Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR"

Transkript

1 OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR

2 Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps hovdkontor, tankr omkring d funktionr t hovdkontor kunn indhold, ønskt om at komm tættr på frivillig-miljøt, nær bliggnd på dn kollktiv trafik og hrignnm ltt adgangn til vors hovdkontor, og samtidig komm nærmr hovdstadn r nu faldt på plads. Januar månd slår vi dørn op for all og bydr vlkommn i ny omgivlsr for mdlmmr, ansatt, samarbjdspartnr, forningr, lvrandørr og øvrig. Tæt på dn kollktiv trafik Dansk Folkhjælp r om nogn n organisation som r afhængig af hurtig adgang til dn kollktiv trafik. Md købt af jndommn i Guldborgsund Kommun r vi kommt tæt på d stor invstringr dr gørs i dn kollktiv trafik som ld i tablringn af n fast forbindls til Fmrn. Om få år vil rjstidn fra Nykøbing Falstr station til hovdstadn kunn gørs på undr n tim, og dt r n væsntlig årsag til valgt af dn bliggnhd som organisationns hovdkontor nu får. Dt btydr, at all vil få lttr vd at komm til organisationns hovdkontor, når man ankommr md offntlig trafik, og samtidigt vil organisatio- 2 pkt 4-5. rt i rs Ldrn t rnov v l b r n g in. n Byg ksistrnd ki gmt væ. 6-7 for dt tionr lå a ll ta s n li r. g li s 8-9 v s a Ulo d træk t kys. t hvidmal s u r h t und har giv marbjd Malrn supr sa t t r æ v r a h r D r om ngn. dr ramm rnovri lp får b jæ h lk o F k s n a D s for sit virk r t plu. lp jæ h 9 l n 18-1 Dansk Forgsund Kommu o b ld u G stæt rs maj Javl, d D: INDHOL 2 NYT HOVEDKONTOR PÅ VEJ MOD NYE OMGIVELSER nns ansatt vær tættr på Købnhavn. Kommr man som rjsnd fra Jylland llr Fyn, så vil dt ikk tag længr rjstid at komm til hovdkontort. Dn vil vær dn samm, som hvis vi bod i Købnhavn, ja ovnikøbt kortr. Rammrn r vigtig Dn ramm som dannr organisationns hovdkontor r mgt vigtig også dn fysisk. Flytningn til dn ny bygning givr os god mulighdr for at få n rækk funktionr ind i organisationns hovdkontor. Tidligr har dt vært sådan, at når dr skull holds mødr md ovr 20 dltagr, har vi vært afhængig af at mødrn skull holds udn for organisationns hovdkontor. Md dt nyt kontor får vi mødfacilittr, som kan hus minimum 50 prsonr i t nklt mødlokal, sidløbnd md at n rækk øvrig mødfacilittr r i brug. Vors kursusvirksomhd styrks tilsvarnd ignnm dt ny hovdkontor, ligsom rammn i høj grad r forbdrt ift. at kunn fungr som mød- og kursusstd. For organisationns ansatt blivr dr også tal om n væsntlig bdring af d fysisk rammr for arbjdspladsn, hvor dr r blvt mr plads og bdr individull rammr for dn nklt ansatt. FOLKEHJÆLPEN UDGIVES AF: Dansk Folkhjælp Brovjn Nykøbing F. Tlf.: ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Klaus Nørlm FORSIDEFOTO Rikk Folm Brg LAYOUT Katrin Hartmann, Dansk Folkhjælp Eftrtryg og citatr r tilladt md kildangivls. Indlæg bragt i Folkhjælpn r ikk nødvndigvis sammnfaldnd md Dansk Folkhjælps mningr og stratgir. DANSK FOLKEHJÆLPS NYE HOVEDKONTOR SET FRA HAVEN. Tæt på frivillig-miljøt Dansk Folkhjælps vigtigst aktiv r d frivillig, d r hjørnstn i vors arbjd og virk. Drfor r dt også dn mst vigtigst fordl af all, at vi nu kommr tættr på dt frivillig-miljø som vi r n dl af, og at vi i ndnu højr grad nd tidligr kan bliv n nær rssourc, som d gør brug af i drs hvrdag. Md langt bdr rammr for frivillig-miljøt nd vi tidligr har kunnt tilbyd, og md n langt bdr mulighd for at komm til os i gn bil llr md dn kollktiv trafik, r dt vors håb dtt hurtigt vil kunn mærks md ibrugtagningn af dt ny kontor. Samtidig flyttr vi til landsdlns størst by, og dt r drfor hlt naturligt at dt som r Dansk Folkhjælps stills til rådighd for andr forningr, når vi ikk slv brugr dt. Drfor vil vi tilbyd forningr på Lolland og Falstr om at gør brug af vors ramm, hvis dt kan vær til gavn for drs frivillig arbjd. En vigtig arbjdsplads i provinsn I Dansk Folkhjælp r vi glad for fortsat at vær n af d arbjdspladsr, som sagtns kan s sig slv md n bliggnhd i provinsn, og at vi ntop r bvist på, at dt sagtns kan lad sig gør at udvikl n organisation og tiltrækk kvalificrt arbjdskraft på trods af n bliggnhd udnfor landts hovdstad. Slvom vors flytning blivr t vmodigt farvl md Lolland Kommun, hvor hovdkontort har haft sin bliggnhd indtil nu, så blivr dt t goddag til Guldborgsund Kommun som hlt fra vors først hnvndls har tagt godt og profssionlt imod os. D har fra startn kunn s dt som n frivillig landsdækknd humanitær organisation kan tilfør kommunn, og d har hl vjn bakkt op om d planr og ønskr vi har for stdt, ligsom d sr god mulighdr for t samarbjd mllm kommunn, Dansk Folkhjælp og dt lokal forningsliv. Dt glædr vi os til at tag fat på. 3

3 ARKITEKTEN Bygningn r blvt rnovrt i rspkt for dt ksistrnd Md ærbødighd for dt oprindlig har arkitktn forandrt dn tidligr amtmandsbolig til hovdkontor for Dansk Folkhjælp TEKST & FOTO: Journalist RIKKE FOLM BERG Arkitkt Ulla Albrtsn holdr t farvkort op mod d nymald vægg. Et øjblik sr hun tænksom ud md hovdt på skrå og t grundnd blik. Hun r i gang md at bring bygningn tilbag til sin oprindls for så vidt angår blandt andt farvkulørrn på alt fra væggn indvndig til vindusgsimsrn udvndig. Ulla Albrtsn lavr t lill nik md hovdt, som én dr træffr n sikkr bslutning, så læggr hun farvkortt fra sig og kiggr op. Klar til at sætt ord på, hvilk tankr hun har gjort sig om istandsættlsn gnrlt. Dn tidligr amtmandsbygning r klassificrt som bvaringsværdig, drfor har vi gjort os mgt umag md at rnovr dn båd indvndig og udvndig i rspkt for dt ksistrnd, forklarr arkitkt Ulla Albrtsn fra arkitktfirmat Friis Andrsn A/S. Og dt r dn ikk udn grund, påpgr arkitktn. Dn statlig bygning fra 1877 rummr n rækk æsttisk kvalittr, som hlt åbnbart skal bvars: Smukk høj træpanlr, kønn vindusrammr, sndkrrd radiatorskjulr, stuk, svungn trappglændr og gaml kønn fyldningsdør. Dr r ingn grund til at skift sådan nogn fint forarbjdd lmntr ud. D r af n håndværksmæssig kvalitt, som man næstn ikk lavr længr. Drfor r dt bdr at istandsætt f.ks. d gaml vindusrammr frm for at skift dm ud, sigr arkitktn og påpgr: Dsudn r dt smagfuldt og tiltalnd at gnbrug d oprindlig matrialr. D har drs gn æsttik. Slv d bdst bvard dørhåndtag har Ulla Albrtsn sørgt for at få rnovrt og sat tilbag på udvalgt dør. Mgt slidt Uanst fordums skønn dtaljr så trængt dn tidligr amtmandsbolig i dn grad til at bliv sat i stand. Alt var mgt slidt, så håndværkrn har måttt knokl på for at få bygningn til at frmtræd præsntabl ign. Dsudn r hovdbygningn gnnm årn hr og dr blvt malt i farvr, som ikk har passt ind i dt ksistrnd, ligsom KORT OM BEVARINGSVÆRDI: BEVARINGSVÆRDI ER ET REDSKAB TIL AT PASSE PÅ BYGNINGSKULTUR BYGNINGERS BEVARINGSVÆRDI REGISTRES OFTE EFTER DEN SÅKALDTE SAVE-METODE (SURVEY OF ARCHITECTURAL VALUES IN THE ENVIRONMENT) HER VURDERES BYGNINGENS ARKITEKTONISKE-, KULTURHISTORISKE- OG MILJØMÆSSIGE VÆRDI SAMT DENS ORIGINALITET OG TILSTAND SKALAEN GÅR FRA 1-9, HVOR KARAKTERERNE 1-3 REGNES FOR EN HØJ VÆRDI, 4-6 FOR MIDDEL VÆRDI OG 7-9 FOR LAV VÆRDI. DET NYE HOVEDKONTOR HAR BEVARINGSVÆRDIEN 3 (KILDE: dr r blvt lagt gulvblægningr, skiftt dør ud og forsænkt loftr. Dr har drfor vært n opgav md at rtt op på nogl af d mindr hldig rnovringr, tilpasningr og forandringr, som har fundt std gnnm tidn undr skiftnd amtmænd. Drudovr fik hovdbygningn i 1954 n tilbygning, som hllr ikk fulgt stiln i dt ksistrnd. Dn udfordring har Ulla Albrtsn løst vd at vd at lad ovrfladrn på vægg, gulv og loftr i båd hovdbygningn og sidbygningn få t så nsartt præg som muligt. Få ændringr D ændringr dr r blvt lavt indvndig r udlukknd lavt for at tilpass hust til dt brug, som hust skal hav, forklarr arkitkt Ulla Albrtsn. Dr r blvt lavt flr og ny toilttr, n kantin og n lvator til handikappd. Drudovr har Ulla Albrtsn forsøgt ULLA ALBERTSEN FORAN DET NYE GLASPARTI, DER BINDER HOVED- OG SIDEBYGNINGEN SAMMEN PÅ EN GENNEMSIGTIG MÅDE. HUSETS HISTORIE HELT KORT: I 1877 OPFØRTE KØBMAND DRESLER PATRICIEREJENDOMMEN PÅ BROVEJEN 4. BLOT TI ÅR SENERE I 1887 SOLGTE ENKEFRU DRESLER DEN NÆSTEN NYE VILLA TIL STATEN FOR KRONER. I 1890 FLYTTEDE AMTMANDSBOLIGEN FRA SIN HIDTIDIGE PLACERING PÅ TORVET I NYKØBING FALSTER TIL VILLAEN PÅ BROVEJEN OVERFOR JERNBANESTATIONEN. I DE NÆSTE HUNDREDE ÅR BOEDE SKIFTENDE AMTSMÆND I BOLIGEN. I 1954 BLEV DER LAVET EN TILBYGNING, DER UDVIDEDE ANTALLET AF KVADRATMETER BETYDELIGT. I LØBET AF 1980 ERNE OPHØRTE BYGNINGEN MED AT VÆRE EMBEDSBOLIG. STIFTAMTMAND WERNER WILLERSLEV-OLSEN BLEV DEN SIDSTE AMTSMAND, DER, FOR EN KORT BEMÆRKNING, BOEDE PÅ BROVEJEN 4. HEREFTER FUNGEREDE BYGNINGEN UDELUKKENDE SOM KONTOR. EFTER KOMMUNALREFORMEN I 2007, HVOR AMTERNE BLEV NEDLAGT, BLEV AMTMANDSBOLIGEN SAT TIL SALG AF STATEN FOR 12 MILLIONER KRONER. I 2013 KØBTE DANSK FOLKEHJÆLP BYGNINGERNE FOR 4 MILLIONER KRONER. at gør bygningrn så transparnt som muligt. Dt har hun gjort vd at lad ny skillvægg vær lavt af glas. Glasvæggn givr nogl lang kik ignnm bygningrn - båd i hovdbygningn og i sidbygningn, som får hust til at syn åbn og transparnt, sigr arkitktn. Dn samm åbnhd har hun md få forandringr skabt udvndig. Hr har hun fåt brudt nogt af dn høj murstnsmur langs fortovt nd og rstattt dn af gittr. Dt btydr, at når forbipassrnd går på fortovt, kan d flr stdr få t kig hlt om i havn, som liggr på bagsidn af hovdbygningn, fortællr Ulla Albrtsn. Ikk mindst fordi dn lill bygning, dr bindr hovdbygningn og sidbygningn sammn, også r blvt gjort gnnmsigtig md stor glaspartir i stdt for port og murværk. På dn måd har arkitktn forsøgt at gør dt ny hovdkontor til t åbnt std for ansatt, mdlmmr, samarbjdspartnr og omvrdnn. 4 5

4 INGENØREN Ulovlig linstallationr lå gmt væk i hvidmald trækassr D tknisk udfordringr undr ombygningn har primært bståt i forældd og ulovlig linstallationr og gammldags vvs, fortællr Kim Jnsn, ingniør i AJ Consult A/S og rådgivr for Dansk Folkhjælp undr rnovringn TEKST & FOTO: Journalist RIKKE FOLM BERG Da rnovringn var gåt i gang blv n af Kim Jnsns kollgar i AJ Consult A/S ringt op. Håndværkrn var i rum ftr rum støt på ldningr, dr lå gmt væk i hvidmald trækassr. I må hllr lig kigg på dt hr? lød opfordringn. Kim Jnsns kollga tog drfor ud og lavd n bsigtigls. Dt han så, vist sig at vær nogt rigtig skidt. Bygningrn gmt på n mass hidtil ovrst ulovlig linstallationr. Vi havd ikk st dm vd dn gnnmgang, som vi lavd forud for rnovringn, da udbudsmatrialt til ntrprnørn skull lavs. Dt skylds, at diss linstallationr lå skjult i små hvidmald trækassr placrt ntn i kantn af stukkn i hovdbygningn llr i ovrgangn mllm væg og loft i sidbygningn. Så d gik nærmst i ét md stuk og vægg, forklarr Kim Jnsn og tilføjr: Jg har aldrig st nogt lignnd. D var virklig godt gmt væk. Udovr at bliv ovrraskt blv Kim Jnsn, dr r Dansk Folkhjælps kontaktprson i AJ Consult A/S, også ærgrlig, da hans kollga fortalt ham om dt. For dt kostr jo png. All d uforudst ting, som man stødr på undrvjs, r dr økonomi i, sigr Kim Jnsn og påpgr: Mn man kan ikk lav n ombygning i t gammlt hus, udn at dr stødr nogt til undrvjs. Når man bgyndr at pill tingn fra hinandn, dukkr dr altid nogt op, forklarr han. Ntop drfor var dr også sat n solid post af i budgttt til uforudst ting, påpgr dn rådgivnd ingniør. Dr var ikk andt for nd at få dt ordnt. Vi har bvart dt l, vi kunn, og så har vi skiftt dt, som skull skifts. Installationrn r blvt opdatrt. Nogl stdr var kablrn af stof. Nogl stdr var installationrn tilsluttt udnfor rlær. Dt har jg gntlig synts var ovrrasknd og lidt bsyndrligt. For dt offntlig, dr tidligr har jt bygningn, har jo ikk haft grund til at få dt lavt forkrt, llr spar så mgt på pngn at dt ikk blv lavt ordntligt. Så dt må simplthn hav vært lavt af udygtig håndværkr, sigr Kim Jnsn. Et gammldags varmanlæg En andn stor udfordring vist sig at vær varmanlæggt. Dt r nmlig t gammlt såkaldt t-strgt anlæg. Dt btydr, at vandt i varmanlæggt løbr til dn først radiator, drnæst til dn næst, og dn næst, og dn næst, og når vandt så når ud til dn sidst radiator, så r dt blvt koldt, forklarr Kim Jnsn. Dt svær r at styr sådan t anlæg, så dt kommr til at virk ordnligt. Mn dt kan godt lad sig gør, påpgr dn rådgivnd ingniør. Dr skal bar fart på vandt. Så dt r dr kommt. Mn drudovr var dt lidt af n udfordring, at hovd- og sidbygningn har forskllig opvarmningsbhov, fordi d ikk r byggt ns. Mn da jndommns varmkild r fjrnvarm, r dr hldigvis varm nok. Dt har drfor blot vært t spørgsmål om at få dt styrt og rgulrt rigtigt. Dt har vi fåt grb om, sigr Kim Jnsn. Ændrd planr undrvjs Dr har også vært n dl ksmplr på, at dt ikk har kunnt lad sig gør at lav tingn som først tiltænkt. Så planr har måttt ændrs og tilpasss. Vi vill f.ks. grn hav haft sat ny lås i dørn, mn dt kunn ikk lad sig gør, da d ny lås fyldt for mgt i forhold til d ksistrnd dørs tykklsr. Så dt var ntn ny dør llr gammldags lås. Dt blv til gammldags lås. D fungrr lig så godt og sikkrt. D r bar ikk ligså pæn, fortællr Kim Jnsn. Dr har ikk vært så mang udfordringr i forhold til bygningrns konstruktion. Undr dn ny trapp, som r blvt lavt til sidbygningn, mått vi hav n gotknikr på for at vær sikr på, at trappn kom til at stå på fast bund. Vi havd brug for at find ud af, hvor dybt vi skull grav nd i jordn for at find nogt, dr var fast nok til at støb fundamnt på, forklarr Kim Jnsn. Mn d størst udfordringr har vært l og vvs samt all d andr uforudst arbjdsopgavr, som dr har vært mang af. Vi har oplvt at riv n væg nd mllm to lokalr for så at opdag, at gulvn ikk var i samm højd. Dt har så også skull ordns. Dt har vi klart vd at nivllr gulvn, fortællr dn rådgivnd ingniør. Samt n kloak udndørs som måtts skifts, ikk bar lidt ud, mn hlt ud. Mn dr har ikk vært udfordringr, som vi ikk har kunnt find løsningr på, sigr Kim Jnsn. KIM JENSEN, INGENIØR I AJ CONSULT A/S, SIGER: MAN KAN IKKE RENOVERE GAMLE HUSE, UDEN DER STØDER UFORUDSETE TING TIL. DET GJORDE DER OGSÅ UNDER RENOVERINGEN AF BROVEJEN. 6 7

5 MALEREN MALEREN HAR GIVET HUSET ET KYS Hust r blvt slbt, spartlt og malt på næstn all fladr. Dt r bar lig blvt kysst, sigr malrn om smukksringn af d mang kvadratmtr TEKST & FOTO: Journalist RIKKE FOLM BERG Hvis jndommn bar lig r blvt kysst af malrn, så har dt vært t af d dyb og indrlig af slagsn. For all vindusrammr har vært pillt af og r blvt kittt, slbt, og malt. All loftr og vægg r blvt spartlt og malt. All panlr, karm, dør og radiatorskjulr r blvt slbt og malt. Dt har altså hvrkn vært t lt llr ovrfladisk kys. Dt har vært t normt arbjd. Hvordan i alvrdn vil I nå at mal alt dt? spurgt nogl af d andr håndværkr malrn Lars Jnsn, da dt blv malrns tur til at gå i gang undr rnovringn. Rolig nu, svard Lars Jnsn. Vi skal bar lig hav dækkt af, så kørr dt. LARS JENSEN ER EKSPERT I AT SPRAYMALE. HAN VED LIGE, HVORDAN HAN SKAL GØRE, FOR AT MALERSKYEN LANDER HELT RIGTIG. LAGET MÅ IKKE BLIVE FOR TYKT, FOR SÅ LØBER MALINGEN, FORKLARER HAN. MEN INDEN HAN KAN SPRAYE, ER DER FØRST EN MASSE FORBEREDENDE ARBEJDE, DER SKAL KLARES Frm md spraymalingn Dt gjord dt også. Han og hans kollga Michl havd n stratgi, som gik ud på at dækk alt af for så at spraymal alt, hvad dr skull mals af træværk: Vindur indvndig, høj træpanlr, karm, dør og radiatorskjulr. slibs, spartls, slibs ign, og så vasks ign. Dt vill vær hlt umuligt at pnsl sig ignnm. Dt vill kræv ti mand, og vi har kun vært to til at løs opgavn. Så gik dt pludslig hurtigt md at få alt træværkt til at skinn hvidt og blankt. Så ftr at hav malt loftr md rullr, gik d to i gang md at dækk af: Hvrt nst flt i d stor vindur md små og stor sprossr, hvrt nst grb på dørn, gulvn, radiatorrn og så vidr. Dt først stykk tid så dt ikk ud som om, at dr rigtig skt nogt. Dr skull jo også vasks skidt væk md grundrns, KOLLEGAEN MICHEL I FULD GANG MED AT SÆTTE TYKT BRUNT PAPIR PÅ ALLE RUDERNE MED MALERTAPE. 8 Mn når alt r klart, så går dt stærkt. Så kan man gå ind md spraymalingn og på 10 minuttr få malt alt træværk i hvrt værls, fortællr Lars Jnsn. Dt får mig altid sådan lidt op at kør. Man har gåt dr og dækkt af, og dækkt af, og så bang!, så r dn dr. Dt r rart. Så kan man mærk, at man kommr vidr, fortællr malrn. Drftr var dr kun væggn tilbag, som d to malr har malt på hlt almindlig vis md rullr. NÅR FØRST DER ER DÆKKET AF TAGER DET INGEN TID AT SPRAYMALE TRÆVÆRKET 99

6 JURISTEN Dr har vært t supr samarbjd undr rnovringn Dr r n koncntrrt og rar stmning på dagns byggmød. Dn har kndtgnt samarbjdt mllm all partr hl vjn, fortællr Carstn Rasmussn, jurist og konsulnt for Dansk Folkhjælp på byggrit CARSTEN RASMUSSEN HAR TAGET SIG AF DET JURIDISKE FOR DANSK FOLKEHJÆLP I FORBINDELSE MED RENOVERINGEN. OG SÅ HAR HAN SIDDET MED TIL ALLE BYGGEMØDERNE SIMPELTHEN FORDI DET HAR VÆRET SPÆNDENDE TEKST & FOTO: Journalist RIKKE FOLM BERG Dt r mørkt og mudrt udnfor Dansk Folkhjælps kommnd hovdkontor, hvor gravmaskinr, byggmatrialr og varvogn kæmpr om pladsn. Dt r n onsdag morgn i dcmbr 2013, klokkn r lidt ovr 08.00, og indnfor skal dt ugntlig byggmød til at gå i gang. Dr r ni mænd og én kvind om bordt i dt støvd og primitivt oplyst rum, som p.t. udgør bygningns maskinrum. Hr blivr opgavr koordinrt, aftalr indgåt og løsningr fundt. Dr r dampnd varm, sort kaff i plastikkrusn og n arbjdsom og frdsommlig stmning. Ulla Albrtsn, arkitkt hos Friis Andrsn A/S, ldr mødt. TDC, hvornår kommr d? spørgr hun og får svar. Ulla Albrtsn har n lang list af punktr, som hun skal ignnm. Indvndig mur og flisarbjd afsluttt i hovdbygning. Montring af indvndig dør pågår. All rør r trukkt. Vindusmontring færdig konstatrr hun punkt for punkt, og så blivr dr ntn samtykkt llr supplrt md bmærkningr fra d øvrig. Da linstallationn i ét af rummn, blivr drøftt, blivr dr f.ks. sagt: El blivr nødt til at flytt, for vandt kan ikk flytt sig. 10 En fast dltagr Carstn Rasmussn, jurist og konsulnt for Dansk Folkhjælp, har dnn onsdag ligsom all andr onsdag undr rnovringn - tagt turn i vintrmørkt fra Nakskov til Nykøbing Falstr for at dltag i byggmødt. Dt r gntlig ikk fordi, at dt r strngt nødvndigt, at jg r md til all mødrn. Dt r jo arkitktn og ingniørn, dr førr tilsyn md rnovringn, mn jg syns, at dt r intrssant at følg procssn, sigr Carstn Rasmussn, dr har tagt sig af udbudsmatrial, kontraktr samt divrs andr dokumntr i forbindls md rnovringn. Af rn og skær intrss r han blvt vd md at følg forløbt tæt, slv om hans primær roll i forbindls md rnovringn r at tag sig af dt juridisk. Carstn Rasmussns oplvls r, at samarbjdt mllm arkitkt, ingniør, ntrprnør og håndværkr har vært rigtig godt. Alt r forløbt mgt frdsommligt på byggmødrn, fortællr han. God og billig løsningr Carstn Rasmussn syns rigtig godt om dn jndom, som Dansk Folkhjælp nu skal hav hovdkontor i. Først gang jg kom ind i hust fór jg næstn vild, fordi dr r så mang gang, dør og tagr. Mn dt gik hurtigt ovr. Dt r jo også dt, dr gør hust spændnd. Dn gaml jndom md all dns kringlkrog r virklig nogt at værdsætt. Hust har n fantastisk patos og god, vnlig lokalr. Jg tror, at dt vil giv t rigtig godt arbjdsmiljø, sigr han bgjstrt. Han havd dog n lill bkymring lig i startn af rnovringn. Umiddlbart synts han, at dt så ud som om, dt vill bliv n bsværlig opgav at få dn gaml hrskablig bygning til at fungr md sidbygningn af nyr dato, påpgr han. Mn md arkitktn og ingniørns hjælp, r dt lykkds rigtig godt, sigr han. D har virklig vært god til at vælg båd d billig og d rigtig løsningr, så dt hl hængr fint sammn, sigr han. Lill skrd i tidsplann Indtil dnn dags byggmød i dcmbr holdr tidsplann. Mn da dt r rundt af, må Carstn Rasmussn lidt bkymrt konstatr: Indflytningsdaton sr ud til at bliv skudt lidt frm i tid. Dt blivr dn også. Et par dag snr skrivr Klaus Nørlm til undrtgnd, at indflytningsdaton r rykkt fra d. 31. dcmbr 2013 til d. 17. januar Mn som han skrivr ftrfulgt af n smily: Sådan går dt tit md gaml bygningr. Og daton for åbningsrcptionn hddr stadig d. 31. januar

7 ORGANISATIONEN Dansk Folkhjælp får bdr rammr om sit virk Dansk Folkhjælp sr frm til, at rykk ind på dn ny adrss på Brovjn 4 i Nykøbing F. Hr r god rammr om organisationns og administrationns daglig arbjd samt lokalafdlingrns og mdlmmrns aktivittr., TEKST: Journalist RIKKE FOLM BERG FOTO: Dansk Folkhjælp Dansk Folkhjælp sr frm til, at organisationn rykkr ind på dn ny adrss på Brovjn 4 i Nykøbing Falstr. Hr r god rammr for organisationns og administrationns daglig arbjd, lokalafdlingrns og mdlmmrns aktivittr, md kun 150 mtr til bangårdn og n kort rjstid til Købnhavns Hovdbangård, n supr positivt indstillt kommun samt intrssant lokal samarbjdspartnr. Alt sammn vigtig forhold dr liggr til grund for bslutningn om at lad Dansk Folkhjælp hold flyttdag. For Klaus Nørlm handlr hovdkontorts flytning om at sikr d bdst mulig vilkår for organisationns virk. I Dansk Folkhjælp r vi optagd af, at vi som organisation kan tilbyd n god ramm om vors mang aktivittr for vors mdlmmr, ansatt og samarbjdspartnr. Dt indbærr, at dr skal vær d kvadratmtr, som vi skal brug til d ansatt samt til mdlmmrns mang mød- og kursusaktivittr. Drudovr indbærr dt, at dt skal vær lt at komm til hovdkontort md offntlig transport. Især dt sidst har md n hidtil placring i Holby på Lolland vært lidt af n udfordring, sigr Klaus Nørlm. cring af tognttt på udvalgt stræk, n ny Storstrømsbro og dn kommnd Fmrnforbindls. Ifølg Klaus Nørlm har diss invstringr vært stærkt mdvirknd til, at Dansk Folkhjælp har valgt at bliv i områdt. GENERALSEKRETÆR KLAUS NØRLEM GLÆDER SIG TIL FLYTNINGEN AF HOVEDKONTORET, OG HAN HÅBER, AT ANDRE ORGANISATIONER OG FORENINGER VIL BRUGE DE NYE BYGNINGER. Dt gav os mulighd for at bliv i t områd af landt, hvor vi r glad for at hold til, for nu blivr dt båd nmmr og hurtigr for vors mdlmmr og samarbjdspartnr at komm til organisationns hovdkontor, sigr Klaus Nørlm. Før var dt nogt af n stropptur for all, dr skull til hovdkontort md offntlig transport. Et mr jævnt Danmark At Dansk Folkhjælp ikk tagr konskvnsn af ønskt om at vær lt tilgænglig og Lt at komm til og fra Udovr at dt ny hovdkontor liggr få skridt fra bangårdn i Nykøbing Falstr, vil rjstidn til hovdstadn indnfor nogl år komm hlt nd på 50 minuttr. Dt skylds n rækk kommnd anlægsbyggrir i infrastruktur i rgionn lktrifirykkr hovdkontort til f.ks. Købnhavn, skylds at Dansk Folkhjælp grn vil vær md til at sikr arbjdspladsr i provinsn. Danmark har brug for at vær t mr jævnt fordlt Danmark, hvor godr og byrdr blivr sprdt mr ud. Dt dur ikk, at godrn klumpr sig sammn i landts fm størst byr, og at byrdrn skal løfts på landt aln. For at undgå at dt skr, r dt vigtigt at fasthold og skab arbjdspladsr i provinsn. Dr vil Dansk Folkhjælp grn gå foran. Dt passr godt til dn organisation, som vi r, og dt arbjd vi lavr, sigr Klaus Nørlm og tilføjr: Vi bhøvr ikk allsammn bo på H.C. Andrsns Boulvard i Købnhavn. Fornuftig økonomi Md dn bliggnhd vi har valgt, har vi dsudn fåt mulighd for at få d kvadratmtr, som vi skull brug til n fornuftig pris, fortællr Klaus Nørlm. Dt btydr, at økonomin i ovrtagls af bygningn sr rigtig fornuftig ud for Dansk Folkhjælp. Prisfaldn på boligmarkdt ignnm d snst år r kommt Dansk Folkhjælp til gavn. Amtmandsbolign blv i 2007 i forbindls md kommunalrformn udbudt til 12 millionr kronr, mn kunn ftr flr år md finanskris i 2013 rhvrvs for fir millionr kronr. Pngn til købt af Amtmandsbolign kommr fra d indtægtr Dansk Folkhjælp fik ind, da organisationn for ikk så læng sidn frasolgt n jndom i Købnhavn. På plussidn r også, at d bygningr som Dansk Folkhjælp hidtil har haft til hus i på Lolland, r solgt pr 1. fbruar 2014 til n ny jr. Drfor kan organisationn nu flytt ind i bdr rammr til n udgift, dr for organisationn stort st r udgiftsnutral, oplysr Klaus Nørlm. Undrvjs var dt også n ovrvjls, om dt vill vær bdr at lj nd at j: Mn brgningr vist, at dt vill dt ikk på sigt. I Dansk Folkhjælp r vi optagd af, at vi som organisation kan tilbyd n god ramm om vors mang aktivittr for vors mdlmmr, ansatt og samarbjdspartnr. Trængt til n mak-ovr Da bygningn i Nykøbing Falstr har vært jt af statn har dn hldigvis vært forholdsvist vdligholdt. Mn dn mangld n mak-ovr : Væggn skull mals, gulvn ordns og toilttrn opdatrs. Man kan sig, at bygningn var vdligholdt mn ikk tidssvarnd. Drudovr skull dn udstyrs md handikapvnlig facilittr. Så dt har vi sørgt for, sigr Klaus Nørlm og oplysr, at dr har vært afsat t fast budgt til rnovringn, som r blvt ovrholdt. I budgttt har dr vært afsat midlr til uforudst opgavr, dt har vært hlt nødvndigt idt dr vd ndbrydningsarbjdr i gaml bygningr altid dukkr uforudst opgavr frm. For Dansk Folkhjælp har dt vært vigtigt, at rnovringn skt i stor rspkt for hvordan bygningn oprindligt har tagt sig ud. Dt skylds, at vi grn har villt bvar bygningns histori og anrknd dn btydning, dn har haft i Nykøbing Falstr. Drfor r vi md arkitktns hjælp gåt mgt nænsomt til værks, fortællr Klaus Nørlm. 12 FOLKEHJÆLP NR GENBRUG SÆRNUMMER BROVEJEN FOLKEHJÆLP NR. FOLKEHJÆLP 109 SÆRNUMMER NR. 103 BROVEJEN GENBRUG 13

8 organisationn vært lidt afsondrt grundt bliggnhdn. Før kom folk ikk så oft til os. Dt var mr os, dr tog ud til mødr hos andr. Dt håbr jg, at vi kan få lavt om på nu, sigr Klaus Nørlm, dr allrd har tagt kontakt til Frivilligcntrt i Guldborgsund Kommun, som bor blot t par hus længr nd af gadn. Dt blv n rigtig god først kontakt. Farvl Lolland, goddag Guldborgsund Lolland Kommun har haft kæmp btydning for arbjdt i Dansk Folkhjælp, fortællr Klaus Nørlm. Han håbr ikk, at Lolland Kommun r alt for kd af flytningn. DEN GAMLE AMTSRÅDSSAL HAR OGSÅ FÅET EN ANSIGTSLØFTNING. SALEN ER GODKENDT TIL 50 PERSONER, OG KLAUS NØRLEM HÅBER, AT SALEN MED TIDEN OGSÅ VIL BLIVER BRUGT AF ANDRE END DANSK FOLKEHJÆLP. At arkitktn dsudn har arbjdt mgt md at gør bygningn åbn, skylds ifølg Klaus Nørlm, at organisationn grn visult vil vis, at dr r gnnmsigtighd i dt, dn arbjdr md. Synnrgir md andr organisationr For Dansk Folkhjælp r dt t stort ønsk at dn forbdrd tilgænglighd kan åbn op for, at også andr forningr kan gør brug af organisationns ny domicil. Vi vil grn vær transparnt. At vær åbn r ikk bar nogt, vi sigr, vi grn vil vær. Dt r nogt, vi r. Vi r drfor glad for, at dt også r kommt til udtryk ignnm rnovringn af bygningrn. Vi vil grn arkitktonisk bton: At hr hos os r all vlkomn. Vi vil grn still vors murstn til rådighd. Vi vil også grn still uddannls til rådighd for andr lokal forningr. Ligsom jg forstillr mig, at vi kunn lav tma-mødr, hvor forningr dr lavr arbjd i samm boldgad, kan få gavn af hinandns god rfaringr og idr. Dt r vors ønsk, at vi på dn måd kan bliv t ndnu størr aktiv for lokalsamfundt, sigr Klaus Nørlm. D ansatt følgr md Dansk Folkhjælp r glad for, at mdarbjdr, dr bor på Lolland, Falstr og Sydsjælland også ftr flytningn kan bhold drs arbjd. Nogl sagd: Nå, nu får jg lidt længr til arbjd. Andr sagd: Nå, nu får jg lidt kortr til arbjd. Jg r slv n af dm, dr får lidt længr, mn dt btydr mindr. Dt vigtig r, at dn ramm vi får blivr åbnlyst bdr, sigr Klaus Nørlm. 14 Dt tidligr Holby Kommun tog rigtig godt i mod os, mn Guldborgsund Kommun har også vært imponrnd profssionll. Dn kommun forstår virklig at praktisr, at man grn vil hav folk til at bosætt sig. Vi r blvt tag imod på n god måd, hvor all d buraukratisk stn, dr kan vær på vjn, r blvt fjrnt for os. Så nu vil vi, så godt vi vnr dt, forsøg at gør os til t aktiv for Guldborgsund Kommun. Vi blivr tit omtalt i mdirn som: Dn landsdækknd organisation Dansk Folkhjælp md hovdsæd i Holby på Lolland. Nu vil dt så bliv Guldborgsund Kommun, dr vil få glæd af, at områdt blivr frmhævt, sigr Klaus Nørlm. All r vlkomn til rcption Klaus Nørlm håbr, at lokalsamfundt i Guldborgsund Kommun vil tag ligsom godt imod Dansk Folkhjælp, som forvaltningn i Guldborgsund Kommun har gjort. Ifølg ham vil dt også komm d ansatt i Dansk Folkhjælp til god, fordi dt vil åbn op for n mass inspiration. Dt vil btyd, at vi i Dansk Folkhjælp vil bliv skubbt lidt til og får nogt inspiration fra andr, sigr han. I SIDEBYGNINGEN BLIVER DER ETABLERET MØDEFACILITETER. FOR ENDEN AF GANGEN LIGGER KANTINEOMRÅDET, DER LIGELEDES VIL KUNNE BRUGES I FORBINDELSE MED MØDER OG KURSER. BYGNINGEN ER BLEVET HANDICAPVENLIG, SÅ DER NU ER BÅDE EN KØRESTOLSLIFT OG EN ELEVATOR. Vi håbr, at d r nysgrrig på, hvad dr r kommt ud af rnovringn, hvm vi r, og hvad vi lavr. Vi slår i hvrt fald dørn op og armn ud og invitrr all fra lokalsamfundt til åbnt hus d. 31. januar. Måsk nogn, dr tidligr har arbjdt i bygningrn vil find dt sjovt at kigg forbi? Ligsom vi slvfølglig håbr at s rpræsntantr for dm, dr ovrvjr at brug hust, sigr Klaus Nørlm. Klaus Nørlm påpgr, at dr hvor hovdkontort har liggt hidtil, har 15

9 BORGMESTEREN Dansk Folkhjælp r t plus for Guldborgsund Kommun Borgmstrn i Guldborgsund glædr sig ovr, at Dansk Folkhjælp flyttr hovdkontort til Nykøbing Falstr. Dt sættr kommunn på landkortt, skabr arbjdspladsr og styrkr dn frivillig social indsats lokalt, sigr han TEKST Journalist RIKKE FOLM BERG FOTO: Guldborgsund kommun For borgmstr John Bræddr r dr n stærk signalværdi i, at n landsdækknd organisation som Dansk Folkhjælp vælgr at slå sig nd i Guldborgsund Kommun. Dt r md til at sætt kommunn på landkortt, og dt r man jo altid glad for som borgmstr, sigr John Bræddr, dr ntop r blvt gnvalgt som borgmstr vd kommunalvalgt i novmbr 2013 for lokallistn Nyt Guldborgsund. Han sr flr løftrig prspktivr i, at Dansk Folkhjælp nu slår sig nd i kommunn. Stærk på frivilligt arbjd Ifølg borgmstrn r Guldborgsund Kommun kndtgnt vd at vær n kommun md mang frivillig, dr gør n stor social indsats. Dansk Folkhjælps kæmp frivillig indsats for at hjælp socialt udsatt vil drfor udn tvivl ligg i nær tilknytning til dt ksistrnd frivillig arbjd, dr allrd blivr udført i kommunn. Dt givr nogl fantastisk mulighdr for synnrgir, sigr John Bræddr. Ikk mindst fordi Dansk Folkhjælps hovdkontor kommr til at ligg blot t stnkast fra dn adrss, hvor Guldborgsund Frivilligcntr har til hus. BORGMESTER JOHN BRÆDDER FINDER DET MEGET GLÆDELIGT, AT DANSK FOLKEHJÆLP HELLERE VIL HAVE HOVEDKONTOR I PROVINSEN END I HOVEDSTADEN. DER ER BRUG MERE AF DEN TÆNKNING, MENER HAN. Guldborgsund Frivilligcntr rpræsntrr mr nd 150 frivillig forningr og organisationr md flr nd frivillig, dr ydr n frivillig, social indsats i Guldborgsund Kommun. Omkring borgr gjord i 2012 brug af dn frivillig social indsats i kommunn, frmgår dt af paraplyorganisationns hjmmsid. Så måsk kan dr hlt konkrt komm nogl synnrgir mllm Guldborgsund Frivilligcntr og Dansk Folkhjælp? Dt kunn f.ks. vær, at Guldborgsund Frivilligcntr kunn formidl kontakt til frivillig, dr grn vil hjælp Dansk Folkhjælps i forbindls md indsamlingr? Ligsom dt kunn tænks at nogl af d frivillig i Guldborgsund Kommun kunn få glæd af at trækk på rfaringrn og komptncrn i Dansk Folkhjælp, sigr John Bræddr. Han sr dt som n styrkls af dt allrd mgt stor og ngagrd frivillig social arbjd i Guldborgsund Kommun, at Dansk Folkhjælp rykkr hovdkontort til Nykøbing Falstr. Jg glædr mig til at få n snak md Dansk Folkhjælp om d mulig synnrgir, sigr han. Skabr ny arbjdspladsr I Guldborgsund Kommun r man ikk forvnt md, at n landsdækknd organisation slår sig nd, som borgmstrn udtrykkr dt. D flst landsdækknd organisationr har hovdkontort placrt i hovdstadn. Drfor r dt så mgt dsto mr glædligt Dansk Folkhjælp vælgr slå sig nd i Nykøbing Falstr, sigr John Bræddr. DET ER MEGET GLÆDELIGT, AT DANSK FOLKEHJÆLP HAR VALGT AT PLACERE SIT HOVEDKVARTER I GULDBORGSUND KOMMUNE For dt givr arbjdspladsr til andr områdr af landt nd hovdstadn. Og arbjdspladsr r, hvad dr r brug for i provinsn, påpgr han. Vi skal jo hav stoppt dn skæv udvikling, dr r ovralt i landt, hvor folk flyttr fra landt og ind til d størr byr, sigr han. God infrastruktur r vigtig Ifølg borgmstrn r dr ingn tvivl om, at infrastruktur r nogt af dt vigtigst i forhold til at tiltrækk arbjdspladsr, så folk blivr bond. Dr r vi hldigvis rigtig godt md, sigr borgmstrn. I løbt af n årrækk påbgynds n mass infrastrukturprojktr md stor btydning for Guldborgsund Kommun: Fmrnbron, lktrificringn af tognttt og dn ny Storstrømsbro. Dt btydr, at indnfor n kort årrækk vil dr kun vær knap én tims transport fra Nykøbing Falstr til Købnhavn, sigr John Bræddr. Han r sikkr på, at ntop diss forhold har spillt n stor roll, da Dansk Folkhjælp tog bslutningn om at bosætt sig i kommunn. D hr mang infrastrukturprojktr givr os simplthn mulighd for at sætt hæln i gulvt i forhold til dn skæv udvikling. Vi kan dårligt få armn nd, sigr John Bræddr

10 CHAUFFØREN Javl, drs majstæt Hnry Jnsn var i 1940 rn hrskabstjnr og chauffør for stiftamtmand Frdrik Rvntlow. Han har fortalt gansk morsomt om tidn på Amtsgårdn, hvor han blandt andt srvrd middag for- og vksld ord md Kong Christian X TEKST & REDIGERING: Journalist RIKKE FOLM BERG Jg vil grn fortæll om min tid hos stiftamtmand Rvntlow og vidr frm. Jg må nævn, at jg var på Amtsgårdn i Nykøbing Falstr af to omgang. Først fra 1. maj 1945 til 1. maj Så ign fra tidn 1. maj 1947 til 1. maj D to år var n stor brigls. Jg tænkr særligt på dn nær omgang md stiftamtmandn. Han var n stor brigls. Han var t sjældnt rnhjrtt og korrkt mnnsk. Chaufførn skull lær at kør bil Da jg bgyndt, kndt jg intt til tjnrfagt, og mit nst kndskab til n automobil var dn som Evald, min tidligr arbjdsgivr, havd stånd opklodst undr krign i sin lad, og som jg somm tidr satt mig ind bag rttt i. Dt var vist nok n Ford Bgg dl gik ovr al forvntning, stiftamtmandn og hans husholdrsk, Anna Pdrsn, fik mig hurtigt lært op som hrskabstjnr, og hos kørlærr Marius Ptrsn fik jg lært at kør bil. Grvns bil var n Chvrolt 37, nr. L77. På dtt tidspunkt skull man søg politit om tilladls til at frkvntr n kørskol, mn dt var jo kun n formsag md stiftamtmandns undrskrift. L77 blv jg hurtigt god vnnr md og mang r d tur, vi har tagt sammn. Som oftst var dt sammn md grvn, ntn når han var ud i mbdsmdfør, llr når dt var til slskablighdr. Vidst du, at: MED GRUNDLOVEN I 1849 BLEV STIFTAMTMÆNDENE OGSÅ AMTMÆND. DET BETØD, AT DE BÅDE TOG SIG AF KIRKELIGE OPGAVER SAMT VAR FORMÆND FOR AMTSRÅDET OG ANSVARLIGE FOR UDFØRELSEN AF AMTSRÅDETS BESLUTNINGER. Mang slags gørmål i hvrdagn Til daglig klard frk. Ptrsn og jg hl husholdningn. Hun lavd madn, og jg srvrd. Rngøringn dlt vi. Forudn havd jg adskillig opgavr: Lidt havarbjd, til dt lidt grovr havd vi n pnsionist. Rosita, grvns ridhst skull også passs, dvs. rnss undr samt strigls og fodrs. Hvr morgn når grvn mldt klar, ført jg Rosita op til hovdtrappn, hvorfra han lt og lgant sad op og rd sin daglig morgntur på ca. n tim, oft sammn md biskoppn. Når han kom hjm lukkd han Rosita ind i dn lukkd gård. Når jg så hørt hstskon på brostnn, mått jg ud og bring hnd i stald. Lidt om husts stilartr: HOVEDBYGNINGEN PÅ BROVEJEN 4 ER OPFØRT I STILARTEN HISTORICISME. HISTORICISME ER EN FÆLLESBETEGNELSE FOR EN EUROPÆISK ARKITEKTURSTRØMNING, DER TOG FORSKELLIGE KLASSISKE STILARTER OG BLANDEDE DEM SAMMEN EFTER FORGODTBEFINDENDE. I EUROPA BLOMSTREDE STILARTEN I PERIODEN CA I DANMARK ISÆR I PERIODEN HISTORICISMEN OPSTOD, FORDI 1800-TALLETS NYE HERSKENDE KLASSE BORGERSKABET, ØNSKEDE AT MANIFESTERE SIN MAGT I ARKITEKTUREN UDEN AT HAVE TRADITION FOR EGNE SYMBOLER. SÅLEDES BLEV OGSÅ AMTMANDSBOLIGEN I NYKØBING FALSTER I 1877 OPFØRT I STILARTEN HISTORICISME AF EN REPRÆSENTANT FOR BORGERSKABET, NEMLIG AF KØBMAND DRESLER. Da kongn kom på bsøg Dn størst oplvls fra min tid i Amtsgårdn var nok kongbsøgt. Kong Christian X var på officilt bsøg i Nykøbing Falstr i Han kom md togt i dn konglig salonvogn. Eftr modtaglsn på bann skull kongn til middag i Amtsgårdn. Som bkndt sad majstætn d sidst år af sit liv i kørstol, dt var ftr styrtt md hstn. En falckmand og jg bar kongn op ad trappn på amtsgårdn og vl opp kom han md følgnd bmærkning til os to: Ja, dr r nogt galt md undrsåttrn, ja, bnn mnr jg, d andr r god nok! Undr middagn bstod min opgav i at stå bagvd kongns stol, og sørg for at dr hl tidn var nogt i hans glas. Snr på dagn, da gæstrn var samlt i havstun til kaffn, kom majstætns andn rplik til mig, lig idt jg trådt ind ad dørn md flød - og sukkrbakkn: Flødn, D dr!! Hvortil jg svard: Javl, Drs Majstæt. Ja, dt var min kommunikation md kong Christian dn Tind af Danmark! Hldigt at grvn havd n chauffør Jg huskr også n andn pisod, dr virklig undrstrgd, at dt var godt, at grvn havd n chauffør. Grvn var ikk nogn drvn billist, og da han n tirsdag ftr påsk kom kørnd forbi stationn, drjd n taxa ud foran ham. Jg kom tilfældigvis gånd ovr vd Hotl Baltic, og så hvad dr skt: L 77 ramt taxan md t brag og ud stg grvn. Da han så mig på modsatt fortog, sagd han: Åh, Hnry vil D tag vognn? Grvn gik hjm og lod mig klar dt fornødn. Grvn kørt ikk mgt bil slv. Kun én gang mr minds jg. Dt var kun ét kvartr på turn til Tisvild, hvor han trod, jg var træt. Jg var glad, da jg fik rattt ign md ordn: Jg kan ikk rigtig s, hvor rabattn r! Jg havd nær trådt bundn ud! KILDER: WWW. DENSTOREDANSKE.DK DE KONGELIGE AMTMÆND - EN ERINDRINGSBOG OM AMTMÆND OG AMTER FØR 1970, REDAKTØR FLORIAN MARTENSEN-LARSEN, JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG, 1992 NYKØBING PÅ FALSTER GENNEM TIDERNE, 2. DEL, AF GEORG NØRREGAARD, UKENDT FORLAG, 1982 HENRY JENSENS SKREVNE LIVSHISTORIE, SKREVET AF ANDERS GODTFRED LARSEN

11 VORES NYE ADRESSE ER : DANSK FOLKEHJÆLP BROVEJEN NYKØBING F. 20 FOLKEHJÆLP NR. 103 GENBRUG

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab og Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 2 juli 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Gnralforsamling 2006, brtning s 4 Eftrårts stor arrangmntr s 6 Af Elln Anglbos

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer RANDERS TEMA Nr. 7 / novmbr 2009 / 5. Årgang 3F Randrs præsntrr min arbjdsplads 3F Randrs har d snst år udgivt t tmanummr md n omtal af forskllig arbjdspladsr. Dtt md stor succs, og nu præsntrr d 6 faglig

Læs mere

HOKUS POKUS. - en rejse med FOKUS

HOKUS POKUS. - en rejse med FOKUS HOKUS POKUS - n rjs md FOKUS Indhold Forord Multihus Folkn bag Fru Prang - rjsnd i kunst og kultur Forskl/lighd Et lill kig i frmtidn En famili dukkr op Global storby En visul vlkomst Familialbum Dn grå

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

Lyver du også om mor-livet?

Lyver du også om mor-livet? intrviw Lyvr du også om mor-livt? I sin ny bog Sandhdr fra n løgnr løftr Julia Lahm slørt for nogl af d størst løgn om at vær mor. Læs uddrag fra bogn, og få sandhdr fra forfattrns gt mor-liv. tkst ULLA

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK Ug 46 Onsdag dn 16. novmbr 2011 62. årgang Dn stor jullysfst i Gjrn RING 22 85 85 37 og få t GRATIS bsøg af din lokal gardinbus Læs sid 3 Julmarkdr flr stdr Læs sid 3, 6 og 7 Lgo-mstr skal til Norg Læs

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Tænketank og glade wabi sabi dage

Tænketank og glade wabi sabi dage Tænktank og glad wabi sabi dag Nogt dr lignr 14 dag r gåt sidn min først bog kom på markdt. Jg har på sidlinj fulgt md på folks raktionr, og findr dt supr intrssant hvordan bogn oplvs. Da jg startd på

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet DECEMBER 2015 52. ÅRGANG DIAKONbladt G L Æ D E L I G J U L O G G O D T N Y T Å R 4 2 Diakonforbundt DIAKONbladt Filadlfia og Diakonhøjskolns Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

DU DANSKE LAND O G VA N D BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK

DU DANSKE LAND O G VA N D BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK DU DANSKE LAND O G VA N D d v r s l v l Sjlrop BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK R U N DT OM BORNHOLM: ET O VER B L I K Ud i dn blå Østrsø liggr solskinsøn

Læs mere

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel Magasin 2 april 08 Portræt: Dt handlr om at turd! Tma: Nakskov Kultur: Aura Dion: Om at gør n forskl Portrætbog om Villy: Dn politisk rohakkr 2. halvlg: Danmarks afhængighd af udlænding Vrsus: Børn på

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 1 fbruar 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Barndommn på Spurvhøj af Poul Eriksn s 4 Hvidovr kulturarvskommun? af Poul

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab og Historins Hus Hvidovr 26. årgang Nr. 1 fbruar 2008 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Industrihistorir på Vstgnn s 4 Planlægningns Landskabr Poul Svrrild

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub Odns Fotografisk Amatørklub ofa-fotoklub.dk juli-sptmbr 2005 1 n a lm o H g r lin E : to o F Formandn har ordt Skr dr n udvikling i OFAs billdr, llr r vi n flok forstnd fotonørdr, som lavr d samm billdr

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

Referat: Styrelsesmøde i Børneneuropsykologisk selskab

Referat: Styrelsesmøde i Børneneuropsykologisk selskab sid1 af 5 Tidspunkt: 7. sptmbr 2017 kl. 18:30 Mødstd: Cntr for Hjrnskad Amagrfælldvj 56 A 2300 Købnhavn S Rfrat: Styrlssmød i Børnnuropsykologisk slskab Dltagr:, Pia,, Katrin Afbud: Kit, Hidi, Mtt Rfrat:

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere