Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014"

Transkript

1 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE ANALYSE Dækning: Respondenter: Metode: Feltarbejde: UE europæere med stemmeret (18 år og derover/16 år og derover i Østrig) Personligt interview (CAPI) 30. maj -27. juni 2014, udført af TNS opinion INDLEDNING... 3 I. DELTAGELSE II. VÆLGERPROFIL III. SOFAVÆLGERNES PROFIL IV. EUROPÆERNES HOLDNING TIL VALGET V. INTERESSEN FOR POLITIK GENERELT VI. INFORMATION OG VIRKNING AF VALGKAMPAGNEN Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Jacques Nancy

2 Bemærk: Denne undersøgelse er gennemført i forbindelse med kontrakten om opfølgning på valget (på basis af personlige interviews, på samme måde som den opfølgende undersøgelse i 2009) Undersøgelsen måler resultaterne af valget i forhold til køn, alder, bopælsregion, valgdeltagelse og stemmeafgivelse. 2

3 INDLEDNING Kontekst Undersøgelsen er gennemført af TNS Opinion ude i medlemsstaterne umiddelbart efter afholdelsen af valget til Europa-Parlamentet i maj Formålet med den er at få indsigt i, hvilke grunde der fik vælgerne til at stemme eller undlade at stemme ved valget. Som altid i denne slags undersøgelser bør man huske på baggrunden, dvs. den aktuelle situation på nationalt, europæiske og internationalt plan, på det tidspunkt, hvor undersøgelsen, fandt sted. Som det har været tilfældet de sidste seks år er den europæiske baggrund for denne Eurobarometer-undersøgelse især mærket af konsekvenserne af den monetære, finansielle, økonomiske og sociale krise. Desuden er den politiske situation i EU i forhold til valget i 2009 mærket af flere betydelige politiske ændringer: Den Europæiske Union har fået endnu et medlem, nemlig Kroatien. Som følge af nyskabelserne i Lissabontraktaten er antallet af medlemmer af Europa- Parlamentet faldet fra 766 til 751. For første gang har Det Europæiske Råd foreslået en kandidat til formand for Europa- Kommissionen på baggrund af resultaterne af valget til Europa-Parlamentet. Med udnyttelse af sin nye beføjelse valgte Europa-Parlamentet den 15. juli 2014 Jean-Claude Juncker til formand for Kommissionen. Desuden blev der i flere medlemsstater samtidig afholdt valg på nationalt plan: Det var tilfældet i Belgien (føderale og regionale valg), Litauen (præsidentvalg), Grækenland (lokalvalg), Tyskland (lokalvalg), Irland (lokalvalg), Italien (provins- og lokalvalg), Malta (lokalvalg) og Det Forenede Kongerige (lokalvalg). 3

4 De vigtigste resultater 1. Deltagelse: Deltagelsen i EP-valget i 2014 var på 42,54 % (mod 43 % i 2009). Dette gennemsnit dækker over betydelige forskelle mellem de 28 medlemsstater, f.eks. er forskellen på hele 76,5 procentpoint mellem Belgien (89,6 %) og Slovakiet (13,1 %). Der konstateres desuden en væsentlig stigning i valgdeltagelsen i syv lande, en omtrentlig status quo i seks lande og et fald i deltagelsen i 15 lande (bl.a. i de fleste af de lande, der blev medlemmer i 2004, 2007 og 2013). 2. Årsagerne til stemmeafgivelse og til stemmeundladelse: De vigtigste bevæggrunde for de borgere, der begav sig til stemmeurnerne, er, som det var tilfældet i 2009: varetagelse af en borgerpligt, systematisk stemmedeltagelse og støtte til et politisk parti, som de er tilhængere af. Disse "traditionelle" årsager følges tæt af mere specifikke europæiske begrundelser: tilkendegivelse af støtte til EU, fordi "Du føler dig som europæer/eu-borger", og fordi "Ved at stemme ved Europavalget kan man ændre på tingene". Som følge af ikrafttrædelsen af de institutionelle bestemmelser i Lissabontraktaten var der indført en ny svarmulighed i den liste, der blev foreslået de respondenter, der havde stemt den 25. maj 2014: "At have indflydelse på valget af formand for Europa-Kommissionen" I gennemsnit valgte 5 % af vælgerne denne svarmulighed blandt de tre svar, som de kunne give som årsag til, at de havde stemt. Det er interessant at konstatere, at dette tal i tre lande når op på eller ligger over 10 %: i Østrig (12 %), Tyskland (10 %) og Luxembourg (10 %). Hvad angår de årsager, der oftest nævnes af dem, der ikke stemte, så vidner de, som det var tilfældet i 2009, om mangel på tillid til og interesse for politik generelt: "generel mangel på tillid til/utilfreds med politik", "ikke interesseret i politik som sådan", "det fører ikke til noget at stemme/at stemme ændrer ingenting". Det bør understreges, at blandt årsagerne til stemmeundladelse, er det ikke dem, der vedrører modvilje mod EU, der nævnes oftest: ikke interesseret i europæiske spørgsmål, utilfredshed med EP, manglende viden om EU, modstand mod EU og mangel på offentlig debat. 4

5 3. Problemstillinger af betydning for stemmeafgivelsen: Arbejdsløsheden var den vigtigste problemstilling for de borgere, der bevægede sig til stemmeurnerne i forbindelse med EP-valget. Den næstvigtigste problemstilling efter borgernes opfattelse var økonomisk vækst. Indvandring, der figurerer som den tredjevigtigste, er gået markant frem på EUplan i forhold til Holdning til Den Europæiske Union: Medlemskabet af EU betragtes som en "god ting" af et absolut flertal af respondenterne. Hvad angår tilknytning til EU, er det langt hovedparten af europæerne, såvel blandt dem, der stemte, som blandt dem, der ikke stemte, der svarer bekræftende herpå. Det er også stadigvæk et absolut flertal af europæerne, der føler sig som "borger i EU", omend denne følelse registrerer et betydeligt fald i de lande, der er hårdest ramt af krisen. Til gengæld kan det konstateres, at flertallet af europæerne ikke mener, at Europa- Parlamentet varetager deres bekymringer, og at denne holdning er steget siden Tilliden til EU-institutionerne skrumper. Tilliden er faldet i 15 medlemsstaten i forhold til Der er mest udtalt for nogle af de lande, der er mest mærket af krisen, som Grækenland, Spanien, Italien, Portugal og også Frankrig. 5. Interessen for EP-valget: E tabsolut flertal af respondenterne mener, at de "havde alle nødvendige informationer" til at kunne træffe deres valg ved afstemningen. 6. Virkning af valgkampagnen: Ligesom i 2009 blev erindringen om "kampagnen, som opfordrede folk til at stemme ved valget", målt blandt europæerne. Mere end seks ud af ti europæere svarede ja til, at de huskede den. Det europæiske gennemsnit dækker imidlertid over betydelige nationale forskelle; således når afstanden op på hele 45 procentpoint inden for de 28 EU-lande (mellem Sverige: 89 % og Belgien: 44 %). 5

6 7. Sociodemografiske tendenser: I bilaget til denne sammenfattende analyse findes en detaljeret sociodemografisk analyse af nogle af spørgsmålene i undersøgelsen. Nogle af de mest iøjnefaldende tendenser er følgende: Afstanden mellem antallet af mænd og kvinder, der stemte, er blevet større og er nu på 4 procentpoint. Den var på 2 procentpoint i Ligesom i 2009 var valgdeltagelsen størst blandt personer i ledende stillinger og selvstændige. Blandt studerende og arbejdsløse ses en stigning i valgdeltagelsen. Igen var det de unge (18-24), der i størst tal undlod at stemme, selv om det er dem, der er mest positive over for EU. Med hensyn til erindringen om valgkampagnen er den lavest blandt kvinder, de lavest uddannede og hjemmegående mænd/kvinder. 6

7 I. DELTAGELSE A. Deltagelsen stabiliserer sig for EU-28 Set under ét udgjorde deltagelsen i EP-valget ,54 %. B. På nationalt plan er der store udsving 1 Forskellen mellem det land, der havde størst valgdeltagelse (Belgien 89, 6 %, obligatorisk valgdeltagelse og parlamentsvalg samtidig), og det med den laveste deltagelse (Slovakiet 13,1 %) er på 76,5 procentpoint. C. Udvikling i valgdeltagelsen på nationalt plan 2 I forhold til 2009 ses en væsentlig stigning i deltagelsen i syv lande: i Litauen (47,3 %; +26,3), i Grækenland (60 %; +7,4), i Sverige (51,1 %; +5,6), i Tyskland (48,1 %; +4,8), i Rumænien (32,4 %; +4,7), i Kroatien (25,24 %; +4,4 3 ) og i Frankrig (42,4 %, +1,8). Deltagelsen er stabil (+/- 1 procentpoint) i seks medlemsstater: i Belgien, Østrig, Finland, Nederlandene, Det Forenede Kongerige og Polen. Deltagelsen faldt i de øvrige medlemsstater, og nedgangen var størst i Litauen med -23,5 procentpoint (til 30,2 %). 1 Der er stemmepligt i Belgien, Luxembourg, Grækenland og Cypern. 2 På tidspunktet for gennemførelsen af beregningerne forelå de endelige tal for Finland og Det Forenede Kongerige ikke endnu. 3 I forhold til 2013 for Kroatiens vedkommende. 7

8 II. VÆLGERPROFIL A. Vælgerne besluttede sig for at stemme senere end i 2009 Det tidspunkt, hvor man beslutter sig for at stemme, er kommet tættere på valgdagen Et flertal (45 %) af vælgerne tilkendegiver, at de altid har stemt sådan. Der var imidlertid et fald på 5 procentpoint for dette svar (50 % i 2009) til fordel for en dato, der ligger tættere på valgdatoen. Der konstateres således en meget lille stigning i antallet af vælgere, der tilkendegiver, at de besluttede sig nogle få måneder før valget (23 %, +2), nogle få uger før (14 %, +1) og nogle få dage før (10 %, +1) eller på selve valgdagen (7 %, +1). På nationalt plan: De vælgere, der besluttede sig nogle måneder ellernogle uger før valget, var mest talrige i Grækenland (48 %), Italien (47 %), Irland og Sverige (begge 43 %). De vælgere, der beslutter sig nogle dage før valget var mest talrige i Den Tjekkiske Republik (19 %), Danmark og Nederlandene (begge 8 %) samt Sverige (17 %). B. Årsagerne til at stemme Prioriteringen af årsagerne er stabil i forhold til Blandt dem, der stemte, er de vigtigste årsager "det er en borgerpligt" (41 %, - 6) og "jeg stemmer systematisk" (41 %, +1). Herefter følger "for at støtte det parti, som jeg er tilhænger af" (22, -2 %). Dernæst følger tre årsager, der er rent europæiske: " Du er EU-tilhænger" (14 %, -2), ; "Du føler dig som europæer" (13 %, =) og " Ved at stemme ved Europavalget kan man ændre på tingene" (12 %, -7). Blandt de efterfølgende svar bør tre tendenser bemærkes: Opfattelsen af at man ved at stemme "kan ændre på tingene"er faldet (12 %, -7), mens flere pegede på "For at gå imod EU" (7 %, +5) og på " For at gå imod den nationale regering" (10 %, +5). 8

9 C. Problemstillinger af betydning for stemmeafgivelsen: På baggrund af den aktuelle krise betragtes arbejdsløshed (45 %, +8) som den vigtigste problemstilling i forbindelse med stemmeafgivelsen. Herefter følger økonomisk vækst (40 %, -1). Det skal bemærkes, at mens disse to emner også lå øverst i 2009, er deres indbyrdes rækkefølge ændret i forhold til Indvandring er steget kraftigt i forhold til 2009 (23 %, +7). De fremtidige pensioner forbliver uforandret på 22 % EU's rolle på den internationale scene oplever en lille fremgang (20 %, -2). Det bemærkes, at svarerne, der peger på den fælles mønt, er gået frem med 5 procentpoint til 17 %. De svarmuligheder, der er gået tilbage siden 2009, er terrorisme (7 %, - 4) og kampen mod klimaforandringer (12 %, -4). På nationalt plan: Arbejdsløshed er det emne, der nævnes oftest i Grækenland (73 %, +13), Cypern (67 %, +28), Spanien (66 %, +1) og Italien (65 %, +29), der er blandt de lande, der er hårdest ramt af krisen. Økonomisk vækst nævnes oftest i Portugal (55 %, +12), Letland( 50 %, -7) og Litauen (49 %, -5). Problemstillingen "indvandring" gik frem i 19 medlemsstater og opnåede fordoblede resultater i f.eks. Det Forenede Kongerige (42 %, +21 procentpoint i forhold til 2009) og i Frankrig (21 %, +11). 9

10 III. SOFAVÆLGERNES PROFIL Samlet set udgjorde stemmeundladelsen ved EP-valget ,46 %. A. Sofavælgernes profil viser samme tendens som i 2009 Undersøgelsen viser, at næsten hver femte besluttede sig for ikke at stemme på selve valgdagen. Til analysen af resultaterne af dette spørgsmål har vi anvendt den klassifikation, som fremgår af den dokumentationsundersøgelse, der blev udført efter valget i Sammenligningen med 2009 viser, at sofavælgernes profil ikke har ændret sig ret meget. 1. De "konsekvente" sofavælgere Disse sofavælgere stemmer aldrig. De udgør 24 % af sofavælgerne og er steget med 2 procentpoint i forhold til De "velovervejede" sofavælgere Disse sofavælgere besluttede sig for ikke at stemme allerede nogle måneder før valget (18 % ligesom i 2009) og nogle uger (13 %, -2). I alt udgør de 31 % af sofavælgerne (-2) 3. De "impulsive" sofavælgere De udgør i alt 34 % af sofavælgerne og omfatter dels dem, der beslutter sig for ikke at stemme nogle få dage før valget (15 %, -1) eller på valgdagen (19 %, +3). 4. De "uspecificerede" sofavælgere Disse "ikke-vælgere", som udgør 11 % (-2) af sofavælgerne, ved ikke, hvornår de besluttede sig for ikke at stemme til EP-valget Dette tal er faldet 2 procentpoint i forhold til På nationalt plan: Der er flest impulsive sofavælgere i Danmark (57 %, +15), Nederlandene (56 %, +12) og i Sverige (43 %, -1). De uspecificerede sofavælgere var særlige talrige i Det Forenede Kongerige (23 %, +46). 10

11 B. Årsager til ikke at stemme "Generel mangel på tillid til politik" er som i 2009 den hyppigst nævnte årsag til stemmeundladelse, men nævnes dog ikke i samme omfang som tidligere (23 %, -5). På nationalt plan næves den oftest i Cypern (56 %, +12), Spanien (41 %, +17) og Bulgarien (38 %, -7). Derimod nævnes den sjældent i Danmark (7 %), Belgien (8 %) og Luxembourg (9 %). Den årsag, der nævnes næsthyppigst, er "Ikke interesseret i politik som sådan" (19 %, +2). På nationalt plan næves den oftest i Ungarn (32 %, +3), Spanien (30 %, +4) og Portugal (27 %, +4). Herefter følger årsagen "Det fører ikke til noget at stemme/at stemme ændrer ingenting" (14 %, -3). På nationalt plan ses det, at "Det fører ikke til noget at stemme" nævnes hyppigst i Bulgarien (29 %, -2), Cypern (25 %, +4) og Letland (22 %, -16). Den nævnes mindst hyppigt i Danmark og Det Forenede Kongerige (6 % begge steder) og i Irland (8 %). Det bør fremhæves, at manglende kendskab til EU, Europa-Parlamentet eller valget til Europa-Parlamentet først kommer ind på en 9. plads med 7 % (-3). På nationalt plan nævnes dette svar hyppigst i Sverige (22 %) og Nederlandene (15 %). 11

12 IV. EUROPÆERNES HOLDNING TIL VALGET 1. Medlemskabet af EU: Spørgsmålet om medlemskabet af EU indgik ikke i den opfølgende undersøgelse i Sammenligningen er foretaget ud fra forskellige Eurobarometer-undersøgelser, der er blevet gennemført siden foråret Svarerne viser, at opfattelsen af EU-medlemsskabet er stabil: et absolut flertal af respondenterne mener, at EU-medlemskabet er en "god ting" (51 %). Der er imidlertid forskelle mellem dem, der stemte, og dem, der undlod at stemme: 63 % af dem, der stemte, mener, at EU-medlemskabet er en "god ting", mens det kun gælder for 42 % af dem, der ikke stemte. Det bør bemærkes, at 29 % af europæerne mener, at EU-medlemskabet "hverken er en god eller en dårlig ting": Det gælder for 22 % af dem, der stemte, og 34 % af dem, der ikke stemte. På nationalt plan: Opfattelsen af EU-medlemskabet som en "god ting"" er mest udtalt i Luxembourg (78 %), Belgien (69 %) og Malta (68 %). Den er mindst udtalt i Den Tjekkiske Republik (27 %), Italien (35 %) og Cypern (37 %). 2. Tilknytning til hjemlandet, til Europa Ni ud af ti respondenter føler sig tilknyttet deres land (90 %, -1 i forhold til 2009) Samtidig føler 62 % (-2) af dem sig tilknyttet Europa. Det er vigtigt at bemærke, at et flertal af såvel dem, der stemte, som af dem, der ikke stemte, føler sig tilknyttet Europa, omend andelen for de to grupper er ret forskellig (henholdsvis 72 % og 56 %) På nationalt plan: Følelsen af tilknytning til Europa er lavest i Grækenland (41 %, - 12), Cypern (41 %, -15) og Italien (45 %, -14). 12

13 Også Det Forenede Kongerige (47 %) figurerer blandt de lande, hvor følelsen af tilknytning til Europa er lavest. Der bemærkes dog en stigning på 13 procentpoint i denne følelse i forhold til Følelse af at være borger i EU 63 % (-1) af respondenterne føler sig som "borger i EU". Denne følelse næres af et flertal (omend af forskellig størrelse) både blandt dem, der stemte (72 %), og dem, der ikke stemte (56 %). På nationalt plan: I 24 medlemsstater er det et absolut flertal af respondenterne, der føler sig som"borger i EU". Igen er det blandt de lande, der er hårdest ramt af krisen, at nedgangen er mest markant: Cypern (52 %, -19), Grækenland (46 %, -17) og Italien (45 %, -16). 4. Tillid til EU-institutionerne Også for spørgsmålet om tillid til EU-institutionerne ses den samme faldende tendens som i Eurobarometer-undersøgelserne fra de seneste år. 43 % tilkendegiver tillid til institutionerne. I den opfølgende undersøgelse i 2009 drejede det sig om 50 %. Tillidsandelen er på 55 % blandt dem, der stemte, og 35 % blandt dem, der ikke stemte. Der er 52 % (+12) af EU-borgerne, der ikke har tillid til EU-institutionerne. På nationalt plan: Tilliden til EU-institutionerne er faldet i 15 medlemsstater ud af 27 4 i forhold til Nedgangen i tilliden er særlig markant i nogle af de lande, der er hårdest ramt af krisen: i Italien (35 %, -25), Portugal (34 %, -24), Spanien (38 %, -21), Cypern (48 %, -18), Grækenland (39 %, -12) og France (36 %, -10). Det er interessant at bemærke, at en signifikant procentdel af borgerne svarer "ved ikke" i Polen (13 %), Det Forenede Kongerige (10 %) og Estland (9 %). 4 I 2009 var Kroatien ikke medlem af Den Europæiske Union. 13

14 5. Europa-Parlamentets varetagelse af EU-borgernes interesser Borgernes bekymringer, som givet vis er blevet forværret under indtryk af krisen, er så kraftige, at bekymringerne - i borgernes svar - synes at vende sig mod institutionerne. (O.a.: I denne sætning såvel som i det pågældende spørgsmål, 1126, anvendes der på fransk ordet "préoccupations". I den danske udgave af spørgsmål 1126 er "préoccupations" blevet til "interesser". "Bekymringer" er en mere præcis oversættelse af det franske ord og giver i modsætning til "interesser" en meningsfuld oversættelse af sætningen ovenfor.) 54 % af respondenterne mener, at Europa-Parlamentet ikke "varetager EUborgernes interesser". I 2009 var det 41 %. 47 % af dem, der stemte, mener ikke, at Europa-Parlamentet varetager deres interesser. Blandt dem, der ikke stemte, var det 59 %, der delte denne opfattelse. Heroverfor var der 38 % af respondenterne, der mener, at Europa-Parlamentet varetager deres bekymringer, fordelt med 48 % blandt dem, der stemte, og 31 % blandt dem, der ikke stemte. På nationalt plan: Opfattelsen af, at Europa-Parlamentet varetager borgernes interesser, er blevet mindre udbredt i 19 medlemsstater. Nedgangen er størst i Spanien (27 %, -26), Cypern (35 %, -25) og Slovakiet (35 %, -22). I otte medlemsstater, i særlig grad Malta (63 %, + 5), Tyskland (48 %, +5) og Bulgarien (39 %, +4), er denne opfattelse blevet mere udbredt. 14

15 V. INTERESSEN FOR POLITIK GENERELT Der er i dag et absolut flertal af EU-borgere, der tilkendegiver, at de ikke er "interesseret i politik" (54 %), men med meget store forskelle mellem medlemsstaterne, der når helt op til 43 procentpoint. Det skal imidlertid bemærkes, at manglen på interesse er på 37 % blandt dem, de stemte, mod 68 % blandt dem, der ikke stemte. På nationalt plan: Manglen på interesse for politik er størst i Kroatien (75 %), Den Tjekkiske Republik og Portugal (begge 71 %) samt Rumænien (70 %). Mangel på interesse for politik er mindst udtalt i Danmark (32 %), Luxembourg og Tyskland (begge 33 %). 15

16 VI. INFORMATION OG VIRKNING AF VALGKAMPAGNEN A. Tilstrækkelige informationer til at stemme 57 % (+4) af EU-borgerne mener, at de "havde alle de nødvendige informationer" for at kunne vælge, hvem de ville stemme på ved EP-valget. Det gælder for75 % blandt dem, der stemte, og for 44 % blandt dem, der ikke stemte. På nationalt plan: I 26 af 28 lande tilkendegav et absolut flertal af borgerne, at de havde alle de nødvendige informationer til at stemme. En positiv udvikling ses i 16 lande, hvoriblandt Bulgarien (65 %, +16), Litauen (71 %, +14) og Det Forenede Kongerige (55 %, +13) ligger øverst. Kun i to lande mener et absolut flertal af respondenterne, at de ikke havde alle de nødvendige informationer: Portugal (54 %, +4) og Den Tjekkiske Republik (53 %, +5). B. Erindring om en kampagne Spørgsmålet, om de huskede en "kampagne, som opfodrede folk til at stemme" ved EP-valget, blev besvaret bekræftende af 65 % (-2) af respondenterne. Denne erindring deles af et absolut flertal af såvel dem, der stemte (73 %), som dem, der ikke stemte (58 %). På nationalt plan: Det europæiske gennemsnit dækker imidlertid over betydelige nationale forskelle; således er der en afstand på hele 45 procentpoint mellem det land, der viser det højeste resultat, Sverige (89 %), og det, der viser det laveste, Belgien (44 %). 16

17 17

18 I. DELTAGELSE 1. Deltagelse 1) Europæisk gennemsnit Resultatet af Europa-Parlamentsvalget (%EU) 18

19 2) Nationale resultater Resultatet af Europa-Parlamentsvalgene fra den 22. til 25. maj 2014 i de 28 medlemsstater 19

20 3) Nationale udviklinger Resultatet af Europa-Parlamentsvalgene fra den 22. til 25. maj 2014 i de 28 medlemsstater - Sammenligning med det forrige valg (%) Resultater af det seneste Europavalg i Kroatien er for

21 II. STEMMEN 1. Den afgørende årsag til at stemme 1) Europæisk gennemsnit Basis : respondenter, som stemte 21

22 Basis : respondenter, som stemte 22

23 2) Nationale resultater Basis : respondenter, som stemte 23

24 3) Nationale udviklinger Basis : respondenter, som stemte 24

25 2. Årsagerne til at stemme 1) Europæisk gennemsnit Basis : respondenter, som stemte 25

26 2) Nationale resultater Basis : respondenter, som stemte 26

27 3) Nationale udviklinger Basis : respondenter, som stemte 27

28 3. Hvad der er på spil i stemmen 1) Europæisk gennemsnit Basis : respondenter, som stemte 28

29 2) Nationale resultater Basis : respondenter, som stemte 29

30 3) Nationale udviklinger Basis : respondenter, som stemte 30

31 III. STEMTE IKKE 1. Den afgørende årsag til ikke at stemme 1) Europæisk gennemsnit Basis : respondenter, som ikke stemte 31

32 Basis : respondenter, som ikke stemte 32

33 2) Nationale resultater Basis : respondenter, som ikke stemte 33

34 3) Nationale udviklinger Basis : respondenter, som ikke stemte 34

35 2. Årsagerne til ikke at stemme 1) Europæisk gennemsnit Basis : respondenter, som ikke stemte 35

36 2) Nationale resultater Basis : respondenter, som ikke stemte 36

37 3) Nationale udviklinger Basis : respondenter, som ikke stemte 37

38 IV. HOLDNINGER TIL EUROPA 1. Medlemskab af EU: godt eller dårligt? 1) Europæisk gennemsnit 38

39 2) Vælgere/folk, der ikke stemte ved Europa-Parlamentsvalg 39

40 3) Nationale resultater 40

41 41

42 2. Tilknytning til Europa 1) Europæisk gennemsnit 42

43 2) Vælgere/folk, der ikke stemte ved Europa-Parlamentsvalg 43

44 3) Nationale resultater 44

45 4) Nationale udviklinger 45

46 3. Tilknytning til landet 1) Europæisk gennemsnit 46

47 2) Vælgere/folk, der ikke stemte ved Europa-Parlamentsvalg 47

48 3) Nationale resultater 48

49 4) Nationale udviklinger 49

50 4. Oplevelsen af at være europæisk borger 1) Europæisk gennemsnit 50

51 2) Vælgere/folk, der ikke stemte ved Europa-Parlamentsvalg 51

52 3) Nationale resultater 52

53 4) Nationale udviklinger 53

54 5. Tillid til EU s institutioner 1) Europæisk gennemsnit 54

55 2) Vælgere/folk, der ikke stemte ved Europa-Parlamentsvalg 55

56 3) Nationale resultater 56

57 4) Nationale udviklinger 57

58 6. Europa-Parlamentets varetagelse af de europæiske borgeres interesser 1) Europæisk gennemsnit 58

59 2) Vælgere/folk, der ikke stemte ved Europa-Parlamentsvalg 59

60 3) Nationale resultater 60

61 61

62 4) Nationale udviklinger 62

63 V. INTERESSE I EUROPAVALG OG I POLITIK GENERELT 1. Interesse i politik 1) Europæisk gennemsnit 63

64 2) Vælgere/folk, der ikke stemte ved Europa-Parlamentsvalg 64

65 3) Nationale resultater 65

66 4) Nationale udviklinger 66

67 2. Vigtigheden af at vide, hvilke kandidater der blev valgt som medlem af Europa-Parlamentet 1) Europæisk gennemsnit 67

68 2) Vælgere/folk, der ikke stemte ved Europa-Parlamentsvalg 68

69 3) Nationale resultater 69

70 4) Nationale udviklinger 70

71 3. Vigtigheden af at vide, hvilket politisk parti der fik flest medlemmer af Europa-Parlamentet i Europavalget 1) Europæisk gennemsnit 71

72 2) Vælgere/folk, der ikke stemte ved Europa-Parlamentsvalg 72

73 3) Nationale resultater 73

74 4) Nationale udviklinger 74

75 VI. INFORMATION OG VIDEN OM EN KAMPAGNE 1. Niveau for information før valgdagen 1) Europæisk gennemsnit 75

76 2) Vælgere/folk, der ikke stemte ved Europa-Parlamentsvalg 76

77 3) Nationale resultater 77

78 4) Nationale udviklinger 78

79 2. Erindring om en kampagne, som opfordrede folk til at stemme 1) Europæisk gennemsnit 79

80 2) Vælgere/folk, der ikke stemte ved Europa-Parlamentsvalg 80

81 3) Nationale resultater 81

82 4) Nationale udviklinger 82

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 15. september 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 21. august 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

QK3a STILLES HVIS "STEMTE", KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b

QK3a STILLES HVIS STEMTE, KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b QK Valget til det europæiske parlament blev afholdt d. 7. juni 009. Af den ene eller anden grund stemte nogle danskere ikke ved valget. Stemte du selv ved det seneste valg til det europæiske parlament?

Læs mere

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion KLIMAÆNDRINGER 2009 Standard-Eurobarometer (EB 71 EP/Kommissionen): Januar-februar 2009 Første resultater: Europæisk

Læs mere

Europa-Parlamentet Eurobarometer (EB/EP 84.1) Parlemeter Del II ANALYTISK OVERBLIK

Europa-Parlamentet Eurobarometer (EB/EP 84.1) Parlemeter Del II ANALYTISK OVERBLIK Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, 30 november 2015 Europa-Parlamentet Eurobarometer (EB/EP 84.1) Parlemeter 2015 - Del II ANALYTISK OVERBLIK

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 82.4) 2014 Eurobarometer ANALYTISK OVERBLIK

Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 82.4) 2014 Eurobarometer ANALYTISK OVERBLIK Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Bruxelles, den 30. januar 2015 Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 82.4) 2014 Eurobarometer ANALYTISK OVERBLIK Dækning: EU-28 (27

Læs mere

Rapport om vælgerundersøgelse efter valget 2009

Rapport om vælgerundersøgelse efter valget 2009 Særlig EUROBAROMETERUNDERSØGELSE 320 Vælgerundersøgelse efter valget Særlig Eurobarometerundersøgelse EUROPA- PARLAMENTET Europa- Kommissionen Rapport om vælgerundersøgelse efter valget 2009 Feltarbejde:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE NATIONALE REGIONER 1 METODOLOGISK BILAG: REGIONAL ANALYSE AF EUROBAROMETERRESULTATERNE Den følgende regionale analyse er baseret på Europa-Parlamentets Eurobarometer-undersøgelser. Eurobarometer-undersøgelser

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Studie som opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 STUDIE SOM OPFØLGNING PÅ VALGET TIL EUROPA- PARLAMENTET 2014

Studie som opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 STUDIE SOM OPFØLGNING PÅ VALGET TIL EUROPA- PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie som opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 STUDIE SOM OPFØLGNING PÅ VALGET TIL EUROPA- PARLAMENTET

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, December 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

RETSGRUNDLAG FÆLLES REGLER

RETSGRUNDLAG FÆLLES REGLER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation

UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation Parlameter 2016 Analytisk oversigt Særlig Eurobarometerundersøgelse for Europa- Parlamentet UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation Forfatter: Jacques

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V

KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V Generaldirektoratet for Kommunikation DIREKTORAT C - Forbindelser med Borgerne ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V Bruxelles, den 21. maj 2012 Europa-Parlamentet

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2)

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Bruxelles, den 14. februar 2013 Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) FOKUS PÅ KØN Dette fokus

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5)

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, oktober 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) SOCIODEMOGRAFISK FOKUS Økonomisk og social sammenhørighed

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

FLASH EB 266 KVINDERNE OG VALGET TIL EUROPA PARLAMENTET. Sammenfattende analyse

FLASH EB 266 KVINDERNE OG VALGET TIL EUROPA PARLAMENTET. Sammenfattende analyse Bruxelles, den 2. marts 2009 FLASH EB 266 KVINDERNE OG VALGET TIL EUROPA PARLAMENTET Sammenfattende analyse På aftenen for kvindernes internationale kampdag og i lyset af det forestående valg til Europa

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Europæerne i 2016: Opfattelse og forventninger, bekæmpelse af terrorisme og radikalisering

Europæerne i 2016: Opfattelse og forventninger, bekæmpelse af terrorisme og radikalisering Europæerne i 2016: Opfattelse og forventninger, bekæmpelse af terrorisme og radikalisering Særlig Eurobarometerundersøgelse for Europa- Parlamentet Undersøgelse Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Kollokvium den 2. marts 2010: "Horisont 2014: Hvilke bånd mellem kvinder og EU? " Kvinder og EU Præsentation ved TNS Opinion

Kollokvium den 2. marts 2010: Horisont 2014: Hvilke bånd mellem kvinder og EU?  Kvinder og EU Præsentation ved TNS Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation Direktorat C - Forbindelser med Borgerne Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 5. marts 2010 Kollokvium den 2. marts 2010: "Horisont 2014: Hvilke

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Hvad er Den Europæiske Union?

Hvad er Den Europæiske Union? Hvad er Den Europæiske Union? Den er europæisk fordi den ligger i Europa Den er en union fordi den forener lande og folk Lad os se nærmere på: Hvad har europæerne tilfælles? Hvordan opstod EU? Hvad laver

Læs mere

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen Skiftedag i EU EU - en kort introduktion til skiftedagen Et fælles europæisk energimarked, fælles europæiske løsninger på klimaudfordringer, fælles europæiske retningslinjer for statsstøtte, der skal forhindre

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2)

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Bruxelles, den 14. februar 2013 Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) FOKUS PÅ BESKÆFTIGELSE Dette

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet. Økonomi og finans. Budget. Bruxelles, den 21. november Ulla-Maj WIDEROOS Anden finansminister i Finland

PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet. Økonomi og finans. Budget. Bruxelles, den 21. november Ulla-Maj WIDEROOS Anden finansminister i Finland Europaudvalget 2006 2764 - økofin Pressemeddelelse Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 15215/06 (Presse 323) PRESSEMEDDELELSE 2764. samling i Rådet Økonomi og finans Budget Bruxelles, den 21. november

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Island Finland Norge Sverige Rusland Estland Irland Storbritannien Nederlandene Belgien Bruxelles Danmark Luxembourg Schweiz Tyskland Strasbourg

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre?

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? Plan arbejder på verdensplan for at opnå varige forbedringer for børn, der lever under fattige

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Frivilligt arbejde og solidaritet mellem generationerne

Frivilligt arbejde og solidaritet mellem generationerne EUROPA-PARLAMENTET Frivilligt arbejde og solidaritet mellem generationerne Rapport Fieldwork: April-maj 2011 Offentliggørelse: Oktober 2011 Special Eurobarometer / Wave 75.2 TNS Opinion & Social Denne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/da 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien IP/08/836 Brussels, den 3. juni 2008 EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien Europa-Kommissionen sætter i dag ekstra ind på at få gjort større brug af det gratis fælleseuropæiske

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere