Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen"

Transkript

1 Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p Indledning... p Om SFO ens pædagogiske grundlag p Et forpligtende fællesskab. p Skal- og kan aktiviteter p Medbestemmelse p Konflikthåndtering p At deltage i alsidige lege og aktiviteter.p Interessegrupper p Legens betydning p Trivsel og udviklingen af selvstændighed.p At favne bredt p Forældrenes opgaver p. 5 Del 2 Organisatorisk del p SFO Søstjernens organisering p Etagerne p Primærpædagoger p Øvrige pædagoger p Busordning p Tilsynspligt p Lokaler og lokalisering p Åbningstider og lukkedage p Skolebestyrelsens tilsyn p Forældreinformation p. 8

2 Del 1 Pædagogisk del 1.0 Indledning: SFO Søstjernen er en del af Skolen ved Søerne En folkeskole i Frederiksberg kommune. SFO Søstjernen er derfor underlagt de grundlag, der i den øvrige organisation er formuleret herfor. Hjørnesten for skolens samlede virksomhed er skolens værdi- samt pædagogiske grundlag. SFO ens pædagogiske grundlag tager afsæt i de overordnede grundlag. Skole og SFO er en helhed med samme fundament men forskellig udmøntning heraf. Alle grundlag findes på Om SFO ens pædagogiske grundlag: SFO ens pædagogiske grundlag er både en begrundelse for vores pædagogik samt en oversættelse af denne til konkret praksis Grundlaget er udarbejdet af institutionens ansatte. Her har vi beskrevet, hvordan vi som personalegruppe på SFO Søstjernen har valgt at udmønte organisationens værdier i praksis. SFO Søstjernen agerer i tæt samarbejde med indskolingen, da vi har fælles børn i fælles lokaler. Samarbejdets formål er at skabe helhed og sammenhæng i børnenes hverdag, samt at udfolde de potentialer, skolen- og SFO ens kerneydelser giver det enkelte barn. SFO Søstjernen er del af en folkeskole, der har undervisning som den væsentligste kerneydelse. Som SFO har vi mulighed for at aktivere børnene på mange andre måder end dem, der anvendes i skolens undervisning. Læring i en fritidspædagogisk ramme har afsæt i børnenes personlige og sociale kompetencer og adskiller sig dermed fra skolens fokus på det faglige stof. Rammen for udvikling af børnenes personlige- og sociale kompetencer på SFO Søstjernen er leg og det samvær, der opstår gennem relationerne på SFO en. SFO Søstjernens pædagogiske grundlags indhold er formuleret ud fra nogle fritidspædagogiske fokuspunkter, som vi anser for at være mere grundlæggende end andre, og som vi forpligter os på at fremme i forbindelse med de handlinger, vi foretager os i vores fælles praksis. Disse fokuspunkter er formuleret i det følgende: 2.0 Et forpligtende fællesskab: Et forpligtende fællesskab er på SFO Søstjernen defineret som: Det at agere med andre i en fælles ramme og heraf tage aktiv del i, at denne ramme er for alle. Vi mener på SFO Søstjernen, at det er vigtigt, børnene lærer de tilhører et fællesskab. Vi har derfor implementeret flere tiltag, der fremmer samme fællesskab, samt arbejder med at udvikle børnenes evner i forhold til at indgå demokratisk i deres hverdag. Der lægges vægt på, at børnene har mulighed for at deltage i forskellige fællesskaber f.eks. i klassen, på tværs af klasser og årgange samt i forskellige større og mindre venskabsgrupper Skal- og kan aktiviteter: At være del af et forpligtende fællesskab betyder bl.a. at Søstjernens børn skal lære, at deres eget behov indimellem ikke kan tilgodeses, samt at det enkelte barn får en bevidsthed om 2

3 deres medansvar for fællesskabet og hinanden. Konkret udmønter dette sig i, at der indenfor fællesskabet er defineret forskellige skal- og kan aktiviteter. Af og til er det nødvendigt at deltage i en aktivitet fordi dette retfærdiggøres af et øvre behov, f.eks. ved en fælles klasseaktivitet. Andre gange har man mulighed for at tilmelde sig aktiviteter efter ønske og interesse f.eks. stikbold i salen eller skovtur. Til slut kan man være forpligtet til at deltage i en aktivitet, fordi man har tilmeldt sig denne af lyst Vi mener, det er vigtigt, at børnene fastholdes i denne beslutning, således at der tages et ansvar for egne handlinger ift. fællesskabet. Herigennem rustes børnene også til at kunne håndtere de krav om deltagelse, der i samfundet vil blive stillet til dem videre gennem livet. Det er gennem deltagelse i fællesskabet, at børnene socialiseres og udvikles. Dette da børnene reflekterer sig selv i andre. Gennem denne spejling lærer børnene egne værdier og grænser at kende samt lærer at forstå andres. Vi mener, det er vigtigt, at børnene deltager i planlagte fællesskaber, der understøtter refleksion herfor og fremmer udviklingspotentialer. Personalet vil i disse tilfælde hjælpe børnene med at vurdere, hvad der er hensigtsmæssige udfordringer i forhold til den enkeltes udvikling. Dette gælder alle børn på SFO Søstjernen, hvorfor det vil kunne opleves, at personalet løbende inddrager børn i forskellige aktiviteter med et særligt udviklingsmål for øje. Vi ser endvidere, at børnene spejler sig i os voksne, hvorfor personalet er bevidste rollemodeller i den daglige praksis. Personalets handlinger og udtrykte holdninger har en betydning for, hvorledes børnene agerer i SFO ens dagligdag. Dette betyder, at når vi ønsker en bestemt adfærd i SFO en, må vi selv som personale gå forrest Medbestemmelse: Vi arbejder med børnenes muligheder for medbestemmelse. Gennem dialog - skriftlig samt mundtlig og deltagelse i børnemøder. På børnemøderne debatteres emner, og der stemmes om beslutninger. Her arbejdes der på, at børnene kan påvirke og delagtiggøre sig ift. SFO ens helhed, at de kan udtrykke sig ift. hvad de ønsker af deres SFO, samt at der kan arbejdes aktivt fra personalet med de særlige ønsker, der måtte røre sig i børnegruppen. Det pædagogiske personale vil i denne proces hele tiden vægte forholdet mellem børnenes ønsker og de i organisationen øvrigt oplevede behov, således at udvikling af det enkelte barns personlige- og sociale kompetencer kontinuerligt holdes i fokus. Ud over dette træffer børnene mange egne valg i forhold til deltagelse i de aktiviteter, SFO en tilbyder Konflikthåndtering: Når mange mennesker er samlet, kan der opstå uenigheder og konflikter. Vi prioriterer på SFO Søstjernen at støtte børnene i konfliktsituationer samt give dem redskaber til at håndtere og løse deres egne konflikter på en hensigtsmæssig måde. Gennem konflikthåndtering arbejder vi med at fremme det positive udviklingspotentiale, der også ligger i konflikter. Vi arbejder derfor ikke med tildeling af skyld og ansvarliggørelse for konflikten, men med at de involverede parter alle er ejere af konflikten og derfor skal indgå i et samarbejde for at nå en fælles løsning heraf. 3.0 At deltage i alsidige lege og aktiviteter: Mennesker er ikke ens. Der skal ved alsidige lege og aktiviteter forstås, at der er behov for en alsidighed i tilbud. Tilbud der ved deltagelse fremmer udviklingen af de personlige- og sociale kompetencer hos SFO ens børn både som individer men også i gruppen, de agerer i. 3

4 På SFO Søstjernen har vi et dagligt udbud af aktiviteter på etagerne. Børnene har mulighed for at deltage i disse aktiviteter også på andre etager end den, de almindeligvis er tilknyttet. Dog er nogle aktiviteter målrettet særlige børnegrupper. De pædagogiske aktiviteter er tilrettelagt sådan, at de udfordrer børnenes kompetencer samt fremmer deres evne til fordybelse. Vi har fokus på, at nogle børn kan have vanskeligt ved på eget initiativ at vælge den aktive deltagelse i aktiviteter. I de tilfælde vil vi, i samarbejde med forældrene, hjælpe barnet til at indgå i relationer og aktiviteter Interessegrupper: Vi har på SFO Søstjernen valgt at personalet organiserer sig i interessegrupper. Disse er betegnet: Natur og udeliv, Sport og bevægelse, Billedkunst og håndarbejde samt Drama, teater, musik. Arbejde i netop disse fire interessegrupper er valgt for at kunne planlægge, målrette og tilbyde en alsidighed i udbuddet af aktiviteter, der er tilgængelige for SFO ens børn. Interessegrupperne udgøres af et interessefællesskab SFO ens personale imellem. Grupperne er sammensat på tværs af etagerne og tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders kompetencer, talenter og engagement. Vi mener, at børnene herigennem møder voksne, som brænder for de aktiviteter, de har sat i gang, hvilket igen vil have en afsmittende virkning på børnenes fordybelse samt egen motivation for deltagelse heri. I interessegrupperne vil personalet gennem året planlægge længerevarende forløb indenfor gruppernes forskellige kategorier for at skabe fordybelse hos børnene ved deltagelse heri Legens betydning: Der skal, udover de planlagte aktiviteter, være plads- og tid til børnenes egen virksomhed, beskæftigelse og leg. Vi prioriterer- og skaber derfor rum til børnenes frie leg og ser det som en værdifuld beskæftigelse i SFO en, da legen er et frirum fra en travl og ellers aktivitetsfyldt hverdag. Legen danner ramme for børnenes bearbejdning af oplevelser, eksperimenter, kreativitet og fantasi. Endvidere er legen den væsentligste kilde til etableringen af venskaber. Den frie leg skal dog ikke overskygge fokus på det enkelte barns behov og udvikling. Børnene skal derfor også møde udfordringer gennem andre relationer og aktiviteter. Disse udfordringer kan forekomme gennem krav om deltagelse i bestemte aktiviteter, hvor personalet skaber ramme for at ny udvikling kan opstå. Eksempler herpå kunne være særligt tilrettelagte forløb for drengene i 1. klasse eller specifikke klasserelaterede aktiviteter. 4.0 Trivsel og udviklingen af selvstændighed: Der skal være trivsel på to områder: Det personlige- og det sociale. Vi anser børnene for at være i god udvikling, hvis de trives på begge disse områder. God trivsel er det enkelte barns grundlag for en positiv udvikling af selvstændighed. Det at turde stå på egne ben og træffe selvstændige valg er vigtige kompetencer i det samfund, børnene skal være en del af livet igennem. Vi lægger vægt på børnenes trivsel og udvikling En opmærksomhed, vi ser, som en grundlæggende pædagogisk opgave. Dette betyder, at der rettes fokus på samværet i børnegruppen, på gode venskaber og på at mobning forebygges og bekæmpes. En del af dette 4

5 arbejde forestås i samarbejdet mellem klasselæreren og pædagogen, hvor der eksempelvis holdes klassemøder med repræsentation af både skole- og SFO-del. Derudover kan der opstå særlige udfordringer for barnet i familien, der i perioder kan kræve en særlig opmærksomhed fra klasselærer og primærpædagog f.eks. ved skilsmisse eller andet. For at skabe helhed og sammenhæng i børnenes hverdag følges op på skoledagen i SFO-regi, hvis det af personalet vurderes, at der er behov for det At favne bredt: På SFO Søstjernen arbejder vi bevidst med at være en inkluderende institution. En rummelighed der består af mere, end blot at skabe plads for de børn, der har behov for særlige hensyn og støtte. Der kan derfor indenfor forskellige aldersgrupper etc. blive taget særlige hensyn i kortere eller længere perioder, hvilket betyder, at der kan være en synlig tilsigtet differentiering til stede i hverdagen. Vi anerkender og arbejder for en forståelse af de mennesker, vi møder i vores praksis. Endvidere er det vigtigt, at børnene tilegner sig indsigt i egen- og andres kultur og de værdier, der repræsenteres her, samt at børnene lærer at være åbne for andre måder at leve på. Vi tror på, at børn gør det rigtige, hvis de kan Når de ikke kan, skal vi understøtte dem i læringen af nye færdigheder. Personalet arbejder bevidst på, at der for visse af børnenes valg bliver defineret en ramme. En ramme der kan skabe gennemskuelighed og med tiden forudsigelighed for børnene i forhold til de konsekvenser, deres valg måtte have, men også drage børnene til ansvar, når de ikke opfylder de forpligtigelser, der er i forhold til samme valg. Børnene vil med tiden få voksende ansvar for deres færden på SFO Søstjernen Forældrenes opgaver: For at børnene skal kunne handle selvstændigt i hverdagen, skal de besidde det, vi på SFO Søstjernen kalder hverdagskompetencer. Børnene skal bl.a. selv kunne vurdere at klæde sig på efter vejret, selv kunne binde egne sko, selv kunne gå på toilet, have et kendskab til klokken, rydde op efter sig selv og se vigtigheden i det. Dette er med til, at børnene undgår for mange forhindringer i hverdagen i forhold til at kunne handle. Arbejdet omkring tilegnelsen af hverdagskompetencer ser vi, foregår i et tæt samspil mellem SFO ens pædagogiske personale, børnene og deres forældre. Vi forventer at forældre til børn på SFO Søstjernen støtter op om- og tager medansvar for de principper, der gør sig gældende i dette operationelle pædagogiske grundlag, så der skabes en tydelighed i samarbejdet mellem hjemmet og SFO Søstjernen. 5

6 Del 2 Organisatorisk del 5.0 SFO Søstjernens organisering I det pædagogiske grundlags 2. del er beskrevet hvordan SFO Søstjernen er organiseret. Hermed kan vi skabe forståelse for vores valgte struktur og de synlige resultater, man kan møde i hverdagen heraf. (Der tages i dette afsnit forbehold for mulige ændringer grundet de rammer, SFO Søstjernen er underlagt) 5.1. Etagerne: SFO Søstjernen er grundlæggende opdelt i to etager Rød, Gul. På Rød- og Gul etage arbejdes der aldersintegreret, hvilket betyder, at man her vil finde at børnegruppen er sammensat på tværs af årgang. Aldersintegration er valgt, da vi finder, at børnene profiterer af samværet med hinanden, tillærer sig vigtige kompetencer af hinanden på tværs af alder samt er dygtige kulturbærere for nye børn, der modtages som kommende 0. klasser 1. maj hvert år Primærpædagoger: Hver klasse i indskolingen har tilknyttet én eller to klasselærere. Endvidere er der fra SFO ens side tilknyttet en primærpædagog, der indgår i tæt samarbejde med lærerne om klassen. Der er tildelt primærpædagogressourcer i undervisningen på årgang. Denne funktion er bl.a. iværksat for at sikre opmærksomhed på alle SFO ens børn, hvilket igen medvirker til at fremme den enkeltes trivsel i den samlede hverdag på Skolen ved Søerne. Primærpædagogen arbejder et fastlagt antal timer i undervisningen hvert skoleår og varetager endvidere kontakten til klassens forældre i SFO-regi. Dermed er primærpædagogen medvirkende til at bygge bro mellem undervisnings- og fritidsdel. Klassens primærpædagog er den man som forældre på SFO en henvender sig til. Enten via ForældreIntra eller personligt, hvis man har spørgsmål til barnets hverdag og trivsel eller vigtige informationer omhandlende særlige omstændigheder i familien eller andet. Primærpædagogen deltager derudover i forældresamarbejdet ved f.eks. trivselsmøder tilrettelagt for klassen gennem skoleåret Øvrige pædagoger: Hvis man som pædagog ikke er tilknyttet en specifik klasse som primærpædagog, varetager man andre opgaver i skole-/sfo samarbejdet af mere specifik karakter. Der kan her være tale om pædagoger med særlige kvalifikationer såsom AKT-uddannelse (adfærd, kontakt og trivsel), inklusionsuddannelse, dramauddannelse eller anden specialisering i eksempelvis idræt og bevægelse. Endvidere kan disse pædagoger varetage forskellige funktioner, der understøtter børn med særlige behov i kortere perioder. Disse pædagoger indgår på forskellig vis i skole-/sfo samarbejdet ved at arbejde specifikt på tværs af årgange eller i enkelte klasser med forløb af forskellig varighed. 6

7 5.4. Busordning: SFO Søstjernen er tilknyttet Frederiksberg kommunes busordning for SFO'er. Konkret betyder dette, at SFO Søstjernen har en bus til rådighed for transport til ture etc. et vist antal gange om året. Dette giver os mulighed for at tilbyde alsidige og spændende aktiviteter i naturen. Bussen vil blive inddraget i tilrettelæggelsen af aktiviteter i interessegrupperne, hvorfor der over året vil være et vist udbud af busture at deltage i f.eks. rollespil, krible-krable, billedkunst i naturen m.m. Afmelding til busture skal ske direkte fra forældrene til SFO ens personale via Forældreintra eller på etagens krydslister/kalender. Vi henstiller til at afmeldinger sker i god tid, således at evt. andre mulige deltagere kan varsles samt personaleressourcer tilpasses derefter Tilsynspligt: På SFO Søstjernen er der tilsynspligt. Dette betyder bl.a. at børnene ikke kan komme og gå som de vil, men at der skal føres tilsyn med hvordan de møder op samt forlader institutionen. Børnene må derfor ikke forlade SFO en, medmindre der ligger klar aftale med forældremyndighedshavere herom. Aftalepapirer ift. gå-hjem tider, særlige henteaftaler til f.eks. børnefødselsdage kan rekvireres hos barnets primærpædagog på etagen. Særlige beskeder omhandlende enkelte dage sendes til den etage barnet er tilknyttet via ForældreIntra eller noteres på krydslisten/i kalenderen på etagen. Rød- og Gul etages postadresser i Forældreintra findes på samme modtagerliste, som hvis der skulle skrives til en lærer eller pædagog. Beskeder tjekkes hver dag af etagens krydserteam kl Derfor skal evt. beskeder altid være etagen i hænde senest dette tidspunkt. SFO en skal have besked, når børn hentes af andre, skal deltage i fødselsdage eller andet. Vi kan ikke lade børnene forlade SFO en uden tilsagn fra forældremyndighedshavere. I praksis hentes børnene hver dag i deres klasse af en pædagog, når de har fri fra skole, hvor børnene får besked om dagens aktivitetsmuligheder. Børnene krydses ind på klassens krydsliste, hvorefter den pædagog, der på etagen varetager krydserfunktionen kan se, hvilke børn der befinder sig i SFO en. Når børnene hentes eller går hjem, er det derfor vigtigt, at de krydser sig ud samt tager afsked med etagens krydser, således at vi ved, det pågældende barn ikke længere befinder sig på SFO en. De børn der kommer i SFO om morgenen krydser sig ligeledes ind på den pågældende klasses liste når de ankommer/afleveres. Det er vigtigt at alle børn får krydset sig ud. Det sparer de pædagoger, der lukker institutionen, for unødig bekymring samt tid. Forældre til børn, der ikke er blevet krydset ud, bliver kontaktet pr. telefon ved lukketid, for at sikre alle er afhentede og godt hjemme. Krydslister anvendes tillige ved brandalarm etc. Dette så det kan sikres, at alle børn er kommet sikkert ud af bygningen. Derfor er det af yderste vigtighed ovenstående procedure om afkrydsning følges. 7

8 5.6. Lokaler og lokalisering: SFO Søstjernen anvender, udover basislokaler, også klasselokaler samt faglokaler (herunder aula, billedkunst, sale etc.) til aktiviteter med børnene om eftermiddagen. Disse spænder bredt fra vokseninitierede aktiviteter til børnenes egne- og frie legeaktiviteter. SFO Søstjernen er et stort hus, hvor børnene færdes frit mellem etager og gøremål rundt i huset. Eneste undtagelser for ophold er 2. sal samt trappearealer, grundet at der hér ikke kan føres fyldestgørende tilsyn med børnene. Endvidere må børnene ikke forlade SFO en på egen hånd, medmindre der er truffet særlige aftaler med forældre herom. For at kunne lokalisere børnene og for at børnene kan lokalisere hinanden i vores store hus, har vi på hver etage en lokaleoversigt, kaldet briktavlerne, som et redskab til dette. Kort fortalt fungerer disse sådan, at hvert barn har sin brik, der hænges op på tavlen ved ankomst i SFO en og herefter flyttes rundt i løbet af dagen, alt efter hvor barnet færdes i huset. På denne vis sikres også at alle børn vender tilbage til etagen, de er tilknyttet, hvorved fornemmelsen af tilhørsforholdet til etagen forstærkes. Derudover sikres kontakt til etagens personale. Afhentning af børn skal ske på SFO'en da børnene skal krydses ud inden de forlader institutionen - I særlige tilfælde kan det aftales med etagens personale, at børnene gør sig klar til afhentning. Igen efter aftale kan børnene afhentes ved lågen til skolegården efter de har gjort sig klar. Dette da der som nævnt ikke kan føres fyldestgørende tilsyn på trappearealerne og børn derfor ikke kan afhentes ved skolens hovedindgang. Det er vigtigt at forældre bakker op om anvendelse af de ovenfor nævnte bestemmelser, således at børnene fornemmer det ikke blot er SFO ens personale men også jer forældre, der finder anvendelsen heraf vigtig. Vi forventer derfor, at I forældre hjælper jeres børn med at huske og opfylde dette Åbningstider og lukkedage: SFO Søstjernen holder åbent på skoledage fra kl samt igen fra På skolefridage, som ikke er hellig- eller lukkedage i SFO en, holdes åbent mellem Fra 1. maj og frem til sommerferien har SFO en åbent mellem for kommende skolebegyndere. I samme periode deltager primærpædagoger ikke i undervisningen for årgang. Én gang årligt bringes skoleledelsens forslag om lukkedage det kommende kalenderår til beslutning på et skolebestyrelsesmøde og udmeldes til den samlede forældregruppe via Forældreintra og skolens hjemmeside senest 1. december kalenderåret før Skolebestyrelsens tilsyn: Én gang årligt er SFO Søstjernen tema på et skolebestyrelsesmøde. SFO lederen deltager som fast gæst på skolebestyrelsesmøder og informerer hér om SFO Søstjernens aktuelle praksis og evt. andre udfordringer af relevans Forældreinformation Vi opfordrer alle forældre til at holde sig ajour med opslagstavler samt ForældreIntra. Således sikres at alle er informerede om emner af relevans for SFO ens praksis. 8

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO.

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Redigeret udgave af Mål og Indholdsbeskrivelser for SFO Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Forord fra: Borgmester Eller Udvalgsformand eller Børne og unge direktør Eller Skolechef Til hver folkeskole,

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO - fritidstilbuddet i FællesSkolen Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse samt beskrivelse af FællesSkolen... 3 Formål med mål- og indholdsbeskrivelse på SFO-området...

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Frederiksberg Kommune.

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Frederiksberg Kommune. Mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Frederiksberg Kommune. Godkendt af kommunalbestyrelsen den 28. januar 2013 1.0 Indledning Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Frederiksberg Kommune er udarbejdet

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Velkommen til Rising Børnehus

Velkommen til Rising Børnehus Velkommen til Rising Børnehus Velkommen Personalet i Rising Børnehus vil gerne byde jer og jeres barn velkommen. Vi ser frem til at lære jeres barn at kende og sammen med jer være med til at give barnet

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Sociale kompetencer som empati, ansvarlighed, selvstændighed er vigtige kompetencer at have lært, når man skal være sammen med andre mennesker

Sociale kompetencer som empati, ansvarlighed, selvstændighed er vigtige kompetencer at have lært, når man skal være sammen med andre mennesker Pædagogik og værdier: Barnet skal blive så dygtig som det overhovedet kan! Sociale kompetencer som empati, ansvarlighed, selvstændighed er vigtige kompetencer at have lært, når man skal være sammen med

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge Videncenter for Pædagogisk Udvikling UDGIVET: 1. udgave, september 2010 COPYRIGHT: Århus Kommune Børn

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO.

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Arbejdsgrundlaget består af fem afsnit: Indledning, Leg og venskaber, Indflydelse, rammer og regler, Medarbejdernes betydning/rolle og Forældresamarbejde

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub 1. Indledning SFO er og klubber hører under Børne- og undervisningsudvalget. Hver SFO og klub skal arbejde efter kommunens overordnede politikker og generelle

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klub i Frederiksberg Kommune.

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klub i Frederiksberg Kommune. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klub i Frederiksberg Kommune. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx 2014. 1.0 Indledning Formålet med mål- og indholdsbeskrivelsen for SFO og klub er at beskrive

Læs mere

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden...

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden... SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole Når fundamentet og balancen er i orden... 1 Udvikling - helt fra start Den første del af skoledagen tilbringes i indskolingsbygningen på Randers Realskole - en

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Strategier for inklusion på Højagerskolen

Strategier for inklusion på Højagerskolen Strategier for inklusion på Højagerskolen 1. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer: Vi skal udnytte mangfoldigheden i børnenes styrker og kompetencer. Vi skal anerkende og værdsætte

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 2 Indledning I det følgende vil vi fortælle om de tanker, idéer og værdier, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde der udføres i institutionen. Værdigrundlaget

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole KÆRE FORÆLDRE Velkommen til N.J. Fjordsgades Skoles Fritidsordning! Hensigten med denne præsentation er at give en kortfattet orientering om

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Helhedsskole på Issø-skolen.

Helhedsskole på Issø-skolen. Helhedsskole på Issø-skolen. Beskrivelsen af Helhedsskole på Issø-skolen tager afsæt i: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser af SFO

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende Princip omkring trivselsgrupper og kontaktforældre på Stensballeskolen. Skolebestyrelsen har som konsekvens af konklusionerne på trivselsgruppe-undersøgelsen i 2013, truffet beslutning om at ændre på princippet

Læs mere

Klar parat SFO start 2014

Klar parat SFO start 2014 Klar parat SFO start 2014 Lindved SFO Sognegårdsvej 3 Lindved 7100 Vejle 75 85 14 69 Giv børnene ret til at lege og lære, At drømme og forme, leve og være. Kun der hvor børn kan føle sig trygge Gror det,

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

Velkommen til SFO VADGÅRD

Velkommen til SFO VADGÅRD Velkommen til SFO VADGÅRD 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen Side 3 Åbningstider Side 3 Beskeder Side 3 Komme og gå Side 3 Ferier Side 4 Frugtordning Side 4 Børnegrupper Side 4 Lege og aktiviteter Side 4

Læs mere

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid!

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Skolefritidsordningen er for elever fra børnehaveklasse til 3. klasse. SFO en er en udvidelse af skolen og tilbyder: kreativitet, kunst & håndværk,

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 9 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 % - Observatører 1 % Forældre 11 31 % Ældste børn 0 0 % Rapporten består

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

Bording Børnehave. Bording Børnehave Pædagogisk læreplan Beliggenhed

Bording Børnehave. Bording Børnehave Pædagogisk læreplan Beliggenhed Beliggenhed Bording Børnehave Bording Børnehave er beliggende på 3 forskellige matrikler i Bording by. Nemlig: Borgergade 25, Sportsvej 41 og Højgade 4. På Borgergade har vi ca. 55 børn fordelt på 3 forskellige

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Hvem er vi Side 1 Hvad vægter vi Side 2 Praktiske oplysninger Side 3 + 4 Kostpolitik Side 5 Konflikter Side 6 Fysiske rammer Side 7 Uderummet Dokumentation Møllevej 9

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Forbered dit barn. Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave. Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO

Forbered dit barn. Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave. Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO Forbered dit barn Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO Vi ønsker Glade, trygge børn der har selvtillid, og som er selvstændige

Læs mere

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Østre'

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Østre' Rapport for Svendborg kommune Legestuen 'Dagplejen Østre' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Legestuen Dagplejen Østre 1 = I meget lille grad 2 = I lille grad 3 = I nogen grad =

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc 1 Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf.79965610 2 Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen(SFO) er det kommunale tilbud om pasning af børn uden for skoletid. Ordningen omfatter elever

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden Institution: Institutionen består af følgende børnehuse: Skovlinden MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Side 1 af 10 MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Institutionen Antal besvarelser: 69 Denne tabel viser, hvordan

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse. SFO Stengård, Stengård Skole Triumfvej 1, 2800 Lyngby

Mål- og Indholdsbeskrivelse. SFO Stengård, Stengård Skole Triumfvej 1, 2800 Lyngby Mål- og Indholdsbeskrivelse SFO Stengård, Stengård Skole Triumfvej 1, 2800 Lyngby Handleplan Som en del af arbejdet med området KROPSLIG UDFORDRING vil vi bl.a. -Leg og bevægelse- Sund livsstil Indsats

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Rapport for Herlev kommune

Rapport for Herlev kommune Rapport for Herlev kommune FORÆLDRENES BESVARELSER Herlev kommune Svar Antal besvarelser: 241 Denne tabel viser, hvordan forældrene har vurderet den pædagogiske praksis. Forældrene har anvendt følgende

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere

Velkommen til Hylke SFO. Hylke skole blev i 1986 genåbnet og har siden fungeret som folkeskole med klasser fra 0-2 klasse.

Velkommen til Hylke SFO. Hylke skole blev i 1986 genåbnet og har siden fungeret som folkeskole med klasser fra 0-2 klasse. Velkommen til Hylke SFO Denne beskrivelse indeholder oplysninger om hvad vi tilbyder dit barn i løbet af sin SFO tid. Det er her du finder praktiske oplysninger, oplysninger om hvad barnet kan lave og

Læs mere

Kommunerapport Holstebro Kommune Dagplejen LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunerapport Holstebro Kommune Dagplejen LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Kommunerapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 166 83% - Dagplejere 166 83% - Dagplejepædagoger 0 Forældre 1.041 44% Rapporten består af

Læs mere

Signaturskolens mål- og indholdsbeskrivelse på fritidsdelen 2015/2016

Signaturskolens mål- og indholdsbeskrivelse på fritidsdelen 2015/2016 Indhold Indledning:... 2 Signaturskolens mission... 3 Konkrete mål- og indholdsbeskrivelser:... 3 Trivsel og fællesskab:... 3 Krop og bevægelse:... 4 Helhed og overgange:... 4 Læring og Science:... 4 Børn

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Vuggestuen Himmelblå

Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Rammer for tilsyn 2012 Vuggestuen Himmelblå Tilsyn 2012 Hvordan arbejder I med det politiske mål: Børn i fællesskaber? Refleksion over inklusionsbegrebet Hvad forstår i ved inklusion

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Fag, fællesskab og frisk luft

Fag, fællesskab og frisk luft Fag, fællesskab og frisk luft En skole for alle med plads til forskellighed En fælles bestræbelse Indhold i skolen Mellemtrinnet på Ørkildskolen er 4.- 6. årgang. På hver årgang er der fire eller fem klasser

Læs mere