I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde"

Transkript

1 Et styrket skole-hjem-samarbejde kan udvikles på vidt forskellige måder med udgangspunkt i velkendte fora som forældremøder, skole-hjem-samtaler o.l. eller ved at tage helt nye metoder i brug. Det viser erfaringerne fra de syv skoler, der optræder i dette tema. Læs bl.a. cases om, hvordan man på Ny Holte Skole har indført charteret Den gode skole, og hvordan Søndermarkskolen via en tidlig indsats og hjemmebesøg hos eleverne lægger grunden til et godt skole-hjem-samarbejde. Et styrket skole-hjem-samarbejde er et væsentligt element i aftalen om folkeskolereformen. Forældre ses som en uundværlig ressource, og reformen lægger op til, at skolebestyrelsens principper for samarbejdet mellem skole og hjem skal omfatte principper for forældrenes ansvar i samarbejdet. Principperne vil fx kunne angive, hvilke forventninger skolen har til forældrenes deltagelse i faglige og sociale aktiviteter på skolen. I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. DE MEDVIRKENDE SKOLER ER: Hjallelse Skole, Odense Kommune har indført dialogbaserede forældremøder Humlebæk Skole, Fredensborg Kommune har indført dannelsessamtaler i elevteams Bakkeskolen, Kolding Kommune har formuleret et værdisæt, som bl.a. dækker forældreansvar Abildgårdskolen, Odense Kommune har indført forældremøder af social karakter Bedsted Skole, Thisted Kommune gør brug af logbøger i forældresamarbejdet Ny Holte Skole, Rudersdal Kommune har formuleret et charter, der bl.a. beskriver forventninger til hjemmet Søndermarkskolen, Frederiksberg Kommune holder skole-hjem-samtaler i elevernes hjem.

2 To typer af indsatser for styrket skole-hjemsamarbejde Et velfungerende skole-hjem-samarbejde understøtter elevernes læring og trivsel. Det er de syv skoler, der har bidraget til dette tema, enige om. En klar gensidig forventningsafstemning mellem skole og hjem er ifølge alle skolerne en hjørnesten i arbejdet. Skolernes indsatser i forhold til deres skole-hjem-samarbejde er dog vidt forskellige. Overordnet set kan indsatserne inddeles i to typer. Nogle skoler har valgt at genfortolke og tilpasse velkendte skole-hjem-fora som eksempelvis skole-hjem-samtaler og forældremøder. Andre skoler har grebet til nye processer og tiltag, båret af eksempelvis organisatoriske omstruktureringer eller udarbejdelse af skriftlige dokumenter. Fokus på forældreinddragelse På Hjallelse Skole og Abildgårdskolen har man valgt at ændre de traditionelle forældremøder og fokusere på en mere forældreinddragende tilgang. På Hjallelse Skole betyder det, at mindst halvdelen af tiden på forældremøderne skal være dialogbaseret. Læreren fungerer her som facilitator for en samtale blandt forældrene. Hensigten er at undgå envejskommunikation, at styrke samhørigheden på tværs af forældregruppen og at give forældrene bedre mulighed for at komme til orde og præge dagsordenen på forældremøderne. Skolens ledelse er også repræsenteret, hvilket giver lærerne en ekstra intern sparringspartner, mens forældrene får mulighed for at spørge om skolens overordnede værdier og tilgang. På Abildgårdskolen har man valgt at gøre forældremøderne til fora for forskellige sociale aktiviteter. Skolen har over 90 % tosprogede elever, og på den baggrund oplevede skolen, at de traditionelle forældremøder kunne blive lidt tunge og rodede med deltagelse af adskillige tolke osv. To gange årligt inviteres forældrene nu til at deltage i elevernes undervisning, og efterfølgende åbnes skolens kreative værksteder for fælles aktiviteter som boldspil, bagning og billedkunst. Erfaringen er, at disse mere uformelle møder højner både forældrefremmødet og det engagement, forældrene udviser. På både Hjallelse Skole og Abildgårdskolen peger skolelederne på, at det er vigtigt, at forældregruppen kender skolen og hinanden godt. Det er særligt vigtigt, at skolen udtrykker ønske om, at forældrene deltager i et demokratisk forpligtende fællesskab, som alle ligeværdigt bidrager til. Det kan fx styrkes ved at give forældrene roller og ansvar i forbindelse med arrangementer eller aktiviteter på skolen afstemt efter forældrenes respektive ønsker og kompetencer. I den proces er det ifølge lederne afgørende, at lærerne klædes godt på til at håndtere den mere løse samarbejdsstruktur. På Søndermarkskolen har man valgt, at den første skolehjem-samtale i 1. klasse foregår i elevens eget hjem. Ved at flytte mødet ud af skolens fysiske rammer skabes grobund for en mere personlig samtale, som samtidig kan lægge grunden til en mere tæt skole-hjem-relation. En anden skolestruktur På andre skoler har man valgt andre greb til at styrke skolehjem-samarbejdet. Humlebæk Skole har i en længere årrække arbejdet med en skolestruktur baseret på årgangssamarbejde, elevteams og dannelsessamtaler. Det betyder, at skolen er organiseret i årgange frem for i klasser. Eleverne går på hold, der ligner klasser, men holdene består kun et halvt år ad gangen, hvorefter der dannes nye hold. Sideløbende er eleverne inddelt i elevteams med fire elever i hver. Halvårligt afholdes en såkaldt dannelsessamtale med hvert elevteam, inkl. de fire elevers forældre og to lærere. Under dannelsessamtalerne coaches eleverne af lærerne med udgangspunkt i konkrete mål for den enkelte elevs faglige og sociale udvikling. Der arbejdes med differentierede mål med fokus på fire forskellige områder: kommunikationskompetencer, relationskompetencer, læringskompetencer og kreativitet. Målet med årgangstankegangen og de skiftende hold og elevteams er at styrke elevernes evne til at indgå i et stort fællesskab og til at håndtere omskiftelige og varierende samarbejdsrelationer på tværs af sociale og kulturelle skel. Forældrene er på samme måde inddelt i forældreteams, hvis rolle er at støtte eleverne bedst muligt i forhold til deres udvikling inden for de valgte fokusområder. Skolen understreger i den forbindelse elevernes evne til at begå sig i det store fællesskab på tværs af årgangen som en stor dannelsesmæssig værdi over for forældrene. Valget af denne omstrukturering af samtalerne mellem skole og hjem har gjort, at eleverne nu er dem, der fører ordet, mens de tidligere oftest var tavse tilhørere til en dialog mellem lærere og forældre. Skriftlige dokumenter som konkret udgangspunkt Flere skoler har valgt at inddrage forskellige typer af skriftlige dokumenter i deres arbejde med at styrke skole-hjem-samarbejdet. Baggrunden for de skriftlige dokumenter er typisk, at de tjener som et godt værktøj til at kunne belyse konkrete situationer. På Bedsted Skole gør man brug af logbøger. Logbøgerne benyttes, når man fra skolens side vurderer, at en elev af den ene eller anden grund bør sættes under skærpet tilsyn i en afgrænset periode. Det kan fx være i forbindelse med konflikter i klassen eller uro i frikvartererne. Logbogsskrivningen har i sig selv ofte en vis adfærdsregulerende effekt

3 på eleverne, idet eleverne ved, at lærerne skriver om dem, og nogle gange følger eleverne selv med i, hvad der bliver noteret. Logbøgerne muliggør også, at man kan tage udgangspunkt i de helt konkrete situationer, eleven har været en del af, og tage en dialog med forældrene derudfra. Det konkrete udgangspunkt mindsker risikoen for misforståelser og betyder, at man både kan følge med i, om der sker en progression, og om nødvendigt hurtigt kan gribe til handling i samråd med forældrene. Brugen af logbøger er desuden inspireret af den tætte og kontinuerlige kontakt mellem forældre og undervisere, der typisk kendetegner skole-hjem-samarbejdet i specialklasseregi. Skriften på væggen Bakkeskolen og Ny Holte Skole har valgt at arbejde med skriftlighed i skole-hjem-samarbejdet på en anden måde. På Bakkeskolen har man udarbejdet et værdisæt bestående af værdiordene Udvikling, Tolerance, Ansvarstagende, Fællesskab og Engagement. Værdierne er udarbejdet i en proces, der inkluderede både elever, forældre, lærere, ledelse og pædagoger på skolen. Værdierne er et udtryk for den helhed og sammenhæng, som Bakkeskolen ønsker, at den enkelte elev skal opleve i sin hverdag og skolegang. For hvert af de fem værdiord har man konkretiseret, hvad det betyder på henholdsvis skole-, forældre- og elevniveau. På Ny Holte Skole har man valgt at arbejde med et nedskrevet manifest i form af et charter kaldet Den gode skole. Charteret er blevet til på baggrund af en længere proces, som har inddraget alle skolens interessenter. Formålet har været at lave en fælles forventningsafstemning på tværs af skole og hjem, og charteret består af fire søjler, der beskriver, hvilke forventninger der stilles til elever, undervisere, undervisningen og hjemmet. Både på Bakkeskolen og på Ny Holte Skole har man valgt at have de skriftlige dokumenter hængende synligt fremme rundtomkring på skolerne. Tanken bag er at sikre en kontinuerlig synlighed og at forhindre, at dokumenterne går i glemmebogen i en travl hverdag. Værdi-ord og charter inddrages også løbende i introduktionssamtaler med nye forældre, i MUS-samtaler med lærerne samt på forældremøder og i konkrete konflikthåndteringssituationer. Motivationen bag indsatserne Til trods for indsatsernes forskellige karakter er der flere enslydende forklaringer på, hvad der har motiveret skolerne til at udvikle deres skole-hjem-samarbejde. Overordnet set arbejder skolerne ud fra en anerkendende tilgang, som betyder, at man fra skolens side grundlæggende tror på, at forældrene kan bidrage positivt til skole-hjemsamarbejdet, og man vægter derfor en ligeværdig og anerkendende kommunikation med alle forældre uanset kultur, uddannelse og sprog. Et forpligtende fællesskab Flere af skolelederne nævner, at de har igangsat deres indsatser ud fra et ønske om at etablere et mere forpligtende fællesskab på tværs af skole og hjem. Flere steder oplevede man tidligere, at skole og hjem jævnligt talte forbi hinanden. Ved at inddrage forældrene i aktiviteter og processer på skolen og ved at tilpasse indholdet til forældrenes ønsker og input, har man opnået en højere grad af lydhørhed og engagement. En skoleleder udtrykker i den forbindelse, at det handler om at rykke forældrene fra brugermentalitet til borgermentalitet. I den proces er det afgørende, at man fra skolens side er tydelig i sin kommunikation med forældrene. Det handler bl.a. om at understrege, at forældrene ikke bare har forventninger til skolen; skolen har også forventninger til forældrene og til eleverne. Jo mere præcis man kan være i den fælles forventningsafstemning, jo bedre. Forventningsafstemningen gør, at risikoen for misforståelser mellem skole og hjem reduceres, og chancen for en højere grad af forældreinvolvering højnes, fordi forældrene selv får mulighed for at præge samarbejdet. Fra envejskommunikation til engagement på tværs Et andet gennemgående motiv, som flere skoleledere peger på, er, at de traditionelle forældremøder og skolehjem-samtaler bærer præg af envejskommunikation fra skole til forældre. Lange gennemgange af årsplaner og ikke-dialogpræget kommunikation gjorde tidligere, at forældrefremmødet var lavt og tilbagemeldingerne fra forældrene afmålte. Enkelte skoler har også gennemført fokusgruppeinterview med forældre forud for deres indsatser, som entydigt viste, at forældrene havde et stort ønske om at blive engageret mere i skolearbejdet og desuden gerne ville bidrage mere aktivt i forbindelse med forskellige tiltag. Tilbagemeldingerne viste også, at elevernes hverdag og de problemer, der optager dem, også optager deres forældre i langt højere grad end enetaler om elevplaner eller nationale tests. Kontakten forældrene imellem En tredje motivationsfaktor, der har drevet flere af skolerne, er et ønske om at hjælpe forældrene med at lære hinanden bedre at kende. Ved at lave arrangementer af mere social og inddragende karakter som på eksempelvis Hjallelse Skole og Abildgårdskolen har man opnået en højere grad af samhørighed på tværs af forældregruppen simpelthen fordi arrangementernes karakter i højere grad inviterer til samtale, samvær og erfaringsudveksling forældrene imellem. Når forældrene kender hinanden godt, kommer deres børn sjældent op at slås, som en af skolelederne formulerer det.

4 Inspiration udefra Også inspiration udefra har haft betydning for skolernes indsatser. Inspirationen til at lave et charter på Ny Holte Skole kom fx fra en kommunal tur til England, hvor lederen blev præsenteret for chartertanken på en engelsk skole. Charteret er siden blevet tilpasset og afstemt i forhold til den danske kontekst og Ny Holte Skoles specifikke praksis og præmisser. Både skolebestyrelse, elevråd og medarbejderstab er blevet inddraget som aktive medspillere i processen. På Abildgårdskolen ansatte man en skole-hjem-vejleder, der stillede det helt grundlæggende spørgsmål: Hvorfor laver I skole-hjem-samarbejde? Det satte gang i en længere proces med fokus på at afklare, hvordan forældrene bedre kunne bidrage til at understøtte elevernes læring og trivsel. På Humlebæk Skole udsprang tanken om et anderledes skole-hjem-samarbejde af et aktionsforskningsprojekt sammen med DPU. Udgangspunktet var, at skolen skulle formulere nogle udfordringer, som man gerne ville arbejde med. Et af fokuspunkterne var at forbedre skole-hjemsamarbejdet. Siden udmøntede samarbejdet sig i bogen Elevteam som krumtap, som mere indgående beskriver hele processen og arbejdet med årgangssamarbejde, elevteams og dannelsessamtaler. Målet med indsatserne Kun få af skolerne arbejder ud fra eksplicitte eller nedskrevne målsætninger. Indsatserne kan i høj grad siges at bære målet i sig selv. Indsatserne er overordnet kendetegnet ved et ønske om at etablere og vedligeholde et gensidigt forpligtende fællesskab mellem skole og hjem, hvor formålet er at understøtte elevernes læring og udviklingsproces på den mest hensigtsmæssige måde. Det er generelt skoleledernes oplevelse, at en klar og tydelig forventningsafstemning giver en mere konstruktiv og dialogbaseret relation, som kommer både skole, hjem og ikke mindst eleverne til gode. Inklusion handler også om forældre I tråd med skolernes arbejde med inklusion på elev-niveau handler skole-hjem-samarbejdet også om inklu-sion på forældreniveau. Man kan ikke lave meget inklusion, hvis forældrene ikke er med, som en af skolelederne formulerer det. Hvis forældrene ikke føler sig ind-draget og hørt i forbindelse med tiltag og aktiviteter, der angår dem og deres børn, er sandsynligheden for, at de ønsker at bidrage med noget til fællesskabet, også minimal. Tæt samarbejde hurtig problemløsning Sammenhængen mellem et tæt skole-hjem-samarbejde og evnen til at tage hånd om problemer hurtigt, fremhæves som et andet væsentligt element i arbejdet med indsatserne. Når skole og hjem allerede har etableret en tillidsbaseret og tryg relation, er det nemmere for skolen at tage kontakt til forældrene, hvis der opstår problemer eller konflikter i hverdagen. Derfor er det også en udbredt praksis, at de mere formelle møder mellem skole og hjem understøttes af en løbende tæt kontakt enten på ForældreIntra, pr. telefon eller gennem en kort snak, når man møder hinanden fysisk på skolens område.

5 Målet er at sikre, at skole og hjem har fælles fodslag og sammen kan handle hurtigt i de situationer, der måtte kræve det, eksempelvis i forbindelse med mobning eller problemer med pjækkeri. SKOLERNES GODE RÅD TIL ANDRE SKOLER, DER VIL STYRKE SKOLE-HJEM-SAMARBEJDET Hvad har skolerne lært? Selvom skolernes indsatser tager sig meget forskelligt ud, er der flere fælles læringspunkter. En gennemgående læring er, at inddragelse af alle skolens interessenter er vigtig helt fra opstartsfasen. Hvis forældrene ikke føler sig godt nok underrettet om formålet med arbejdet, er chancen for, at de engagerer sig i indsatsen, ikke stor. Også skolebestyrelse, kontaktforældre, pædagoger, elevråd og andre relevante aktører bør inkluderes i arbejdet. På samme måde er det vigtigt at tage skolens medarbejdere med på råd og klæde dem på til opgaven. Flere skoler har fx haft stor gavn af at sende lærerne på kursus i konflikthåndtering eller facilitering, mens andre har haft udbytte af at inddrage eksterne ressourcepersoner af forskellig art. Indspark udefra kan være med til at løfte en indsats, fordi nye øjne ofte kan bidrage med både konstruktiv kritik, kollegial sparring og konkrete forslag til videndeling. Lavpraktiske detaljer tæller også Flere skoleledere peger på, at man skal have blik for at dække det pædagogiske bord til møderne mellem skole og hjem. Det kan fx være i form af basale ting som at sørge for, at møderne foregår i lokaler med behagelige stole (0.- klassestole passer sjældent til voksne) og sørge for en god atmosfære. En dug på bordet og et par tændte stearinlys kan gøre en forskel i forhold til at sætte scenen for en god relation og kan afstedkomme en mere udbytterig samtale. Vigtigheden af skriftlighed i processen er også en læring, flere af skolelederne fremhæver. Når forventningerne mellem skole og hjem er formuleret på skrift og kommunikeres klart til alle, kan man bedre forholde sig konkret til dem. Tag udgangspunkt i din egen skoles praksis og aktører. Inddrag både forældre, medarbejdere og elever i arbejdet, så alle oplever medejerskab. Lav en procesplan for udviklingen af skole-hjemsamarbejdet, og kommunikér den klart, inden arbejdet sættes i gang. Rammer og mål skal være klart formuleret for alle implicerede. Velplanlagte aktiviteter sikrer en højere succesrate. Hvis skolen gør sig umage, er der større sandsynlighed for, at forældrene investerer tid og kræfter i projektet. Løbende tilpasning er vigtig. Ledelsen, lærerne og ressourcepersoner skal løbende italesætte vigtigheden af et velfungerende samarbejde og lave understøttende aktiviteter. Vær åben over for inspiration udefra og ekstern sparring. Kompetenceudvikling af lærerne med fokus på gode samarbejdsrelationer og konflikthåndtering er ofte godt givet ud. Velfungerende samarbejde kræver vedholdenhed En tredje væsentlig læring er, at indsatsernes succes i høj grad afhænger af, at skolerne bliver ved med at have fokus på skole-hjem-samarbejdet. Det kan godt betale sig at gå en ekstra kilometer i hverdagen, hvis det betyder, at man slipper for pludselig at skulle løbe 100 kilometer, som en af skolelederne udtrykker det. Det er samtidig afgørende at huske, at den samme indsats ikke nødvendigvis bliver ved med at være den bedste. Ved skolesammenlægninger eller andre store strukturændringer er det vigtigt at standse op og gentænke skole-hjem-samarbejdet, så indsatsen fortsat matcher skolen og dens interessenter.

6 NY HOLTE SKOLE et charter fungerer som et godt redskab i skole-hjem-samarbejdet Når skole og hjem har den samme forventningshorisont, er det lettere at løse udfordringer i fællesskab. Det er en grundtanke på Ny Holte Skole, hvor man ser kvaliteten af skole-hjem-samarbejdet som afgørende for den gode læringssituation. Derfor har skolen lavet et charter, der rammesætter det værdisyn, skolen arbejder ud fra, forstået på den måde, at charteret bidrager til at regulere og sætte fokus på de forpligtelser, skole, hjem og elever har over for hinanden. Tilblivelsen af charteret og idéen bag Skolen fik oprindeligt inspirationen til at lave et charter, da en række skoleledere fra kommunen for et par år tilbage var på skolebesøg i England. Her stiftede Ny Holte Skoles leder bekendtskab med chartertanken på en engelsk skole og så, hvordan arbejdet med et charter kunne udfoldes i en konkret kontekst. Erfaringerne fra England viste, at et charter kan tjene som en vigtig skriftlig rammesætning for den kommunikation, der foregår mellem skole og hjem. Dette lå godt i tråd med, at man på Ny Holte Skole gerne ville forbedre skole-hjem-samarbejdet og øge forældrenes involvering. Grundidéen med charteret er, at skole og hjem i fællesskab har udformet et gensidigt forpligtende dokument, der kan tjene som et konkret udgangspunkt for samarbejdet på tværs. Charteret bærer titlen Den gode skole og udstikker en fælles kurs for samarbejdet, ved at det hjælper med at fastslå forventninger mellem skole, elever og forældre. Det handler om, hvordan vi gerne vil drive skole, og hvilke forventninger der er til de forskellige implicerede aktører, som skolelederen udtrykker det. Helt konkret er charteret, der er illustreret på side 49, inddelt i fire søjler, der ved hjælp af konkrete udsagn beskriver, hvilke forventninger der er til henholdsvis eleven, underviseren, undervisningen og hjemmet. For det gode hjem gælder det fx, at man anerkender, viser respekt og interesse for skolens ansatte, elever og forældre. Kendetegnende for den gode underviser er til gengæld, at man er autentisk, positiv og tydelig i sin undervisning og ledelse af klassen. Fra skolens side har man ifølge skolelederen stort fokus på, at alle forpligter sig på charterets indholdsside, og både skolebestyrelse, medarbejdere, forældre og elever blev derfor inddraget tidligt i processen, da charteret skulle udvikles. Alle fik mulighed for at bidrage med input til, hvad der skulle stå i de forskellige søjler. Efterfølgende spillede skolebestyrelsen en afgørende rolle i udformningen af det endelige dokument. Det handler, ifølge skolelederen, om at understøtte en følelse af medejerskab hos alle interessenter, for den fælles forventningsafstemning er central i tankegangen bag charteret: Vi har med charteret afstemt roller og ansvarsområder mellem skole og hjem. Vi vil gerne sørge for at forpligte forældrene på nogle konkrete ting ligesom vi er opmærksomme på, at de har forventninger til os. Så der er tale om en form for håndfæstning. Denne håndfæstning er i bund og grund lavet for elevernes skyld, siger skolelederen, der pointerer, at det fx er nemmere for eleverne at navigere i undervisningen, når det står klart for dem, hvad formålet er, og når både hjemmet og skolen aktivt bakker op om undervisningen. Som en elevrådsrepræsentant på skolen formulerer det, så handler det ikke om tjekpunkter, men om at få gode rutiner. Implementering og anvendelse arbejdet med en systemisk tilgang Skolen tager afsæt i en systemisk tilgang, og denne tilgang understøtter arbejdet med charteret. Den systemiske tilgang går ud på, at alle børn bliver set som tilhørende fællesskabet. I tilfælde af mistrivsel betragter man ikke det enkelte barn som problemet, men fokuserer på, at det er fællesskabet, der har et problem, og at problemet derfor skal løses i fællesskab. Skolelederen forklarer: Hvis en elev fx forstyrrer eller skiller sig negativt ud, er det ikke nødvendigvis elevens skyld eleven er del af et system, som også omfatter de øvrige elever og skolen som helhed. Alle kan være med til at ændre nogle ting i systemet, så tingene bliver anderledes.

7 NY HOLTE SKOLE fortsat

8 NY HOLTE SKOLE fortsat Derfor handler det om at have en løbende dialog med forældrene, og her lægger skolen stor vægt på åbenhed. Man beder fx forældrene om at fortælle åbent, hvis deres børn har særlige behov eller udfordringer, som det er hensigtsmæssigt, at skolen og andre forældre kender til. Charteret bruges i den forbindelse også som et udgangspunkt for at tale om konkrete problemer, og det inddrages aktivt i konflikthåndtering. Alle aktører omkring eleven bliver bedt om at se på, om de hver især har levet op til deres forpligtelser, og skolelederen erfarer, at det giver et godt afsæt for den videre dialog om, hvad der skal ske. Charteret er en vigtig del af pakken her, siger skolelederen og forklarer, at charteret inddrages i introsamtaler med nytilkomne forældre, på forældremøder samt i MUS-samtaler og i ansættelsesforløb med nye medarbejdere. På den måde holder man hele tiden charteret præsent hos alle. Skolen har desuden udarbejdet en række andre politikker, der alle er hæftet op på charteret fx en lektiepolitik, en trafikpolitik og en mobbepolitik. På den måde arbejder man på, at charteret kan løbe som en rød tråd gennem hele skolens arbejde. Udfordringer og særlige opmærksomhedspunkter Fra skolens side er man meget bevidst om vigtigheden af, at charteret løbende bliver italesat i hverdagen. Hvis dokumentet ikke holdes levende og udvikles hen ad vejen, kan det nemt blive et stykke papir i en skuffe. Derfor har man valgt at hænge et stort charter op på en af skolens centrale gange. Også fra skolebestyrelsens side er man opmærksom på vigtigheden af kontinuerligt at tænke over, hvordan charteret bringes i spil i hverdagen. En af tankerne er her, at man med fordel kan lave en handleplan for, hvordan man fremadrettet fører tankerne bag charteret ud i livet, og at man sammentænker charteret med indholdet i skolereformen. En anden vigtig overvejelse handler om, hvordan skolebestyrelsen klædes bedst på til arbejdet med at facilitere den forandringsproces, der følger med udarbejdelsen af et charter. Ressourcemæssigt har skolen også vægtet at sætte midler af til kurser for medarbejdere og skolebestyrelsesmedlemmer i den systemiske tilgang samt til kurser i undervisningsdifferentiering for lærerne. Både skoleleder og skolebestyrelsesformand fremhæver, at det er afgørende vigtigt, at man hele tiden har charterets anvendelse for øje: Hvordan kan det styrke og kvalificere samarbejdet, sådan at det øger elevernes trivsel og udbytte af undervisningen? Når alle bidrager konstruktivt til fællesskabet og har øje for egne forpligtelser, er det muligt at bruge et charter til at fundere et godt skole-hjem-samarbejde i praksis. NY HOLTE SKOLES GODE RÅD TIL ANDRE SKOLER, DER VIL ARBEJDE MED ET SKOLE-HJEM-CHARTER Ledelsen peger særligt på: Hvis man skal udvikle et charter, skal alle involverede inddrages i opstartsfasen. Det bidrager til at skabe medejerskab i det lange løb. Vær anvendelsesorienteret, og hav hele tiden for øje, hvordan charteret kan omsættes til praksis. Sørg for, at kommunikationen på tværs af skole og hjem er konstruktiv og konkret. Et velfungerende skole-hjem-samarbejde kræver et langt, sejt træk. Her kan et charter bruges som en rød tråd til at skabe sammenhæng og konsensus. Erfaringsudveksling mellem lærere, pædagoger og SFO betyder meget for kvaliteten af det skole-hjemsamarbejde, som forældrene oplever.

9 SØNDERMARKSKOLEN en tidlig indsats i skole-hjem-samarbejdet Et godt skole-hjem-samarbejde har til formål at understøtte elevernes faglige og sociale trivsel. Det er holdningen hos både ledelse, lærere og skolebestyrelse på Søndermarkskolen på Frederiksberg. For at sikre, at samarbejdet kommer godt fra start, har man valgt at gribe arbejdet med skolehjem-samtaler anderledes an end andre steder. Den første skole-hjem-samtale i 1. klasse finder nemlig sted hjemme hos eleven i stedet for på skolen. At se eleven i sit eget element Idéen om hjemmebesøg udsprang oprindeligt af skolelederens oplevelser på en anden skole. Her havde man massive problemer med overhovedet at få forældre til at møde op til skole-hjem-samtaler. På den baggrund udsprang idéen om at invitere sig selv på besøg hjemme hos familierne i et forsøg på at bløde op på såvel samtalernes karakter som konteksten. Erfaringerne var så gode, at lederen besluttede at tage idéen med videre til Søndermarkskolen. På Søndermarkskolen har man valgt, at den første skolehjem-samtale i 1. klasse foregår hjemme hos den enkelte elevs familie. Tanken bag dette er, at man fra skolens side allerede på et tidligt tidspunkt i skoleforløbet får dannet sig et mere helstøbt billede af, hvem den enkelte elev og dennes familie er. Dels får læreren en større forståelse af og baggrundsviden om det enkelte barn, som sidenhen kan vise sig vital i forhold til at opretholde et udbytterigt skole-hjemsamarbejde. Dels oplever forældrene og eleven læreren fra en anden og mere personlig side, når de pludselig ser vedkommende sidde i deres egen sofa. Rollerne mellem skole og hjem er i den forstand byttet om: Lærerne er gæster, og familien fungerer som vært. Rammesætningen for denne type skole-hjem-samtaler betyder helt gennemgående, at samtalen mellem forældre, elev og lærere får et mere uformelt og personligt præg. Jeg ser også lige marsvinet, bamsen og fodboldpokalen, eller hvad der nu er vigtigt for børnene at vise mig, som en lærer pointerer. På baggrund af besøget laver læreren og eleverne en lille telefonbog med et billede af hver elev på sit værelse og en lille tekst om, hvor de bor, og hvorfor de gerne vil lære at læse. Besøget varer typisk 20 minutter, og ud over familien deltager der normalt to lærere og en pædagog fra skolen. Fra skolens side gør man meget ud af at pointere, at det ikke er et ønske om at udøve social kontrol, der driver værket. Det handler i bund og grund om at etablere en grundlæggende tillid skole og hjem imellem, en tillid, som relationen kan vokse videre ud fra. Det er samtidig en god lejlighed til at få spurgt ind til, om der er særlige forhold, der vedrører barnet, forhold, som skolen skal være underrettet om og tage hensyn til. På den måde kan skolen bedre manøvrere i forhold til elevernes forskellige udgangspunkter både i klasseværelset og i det videre skole-hjem-samarbejde. En afdramatisering af skolen som institution Det handler på et mere overordnet plan om at afdramatisere skolen som institution og anerkende, hvad skolen kan, som skolelederen understreger. Nogle forældre har fx haft dårlige oplevelser i deres egen skoletid og kan derfor være skeptiske over for skolen som institution i det hele taget. Det er bl.a. også derfor, at det ikke er faglige ting, der er udgangspunktet for samtalen hjemme hos eleverne. Hvis man fra skolens side udviser en vis ydmyghed og forholder sig lyttende, når man er på hjemmebesøg, er der større chance for, at forældrene også får lyst til at vise velvilje og engagement i forhold til de krav, skolen stiller. Lærerne oplever helt konkret, at det bliver lettere, både for forældrene og for dem selv, at tage og opretholde en tæt kontakt efter hjemmebesøget i 1. klasse. Målet med skolens indsats er netop at favne den forskellighed, som elevgruppen rummer på tværs af sociale og kulturelle skel. Søndermarkskolen huser i alt ca. 800 elever, herunder en tredjedel tosprogede børn. I den sammenhæng har skolen oplevet et behov for at gøre en ekstra indsats i forhold til de forældre, der ikke har dansk som modersmål. Det betyder nemlig, at der kan være både en sproglig og en kulturel barriere, som først skal overvindes, for at forældrene engagerer sig i samarbejdet. Derfor har man valgt at understøtte skole-hjem-samarbejdet med et stort intromøde i foråret for forældre til de kommende elever i 0. klasse. Mødet foregår ikke på skolen, men i et lokalt beboerhus, hvor mange af de tosprogede forældre kommer i forvejen. Det betyder, at omgivelserne er velkendte for de fleste. Dagsordenen for mødet går ud på at forklare, hvad det vil sige at gå i 0. klasse, hvad en SFO og en trivselsgruppe er, og hvorfor det er vigtigt at deltage i en børnefødselsdag. Både skolens ledelse og skolens lærere deltager i arrangementet, ligesom der er tolke til stede, så vigtig kommunikation ikke går tabt. Det er skolens erfaring, at det er med til at sikre,

10 SØNDERMARKSKOLEN fortsat at isen mellem forældre og skole bliver brudt på effektiv vis, og at informationen og rammerne tilsammen udgør et godt afsæt for en mere åben dialog i det kommende samarbejde. PRINCIPPER FOR SØNDERMARKSKOLENS SKOLE- HJEM-SAMARBEJDE Opfølgning og vedholdenhed Enkeltstående indsatser gør det ikke alene. Derfor forsøger man på Søndermarkskolen hele tiden at understøtte opretholdelsen af en god skole-hjem-relation med en løbende opmærksomhed på samarbejdet. Det udmønter sig fx i, at lærere, pædagoger og SFO deler viden på tværs, så vigtige meddelelser til eller fra forældrene hurtigt kommer videre til alle relevante medarbejdere. Der bliver også løbende holdt øje med forældrenes brug af ForældreIntra og fulgt op, hvis skolen skønner, at forældrene ikke lever op til de forventninger, skolen stiller til dem. På samme måde bruger lærerne selv intranettet, telefonen og fysiske møder til at orientere og kommunikere med forældrene i hverdagen. Målet med skole-hjem-samarbejdet er, at der fra elevernes skolestart etableres og gennem hele skolegangen opretholdes et tæt samarbejde mellem elever, lærere, pædagoger og forældre til gavn for elevens skolegang, både fagligt og socialt. Skolen sikrer, at forældrene har gode muligheder for at kunne følge med i skolens liv og for at kende skolens forventninger til forældrene. Skolen skal løbende kontakte forældrene, når der er behov for information om og/eller drøftelse af eleven eller klassen, som ikke kan vente til et forældremøde eller en skole-hjem-samtale. Den løbende kontakt er med til at modvirke, at konflikter eskalerer, og at problemer får lov til at vokse sig store. Skolebestyrelse og elevråd tages løbende med på råd og har aktivt været med til at formulere skolens principper for skolehjem-samarbejdet. Derudover trækker Søndermarkskolen på et stort netværk af SSP-medarbejdere og andre ressourcepersoner, som kan inddrages udefra og fx tage på opfølgende hjemmebesøg hos elever, hvor det vurderes at være nødvendigt. Fremadrettet overvejer skolen desuden at gentage hjemmebesøgsindsatsen i udskolingen, når eleverne får nye undervisere i 7. klasse. På den måde kan den præventive indsats fra indskolingen følges op og vedligeholdelsen af en stærk skole-hjem-relation sikres med fortsat fokus på elevernes trivsel. FEM SÆRLIGE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER På Søndermarkskolen er man særligt optaget af, at: Skolen tager udgangspunkt i den aktuelle elev- og forældregruppe, skolen har, og imødekommer dem på den mest hensigtsmæssige måde Den dagligdags kontakt med forældrene er præget af kontekstafhængig, pragmatisk kommunikation Årlige møder og samtaler understøttes af en løbende præventiv dialog Tydelighed i kommunikationen er afgørende for en klar forventningsafstemning mellem skole og hjem Vedholdenhed og løbende tilpasning af skole-hjemsamarbejdet er vigtigt.

11

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Understøttende materiale til metoden Trivselsgrupper

Understøttende materiale til metoden Trivselsgrupper Understøttende materiale til metoden Trivselsgrupper www.trivselsgrupper.dk Trivsel er, når alle er med Forældresamarbejdet i en klasse er, når man skaber rammen for at alle forældrene i klassen samarbejder

Læs mere

Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015

Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015 Samarbejde med forældre om børns læring Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015 Side 1/7 Dette notat præsenterer aktuelle opmærksomhedspunkter i forbindelse med

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

Alle børn er alles ansvar

Alle børn er alles ansvar Alle børn er alles ansvar Trivselspolitik for Aars Skole Februar 2013 Gennem hele skoletiden på Aars Skole. vil vi -fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning - skabe et godt gensidigt forhold

Læs mere

Den røde tråd Strategiplan (senest rev )

Den røde tråd Strategiplan (senest rev ) Den røde tråd Strategiplan 2016-2019 (senest rev. 10.01.2017) Indledning... 2 Grundlag... 2 Strategiplanens tilblivelse... 3 Strategiplanen opererer med følgende hovedelementer:... 3 Fra vision til virkelighed...

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Udvikling. Bakkeskolens værdisæt

Udvikling. Bakkeskolens værdisæt Bakkeskolens værdisæt Bakkeskolens opgave er ifølge folkeskolelovens 1 og 3 bl.a. at støtte børnene i deres alsidige, personlige udvikling, samt forberede dem til medbestemmelse, medansvar, rettigheder

Læs mere

Greve Kommune Forældretilfredshed Tune Skole

Greve Kommune Forældretilfredshed Tune Skole Greve Kommune Forældretilfredshed Tune Skole Undersøgelse af forældres tilfredshed omkring Tillid til skolen Kontakt i skole-hjemsamarbejdet Forældrenes engagement Forældremøder og skole-hjemsamtaler Skolebestyrelsen

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Erfaringer og ideer til skole-/hjemsamarbejde

Erfaringer og ideer til skole-/hjemsamarbejde Erfaringer og ideer til skole-/hjemsamarbejde - samlet blandt skolebestyrelsesmedlemmer og skoleledere i Skive Kommune Børne og Familieforvaltningen www.skive.dk Erfaringer og ideer til skole-/hjemsamarbejde

Læs mere

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole VÆRDIREGELSÆTTET BES TÅR AF: Vores vision og mål Vores værdier og deres betydning Levendegørelse af værdier Regelsæt og prioriteringer Samarbejde og rettigheder Trivsels-

Læs mere

Rynkeby Friskoles antimobbestrategi

Rynkeby Friskoles antimobbestrategi Rynkeby Friskoles antimobbestrategi Antimobbestrategi indeholder følgende punkter: 1. Rynkeby Friskoles antimobbestrategi 2. Mål med handleplanen 3. Definition af mobning 4. Status på mobning 5. Forebyggelse

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater.

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. GAMEPLAN Ikast Østre "Teams, der ror samme vej, vinder oftere Arne Nielsson Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. Med Gameplan får vi en fælles opfattelse af aktiviteter,

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder Ørebroskolen forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen. Baggrund for tilbagemelding (Se program og bilag for aftenen)

Læs mere

Trivselserklæring for Carolineskolen

Trivselserklæring for Carolineskolen Trivselserklæring for Carolineskolen Vedtaget i bestyrelsen nov. 2008 På Carolineskolen mener vi at alle mennesker er noget særligt og har en særlig værdi. Alle børn og voksne på Carolineskolen har krav

Læs mere

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven, udarbejde et værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og elever samt høj trivsel på skolen. I værdiregelsættet skal

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Mobning foregår i fællesskaber og løses i fællesskaber Hvad forstår vi ved TRIVSEL? At alle på skolen oplever nærvær og anerkendelse. At alle oplever, at fællesskab

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Velkommen til Christiansfeld Skole. Inspirationsfolder fra forældre til forældre om den gode skolegang på Christiansfeld Skole

Velkommen til Christiansfeld Skole. Inspirationsfolder fra forældre til forældre om den gode skolegang på Christiansfeld Skole Velkommen til Christiansfeld Skole Inspirationsfolder fra forældre til forældre om den gode skolegang på Christiansfeld Skole 1 Velkommen til Christiansfeld Skole Vi ønsker alle den bedste skolegang for

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Antimobbestrategi for Ramløse Skole. Gældende fra den20-04-10

Antimobbestrategi for Ramløse Skole. Gældende fra den20-04-10 Antimobbestrategi for Ramløse Skole Gældende fra den20-04-10 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Alle omkring skolen, både elever, skolens personale og forældre, ved, at mobning ikke tolereres

Læs mere

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Reformen af folkeskolen realiseres med start i august 2014. Projektgruppe 1: overordnede mål og rammer

Læs mere

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere.

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. Spørgeskemaundersøgelsen havde et todelt formål. Den skulle først

Læs mere

POLITIK FOR SKOLE/HJEM-SAMARBEJDE

POLITIK FOR SKOLE/HJEM-SAMARBEJDE POLITIK FOR SKOLE/HJEM-SAMARBEJDE Med baggrund i FOLKESKOLELOVEN Folkeskolelovens kapitel 1 om folkeskolens formål. I 1: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder,

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

Bilag 4 Børn og unge i trivsel

Bilag 4 Børn og unge i trivsel Bilag 4 Børn og unge i trivsel Det tætte samarbejde vil give både elever, forældre, lærere og pædagoger en oplevelse af, at indskolingen fungerer som en helhed. Det vil signalere et fælles værdigrundlag,

Læs mere

Udarbejdet efteråret/foråret 2008/2009 og revideret i skolebestyrelsen i december 2010.

Udarbejdet efteråret/foråret 2008/2009 og revideret i skolebestyrelsen i december 2010. Antimobbepolitik på Kirkeby Skole. Udarbejdet efteråret/foråret 2008/2009 og revideret i skolebestyrelsen i december 2010. Det er ved lov besluttet at alle skoler skal have en handleplan mod mobning. På

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Fokus på læring Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering i folkeskolen Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering er centrale

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan.

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan. Skoleplan Skolerne skal udarbejde en skoleplan, der beskriver, hvordan de vil implementere skolereformen i praksis. I skoleplanen skelnes der mellem hvad der er implementeret pr. 1. august 2014, når lovens

Læs mere

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Formål Denne rammebeskrivelse skal ses som en vejledning til udarbejdelse af lokale

Læs mere

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser :

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Livstrampolinen. Hellerup Skoles værdigrundlag Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Børn og unge lærer uden grænser - de udnytter og udvikler deres ressourcer

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Evaluering af det gode skole-hjem-samarbejde

Projektbeskrivelse. Evaluering af det gode skole-hjem-samarbejde Projektbeskrivelse Evaluering af det gode skole-hjem-samarbejde Formandskabet for Skolerådet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at gennemføre en evaluering af skole-hjem-samarbejdet i folkeskolen

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé Opsamling fra spørgeskema til udskolingselever Skoleafdelingen har bedt Fælles Elevråd om at tage stilling til, hvilke af de syv fokusområder, der har været mest relevant for dem at blive hørt i forhold

Læs mere

Lærere og pædagogers samarbejde om undervisningen

Lærere og pædagogers samarbejde om undervisningen Lærere og pædagogers samarbejde om undervisningen Denne rapport handler om lærere og pædagogers samarbejde om undervisningen i folkeskolen. Hensigten med rapporten er at give et overblik over samt at undersøge

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende Princip omkring trivselsgrupper og kontaktforældre på Stensballeskolen. Skolebestyrelsen har som konsekvens af konklusionerne på trivselsgruppe-undersøgelsen i 2013, truffet beslutning om at ændre på princippet

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Fællesskaber for alle. - inklusionsstrategi 2015-2018

Fællesskaber for alle. - inklusionsstrategi 2015-2018 Fællesskaber for alle - inklusionsstrategi 2015-2018 Vores mål 1. Alle kan se, at de bliver dygtigere hver dag 2. Alle har mod til at deltage i verden 3. Alle har en ven i skolen 4. Læringen foregår overvejende

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Antimobbestrategi 2013

Antimobbestrategi 2013 God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling På Nivå Skole arbejder vi bevidst med at skabe et godt læringsmiljø og en høj grad af trivsel. Skolen skal være et rummeligt sted hvor både

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

Den gode kommunikation

Den gode kommunikation Engdalskolen Den gode kommunikation Strategi Aftalt april 2014 Engdalskolens kommunikationsstrategi har til formål at skabe tydelighed om skolens værdier, styrke samarbejdet og forventningsafstemningen

Læs mere

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Baggrund for projekt: Faglig Ledelse og vidensrejsen til Ontario, Canada I forbindelse med implementering af Folkeskolereformen

Læs mere

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik Fælles om folkeskolen sammen skaber vi fremtiden I vores folkeskoler former vi vores elevers fremtid og dermed

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt Børn lærer bedst, når de fungerer socialt 1 Indhold 1. Indledning... p. 3 2. Trivsel, konflikt, mobning... p. 4 3. Hvad gør vi for at forebygge mobning... p. 4 4. Hvad gør vi konkret, når mobning konstateres...

Læs mere

DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND?

DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND? DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

at minimere mobning i og udenfor skolemiljøet gennem oplysning, forebyggelse og aktiv handling.

at minimere mobning i og udenfor skolemiljøet gennem oplysning, forebyggelse og aktiv handling. - FORORD Skolebestyrelsen på Gjellerupskolen har taget initiativ til, at skolen udarbejder en mobbepolitik indeholdende mobbedefinition, målsætning og handleplaner for aktivt at modvirke mobning. Det er

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013 KONGEVEJENS SKOLE Antimobbestrategi for Kongevejens Skole Gældende fra Januar 2013 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil sikre et trygt undervisningsmiljø, hvor børn og unge trives og

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Trivselserklæring, Hylleholt skole

Trivselserklæring, Hylleholt skole Formål: Vi på Hylleholt Skole ønsker med denne trivselserklæring at fremme arbejdet med trivsel på skolen, og dette skrift er tænkt som en platform for trivselsindsatsen, hvor det tydeliggøres, dels hvad

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014 Den 23. januar 2014 Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE 0. - 5. ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 1 KRAGELUNDSKOLEN www.kragelundskolen KRAGELUNDSKOLEN

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed.

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed. Antimobbestrategi for Boesagerskolen Gældende fra den 1. oktober 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Med udarbejdelsen af denne antimobbestrategi ønsker vi at fremme trivsel og modvirke

Læs mere

Samarbejde og forventninger imellem skole og hjem

Samarbejde og forventninger imellem skole og hjem Samarbejde og forventninger imellem skole og hjem Forældreansvar og forældreinddragelse Pjece Kære forældre Samarbejdet mellem skole og hjem er af afgørende betydning for den vigtige periode i barnets

Læs mere

Når det enkelte barn udvikler sig så det trives i fagligt og sociale sammenhænge Når det enkelte barns selvværd fremmes

Når det enkelte barn udvikler sig så det trives i fagligt og sociale sammenhænge Når det enkelte barns selvværd fremmes Antimobbestrategi for Herskindskolen Gældende fra den 24. marts 2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil sikre at alle børn trives og føler sig godt tilpas på skolen BEGREBER Hvad forstår

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning.

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. Antimobbestrategi for Nærum Skole Gældende fra den 01-10-2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. BEGREBER

Læs mere

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG Grundsynspunkter i pædagogikken: Vi fokuserer på ressourcer og styrker i mennesket, hvilket giver kompetence udvikling for barnet. Vi styrker det enkelte barns selvfølelse, og dermed

Læs mere