatte, kommunens eller amtets forventninger til den ansatte, hvilke muligheder den enkelte ansatte har og kan tilbyde brugeren. Den sætter også fokus på blinde pletter, f.eks. den ansattes modstande og andre faldgruber. Relationsorienteret sagssupervision Denne form sætter fokus på det, der sker mellem den ansatte og brugeren. Hvad der fremmer/ hæmmer kontakt og dermed mulighed for at forstå hinanden og skabe handlemuligheder. Personlig supervision Det er altid godt at få snakket problemerne igennem med et andet menneske - også når det gælder de mere følelsesmæssige problemer. Derfor kan der være behov for personlig supervision. 18

19 Litteratur Få fod på APV i brugernes hjem - og tag skridtet mod et bedre arbejdsmiljø Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed, 2004 Når omsorg virker krænkende. Britt Lillestø, Nordlandsk Forskning, 1997 Hjemlig omsorg i offentlig regi. Karen Jensen, Hans Reitzels Forlag, 1997 Pædagogen i centrum og kollegial supervision. BUPL 1993 Adresser Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed H.C. Andersens Boulevard 25, st København V Arbejdstilsynet Landskronagade København Ø Arbejdsmiljøinstituttet Lersø Parkalle København Ø Arbejdsmiljørådets Service Center Ramsingsvej Valby 19

20 At arbejde i brugernes hjem Varenr ISBN udgave udgave 2004 Tryk: SHS TRYKSAGER ApS Layout: Cæcilie Christensen Fotos: Lars Bahl / 2maj Henrik Saxgren / 2maj Sonja Iskov / 2maj Anne-Li Engström / 2maj Matti Niemi / Gorilla / 2maj Stig Stasig / 2maj Anders Petersen / Mira / 2maj Michael Daugaard / 2maj Vejledningen kan købes i Arbejdsmiljøbutikken: eller på tlf

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER og hvad man kan gøre ved det Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne vejledning støtte virksomheden

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Kom volden i forkøbet

Kom volden i forkøbet TEMA Vold Kom volden i forkøbet Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen 2 Kom volden i forkøbet Faglig kvalitet i trygge rammer At kunne give borgere og kunder ordentlig service og kompetent sagsbehandling

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Hvordan har beboere med demens selvbestemmelsesret?

Hvordan har beboere med demens selvbestemmelsesret? Hvordan har beboere med demens selvbestemmelsesret? Denne opgave er udarbejdet af: Tina Rosten Jacobsen Michella Lytzen Vivi Lottenburger Gert M. Laustsen Omsorgsorganisationernes Samråd / Holmegårdsparken

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

Forebyggelse af magtanvendelse

Forebyggelse af magtanvendelse Forebyggelse af magtanvendelse FOA -Fag og Arbejde Dansk Sygeplejeråd FOA Fag og Arbejde og Dansk Sygeplejeråd håber med denne publikation at inspirere til at sætte forebyggelse af magtanvendelse på dagsordenen

Læs mere

Man skal altid reagere!

Man skal altid reagere! Man skal altid reagere! - en materialesamling til dvd en Man skal altid reagere! - om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb Denne materialesamling indeholder: Tommefingerregler for medarbejder

Læs mere