Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen"

Transkript

1 Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p Indledning... p Om SFO ens pædagogiske grundlag p Et forpligtende fællesskab. p Skal- og kan aktiviteter p Medbestemmelse p Konflikthåndtering p At deltage i alsidige lege og aktiviteter.p Interessegrupper p Legens betydning p Trivsel og udviklingen af selvstændighed.p At favne bredt p Forældrenes opgaver p. 5 Del 2 Organisatorisk del p SFO Søstjernens organisering p Etagerne p Primærpædagoger p Øvrige pædagoger p Busordning p Tilsynspligt p Lokaler og lokalisering p Åbningstider og lukkedage p Skolebestyrelsens tilsyn p Forældreinformation p. 8

2 Del 1 Pædagogisk del 1.0 Indledning: SFO Søstjernen er en del af Skolen ved Søerne En folkeskole i Frederiksberg kommune. SFO Søstjernen er derfor underlagt de grundlag, der i den øvrige organisation er formuleret herfor. Hjørnesten for skolens samlede virksomhed er skolens værdi- samt pædagogiske grundlag. SFO ens pædagogiske grundlag tager afsæt i de overordnede grundlag. Skole og SFO er en helhed med samme fundament men forskellig udmøntning heraf. Alle grundlag findes på Om SFO ens pædagogiske grundlag: SFO ens pædagogiske grundlag er både en begrundelse for vores pædagogik samt en oversættelse af denne til konkret praksis Grundlaget er udarbejdet af institutionens ansatte. Her har vi beskrevet, hvordan vi som personalegruppe på SFO Søstjernen har valgt at udmønte organisationens værdier i praksis. SFO Søstjernen agerer i tæt samarbejde med indskolingen, da vi har fælles børn i fælles lokaler. Samarbejdets formål er at skabe helhed og sammenhæng i børnenes hverdag, samt at udfolde de potentialer, skolen- og SFO ens kerneydelser giver det enkelte barn. SFO Søstjernen er del af en folkeskole, der har undervisning som den væsentligste kerneydelse. Som SFO har vi mulighed for at aktivere børnene på mange andre måder end dem, der anvendes i skolens undervisning. Læring i en fritidspædagogisk ramme har afsæt i børnenes personlige og sociale kompetencer og adskiller sig dermed fra skolens fokus på det faglige stof. Rammen for udvikling af børnenes personlige- og sociale kompetencer på SFO Søstjernen er leg og det samvær, der opstår gennem relationerne på SFO en. SFO Søstjernens pædagogiske grundlags indhold er formuleret ud fra nogle fritidspædagogiske fokuspunkter, som vi anser for at være mere grundlæggende end andre, og som vi forpligter os på at fremme i forbindelse med de handlinger, vi foretager os i vores fælles praksis. Disse fokuspunkter er formuleret i det følgende: 2.0 Et forpligtende fællesskab: Et forpligtende fællesskab er på SFO Søstjernen defineret som: Det at agere med andre i en fælles ramme og heraf tage aktiv del i, at denne ramme er for alle. Vi mener på SFO Søstjernen, at det er vigtigt, børnene lærer de tilhører et fællesskab. Vi har derfor implementeret flere tiltag, der fremmer samme fællesskab, samt arbejder med at udvikle børnenes evner i forhold til at indgå demokratisk i deres hverdag. Der lægges vægt på, at børnene har mulighed for at deltage i forskellige fællesskaber f.eks. i klassen, på tværs af klasser og årgange samt i forskellige større og mindre venskabsgrupper Skal- og kan aktiviteter: At være del af et forpligtende fællesskab betyder bl.a. at Søstjernens børn skal lære, at deres eget behov indimellem ikke kan tilgodeses, samt at det enkelte barn får en bevidsthed om 2

3 deres medansvar for fællesskabet og hinanden. Konkret udmønter dette sig i, at der indenfor fællesskabet er defineret forskellige skal- og kan aktiviteter. Af og til er det nødvendigt at deltage i en aktivitet fordi dette retfærdiggøres af et øvre behov, f.eks. ved en fælles klasseaktivitet. Andre gange har man mulighed for at tilmelde sig aktiviteter efter ønske og interesse f.eks. stikbold i salen eller skovtur. Til slut kan man være forpligtet til at deltage i en aktivitet, fordi man har tilmeldt sig denne af lyst Vi mener, det er vigtigt, at børnene fastholdes i denne beslutning, således at der tages et ansvar for egne handlinger ift. fællesskabet. Herigennem rustes børnene også til at kunne håndtere de krav om deltagelse, der i samfundet vil blive stillet til dem videre gennem livet. Det er gennem deltagelse i fællesskabet, at børnene socialiseres og udvikles. Dette da børnene reflekterer sig selv i andre. Gennem denne spejling lærer børnene egne værdier og grænser at kende samt lærer at forstå andres. Vi mener, det er vigtigt, at børnene deltager i planlagte fællesskaber, der understøtter refleksion herfor og fremmer udviklingspotentialer. Personalet vil i disse tilfælde hjælpe børnene med at vurdere, hvad der er hensigtsmæssige udfordringer i forhold til den enkeltes udvikling. Dette gælder alle børn på SFO Søstjernen, hvorfor det vil kunne opleves, at personalet løbende inddrager børn i forskellige aktiviteter med et særligt udviklingsmål for øje. Vi ser endvidere, at børnene spejler sig i os voksne, hvorfor personalet er bevidste rollemodeller i den daglige praksis. Personalets handlinger og udtrykte holdninger har en betydning for, hvorledes børnene agerer i SFO ens dagligdag. Dette betyder, at når vi ønsker en bestemt adfærd i SFO en, må vi selv som personale gå forrest Medbestemmelse: Vi arbejder med børnenes muligheder for medbestemmelse. Gennem dialog - skriftlig samt mundtlig og deltagelse i børnemøder. På børnemøderne debatteres emner, og der stemmes om beslutninger. Her arbejdes der på, at børnene kan påvirke og delagtiggøre sig ift. SFO ens helhed, at de kan udtrykke sig ift. hvad de ønsker af deres SFO, samt at der kan arbejdes aktivt fra personalet med de særlige ønsker, der måtte røre sig i børnegruppen. Det pædagogiske personale vil i denne proces hele tiden vægte forholdet mellem børnenes ønsker og de i organisationen øvrigt oplevede behov, således at udvikling af det enkelte barns personlige- og sociale kompetencer kontinuerligt holdes i fokus. Ud over dette træffer børnene mange egne valg i forhold til deltagelse i de aktiviteter, SFO en tilbyder Konflikthåndtering: Når mange mennesker er samlet, kan der opstå uenigheder og konflikter. Vi prioriterer på SFO Søstjernen at støtte børnene i konfliktsituationer samt give dem redskaber til at håndtere og løse deres egne konflikter på en hensigtsmæssig måde. Gennem konflikthåndtering arbejder vi med at fremme det positive udviklingspotentiale, der også ligger i konflikter. Vi arbejder derfor ikke med tildeling af skyld og ansvarliggørelse for konflikten, men med at de involverede parter alle er ejere af konflikten og derfor skal indgå i et samarbejde for at nå en fælles løsning heraf. 3.0 At deltage i alsidige lege og aktiviteter: Mennesker er ikke ens. Der skal ved alsidige lege og aktiviteter forstås, at der er behov for en alsidighed i tilbud. Tilbud der ved deltagelse fremmer udviklingen af de personlige- og sociale kompetencer hos SFO ens børn både som individer men også i gruppen, de agerer i. 3

4 På SFO Søstjernen har vi et dagligt udbud af aktiviteter på etagerne. Børnene har mulighed for at deltage i disse aktiviteter også på andre etager end den, de almindeligvis er tilknyttet. Dog er nogle aktiviteter målrettet særlige børnegrupper. De pædagogiske aktiviteter er tilrettelagt sådan, at de udfordrer børnenes kompetencer samt fremmer deres evne til fordybelse. Vi har fokus på, at nogle børn kan have vanskeligt ved på eget initiativ at vælge den aktive deltagelse i aktiviteter. I de tilfælde vil vi, i samarbejde med forældrene, hjælpe barnet til at indgå i relationer og aktiviteter Interessegrupper: Vi har på SFO Søstjernen valgt at personalet organiserer sig i interessegrupper. Disse er betegnet: Natur og udeliv, Sport og bevægelse, Billedkunst og håndarbejde samt Drama, teater, musik. Arbejde i netop disse fire interessegrupper er valgt for at kunne planlægge, målrette og tilbyde en alsidighed i udbuddet af aktiviteter, der er tilgængelige for SFO ens børn. Interessegrupperne udgøres af et interessefællesskab SFO ens personale imellem. Grupperne er sammensat på tværs af etagerne og tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders kompetencer, talenter og engagement. Vi mener, at børnene herigennem møder voksne, som brænder for de aktiviteter, de har sat i gang, hvilket igen vil have en afsmittende virkning på børnenes fordybelse samt egen motivation for deltagelse heri. I interessegrupperne vil personalet gennem året planlægge længerevarende forløb indenfor gruppernes forskellige kategorier for at skabe fordybelse hos børnene ved deltagelse heri Legens betydning: Der skal, udover de planlagte aktiviteter, være plads- og tid til børnenes egen virksomhed, beskæftigelse og leg. Vi prioriterer- og skaber derfor rum til børnenes frie leg og ser det som en værdifuld beskæftigelse i SFO en, da legen er et frirum fra en travl og ellers aktivitetsfyldt hverdag. Legen danner ramme for børnenes bearbejdning af oplevelser, eksperimenter, kreativitet og fantasi. Endvidere er legen den væsentligste kilde til etableringen af venskaber. Den frie leg skal dog ikke overskygge fokus på det enkelte barns behov og udvikling. Børnene skal derfor også møde udfordringer gennem andre relationer og aktiviteter. Disse udfordringer kan forekomme gennem krav om deltagelse i bestemte aktiviteter, hvor personalet skaber ramme for at ny udvikling kan opstå. Eksempler herpå kunne være særligt tilrettelagte forløb for drengene i 1. klasse eller specifikke klasserelaterede aktiviteter. 4.0 Trivsel og udviklingen af selvstændighed: Der skal være trivsel på to områder: Det personlige- og det sociale. Vi anser børnene for at være i god udvikling, hvis de trives på begge disse områder. God trivsel er det enkelte barns grundlag for en positiv udvikling af selvstændighed. Det at turde stå på egne ben og træffe selvstændige valg er vigtige kompetencer i det samfund, børnene skal være en del af livet igennem. Vi lægger vægt på børnenes trivsel og udvikling En opmærksomhed, vi ser, som en grundlæggende pædagogisk opgave. Dette betyder, at der rettes fokus på samværet i børnegruppen, på gode venskaber og på at mobning forebygges og bekæmpes. En del af dette 4

5 arbejde forestås i samarbejdet mellem klasselæreren og pædagogen, hvor der eksempelvis holdes klassemøder med repræsentation af både skole- og SFO-del. Derudover kan der opstå særlige udfordringer for barnet i familien, der i perioder kan kræve en særlig opmærksomhed fra klasselærer og primærpædagog f.eks. ved skilsmisse eller andet. For at skabe helhed og sammenhæng i børnenes hverdag følges op på skoledagen i SFO-regi, hvis det af personalet vurderes, at der er behov for det At favne bredt: På SFO Søstjernen arbejder vi bevidst med at være en inkluderende institution. En rummelighed der består af mere, end blot at skabe plads for de børn, der har behov for særlige hensyn og støtte. Der kan derfor indenfor forskellige aldersgrupper etc. blive taget særlige hensyn i kortere eller længere perioder, hvilket betyder, at der kan være en synlig tilsigtet differentiering til stede i hverdagen. Vi anerkender og arbejder for en forståelse af de mennesker, vi møder i vores praksis. Endvidere er det vigtigt, at børnene tilegner sig indsigt i egen- og andres kultur og de værdier, der repræsenteres her, samt at børnene lærer at være åbne for andre måder at leve på. Vi tror på, at børn gør det rigtige, hvis de kan Når de ikke kan, skal vi understøtte dem i læringen af nye færdigheder. Personalet arbejder bevidst på, at der for visse af børnenes valg bliver defineret en ramme. En ramme der kan skabe gennemskuelighed og med tiden forudsigelighed for børnene i forhold til de konsekvenser, deres valg måtte have, men også drage børnene til ansvar, når de ikke opfylder de forpligtigelser, der er i forhold til samme valg. Børnene vil med tiden få voksende ansvar for deres færden på SFO Søstjernen Forældrenes opgaver: For at børnene skal kunne handle selvstændigt i hverdagen, skal de besidde det, vi på SFO Søstjernen kalder hverdagskompetencer. Børnene skal bl.a. selv kunne vurdere at klæde sig på efter vejret, selv kunne binde egne sko, selv kunne gå på toilet, have et kendskab til klokken, rydde op efter sig selv og se vigtigheden i det. Dette er med til, at børnene undgår for mange forhindringer i hverdagen i forhold til at kunne handle. Arbejdet omkring tilegnelsen af hverdagskompetencer ser vi, foregår i et tæt samspil mellem SFO ens pædagogiske personale, børnene og deres forældre. Vi forventer at forældre til børn på SFO Søstjernen støtter op om- og tager medansvar for de principper, der gør sig gældende i dette operationelle pædagogiske grundlag, så der skabes en tydelighed i samarbejdet mellem hjemmet og SFO Søstjernen. 5

6 Del 2 Organisatorisk del 5.0 SFO Søstjernens organisering I det pædagogiske grundlags 2. del er beskrevet hvordan SFO Søstjernen er organiseret. Hermed kan vi skabe forståelse for vores valgte struktur og de synlige resultater, man kan møde i hverdagen heraf. (Der tages i dette afsnit forbehold for mulige ændringer grundet de rammer, SFO Søstjernen er underlagt) 5.1. Etagerne: SFO Søstjernen er grundlæggende opdelt i to etager Rød, Gul. På Rød- og Gul etage arbejdes der aldersintegreret, hvilket betyder, at man her vil finde at børnegruppen er sammensat på tværs af årgang. Aldersintegration er valgt, da vi finder, at børnene profiterer af samværet med hinanden, tillærer sig vigtige kompetencer af hinanden på tværs af alder samt er dygtige kulturbærere for nye børn, der modtages som kommende 0. klasser 1. maj hvert år Primærpædagoger: Hver klasse i indskolingen har tilknyttet én eller to klasselærere. Endvidere er der fra SFO ens side tilknyttet en primærpædagog, der indgår i tæt samarbejde med lærerne om klassen. Der er tildelt primærpædagogressourcer i undervisningen på årgang. Denne funktion er bl.a. iværksat for at sikre opmærksomhed på alle SFO ens børn, hvilket igen medvirker til at fremme den enkeltes trivsel i den samlede hverdag på Skolen ved Søerne. Primærpædagogen arbejder et fastlagt antal timer i undervisningen hvert skoleår og varetager endvidere kontakten til klassens forældre i SFO-regi. Dermed er primærpædagogen medvirkende til at bygge bro mellem undervisnings- og fritidsdel. Klassens primærpædagog er den man som forældre på SFO en henvender sig til. Enten via ForældreIntra eller personligt, hvis man har spørgsmål til barnets hverdag og trivsel eller vigtige informationer omhandlende særlige omstændigheder i familien eller andet. Primærpædagogen deltager derudover i forældresamarbejdet ved f.eks. trivselsmøder tilrettelagt for klassen gennem skoleåret Øvrige pædagoger: Hvis man som pædagog ikke er tilknyttet en specifik klasse som primærpædagog, varetager man andre opgaver i skole-/sfo samarbejdet af mere specifik karakter. Der kan her være tale om pædagoger med særlige kvalifikationer såsom AKT-uddannelse (adfærd, kontakt og trivsel), inklusionsuddannelse, dramauddannelse eller anden specialisering i eksempelvis idræt og bevægelse. Endvidere kan disse pædagoger varetage forskellige funktioner, der understøtter børn med særlige behov i kortere perioder. Disse pædagoger indgår på forskellig vis i skole-/sfo samarbejdet ved at arbejde specifikt på tværs af årgange eller i enkelte klasser med forløb af forskellig varighed. 6

7 5.4. Busordning: SFO Søstjernen er tilknyttet Frederiksberg kommunes busordning for SFO'er. Konkret betyder dette, at SFO Søstjernen har en bus til rådighed for transport til ture etc. et vist antal gange om året. Dette giver os mulighed for at tilbyde alsidige og spændende aktiviteter i naturen. Bussen vil blive inddraget i tilrettelæggelsen af aktiviteter i interessegrupperne, hvorfor der over året vil være et vist udbud af busture at deltage i f.eks. rollespil, krible-krable, billedkunst i naturen m.m. Afmelding til busture skal ske direkte fra forældrene til SFO ens personale via Forældreintra eller på etagens krydslister/kalender. Vi henstiller til at afmeldinger sker i god tid, således at evt. andre mulige deltagere kan varsles samt personaleressourcer tilpasses derefter Tilsynspligt: På SFO Søstjernen er der tilsynspligt. Dette betyder bl.a. at børnene ikke kan komme og gå som de vil, men at der skal føres tilsyn med hvordan de møder op samt forlader institutionen. Børnene må derfor ikke forlade SFO en, medmindre der ligger klar aftale med forældremyndighedshavere herom. Aftalepapirer ift. gå-hjem tider, særlige henteaftaler til f.eks. børnefødselsdage kan rekvireres hos barnets primærpædagog på etagen. Særlige beskeder omhandlende enkelte dage sendes til den etage barnet er tilknyttet via ForældreIntra eller noteres på krydslisten/i kalenderen på etagen. Rød- og Gul etages postadresser i Forældreintra findes på samme modtagerliste, som hvis der skulle skrives til en lærer eller pædagog. Beskeder tjekkes hver dag af etagens krydserteam kl Derfor skal evt. beskeder altid være etagen i hænde senest dette tidspunkt. SFO en skal have besked, når børn hentes af andre, skal deltage i fødselsdage eller andet. Vi kan ikke lade børnene forlade SFO en uden tilsagn fra forældremyndighedshavere. I praksis hentes børnene hver dag i deres klasse af en pædagog, når de har fri fra skole, hvor børnene får besked om dagens aktivitetsmuligheder. Børnene krydses ind på klassens krydsliste, hvorefter den pædagog, der på etagen varetager krydserfunktionen kan se, hvilke børn der befinder sig i SFO en. Når børnene hentes eller går hjem, er det derfor vigtigt, at de krydser sig ud samt tager afsked med etagens krydser, således at vi ved, det pågældende barn ikke længere befinder sig på SFO en. De børn der kommer i SFO om morgenen krydser sig ligeledes ind på den pågældende klasses liste når de ankommer/afleveres. Det er vigtigt at alle børn får krydset sig ud. Det sparer de pædagoger, der lukker institutionen, for unødig bekymring samt tid. Forældre til børn, der ikke er blevet krydset ud, bliver kontaktet pr. telefon ved lukketid, for at sikre alle er afhentede og godt hjemme. Krydslister anvendes tillige ved brandalarm etc. Dette så det kan sikres, at alle børn er kommet sikkert ud af bygningen. Derfor er det af yderste vigtighed ovenstående procedure om afkrydsning følges. 7

8 5.6. Lokaler og lokalisering: SFO Søstjernen anvender, udover basislokaler, også klasselokaler samt faglokaler (herunder aula, billedkunst, sale etc.) til aktiviteter med børnene om eftermiddagen. Disse spænder bredt fra vokseninitierede aktiviteter til børnenes egne- og frie legeaktiviteter. SFO Søstjernen er et stort hus, hvor børnene færdes frit mellem etager og gøremål rundt i huset. Eneste undtagelser for ophold er 2. sal samt trappearealer, grundet at der hér ikke kan føres fyldestgørende tilsyn med børnene. Endvidere må børnene ikke forlade SFO en på egen hånd, medmindre der er truffet særlige aftaler med forældre herom. For at kunne lokalisere børnene og for at børnene kan lokalisere hinanden i vores store hus, har vi på hver etage en lokaleoversigt, kaldet briktavlerne, som et redskab til dette. Kort fortalt fungerer disse sådan, at hvert barn har sin brik, der hænges op på tavlen ved ankomst i SFO en og herefter flyttes rundt i løbet af dagen, alt efter hvor barnet færdes i huset. På denne vis sikres også at alle børn vender tilbage til etagen, de er tilknyttet, hvorved fornemmelsen af tilhørsforholdet til etagen forstærkes. Derudover sikres kontakt til etagens personale. Afhentning af børn skal ske på SFO'en da børnene skal krydses ud inden de forlader institutionen - I særlige tilfælde kan det aftales med etagens personale, at børnene gør sig klar til afhentning. Igen efter aftale kan børnene afhentes ved lågen til skolegården efter de har gjort sig klar. Dette da der som nævnt ikke kan føres fyldestgørende tilsyn på trappearealerne og børn derfor ikke kan afhentes ved skolens hovedindgang. Det er vigtigt at forældre bakker op om anvendelse af de ovenfor nævnte bestemmelser, således at børnene fornemmer det ikke blot er SFO ens personale men også jer forældre, der finder anvendelsen heraf vigtig. Vi forventer derfor, at I forældre hjælper jeres børn med at huske og opfylde dette Åbningstider og lukkedage: SFO Søstjernen holder åbent på skoledage fra kl samt igen fra På skolefridage, som ikke er hellig- eller lukkedage i SFO en, holdes åbent mellem Fra 1. maj og frem til sommerferien har SFO en åbent mellem for kommende skolebegyndere. I samme periode deltager primærpædagoger ikke i undervisningen for årgang. Én gang årligt bringes skoleledelsens forslag om lukkedage det kommende kalenderår til beslutning på et skolebestyrelsesmøde og udmeldes til den samlede forældregruppe via Forældreintra og skolens hjemmeside senest 1. december kalenderåret før Skolebestyrelsens tilsyn: Én gang årligt er SFO Søstjernen tema på et skolebestyrelsesmøde. SFO lederen deltager som fast gæst på skolebestyrelsesmøder og informerer hér om SFO Søstjernens aktuelle praksis og evt. andre udfordringer af relevans Forældreinformation Vi opfordrer alle forældre til at holde sig ajour med opslagstavler samt ForældreIntra. Således sikres at alle er informerede om emner af relevans for SFO ens praksis. 8

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Forord...3 Særlige krav til pædagogiske læreplaner...4 Sammenhæng i børnenes hverdag:... 4 Anerkendelse af fritidspædagogikken...

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 2 Indledning I det følgende vil vi fortælle om de tanker, idéer og værdier, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde der udføres i institutionen. Værdigrundlaget

Læs mere

Velkomstfolder. Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121

Velkomstfolder. Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121 Velkomstfolder Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121 Legen er en livsvigtig proces for det enkelte menneske. Barndommen er ikke noget, der skal overstås hurtigst

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagervej 99 8700 Horsens Tlf. 76 29 33 50 Velkommen SFO Delfinen er en funktionsopdelt skolefritidsordning, der er en del af Bankagerskolen.

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

SFO mellem skole- og fritidspædagogik. Katja Munch Thorsen og Trine Danø Danmarks Evalueringsinstitut

SFO mellem skole- og fritidspædagogik. Katja Munch Thorsen og Trine Danø Danmarks Evalueringsinstitut SFO mellem skole- og fritidspædagogik Katja Munch Thorsen og Trine Danø Danmarks Evalueringsinstitut Hvorfor undersøge SFO? SFO har eksisteret siden 1984 og er siden da vokset eksplosivt i antal Op mod

Læs mere

Vuggestuen Himmelblå

Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Rammer for tilsyn 2012 Vuggestuen Himmelblå Tilsyn 2012 Hvordan arbejder I med det politiske mål: Børn i fællesskaber? Refleksion over inklusionsbegrebet Hvad forstår i ved inklusion

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

Indhold. Forord:... 2. Pædagogiske mål:... 3. Selvvalgte aktiviteter:... 3. Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:...

Indhold. Forord:... 2. Pædagogiske mål:... 3. Selvvalgte aktiviteter:... 3. Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:... Indhold Forord:... 2 Pædagogiske mål:... 3 Selvvalgte aktiviteter:... 3 Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:... 3 Æstetiske og sproglige kulturelle udtryksformer:... 3 Sundhed, bevægelse

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

GÆLDENDE FRA 01.01. 2012. Navn på SFO. Egeskovskolens SFO almen afdelingen Basisoplysninger. Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 5 10 år

GÆLDENDE FRA 01.01. 2012. Navn på SFO. Egeskovskolens SFO almen afdelingen Basisoplysninger. Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 5 10 år Navn på SFO MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR EGESKOV SFO GÆLDENDE FRA 01.01. 2012 Egeskovskolens SFO almen afdelingen Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 5 10 år Antal børn i SFO en:

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus.

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus. Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus. Praktikstedsbeskrivelse: Troldehuset, Kongerslev Dus Kongensgade 4 9293 Kongerslev Tlf. 98.332145 Mail adresse:

Læs mere

Velkommen til Mølleskolens SFO

Velkommen til Mølleskolens SFO Årsplan 2010/11 Velkommen til Mølleskolens SFO Hermed foreligger årsplanen for 2010/2011. I årsplanen beskrives kort de tanker, der ligger bag dagligdagen. Dette er forhåbentlig med til, at I som forældre

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

UMV. Konflikthåndtering. At eleverne bliver bedre til at håndtere/løse/indgå konstruktivt i konflikter.

UMV. Konflikthåndtering. At eleverne bliver bedre til at håndtere/løse/indgå konstruktivt i konflikter. UMV På baggrund af UVM 2010, har vi valgt at sætte fokus på tre områder: konflikthåndtering, antimobning og arbejdsro. Fokuspunkt Mål Indsats Hvem, hvornår Opfølgning, hvornår, hvordan Konflikthåndtering

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Fremtidens folkeskole 2012-2016 Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 2 Sammen skaber vi udfordrende læringsmiljøer med plads til fællesskaber, fornyelse og

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen.

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Sociale kompetencer: For at barnet udvikler sine sociale kompetencer, skal der være nogle basale forudsætninger tilstede, såsom tryghed, tillid og at barnet

Læs mere

sfo saxo ellekilde skolen

sfo saxo ellekilde skolen sfo saxo ellekilde skolen personalet i sfo 1 og sfo 2 LEDELSE Mariann Stidsen: Louise Birch: SFO-leder Stedfortræder v. leders fravær SAXO, SFO2 Benjamin Rasmussen: Anita Krøll: Anna Mette Larsen: Daniel

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Oplæg til mål- og indholdsbeskrivelser for SFO-området Til: Børneudvalget og Byrådet Dato: Version 5. oktober 2009 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere