Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 28 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 28 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget"

Transkript

1 Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 28 Offentligt J.nr Dato: 23. februar 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven og andre skattelove (Skattefri omstrukturering af selskaber og justering af sambeskatningsreglerne m.v.). Hermed sendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr , 41-47, og af 13. februar Kristian Jensen / Ivar Nordland

2 Spørgsmål 23: I bemærkningerne til 1, nr. 29, indsættelse af en ny 31D i selskabsskatteloven, anføres side 45, 2. spalte nederst, Dette lovforslag ændrer ikke på, at tilskuddet kan medføre en indirekte formueoverførsel fra en skatteyder, som kan være skattepligtig. Ministeren bedes nærmere oplyse hjemlen til en sådan beskatning, samt hvad der er gældende praksis? Svar: Den gældende praksis på området fremgår bl.a. af SKM LSR om tegning af aktier til overkurs. To selskaber, som var eneste medlemmer af en forening, stiftede et selskab til kurs 100. Foreningen foretog en kapitalforhøjelse på nominelt kr. til kurs i det nye selskab, hvorved foreningens formue blev apportindskud i dette selskab. Landsskatteretten fandt, at foreningens indbetaling af overkurs skulle anses for skattepligtige medlemsudlodninger efter statsskattelovens 4. Der kan endvidere henvises til Højesterets dom gengivet i TfS 2004, 309 HD, hvor en betaling til selskab A ApS, der ejedes af A s hustru, blev anset for at være skattepligtig for A. Betalingen blev anset for realiseret indkomst for A og anset for at være udbyttebetaling til A, jf. ligningslovens 16 A. Hjemlen til beskatningen af aktionærerne i det tilskudsydende selskab kan således være ligningslovens 16 A (maskeret udbytte) og statsskattelovens 4. Aktionæren i det tilskudsmodtagende selskab vil kunne være skattepligtig af den indirekte formueoverførsel efter statsskattelovens 4 (gave) eller boafgiftslovens 23 (gaveafgift). Dette kan ses i Højesterets dom gengivet i UfR H. I sagen havde hovedaktionæren givet sin søn ret til underkurstegning af nye aktier. Side 2

3 Spørgsmål 24: Kan ministeren bekræfte, at der skal ske beskatning af S i følgende tilfælde, jf. bemærkningerne til 1, nr. 29, indsættelse af en ny 31D i selskabsskatteloven, side 45, 2. spalte nederst? Selskabet F Holding Aps ejes 100 pct. af personen F. F Holding Aps ejer 60 pct. af aktierne i D Aps, hvor de øvrige 40 pct. ejes af S Holding Aps, der ejes 100 pct. af F s søn S. F Holding Aps og D Aps er omfattet af obligatorisk national sambeskatning. F Holding Aps overdrager en ejendom til D Aps for 1 mio. kr. under den faktiske værdi, og skattemyndighederne statuerer, at F Holding Aps har givet D Aps et tilskud på 1 mio. kr., og dette er omfattet af den foreslåede bestemmelse i SEL 31D. Der bedes redegjort for, hvorledes F, F Holding Aps, D Aps, S Holding Aps og S skal beskattes og eventuelt betale gaveafgift, hvis lovforslaget vedtages? Svar: Beskatning i det nævnte eksempel afhænger af de nærmere omstændigheder. I eksemplet vil transaktionen kunne udløse følgende beskatning: Faderen F vil skulle beskattes af et maskeret udbytte på kr., jf. ligningslovens 16 A, og sønnen S vil skulle betale gaveafgift efter boafgiftslovens 23 af de kr. Sønnens anskaffelsessum på aktierne i S Holding ApS vil i princippet blive forhøjet med et tilsvarende beløb ( kr.), idet sønnen er blevet beskattet af værdiforøgelsen på aktierne, jf. tilsvarende princip i TfS LSR om ejendomsavancebeskatning. Lovforslaget medfører, at D ApS ikke er skattepligtig af tilskuddet fra F Holding ApS. Side 3

4 Spørgsmål 25: Det bedes oplyst, om et dansk selskab A, der ejes af det amerikanske børsnoterede selskab USA Inc, og har modtaget et skattefrit tilskud, er omfattet af selskabsskattelovens 31D, hvis lovforslaget vedtages som foreslået i følgende situation: A har tilbudt de ansatte i A en aktieoptionsordning omfattet af ligningslovens 7H. Der udleveres optioner til erhvervelse af aktier i USA Inc. A betaler ikke vederlag til moderselskabet for værdien af disse optioner, og USA Inc. kan ikke fratrække værdien af de udstedte aktieoptioner ved beskatningen i USA. Svar: Moderselskabet har afholdt datterselskabet As udgifter. Efter transfer pricing reglerne i ligningslovens 2 skal A godtgøre moderselskabet for at have afholdt disse udgifter. Når A ikke godtgør moderselskabet, anses moderselskabet for at have ydet et tilskud til A. Tilskuddet er skattefrit, idet moderselskabet ikke har fradrag for afholdelsen af udgiften i USA. Datterselskabet A vil ikke have fradrag for et beløb svarende til godtgørelsen, da godtgørelsen ikke knytter sig til en fradragsberettiget udgift, jf. ligningslovens 7 H, stk. 6. Side 4

5 Spørgsmål 26: Det bedes oplyst, om et dansk selskab A, der ejes af det amerikanske børsnoterede selskab USA Inc, og har modtaget et skattefrit tilskud, er omfattet af selskabsskattelovens 31D, hvis lovforslaget vedtages som foreslået i følgende situation: A har tilbudt de ansatte i A en aktieoptionsordning omfattet af ligningslovens 28. Der udleveres optioner til erhvervelse af aktier i USA Inc. A betaler ikke vederlag til moderselskabet for værdien af disse optioner, og USA Inc. kan ikke fratrække værdien af de udstedte aktieoptioner ved beskatningen i USA. A fratrækker værdien af de udleverede aktieoptioner som en fradragsberettiget driftsudgift i sin danske indkomstopgørelse. Svar: Moderselskabet har afholdt datterselskabet As udgifter. Efter transfer pricing reglerne i ligningslovens 2 skal A godtgøre moderselskabet for at have afholdt disse udgifter. Når A ikke godtgør moderselskabet, anses moderselskabet for at have ydet et tilskud til A. Tilskuddet er skattefrit, idet moderselskabet ikke har fradrag for afholdelsen af udgiften i USA. Datterselskabet A vil have fradrag for et beløb svarende til denne godtgørelse, da godtgørelsen knytter sig til en fradragsberettiget udgift. Koncernen får, ved at A fratrækker værdien af de udleverede aktieoptioner som en fradragsberettiget driftsudgift i sin danske indkomstopgørelse, ét fradrag for den afholdte udgift. Fradraget kan først foretages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvor optionen udnyttes, jf. ligningslovens 28, stk. 3. Side 5

6 Spørgsmål 27: Kan det betragtes som et skattefrit tilskud omfattet af den foreslåede bestemmelse i selskabsskattelovens 31D, hvis et udenlandsk moderselskab ikke opkræver betaling for diverse ydelser til det danske datterselskab, således at det danske selskab får fradrag for den beregnede armslængde betaling for den pågældende ydelse, men ikke er skattepligtig af den manglende betaling herfor, da dette anses for et tilskud? Svar: Efter transfer pricing reglerne skal der ske betaling for ydelserne. Dette betyder, at det udenlandske moderselskab skal beskattes af armslængdebetalingen og det danske selskab skal have fradrag for armslængdebetalingen. I lovforslaget foreslås i ligningslovens 2, stk. 6, at det danske selskab kun kan opnå nedsættelsen af indkomsten (dvs. fradraget), hvis indkomsten medregnes ved moderselskabets indkomstopgørelse i moderselskabets hjemland. Et dansk fradrag vil således blive modsvaret af en udenlandsk indkomst på samme måde som hvis moderselskabet fik betaling. Den manglende betaling vil ikke være skattepligtig for det danske datterselskab, idet der er tale om et skattefrit tilskud. Side 6

7 Spørgsmål 28: I den foreslåede bestemmelse om skattefrit tilskud i koncernforhold, foreslås en bestemmelse i 31D, stk. 6, hvorefter koncerntilskuddet medregnes ved indkomstopgørelsen, hvis et udenlandsk koncernforbundet selskab har fradrag for koncerntilskuddet efter udenlandske regler. Hvordan skal SKAT kontrollere om dette er tilfældet? Svar: For det første vil det danske selskab skulle selvangive, om tilskuddet er skattefrit eller skattepligtigt. For det andet vil SKAT have mulighed for at indhente oplysninger fra det andet lands myndigheder. Side 7

8 Spørgsmål 29: I den foreslåede bestemmelse om skattefrit tilskud i koncernforhold, foreslås en bestemmelse i 31D, stk. 6, hvorefter koncerntilskuddet medregnes ved indkomstopgørelsen, hvis et udenlandsk koncernforbundet selskab har fradrag for koncerntilskuddet efter udenlandske regler. Betyder dette, at et tilskud i form af overtagelse af et aktiv til underpris er skattefrit, hvis overdrageren af aktivet ikke er skattepligtig af avance/tab på aktivet? Eksempel: Moderselskabet overdrager hele aktiekapitalen i et datterselskab til sit danske datterselskab for 100 t.kr, men værdien er 10 mio. kr. I moderselskabets hjemland er der ikke avancebeskatning af fortjeneste/tab ved afståelse af datterselskabsaktier. Svar: Overdragelsen skal efter ligningslovens 2 ske til armslængdepriser. Moderselskabet, som er skattefri af fortjenesten, vil skulle anses for at have afstået aktierne for 10 mio. kr. Det danske datterselskab vil skulle anses for at have anskaffet aktierne for 10 mio. kr. Købesummen består af dels den betalte sum på kr. og dels et skattefrit tilskud på 9,9 mio. kr. Resultatet ville være det samme, hvis moderselskabet gav et direkte tilskud på 9,9 mio. kr., hvorefter datterselskabet betalte fuld pris for aktierne. Det samme resultat kan også opnås i gældende ret. Moderselskabet ville blot skulle yde tilskuddet ved at nytegne aktier i datterselskabet til en overkurs på 9,9 mio. kr. Side 8

9 Spørgsmål 30: I den foreslåede bestemmelse om skattefrit tilskud i koncernforhold, foreslås en bestemmelse i 31D, stk. 6, hvorefter koncerntilskuddet medregnes ved indkomstopgørelsen, hvis et udenlandsk koncernforbundet selskab har fradrag for koncerntilskuddet efter udenlandske regler. Betyder dette, at et tilskud fra et koncernselskab i et land, hvor der ikke er selskabsbeskatning, er skattefrit for modtageren i Danmark? Eksempel: Det danske selskab får tilført 1 mio. kr. fra et af dets udenlandske moderselskabs ejede CFC-selskaber i et skattelyland, hvor der ikke opkræves selskabsskat. Svar: Tilskuddet vil være skattefrit for den danske modtager. Side 9

10 Spørgsmål 31: Den foreslåede bestemmelse i 36 A, stk. 3 bedes nærmere forklaret. Hvordan kan værdien af vederlagsaktierne med tillæg af kontant udligningssum have anden værdi end værdien af det, der byttes med? Svar: Forslaget til aktieavancebeskatningslovens 36 A, stk. 3, jf. lovforslagets 2, nr. 3, vedrører det såkaldte ombytningsforhold. Efter forslaget til bestemmelsen er det en betingelse for at kunne ombytte aktier skattefrit uden tilladelse, at værdien af vederlagsaktierne med tillæg af en eventuel kontant udligningssum svarer til handelsværdien af de ombyttede aktier. Bestemmelsen medfører, at i forbindelse med ombytningen skal det erhvervende selskab vederlægge aktionæren i det erhvervede selskab med værdier, der svarer til handelsværdien af de aktier, aktionæren ombytter. Aktionæren må altså ikke ved hjælp af et skævt ombytningsforhold forære det erhvervende selskab (og dermed eventuelle andre aktionærer i dette selskab) værdier uden at få et tilsvarende vederlag. Omvendt må det erhvervende selskab ikke ved hjælp af et skævt ombytningsforhold forære aktionæren værdier, der står i et misforhold til de ombyttede aktiers værdi. Side 10

11 Spørgsmål 32: Skal den foreslåede bestemmelse i 36 A, stk. 3 forstås sådan, at der i det modtagende selskab skal optages værdien af handelsværdien af aktierne i det erhvervede selskab i selskabets selskabsretlige åbningsbalance, hvis der er tale om en aktieombytning, hvor der indskydes aktier om apportindskud i et nystiftet holdingselskab? Svar: Den foreslåede bestemmelse i aktieavancebeskatningslovens 36 A, stk. 3 vedrører det vederlag aktionæren skal have for de ombyttede aktier; det såkaldte ombytningsforhold. Vederlaget skal svare til handelsværdien af de ombyttede aktier. Bestemmelsen regulerer ikke til hvilken værdi aktierne i det erhvervede selskab skal optages i det erhvervende selskabs selskabsretlige åbningsbalance. Reglerne om den selskabsretlige behandling af et apportindskud i form af aktier fremgår af aktieselskabsloven og årsregnskabsloven. I henhold til den selskabsretlige regulering er det aktiernes dagsværdi, det vil sige den værdi hvormed aktierne kan udveksles ved transaktioner mellem af hinanden uafhængige parter, der er det afgørende. Dagsværdien er den maksimale værdi aktierne kan indgå til i åbningsbalancen. Det er dog ikke et ubetinget krav, at aktierne skal indskydes til dagsværdi. For eksempel kan aktierne indskydes til en lavere værdi, hvis transaktionen er baseret på den såkaldte sammenlægningsmetode, der er en særlig værdiansættelsesmetode, som kan anvendes ved koncernetablering. Skattemæssigt skal det erhvervende selskab behandle aktierne i det erhvervede selskab i overensstemmelse med forslaget til aktieavancebeskatningslovens 36 A, stk. 5. Det følger af denne bestemmelse, at selskabet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal anse aktierne for at være anskaffet til den oprindelige anskaffelsessum henholdsvis aktiernes handelsværdi på ombytningstidspunktet, hvis denne værdi er lavere end anskaffelsessummen. Side 11

12 Spørgsmål 33: Skal den foreslåede bestemmelse i 36 A, stk. 3 forstås sådan, at der skal udstedes aktie/anpartskapital for den samlede værdi af det gennemførte apportindskud, når der foretages aktieombytning, og der således ikke i et nystiftet holdingselskab må udstedes aktier til overkurs, hvor en del af egenkapitalen ikke er bunden nominel kapital, men fri egenkapital? Svar: Nej, bestemmelsen er ikke til hinder for, at vederlagsaktierne udstedes til overkurs. Jeg kan i øvrigt henvise til mit svar på spørgsmål 31, hvori det nærmere er beskrevet, hvad den foreslåede bestemmelse i 36 A, stk. 3, skal sikre. Side 12

13 Spørgsmål 34: Skal den foreslåede bestemmelse i 36 A, stk. 3 forstås sådan, at der ved værdiansættelsen af aktierne, der ombyttes, skal medtages selskabets værdi af goodwill? De selskabsretlige konsekvenser bedes belyst, herunder om der må udstedes aktier i holdingselskabet for den del af værdien af de i forbindelse med apportindskuddet indskudte aktier i datterselskabet, der er baseret på oparbejdet goodwill i datterselskabet. Svar: Jeg kan henvise til mit svar på spørgsmål 31, hvoraf det fremgår, at den foreslåede bestemmelse i 36 A, stk. 3, i aktieavancebeskatningsloven vedrører det vederlag, som aktionæren skal have for de ombyttede aktier. Aktionæren skal således også vederlægges for den del af aktiernes værdi, der vedrører goodwill. Som nævnt i svaret på spørgsmål 32 er det aktiernes dagsværdi, det vil sige den værdi, hvormed aktierne kan udveksles ved transaktioner mellem af hinanden uafhængige parter, der er det afgørende i relation til den selskabsretlige regulering. Ved fastlæggelsen af aktiernes dagsværdi skal der bl.a. tages højde for eventuel goodwill i datterselskabet. Dagsværdien er den maksimale værdi, aktierne kan indgå til i den selskabsretlige åbningsbalance. Det er dog ikke et ubetinget krav, at aktierne skal indskydes til dagsværdi. Se også besvarelsen af spørgsmål 32. Side 13

14 Spørgsmål 35: Konsekvenserne af lovforslaget bedes belyst for et tilfælde, hvor der er foretaget aktieombytning efter reglerne i den foreslåede 36A i ABL: En tandlæge foretager 1. maj 2007 aktieombytning af sit tandlægeselskab, således at dette herefter ejes gennem et holdingselskab. I 2009 bliver tandlægen uarbejdsdygtig på grund af sygdom. I praksis kan et tandlægeselskab ikke drives uden en tandlæge, og i praksis er det vanskeligt at ansætte en tandlæge i et sådant selskab, hvis hovedaktionæren ikke er aktiv. Kan tandlægen nu kun afhænde holdingselskabet med underliggende datterselskab (tandlægeselskabet), eller kan holdingselskabet afhænde tandlægeselskabet, men skal opgøre skattepligtig avance ud fra den oprindelige værdi af tandlægeselskabets aktier, da tandlægen erhvervede aktierne i selskabet? Svar: De aktier, som tandlægen modtager som vederlag i holdingselskabet, skal tandlægen behandle som om de var erhvervet på samme tidspunkt og for samme anskaffelsessum som de ombyttede aktier. Det følger af forslaget til 36 A, stk. 4, 1. pkt. Hvis tandlægen afstår sine aktier i holdingselskabet skal gevinst beskattes efter aktieavancebeskatningslovens regler for personer. Gevinst (eller tab) opgøres med udgangspunkt i anskaffelsessummen for de ombyttede aktier. Holdingselskabet skal behandle aktierne i tandlægeselskabet som om de var erhvervet på ombytningstidspunktet til den oprindelige anskaffelsessum eller hvis handelsværdien på ombytningstidspunktet er lavere til denne værdi. Det følger af forslaget til 36 A, stk. 5. Hvis holdingselskabet afstår aktierne i tandlægeselskabet i 2009 skal gevinsten medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. aktieavancebeskatningslovens 8 og 9. Gevinsten skal opgøres med udgangspunkt i den oprindelige anskaffelsessum for de ombyttede aktier, henholdsvis handelsværdien på ombytningstidspunktet. Side 14

15 Spørgsmål 36: Konsekvenserne af den foreslåede bestemmelse i aktieavancebeskatningslovens 36A, stk. 7 bedes belyst i følgende tilfælde: Det erhvervede selskab og det erhvervende selskab har begge kalenderårsregnskab. Der foretages skattefri aktieombytning efter de foreslåede regler i aktieavancebeskatningslovens 36A, den 1. april 2008, hvor aktierne i det erhvervede selskab indskydes som apportindskud i et nystiftede holdingselskab, (det erhvervende selskab). Det erhvervede selskab har 31. december 2007 en bunden egenkapital på 1 mio. kr. og en fri egenkapital på 4 mio. kr., altså en samlet egenkapital på 5 mio. kr. før udbytteudlodningen for Det erhvervede selskab har i året 2007 et regnskabsmæssigt overskud på 1 mio. kr., og i regnskabsårene 2008, 2009 og 2010 et regnskabsmæssigt overskud på 500 t.kr. Eksempel 1: Der udloddes på generalforsamlingen den 15. april 2008 et udbytte på 3 mio. kr. vedrørende regnskabsåret 2007, og derefter de 3 efterfølgende år i marts måned 500 t.kr pr år. Eksempel 2: Der udloddes på generalforsamlingen den 15. april 2008 et udbytte på 1 mio. kr. vedrørende regnskabsåret 2007, og derefter de 2 efterfølgende år i maj måned 500 t.kr, og den 15. april 2010 et udbytte på 3 mio. kr. Svar: Efter den foreslåede 36 A, stk. 7 i aktieavancebeskatningsloven bliver en aktieombytning, der er gennemført uden tilladelse, skattepligtig, hvis det erhvervende selskab i en tre års periode efter ombytningen modtager skattefrit udbytte af sine aktier i det erhvervede selskab, der overstiger den begrænsning, bestemmelsen sætter for sådant udbytte. Begrænsningen udgøres af det erhvervende selskabs andel af det erhvervede selskabs regnskabsmæssige resultat forstået som resultatet før skat og ekstraordinære poster - for det indkomstår, hvor ombytningen gennemføres og de to følgende år. I de to eksempler er det således udbytte, som det erhvervende selskab modtager efter 1. april 2008, der er relevant, og det er det erhvervede selskabs regnskabsmæssige resultat for indkomstårene 2008, 2009 og 2010, der er relevant. Til eksempel 1: Det lægges til grund, at hele det udbytte på 3 mio. kr., der udloddes på generalforsamlingen den 15. april 2008, udloddes til det erhvervende selskab. Udbyttet er modtaget efter ombytningsdatoen, og overstiger det regnskabsmæssige resultat for ombytningsåret Det følger herefter af den foreslåede 36 A, stk. 7, at ombytningen er skattepligtig. Til eksempel 2: Det lægges til grund, at hele det udbytte på 1 mio. kr., der udloddes på generalforsamlingen den 15. april 2008, udloddes til det erhvervende selskab. Udbyttet er modtaget efter ombytningsdatoen, og overstiger det regnskabsmæssige resultat for ombytningsåret Det følger herefter af den foreslåede 36 A, stk. 7, at ombytningen er skattepligtig. Der vil blive stillet et ændringsforslag således, at det vil være muligt at udlodde resultatet for 2007 som beskrevet i eksempel 2. Side 15

16 Spørgsmål 37: Den foreslåede bestemmelse i aktieavancebeskatningslovens 36A, stk. 7 bedes belyst i følgende tilfælde: Der foretages skattefri aktieombytning den 15. september 2007 efter de foreslåede regler i aktieavancebeskatningslovens 36A. Det erhvervede selskab har kalenderårsregnskab og en betydelig egenkapital. For 2006, 2008, 2009 og 2010 har det erhvervede selskab et regnskabsmæssigt resultat på 0 kr. I 2007 har det erhvervede selskab et regnskabsmæssigt resultat på 1 mio. kr., da det regnskabsmæssigt har indtægtsført del af afsat udskudt skat 1 mio. kr., som følge af, at selskabsskatten fra og med 2007 er nedsat fra 28 pct. til 22 pct. Kan det erhvervede selskab herefter i foråret 2008 udlodde 1 mio. kr., og herefter ikke udlodde noget beløb før 16. september 2010, hvor det så ekstraordinært kan udlodde acontoudbytte på 5 mio. kr., hvis der selskabsretsligt er opfyldt betingelserne herfor? Svar: Efter den foreslåede bestemmelse i aktieavancebeskatningslovens 36 A, stk. 7, er det udbytte, som modtages i en periode på tre år regnet fra ombytningstidspunktet her den 15. september 2007 der er relevant. Og efter bestemmelsen er det det regnskabsmæssige resultat forstået som resultatet før skat og ekstraordinære poster, der er relevant. I eksemplet er det således det ordinære resultat for 2007, 2008 og 2009, der er relevant. Den udskudte skat på 1 mio. kr. indgår ikke i det ordinære resultat før skat og ekstraordinære poster. Derfor fortabes skattefriheden for ombytningen, hvis der f.eks. i foråret 2008 udloddes 1 mio. kr. til det erhvervende selskab. Side 16

17 Spørgsmål 38: Det bedes bekræftet, at den foreslåede bestemmelse i aktieavancebeskatningslovens 36A, stk. 7 skal forstås således: Der skal sammenlignes vedtaget udbytteuddeling fra den dag, der er foretaget aktieombytning, altså det udbytte, der tilflyder det erhvervende holdingselskab ved aktieombytningen. Det akkumulerede udbytte må ikke overstige det regnskabsmæssige resultat for det indkomstår, hvor aktieombytningen sker og de efterfølgende 2 indkomstår. Dette betyder i praksis, at gennemføres en aktieombytning efter de foreslåede regler i aktieavancebeskatningslovens 36A i et indkomstår, før det erhvervede selskab har udloddet udbytte for regnskabsåret før aktieombytningen, så må der ikke udloddes udbytte for dette år, da der endnu ikke er optjent et regnskabsmæssigt overskud i det indkomstår, hvor aktieombytningen finder sted. Svar: Efter den foreslåede bestemmelse i aktieavancebeskatningslovens 36 A, stk. 7, er det udbytte, som det erhvervende selskab modtager af sine aktier i det erhvervede selskab efter ombytningstidspunktet, der er relevant. Hvis udbytte, der udloddes på det erhvervende selskabs aktier i det erhvervede selskab i en tre års periode regnet fra ombytningstidspunktet, overstiger det erhvervende selskabs andel af det regnskabsmæssige resultat forstået som resultatet før skat og ekstraordinære poster - for det indkomstår, hvor aktieombytningen sker og de to følgende indkomstår, fortabes skattefriheden for ombytningen. Udbytte kan dog overstige denne grænse med et beløb, som svarer til det erhvervende selskabs andel af et tidligere års regnskabsmæssige resultat, der ikke tidligere er blevet udloddet, forudsat der er tale om et regnskabsmæssigt resultat for det indkomstår, hvor aktieombytningen er sket eller de to følgende indkomstår. Som forslaget til 36 A, stk. 7 er formuleret nu, er det korrekt, at hvis en aktieombytning gennemføres før det erhvervede selskab har udloddet udbytte for regnskabsåret før ombytningen, så er det vanskeligt at vurdere, hvor stort et udbytte, der kan udloddes på det erhvervende selskabs aktier for dette indkomstår. Der vil blive taget højde for dette problem ved et ændringsforslag. Side 17

18 Spørgsmål 39: Kan det ikke forventes, at alle, der ønsker at gennemføre en skattefri aktieombytning vil forsøge at få tilladelse efter aktieavancebeskatningslovens 36, inden de gennemfører en aktieombytning efter 36 A? Svar: Det er ikke min forventning. Jeg hæfter mig ved, at mange høringsparter har hilst forslaget om objektivering af reglerne om skattefri omstrukturering af selskaber velkommen. Side 18

19 Spørgsmål 41: Burde der ikke af hensyn til overskueligheden ske en ændring af lovforslaget, således at det også for spaltning og tilførsel af aktiver blev brugt samme struktur som for aktieombytning: to paragraffer, en paragraf vedrørende spaltning uden tilladelse og en vedrørende spaltning med tilladelse, og en paragraf vedr. tilførsel af aktiver med tilladelse og en paragraf vedr. tilførsel af aktiver uden tilladelse? Svar: Det er ikke fundet hensigtsmæssigt at indsætte de foreslåede regler om skattefri spaltning uden tilladelse og skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse som selvstændige paragraffer i fusionsskatteloven. Side 19

20 Spørgsmål 42: Kan det bekræftes, at hvis lovforslaget vedtages, kan der i følgende situation ske spaltning af ejendomsselskabet uden tilladelse: Hele aktiekapitalen i Ejendomsselskabet E Aps ejes af A. E Aps har en betydelig ejendomsportefølje, der er belånt med realkreditlån. De samlede renteudgifter er ca. 30 mio. kr. Da selskabet nu vil blive ramt af regeringens bebudede indgreb mod kapitalfonde, foretages en skattefri spaltning af E Aps i 4 selskaber, således at de hver har en renteudgift på under 10 mio. kr., og derved undgås indgrebet, da selskaber ejet af samme personlige aktionær ikke er omfattet af reglerne om obligatorisk sambeskatning. Svar: E Aps vil kunne spaltes skattefrit uden tilladelse, forudsat at de objektive betingelser for at gennemføre en skattefri spaltning, herunder grenkrav m.v., er opfyldt, og forudsat at de betingelser, der følger af de foreslåede regler om skattefri spaltning uden tilladelse, herunder f.eks. betingelserne i den foreslåede 15 a, stk. 2, 2. og 3. pkt., i fusionsskatteloven, også er opfyldt. Side 20

21 Spørgsmål 43: Kan det bekræftes, at hvis lovforslaget vedtages, kan der i følgende situation ske spaltning af Holdingselskabet H Aps uden tilladelse? Holdingselskabet H Aps ejes af de to personlige aktionærer A og B med hver 50 pct. H Aps ejer hele anpartskapitalen i D Aps. Der ønskes spaltet selskabet H Aps, således at der fremkommer to holdingselskaber, der hver ejer 50 pct. af anparterne i D Aps, og hver ejes 100 pct. af A og B. Svar: Det kan bekræftes. Side 21

22 Spørgsmål 44: Kan det bekræftes, at hvis lovforslaget vedtages, kan der ikke ske spaltning uden tilladelse i følgende situation? Driftsselskabet D Aps ejes af to holdingselskaber A Holding Aps og B Holding Aps med hver 50 pct. A Holding Aps ejes 100 pct. af personen A, og B Holding Aps ejes 100 pct. af personen B. Der ønskes nu spaltet D Aps, i D1 Aps og D2 Aps, således at D1 Aps bliver helejet af A Holding Aps, og D2 bliver helejet af B Holding Aps. Svar: Der kan ikke gennemføres en spaltning uden tilladelse af D Aps som beskrevet i spørgsmålet, hvis A Holding Aps og/eller B Holding Aps har været selskabsdeltager i D Aps i mindre end tre år. Det følger af forslaget til fusionsskattelovens 15 a, stk. 1, 6. pkt., som affattet ved lovforslagets 3, nr. 8. Side 22

23 Spørgsmål 45: Kan det bekræftes, at hvis lovforslaget vedtages, så kan der ske skattefri spaltning uden tilladelse i følgende tilfælde? Murermester A ejer A murermester Aps. Det foretages en skattefri spaltning af selskabet A murermester Aps efter de foreslåede regler i lovforslagets 3, nr Herefter er selskabet opdelt i A murermester Aps og det udspaltede Investeringsselskabet A Aps. A kan nu efter reglerne om skattefri succession overdrage sine anparter i A murermester Aps til sin søn uden beskatning, og fortsat eje det udspaltede Investeringsselskabet A Aps. Svar: Det kan bekræftes, at der vil kunne gennemføres en skattefri spaltning uden tilladelse af A murermester Aps. Side 23

24 Spørgsmål 46: Det bedes vist, hvordan lovforslaget vil påvirke en situation som beskrevet i Skatterådets afgørelse SKM SR, hvor der først foretages en skattefri aktieombytning af administrationsselskabet til et nystiftet selskab, og der derefter foretages en spaltning af det nystiftede administrationsselskab. Svar: I SKM SR havde en koncern bestående af moderselskabet A, datterselskabet B og B's datterselskab C den 14. juni 2005 gennemført en skattefri aktieombytning, således at et nyt ultimativt moderselskab, M, kom til at eje 100 pct. af såvel kapitalen som stemmerettighederne i A. Den 9. september 2005 blev en skattefri spaltning af M vedtaget. Spaltningen skulle have selskabsretlig virkning pr. 1. juli De gældende regler, jf. Skatterådets afgørelse, fører til, at M skal anses for administrationsselskab i perioden 14. juni september 2005, mens A skal anses for administrationsselskab i perioderne 1. januar juni 2005 og 9. september december Der skal udarbejdes perioderegnskaber for disse tre perioder efter reglerne i selskabsskattelovens 31, stk. 3. Med de foreslåede ændringer af selskabsskattelovens 31, stk. 3, jf. forslagets 1, nr. 18, anses M for stiftet ved indkomstårets begyndelse, dvs. 1. januar M anses således som moderselskab i koncernen fra den 1. januar De foreslåede ændringer indebærer endvidere, at spaltningen den 9. september 2005 kan ske med tilbagevirkende kraft til indkomstårets begyndelse, da M er et ultimativt moderselskab, som har ét direkte ejet datterselskab og ikke har haft anden erhvervsmæssig aktivitet end at eje aktierne i datterselskabet. Endvidere stiftes de modtagende selskaber ved spaltningen, som ikke medfører, at der etableres eller ophører koncernforbindelse mellem andre selskaber. Hvis spaltningen var gennemført med virkning fra 1. januar 2005 ville der slet ikke skulle udarbejdes delårsopgørelser for koncernen i indkomståret Koncernen ville have bestået af selskaberne A, B og C i hele indkomståret med A som administrationsselskab. I den konkrete sag blev spaltningen imidlertid gennemført med selskabsretlig virkning fra 1. juli I henhold til forslaget indebærer det, at der skal udarbejdes en delårsopgørelse for perioden fra 1. januar juni 2005, hvor M anses for at være moderselskab for koncernen. Fra den 1. juli 2005 bliver A moderselskab og administrationsselskab for koncernen, og der skal udarbejdes en delårsopgørelse for perioden 1. juli december Side 24

25 Spørgsmål 47: Hvad er baggrunden for, at lovforslagets 1, nr. 18 (Nyt pkt. i selskabsskattelovens 31, stk. 3) er formuleret sådan, at det først beskrives konsekvensen af erhvervelse af et skuffeselskab, og dernæst at stiftelse af et nyt selskab. Ville det ikke være mere logisk, at der først blev beskrevet konsekvensen af stiftelse af et nyt selskab, og dernæst konsekvensen, hvis der i stedet for stiftelse af et nyt selskab erhverves et skuffeselskab? Svar: Bestemmelsen om erhvervelse af skuffeselskab (6. pkt.) og bestemmelsen om stiftelse af nyt selskab (7.pkt.) skal ses i sammenhæng. Jeg mener ikke, at det har nogen særlig betydning, hvilken rækkefølge de to bestemmelser kommer i. Lovteknisk er det valgt at lade bestemmelsen om skuffeselskaber komme først og henvise til, at denne bestemmelse finder tilsvarende anvendelse ved stiftelse af et nyt selskab, i det omfang selskabet ved stiftelsen ikke tilføres aktiver eller passiver fra selskaber, som ikke er en del af koncernen. Derved tydeliggøres, at skuffeselskaber - naturligvis - kan have fået tilført aktiver fra selskaber uden for koncernen. Det kunne der muligvis have opstået tvivl om, hvis bestemmelsen om skuffeselskaber havde henvist til bestemmelsen om nystiftelse af selskaber. Side 25

26 Spørgsmål 51: Ministeren bedes nærmere redegøre for, hvornår 3-årsfristen ved aktieombytning kan omgås med udstedelse af en købsoption til en potentiel køber eller erhvervelse af en salgsoption fra en potentiel køber, eventuelt ved samtidig erhvervelse af en salgsoption og udstedelse af en købsoption. Svar: Jeg mener ikke, at 3-årsfristen kan omgås ved at den potentielle køber erhverver eller udsteder optioner. Hvis det skattemæssigt skal kunne anerkendes, at overdragelsen først sker ved udnyttelse af optionen, er det en betingelse, at der foreligger en reel usikkerhed om, hvorvidt overdragelsen faktisk vil blive gennemført. Hvis der kun formelt er tale om en optionsaftale, vil aktierne blive anset for at være afstået på tidspunktet for indgåelsen af optionsaftalen. Det beror på en samlet bedømmelse, om der allerede ved udstedelsen af optionen foreligger en reel overdragelse, som parterne har indrettet sig efter, jf. også mit svar på spørgsmål 22. Som et eksempel på et tilfælde, hvor overdragelse af aktier mellem to selskaber blev anset for at være sket ved indgåelsen af optionsaftalen, kan nævnes Højesterets dom i SKM HR. I sagen var der udstedt en køberet til det købende selskab med en udnyttelsespris på ca. 92 mio. kr. Samtidig fik det sælgende selskab ret til at sælge aktierne til det købende selskab til ca. 121 mio. kr., hvis køberetten ikke blev udnyttet. Under henvisning til den kombinerede købe- og salgsret samt den betydelige prisforskel på de to rettigheder fandt Højesteret, at det ved udstedelsen af optionerne måtte have været klart for parterne, at køberetten ville blive udnyttet. Med andre ord var det usandsynligt, at det købende selskab ikke ville købe til 92 mio. kr., når det kort efter kunne blive tvunget til at købe til 121 mio. kr. Det sælgende selskab blev derfor anset for at have afstået aktierne i forbindelse med udstedelsen af optionerne. Side 26

27 Spørgsmål 52: Ministeren bedes nærmere redegøre for, hvornår 3-årsfristen for selskabers skattepligt af afståelse af aktier kan omgås med udstedelse af en købsoption til en potentiel køber eller erhvervelse af en salgsoption fra en potentiel køber, eventuelt ved samtidig erhvervelse af en salgsoption og udstedelse af en købsoption. Svar: Jeg henviser til svaret på spørgsmål 51. Side 27

28 Spørgsmål 53: Ministeren bedes bekræfte, at det foreslåede indgreb mod elevatormodellen i lovforslagets 6, nr. 8 og 9 kan omgås på følgende måde: I selskabet A A/S ejer H Aps 30 pct. af aktiekapitalen. Efter 1 års ejertid ændres vedtægterne i A A/S således, at der tillægges H s aktier særlige rettigheder i form af klasse A-aktier, herunder adgang til forlods udbytte, der samtidigt er maksimeret, mod et tilsvarende nedsættelse af andel af likvidationsprovenuet til kurs 100. Samtidigt tegner en investor nye aktier i A A/S På den efterfølgende generalforsamling udloddes der udbytte til A aktierne, svarende til det fastsatte forlodsudbytte. Dette er skattefrit for H Aps som datterselskabsudbytte, og A kan herefter sælge sine aktier til kurs 100, og det udløser ikke nogen faktisk aktieavance, selv om det sker inden for 3 års ejertid. Svar: De foreslåede ændringer vedrørende selskabers afståelse til udstedende selskab og i forbindelse med kapitalnedsættelser skal forhindre, at disse regler kan anvendes til at omgå reglen om, at selskaber er skattepligtige af aktieavancer vedrørende aktier, som har været ejet i mindre end 3 år. Der er ikke EU-retlige hindringer for at gennemføre disse ændringer, fordi beskatning af aktieavancer ikke er omfattet af moder-/datterselskabsdirektivet. Direktivet regulerer imidlertid beskatning af "almindeligt" udbytte. Derfor omfatter de foreslåede ændringer ikke "almindeligt" udbytte, der udloddes på generalforsamlingen. Det fremgår også af lovforslagets bemærkninger. Det er således erkendt, at en ellers skattepligtig aktieavance kan nedbringes ved at udlodde (skattefrit) udbytte, således at værdien af aktierne nedsættes. Med hensyn til det konkrete eksempel kan det bekræftes, at skattefriheden for udbytte også gælder udbytte af aktier, som har adgang til forlods udbytte. Det kan derimod ikke med sikkerhed bekræftes, at der ikke vil blive udløst en aktieavance i eksemplet. Hvis der i forbindelse med vedtægtsændringen sker en omfordeling af værdierne mellem selskabets aktionærer kan aktierne anses for afstået på dette tidspunkt. Det gælder særligt, når vedtægtsændringen ikke kan begrundes forretningsmæssigt. Endelig bemærkes, at A A/S i eksemplet synes at påtage sig en vis risiko ved vedtægtsændringen. Hvis det forudsættes, at A A/S også kun råder over 30 pct. af stemmerne, kan A A/S ikke selv bestemme, at der skal udloddes udbytte på den efterfølgende generalforsamling. Der kan således være en risiko for, at de øvrige 70 pct. af aktionærerne ikke stemmer for udlodningen på generalforsamlingen. Side 28

29 Spørgsmål 54: Det bedes oplyst, hvornår aktionærerne, der afstår aktier i forbindelse med en kapitalnedsættelse, anses for skattemæssigt at have afstået aktierne: Ved vedtagelsen af kapitalnedsættelsen, eller ved udbetaling af provenuet efter den obligatoriske proklamafrist er udløbet? Svar: Afståelse af aktier i forbindelse med en kapitalnedsættelse anses for sket på det tidspunkt, hvor generalforsamlingen træffer beslutning om kapitalnedsættelsen. Side 29

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Stine Hindsgaul Hansen Fuldmægtig Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til sh@skm.dk med cc til jlv@skm.dk og pskerh@skm.dk.

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen TfS 2008, 76 SR Emne: Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen Resume: Skatterådet bekræftede, at den påtænkte spaltning af A ApS - som er et pengetankselskab - opfylder betingelserne om skattefri

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag.

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag. Skatteministeriet Att.: SkatErhverv Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk 14. november 2006 KKo Deres sagsnr.: 2006-411-006464 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om af selskabsskatteloven og andre skattelove. (Nedsættelse af selskabsskatten og

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove. (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Bilag 24 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget 2004-05 (2. samling) L 121 Svar på Spørgsmål 117 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om af selskabsskatteloven og andre

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 78 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 22. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre

Læs mere

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Nov./dec. 2015 Preben Underbjerg Poulsen 1 Disposition Minefeltet, hvor aktieafståelser detonerer udbyttebeskatning. Afståelse til koncernforbundet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Skattefri omstrukturering. Gæld/passiver

Skattefri omstrukturering. Gæld/passiver Spørgsmål og bemærkninger fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer til lov nr. 343 af 18. april 2007 (L 110A) og lov nr. 344 af 18. april 2007 (L 110B) FSR har sendt en række spørgsmål og bemærkninger

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove. (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Selskabsretten Selskabslovens 119: Ledelsen skal sikre afholdelse af generalforsamling, når mere end halvdelen

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat.

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat. NYT Nr. 3 årgang 7 marts 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Lovforslag L 112 verserer fortsat Koncerndefinitionen er ændret selskabslovens 6-7 selskabsskattelovens

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Skatteudvalget L 110 - Svar på Spørgsmål 59 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget L 110 - Svar på Spørgsmål 59 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget L 110 - Svar på Spørgsmål 59 Offentligt J.nr. Dato: 12. marts 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 110 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde NYT Nr. 10 årgang 6 OKTOBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering I denne måneds nyhedsbrev omtaler vi følgende: Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-411-0028 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 10. december 2012 Vedrørende L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 5 Maj 2008

NYT. Nr. 5 årgang 5 Maj 2008 NYT Nr. 5 årgang 5 Maj 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Skatteministeren har siden Nyhedsbrev

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 58 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning

Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning - 1 Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har som SKM2016.633.LSR valgt at offentliggøre

Læs mere

TfS 1999, 492 LSR. Aktieombytning - avancebeskatning. Emne:

TfS 1999, 492 LSR. Aktieombytning - avancebeskatning. Emne: TfS 1999, 492 LSR Emne: Aktieombytning - avancebeskatning Resume: En aktieombytning, der indgik i et samlet aftalekompleks mellem to anpartshavere, og hvor der formelt opnåedes et stemmeflertal i selskabet

Læs mere

Page 1 of 10 Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl Skatteministeriet J.nr.11.2002-511-0189 Den Skatteudvalget (2. samling) (L 194 - bilag 19) (Offentligt) Til Folketingets Skatteudvalg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2013-14 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 316 Offentligt J.nr. 2011-318-0348 Dato: 28. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 316 af 14. februar

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag.

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. 2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0172525 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007 240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Opgave 1 Opgave 1.1 I henhold til momslovens 4 skal der betales afgift(moms) af varer og ydelser der leveres mod vederlag her i landet. Dette gælder også medarbejdernes

Læs mere

Ventureselskaber management fee TfS 40924

Ventureselskaber management fee TfS 40924 1 Ventureselskaber management fee TfS 40924 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 15/1 2010 ændret Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 868, idet landsretten

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet).

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet). NOTAT OM UDSKILLELSE AF SYDHAVNEN ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM Norddjurs Kommune ("NK") ejer 100% af aktiekapitalen i Grenaa Havn A/S ("GH"). GH ejer havnearealerne ved Grenaa Havn, som kan opdeles

Læs mere

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Revision Aarhus 2. september 2009 Overordnet agenda Fælles regler for beskatning af selskabers og personers aktieavancer/-tab Beskatning af selskabers

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Videregående skatteret Onsdag den 9. januar 2008 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

NYT. Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008

NYT. Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008 NYT Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Verserende lovforslag L 23 om ændring af udbyttebegrænsningsreglerne mv. verserer fortsat. Der er stillet en række

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 21 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 21 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 21 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

Generationsskifte og omstrukturering

Generationsskifte og omstrukturering Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige grundlag 5.udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1) LBK nr 1120 af 14/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0177762 Senere ændringer til forskriften LOV nr 433 af 16/05/2012

Læs mere

NYT. g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g. Nr. 9 årgang 7 september 2010

NYT. g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g. Nr. 9 årgang 7 september 2010 NYT Nr. 9 årgang 7 september 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering Værdiansættelse

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Spørgsmål og bemærkninger til L 110A og L 110B

Spørgsmål og bemærkninger til L 110A og L 110B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk Internet: www.fsr.dk Skatteministeriet Att.: Ivar Nordland

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

SKATTEJURA EFTERUDDANNELSE I SKATTE- OG AFGIFTSRET FOR JURISTER

SKATTEJURA EFTERUDDANNELSE I SKATTE- OG AFGIFTSRET FOR JURISTER SKATTEJURA EFTERUDDANNELSE I SKATTE- OG AFGIFTSRET FOR JURISTER Skriftlig eksamen januar 2004 INDLEDNING Opgaven skal løses efter nugældende retsregler m.v., det vil sige de retsregler m.v., som er gældende

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 32 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 25. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

Velkommen til Fondskonferencen 2014

Velkommen til Fondskonferencen 2014 www.pwc.dk/fonde Velkommen til 3. december 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Skattemæssige udfordringer i forhold til uddelinger v/ Niels Winther-Sørensen, partner, Side 2 Fondens skattepligt overordnede

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013)

FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013) Skatteministeriet Att. Ivar Nordland Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 9. august 2013 FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013) Folketinget har d. 14. december 2012 vedtaget L10 og L49 (lov

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Vejledning. omdannelse af virksomhed

Vejledning. omdannelse af virksomhed Vejledning om omdannelse af virksomhed 1. Indledning Den virksomhedsejer, som overvejer at drive sin personligt drevne virksomhed i selskabsform, har også behov for at overveje, hvorledes virksomheden

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere