3.1 Massemedier og samfund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3.1 Massemedier og samfund"

Transkript

1 3.1 Massemedier og samfund Af Rune Valentin Gregersen, adjunkt i samfundsfag og dansk, Egå Gymnasium Medierne spiller en meget stor rolle for såvel det politiske liv som for borgernes hverdag. Medierne har stor betydning for holdningsdannelsen og en central rolle som en "fjerde statsmagt", der kontrollerer det politiske system og informerer borgerne om, hvad der foregår i politik. Medierne har derimod mindre betydning for de politiske beslutningers indhold. Når vi tænder for computeren, læser i avisen, læser nyheder på mobilen og hører musik på cyklen, bruger vi medier. Medierne spiller en stor rolle for os i vores hverdag. Det samme er tilfældet for det politiske liv. Mediedefinition Medier beskæftiger sig med kommunikation i ord, lyd, billede og tekst. Succesfulde kommunikationssituationer kræver en afsender, der sender et budskab gennem et medie, og som modtages korrekt af en modtager. Medier defineres som teknologi, der formidler kommunikativt indhold fra en afsender til en modtager, der kan være et individ (= medie) eller en stor gruppe af mennesker (= massemedie). Det er massemedierne, der er de centrale for den politiske og samfundsmæssige kommunikation. Massemedier og sociale medier Klassiske massemedier er tv, aviser og radio. De er kendetegnet ved, at de kan kommunikere til mange på én gang. Nogle taler om, at massemediernes tid er forbi, fordi massemedierne på mange måder forudsætter en passiv modtagergruppe. I dag er mange medier kendetegnet ved, at skellet mellem afsender og modtager ikke er så tydeligt. En anden medietype er de sociale medier som Facebook, Youtube og Twitter. De er kendetegnet ved, at alle kan kommunikere med hinanden på kryds og tværs, men samtidig også til mange på én gang. På den måde bliver det ikke tydeligt, hvem der er afsendere og modtagere af mediernes kommunikation. I et socialt medie skabes kommunikationen på kryds og tværs, og vi kan med andre ord alle bidrage til at skabe medieindhold og distribuere det til hinanden. Eksempelvis er ideen bag et socialt medie som Youtube, at de forskellige videoer uploades af brugerne og deles til venner og netværk i en uendelig strøm samtidig med, at kommentarfelterne til videoerne i sig selv også er brugerdrevet kommunikation. Rollebytningen og det komplekse forhold mellem afsender(e) og modtager(e) har indflydelse på kommunikationen i de klassiske massemedier. Klassiske massemedier er blevet mere brugerinddragende. På avisernes websider er en del af det skrevne genereret af brugerne selv. Brugerne kommenterer nyhedsartikler på internettet, i radioen ringer folk ind, og i tv bruges sms-afstemninger og andre brugerinddragende funktioner for at aktivere modtagerne. Selvom det ser ud, som om alle kan generere medieindhold på lige fod, er der et hierarki mellem nogle af deltagerne, da massemediernes ide med at inddrage brugerne også handler om at legitimere salg af medieindholdet. Når en tv-kanal genererer afstemninger på sin hjemmeside, eller en avis ønsker kommentarer til en kronik, handler det om at få mange seere og mange hits på avisens internetside.

2 Kanyleteori og kakkerlakteori Kanyleteorien blev udviklet i 1920'ernes USA som en reaktion på bekymringen over de skadelige virkninger, som voldsfilm i medierne kunne have på børn og unge. Ifølge teorien er der en direkte forbindelse mellem det, folk ser i fjernsynet, og deres holdninger. Dygtige kommunikatorer kan derfor komme langt med at påvirke folks opfattelser af politiske og andre forhold. Med andre ord antager kanyleteorien, at kommunikation kan "sprøjtes" direkte ind i modtagerens bevidsthed. 1930'ernes Tyskland viste, at denne opfattelse havde noget på sig, men teorien er blevet kritiseret for at reducere folk til passive modtagere af mediernes informationer, fordi den bearbejdning, modtageren foretager af kommunikationen, nedtones. Men teorien har også sine spor i dag og ses eksempelvis i grundlaget for censurlovgivning. Kritikere, der mener, at nyhedsudsendelserne favoriserer bestemte politiske synspunkter, kan også siges at hente noget tankegods i kanyleteorien. Antagelsen er, at der er en direkte sammenhæng med mediernes fokus på bestemte nyheder og den måde, synspunktet er fremstillet på, og befolkningens tendens til selv at optage dette synspunkt. Kakkerlakteorien anvender en analogi fra bekæmpelsen af kakkerlakker. I begyndelsen kan man nok holde bestanden af skadedyret nede, men efterhånden vil nogle kakkerlakker udvikle resistens mod giften. Virkningen af kommunikationen vil derfor aftage, efterhånden som modtagerne mættes. Kanyleteorien har sit udgangspunkt i en psykologisk teori behaviorismen som antager, at mennesket fødes som en blank tavle, der tilegner sig meninger igennem livet i kraft af de påvirkninger, det møder. Vores synspunkter og meninger er med andre ord summen af de indtryk, vi får gennem livet. Priming og framing I dag er denne simple model af mennesket som en passiv modtager af mediernes budskaber forladt til fordel for en opfattelse af modtageren som mere aktiv. Modtageren vælger i højere grad, hvad han eller hun vil bruge ressourcer på at sætte sig ind i. Det indebærer ikke, at modtageren ikke også påvirkes af, hvor ofte et budskab er i medierne, og hvordan mediernes vinkling er. Det handler teorier ompriming og framing om. Priming kommer af det engelske udtryk for at grunde. Ligesom maleren grunder en væg, inden han eller hun maler den, så kan en kommunikator grunde en debat ved at sørge for, at modtageren er opmærksom på et bestemt emne. Kommunikatoren skal med andre ord skabe et rum for kommunikation om et bestemt emne. Framing kommer af det engelske ord for at indramme. Her handler det om den vinkel, man anlægger på et bestemt emne. Hvis en politisk aktør er interesseret i at fremme et bestemt forslag, indebærer teorien, at aktøren først må prime og dernæst frame. Lad os med et tænkt, men ikke helt virkelighedsfjernt eksempel sige, at en politisk aktør er interesseret i at få indrettet tilbagetrækningsmulighederne på arbejdsmarkedet på en måde, så folk får sværere ved at trække sig tilbage tidligt. Først skal der primes, dvs. at der skal skabes bevidsthed om det problem, som afsenderen gerne vil have løst. Det kan man eksempelvis gøre ved at fokusere på, at der på grund af befolkningens alderssammensætning og fødselshyppighederne vil være et forsørgerbyrde i fremtiden. "Samfundet står over for et stort problem". Dernæst skal der frames: "Det er et problem, som vi må løse ved at få øget arbejdsudbuddet. Det kan ske på forskellige måder: (1) Unge mennesker skal hurtigere i

3 uddannelse og arbejde. (2) Ordninger, der tilskynder folk til tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet skal ændres/afskaffes og (3) Offentligt finansieret pension må ske fra en senere alder". I virkelighedens verden kan det være svært at holde priming og framing adskilte, fordi de ofte vil optræde samtidig, men det er tale om to forskellige aspekter ved kommunikation. Tager vi et virkeligt eksempel, som ikke er så langt fra det ovennævnte eksempel, kan vi tage velfærdskommissionen, som blev nedsat i Der var ikke meget nyt i hovedindholdet af de problemer, som kommissionen pegede på de knyttede sig i vidt omfang til diskussionen om forsørgerbyrde og finansieringen af fremtidens velfærdsstat og der var ikke så meget nyt i hovedindholdet af kommissionens forslag: De unge skulle hurtigere igennem uddannelsessystemet, dagpengesystemet skulle reformeres, der skulle indføres brugerbetaling flere steder i den offentlige sektor, og vilkårene for tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet skulle strammes. 3.3 Medierne som demokratiets vogtere For at det repræsentative demokrati kan fungere, kræver det, at befolkningen kan overvåge, at de folkevalgte politikere varetager deres opgaver på en for vælgerkorpset acceptabel måde. Det kræver, at borgerne får information om politikernes handlinger og beslutninger. Mediernes rolle er derfor dels at fungere som en instans, der kontrollerer alle typer magthavere og deres forhold til hinanden, herunder at afsløre magtmisbrug og korruption. Kritisk vagthund Medierne har en central betydning for det danske demokrati. Medierne kan fungere som kritisk vagthund over for de beslutninger, politikerne træffer. Politikerne målretter deres budskaber, så de fremstår attraktive i medierne, og medierne forsøger at afdække motiverne bag politikernes udtalelser. Eksemplet herunder viser, hvilken betydning nogle politikere mener, medierne har: Jeg har ikke blacklistet nogen medier. Men det skulle da bare mangle andet, end at jeg ligesom andre mennesker selv bestemmer, hvem jeg vil snakke med. Sådan udtalte daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen til medierne d. 5. juni Udtalelsen kom efter, at en journalist fra Ekstra Bladet ikke mindre end 667 gange over fire år forgæves havde forsøgt at få et interview medstatsministeren om Danmarks rolle i Irak-krigen. Statsministeren afviste hver gang med begrundelsen, at journalisten kørte en ensidig hetz mod den siddende borgerlige regering. Sagen illustrerer, at medierne har en central betydning for det danske demokrati. Medierne kan fungere som kritisk vagthund over for de beslutninger, som politikerne træffer, men de har ikke altid lette vilkår for det. Den 4. statsmagt Normalt taler man om magtens tredeling mellem den lovgivende magt, den dømmende magt og den udøvende magt. De tre instanser kontrollerer hinanden dog således at der ikke er politisk kontrol med domstolene og sørger dermed for, at folkestyret ikke monopoliserer magten, så den kun er koncentreret ét sted. Er medierne den 4. statsmagt? Medierne spiller, i hvert fald i deres egen selvforståelse, en rolle som den fjerde statsmagt; nemlig den magt, som skal kontrollere de tre øvrige magter. Hvis medierne har fået større magt og større betydning for den politiske beslutningsproces, kan man

4 også spørge, om der er behov for at kontrollere medierne, og hvem der i givet fald skal gøre det. 3.4 Medier og politik Magtens tredeling + medierne som den 4. statsmagt Vi har indtil nu antydet, at medierne har betydning for opfattelsen af politiske problemer og måske også videre politiske konsekvenser. Men hvad er mere præcist mediernes politiske konsekvenser? I hvilket omfang påvirker de vælgernes og politikerne opfattelser af politiske problemer? I hvilket omfang har de konsekvenser for den politiske dagsorden, og hvilke konsekvenser har medierne for de politiske beslutningers indhold, herunder beslutninger om omfattende og vidtrækkende reformer? Umiddelbart kunne man tro, at svarene på ovenstående spørgsmål er, at medierne har vidtrækkende konsekvenser for alle aspekter af det politiske liv. Det er ikke helt tilfældet. Generelt kan vi sige, at medierne har meget stor betydning for den politiske kommunikations form og indhold og for borgernes og politikernes dagsorden, men til gengæld langt mindre betydning for de politiske beslutningers og de politiske reformers indhold. Medialisering Begrebet medialisering henviser til, at den politiske debat foregår på mediernes præmisser, dvs. at medierne påvirker den politiske kommunikations form og indhold. Medierne har stort set monopol på kommunikationen mellem politikere og borgere. Derfor påvirkes politikernes kommunikation til vælgerne som professionaliseres. Politikerne ansætter medierådgivere såkaldte spindoktorer og politikerne lærer at tale i korte, fyndige sætninger. Medierne ansætter politiske kommentatorer til at tolke på det, politikerne siger i medierne. Hvad er medialisering? Det ses nedenfor i boksen "Medierne", hvordan de klassiske medier agerede som formidlere af det politiske indhold fra politikerne til borgerne. Den anden boks "Aktiv dødshjælp" viser, hvordan det politiske indhold i dag skal igennem flere filtre, før det når til borgerne. Medialiseringen af den politiske kommunikation indebærer, at medierne påvirker såvel

5 form som indhold af den information, borgerne får om politiske spørgsmål. Medialiseringen af den politiske kommunikation kommer til udtryk på forskellig måde. For det første forenkler medierne. Medierne favoriserer korte og enkle budskaber, som kan omsættes i et let sprog. Det indebærer ofte, at virkelighedens nuancer og forbehold forsvinder fra den politiske kommunikation. For det andet konkretiserer medierne, dvs. at de fokuserer på afgrænsede begivenheder og konkrete historier snarere end generelle spørgsmål. Medieforskeren Stig Hjarvard kalder dette, at nyheder er blevet til nuheder, dvs. at medierne er fokuseret på at forklare det nye ved en nyhed i stedet for dens årsager og konsekvenser. For det tredje intensiverer medierne, dvs. at de favoriserer tilspidsede situationer med kendte aktører. Med andre ord lægger medierne vægt på sensationer. For det fjerde polariserer medierne, dvs. at de fokuserer på enkle og klare modstående synspunkter frem for nuancerede synspunkter og enighed. Dette kaldes også for konfliktkriteriet. For det femte personificerer medierne, dvs. at de præsenterer grundlæggende principielle forhold som personspørgsmål. Dette kaldes også for identifikationskriteriet. Personificeringen ses fx i tv-mediernes brug af såkaldte casehistorier med fokus på en person, der kan illustrere en kompleks sag. Personificeringen kan også aflæses ved, at politiske konflikter nogen gange af medierne bliver reduceret til konflikter mellem politikerne som personer ikke mellem synspunkter eller holdninger. MEDIERNE ID 1. Forenkler 2. Konkretiserer 3. Intensiverer 4. Polariserer 5. Personificerer Den politiske dagsorden Når man taler om den politiske dagsorden, henviser man til de politiske emner, der diskuteres på et givet tidspunkt. Man kan dele den politiske dagsorden op efter ejerskab. Så kan man tale om borgernes politiske dagsorden, mediernes politiske dagsorden og politikernes dagsorden. Spørgsmålet er her, hvor meget borgernes og politikernes dagsorden er præget af mediernes dagsorden. Borgernes politiske dagsorden Man kan måle borgernes politiske dagsorden ved at spørge til, hvilke emner borgerne mener, at politikerne især skal bekymre sig om. Det er som regel også emner, som medierne beskæftiger sig med. Derfor er det ikke overraskende, at der er en tæt sammenhæng mellem borgernes primære politiske interesse og medierne. Borgernes politiske dagsorden varierer over tid, men der er nogle typiske gengangere: I krisetider er borgerne især optaget af, at politikerne skal beskæftige sig med økonomi og arbejdsløshed. Borgerne er også generelt stærkt optaget af velfærdsemner, mens andre emner kan have en lidt mere omskiftelig placering; indvandring, vold, miljø m.v. Borgernes holdninger Indebærer det også, at borgernes politiske holdninger præges af medierne? Svaret er

6 ja, men i langt de fleste tilfælde kun på kort sigt. Lise Togeby har i bogen: "Man har et standpunkt " undersøgt stabilitet og forandring i befolkningens holdninger. Hun viser, at medierne kan påvirke befolkningens holdninger ganske meget endda men at effekten er ret kortsigtet. Et eksempel, som endda havde politiske konsekvenser, var befolkningens holdninger til ØMU'en, altså den europæiske Økonomiske og Monetære Union. Der blev afholdt folkeafstemning 28. september Tilhængerne af ØMU'en kunne et pænt stykke hen i 2000 imødese folkeafstemningen med nogenlunde sindsro. Da folkeafstemningen nærmede sig, blev de imidlertid urolige, for meningsmålingerne viste, at befolkningen blev mindre og mindre begejstret for ØMU'en. På afstemningsdagen var der da også kun 46,8 pct. af de afgivne stemmer, der var for ØMU'en. Hvad der lignede et sikkert flertal, var forduftet i løbet af valgkampen dansk deltagelse i euroen var afvist af vælgerne. Lige så interessant er det, at et pænt endda pænere end før flertal for euroen blev etableret ikke så lang tid efter afstemningen, som det fremgår af afsnittet "Medierne". Hvorfor nu dette kortvarige dyk i danskernes holdning til euroen? Forklaringen er dobbelt: For det første får en folkeafstemning nogle grupper, som til daglig ikke spekulerer ret meget over EU endsige dens monetære institutioner, til at interessere sig for spørgsmålet. Det er grupper, som er let påvirkelige, fordi deres politiske interesse er begrænset. For det andet blev ØMU'en overvejende negativt framet i medierne, ligesom tilhængersiden kom op at skændes indbyrdes. Kombinationen af nymobiliserede grupper og negativ framing af ØMU'en var altså afgørende for det danske nej. Til gengæld var det ikke afgørende for danskernes mere langsigtede syn på ØMU'en. Politikernes dagsorden Politikernes dagsorden er stærkt præget af medierne. Det er en naturlig konsekvens af, at medierne stort set har monopol på kommunikation mellem politikere og befolkning. Politikerne risikerer at blive straffet af vælgerne, hvis de ikke forholder sig til de spørgsmål, som medierne rejser. Dertil kommer, at deltagelse i mediediskussionen er en god måde at blive kendt på. I de fleste tilfælde giver det at være kendt bedre mulighed for at blive valgt/genvalgt. Når der sker vigtige begivenheder i den fjerne eller nære verden, afføder det i mange tilfælde spørgsmål til politikerne meget ofte til ministrene om, hvad de har tænkt sig at gøre i anledning af en bestemt begivenhed. Det må de naturligvis svare på. I mange tilfælde kommer en sag ikke meget videre end til den første dags overskrifter, eller til morgenens og formiddagens radio- eller tv-nyheder. Så dør de ud, fordi der ikke var meget kød på sagen, eller fordi der ikke har været nogen, der ville gå videre med sagen. AKTIV DØDSHJÆLP ID I 2006 undersøgte Christoffer Green-Pedersen en mediedagsorden om aktiv dødshjælp. Cirkusdirektør Diana Benneweis havde i et interview fortalt, hvordan hun havde hjulpet sin kræftsyge far til at dø. Mediedagsordenen blev dog aldrig en sag om aktiv dødshjælp i Danmark, da ingen politikere ønskede at gøre spørgsmålet til en politisk konflikt. Det var i modsætning til eksempelvis Holland, hvor aktiv dødshjælp blev diskuteret flittigt. Green-Pedersens konklusion var, at magten i denne sag lå hos politikerne, som i dette tilfælde selv kunne bestemme om en sag skal politiseres. Green-Pedersen 2006 Der behøver ikke at være kød på en sag, for at den når ganske vidt i medierne. I en sag,

7 hvor en dagplejemor fra Mors bl.a. blev beskyldt for at have slået et barn, som hun var dagplejer for, nåede politikere, fagforeninger og borgere at komme med højlydt forargede protester over dagplejemoderens opførsel. Det kom frem efterfølgende, at DR i en udsendelse havde begået grov manipulation for at få det til at se ud, som om børnene blev behandlet uhumsk og endda kunne risikere at få en lussing. Sagen kan også illustrere, hvor stærkt tv-mediet kan være, når det handler om misbrug af magt. I denne sag var det DR, der havde misbrugt sin magt. "DET TAGER BØRN DA IKKE SKADE AF" ID I november 2003 sendte DR-dokumentaren: "Det tager børn da ikke skade af". Programmet handlede om puljeordninger med dagplejebørn på Mors. Programmet vakte stor opsigt, da det bl.a. indeholdt et klip, hvor en af dagplejemoderen Susannes kolleger angiveligt skulle have slået et barn, og børnene i programmet græd og virkede stressede. Efterfølgende viste det sig, at programmet var manipuleret, at barnet aldrig var blevet slået, og at børnenes gråd skyldtes stress pga. fotografen og journalisten. Kritikken af programmet og Danmarks Radio førte bl.a. til, at DR nedsatte en Seernes og Lytternes redaktør, der skulle fungere som en slags civil advokat for DR s brugere. De politiske beslutninger Medierne har altså stor indflydelse på politikernes måde at kommunikere på, og det de kommunikerer om. Men hvor stor indflydelse har de på indholdet af de beslutninger, som politikerne træffer? Svaret er, at den indflydelse er meget mindre end på kommunikationens form og emne. Der er en række eksempler på, at medierne har fået en sag på dagsordenen, og at der også er fulgt op på sagerne i form af politiske beslutninger. I boksen "Medierejste sager med substans" omtales en række af disse sager. De er kendetegnet ved, at journalister har dokumenteret uacceptable forhold inden for den offentlige forvaltning, og at der er blevet fulgt op på sagerne med politiske beslutninger, som helt eller delvist har løst problemet. Medierejste sager med substans Farum-sagen dækker over tidligere borgmester Peter Brixtoftes administration af den tidligere Farum Kommune, hvor der foregik adskillige ting, der brød med loven. Plejehjemstilsyn. Der har over årene været adskillige tilfælde, hvor medierne har dokumenteret uacceptable forhold for ældre på plejehjemmene. Grisetransporter. Medierne har ofte sat fokus på slagteriproducenters overtrædelse af dyreværnsloven i forhold til transport af grise til slagtning i Østeuropa. Thulin kød-engros. I 2006 satte DR1-programmet Kontant fokus på, at firmaet Thulin kød-engros solgte uspiseligt kød til forbrugerne, og at fødevaremyndighederne havde skåret ned på tilsynet. Det førte i sidste ende til, at daværende fødevareminister Lars Barfoed (K) blev afsat. Den hemmelige krig. Christoffer Guldbrandsens dokumentarfilm Den hemmelige krig satte gang i debatten om danske soldaters viden om tortur i Afghanistan. Disse sager er kendetegnet ved, at der faktisk er en kerne af et problem, som er blevet løftet op på den politiske beslutningsdagsorden. De er derfor gode eksempler på, at medierne kan fungere som kritiske vagthunde og bidrage til at løse mangler og misbrug i den offentlige sektor. Der findes også en række sager, hvor medierne har rejst et problem, som har fremtvunget politiske beslutninger, som ikke ville være blevet til noget, hvis medierne ikke havde fokuseret så stærk på dem, fordi det underliggende problem er blevet fordrejet af medierne. Nogle eksempler er vist i boksen "Medierejste sager med

8 ingen eller begrænset substans". Sagerne er kendetegnet ved at berøre emner, som har en følelsesmæssig appel. Voldspakken fra 1997 var et resultat af flere voldsomme drab i Aarhus. Strafferammerne for grov personvold blev strammet, men der var ingen forøgelse af personvolden i samfundet. Den grove personvold var tværtimod faldende. Årsagen til, at strafferammerne blev skærpet, var, at Socialdemokraterne skiftede standpunkt antagelig under indtryk af, at mange vælgere ønskede en sådan stramning. Medierejste sager med ingen eller begrænset substans Voldspakken Stramning af loven om simpel vold efter et par sager om vold i medierne. Sager om udsatte børn, der leder til krav om yderligere tilsyn frakommunerne. Det øgede tilsyn er med til at øge bureaukratiet. Bandepakken. I 2009 vedtog den daværende regering en skærpelse af strafferammen for banderelateret kriminalitet. Det skete efter, at medierne havde sat fokus på bandeskyderier på Nørrebro i København. Forskning har dog vist, at banderelateret kriminalitet i Danmark ikke er særlig omfattende, og at bandepakken ikke har haft en præventiv effekt på banderelateret kriminalitet. Der er flere eksempler på, at medierne har skabt en dagsorden uden megen substans, men de er ikke så mange igen. Der er altså ret langt fra, at politikerne er villige til at diskutere store og små problemer i medierne og til, at der skal træffes konkrete beslutninger om dem. Den politiske beslutningsmaskine er altså mere styret af politikerne end af den politiske snakkemaskine. De store reformer Mediernes indflydelse er begrænset når det handler om store og vigtige reformer, som berører den offentlige sektors indretning. For eksempel viser analyser af reformerne af politiet, kommunerne og retskredsene i 2007, at politikerne udformede og gennemførte reformerne uden om medierne. 3.5 Er det medierne eller politikerne, der bestemmer? Brixtofte-sagen "Drak for på et døgn". Sådan stod der med fede typer på dagsbladet B.T.'s forside den 6. februar Overskriften omhandlede Farum Kommunes Venstre-borgmester Peter Brixtoftes overflødige brug af Farums skatteborgerespenge på bl.a. rødvin. Det blev en stor mediesag i Danmark, og også andre medier bredte anklagerne ud mod Peter Brixtofte til at omhandle anklager om misbrug af kommunale midler, misrøgt af kommunens økonomi og forskellige andre ulovlige tiltag. Sagen førte til, at Peter Brixtofte gik af som borgmester, blev ekskluderet af Venstres folketingsgruppe og blev smidt ud af partiet. Sagen er et klassisk eksempel på, hvordan medierne ved grundige afsløringer fungerer som en 4. statsmagt, der afslører politikernes magtmisbrug og skjulte handlinger. Handlinger, der aldrig ville være kommet til offentlighedens kendskab, hvis det ikke var for pressen. Sagen viser samtidig også, hvordan medierne opfylder en vigtig demokratisk funktion, fordi de sørger for at holde befolkningen informeret om samfundsrelevante problemstillinger. Dermed bliver borgerne mere kvalificerede til at vælge hvilke politikere, der skal repræsentere deres holdninger. Nyhedsmedierne opfylder dog ikke altid den demokratiske funktion om at oplyse borgerne. Flere kritikere taler for, at nyhedsmedierne i stigende grad fokuserer på

9 irrelevant og overfladisk underholdning, der ikke bidrager til en samfundsdebat. Men ved at kritisere mediernes manglende kritik af magthaverne i samfundet, anerkender de også, at medierne har en potentiel stor magt. Medieforskeren Anker Brink Lund taler om, at medierne har en "dagsordensættende magt", dvs. at mediernes betydning er stor i forhold til, hvad debatten skal dreje sig om. Mediernes valg af emner er med andre ord en platform for den politiske debat i samfundet. Godt nok en platform, hvor der er plads til forskellige holdninger, men alle holdninger rummes inden for det pågældende emne. Mediernes magt Tre idéer om mediernes magt: 1. Medierne tiltager sig en aktør-orienteret magt. Dvs. at journalistikken er en særlig profession, som skal agere som demokratiets vagthund, der holder politikerne i ørerne. 2. Medierne har en strukturel magtposition. Medierne er i kraft af deres position i samfundet og deres mange resurser en vigtig magtbastion. Politik sker ofte på mediernes præmisser, fordi politikerne indretter sig på mediernes vilkår. 3. Medierne besidder vidensmagt. Medierne har i kraft af de frames, dvs. de rammer, de laver for den politiske debat, en indirekte magtposition. Det er medierne, der vælger de emner,som den politiske debat drejer sig om. 4. Et eksempel på mediernes magt kunne være mediernes fokus på flygtninge- og indvandrerområdet. Op gennem 1990'erne og frem til i dag har flygtninge- og indvandrerområdet været et højt prioriteret emne i medierne. Bl.a. i folketingsvalgkampene i 2001 og 2005 var emnet det højest prioriterede. 5. Nogle mener, at det betød, at partier, der havde stramninger på flygtninge- og indvandrerområdet som deres mærkesag, blev favoriseret i disse valgkampe. Det nød bl.a. Dansk Folkeparti og Venstre godt af. Det betød også, at alle partierne ifolketinget i større eller mindre grad blev tvunget til at forholde sig til emnet. Et parti som Det Radikale Venstre havde fra 2001 stort held med at fremstå som en modpol til Dansk Folkeparti i flygtninge- og indvandrerspørgsmålet. 6. Opprioriteringen af flygtninge- og indvandrerspørgsmålet viser derfor, at mediernes magt måske ikke ligger i at favorisere bestemte politiske synspunkter, da modpoler som Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti begge vandt frem efter den stigende bevågenhed omkring flygtninge- og indvandrerspørgsmålet. Men mediernes magt ligger i, at de sætter en dagsorden, hvor dette emne opprioriteres og andre emner nedprioriteres. 7. Et modsat eksempel kunne være EU-debatten i Danmark. I flere af EU's medlemslande har politiske spørgsmål, der direkte handler om EU's beslutninger i mange år været opprioriteret i de nationale medier, men i Danmark forholder det sig ikke sådan. EU-emner bliver højest forsidestof i aviserne, hvis det har en entydig dansk vinkel eller handler om dansk suverænitetsafgivelse til EU. Det skyldes, at de danske medier har en national orientering. 8. Udenrigsforhold bliver kun opprioriteret, hvis der kan bringes en dansk vinkel på sagen. Det betyder samtidig, at politikere, der forsøger at diskutere EU-stof i danske nationale medier, ikke når ud til den brede danske befolkning. Ganske enkelt fordi medierne ikke finder emnet væsentligt. 9. Et tredje eksempel er, at politikerne i stadig stigende grad indretter sig på mediernes præmisser. For at være politiker i dag kræves ikke bare, at man er dygtig og har politiske visioner for sit land. En stor viden og hårdt arbejde kan være fint nok, men det er i stigende grad vigtigt, at en politiker kan agere i medierne. 10.Politikerne må spidse deres budskaber til, så de passer til mediernes krav. Budskaberne skal indeholde en konflikt og skal kunne appellere til seerne og være

10 spændende. Samtidig bliver det formmæssige stadig vigtigere. En politiker skal se godt ud og fremstå troværdig og være veltalende i medierne. Nogle kritikere mener, at det politiske indhold derfor bliver nedprioriteret, mens fx kandidatens nye frisure bliver vigtig. Fokus på egen rolle Det sidste forhold handler om det, man kan kalde metakommunikation. Det forhold, at medierne opfatter sig selv som en 4. statsmagt betyder, at de ser sig selv som demokratiets vagthund. Dvs. en vagthund der holder de politiske magthavere i ørerne. Det betyder, at afdækningen af det politiske stof i massemedierne især ser politik som et spil, og politikerne som personer, der i kraft af deres virke, har en skjult dagsorden, som det er journalistens opgave at afsløre. Det forhold kan bl.a. aflæses i den øgede brug af politiske kommentatorer i tv og politiske kommentarer og klummer i aviserne, hvor udvalgte politiske eksperter forsøger at afdække det politiske "spil". Metakommunikation kan betegnes som kommunikation om kommunikation. Det er metakommunikation, fordi medierne også fokuserer på mediernes rolle i demokratiet, og diskuterer deres egen position. Det sker eksempelvis, når en politisk kommentator forsøger at udlægge politiske partiers udspil, og i den forbindelse taler om, hvordan det pågældende udspil fungerer i medierne. Metakommunikationen kan også ses i den stigende brug af journalister som eksperter i tv-udsendelser, i stedet for fx professorer fra universitetet. Dette skyldes sandsynligvis, at journalisterne ved, hvilke krav medierne har til klare og præcise analyser, mens andre eksperter ikke i så høj grad er gearet til eksempelvis tv-mediet. En udvikling, hvor medierne i stigende grad fokuserer på deres egen rolle kan ses som positiv, fordi medierne anerkender sig selv som en vigtig brik i demokratiet. Da medierne har en selvstændig magt, og det er medierne, der kontrollerer magten i samfundet, bør medierne også kontrollere sig selv. Kritik af metakommunikation Omvendt reducerer den stigende metakommunikation politiske og samfundsmæssige spørgsmål til spin, proces og konflikt. Dette ses eksempelvis, når et politisk udspil fra et parti eller en politiker lanceres i offentligheden. Medierne vurderer ofte forslaget ud fra, hvordan det vil blive modtaget i medierne, og om det kan styrke meningsmålingerne for partiet. Ofte ses der også på, om udspillet kan vinde vælgere fra andre partier til dette parti. Dermed bliver politik reduceret til et spil, hvor taktik, krig og meningsmålinger er i fokus, mens det politiske indhold nedprioriteres. Hvad det politiske forslag rent faktisk handlede om, bliver ofte mindre vigtigt. Det betyder dog ikke, at medierne ikke bør fokusere på taktikken fra politikernes side, da politikerne ganske sikkert også tænker i den bedste måde at lancere de politiske budskaber på, men ofte glemmes det reelle indhold i de politiske diskussioner. Politikerne har magten, medierne følger efter som lemminger! I det følgende vil der blive argumenteret for, at politikerne har magten i det politiske system, mens mediernes magt er stærkt overvurderet. 14. marts 2006 afslørede DR's forbrugermagasin Kontant, at kødgrossisten Thulin Engros havde videresolgt flere tons gammelt kød til forskellige restaurationer, selvom fødevaremyndighederne var blevet advaret. Sagen rullede i stort set alle de danske massemedier og fokuserede især på en kritik af, hvordan den borgerlige regering havde skåret ned på fødevarekontrollen.

11 Sagen endte med, at den konservative fødevareminister Lars Barfoed blev fyret. Sagen kan på mange måder minde om Brixtofte-sagen. Ihærdige journalister fungerede som demokratiets vagthund, der afslørede en politisk mangel, nemlig at der var skåret i de politiske bevillinger til fødevarekontrollen. Men udgangspunktet kan også vendes om. I virkeligheden rullede sagen kun, fordi den afspejlede nogle reelle politiske forskelle mellem Folketingets partier. Dvs. at den afspejlede en grundlæggende politisk diskussion om statens størrelse. Hvor en liberal og borgerlig holdning, repræsenteret ved regeringen, var at begrænse statens magt, mens oppositionen, særligt venstrefløjen kunne bruge sagen til at vise, hvorfor det var vigtigt med en stor stat, herunder også flere penge til en offentlig myndighed som fødevarekontrollen. Fordi der i denne sag var en reel politisk konflikt mellem forskellige partier og politikere, blev sagen også ved med at være interessant for medierne. En anden sag forekom også i 2006, hvor direktøren for Cirkus Benneweis, Diana Benneweis, i et interview i forbindelse med lanceringen af en bog indrømmede at have udøvet aktiv dødshjælp ved sin fars død. Medierne forsøgte i den sag at starte en debat om brugen af aktiv dødshjælp. Sagen døde dog hurtigt ud, da ingen politiker forsøgte at markere en holdning til spørgsmålet. Det var i klar modstrid med en lignende debat i Holland, hvor emnet eutanasi (= aktiv dødshjælp) havde kørt længe i medierne, og var blevet et højt prioriteret emne både politisk og i medierne. Begge sager viste, at det er politikerne, der afgør, hvornår et politisk emne bliver en stor sag i medierne. Medierne kan godt grave specifikke politiske emner frem og fokusere på dem, men de bliver først virkelig interessante og store i offentligheden, når en politiker griber emnet, fordi det passer til dennes holdninger og politisk-strategiske mål. Dermed opstår en konflikt mellem politiske synspunkter. Politikerne styrer kommunikationen Politikernes over mediernes dagsorden ses også i den stigende professionalisering af den politiske kommunikation. Politikerne bliver stadigt dygtigere til at styre hvilke politiske sager, der kommer i medierne, og til at få mediernes historier vinklet, så de fremstiller politikerne i det bedste lys. Alle partierne i Folketinget benytter i dag medierådgivere til at målrette deres budskaber til medierne. Dermed får politikerne i større grad kontrol over de politiske budskaber, der når ud til offentligheden. Samtidig er politikerne blevet bedre til at udnytte mediernes fokus på den gode historie. Medierådgiverne er også blevet betegnet som spindoktorer, fordi de spinner, dvs. vinkler og timer de politiske budskaber, så de får politikerne til at fremstå i det bedste lys. Fra samfundsfagsbogen SamfNU på systime.

Mellem individualisme og fællesskab

Mellem individualisme og fællesskab Mellem individualisme og fællesskab Om medieforbrug, politisk interesse og offentlighed Johannes Andersen & Niels Nørgaard Kristensen I disse år sker der drastiske ændringer i medieforbruget i Danmark

Læs mere

man har e t s t andp u nkt o m s t abili t e t o g f o randring i bef o l k n i n g e n s ho l d n i n g e r

man har e t s t andp u nkt o m s t abili t e t o g f o randring i bef o l k n i n g e n s ho l d n i n g e r man har e t s t andp u nkt o m s t abili t e t o g f o randring i bef o l k n i n g e n s ho l d n i n g e r MAG T UDR E D N I N G E N Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Projekt Samfundsfag Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost Dette er en pdf-fil med Projekt Samfundsfag. Filen er stillet

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

En enkel eller mere kompliceret forklaring?

En enkel eller mere kompliceret forklaring? Palle Svensson En enkel eller mere kompliceret forklaring? politica, 45. årg. nr. 1 2013, 28-43 Vi har her at gøre med et meget sobert og solidt arbejde. Det er rigtig flot, at Green-Pedersen på få år

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere

Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere Nyt fra Maj 2007 Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere Uanset om der er to, fem eller otte indvandrere i en skoleklasse med 24 elever, påvirker det ikke deres danske klassekammeraters

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER 1 Rapport af: Rikke Frank Jørgensen, Gry Hasselbalch og Verner Leth, 2013 Fokusgruppeinterviews

Læs mere

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK G A R BI SCHMIDT / V IBEK E JA KOBSEN K Ø B E N H AV N 2 0 0 4 S O C I A L F O R S K N I N G S I N S T I T U T T E T 0 4 : 0 9 F O RO R D Der findes familier

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Ære og Konflikt Forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Indhold Forord 3 Ved Susanne W. Fabricius og Lene Johannesson Samarbejde mellem politi og forældre i sager

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Kriminelle betaler høj pris efter endt straf

Kriminelle betaler høj pris efter endt straf Nyt fra Juni 2008 Kriminelle betaler høj pris endt straf For ste gang er der gennemt en analyse af, hvilken økonomisk straf de kriminelle står til i Danmark, de har været i fængsel. Denne uformelle straf

Læs mere

Strategi som kolonisering rationel problemløsning eller bevidsthedsskabende magtmiddel?

Strategi som kolonisering rationel problemløsning eller bevidsthedsskabende magtmiddel? Strategi som kolonisering rationel problemløsning eller bevidsthedsskabende magtmiddel? Af Søren Obed Madsen *»Everything is backwards now, like out there is the true world, and in here is the dream.«jake

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Tema: Dem og os Vores Fælles Fremtid

Tema: Dem og os Vores Fælles Fremtid FÆLLES: FREMTID Tema: Dem og os Vores Fælles Fremtid Målgruppe 7. - 9. klasse Tema: Dem og os FÆLLES: FREMTID 1. RETORIKKEN OMKRING DEM OG OS Når vi skaber en fælles identitet spejler vi os ofte i de andre.

Læs mere

En ny verdensforståelse

En ny verdensforståelse Juni 2013 - www.stikimod.dk En ny verdensforståelse Af Katrine Ingemann Nielsen og Mikkel Mattsson Green Konspirationsteorier er på én gang vidtfavnende, allestedsværende, mystiske og fascinerende. Men

Læs mere