Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud"

Transkript

1

2 Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om, hvordan du forbereder og gennemfører Temperaturmålingen, samt hvad du kan gøre, når du vil efterbehandle resultaterne. Vejledningen giver endvidere nogle indledende bud på, hvordan du kan anvende resultaterne i dit arbejde. God læselyst VEJLEDNINGEN INDEHOLDER FØLGENDE Temperaturmålingen hvad er det? Sådan foregår arbejdet med Temperaturmålingen Sådan vises resultaterne Sådan kan resultaterne anvendes 2

3 Temperaturmålingen hvad er det? Temperaturmålingen er et redskab til systematisk dokumentation og kvalitetsudvikling i kommunens dagtilbud. Temperaturmålingen måler kvaliteten i dagtilbuddet, hvor kerneydelsen er at fremme børns trivsel, udvikling og læring. Temperaturmålingens anvendelse Temperaturmålingen kan anvendes: Af medarbejdere og ledere i dagtilbuddene til at beskrive og måle den faglige kvalitet og som grundlag for refleksion og dialog i udviklingen af den pædagogiske praksis såvel internt i dagtilbuddet som på tværs af kommunens dagtilbud. I dialogen mellem dagtilbud, forvaltning og politikere om kvaliteten i kommunens dagtilbud. Af de kommunale politikere og forvaltning i forbindelse med kommunalbestyrelsens prioritering og opfølgning på kvaliteten i kommunens dagtilbud. Af de kommunale politikere, forvaltning og borgere i forbindelse med faglige kvalitetsoplysninger. Hvad dokumenterer Temperaturmålingen? Temperaturmålingen dokumenterer følgende områder: De seks temaer i de pædagogiske læreplaner Ledelse til understøttelse af personalets faglige arbejde Lærings- og udviklingsmiljøer Personalets faglige kompetencer. De fire områder understøtter hinanden. Hvis fx resultatet inden for børnenes sociale kompetencer ikke svarer til jeres målsætninger, kan der være tegn i lærings- og udviklingsmiljøet, hos personalet eller i ledelsen, som kan give et fingerpeg om, hvor der skal sættes ind. Temperaturmålingen har fokus på alle seks temaer i de pædagogiske læreplaner. Det er ikke sikkert, at der er fokus på alle temaerne i dit dagtilbud, fordi I har valgt at arbejde med særligt fokus på enkelte temaer i en periode. Det er dog stadig væsentligt at indsamle dokumentation for alle temaerne, så du og dine kolleger kan se, i hvilket omfang dagtilbuddet også understøtter børnenes trivsel, udvikling og læring i forhold til de øvrige temaer, selvom de ikke er udvalgt som det aktuelle indsatsområde. 3

4 Redskabet Temperaturmåling er oprindeligt udviklet i kommunerne og KL s partnerskab God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. 35 kommuner og KL samarbejdede i perioden med faglige eksperter om udviklingen af redskabet. Temperaturmålingen blev efterfølgende afprøvet, evalueret og justeret af 33 af kommunerne. Redskabet er videreudviklet i 2010 i et nyt samarbejde mellem 7 kommuner, forskere og eksperter. Forskerne og eksperterne har inden for deres eget ekspertområde udviklet tre mål med underliggende tegn, som afspejler forskningen inden for det aktuelle område. Derefter er målene og tegnene justeret gennem flere møder mellem forskere/faglige eksperter, kommunale repræsentanter for dagtilbud og forvaltning samt KL. I Temperaturmålingen anvendes følgende betegnelser: Betegnelse Mål Tegn Målopfyldelse Betydning Der er inden for hvert af de fire områder i Temperaturmålingen opstillet mål, som udtrykker ønskede tilstande inden for det givne område. Inden for de pædagogiske læreplaner er der opstillet mål for hvert af de seks temaer. Inden for hvert af de tre andre områder er der opstillet tre mål. Hvert af de definerede mål er opdelt i tegn, der er de specifikke handlemønstre eller udtryksformer, som kan observeres i dagtilbuddene - hos børnene, personalet, ledelse eller i det samlede lærings- og udviklingsmiljø. Målopfyldelse dækker over dagtilbuddets samlede resultat inden for et område eller mål. I forhold til de seks temaer i de pædagogiske læreplaner er målopfyldelse udtryk for, i hvor høj grad den samlede børnegruppe udviser de tegn, der indgår i observationen. Og i forhold til de øvrige områder er målopfyldelse et udtryk for, i hvor høj grad de adspurgte grupper oplever, at tegnet er opfyldt. Hvordan indsamles dokumentationen? Temperaturmålingen indeholder mål og tegn for et godt lærings- og udviklingsmiljø og personalets faglige kompetencer. Der er også opstillet mål og tegn for ledelse i relation til personalets faglige arbejde, samt mål og tegn der gennem observationer kan vise, at børnegruppen er i gang med at udvikle kompetencer inden for de seks temaer i de pædagogiske læreplaner. Det er forskelligt, hvem der bliver spurgt. Inden for de seks temaer i de pædagogiske læreplaner er det personalet, der observerer grupper af 2-årige og 4-årige børn. Og inden for de andre områder svarer personale, dagtilbudsledelse, forældre og forvaltningsledelse på elektroniske spørgeskemaer med spørgsmål, som er formuleret ud fra de fastsatte tegn. Dette udgør samlet Temperaturmålingen. Observationerne foregår ud fra dagtilbuddets normale pædagogiske praksis og i de forskellige hverdagssituationer, børnene indgår i. Det vil sige, at observationerne ikke foretages under en isoleret aktivitet med en afgrænset gruppe af børn, men under aktiviteter, hvor børnene i den observerede gruppe indgår i hverdagsrelationer med dagtilbuddets øvrige børn. Observationerne er heller ikke en screening af det enkelte barn. 4

5 Eksempel på spørgsmål til forældrene Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Mit barn virker glad for at komme i dagtilbuddet Mit barn føler sig værdsat af de andre børn Mit barn føler sig værdsat af de voksne Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Eksempel på mål og tegn i observationsskemaet om temaet alsidig personlig udvikling Mål: Børnene indgår i samspil med andre og bruger legen til at afprøve omverdenen. Børnene eksperimenterer i leg Du bedes angive antallet af børn, som i høj grad, i nogen grad eller næsten ikke er dækket af udsagnet: "Børnene eksperimenterer i leg" I høj grad: I nogen grad: Næsten ikke: Du kan finde en nærmere præsentation af Temperaturmålingen i inspirationsmaterialet på og 5

6 Sådan foregår arbejdet med Temperaturmålingen Forberedelse Personalets forberedelse De observationer og besvarelser, som du og dine kolleger skal foretage som en del af Temperaturmålingen, udgør en vigtig del af dokumentationen. Derfor er det vigtigt, at du tager aktivt del i diskussioner om brugen af Temperaturmålingen, og om hvordan den indsamlede dokumentation vil blive anvendt i dagtilbuddet. Når du læser denne vejledning, er du allerede godt i gang med at sætte dig ind i Temperaturmålingen. Det kan også være en god idé, at I internt i personalegruppen drøfter anvendelsen af redskabet. Her kan relevante spørgsmål være: Hvordan skal observationerne og registreringerne indgå i det øvrige arbejde i dagtilbuddet? Hvordan og hvor længe foretager vi observationer? Hvordan tænker vi, at vi kan bruge resultaterne i vores faglige udvikling. 6

7 Information til forældre Forældrenes besvarelser udgør ligeledes en central del af det helhedsbillede, som Temperaturmålingen skal tegne. Forældrenes interesse for Temperaturmålingen er derfor afgørende. Det er din rolle sammen med dine kolleger at vække og fastholde interessen for målingen blandt forældrene og opfordre dem til at besvare spørgeskemaet. Første skridt er, at du og dine kolleger sammen med jeres ledelse drøfter, hvordan I kan støtte op om forældrenes interesse. Det kan også være relevant at drøfte, om I har forældregrupper, som fx tosprogede, hvor der er behov for lidt ekstra vejledning og støtte for at få dem til at svare. I kan før igangsættelsen af Temperaturmålingen informere forældrene i forbindelse med et forældremøde eller gennem jeres nyhedsbreve. Og I kan løbende under afprøvningsperioden informere forældrene om status via intranet, plancher eller opslagstavler. Du og dine kolleger kan også løbende spørge forældrene, om de har husket at besvare skemaet og her gøre opmærksom på den værdi, deres besvarelse har for den samlede temperaturmåling. Der kan være forældre, som har forbehold mod, at pædagogerne foretager observationer og registreringer af børnegruppen. Du kan i så fald informere forældrene om, at jeres observationer og registreringer ikke omhandler enkelte børn, men den samlede børnegruppe, og at det er et vigtigt element for at tegne et samlet billede af dagtilbuddets kvalitet. IDEER TIL OPFØLGNING PÅ FORÆLDRESKEMAET Dagtilbuddene i en kommune har haft stor succes med at gøre forældrenes besvarelse til en intern konkurrence, hvor man løbende annoncerede den aktuelle svarprocent for dermed at opfordre forældre, der endnu ikke havde svaret, til at besvare spørgeskemaet. I kan også overveje at stille en pc til rådighed på stuen eller i garderoben, så forældre kan besvare skemaet, når de afleverer eller henter deres børn. Dette kan evt. også kombineres med en eftermiddag med forældrekaffe i dagtilbuddet. Observation af børnegrupper Det ene område i Temperaturmålingen sætter fokus på børnegruppens udvikling og læring i forhold til de seks temaer i de pædagogiske læreplaner. Dette dokumenteres gennem personalets observationer og registreringer af, om bestemte tegn er til stede i børnegruppen. Selve observationen foregår således: 1. Din ledelse beslutter antallet af børnegrupper Det er dagtilbuddets ledelse, der definerer antallet af observationsgrupper i dagtilbuddet. En observationsgruppe kan eksempelvis være gruppen af 2-årige på en stue. Observationsgrupperne skal afgrænses således, at de omfatter børn, hvor medarbejderne refererer til samme faglige leder. Der kan dog godt være flere observationsgrupper under samme leder. Til hver observationsgruppe udfyldes ét skema. 7

8 Observationsgrupperne er defineret som de 2-årige og 4-årige. De 2-årige er de børn, der ved igangsættelsen af Temperaturmålingen er to år og tilsvarende for de 4-årige. Det vil sige, at observationsgruppen fx kan omfatte børn, som er præcis to år, og børn, som er to år og elleve måneder. Observationsgrupperne er afgrænset til de to aldersgrupper, fordi børnene i denne alder typisk har opholdt sig i dagtilbuddet i en længere periode, samtidig med at der stadig er tid til at nå at arbejde med børnegruppens trivsel, udvikling og læring, inden børnene forlader dagtilbuddet. Når I skal observere i dagplejen, kræver det særlig opmærksomhed. Det gruppebaserede fokus betyder, at der er behov for at samle børn på tværs af dagplejere for at opnå observationsgrupper af en tilstrækkelig størrelse. Observationerne vil derfor i vid udstrækning foregå, når børnene er samlet i legestuer eller lignende, og vil dermed kun dække en del af børnenes hverdag. Det anbefales, at observationerne foretages af personale med en pædagogisk uddannelse, fx af dagplejens leder, dagplejepædagog eller dagplejekonsulent. 2. Dagtilbuddets ledelse udpeger observatører og med-observatører for hver børnegruppe Det er ledelsen, der udpeger observatører og med-observatører og har ansvaret for, at du og dine kolleger har klarhed over jeres roller. Hvis I er flere observatører tilknyttet en observationsgruppe, skal der udpeges en observatør, som har ansvaret for at drøfte resultaterne med med-observatørerne, så der kun indtastes én besvarelse. Det anbefales, at der som udgangspunkt er to observatører per gruppe. Dette giver mulighed for at drøfte forståelsen af mål og tegn, så I lægger de samme forståelser til grund for jeres observationer. Samtidig giver det mulighed for faglig refleksion over evt. forskelle i jeres observationer. Denne dialog om observationerne er et væsentligt element i forhold til at sikre kvaliteten af jeres besvarelser. 3. Din ledelse udleverer observationsmateriale til observatørerne Din ledelse har adgang til at inddele observationsgrupper i det it-system, som anvendes til Temperaturmålingen. Herfra kan ledelsen udskrive materiale med koder og observationsskemaer til observatørerne. Hvis du er observatør og har med-observatører, skal dine med-observatører have en kopi af observationsskemaet. 4. Du og dine kolleger afklarer sammen med ledelsen, hvor lang tid I skal observere Det er dig og dine kolleger der sammen med jeres ledelse fastlægger, hvordan observationen tilrettelægges bedst i forhold til hverdagen i dagtilbuddet. Det er også jer, der fastlægger, hvor lang tid I har brug for at observere børnegruppen, før I foretager jeres registrering af svarene. 5. Selve observationen I observationsfasen observerer du og dine medobservatører en gruppe af børn i hverdagssituationer i dagtilbuddet. I skal altså ikke igangsætte særlige aktiviteter for børne- 8

9 gruppen eller tage børnegruppen ud af dagtilbuddets hverdag. Det er naturligt, at børnegruppen i observationerne indgår i aktiviteter med den øvrige børnegruppe. På baggrund af jeres observationer angiver I andelen af børn, der viser de tegn, der står skrevet i forhold til 2-årige og 4-årige børn. I skemaet svarer I på, hvor stor en andel af de observerede børn der udviser de enkelte tegn. Et eksempel kan være, at du eller I har observeret syv børn, og at du eller I har set tegnene hos fem af børnene, men ikke hos to af børnene. Det kan være en god idé, at du i observationsperioden løbende har adgang til en notesbog eller selve observationsskemaet, så du kan notere dine observationer af børnegruppen. 6. Fra observation til registrering Når du har foretaget de nødvendige observationer, skriver du dine resultater ind i observationsskemaet. Hvis du har med-observatører tilknyttet, er du ansvarlig for, at I får tilrettelagt en proces, hvor I samler jeres individuelle besvarelser til én samlet besvarelse. 7. Registrering Når der foreligger én samlet besvarelse, skrives resultaterne ind i den elektroniske udgave af skemaet. 9

10 Besvarelse af spørgeskema De øvrige tre områder belyses ved, at forældre, personale, ledere og forvaltningsledelse besvarer personlige spørgeskemaer, som de får elektronisk adgang til via en personlig kode. Det er din leder, der har ansvar for at sikre, at du og dine kolleger samt forældrene får udleveret breve med adgangskoder og instruktioner til besvarelse af spørgeskemaerne. I spørgeskemaet til personalet og ledelsen spørges der til ledelsens rolle i forhold til at understøtte personalets faglige arbejde. Definitionen på ledelsen er den eller de personer, som har en ledelsesfunktion i dagtilbuddet, afhængig af kommunens ledelsesstruktur. Ledelse skal her forstås ud fra en funktion/opgave og ikke med udgangspunkt i en bestemt person. Ledelsen kan derfor i nogle tilfælde være flere personer, hvis dagtilbuddets opgaver er placeret hos forskellige personer. Såfremt der er tale om flere personer, skal de være fælles om at udfylde skemaet vedrørende ledelse. Da kommunerne har forskellig organisering af dagtilbudsområdet, anbefales det, at I lokalt sikrer, at I har en ensartet opfattelse af, hvad der forstås ved ledelse. Som udgangspunkt må I forvente, at ledelsen er den person, som er ansvarlig for igangsættelsen af Temperaturmålingen i jeres dagtilbud. I spørgeskemaet til forældre, personale og ledelse spørges til dagtilbuddets lærings- og udviklingsmiljø. Dette omfatter de fysiske rammer i form af de indendørs- og udendørsområder, som børnene færdes i. Dette kan også omfatte dagtilbuddets anvendelse af områder uden for dagtilbuddet. Lærings- og udviklingsmiljøet omfatter desuden dagtilbuddets værdier og kultur, som disse kommer til udtryk i relationer og omgangsformer mellem børn og voksne i dagtilbuddet. I dagplejen skal vurderingen af lærings- og udviklingsmiljøet dække det samlede miljø om børnene, dvs. både det miljø, børnene møder i de enkelte dagplejehjem, og det miljø, de møder i dagplejegruppen i fx legestuer. Den enkelte dagplejer må derfor tage afsæt i en vurdering af det samlede miljø omkring egne dagplejebørn, mens lederen af dagplejen må tage afsæt i en samlet vurdering af miljøet omkring dagplejegruppen, selvom dette omfatter en række forskellige dagplejehjem. Efterbehandling Når du og dine kolleger anvender Temperaturmålingen, har jeres ledelse mulighed for at udtrække en rapport, som viser de samlede resultater. Jeres individuelle besvarelser vil naturligvis være anonyme. Rapporten giver et overblik over resultaterne for jeres dagtilbud, som du og dine kolleger sammen med jeres ledelse kan anvende til at overveje, om der er behov for justeringer af jeres pædagogiske praksis for at kunne nå jeres egne målsætninger for de forskellige områder i Temperaturmålingen. Du kan læse mere om efterbehandlingen under punktet Sådan kan resultaterne anvendes. 10

11 11

12 Sådan vises resultaterne Når du og dine kolleger anvender Temperaturmålingen, har jeres ledelse mulighed for at udtrække rapporter, som tegner et billede af kvaliteten af det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet set fra flere perspektiver. Hvilke typer rapporter? I Temperaturmålingen indsamles dokumentation fra flere forskellige kilder, som til sammen belyser de tre områder. Temperaturmålingen bygger på individuelle besvarelser fra forældre, personale og ledere, som i rapporten vises som de samlede resultater for hele dagtilbuddet. Alle besvarelser fra forældre og personale er således anonyme. Observationerne af børnegruppens kompetencer foregår udelukkede på gruppeniveau, og rapporterne vil derfor ikke indeholde oplysninger om det enkelte barn. I rapporterne er dokumentation tilgængelig på dagtilbudsniveau eller kommuneniveau. Dette skyldes, at redskabet har fokus på sammenhænge mellem ledelse, lærings- og udviklingsmiljø, personalets faglige kompetencer og børnenes kompetencer, og at dette samspil findes på dagtilbudsniveau. Redskabet er således IKKE et redskab til screening eller opsporing af børn med behov for særlig støtte. Din ledelse kan udtrække to typer af rapporter: En overordnet rapport, som viser det nuværende billede for hvert område og de enkelte mål under hvert område. Og en detaljeret rapport, som viser, hvad der er blevet svaret på de enkelte spørgsmål. Personalet kan have forskellige perspektiver i observationerne og kan fortolke mål og tegn forskelligt. Når I anvender rapporterne til sammenligninger på tværs af dagtilbud, skal I derfor være opmærksomme på, at der kan ligge forskellige fortolkninger bag. Adgang til rapporter Din ledelse har adgang til rapporter, som viser det samlede datamateriale for dit dagtilbud. I rapporterne sammenholdes resultaterne af Temperaturmålingen med jeres tidligere resultater og med de samlede resultater for kommunens dagtilbud. Forvaltningen har adgang til rapporter, som viser de samlede resultater for kommunens dagtilbud. Disse rapporter har desuden en sammenligning med tidligere resultater samt med de samlede resultater for andre kommuner, der anvender Temperaturmålingen. Det politiske udvalg og kommunalbestyrelsen har ikke adgang til at udtrække rapporter med resultaterne. Det er op til den enkelte kommune at tilrettelægge processer, hvor data indgår i dialogen mellem dagtilbud, forvaltning, udvalg og kommunalbestyrelse. 12

13 Sådan kan resultaterne anvendes Resultaterne af Temperaturmålingen dokumenterer den faglige kvalitet og kan anvendes som grundlag for refleksion internt i dagtilbuddet. Resultaterne kan også anvendes i dialog med forvaltning, politikere og forældre. I vejledningen er der fokus på brugen af resultaterne internt i dagtilbuddet. Du kan sammen med din leder finde yderligere inspiration til, hvordan I kan anvende resultaterne i inspirationsmaterialet, som findes på og Udforskning af resultaterne i dagtilbuddet Når Temperaturmålingen er afsluttet, kan ledelsen i dit dagtilbud udtrække en rapport, som viser de samlede resultater både af jeres observationer og af de besvarelser, som du, dine kolleger og forældregruppen har udarbejdet. Du, dine kolleger og jeres leder kan herpå sammen udforske mønstre i besvarelserne og bruge resultaterne til at stille spørgsmål til jeres egen praksis. Når du og dine kolleger udforsker resultaterne, kan det være en god idé at sammenholde de forskellige perspektiver og områder. Fx kan I se på, om der er forskelle på, hvordan forældre og personale vurderer lærings- og udviklingsmiljøet, og drøfte, hvad der kan ligge til grund for de forskellige vurderinger af miljøet. Det er også en god idé, at du og dine kolleger drøfter, om I er tilfredse med de enkelte resultater i Temperaturmålingen og hvis ikke, kan I efterfølgende drøfte, om der er behov for justeringer i jeres pædagogiske praksis, så den i højere grad understøtter børnegruppens udvikling. Det kan fx være, at jeres resultater viser, at børnene kun i begrænset omfang udviser tegn på, at de forhandler indbyrdes og deltager i konfliktløsning (som er et tegn under de sociale kompetencer). Det kan her være relevant at spørge jer selv om, hvordan I understøtter børnene i deres indbyrdes forhandling og konfliktløsning. Det kan være, at der skal igangsættes nye pædagogiske indsatsområder, at der skal igangsættes nye typer af aktiviteter, eller at eksisterende aktiviteter, redskaber eller materialer skal anvendes på nye måder. Opfølgning på nye indsatsområder Næste gang I benytter Temperaturmålingen, kan redskabet bruges til at dokumentere om evt. justeringer i den pædagogiske praksis har haft en positiv virkning, eller om der er behov for yderligere indsatser for at understøtte børnegruppens trivsel, udvikling og læring i dagtilbuddet. 13

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Nyhedsbrev - september 2010

Nyhedsbrev - september 2010 Nyhedsbrev - september 2010 Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Projektet om faglige kvalitetsoplysninger har til formål at tilbyde et katalog af redskaber, som medarbejdere og ledere i dagtilbud

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. GENNEMFØRELSEN AF TEMPERATURMÅLINGEN... 3 2.1 BØRNS LÆRING INDEN FOR TEMAERNE

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Nyhedsbrev - november 2010 Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Projektet om faglige kvalitetsoplysninger har til formål at tilbyde et katalog af redskaber, som medarbejdere og ledere i dagtilbud kan

Læs mere

Temperaturmåling 2009

Temperaturmåling 2009 Temperaturmåling 2009 Projektrapport 2009 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Indhold 1. Indledning... 2 2. Gennemførelsen af temperaturmålingen... 3 2.1 Børns læring inden for temaerne i de pædagogiske

Læs mere

NOTAT. God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Opsamling på mål og tegn

NOTAT. God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Opsamling på mål og tegn NOTAT God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Opsamling på mål og tegn Indledning I kvalitetsprojektet på dagtilbudsområdet er en af aktiviteterne at udarbejde et materiale, der kan dokumentere kvaliteten

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indledning Denne pjece giver inspiration til, hvordan dagtilbud og kommuner kan anvende den systematiske dokumentation, som indsamles i Læringshjulet 1. De danske dagtilbud og kommuner har forskellige

Læs mere

Temperaturmåling 2009

Temperaturmåling 2009 Temperaturmåling 2009 Faxe 2009 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Indhold 1. Indledning...2 2. Gennemførelsen af temperaturmålingen...3 2.1 Ledelse...3 2.2 Lærings- og udviklingsmiljøer og personalets

Læs mere

Denne vejledning omhandler redskabet til dokumentation af børns sociale og læringsmæssige

Denne vejledning omhandler redskabet til dokumentation af børns sociale og læringsmæssige Vejledning 1 Indledning Denne vejledning omhandler redskabet til dokumentation af børns sociale og læringsmæssige kompetencer (HPA-redskabet). I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af redskabets

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre Indberetning > Spørgeskema til forældre 1 TEMPERATURMÅLINGEN Kommunen vil gerne udvikle kvaliteten i dit barns dagtilbud. Det vil derfor være en stor hjælp, hvis du vil udfylde dette elektroniske spørgeskema.

Læs mere

15. december Faglige kvalitetsoplysninger

15. december Faglige kvalitetsoplysninger 15. december 2009 Faglige kvalitetsoplysninger Program 12.00-12.30 Introduktion til projektets formål, rammer og roller i udviklings- og afprøvningsforløbet 12.30-13.15 Præsentation af og spørgsmål til

Læs mere

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Udarbejdet februar 2014 0 INDLEDNING Denne pjece er udarbejdet med henblik på at støtte og inspirere Kalundborg

Læs mere

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer:

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer: 2 Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting (konsortiet) har fået midler fra Socialstyrelsen til sammen

Læs mere

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej 15 4520 Svinninge Tilsyn foretaget 28.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Møde i KL den 19. marts 2009 Hvem er vi? Hvem er vi Baggrund Høje dækningsgrader 5-10% har behov for særlig støtte Børnemiljøvurderinger Sprogvurderinger Dagtilbudslovens

Læs mere

Konkrete indsatsområder

Konkrete indsatsområder Konkrete indsatsområder Børns udvikling indenfor temaerne i de pædagogiske læreplaner: Sociale kompetencer, sprog Ledelse Lærings- og udviklingsmiljøer og personalets faglige kompetencer Systematisk kvalitetsudvikling

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Faglige kvalitetsstandarder > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsstandarder > Vejledning > Dagtilbud 1 Indledning Denne vejledning omhandler redskabet Børnemiljøtermometeret og relationsværktøjer. Børnemiljøtermometeret er i det følgende forkortet BMT. Vejledningen indeholder en beskrivelse af BMT og

Læs mere

Hvor lang tid tager det? Udfyldelsen af spørgeskemaet for et barn tager ca minutter som forberedelse til forældresamtalerne.

Hvor lang tid tager det? Udfyldelsen af spørgeskemaet for et barn tager ca minutter som forberedelse til forældresamtalerne. Pædagogiske læringsmål I XX kommune understøtter vi forældresamtalerne digitalt gennem Rambøll Dialogprofil, som er et dialogredskab til dagtilbud. Som pædagog for barn bedes du udfylde dette skema, som

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 18. september 2008

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 18. september 2008 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Arbejdsseminar den 18. september 2008 Formiddagens program Kl. 9.00 9.30 Ankomst og kaffe Kl. 9.30 9.45 Velkomst og formål med dagen Kl. 9.45 10.30 Oplæg v. Kurt

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Introduktion. 4. I beslutter, hvilke metoder I vil bruge til kortlægningen, og hvornår I vil gøre arbejdet.

Introduktion. 4. I beslutter, hvilke metoder I vil bruge til kortlægningen, og hvornår I vil gøre arbejdet. 1 Introduktion Opsamlingsskema til vurdering er et værktøj, som I kan bruge til at skabe overblik over jeres BMV-forløb og løbende dokumentere jeres BMV-arbejde. Efterhånden som arbejdet skrider frem,

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 17. september 2008

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 17. september 2008 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Arbejdsseminar den 17. september 2008 Formiddagens program Kl. 13.30 13.45 Velkomst, formål med seminaret Kl. 13.45 14.30 Oplæg v. Stig Brostrøm Kl. 14.30 14.45

Læs mere

Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009

Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009 Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009 Projektet er et tilbud til kommunerne om at være med til at udvikle og afprøve redskaber, som alle kommuner og dagtilbud frivilligt

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Pædagogisk tilsynsmateriale

Pædagogisk tilsynsmateriale Center for Børn & Undervisning Pædagogisk tilsynsmateriale - Faxe Kommunes Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Tilsynets rammer og varighed...3 Uformelt tilsyn... 4 Øvrige tilsyn i Faxe Kommunes

Læs mere

Faglige kvalitetsstandarder > Støttemateriale > Dagtilbud. Støttemateriale

Faglige kvalitetsstandarder > Støttemateriale > Dagtilbud. Støttemateriale Støttemateriale 1 Indholdsfortegnelse Indledning.... 3 Hvem er målgruppen 4 Redskabets anvendelsesmuligheder... 5 Fordele ved at anvende Farvel og Goddag 6 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Farvel

Læs mere

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 BLANDT DE KOMMUNALE DAGTILBUDSFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale dagtilbudsforvaltninger Gennemført november-december

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

Natur og naturfænomener i dagtilbud

Natur og naturfænomener i dagtilbud Natur og naturfænomener i dagtilbud Stærke rødder og nye skud I denne undersøgelse kaster Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) lys over arbejdet med læreplanstemaet natur og naturfænomener i danske dagtilbud.

Læs mere

Til direktøren med ansvar for dagtilbud. Faglige kvalitetsoplysninger - Bliv pilotkommune. Att.: Kommunaldirektøren & Børne- og Kulturdirektøren

Til direktøren med ansvar for dagtilbud. Faglige kvalitetsoplysninger - Bliv pilotkommune. Att.: Kommunaldirektøren & Børne- og Kulturdirektøren Att.: Kommunaldirektøren & Børne- og Kulturdirektøren 9. november 2009 Til direktøren med ansvar for dagtilbud Faglige kvalitetsoplysninger - Bliv pilotkommune Vi inviterer hermed din kommune og landets

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Kære forældre, Derfor er sproget så vigtigt Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Arbejde med Kvalitet I Dagtilbud i. Slagelse Kommune - KIDS

Arbejde med Kvalitet I Dagtilbud i. Slagelse Kommune - KIDS Arbejde med Kvalitet I Dagtilbud i Slagelse Kommune - KIDS Mandag den 23.1.2012 Turnusanalyse på dagtilbudsområdet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 2. Workshop det vi fik med... 2 2.1. Hvordan kan

Læs mere

Rammer for pædagogiske tilsyn med dagtilbud NOTAT

Rammer for pædagogiske tilsyn med dagtilbud NOTAT Rammer for pædagogiske tilsyn med dagtilbud NOTAT Rammer for pædagogiske tilsyn i dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning Formål Tilsynsramme for dagtilbud 0-6 års området: Områderne Børnehusene Dagplejen

Læs mere

Om besvarelse af skemaet

Om besvarelse af skemaet - 1 - Om besvarelse af skemaet Vi vil bede dig besvare det spørgeskema, som du nu sidder med. Der er et skema for hvert af de børn, som du her mest kendskab til, og som I internt i dagtilbuddet har besluttet,

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Stil skarpt på tilsyn. Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud

Stil skarpt på tilsyn. Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud Stil skarpt på tilsyn Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud Pædagogisk tilsyn Ifølge dagtilbudsloven skal kommunerne føre pædagogisk tilsyn med dagtilbuddene. Tilsynet indgår

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støttemateriale > Dagtilbud. Støttemateriale

Faglige kvalitetsoplysninger > Støttemateriale > Dagtilbud. Støttemateriale Støttemateriale Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 5 Fordele ved at anvende redskabet til sprogvurdering 6 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af redskabet til sprogvurdering

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Faglige kvalitetsstandarder > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud. /exchange

Faglige kvalitetsstandarder > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud. /exchange /exchange 1 Indledning Denne pjece giver inspiration til, hvordan dagtilbud og kommuner kan anvende den systematiske dokumentation af faglige kvalitetsoplysninger, som indsamles via Børnemiljøtermometeret

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge Tilsyn foretaget 23.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2014/2015

Evaluering af læreplaner 2014/2015 Evaluering af læreplaner 2014/2015 Forord Åbyhøj Dagtilbuds læreplaner evalueres årligt i perioden ultimo april ultimo maj. Den Årlige evaluering skal ses i sammenhæng med, at der i er aftalt årlig evaluering

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Trivselsvurdering tidlig opsporing Dagtilbud

Trivselsvurdering tidlig opsporing Dagtilbud Trivselsvurdering tidlig opsporing Dagtilbud Formålet med trivselsskemaet er, at det skal være en hjælp til systematisk at italesætte det anede, som der så kan sættes flere og flere ord på efterhånden,

Læs mere

Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle

Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle Center for dagtilbud Bente Jørgensen bente@slagelse.dk 13. august 2010 1. Udfordringen Den Sammenhængende Børne

Læs mere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere Indberetning > Institutionsledere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Spørgeskemaet er opdelt i tre dele. Den første del handler om: LÆRINGS- OG UDVIKLINGSMILJØER Mål: Det enkelte dagtilbud har inspirerende fysiske rammer.

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej 43 4440 Mørkøv Tilsyn foretaget 23.05.2016 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf:

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

OBSERVATIONSGRUPPE 4-ÅRIGE. Indberetning > Observationsgruppe 4-årige

OBSERVATIONSGRUPPE 4-ÅRIGE. Indberetning > Observationsgruppe 4-årige Indberetning > Observationsgruppe 4-årige 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om de observerede kompetencer hos en gruppe af 4- årige børn. Som observatør har du aftalt med din leder at observere

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Adresse Borgmester Fischers Vej 12

Adresse Borgmester Fischers Vej 12 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Solmarken Adresse Borgmester Fischers Vej 12 Leder Karin Meyer Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 20 indmeldte

Læs mere

OBSERVATIONSGRUPPE 2-ÅRIGE. Indberetning > Observationsgruppe 2-årige

OBSERVATIONSGRUPPE 2-ÅRIGE. Indberetning > Observationsgruppe 2-årige Indberetning > Observationsgruppe 2-årige 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om de observerede kompetencer hos en gruppe af 2- årige børn. Som observatør har du aftalt med din leder at observere

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering i Aalborg Kommune Evaluering er fremadrettet og lærende Evaluering er et værktøj til at give indsigt og viden, der bidrager

Læs mere

Mål- og statuspapir for familieplads. Fælles arbejdspapir for forældre og pædagoger i familiepladsinstitutioner

Mål- og statuspapir for familieplads. Fælles arbejdspapir for forældre og pædagoger i familiepladsinstitutioner Mål- og statuspapir for familieplads Fælles arbejdspapir for forældre og pædagoger i familiepladsinstitutioner Barnets navn Barnets nærmeste familie: forældre / søskende Barnets øvrige netværk venner /

Læs mere

De Gode Overgange. Dagpleje/vuggestue børnehave. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

De Gode Overgange. Dagpleje/vuggestue børnehave. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK De Gode Overgange Dagpleje/vuggestue børnehave Skive det er RENT LIV Indledning Forskning i børns liv og udvikling peger på at samarbejdet mellem de voksne omkring barnet, mellem forældre og fagprofessionelle

Læs mere

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Indledning Virksomhedsplanen (VP)er et redskab for institutionerne til at omsætte og dokumentere mål og indsatsområder. Institutionslederen er ansvarlig

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Skåde dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Skåde dagtilbud Lokal udviklingsplan for Skåde dagtilbud 2015-2016 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn Et tilbud til dit 3-årige barn Kære forældre Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er glade, vrede eller kede af det. Sproget spiller en stor rolle i den daglige kommunikation,

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

Fortællende dokumentation som redskab i den sprogpædagogiske praksis. Tema-arrangement i Århus Kommune Tirsdag d. 8 februar 2011 v/ Pia Vinther Dyrby

Fortællende dokumentation som redskab i den sprogpædagogiske praksis. Tema-arrangement i Århus Kommune Tirsdag d. 8 februar 2011 v/ Pia Vinther Dyrby Fortællende dokumentation som redskab i den sprogpædagogiske praksis Tema-arrangement i Århus Kommune Tirsdag d. 8 februar 2011 v/ Pia Vinther Dyrby Præsentation Pia Vinther Dyrby: Evalueringskonsulent

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan Pædagogisk Plan Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan BRØNDERSLEV KOMMUNE Dagpasningsområdet 2009 Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvad?...4 2. Hvorfor?...4 3. Hvordan... 5-7 3.1. Hvem er vi... 5

Læs mere

Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud

Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud Rebild Kommune har som mål at levere høj kvalitet på dagtilbudsområdet. Dette gøres ved, at

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Drejebog til temadag med Tegn på læring

Drejebog til temadag med Tegn på læring Drejebog til temadag med Tegn på læring DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Drejebog til temadag med Tegn på læring Her finder I idéer til hvordan I i personalegruppen eller dagplejegruppen kommer godt i gang

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Samarbejdsaftale om Fremtidens Dagtilbud

Samarbejdsaftale om Fremtidens Dagtilbud Samarbejdsaftale om Fremtidens Dagtilbud Samarbejdsaftale mellem programkonsortiet og Frederiksberg Kommune om forskningsprogrammet Fremtidens Dagtilbud Dato 13. marts 2014 På vegne af Ministeriet for

Læs mere

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Beskrevet med input fra leder Annika Jensen og pædagog Betina Dahlberg, Børnehuset Rosenkilden, Helsingør Kommune BAGGRUND

Beskrevet med input fra leder Annika Jensen og pædagog Betina Dahlberg, Børnehuset Rosenkilden, Helsingør Kommune BAGGRUND 166 Værdier i børnehøjde Beskrevet med input fra leder Annika Jensen og pædagog Betina Dahlberg, Børnehuset Rosenkilden, Helsingør Kommune Fokus på børnenes perspektiv BAGGRUND Kort om metoden Dagtilbuddet

Læs mere

Center Børn og Unge BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE

Center Børn og Unge BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Side 1 af 6 BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud Rebild Kommune har som mål at levere høj kvalitet på dagtilbudsområdet. Dette gøres

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Evaluering af læreplan Børneuniverset

Evaluering af læreplan Børneuniverset Evaluering af læreplan 2017 Børneuniverset 1 Faktaoplysninger Institutionens navn Børneuniverset Adresse Drosselvej 28 Telefonnummer 76164792 Hjemmeside www.boerneuniverset.esbjergkommune.dk Leder Souchef

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Ifølge dagtilbudsloven er Vejen Kommune forpligtiget til at føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud beliggende i kommunen og oprettet efter dagtilbudsloven, Lov nr.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Folkeskolerne i Næstved

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Folkeskolerne i Næstved Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Folkeskolerne i Næstved Hvorfor en brugertilfredshedsundersøgelse? For at Næstved Kommune kan løse opgaverne bedst muligt, er det vigtigt at få viden om, hvordan brugerne

Læs mere

Kvalitetsmåling af Halsnæs kommunes dagtilbud

Kvalitetsmåling af Halsnæs kommunes dagtilbud Kvalitetsmåling af Halsnæs kommunes dagtilbud Natur og Udvikling Udarbejdet af: Økonomisekretariatet og Dagtilbud Oktober 2011 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Undersøgelsens resultater.3 2. Sådan er undersøgelsen

Læs mere

Bilag 1. Læreplansarbejdet Faglig vejledning Indstillinger til støtte Tværfagligt samarbejde og Vejledning af og samarbejde med forældre

Bilag 1. Læreplansarbejdet Faglig vejledning Indstillinger til støtte Tværfagligt samarbejde og Vejledning af og samarbejde med forældre Bilag 1 Præsentation af Kompetencehjulet Kompetencehjulet er et IT-baseret praksisredskab der i opbygningen tager afsæt i de 6 læreplanstemaer, der fremgår af Dagtilbudsloven. Under hvert læreplanstema

Læs mere

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige

Læs mere

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Børn og Skole 2012 Forord.... 3 Kerneydelse: Hvad siger Dagtilbudsloven?... 3 Hvad er højkvalitet i kerneydelsen i vores dagtilbud?... 3 Faktorer der er medvirkende

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse.

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse. Projekt 'Udsatte børn i dagtilbud' Din kommune er én ud af 10 kommuner, der indgår i et samarbejdsprojekt med KL om tidlig opsporing og inklusion af udsatte børn i dagtilbud. Denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kommunerapport Holstebro Kommune Dagplejen LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunerapport Holstebro Kommune Dagplejen LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Kommunerapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 166 83% - Dagplejere 166 83% - Dagplejepædagoger 0 Forældre 1.041 44% Rapporten består af

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet

Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet Som en del af indsatsen om styrket samarbejde mellem forældre og dagtilbud omkring barnets trivsel, læring og sundhed tager det samlede børneområde i

Læs mere