Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen"

Transkript

1 Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p Indledning... p Om SFO ens pædagogiske grundlag p Et forpligtende fællesskab. p Skal- og kan aktiviteter p Medbestemmelse p Konflikthåndtering p At deltage i alsidige lege og aktiviteter.p Interessegrupper p Legens betydning p Trivsel og udviklingen af selvstændighed.p At favne bredt p Forældrenes opgaver p. 5 Del 2 Organisatorisk del p SFO Søstjernens organisering p Etagerne p Primærpædagoger p Øvrige pædagoger p Busordning p Tilsynspligt p Lokaler og lokalisering p Åbningstider og lukkedage p Skolebestyrelsens tilsyn p Forældreinformation p. 8

2 Del 1 Pædagogisk del 1.0 Indledning: SFO Søstjernen er en del af Skolen ved Søerne En folkeskole i Frederiksberg kommune. SFO Søstjernen er derfor underlagt de grundlag, der i den øvrige organisation er formuleret herfor. Hjørnesten for skolens samlede virksomhed er skolens værdi- samt pædagogiske grundlag. SFO ens pædagogiske grundlag tager afsæt i de overordnede grundlag. Skole og SFO er en helhed med samme fundament men forskellig udmøntning heraf. Alle grundlag findes på Om SFO ens pædagogiske grundlag: SFO ens pædagogiske grundlag er både en begrundelse for vores pædagogik samt en oversættelse af denne til konkret praksis Grundlaget er udarbejdet af institutionens ansatte. Her har vi beskrevet, hvordan vi som personalegruppe på SFO Søstjernen har valgt at udmønte organisationens værdier i praksis. SFO Søstjernen agerer i tæt samarbejde med indskolingen, da vi har fælles børn i fælles lokaler. Samarbejdets formål er at skabe helhed og sammenhæng i børnenes hverdag, samt at udfolde de potentialer, skolen- og SFO ens kerneydelser giver det enkelte barn. SFO Søstjernen er del af en folkeskole, der har undervisning som den væsentligste kerneydelse. Som SFO har vi mulighed for at aktivere børnene på mange andre måder end dem, der anvendes i skolens undervisning. Læring i en fritidspædagogisk ramme har afsæt i børnenes personlige og sociale kompetencer og adskiller sig dermed fra skolens fokus på det faglige stof. Rammen for udvikling af børnenes personlige- og sociale kompetencer på SFO Søstjernen er leg og det samvær, der opstår gennem relationerne på SFO en. SFO Søstjernens pædagogiske grundlags indhold er formuleret ud fra nogle fritidspædagogiske fokuspunkter, som vi anser for at være mere grundlæggende end andre, og som vi forpligter os på at fremme i forbindelse med de handlinger, vi foretager os i vores fælles praksis. Disse fokuspunkter er formuleret i det følgende: 2.0 Et forpligtende fællesskab: Et forpligtende fællesskab er på SFO Søstjernen defineret som: Det at agere med andre i en fælles ramme og heraf tage aktiv del i, at denne ramme er for alle. Vi mener på SFO Søstjernen, at det er vigtigt, børnene lærer de tilhører et fællesskab. Vi har derfor implementeret flere tiltag, der fremmer samme fællesskab, samt arbejder med at udvikle børnenes evner i forhold til at indgå demokratisk i deres hverdag. Der lægges vægt på, at børnene har mulighed for at deltage i forskellige fællesskaber f.eks. i klassen, på tværs af klasser og årgange samt i forskellige større og mindre venskabsgrupper Skal- og kan aktiviteter: At være del af et forpligtende fællesskab betyder bl.a. at Søstjernens børn skal lære, at deres eget behov indimellem ikke kan tilgodeses, samt at det enkelte barn får en bevidsthed om 2

3 deres medansvar for fællesskabet og hinanden. Konkret udmønter dette sig i, at der indenfor fællesskabet er defineret forskellige skal- og kan aktiviteter. Af og til er det nødvendigt at deltage i en aktivitet fordi dette retfærdiggøres af et øvre behov, f.eks. ved en fælles klasseaktivitet. Andre gange har man mulighed for at tilmelde sig aktiviteter efter ønske og interesse f.eks. stikbold i salen eller skovtur. Til slut kan man være forpligtet til at deltage i en aktivitet, fordi man har tilmeldt sig denne af lyst Vi mener, det er vigtigt, at børnene fastholdes i denne beslutning, således at der tages et ansvar for egne handlinger ift. fællesskabet. Herigennem rustes børnene også til at kunne håndtere de krav om deltagelse, der i samfundet vil blive stillet til dem videre gennem livet. Det er gennem deltagelse i fællesskabet, at børnene socialiseres og udvikles. Dette da børnene reflekterer sig selv i andre. Gennem denne spejling lærer børnene egne værdier og grænser at kende samt lærer at forstå andres. Vi mener, det er vigtigt, at børnene deltager i planlagte fællesskaber, der understøtter refleksion herfor og fremmer udviklingspotentialer. Personalet vil i disse tilfælde hjælpe børnene med at vurdere, hvad der er hensigtsmæssige udfordringer i forhold til den enkeltes udvikling. Dette gælder alle børn på SFO Søstjernen, hvorfor det vil kunne opleves, at personalet løbende inddrager børn i forskellige aktiviteter med et særligt udviklingsmål for øje. Vi ser endvidere, at børnene spejler sig i os voksne, hvorfor personalet er bevidste rollemodeller i den daglige praksis. Personalets handlinger og udtrykte holdninger har en betydning for, hvorledes børnene agerer i SFO ens dagligdag. Dette betyder, at når vi ønsker en bestemt adfærd i SFO en, må vi selv som personale gå forrest Medbestemmelse: Vi arbejder med børnenes muligheder for medbestemmelse. Gennem dialog - skriftlig samt mundtlig og deltagelse i børnemøder. På børnemøderne debatteres emner, og der stemmes om beslutninger. Her arbejdes der på, at børnene kan påvirke og delagtiggøre sig ift. SFO ens helhed, at de kan udtrykke sig ift. hvad de ønsker af deres SFO, samt at der kan arbejdes aktivt fra personalet med de særlige ønsker, der måtte røre sig i børnegruppen. Det pædagogiske personale vil i denne proces hele tiden vægte forholdet mellem børnenes ønsker og de i organisationen øvrigt oplevede behov, således at udvikling af det enkelte barns personlige- og sociale kompetencer kontinuerligt holdes i fokus. Ud over dette træffer børnene mange egne valg i forhold til deltagelse i de aktiviteter, SFO en tilbyder Konflikthåndtering: Når mange mennesker er samlet, kan der opstå uenigheder og konflikter. Vi prioriterer på SFO Søstjernen at støtte børnene i konfliktsituationer samt give dem redskaber til at håndtere og løse deres egne konflikter på en hensigtsmæssig måde. Gennem konflikthåndtering arbejder vi med at fremme det positive udviklingspotentiale, der også ligger i konflikter. Vi arbejder derfor ikke med tildeling af skyld og ansvarliggørelse for konflikten, men med at de involverede parter alle er ejere af konflikten og derfor skal indgå i et samarbejde for at nå en fælles løsning heraf. 3.0 At deltage i alsidige lege og aktiviteter: Mennesker er ikke ens. Der skal ved alsidige lege og aktiviteter forstås, at der er behov for en alsidighed i tilbud. Tilbud der ved deltagelse fremmer udviklingen af de personlige- og sociale kompetencer hos SFO ens børn både som individer men også i gruppen, de agerer i. 3

4 På SFO Søstjernen har vi et dagligt udbud af aktiviteter på etagerne. Børnene har mulighed for at deltage i disse aktiviteter også på andre etager end den, de almindeligvis er tilknyttet. Dog er nogle aktiviteter målrettet særlige børnegrupper. De pædagogiske aktiviteter er tilrettelagt sådan, at de udfordrer børnenes kompetencer samt fremmer deres evne til fordybelse. Vi har fokus på, at nogle børn kan have vanskeligt ved på eget initiativ at vælge den aktive deltagelse i aktiviteter. I de tilfælde vil vi, i samarbejde med forældrene, hjælpe barnet til at indgå i relationer og aktiviteter Interessegrupper: Vi har på SFO Søstjernen valgt at personalet organiserer sig i interessegrupper. Disse er betegnet: Natur og udeliv, Sport og bevægelse, Billedkunst og håndarbejde samt Drama, teater, musik. Arbejde i netop disse fire interessegrupper er valgt for at kunne planlægge, målrette og tilbyde en alsidighed i udbuddet af aktiviteter, der er tilgængelige for SFO ens børn. Interessegrupperne udgøres af et interessefællesskab SFO ens personale imellem. Grupperne er sammensat på tværs af etagerne og tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders kompetencer, talenter og engagement. Vi mener, at børnene herigennem møder voksne, som brænder for de aktiviteter, de har sat i gang, hvilket igen vil have en afsmittende virkning på børnenes fordybelse samt egen motivation for deltagelse heri. I interessegrupperne vil personalet gennem året planlægge længerevarende forløb indenfor gruppernes forskellige kategorier for at skabe fordybelse hos børnene ved deltagelse heri Legens betydning: Der skal, udover de planlagte aktiviteter, være plads- og tid til børnenes egen virksomhed, beskæftigelse og leg. Vi prioriterer- og skaber derfor rum til børnenes frie leg og ser det som en værdifuld beskæftigelse i SFO en, da legen er et frirum fra en travl og ellers aktivitetsfyldt hverdag. Legen danner ramme for børnenes bearbejdning af oplevelser, eksperimenter, kreativitet og fantasi. Endvidere er legen den væsentligste kilde til etableringen af venskaber. Den frie leg skal dog ikke overskygge fokus på det enkelte barns behov og udvikling. Børnene skal derfor også møde udfordringer gennem andre relationer og aktiviteter. Disse udfordringer kan forekomme gennem krav om deltagelse i bestemte aktiviteter, hvor personalet skaber ramme for at ny udvikling kan opstå. Eksempler herpå kunne være særligt tilrettelagte forløb for drengene i 1. klasse eller specifikke klasserelaterede aktiviteter. 4.0 Trivsel og udviklingen af selvstændighed: Der skal være trivsel på to områder: Det personlige- og det sociale. Vi anser børnene for at være i god udvikling, hvis de trives på begge disse områder. God trivsel er det enkelte barns grundlag for en positiv udvikling af selvstændighed. Det at turde stå på egne ben og træffe selvstændige valg er vigtige kompetencer i det samfund, børnene skal være en del af livet igennem. Vi lægger vægt på børnenes trivsel og udvikling En opmærksomhed, vi ser, som en grundlæggende pædagogisk opgave. Dette betyder, at der rettes fokus på samværet i børnegruppen, på gode venskaber og på at mobning forebygges og bekæmpes. En del af dette 4

5 arbejde forestås i samarbejdet mellem klasselæreren og pædagogen, hvor der eksempelvis holdes klassemøder med repræsentation af både skole- og SFO-del. Derudover kan der opstå særlige udfordringer for barnet i familien, der i perioder kan kræve en særlig opmærksomhed fra klasselærer og primærpædagog f.eks. ved skilsmisse eller andet. For at skabe helhed og sammenhæng i børnenes hverdag følges op på skoledagen i SFO-regi, hvis det af personalet vurderes, at der er behov for det At favne bredt: På SFO Søstjernen arbejder vi bevidst med at være en inkluderende institution. En rummelighed der består af mere, end blot at skabe plads for de børn, der har behov for særlige hensyn og støtte. Der kan derfor indenfor forskellige aldersgrupper etc. blive taget særlige hensyn i kortere eller længere perioder, hvilket betyder, at der kan være en synlig tilsigtet differentiering til stede i hverdagen. Vi anerkender og arbejder for en forståelse af de mennesker, vi møder i vores praksis. Endvidere er det vigtigt, at børnene tilegner sig indsigt i egen- og andres kultur og de værdier, der repræsenteres her, samt at børnene lærer at være åbne for andre måder at leve på. Vi tror på, at børn gør det rigtige, hvis de kan Når de ikke kan, skal vi understøtte dem i læringen af nye færdigheder. Personalet arbejder bevidst på, at der for visse af børnenes valg bliver defineret en ramme. En ramme der kan skabe gennemskuelighed og med tiden forudsigelighed for børnene i forhold til de konsekvenser, deres valg måtte have, men også drage børnene til ansvar, når de ikke opfylder de forpligtigelser, der er i forhold til samme valg. Børnene vil med tiden få voksende ansvar for deres færden på SFO Søstjernen Forældrenes opgaver: For at børnene skal kunne handle selvstændigt i hverdagen, skal de besidde det, vi på SFO Søstjernen kalder hverdagskompetencer. Børnene skal bl.a. selv kunne vurdere at klæde sig på efter vejret, selv kunne binde egne sko, selv kunne gå på toilet, have et kendskab til klokken, rydde op efter sig selv og se vigtigheden i det. Dette er med til, at børnene undgår for mange forhindringer i hverdagen i forhold til at kunne handle. Arbejdet omkring tilegnelsen af hverdagskompetencer ser vi, foregår i et tæt samspil mellem SFO ens pædagogiske personale, børnene og deres forældre. Vi forventer at forældre til børn på SFO Søstjernen støtter op om- og tager medansvar for de principper, der gør sig gældende i dette operationelle pædagogiske grundlag, så der skabes en tydelighed i samarbejdet mellem hjemmet og SFO Søstjernen. 5

6 Del 2 Organisatorisk del 5.0 SFO Søstjernens organisering I det pædagogiske grundlags 2. del er beskrevet hvordan SFO Søstjernen er organiseret. Hermed kan vi skabe forståelse for vores valgte struktur og de synlige resultater, man kan møde i hverdagen heraf. (Der tages i dette afsnit forbehold for mulige ændringer grundet de rammer, SFO Søstjernen er underlagt) 5.1. Etagerne: SFO Søstjernen er grundlæggende opdelt i to etager Rød, Gul. På Rød- og Gul etage arbejdes der aldersintegreret, hvilket betyder, at man her vil finde at børnegruppen er sammensat på tværs af årgang. Aldersintegration er valgt, da vi finder, at børnene profiterer af samværet med hinanden, tillærer sig vigtige kompetencer af hinanden på tværs af alder samt er dygtige kulturbærere for nye børn, der modtages som kommende 0. klasser 1. maj hvert år Primærpædagoger: Hver klasse i indskolingen har tilknyttet én eller to klasselærere. Endvidere er der fra SFO ens side tilknyttet en primærpædagog, der indgår i tæt samarbejde med lærerne om klassen. Der er tildelt primærpædagogressourcer i undervisningen på årgang. Denne funktion er bl.a. iværksat for at sikre opmærksomhed på alle SFO ens børn, hvilket igen medvirker til at fremme den enkeltes trivsel i den samlede hverdag på Skolen ved Søerne. Primærpædagogen arbejder et fastlagt antal timer i undervisningen hvert skoleår og varetager endvidere kontakten til klassens forældre i SFO-regi. Dermed er primærpædagogen medvirkende til at bygge bro mellem undervisnings- og fritidsdel. Klassens primærpædagog er den man som forældre på SFO en henvender sig til. Enten via ForældreIntra eller personligt, hvis man har spørgsmål til barnets hverdag og trivsel eller vigtige informationer omhandlende særlige omstændigheder i familien eller andet. Primærpædagogen deltager derudover i forældresamarbejdet ved f.eks. trivselsmøder tilrettelagt for klassen gennem skoleåret Øvrige pædagoger: Hvis man som pædagog ikke er tilknyttet en specifik klasse som primærpædagog, varetager man andre opgaver i skole-/sfo samarbejdet af mere specifik karakter. Der kan her være tale om pædagoger med særlige kvalifikationer såsom AKT-uddannelse (adfærd, kontakt og trivsel), inklusionsuddannelse, dramauddannelse eller anden specialisering i eksempelvis idræt og bevægelse. Endvidere kan disse pædagoger varetage forskellige funktioner, der understøtter børn med særlige behov i kortere perioder. Disse pædagoger indgår på forskellig vis i skole-/sfo samarbejdet ved at arbejde specifikt på tværs af årgange eller i enkelte klasser med forløb af forskellig varighed. 6

7 5.4. Busordning: SFO Søstjernen er tilknyttet Frederiksberg kommunes busordning for SFO'er. Konkret betyder dette, at SFO Søstjernen har en bus til rådighed for transport til ture etc. et vist antal gange om året. Dette giver os mulighed for at tilbyde alsidige og spændende aktiviteter i naturen. Bussen vil blive inddraget i tilrettelæggelsen af aktiviteter i interessegrupperne, hvorfor der over året vil være et vist udbud af busture at deltage i f.eks. rollespil, krible-krable, billedkunst i naturen m.m. Afmelding til busture skal ske direkte fra forældrene til SFO ens personale via Forældreintra eller på etagens krydslister/kalender. Vi henstiller til at afmeldinger sker i god tid, således at evt. andre mulige deltagere kan varsles samt personaleressourcer tilpasses derefter Tilsynspligt: På SFO Søstjernen er der tilsynspligt. Dette betyder bl.a. at børnene ikke kan komme og gå som de vil, men at der skal føres tilsyn med hvordan de møder op samt forlader institutionen. Børnene må derfor ikke forlade SFO en, medmindre der ligger klar aftale med forældremyndighedshavere herom. Aftalepapirer ift. gå-hjem tider, særlige henteaftaler til f.eks. børnefødselsdage kan rekvireres hos barnets primærpædagog på etagen. Særlige beskeder omhandlende enkelte dage sendes til den etage barnet er tilknyttet via ForældreIntra eller noteres på krydslisten/i kalenderen på etagen. Rød- og Gul etages postadresser i Forældreintra findes på samme modtagerliste, som hvis der skulle skrives til en lærer eller pædagog. Beskeder tjekkes hver dag af etagens krydserteam kl Derfor skal evt. beskeder altid være etagen i hænde senest dette tidspunkt. SFO en skal have besked, når børn hentes af andre, skal deltage i fødselsdage eller andet. Vi kan ikke lade børnene forlade SFO en uden tilsagn fra forældremyndighedshavere. I praksis hentes børnene hver dag i deres klasse af en pædagog, når de har fri fra skole, hvor børnene får besked om dagens aktivitetsmuligheder. Børnene krydses ind på klassens krydsliste, hvorefter den pædagog, der på etagen varetager krydserfunktionen kan se, hvilke børn der befinder sig i SFO en. Når børnene hentes eller går hjem, er det derfor vigtigt, at de krydser sig ud samt tager afsked med etagens krydser, således at vi ved, det pågældende barn ikke længere befinder sig på SFO en. De børn der kommer i SFO om morgenen krydser sig ligeledes ind på den pågældende klasses liste når de ankommer/afleveres. Det er vigtigt at alle børn får krydset sig ud. Det sparer de pædagoger, der lukker institutionen, for unødig bekymring samt tid. Forældre til børn, der ikke er blevet krydset ud, bliver kontaktet pr. telefon ved lukketid, for at sikre alle er afhentede og godt hjemme. Krydslister anvendes tillige ved brandalarm etc. Dette så det kan sikres, at alle børn er kommet sikkert ud af bygningen. Derfor er det af yderste vigtighed ovenstående procedure om afkrydsning følges. 7

8 5.6. Lokaler og lokalisering: SFO Søstjernen anvender, udover basislokaler, også klasselokaler samt faglokaler (herunder aula, billedkunst, sale etc.) til aktiviteter med børnene om eftermiddagen. Disse spænder bredt fra vokseninitierede aktiviteter til børnenes egne- og frie legeaktiviteter. SFO Søstjernen er et stort hus, hvor børnene færdes frit mellem etager og gøremål rundt i huset. Eneste undtagelser for ophold er 2. sal samt trappearealer, grundet at der hér ikke kan føres fyldestgørende tilsyn med børnene. Endvidere må børnene ikke forlade SFO en på egen hånd, medmindre der er truffet særlige aftaler med forældre herom. For at kunne lokalisere børnene og for at børnene kan lokalisere hinanden i vores store hus, har vi på hver etage en lokaleoversigt, kaldet briktavlerne, som et redskab til dette. Kort fortalt fungerer disse sådan, at hvert barn har sin brik, der hænges op på tavlen ved ankomst i SFO en og herefter flyttes rundt i løbet af dagen, alt efter hvor barnet færdes i huset. På denne vis sikres også at alle børn vender tilbage til etagen, de er tilknyttet, hvorved fornemmelsen af tilhørsforholdet til etagen forstærkes. Derudover sikres kontakt til etagens personale. Afhentning af børn skal ske på SFO'en da børnene skal krydses ud inden de forlader institutionen - I særlige tilfælde kan det aftales med etagens personale, at børnene gør sig klar til afhentning. Igen efter aftale kan børnene afhentes ved lågen til skolegården efter de har gjort sig klar. Dette da der som nævnt ikke kan føres fyldestgørende tilsyn på trappearealerne og børn derfor ikke kan afhentes ved skolens hovedindgang. Det er vigtigt at forældre bakker op om anvendelse af de ovenfor nævnte bestemmelser, således at børnene fornemmer det ikke blot er SFO ens personale men også jer forældre, der finder anvendelsen heraf vigtig. Vi forventer derfor, at I forældre hjælper jeres børn med at huske og opfylde dette Åbningstider og lukkedage: SFO Søstjernen holder åbent på skoledage fra kl samt igen fra På skolefridage, som ikke er hellig- eller lukkedage i SFO en, holdes åbent mellem Fra 1. maj og frem til sommerferien har SFO en åbent mellem for kommende skolebegyndere. I samme periode deltager primærpædagoger ikke i undervisningen for årgang. Én gang årligt bringes skoleledelsens forslag om lukkedage det kommende kalenderår til beslutning på et skolebestyrelsesmøde og udmeldes til den samlede forældregruppe via Forældreintra og skolens hjemmeside senest 1. december kalenderåret før Skolebestyrelsens tilsyn: Én gang årligt er SFO Søstjernen tema på et skolebestyrelsesmøde. SFO lederen deltager som fast gæst på skolebestyrelsesmøder og informerer hér om SFO Søstjernens aktuelle praksis og evt. andre udfordringer af relevans Forældreinformation Vi opfordrer alle forældre til at holde sig ajour med opslagstavler samt ForældreIntra. Således sikres at alle er informerede om emner af relevans for SFO ens praksis. 8

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Erfaringer fra seks skoler med stærk praksis 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere