Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010"

Transkript

1 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser, herunder læreplanerne. Denne Vejledning/Råd og vink indeholder forklarende kommentarer til nogle af disse bestemmelser, men indfører ikke nye bindende krav. Desuden gives eksempler på god praksis samt anbefalinger og inspiration, og den udgør dermed et af ministeriets bidrag til faglig og pædagogisk fornyelse. Citater fra læreplanen er anført i kursiv. INDHOLD 1. Identitet og formål Identitet Formål Faglige mål og fagligt indhold Faglige mål... 3 Eksempel: Mennesket som historieskabende og historieskabt Kernestof... 6 Dansk historie og identitet... 6 Hovedlinierne i Europas historie fra antikken til i dag... 6 Natur, teknologi og produktion i historisk og nutidigt perspektiv... 6 Centrale kulturmøder i europæisk historie... 7 Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv... 7 Brud og kontinuitet dansk og europæisk historie... 7 Ideologiernes kamp i det 20. Århundrede... 7 Nye grænser og konflikter Supplerende stof Tilrettelæggelse Didaktiske principper... 9 Brug og misbrug af historien Den lille og store historie Myte og realitet i historien Metodiske krav, herunder krav om inddragelse af forskellige materialetyper Kravene til anvendelse af faglige begreber Kravene til kursisternes evne til præcis og nuanceret skriftlig og mundtlig formidling Kursisterne skal inddrages i valg af problemstillinger og arbejdsformer Arbejdsformer Skriftligt og mundtligt arbejde Projektarbejde og synopsis It Vejledning/Råd og vink Hf-enkeltfagsbekendtgørelsen 2010 Historie B 1

2 3.4 Samarbejde med andre fag Evaluering Løbende evaluering Evaluering af undervisningen Interne prøver Prøveform Eksamensgrundlaget Prøvematerialet Orientering af kursisterne Trækning af opgaven Forberedelsen Eksaminationen Bedømmelseskriterier Identitet og formål 1.1 Identitet Historie beskæftiger sig med begivenheder, udviklingslinjer og sammenhænge fra oldtiden til i dag. Fagets kerne er menneskers samspil, og hvorledes dette i tidernes løb har udviklet kulturer og samfund i en vekselvirkning med naturen. Centralt i faget står tolkningen af den historiske proces og de spor, den har efterladt sig, og hvorledes tolkninger af historien bliver brugt. Historie er både et humanistisk og samfundsvidenskabeligt fag. Udgangspunktet for historie er menneskets handlinger, hvorledes mennesket gennem tiderne i medspil og modspil har udnyttet naturgrundlaget og udviklet samfund og fællesskaber. Mennesket er historiens aktører, hvis handlinger og valg skaber de materielle vilkår og samfundsmæssige rammer. Historie beskæftiger sig således med sammenhængen mellem menneskets handlinger og de strukturer disse handlinger foregår indenfor. Historie er humanistisk i sit fokus på menneskets handlinger/aktiviteter, men også samfundsvidenskabeligt fordi handlingerne/aktiviteterne ses i en strukturel/samfundsmæssig sammenhæng. 1.2 Formål Historieundervisningens opgave er at udvikle kursisternes historiske bevidsthed og identitet, og dermed stimulere deres interesse for og evne til at stille spørgsmål til fortiden, for at nå ny erkendelse af deres samtid. Indsigt i den historiske og kulturelle udvikling i andre samfund skal styrke kursisternes evne til at møde andre kulturer i en verden præget af hurtig forandring og øget samkvem på tværs af kulturer. Undervisningen skal udvikle kursisternes evne til at strukturere og vurdere forskellige typer af historisk materiale og forskellige former for historieformidling. Kendskab til historie styrker kursisternes evne til at reflektere over og anvende viden og indsigt i forhold til aktuelle problemstillinger. Vejledning/Råd og vink Hf-enkeltfagsbekendtgørelsen 2010 Historie B 2

3 Historiefaget er både et fag om fortiden og om den betydning og forbindelse, der er mellem de fortidige begivenheder og nutiden. Undervisningen i faget skal være præget af denne dobbelthed, sådan som det også vil fremgå af læreplanen og af vejledningen i mange sammenhænge. Dertil kommer at undervisningen i fortiden og dens forbindelse til nutiden, skal give kursisterne en dybere forståelse af det samfund og den verden, de er en del af og dermed give dem et bedre og mere kvalificeret grundlag for at være aktive borgere i et demokrati. 2. Faglige mål og fagligt indhold 2.1 Faglige mål Læreplanen indeholder 8 faglige mål, som er retningsgivende og overordnede krav til undervisningen. De er samtidig bedømmelseskriterierne til eksamen, hvorfor målene er styrende i forhold til undervisningens indhold. Det betyder at der kan være faglige mål som nødvendiggør et indhold, der ikke specifikt er formuleret i kernestoffet. De faglige mål befinder sig på forskellige taksonomiske niveauer. Kursisterne skal således lære både at kunne redegøre, analysere, reflektere og forholde sig kritisk. De faglige mål skal naturligvis ikke opfattes som et afkrydsningsskema, og i det samlede forløb bør der ske en progression i kvaliteten af arbejdet med de faglige mål. Den grundlæggende forudsætning for, at kursisterne kan erhverve sig de kompetencer, som de 8 mål foreskriver, er således at de tilegner sig viden om begivenheder og udviklingslinier, og at de bliver i stand til at arbejde metodisk dokumenterende med det historiske materiale. Viden og færdigheder er grundlaget for den nødvendige fordybelse i den historiske udviklingsproces. Viden er imidlertid ikke et mål i sig selv det er først, når viden bruges og kan anvendes, at den får værdi. Gennem fordybelsen kan kursisterne opnå den indsigt og forståelse, som er forudsætningen for at de kan udvikle deres historiske bevidsthed. Nedenfor følger en uddybning af de 8 faglige mål, med eksempler på hvorledes målene kan opfyldes. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at målene er det undervisningen skal rettes imod, og at de kan nås på forskellig måde. Eksemplerne i det følgende skal derfor ses som vejledende. Kursisten skal kunne: - gøre rede for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorien Nationalstaten er til diskussion i disse år. Dette kan derfor give anledning til, at kursisterne får indgående viden om og indsigt i sammenhængene i Danmarks historie, så de bliver i stand til at forholde sig aktivt til den aktuelle udvikling, hvor de nationale værdier udfordres af internationaliseringen. Kravet om, at alle forløb skal relateres til kursistens egen samtid skal også medtænkes. Som et eksempel på et forløb, der dækker de enkelte punkter i denne målformulering, kunne være et forløb af typen: Den danske velfærdsstats udvikling Udgangspunktet kunne være et ønske om at arbejde med velfærdsstatens udvikling, der er en del af kernestoffet, og lade temaet være kursisternes slægtsmæssige illustration af denne udvikling. Emnet inviterer til inddragelse af flere fag, det sproglige, det litterære, det geografiske, det biologiske og det samfundsfaglige aspekt. - opnå indsigt i samspillet mellem natur, individ og samfund i et historisk perspektiv Alle kernestoffets emner kan bidrage til at opfylde dette mål, ja det er vanskeligt at forestille sig en Vejledning/Råd og vink Hf-enkeltfagsbekendtgørelsen 2010 Historie B 3

4 historisk problemstilling, der ikke omfatter samspillet mellem de tre anførte faktorer. Hvem byggede Børsen i København og hvornår? Hvorfor er det vigtigt at vide dette. Forståelsen af samspillet mellem natur, mennesker og samfund forudsætter i forbindelse med dette emne kendskab til 1600-tallets produktionsforhold, og for at forklare, hvorfor Børsen blev bygget, må kursisterne vide noget om monarkens indflydelse på samfundsudviklingen. - gøre rede for sammenhænge og modsætninger mellem nutidige og historiske samfund Omdrejningspunktet i historieundervisningen er at forbinde kursisternes nutid og fortiden. I undervisningen kan det gøres ved både at påvise de forbindelser, der er mellem den moderne tid og fortiden. Det kan gøres ved at vise hvordan den betydning - politisk og økonomisk - landbruget har i det nutidige samfund har sin rod i bl. a. den økonomiske og politiske udvikling i Danmark fra landboreformerne i slutningen af 1700-tallet. På samme måde bør det også altid betones, at fortidens samfund var anderledes end det nutidige samfund, og at de strukturer, der var dominerende i fortiden betød at fortidens samfund altid vil være netop fortidige. Endvidere kan man påvise paralleller imellem begivenheder i fortiden og aktuelle forhold med henblik på at vise ligheder men også hvad der er lige så vigtigt hvordan situationer, der ligner hinanden på tværs af tid også adskiller sig fra hinanden. Eksempelvis vil man i en behandling af Vietnamkrigen kunne drage paralleller til situationen for amerikanerne i Irak og eller Afghanistan, men med det sigte at vise ligheder og forskelle mellem de to engagementer. - reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende Historisk bevidsthed handler om at erkende, at ethvert menneske er historieskabt, og at ethvert menneske er med til at skabe sin egen og samfundets fremtid. Mantraet i historisk bevidsthed er, at vi som mennesker hele tiden fortolker fortiden for at forstå den nutid, vi lever, og at vi i denne proces udvikler forventninger til fremtiden. Ved at udvikle bevidstheden om fortid-nutid-fremtid-processen hos kursisterne udvikles deres selv- og omverdensforståelse, men også deres personlige evne til at forholde sig aktivt til nutiden for at påvirke fremtiden på såvel det personlige som det samfundsmæssige plan. Det er centralt, at kursisterne bliver bevidste om, at enhver historisk og nutidig udviklingsproces er resultatet af valg, og ikke af en udefinerbar udviklingskraft, der styrer uafhængigt af vore ønsker og valg. Enhver tid har sin ikke-virkeliggjorte fremtid, det vil sige alle de valg, der ikke er blevet taget, overfor de valg, der blev taget, og som vi i dag kender resultatet af. Eksempel: Mennesket som historieskabende og historieskabt Terrorangrebet 11. september 2001 og reaktionerne herpå, kulminerende med krigene i Irak og Afghanistan, er eksempler på, at mennesker skaber historie. Hvilken betydning får det, når præsident George W. Bush bruger ordet korstog få dage efter angrebet på World Trade Center? Samtidig er næste generation påvirket af disse historiske begivenheder. Hvilken historie skaber vi? Hvordan skal vi som enkeltindivider forholde os til vores egen kulturs udvikling? Kan vi påvirke den og hvordan er vi selv påvirket? - opstille og formidle historiske problemstillinger mundtligt såvel som skriftligt Da det indgår som et centralt punkt i den mundtlige prøve, at kursisterne skal fremlægge en historisk problemstilling er det nødvendigt i undervisningen både at træne i at opstille og formidle historiske Vejledning/Råd og vink Hf-enkeltfagsbekendtgørelsen 2010 Historie B 4

5 problemstillinger. Ligeledes er det vigtigt at indøve disse kompetencer af hensyn til projektarbejdet i faget. Dertil kommer, at træningen i at opstille og formidle historiske problemstillinger både skriftligt og mundtligt også er et meget væsentlig element i udviklingen af kursisternes studiekompetence. - gennemføre og formidle en undersøgelse af et historisk emne Denne undersøgelse kan både tage sit udgangspunkt i de gængse historiske emner og i lokalhistoriske forhold. Det er både i et bredt og i et mere snævert perspektiv afgørende, at kursisterne får prøvet at arbejde med historien på denne måde herunder tilgodeses det anvendelsesorienterede krav til faget i hf-bekendtgørelsen. - anvende en analytisk/metodisk tilgang til forskelligartet historisk materiale Kursisterne må i undervisningen stifte bekendtskab med mange forskellige materialeformer. I den forbindelse er det vigtigt, at kursisterne får lejlighed til at opsøge fortidens spor uden for skolen. Indsamling af materiale er en vigtig del af forberedelserne til opgaveskrivning. Film, spørgeundersøgelser, interviews, videnskabelige artikler, billeder og etnografika m.m kan indgå i undervisningen og det er vigtigt, at kursisterne bliver opøvede i kritisk brug af netbaserede informationer, og også her vænner sig til at stille spørgsmål til, hvor oplysningerne stammer fra. For de fleste materialetyper giver det dog god mening indledningsvis at anvende en simpel kommunikationsmodel, hvor kursisterne forholder sig til genre, sag samt en afsenders interesser i forhold til en given modtager. Tendens og hvilken kontekst teksten indgår i er vigtige overvejelser i den forbindelse. Ud over overvejelser omkring disse generelle forhold er det åbenlyst, at forskellige materialetyper forudsætter forskellige analytiske greb. - forholde sig kritisk og dokumenterende til eksempler på brug og misbrug af historien. Under arbejdet med de enkelte forløb, er det vigtigt løbende at anlægge en kritisk-metodisk synsvinkel på materialet. Kursisterne skal gennem forløbet møde forskellige eksempler på brug og misbrug af historien. Det kan eksempelvis være gennem analyse af politiske taler, film, propaganda, billeder og plakater. Herved kan opnås, at kursisterne kan anvende deres viden til at dokumentere påstande og relatere synspunkter og værdier til relevante teorier eller værdianskuelser. At forholde sig konsekvent til et synspunkt indebærer endvidere, at man kan vurdere, hvilke følger en opfattelse på kort og lang sigt kan tænkes at få. Kursisternes viden om historie er ikke udelukkende skabt gennem historieundervisningen. Kursisterne møder også i høj grad historien udenfor skolen, og i mange forskellige iklædninger. Det er derfor vigtigt at kursisterne i historieundervisningen får mulighed for at arbejde med mange forskellige materialetyper. Udover de skriftlige kilder bør kursisterne også arbejde med billeder, film, forskellige typer af tv-udsendelser, fiktionslitteratur og blive konfronteret med de forskellige måder at formidle og bruge historien på. Det vil fx ofte være interessant at sammenligne forskellige film om samme emne, og fx overveje forskellen på fiktion og faktion. I de fleste forløb vil det være hensigtsmæssigt at inddrage nogle historiografiske overvejelser over, hvordan emnet eller perioden er blevet fremstillet i historiebøgerne, og med hvilken hensigt. I den forbindelse må forbindelsen mellem mytedannelser og historiebrug diskuteres, og forholdet mellem kursisternes og kollektivets erindring må udnyttes til skærpelse af kursisternes historiebevidsthed. Vejledning/Råd og vink Hf-enkeltfagsbekendtgørelsen 2010 Historie B 5

6 2.2 Kernestof Kernestoffet er: a) dansk historie og identitet b) hovedlinjerne i Europas historie fra antikken til i dag c) natur, teknologi og produktion i historisk og nutidigt perspektiv d) centrale kulturmøder i europæisk historie e) styreformer i historisk og nutidigt perspektiv f) brud og kontinuitet i dansk og europæisk historie g) ideologiernes kamp i det 20. århundrede h) nye grænser og konflikter Kernestoffets emner skal ikke ses som isolerede forløb eller temaer. Tværtimod. Emner om dansk historie og identitet kan godt integreres i et forløb om hovedlinier i Europas historie. Fx vil indførelsen af dansk demokrati i 1800-tallet næsten uundgåeligt også omfatte et bredere europæisk perspektiv om nationalisme, frihedsidealer og ideologier eller omvendt bør et europæisk perspektiv have et indblik til Danmark. Kernestoffets delemner skal altså ikke forstås som selvstændige størrelser, men ses i en bredere sammenhæng, hvor både det tidsmæssige, tematiske og geografiske perspektiv kan gå på tværs af emnerne. Dansk historie og identitet Kursisterne bør stifte bekendtskab med centrale perioder og udviklingslinier i danmarkshistorien. Det vil sige perioder som vikingetiden, middelalder, renæssance, reformation, landboreformer og 1800-tallets nationalisme, identitet og demokrati, industrialisering og klassesamfund, velfærdsstaten og Danmarks internationale placering i det 20. århundrede Man kan vælge at arbejde med emnerne i et længere tidsperspektiv som en lang linie. Hvis man vælger at gennemgå et sådant forløb, bør man foretage en udvælgelse. Det kan være ud fra et overordnet tema (fx centralmagtens udvikling, forholdet mellem menneske og natur, Danmark og omverdenen, landbrugets udvikling, familieliv i Danmark fra vikingetiden til i dag) som nedslag i centrale perioder (vikingetiden, middelalder, renæssance etc.). Kernestoffet kan også integreres i forløb i samarbejde med andre fag (fx reformationen, EU) Man kan også vælge at arbejde indgående med nogle emner, medens andre emner kan inddrages i et længere tidsforløb, ligesom Danmarks historie kan integreres i et forløb om europæisk historie. Hovedlinierne i Europas historie fra antikken til i dag Kursisterne bør have viden om centrale udviklingslinier i Europas historie som antikken, middelalder, enevælde, revolutioner, nationalisme, demokrati og menneskerettigheder. Ikke overraskende er der meget fællesstof mellem dansk og europæisk historie, og det vil derfor være oplagt at forsøge at integrere disse dele af kernestoffet. Natur, teknologi og produktion i historisk og nutidigt perspektiv Et væsentligt fokuspunkt i historiefaget er forholdet mellem menneske og natur. Hvorledes mennesket Vejledning/Råd og vink Hf-enkeltfagsbekendtgørelsen 2010 Historie B 6

7 gennem tiderne har brugt naturen, udviklet metoder til optimal udnyttelse af naturgrundlaget for at sikre menneskets overlevelse og frigørelse fra naturens kræfter. Kursisterne bør stifte bekendtskab med eksempler på menneskets brug af naturen og ikke mindst hvilken betydning menneskets udnyttelse af naturen har haft for selvopfattelsen og for naturen. Centrale kulturmøder i europæisk historie Den historiske udvikling er resultatet af en lang række kulturmøder. I nutiden er der en stærk bevidsthed om, at vi er inddraget i kulturmøder for ikke at sige kultursammenstød. I tråd med det overordnede formål for historieundervisningen at forbinde fortiden med nutiden og at styrke kursisternes evne til at reflektere over og til at anvende viden og indsigt i forhold til aktuelle problemstillinger er det nødvendigt at lade væsentlige kulturmøder indgå i undervisningen. Det kunne eksempelvis være tale om mødet mellem det danske vikingetidssamfund og den vesteuropæiske kristne verden. Det kunne være opdagelserne og deres betydning for både Europa og for de områder, der kom i berøring med Europa. I behandlingen af disse sider af den historiske udvikling må det være afgørende at påpege, hvordan kulturmødet påvirkede alle dem, der blev berørt af mødet. Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv Et andet væsentligt fokuspunkt for historiefaget er forholdet mellem menneske og samfund. Selve fagets kerne er, hvorledes menneskene i samspil og modspil har opbygget fællesskaber og samfund. Kursisterne bør stifte bekendtskab med forskellige måder at styre samfund på, om forholdet mellem stat og individ i de forskellige styreformer samt forholdet mellem ideologi og styreform. Kursisterne bør opnå kendskab til demokratiske, totalitære styreformer og teokrati. Brud og kontinuitet dansk og europæisk historie Ligesom den historiske udvikling er et resultat af en lang række kulturmøder er den også præget af brud og kontinuitet. Eksemplerne på brud er mange reformationen, oplysningstiden, revolutionerne igennem tiden. Under disse brud løber der også en linje, der forbinder det nutidige europæiske og danske samfund med middelalderens samfund, med romerriget og det klassiske Grækenland. Det er vigtigt for kursisternes forståelse af det nutidige samfund med dens konstante forandringer, at de både præsenteres for en fornemmelse af kontinuitet i den danske og den europæiske historie, der kan bidrage til udvikle deres identitet, og samtidig med får den indsigt i fortiden, at den består af brud. Derved kan historieundervisningen gøre dem bedre i stand til at forstå og forholde sig til den nutidige verdens kompleksitet og nye udfordringer. Ideologiernes kamp i det 20. Århundrede Det 20. århundrede er ideologiernes århundrede på godt og ondt. Begyndende med den russiske revolution og afsluttende med Murens fald i Indimellem er der verdenskrige, totalitære regimer, den kolde krig og i kølvandet på dette Holocaust og folkedrab. Men også kampen om og jagten på menneskerettigheder er relevant i denne sammenhæng, herunder det internationale samarbejde, hvis mål har været at sikre et mere stabilt 21. århundrede. Vejledning/Råd og vink Hf-enkeltfagsbekendtgørelsen 2010 Historie B 7

8 Nye grænser og konflikter Globalisering er et moderne begreb, der for nogle virker truende, for andre fremtræder som den store udfordring og chance. I undervisningen i historie vil det være naturligt at inddrage den udvikling på europæisk og verdensplan, der efter 1945 har ført frem til globaliseringen. Endvidere vil det være oplagt i undervisningen i tidligere perioder af både dansk og europæisk historie at inddrage eksempler på tidligere former for globalisering, hvor mindre enheder blev inddraget i en større enhed kulturelt, politisk og økonomisk. Det globale samfund og den nye verden giver nye konfrontationer og samspils muligheder. De geografiske, religiøse, politiske og økonomiske grænser ændrer sig stadig. Globaliseringen har mange ansigter økonomisk, politisk, kulturelt og socialt. Vil det resultere i udligning af forskelle eller vil det resultere i genoptagelse af gamle national dyder? Når historien nu ikke er død hvilke kræfter vil så blive de styrende? Vil Kina opnå supermagtstatus og hvad med Obamas USA? Vil undskyldningernes tidsalder medføre at Europa siger undskyld til Afrika, at Danmark siger undskyld til De vestindiske øer eller at tyrkerne siger undskyld til det armenske folk? På den måde kan denne historiske indsigt bidrage til at gøre kursisterne bedre i stand til at forstå og forholde sig til den nutidige verdens kompleksitet og nye udfordringer. 2.3 Supplerende stof Kursisterne vil ikke kunne opfylde de faglige mål alene ved hjælp af kernestoffet. I det supplerende stof arbejdes med temaer i tid og rum, der perspektiverer og afspejler andre tilgange til historien. Kernestoffet er de perioder og temaer alle kursister skal kende til. Det er imidlertid afgørende, at al undervisningstid ikke går med at arbejde med kernestoffet, men at der levnes god tid til at uddybe og perspektivere kernestoffet, til at arbejde med almenhistoriske aspekter samt med andre historiske perioder og temaer, der ikke er nævnt i kernestoffet. Fx Kinas historie vil således kunne læses i forlængelse af et kolonialisme-tema. Men Kina vil også kunne læses som et selvstændigt emne, der beskæftiger sig med den kinesiske historie ud fra et kinesisk perspektiv. I overensstemmelse med læreplanens fokus på kulturmøder er det vigtigt, at kursisterne får indsigt i andre kulturers historie på disses egne præmisser og ikke blot som objekt for europæisk kolonialisme eller samarbejde. Ovennævnte temaer er i det væsentlige geografisk og tidsmæssigt afgrænsede Der er imidlertid en lang række aspekter af historien, kultur-, miljø-, mentalitets- og mange flere, som kan være nok så afgørende at få inddraget i historieundervisningen. Endelig skal nævnes områder, der ligger i krydsfeltet mellem stof, faglige mål og didaktik, men som opregnes her: - Historiebevidsthedsbegrebet, der tematiserer samspillet mellem menneskers fortidsfortolkning, samtidsforståelse og fremtidsforventning. - Historie som erindring og erindringsfællesskab - Myter og realitet i historien - Den lille og den store historie - Fortidens spor i hverdagslivet. Vejledning/Råd og vink Hf-enkeltfagsbekendtgørelsen 2010 Historie B 8

9 3. Tilrettelæggelse 3.1 Didaktiske principper Undervisningen organiseres i sammenhængende forløb. Alle forløb skal enten relateres til eller tage udgangspunkt i nutiden. Der arbejdes med mindst seks forløb, hvor hovedsigtet med nogle forløb er at skabe overblik, mens det for andre er fordybelse. Begge perspektiver skal medtænkes i alle forløb. Forløb med udgangspunkt i Danmarks historie skal have udblik til Europas historie og/eller verdenshistorie, ligesom forløb med udgangspunkt i Europas historie og/eller verdenshistorie tilrettelægges med indblik i Danmarks historie. I undervisningen skal følgende aspekter være repræsenteret: - brug og misbrug af historie - den lille og store historie - myte og realitet i historien. Undervisningen tilrettelægges således, at der er en klar faglig progression i: - valg af problemstillinger - metodiske krav, herunder krav om inddragelse af forskellige materialetyper - kravene til anvendelse af faglige begreber - kravene til kursisternes evne til præcis og nuanceret skriftlig og mundtlig formidling. Kursisterne skal inddrages i valg af problemstillinger og arbejdsformer. Historiefagets kernestof er centrale begivenheder, perioder og udviklingslinjer i såvel Danmarks historie som Europas historie. Det er endvidere vigtigt at understrege læreplanens krav om at alle forløb skal enten relateres til eller tage udgangspunkt i nutiden. Formålet hermed er også at sætte kursisterne bedre i stand til at anvende faget forskellige metoder og indgangsvinkler på et konkret stofområde. Perioder og temaer hænger sammen på kryds og tværs. Dette indebærer, at undervisningsforløb naturligvis tilsvarende kan planlægges på tværs af temaer og perioder. Oversigtsforløb kan være et forløb, der eksempelvis vil give kursisterne et indtryk af hovedlinjerne i dansk historie med vægten på kontinuiteten, hvor så gennemgang af eksempler på brud (reformationen, demokratiets indførelse i 1849), kultursammenstød (vikingetiden, den moderne tid) og indblik i forbindelsen til den europæiske historie (Reformationen, 1848 revolutionerne) kan gøres til genstand for fordybelse med inddragelse af et større materiale. Forløb med udgangspunkt i danmarkshistorie skal have udblik til Europas historie og/eller verdenshistorie, ligesom forløb med udgangspunkt i Europas historie og/eller verdenshistorie tilrettelægges med indblik i danmarkshistorie. Fx kan middelalderen gennemgås med fokus på europæisk middelalder og indblik til dansk middelalder eller med fokus på dansk middelalder og udblik til europæisk middelalder. I undervisningen skal følgende aspekter være repræsenteret: - brug og misbrug af historie - den lille og store historie - myte og realitet i historien. Vejledning/Råd og vink Hf-enkeltfagsbekendtgørelsen 2010 Historie B 9

10 Brug og misbrug af historien Det er vigtigt, at undervisningen i historie giver kursisterne en forståelse for, at den historie, der fremlægges i undervisningsmaterialet, er udtryk for en brug af historien at der er tale om én fortolkning frem for en anden. Med andre ord er der er tale om forskellige historiesyn. Det skal samtidigt gøres klart, at deraf følger ikke, at den ene fortolkning kan være lige så gyldig som den anden, men at det afgørende er på hvilket grundlag, der bliver dokumenteret og argumenteret. Kursisterne kan bibringes denne forståelse i særskilte, korte forløb, der tager tydelige eksempler på brug og misbrug af historien op til en nærmere behandling. Den lille og store historie Undervisningen skal hovedsagelig tage afsæt i konkrete og virkelighedsnære problemstillinger. I historie kan det afsæt være den lokale historie eller kursisternes familiehistorie. Målet skulle da være at give kursisterne en tilgang til den store historie, der vil gøre den store historie den nationale og internationale historie - lettere tilgængelig. Den lille historie vil også kunne bruges til at understrege forskellen mellem den historiske udvikling på eksempelvis det nationale plan og på det lokale plan for at understrege over for kursisterne, at historie ikke er en entydig størrelse, men både er udtryk for en fortolkning og et valg. Myte og realitet i historien Fortiden er det arsenal, hvorfra alle stammer, folkeslag, nationer og kulturer henter deres våben til brug ved forsvar for deres særegenhed og til brug ved angreb på andre stammer, folkeslag, nationer og kulturer. I undervisningen må det gennem forløbene gøres klart for kursisterne, at historien har ført til dannelse af myter om stammens, folkeslagets, nationens og kulturens fortid. En mytedannelse som fx giver anledning til en national- og identitetsopfattelse som kan medføre konflikter, undertrykkelse af andre grupper. Desuden kan dette aspekt, hvor det er naturligt, indgå i arbejdet med de emner, der i øvrigt undervises i. Undervisningen tilrettelægges således, at der er en klar faglig progression i: - valg af problemstillinger - metodiske krav, herunder krav om inddragelse af forskellige materialetyper kravene til anvendelse af faglige begreber kravene til kursisternes evne til præcis og nuanceret skriftlig og mundtlig formidling. Kursisterne skal inddrages i valg af problemstillinger og arbejdsformer. Progression i valg af problemstilling: Uanset hvilket emne man vælger at behandle inden for faggruppens genstandsfelt, vil det meget hurtigt kunne blive meget komplekst. I tilrettelæggelsen af undervisningen er det derfor hensigtsmæssigt at Vejledning/Råd og vink Hf-enkeltfagsbekendtgørelsen 2010 Historie B 10

11 arbejde med metoder, ved hjælp af hvilke man kan reducere kompleksiteten. I valget af problemstilling er der en række måder, hvorpå man kan opnå denne reduktion: - Materialeudvælgelse - Geografisk afgrænsning. Man vælger at se på et fænomen, som det kommer til udtryk i fx lokalområdet. - Afgrænse i forhold til antal introducerede begreber. Fx liberalisme vs. socialisme, sekularistisk vs. fundamentalistisk. - Større eller mindre selvstændighed i udarbejdelse af problemformulering Metodiske krav, herunder krav om inddragelse af forskellige materialetyper Kursisterne skal trænes i at arbejde med et meget bredt udvalg af materialetyper. Der anvendes historiske kilder, teoretiserende og argumenterende tekster, materiale fra internettet, spørgeundersøgelser, videnskabelige artikler, film og billeder m.m. Endvidere oversigter, baggrundsstof, lærebogsmateriale og lignende. Analyse af dette forskelligartede materiale kræver naturligvis, at kursisterne er i besiddelse af forskellige værktøjer. For de fleste materialetyper giver det dog god mening indledningsvis at anvende en simpel kommunikationsmodel, hvor kursisterne forholder sig til genre, sag samt en afsenders interesser i forhold til en given modtager. Ud over overvejelser omkring disse generelle forhold er det åbenlyst, at forskellige materialetyper forudsætter forskellige analytiske greb. Kravene til anvendelse af faglige begreber Mange kursister vil ikke have noget videre kendskab til det fagspecifikke sprog, der anvendes i historie. Afstanden mellem kursisternes hverdagssprog og det faglige sprog kan være hæmmende for kursisternes forståelse af de faglige problemstillinger. Indlæringen af det fagspecifikke sprog bliver derfor et vigtigt element i lærerens overvejelser over, hvordan man sikrer progressionen i undervisningen. Undervisningen i de faglige begreber kan have karakter af enkle ordøvelser til at centrale faglige begreber anvendes strategisk / bevidst i undervisningen. Kravene til kursisternes evne til præcis og nuanceret skriftlig og mundtlig formidling Det er vigtigt af hensyn til arbejdet med projektopgaven, den tværfaglige opgave og den mundtlige prøve, at der i undervisningen lægges vægt på en progression i kursisternes evne til at formulere sig præcist og nuanceret både skriftligt og mundtligt. Arbejdet med disse aspekter stiller også læreren over for kravet om at differentiere undervisningen, da kursisterne ofte vil have stærkt varierede uddannelsesmæssige og kulturelle forudsætninger Kursisterne skal inddrages i valg af problemstillinger og arbejdsformer Læreplanerne indeholder mange krav til, hvad der skal undervises i for at opfylde de faglige mål. Det skulle dog gerne være fremgået af vejledningen, at der er mange måder, man kan opfylde disse krav på - noget lignende gælder for hvilke arbejdsformer, der kan anvendes i undervisningen. Der er derfor vigtigt at understrege, at kursisterne skal inddrages i valget af problemstillinger og arbejdsformer. Vejledning/Råd og vink Hf-enkeltfagsbekendtgørelsen 2010 Historie B 11

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Historie beskæftiger sig med begivenheder, udviklingslinjer og sammenhænge fra oldtiden til i dag. Fagets kerne er menneskers

Læs mere

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Fra Bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfagsbekendtgørelsen) Bilag 11 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

Kultur- og samfundsfaggruppen toårigt hf, august 2017

Kultur- og samfundsfaggruppen toårigt hf, august 2017 Bilag 14 Kultur- og samfundsfaggruppen toårigt hf, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Faggruppen består af fagene historie B, religion C og samfundsfag C. Faggruppen giver grundlæggende

Læs mere

Samfundsfag B - stx, juni 2008

Samfundsfag B - stx, juni 2008 Bilag 50 samfundsfag B Samfundsfag B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag

Læs mere

Historie C GIF. Vejledning/Råd og vink. Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie C GIF. Vejledning/Råd og vink. Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie C GIF Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Samfundsfag, niveau G

Samfundsfag, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Samfundsfag G + D Samfundsfag, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk

Læs mere

Eksamen og eksamensbilag. 24 timers forberedelse KS-EP 3 timers og 24 timers forberedelse

Eksamen og eksamensbilag. 24 timers forberedelse KS-EP 3 timers og 24 timers forberedelse Eksamen og eksamensbilag 24 timers forberedelse KS-EP 3 timers og 24 timers forberedelse Prøveform i stx Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af et ukendt prøvemateriale af 10-15 normalsiders omfang,

Læs mere

Samfundsfag C. 1. Fagets rolle

Samfundsfag C. 1. Fagets rolle Samfundsfag C 1. Fagets rolle Samfundsfag handler om grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse af det moderne, globaliserede

Læs mere

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå,

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå, Samfundsfag B 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der

Læs mere

Religion C. 1. Fagets rolle

Religion C. 1. Fagets rolle Religion C 1. Fagets rolle Faget religion beskæftiger sig hovedsageligt med eskimoisk religion og verdensreligionerne, og af disse er kristendom, herunder det eskimoisk-kristne tros- og kulturmøde, obligatorisk.

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Eksamen og eksamensbilag :

Eksamen og eksamensbilag : Eksamen og eksamensbilag : 24 timers forberedelse 3 timers forberedelse Institutionen vælger for det enkelte hold en af følgende to prøveformer: Prøveform a): Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag

Læs mere

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling.

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling. International økonomi A 1. Fagets rolle International økonomi omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget giver således viden om og forståelse

Læs mere

FIP-kursus, historie hhx. 5. april 2017

FIP-kursus, historie hhx. 5. april 2017 FIP-kursus, historie hhx 5. april 2017 Status på læreplansarbejdet Læreplaner i høring frist for høringssvar 27.3. FIP-kurser i alle fag mar-maj Politisk behandling af høringssvar april Udstedelse af læreplaner

Læs mere

Samfundsfag A stx, august 2017

Samfundsfag A stx, august 2017 Bilag 125 Samfundsfag A stx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden og

Læs mere

KS konference 17. marts 2011. Lene Jeppesen Fagkonsulent i historie

KS konference 17. marts 2011. Lene Jeppesen Fagkonsulent i historie KS konference 17. marts 2011 Lene Jeppesen Fagkonsulent i historie Disposition Faggruppens identitet Faglighed og fagligt samspil Lærerplansændringerne: Slankning af fællesfagligt indhold og kernestof

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

2013-2013: KULTUR- OG SAMFUNDSFAGGRUPPEN: STRUKTUR AF TOÅRIGT FORLØB

2013-2013: KULTUR- OG SAMFUNDSFAGGRUPPEN: STRUKTUR AF TOÅRIGT FORLØB 2013-2013: KULTUR- OG SAMFUNDSFAGGRUPPEN: STRUKTUR AF TOÅRIGT FORLØB Timefordeling: 1. semester: Historie 1,5 lektioner pr. uge 2. - 4 semester: Historie 1,5 lektion, religion 1 lektion og historie 1 lektion

Læs mere

International økonomi A hhx, juni 2010

International økonomi A hhx, juni 2010 Bilag 16 International økonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt,

Læs mere

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Fra STX bekendtgørelsen Ens for læreplanen til dansk og historie: 3.2. Arbejdsformer [ ] Der udarbejdes i 1.g eller 2.g en opgave i dansk

Læs mere

Samfundsfag A 1. Fagets rolle 2. Fagets formål 3. Læringsmål og indhold

Samfundsfag A 1. Fagets rolle 2. Fagets formål 3. Læringsmål og indhold Samfundsfag A 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der nationalt,

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016

RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016 1 RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016 GENERELT VEDR. EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B Psykologi B har synopsisprøve, dvs. eksaminanderne får udleveret prøvematerialet mindst 24 timer før selve eksamen. Se

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf Tabelrapport Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf Tabelrapport Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Afsætning A hhx, juni 2010

Afsætning A hhx, juni 2010 Bilag 7 Afsætning A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2017 Institution HF og VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Brev fra Viborg Katedral skole: Til fagkonsulenten i historie,

Brev fra Viborg Katedral skole: Til fagkonsulenten i historie, Brev fra Viborg Katedral skole: 6.4.2011 Til fagkonsulenten i historie, Kære Lene Jeppesen, Det nye fagbilag og de nye eksamensformer i historie har nu været prøvet i nogle omgange. Begge dele har været

Læs mere

Eksamensprojekt, hf-enkeltfag

Eksamensprojekt, hf-enkeltfag Eksamensprojekt, hf-enkeltfag Vejledning Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret, august 2017 Vejledningen præciserer, kommenterer, uddyber og giver

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden.

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden. Psykologi C 1. Fagets rolle Psykologi handler om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt under givne livsomstændigheder. Den videnskabelige psykologi bruger

Læs mere

Bent Fischer-Nielsen Konference om KS. Odense 07.09.2011 PRØVEN I KS

Bent Fischer-Nielsen Konference om KS. Odense 07.09.2011 PRØVEN I KS Bent Fischer-Nielsen Konference om KS. Odense 07.09.2011 PRØVEN I KS Prøven i KS Prøvematerialer Synopsis Eksamination Bedømmelse Supplerende materiale Mindst 4 fællesfaglige forløb. Strukturen i et forløb:

Læs mere

Historie B. 3. Læringsmål og indhold 3.1 Læringsmål Eleverne skal kunne:

Historie B. 3. Læringsmål og indhold 3.1 Læringsmål Eleverne skal kunne: Historie B 1. Fagets rolle Historie beskæftiger sig med begivenheder, udviklingslinjer og sammenhænge fra oldtiden til i dag i såvel et globalt som et grønlandsk perspektiv. Fagets kerne er menneskers

Læs mere

Organisation C. 1. Fagets rolle

Organisation C. 1. Fagets rolle Organisation C 1. Fagets rolle Organisation omfatter viden om organisatoriske strukturer og processer, herunder ledelse i organisationer. Faget giver viden om ledelsens og de ansattes muligheder for at

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013 Plan foråret 2013 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013 24. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 29. april, kl. 13.50-14.35, auditoriet:

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg Hf-enkeltfag Historie B- niveau

Læs mere

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle Tysk begyndersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 13 Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som

Læs mere

KULTUR- OG SAMFUNDSFAGGRUPPEN

KULTUR- OG SAMFUNDSFAGGRUPPEN KULTUR- OG SAMFUNDSFAGGRUPPEN Indholdsfortegnelse KS efter reformen... 2 Modultal, timefordeling og omfang af fagligt stof... 3 1. semester... 4 Første enkeltfaglige forløb for historie... 4 2. semester...

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere

Faglig udvikling i praksis

Faglig udvikling i praksis Faglig udvikling i praksis Læreplaner for filosofi i høring forår 2017 Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 1 Program & praktisk 10.00-10.45: Gennemgang af læreplansændringerne

Læs mere

FAGKONSULENTEN'S RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI C

FAGKONSULENTEN'S RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI C FAGKONSULENTEN'S RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI C GENERELT VEDR. EKSAMEN 2016 Helt overordnet afholdes eksamen i psykologi på baggrund af læreplanerne i psykologi samt eksamensbekendtgørelsen. Psykologi

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G Forsøgslæreplan 2017 Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det tilbyder et fagsprog, der gør det

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Naturvidenskab G-FED Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det

Læs mere

Kursistmanual. Eksamensprojektet i kultur- og samfundsfagsgruppen (KS)

Kursistmanual. Eksamensprojektet i kultur- og samfundsfagsgruppen (KS) Kursistmanual Eksamensprojektet i kultur- og samfundsfagsgruppen (KS) Sommereksamen 2017 2 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om eksamen og eksamensforløbet s. 4 II. Vejledning s. 4 III. Synopsen s. 5 IV.

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 Plan foråret 2015 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 23. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 27. april, kl. 10.45-11.30, auditoriet:

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Historie. Formål og perspektiv. Emneområder

Historie. Formål og perspektiv. Emneområder Vidar Skolen en eksamensfri friskole der tager dit barns indlæring alvorligt Du er på denne side > Forside > Pædagogik > Kompetenceplaner for overskolen > Historie Historie Formål og perspektiv Historie

Læs mere

Mediefag B. 1. Fagets rolle

Mediefag B. 1. Fagets rolle Mediefag B 1. Fagets rolle Mediefagets genstandsfelt er levende billeder i en æstetisk, kommunikativ og kulturel sammenhæng. Faget forener en teoretisk-analytisk og en praktisk-produktionsmæssig tilgang

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Innovation B valgfag, juni 2010

Innovation B valgfag, juni 2010 Bilag 17 Innovation B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Innovation er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Bilag 18. It A hhx, juni 2010. 1. Identitet og formål

Bilag 18. It A hhx, juni 2010. 1. Identitet og formål Bilag 18 It A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet It er et samfundsvidenskabeligt fag med berøringsflader til teknologiske fagområder. Faget giver viden inden for databehandlingsteknologier

Læs mere

Lars Dombrowsky Roskilde Handelsskole

Lars Dombrowsky Roskilde Handelsskole Lars Dombrowsky Roskilde Handelsskole Didaktik og arbejdsformer som lægger op den mundtlig eksamen i den nye læreplan Igangsætning af eksamensprojektet, herunder præcisering og roller under eksamensprojektet

Læs mere

Kultur- og samfundsfags eksamen.

Kultur- og samfundsfags eksamen. Kultur- og samfundsfags eksamen. Hvordan afslutter vi undervisningen i kultur- og samfundsfag? I 2. hf afsluttes undervisningen i kultur- og samfundsfag nogle uger før den øvrige undervisning. Du skal

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1e Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Christine Madeleine Léturgie (CL) Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution HF & VUC København Syd Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold hfe Historie B Nina

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

2012-2014:KULTUR- OG SAMFUNDSFAGGRUPPEN: STRUKTUR AF TOÅRIGT FORLØB

2012-2014:KULTUR- OG SAMFUNDSFAGGRUPPEN: STRUKTUR AF TOÅRIGT FORLØB 2012-2014:KULTUR- OG SAMFUNDSFAGGRUPPEN: STRUKTUR AF TOÅRIGT FORLØB 1. hf: Timefordeling Samlet lektionstal: Ca. 120 Historie 56 lektioner, religion 32 lektioner og samfundsfag 32 lektioner 2. hf: Timefordeling

Læs mere

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 12 Engelsk C Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 9.1.1 Identitet og formål 9.1.1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede

Læs mere

2010-2012 :KULTUR- OG SAMFUNDSFAGGRUPPEN: STRUKTUR AF TOÅRIGT FORLØB

2010-2012 :KULTUR- OG SAMFUNDSFAGGRUPPEN: STRUKTUR AF TOÅRIGT FORLØB 2010-2012 :KULTUR- OG SAMFUNDSFAGGRUPPEN: STRUKTUR AF TOÅRIGT FORLØB 1. HF: Timefordeling: Samlet lektionstal: Ca. 1121 Historie 56 lektioner, religion 28 lektioner og samfundsfag 28 lektioner 2. HF: Timefordeling:

Læs mere

Eleverne skal på et fagligt grundlag kunne indgå kompetent i sociale sammenhænge og være aktive, kreative og reflekterende brugere af film og tv.

Eleverne skal på et fagligt grundlag kunne indgå kompetent i sociale sammenhænge og være aktive, kreative og reflekterende brugere af film og tv. Mediefag C 1. Fagets rolle Mediefagets genstandsfelt er levende billeder i en æstetisk, kulturel og kommunikativ sammenhæng. Faget forener en teoretisk-analytisk og en praktisk-produktionsmæssig tilgang

Læs mere

7.klasse historie Årsplan for skoleåret 2013/2014.

7.klasse historie Årsplan for skoleåret 2013/2014. Ahi Internationale Skole 7.klasse historie Årsplan for skoleåret 2013/2014. Formål: Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske

Læs mere

Grønlandsk som modersmål A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som modersmål A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som modersmål A 1. Fagets rolle Grønlandsk er et færdighedsfag, et kulturfag og et vidensfag, der beskæftiger sig med det sproglige og det tekstuelle. Fagets kerne er grønlandsk sprog og litteratur.

Læs mere

Delmål og slutmål; synoptisk

Delmål og slutmål; synoptisk Historie På Humlebæk lille Skole indgår historie i undervisningen på alle 10 klassetrin: i Slusen og i Midten i forbindelse med emneuger og tematimer og som en del af faget dansk, i OB som skemalagt undervisning,

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

Idræt B valgfag, juni 2010

Idræt B valgfag, juni 2010 Bilag 15 Idræt B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Det centrale i faget idræt er den fysiske aktivitet, som understøttes af viden fra de natur- og sundhedsvidenskabelige samt de

Læs mere

Historie i fagligt samspil

Historie i fagligt samspil Historie i fagligt samspil Histories særlige forpligtelse Faget historie indgår i samtlige studieretninger og får derfor et særligt ansvar for at medvirke til at skabe helhed og sammenhæng i gymnasieforløbet.

Læs mere

Nye prøveformer i psykologi. Psykologilærerforeningen 2006

Nye prøveformer i psykologi. Psykologilærerforeningen 2006 Nye prøveformer i psykologi Faglige mål centrale i undervisning og eksamen Eleven prøves/vurderes i forhold til de faglige mål i alle prøveformer Arbejdet i klassen skal træne en gradvis beherskelse af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2017 Skive-

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Kursistmanual. Eksamensprojektet i kultur- og samfundsfagsgruppen (KS)

Kursistmanual. Eksamensprojektet i kultur- og samfundsfagsgruppen (KS) Kursistmanual Eksamensprojektet i kultur- og samfundsfagsgruppen (KS) Sommereksamen 2016 2 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om eksamen og eksamensforløbet s. 4 II. Vejledning s. 4 III. Synopsen s. 5 IV.

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Historie

Læs mere

Grauballemanden.dk i historie

Grauballemanden.dk i historie Lærervejledning: Gymnasiet Grauballemanden.dk i historie Historie Introduktion I historieundervisningen i gymnasiet fokuseres der på historisk tid begyndende med de første bykulturer og skriftens indførelse.

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Historie

Faglige delmål og slutmål i faget Historie Faglige delmål og slutmål i faget Historie Fagets generelle formål og indhold. Dette afsnit beskriver hvorfor og hvordan vi arbejder med historiefaget på Højbo. Formålet med undervisningen i historie er

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole

AT på Aalborg Katedralskole AT på Aalborg Katedralskole 2014-15 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Grenaa tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Samfundsfag B Christina

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Endelig skal eleverne kunne agere inden for idrætters forskellige etiske spilleregler og samarbejdsformer.

Endelig skal eleverne kunne agere inden for idrætters forskellige etiske spilleregler og samarbejdsformer. Idræt B 1. Fagets rolle Faget idræt tager udgangspunkt i den fysiske aktivitet og inddrager viden fra de natur- og sundhedsvidenskabelige samt de humanistiske og samfundsvidenskabelige fagområder. Faget

Læs mere

Historie efter reformen. Lene Jeppesen fagkonsulent

Historie efter reformen. Lene Jeppesen fagkonsulent Historie efter reformen Lene Jeppesen fagkonsulent Omkring 1930 skrev P. Sørensen Fugholm en sang, som han kaldt De moderne skoletanker. Uvidenheden sprænger alle Grænser; Man aner knapt hvem Øgenslæger

Læs mere

Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile

Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile Lov om gymnasiale uddannelser Generelt Særlige fokusområder ( 29): Håndtere valg og overgange i uddannelsessystemet i et studie- og karriereperspektiv og personligt

Læs mere