Vedtægter. Columbus A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. Columbus A/S"

Transkript

1 1. april 2016 Vedtægter for Columbus A/S CVR-nr ooo0ooo-----

2 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Columbus A/S. 1.2 Selskabets binavne er Columbus IT Partner A/S, Columbus Danmark A/S, Columbus IT Partner Consulting A/S, Columbus IT Partner Danmark A/S og Columbus IT Partner International A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at drive handel, industri samt service- og konsulentvirksomhed, særligt inden for edb-området og hermed beslægtede ydelser, anden i forbindelse hermed stående virksomhed samt eje andre virksomheder og selskaber med samme formål eller andele heraf. 3. Selskabets kapital og aktier 3.1 Selskabets aktiekapital andrager kr fordelt på aktier à kr. 1, Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktierne er navneaktier og skal noteres i selskabets ejerbog. Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S, CVRnr , der er valgt som ejerbogsfører på selskabets vegne. 3.3 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvis. Aktierne er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktier har særlige rettigheder. 3.4 Aktierne er udstedt i papirløs form (som dematerialiserede værdipapirer) gennem VP Securities A/S. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP Securities A/S efter de herom gældende regler. 4. Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse 4.1 Bestyrelsen er indtil den 25. april 2019 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr ,00 svarende til stk. aktier á nom. kr. 1,25 ved kontant indbetaling, gældskonvertering eller indbetaling i andre værdier - 2 -

3 end kontanter. Kapitalforhøjelsen skal være med fortegningsret for aktionærerne. 4.2 Bestyrelsen er indtil den 25. april 2019 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr ,00 svarende til stk. aktier á nom. kr. 1,25 ved kontant indbetaling, gældskonvertering eller indbetaling i andre værdier end kontanter. Kapitalforhøjelsen skal være uden fortegningsret for aktionærerne. 4.3 Udover de i pkt. 4.1 og 4.2 omtalte bemyndigelser er bestyrelsen indtil den 25. april 2019 bemyndiget til, uden fortegningsret for hidtidige aktionærer, ad en eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil kr i forbindelse med udstedelse af nye aktier til fordel for medarbejderne i selskabet og datterselskaber. De nye aktier udstedes til en tegningskurs, der fastsættes af bestyrelsen, og som kan være lavere end markedskursen. 4.4 For nytegnede aktier i henhold til pkt skal i øvrigt gælde de samme regler som for de hidtidige aktier i selskabet, herunder at aktierne skal udstedes i papirløs form, at de skal være omsætningspapirer og lyde på navn og skal noteres på navn i ejerbogen, samt at der ved fremtidige forhøjelser af aktiekapitalen ikke skal gælde indskrænkninger i den til aktierne knyttede fortegningsret, med mindre andet måtte være bestemt i disse vedtægter. 4.5 De nye aktiers ret til udbytte og øvrige rettigheder i selskabet indtræder på det tidspunkt, bestyrelsen bestemmer, dog senest 12 måneder efter kapitalforhøjelsens registrering. 4.6 Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til ovennævnte bemyndigelser. Bestyrelsen bemyndiges endvidere til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, som måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af ovenstående bemyndigelser

4 5. Bemyndigelse til udstedelse af warrants 5.1 Selskabets bestyrelse er indtil den 25. april 2019 bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede warrants til medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer i selskabet og datterselskaber med indtil nominelt kr , svarende til stk. aktier á nom. 1,25. Warrants skal give ret til at tegne aktier til markedskursen på tidspunktet for tildelingen af warrants. 5.2 Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved udstedelse af warrants i henhold til bemyndigelsen i pkt Bestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for warrants udstedt i medfør af bemyndigelsen i pkt. 5.1, herunder om der skal erlægges vederlag for erhvervelse af de udstedte warrants. 5.4 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden til og med den 25. april 2019 at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med indtil i alt nom. kr ved kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelsen af warrants. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til aktier, der udstedes ved udnyttelse af udstedte warrants. 5.5 For de nytegnede aktier skal i øvrigt gælde de samme regler som for de hidtidige aktier i selskabet, herunder at aktierne skal udstedes i papirløs form, at de skal være omsætningspapirer og lyde på navn og skal noteres på navn i ejerbogen, samt at der ved fremtidige forhøjelser af aktiekapitalen ikke skal gælde indskrænkninger i den til aktierne knyttede fortegningsret, med mindre andet måtte være bestemt i selskabets vedtægter. 5.6 De nye aktiers rettigheder i selskabet indtræder på det tidspunkt, bestyrelsen bestemmer, dog senest 12 måneder efter kapitalforhøjelsens registrering. 5.7 Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, som måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af foranstående bemyndigelse

5 5.8 Bestyrelsen har den 19. december 2013 udstedt warrants for nominelt kr svarende til ret til at tegne op til stk. aktier á 1,25. Størstebeløbet for den kapitalforhøjelse, der kan tegnes på baggrund af de udstedte warrants er nominelt kr Udnyttelseskursen er kr. 3,93 for hver aktie á kr. 1,25. Udnyttelsesfristen for warrants, der alene kan udnyttes inden for visse vinduer, såfremt visse betingelser opfyldes af warrantmodtagerne, udløber 14 dage efter årsregnskabsmeddelelsen for Betaling skal ske samtidig med udnyttelse. Der gælder ikke fortegningsret for eksisterende aktionærer. De udstedte warrants påvirkes ikke af kapitalforhøjelser, kapitalnedsættelser, udstedelse af nye warrants, fondsaktieudstedelser, udstedelse eller konvertering af konvertible gældsbreve eller af opløsning, fusion eller spaltning. I tilfælde af, at der fremsættes frivilligt eller pligtmæssigt overtagelsestilbud på Selskabet er warrantindehaverene for disse warrants i en periode fra på 14 dage fra tilbuddets offentliggørelse berettiget til at udnytte tildelte, men endnu ikke udnyttede warrants, uanset at det er udenfor en af de fastlagte perioder for udnyttelse. Selskabets omkostninger til kapitalforhøjelsen skønnes til kr Aktier der tegnes ved udnyttelse af warrants får rettigheder i selskabet på tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen. Den 1. april 2015 er der registreret kapitalforhøjelse med nominelt kr. efter udnyttelse af warrants til kurs 3,93 ved kontant indbetaling af kr. Herefter resterer stk. warrants med største beløb for kapitalforhøjelsen på kr. i henhold til dette pkt Den 1. april 2016 er der registreret kapitalforhøjelse med nominelt kr. efter udnyttelse af warrants til kurs 3,93 ved kontant indbetaling af kr. Herefter resterer stk. warrants med største beløb for kapitalforhøjelsen på kr. i henhold til dette pkt Bestyrelsen har den 6. juni 2014 udstedt warrants for nominelt kr svarende til ret til at tegne op til stk. aktier á 1,25. Størstebeløbet for den kapitalforhøjelse, der kan tegnes på baggrund af de udstedte warrants er nominelt kr Udnyttelseskursen er kr. 5,60 for hver aktie á kr. 1,25. Udnyttelsesfristen for warrants, der alene kan udnyttes inden for visse vinduer, såfremt visse betingelser opfyldes af warrantmodtagerne, udløber 14 dage efter årsregnskabsmeddelelsen for regnskabsåret Betaling skal ske samtidig med udnyttelse. Der - 5 -

6 gælder ikke fortegningsret for eksisterende aktionærer. De udstedte warrants påvirkes ikke af kapitalforhøjelser, kapitalnedsættelser, udstedelse af nye warrants, fondsaktieudstedelser, udstedelse eller konvertering af konvertible gældsbreve eller af opløsning, fusion eller spaltning. I tilfælde af, at der fremsættes frivilligt eller pligtmæssigt overtagelsestilbud på Selskabet er warrantindehaverene for disse warrants i en periode fra på 14 dage fra tilbuddets offentliggørelse berettiget til at udnytte tildelte, men endnu ikke udnyttede warrants, uanset at det er udenfor en af de fastlagte perioder for udnyttelse. Selskabets omkostninger til kapitalforhøjelsen skønnes til kr Aktier der tegnes ved udnyttelse af warrants får rettigheder i selskabet på tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen. Den 1. april 2015 er der registreret kapitalforhøjelse med nominelt kr. efter udnyttelse af warrants til kurs 5,60 ved kontant indbetaling af kr. Herefter resterer stk. warrants med største beløb for kapitalforhøjelsen på kr. i henhold til dette pkt Den 1. april 2016 er der registreret kapitalforhøjelse med nominelt kr. efter udnyttelse af warrants til kurs 5,60 ved kontant indbetaling af 971,040 kr. Herefter resterer stk. warrants med største beløb for kapitalforhøjelsen på kr. i henhold til dette pkt Bestyrelsen har den 6. november 2015 udstedt warrants for nominelt kr svarende til ret til at tegne op til stk. aktier á 1,25. Størstebeløbet for den kapitalforhøjelse, der kan tegnes på baggrund af de udstedte warrants er nominelt kr Udnyttelseskursen er kr. 5,45 for hver aktie á kr. 1,25. Udnyttelsesfristen for warrants, der alene kan udnyttes inden for visse vinduer, såfremt visse betingelser opfyldes af warrantmodtagerne, udløber 14 dage efter årsregnskabsmeddelelsen for Betaling skal ske samtidig med udnyttelse. Der gælder ikke fortegningsret for eksisterende aktionærer. De udstedte warrants påvirkes ikke af kapitalforhøjelser, kapitalnedsættelser, udstedelse af nye warrants, fondsaktieudstedelser, udstedelse eller konvertering af konvertible gældsbreve eller af opløsning, fusion eller spaltning. I tilfælde af, at der fremsættes frivilligt eller pligtmæssigt overtagelsestilbud på Selskabet er warrantindehaverene for disse warrants i en periode fra på 14 dage fra tilbuddets offentliggørelse berettiget til at udnytte tildelte, men endnu ikke udnyttede warrants, uanset at det er udenfor en af de fastlagte perioder - 6 -

7 for udnyttelse Selskabets omkostninger til kapitalforhøjelsen skønnes til kr Aktier der tegnes ved udnyttelse af warrants får rettigheder i selskabet på tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen. 6. Udbytte 6.1 Udbetaling af udbytte skal ske på grundlag af den senest på generalforsamlingen godkendte årsrapport. 6.2 Udbetaling af udbytte sker ved overførsel til de af aktionærerne opgivne konti i overensstemmelse med de for VP Securities A/S gældende regler. 6.3 Udbytte, der ikke er hævet senest 3 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet. 7. Generalforsamlingens kompetence 7.1 Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. 8. Generalforsamlingens afholdelse 8.1 Generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens bestemmelse i selskabets hjemstedskommune eller i Københavns Kommune. 8.2 Bestyrelsen er bemyndiget til, når den anser det for hensigtsmæssigt og teknisk forsvarligt, at tilbyde aktionærerne at deltage elektronisk på generalforsamlinger, der i øvrigt gennemføres ved fysisk fremmøde. Aktionærer kan derved elektronisk deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Nærmere oplysninger vil til sin tid kunne findes på selskabets hjemmeside under Investor Relations. 8.3 Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned eller det tidligere tidspunkt, der måtte følge af lovgivningen. 8.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings, bestyrelsens eller revisors beslutning eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen med angivelse af, hvilket emne der ønskes behandlet på generalforsamlingen

8 9. Generalforsamlingens indkaldelse 9.1 Generalforsamlinger indkaldes elektronisk af bestyrelsen via selskabets hjemmeside: under Investor Relations med mindst 3 ugers og højest 5 ugers varsel, jf. pkt. 19. Aktionærer, som under angivelse af deres adresser har fremsat begæring om at blive indkaldt til generalforsamlinger, bliver indkaldt ved , jf. pkt Ved bestyrelsens modtagelse af en anmodning om indkaldelse til generalforsamling i henhold til pkt. 8.4, skal bestyrelsen foretage indkaldelse senest 14 dage derefter. 9.2 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen og angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer. Skal der efter forslaget træffes beslutning om vedtægtsændringer efter selskabslovens 77, stk. 2, 92, stk. 1 eller 5 eller 107, stk. 1 eller 2, skal indkaldelsen dog indeholde den fulde ordlyd af forslaget. Såfremt generalforsamlingen gennemføres delvist elektronisk, jf. pkt. 8.2, skal indkaldelsen tillige indeholde oplysning om de nærmere krav til de elektroniske systemer, som skal anvendes ved elektronisk deltagelse i generalforsamlingen, og hvorledes aktionærerne tilmelder sig elektronisk deltagelse. Fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk deltagelse i generalforsamlingen vil til sin tid kunne findes på selskabets hjemmeside: under Investor Relations. 9.3 Forslag, der af aktionærerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være fremsendt til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen afgør om forslag modtaget senere end dette er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. 9.4 I en sammenhængende periode på 3 uger begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen, inklusive dagen for dennes afholdelse, skal følgende oplysninger gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside: under Investor Relations: Indkaldelsen. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen

9 De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamling den senest reviderede årsrapport. Dagsordenen og de fuldstændige forslag. Formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved skriftlig stemmeafgivelse. 10. Dagsorden, dirigent og protokol 10.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato til selskabet at erhverve indtil 10% af selskabets aktiekapital mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 10% i opad eller nedadgående retning fra den senest forud for erhvervelsen noterede købekurs for aktierne på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6. Valg af én eller to statsautoriserede revisorer. 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 8. Eventuelt Den af bestyrelsen valgte dirigent leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat

10 10.3 På generalforsamlingen kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget i dagsordenen, og om ændringsforslag hertil Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal føres en protokol, der underskrives af dirigenten. 11. Fremmøde på generalforsamlingen 11.1 En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Deltagelse i en generalforsamling er endvidere betinget af, at aktionæren senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har anmodet om adgangskort til den pågældende generalforsamling i overensstemmelse med den procedure, der er angivet på selskabets hjemmeside under Investor Relations. Har bestyrelsen besluttet at afholde delvis elektronisk generalforsamling, jf. pkt. 8.2, skal aktionærer, der ønsker at deltage elektronisk i generalforsamlingen, senest 3 dage forud for dennes afholdelse have tilmeldt sig denne som nærmere angivet på selskabets hjemmeside under Investor Relations Adgangskortet udleveres til aktionærer noteret i selskabets ejerbog pr. registreringsdatoen eller som senest på registreringsdatoen har anmodet selskabet og/eller Computershare A/S om at blive noteret i selskabets ejerbog Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. Såfremt aktionæren møder ved en fuldmægtig, skal fuldmægtigen løse adgangskort til generalforsamlingen i overensstemmelse med proceduren i pkt Ved løsning af adgangskort skal fuldmægtigen aflevere skriftlig og dateret fuldmagt. En fuldmagt til selskabets bestyrelse kan ikke gives forlængere tid end 12 måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden Repræsentanter for pressen har adgang til generalforsamlingen, såfremt de mod forevisning af pressekort har løst adgangskort

11 12. Stemmeret på generalforsamlingen 12.1 Hver aktie à kr. 1,25 giver én stemme Stemmeret på generalforsamlinger tilkommer aktionærer, som har løst adgangskort jf. pkt Aktionærerne har ret til at brevstemme efter de retningslinier, der fastlægges af bestyrelsen 12.3 Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt, når den befuldmægtigede mod aflevering af sin fuldmagt har løst adgangskort til at møde på fuldmagtsgiverens vegne, jf. pkt Beslutningsregler 13.1 Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre vedtægterne eller aktieselskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet Til vedtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer, likvidation af selskabet eller fusion kræves dog, at 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital tiltræder forslaget. Endvidere skal mindst halvdelen af aktiekapitalen være repræsenteret. Forslag, der enten stilles eller anbefales af bestyrelsen, kan dog altid vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital uden hensyn til, hvor stor en del af aktiekapitalen, der er repræsenteret Er halvdelen af aktiekapitalen ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er forslaget vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, skal der inden for 3 uger indkaldes til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital uden hensyn til, om halvdelen af aktiekapitalen er repræsenteret. 14. Bestyrelse 14.1 Selskabet ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3-7 medlemmer. Udover de af generalforsamlingen valgte medlemmer vælger

12 medarbejderne i selskabet og datterselskaber et antal medlemmer af bestyrelsen i overensstemmelse med den til enhver tid gældende selskabslov Bestyrelsen vælges for et år ad gangen, men kan genvælges Ved indtrædende vakance fungerer bestyrelsen indtil næste generalforsamling, forudsat bestyrelsen består af mindst 3 generalforsamlingsvalgte medlemmer Bestyrelsen har den overordnede ledelse i alle selskabets anliggender Bestyrelsen vælger af sin midte en formand Ingen beslutning kan træffes på bestyrelsesmøder, hvor ikke over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede. Beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et årligt honorar, der fastsættes af generalforsamlingen i forbindelse med årsrapportens godkendelse. 15. Direktion 15.1 Bestyrelsen antager en direktion på 1-4 medlemmer, hvoraf én skal ansættes som administrerende direktør Bestyrelsen fastsætter regler for direktørernes kompetence Selskabet har udarbejdet overordnede retningslinjer for incitatmentsaflønning af direktionen. Disse retningslinjer er behandlet og godkendt på selskabets generalforsamling den 27. april 2012, og retningslinjerne er offentliggjort på selskabets hjemmeside

13 16. Tegningsregler og prokura 16.1 Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden, af en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse Bestyrelsen kan endvidere meddele enkel eller kollektiv prokura. 17. Revision 17.1 Revisionen foretages af én eller to revisorer, der skal være statsautoriserede Revisor(er) vælges for et år ad gangen af generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted. 18. Regnskabsår 18.1 Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december Selskabets årsrapport udarbejdes og aflægges på engelsk. Bestyrelsen kan beslutte, at årsrapporten tillige udarbejdes på dansk. 19. Elektronisk kommunikation 19.1 Selskabet benytter elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i sin kommunikation med aktionærerne i henhold til stk. 2 og stk. 3, jf. selskabslovens Indkaldelse af aktionærerne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling sker ved til den af aktionæren fremsendte adresse. Alle dokumenter som ifølge selskabsloven skal fremsendes til aktionærerne i forbindelse med generalforsamlingerne vil ikke blive vedhæftet pr. , men blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside under Investor Relations Oplysning om kravene til de anvendte systemer og øvrige tekniske krav samt om fremgangsmåden i forbindelse med offentliggørelse af meddelelser til selskabets aktionærer og elektronisk kommunikation med selskabet

14 kan findes på selskabets hjemmeside under Investor Relations ooooooo----- Således vedtaget den 1. april 2016 på selskabets bestyrelsesmøde

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER 30. juni 2016 Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr. 29824088 VEDTÆGTER Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Scandinavian Private Equity A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr VEDTÆGTER For Blue Vision A/S, CVR- nr. 26 79 14 13 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at investere i fast ejendom.

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S.

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S. NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Denmark Tel.:+45 8896 8666 Fax:+45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN OG FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Copenhagen Network A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Network A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at drive IT Business virksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER. for DSV A/S Navn UDKAST. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af A/S (DSV A/S).

VEDTÆGTER. for DSV A/S Navn UDKAST. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af A/S (DSV A/S). VEDTÆGTER for DSV A/S ----------------------- Navn 1. Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Formål 2. Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Alm. Brand A/S CVR-nr. 77333517 Udgave 2010 1. 1.1. Selskabets navn er Alm. Brand A/S. 2. 2.1. Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR. 55660018 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Victoria Properties A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved investering

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen.

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen. Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 5. december 2016 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark Tlf: +45 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 SAGSNR. 1035412 MSN/ES DOK. NR. 45804007-1 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Udkast til vedtægter Nilfisk Holding A/S

Udkast til vedtægter Nilfisk Holding A/S Bilag 2 Udkast til vedtægter Nilfisk Holding A/S Nilfisk Holding A/S Vedtægter 10. oktober 2017 Side 1/9 Selskabets navn og formål 1 1.1 Selskabets navn er Nilfisk Holding A/S. 1.2 Selskabets formål er

Læs mere

5. november 2010 ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER NORDIC TANKERS A/S

5. november 2010 ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER NORDIC TANKERS A/S 5. november 2010 ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER NORDIC TANKERS A/S VEDTÆGTER NORDIC TANKERS A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Nordic Tankers A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s 32144 jkj/ja VEDTÆGTER for Deltaq a/s 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Deltaq a/s. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er: (i) at investere i mindre og

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER. for MONDO A/S

VEDTÆGTER. for MONDO A/S VEDTÆGTER for MONDO A/S 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Mondo A/S. 2 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3 FORMÅL 3.1 Selskabets formål er udvikling, drift og vedligeholdelse af Internet

Læs mere

Solar A/S CVR-NR.: Vedtægter for. Solar A/S. til behandling på generalforsamlingen den 17. marts 2017

Solar A/S CVR-NR.: Vedtægter for. Solar A/S. til behandling på generalforsamlingen den 17. marts 2017 Solar A/S CVR-NR.: 15 90 84 16 Vedtægter for Solar A/S til behandling på generalforsamlingen den 17. marts 2017 Indholdsfortegnelse Selskabets navn og formål... 3 Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01-2008. Indberettet den 15. januar 2008. Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Bestyrelsen for ASGAARD Group A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24 25 67 82 Vestre Havnepromenade 7 9000 Aalborg T: (+45) 8896 1010 www.tk-development.dk AALBORG COPENHAGEN WARSAW PRAGUE STOCKHOLM VILNIUS 1 Selskabets navn,

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010.

Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010. Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010. Nedenfor er ordlyden af de eksisterende vedtægtsbestemmelser gengivet i venstre kolonne, mens højre

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Scandinavian Brake Systems A/S Cvr-nr

VEDTÆGTER. for. Scandinavian Brake Systems A/S Cvr-nr VEDTÆGTER for Scandinavian Brake Systems A/S Cvr-nr. 32774210 J.nr. 200485 AMH/KRS VEDTAGET 28042011 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er SCANDINAVIAN BRAKE SYSTEMS A/S. Dets hjemsted er Svendborg

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S NAVN

VEDTÆGTER for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S NAVN VEDTÆGTER for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S NAVN 1.1 Selskabets navn er Dalhoff Larsen & Horneman A/S. 1.2 Selskabet driver virksomhed under følgende binavne: a) Nordisk Træ-Holding A/S (Dalhoff Larsen

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S Den 2. december 2016 Ref. 23-311/SS/MS VEDTÆGTER for Initiator Pharma A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Initiator Pharma A/S. 2 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 20. september 2012 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218

VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218 VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218 1 1.1. Selskabets navn er TORM A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Aktieselskabet af 3. november 1986 (TORM A/S), BWT 3 A/S (TORM A/S)

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. 20. marts 2014

CARLSBERG. Vedtægter. 20. marts 2014 CARLSBERG Vedtægter 20. marts 2014 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER 20. marts 2014 Indhold Side 1. afsnit 1-3 Selskabets navn, koncernsprog og formål...

Læs mere

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr Vedtægter A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-nr. 26 04 17 16 Med ændringer som vedtaget på ØK s ordinære generalforsamling den 24. marts 2010 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr )

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr ) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet GES Wind Development

Læs mere

J. nr Vedtægter for. Blue Vision A/S CVR

J. nr Vedtægter for. Blue Vision A/S CVR J. nr. 135398 Vedtægter for Blue Vision A/S CVR 26 79 14 13 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at investere i fast

Læs mere

G ORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD

G ORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD Vedtægter for ITH Industri Invest A/S 1. Selskabets navn er ITH Industri Invest A/S. Dets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Selskabets formål er at drive virksomhed som holding- og investeringsselskab

Læs mere

Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43)

Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43) Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43) 1 Navn 1.1 Selskabets navn er GN Store Nord A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) Det Store Nordiske Telegraf-Selskab

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere