BILAG A hp/ Katalog med oversigt over byzonearealer uden for de planlagte byområder og perspektivarealer. Oversigt og anbefalinger.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG A hp/ Katalog med oversigt over byzonearealer uden for de planlagte byområder og perspektivarealer. Oversigt og anbefalinger."

Transkript

1 BILAG A hp/ Katalog med oversigt over byzonearealer uden for de planlagte byområder og perspektivarealer. Oversigt og anbefalinger.

2

3 Indhold: Indledning... Side 4 Oversigtskort... Side 5 Kortudsnit 1. Anbefalede reguleringer. Arealer ved Århus Å... Side 6 Kortudsnit 2. Anbefalede reguleringer. Arealer ved Nordby i Viby... Side 8 Kortudsnit 3. Anbefalede reguleringer. Areal ved Bøgeskovparken i Viby.. Side 10 Kortudsnit 4. Anbefalede reguleringer. Arealer ved Eldalen i Hasle... Side 12 Kortudsnit 5. Anbefalede reguleringer. Arealer ved Vestereng... Side 14 Kortudsnit 6. Anbefalede reguleringer. Arealer ved Kaløvig Bådehavn... Side 16 Kortudsnit 7. Anbefalede reguleringer. Arealer ved Egåen i Risskov... Side 18 Kortudsnit 8. Anbefalede reguleringer. Areal ved Viengevej i Vejlby... Side 20 Kortudsnit 9. Anbefalede reguleringer. Arealer i den grønne kile i Vejlby... Side 22 Kortudsnit 10. Anbefalede reguleringer. Arealer vest for Åby... Side 24 Kortudsnit 11. Anbefalede reguleringer. Arealer syd for Lemming... Side 26 Kortudsnit 12. Anbefalede reguleringer. Arealer i Sletkilen... Side 28 Kortudsnit 13. Anbefalede reguleringer. Arealer ved Brabrandstien... Side 30 Kortudsnit 14. Anbefalede reguleringer. Arealer i Slkjoldhøjkilen... Side 32 Kortudsnit 15. Anbefalede reguleringer. Areal ved Rætebølvej... Side 34 Kortudsnit 16. Anbefalede reguleringer. Arealer i Langdalkilen... Side 36 Kortudsnit 17. Anbefalede reguleringer. Arealer vest for Lisbjerg... Side 38 Kortudsnit 18. Anbefalede reguleringer. Arealer sydøst for Lisbjerg... Side 40 Kortudsnit 19. Anbefalede reguleringer. Arealer syd for Lystrup... Side 42 Kortudsnit 20. Anbefalede reguleringer. Arealer øst for Elsted landsby... Side 44 Kortudsnit 21. Anbefalede reguleringer. Arealer ved Skæring... Side 46 Kortudsnit 22. Anbefalede reguleringer. Arealer nord for Beder... Side 48 Kortudsnit 23. Anbefalede reguleringer. Areal ved Egelund i Malling... Side 50 Kortudsnit 24. Anbefalede reguleringer. Arealer ved Mårslet... Side 52 Kortudsnit 25. Anbefalede reguleringer. Arealer ved Mariendal og Ajstrup Str. Side 54 Kortudsnit 26. Anbefalede reguleringer. Arealer ved Ajstrup Str. og Norsminde Side 56 Kortudsnit 27. Anbefalede reguleringer. Areal ved Strandvejen... Side 58 Kortudsnit 28. Anbefalede reguleringer. Arealer ved Mejlby... Side 60 Kortudsnit 29. Anbefalede reguleringer. Kankbøllearealerne... Side 62 Kortudsnit 30. Anbefalede reguleringer. Arealer ved Skødstrup... Side 64 Kortudsnit 31. Anbefalede reguleringer. Areal vest for Studstrup... Side 66 Kortudsnit 32. Anbefalede reguleringer. Arealer ved Trige... Side 68 Kortudsnit 33. Anbefalede reguleringer. Arealer i Hårup... Side 70 Kortudsnit 34. Anbefalede reguleringer. Arealer ved Solbjerg Sø... Side 72 Kortudsnit 35. Anbefalede reguleringer. Areal i det sydlige Malling... Side 74 Kortudsnit 36. Anbefalede reguleringer. Arealer ved Tranbjerg... Side 76 Kortudsnit 37. Anbefalede reguleringer. Arealer ved Brabrand... Side 78 Kortudsnit 38. Anbefalede reguleringer. Arealer ved Bering... Side 80 Anbefalede reguleringer i oversigt... Side 82 3

4 Indledning Dette katalog omhandler indstillingens anbefalinger område for område for de. Kataloget indeholder således anbefalinger vedrørende alle byzonearealer i Århus Kommune uden for de planlagte byområder og perspektivarealer. De omhandlede arealer er nummereret således, at arealer, der har kunnet sammensættes på et passende kortbilag, omtales samlet. Det er fundet hensigtsmæssigt, at kommuneplanen fremover skelner nøje mellem by- og landzone og sommerhusområder, således, at der efter tilbageførsel af overflødige byzonearealer kun forekommer byzone inden for områder udlagt eller udpeget til byudvikling. Derfor indeholder kataloget for hvert enkelt areal enten en anbefaling om tilbageførsel af arealet til landzone eller en justering af grænsen for den planlagte byudvikling. Anbefalingerne i kataloget omhandler overordnet kun de matrikulerede arealer, idet det kun er sådanne arealer, der er kortlagt i forhold til arealstørrelser og ejerforhold. Herudover findes der en række umatrikulerede arealer i form af f.eks. kyststrækninger og veje som ikke fremgår af kortene, som også anbefales reguleret. Alle matrikulerede arealer vil derimod fremgå af kataloget. For hvert område er redegjort for ejerforhold, arealstørrelser, planlægning, herunder om eventuel ophævelse af gældende lokalplaner og byplanvedtægter. For hvert enkelt areal fremgår anbefaling om fremtidig zonestatus og eventuelt anbefalinger vedrørende reguleringer af kommuneplanens grænser. For hvert enkelt område er angivet hvor meget areal, der anbefales tilbageført til landzone fordelt på ejerforhold.

5 Oversigtskort Omhandlede arealer i indstillingen Nummereret jf. oversigten Omhandlede arealer (nummereret jf oversigten) Eksisterende og planlagte byområder Perspektivarealer Grøn hovedstruktur og rekreative områder Åbent land i øvrigt

6 Kortudsnit BO BO BO BL OF CE CE CE CE BL CE BO BO ER ER ER BO RE BO OF Søren Frichs Vej BO ER BO BO ER ER ER FB Vestre Ringgade OF ER OF RE BO OF ER ER BO OF RE BO NA FB BO RE BL RE OF BO BO OF NA RE NA FB BO OF OF RE OF BO De fremhævede byzonearealer omfatter alene matrikulerede arealer. Umatrikulerede arealer i byzone uden for de planlagte byområder, det gælder f.eks. visse vejarealer, justeres således at byzonegrænsen er sammenfaldende med det planlagte byområde. Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone. Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone. Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by. Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by. Nuværende byzonearealer i øvrigt. Landzone Zonestatus sommerhusområde.

7 Kortudsnit 1. Arealer langs Århus Å mellem ringgaden og ringvejen, dele af NA, FB, FB og NA. Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone: Byzonearealerne omfatter en række mindre arealer, som delvist er kommunalt ejede, delvist ejet af DSB. Arealerne indgår alle i den grønne kile omkring Århus Å. Ingen af arealerne er lokalplanlagte. Det anses for ubetænkeligt, at 1,4 ha kommunalt ejet areal, som indgår i de tilstødende arealer til Brabrandstien tilbageføres til landzone. Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone: 1,4 ha kommunalt ejet Justering af kommuneplanens rammeområder: Byzonearealerne langs åen og Brabrandstien ejes af DSB og anvendes fortsat til baneformål. Det anbefales derfor at de fastholdes i byzone. Det handler om 3 arealer: 1. Et nuværende baneareal på 0,6 ha beliggende indenfor delområde FB. Arealet anbefales overført til det tilstødende delområde OF, som er udlagt til baneformål. 2. Et nuværende baneareal på 2,7 ha i delområde NA, syd for kolonihaveområdet ved Åby. Arealet anbefales indføjet i de tilstødende byområder, svarende til banearealet i forlængelsen mod vest. 3. Et nuværende rangerareal på 1,7 ha i delområde FB. Arealet anbefales overført til det tilstødende delområde OF, som er udlagt til baneformål. 7

8 Kortudsnit FB FB OF RE RE NA Motorvejen Viby Ringvej RE FB BL FB BO ER BO Lokalplan OF BL BO CE BO BO RE BO OF BO CE CE BO CE BO OF CE CE OF RE OF BO BO ER BO BO BO ER De fremhævede byzonearealer omfatter alene matrikulerede arealer. Umatrikulerede arealer i byzone uden for de planlagte byområder, det gælder f.eks. visse vejarealer, justeres således at byzonegrænsen er sammenfaldende med det planlagte byområde. Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone. Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone. Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by. Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by. Nuværende byzonearealer i øvrigt. Landzone Zonestatus sommerhusområde.

9 Kortudsnit 2. Arealer ved Nordby i Viby, del af FB, samt del af kolonihaveforeningen Rugholm RE og del af kolonihaveforeningen Engvang RE. Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone: Størstedelen af byzonearealerne er beliggende umiddelbart op til Skanderborgmotorvejen og er delvist omfattet af lokalplan nr. 83 (indrammet på kortet med blå streg), der udlægger arealet til skov. Der er foretaget en skovtilplantning på en del af arealet. Kolonihavearealerne i byzone udgør mindre dele af haveforeninger, der overvejende er landzone. Lokalplan 83 omfatter de af arealerne, der er beliggende syd for motorvejen og vest for ringvejen, bortset fra den langt overvejende del af et privat ejet areal umiddelbart nord for Nordby. Det anbefales, at kolonihavearealerne og arealerne omfattet af lokalplan nr. 83 tilbageføres til landzone. Lokalplan 83 anbefales opretholdt. Arealerne var allerede byzone, da lokalplanen blev vedtaget, og der er ikke med lokalplanen foretaget reguleringer af zoneforhold. Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone: 12,2 ha, heraf 0,5 ha privat ejet Justering af kommuneplanens rammeområder: Et privat ejet areal på 4,0 ha umiddelbart for Nordby indgår, bortset fra en bagatel i det nordvestlige hjørne, ikke i lokalplan nr. 83. Med den eksisterende skærmende beplantning i forhold til motorvejen vurderes arealet at kunne anvendes til boligformål. Arealet anbefales således udlagt som et nyt boligområde BO i kommuneplanen. For det nye boligområde BO foreslås følgende rammebestemmelser: Generelle rammebestemmelser for anvendelsestypen lav boligbebyggelse. Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 2 etager. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 for den enkelte ejendom. Bebyggelsesprocenten for arealer til rækkehuse og lign. må dog være 35 for den enkelte ejendom. 9

10 Kortudsnit BO BO Lokalplan BO FB ER BO 30305BO BO Motorvejen Ormslevvej OF OF BO BO BO OF BO BO CE JO BL BO OF ER ER ER OF ER ER ER OF ER De fremhævede byzonearealer omfatter alene matrikulerede arealer. Umatrikulerede arealer i byzone uden for de planlagte byområder, det gælder f.eks. visse vejarealer, justeres således at byzonegrænsen er sammenfaldende med det planlagte byområde. Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone. Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone. Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by. Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by. Nuværende byzonearealer i øvrigt. Landzone Zonestatus sommerhusområde.

11 Kortudsnit 3. Del af FB ved Bøgeskovparken. Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone: Byzonearealet er beliggende umiddelbart op til Skanderborgmotorvejen og er delvist omfattet af lokalplan nr. 83 (indrammet på kortet med blå streg), der udlægger arealet til skov. Arealet er kommunalt ejet og delvist skovtilplantet. Det anbefales, at hele arealet tilbageføres til landzone. Lokalplan 83 anbefales opretholdt. Arealerne var allerede byzone, da lokalplanen blev vedtaget, og der er ikke med lokalplanen foretaget reguleringer af zoneforhold. Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone: 1,9 ha, kommunalt ejet 11

12 Kortudsnit LB BO JO FB RE FB BO ER Lokalplan FB OF Byplanvedt. nr RE FB Oktobervej BO BO ER ER Viborgvej BO ER BO RE BO ER BO OF ER De fremhævede byzonearealer omfatter alene matrikulerede arealer. Umatrikulerede arealer i byzone uden for de planlagte byområder, det gælder f.eks. visse vejarealer, justeres således at byzonegrænsen er sammenfaldende med det planlagte byområde. Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone. Privat ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone. Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by. Privat ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by. Nuværende byzonearealer i øvrigt. Landzone Zonestatus sommerhusområde.

13 Kortudsnit 4. Arealer ved Eldalen nordvest for Hasle130001FB, FB og RE og del af FB ved Eldalen nordvest for Hasle. Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone: Delområde FB vest for Rydevænget er kommunalt ejet og delvis skovtilplantet. Det centrale smalle stykke af delområde FB og delområde RE er omfattet af lokalplan 35 (indrammet på kortet med blå streg), der muliggør kolonihaver i området, hvilket senere er blevet opgivet. Arealet er i dag skovtilplantet. Arealet er langt overvejende kommunalt ejet. Den vestligste del af delområde FB er omfattet af byplanvedtægt nr. 6 (indrammet på kortet med blå streg) for Hasle Kommune, der udlægger et areal ud til den daværende motorvejstracé til erhverv. Arealet er kommunalt ejet og skovtilplantet. Resten af delområde FB er ligeledes skovtilplantet og langt overvejende kommunalt ejet. Samlet set indgår arealerne i grønne kiler, som det er hensigten at fastholde. Det anbefales således at lokalplan 35 ophæves indenfor de omhandlede delområder og at Byplanvedtægt nr. 6 for Hasle ophæves for den del, der er beliggende indenfor delområde FB. Dog er det lille areal i FB mest naturligt at betragte som en afrunding af byområdet. Byzonegrænsen skærer her en kommunalt ejet matrikel. Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone: 32,0 ha, heraf 0,5 ha privat ejet Justering af kommuneplanens rammeområder: Da kolonihaveudlægget er opgivet, anbefales det at delområde RE overføres til delområde FB. Endvidere anbefales det lille kommunalt ejede areal (godt 100 m 2 ) i FB overført til det tilstødende delområde BO. 13

14 Kortudsnit OF OF ER OF Olof Palmes Allé FB FB FB RE RE RE BO OF RE OF Lokalplan OF CE RE Paludan-Müllers Vej OF BO Hasle Ringvej BO BO BO BO ER BO BO BO De fremhævede byzonearealer omfatter alene matrikulerede arealer. Umatrikulerede arealer i byzone uden for de planlagte byområder, det gælder f.eks. visse vejarealer, justeres således at byzonegrænsen er sammenfaldende med det planlagte byområde. Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone. Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone. Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by. Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by. Nuværende byzonearealer i øvrigt. Landzone Zonestatus sommerhusområde.

15 Kortudsnit 5. Arealer ved Vestereng. Del af FB ved øst for Paludan-Müllers Vej, del af FB ved Vestereng vest for Olof Palmes Allé og del af delområde RE, Vestereng skydebane. Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone: Arealerne er kommunalt ejet. En del af arealet ved Paludan-Müllers Vej er omfattet af lokalplan 460 (indrammet på kortet med blå streg), der udlægger arealet til idrætsformål, og der er idrætshal (Firmasport) og boldbaner på en del af arealet. Det tilstødende delområde OF er udlagt til offentlige formål i form af idræt. Ca. 1,8 ha af byzonearealet er ikke omfattet af lokalplanen og er ikke udset til at blive anvendt til idrætsformål. Arealet ved erhvervsområdet ved Olof Palmes Allé blev udtaget af det planlagte byområde i forbindelse med Kommuneplan Skydebaneanlægget indgår i den grønne kile, og er ikke en anvendelse, der betinger byzonestatus. Byzonearealerne uden for lokalplan 460 anbefales tilbageført til landzone. Lokalplan 460 anbefales opretholdt. Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone: 3,9 ha, kommunalt ejet Justering af kommuneplanens rammeområder: Den del af byzonearealet, der er omfattet af lokalplan 460 (2,6 ha som omfatter bl.a. idrætshallen) anbefales sammenlagt med delområde OF og ændret til RE, da anvendelsen er idrætsformål. Arealet anbefales fastholdt i byzone. 15

16 Kortudsnit JO Lokalplan RE OF JO SO Åstrup Strandvej SO Hans Olsens Vej RE SO De fremhævede byzonearealer omfatter alene matrikulerede arealer. Umatrikulerede arealer i byzone uden for de planlagte byområder, det gælder f.eks. visse vejarealer, justeres således at byzonegrænsen er sammenfaldende med det planlagte byområde. Kommunalt ejet areal, der tilbageføres til landzone. Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone. Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by. Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by. Nuværende byzonearealer i øvrigt. Landzone Zonestatus sommerhusområde.

17 Kortudsnit 6. Rekreative områder ved Kaløvig Bådehavn og Skæring Strand RE og dele af OF, JO og RE. Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone: Byzonearealerne omfatter dels privatejede arealer udlagt til strandenge i lokalplan 119, nord og vest for Kaløvig Bådehavn, dels kommunalt ejede strandengsarealer vest og syd for havnen også omfattet af lokalplan 119. Med henblik på at bevare arealernes strandengskarakter anbefales en tilbageførsel til landzone. Endvidere anbefales det kommunalt ejede areal, der udgør Mindelunden og som har zonestatus sommerhusområde tilbageført til landzone. Dette areal er ikke lokalplanlagt. Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone: 28,7 ha, heraf 15,4 ha privat ejet. Af det kommunalt ejede areal tilbageføres 9,5 ha fra zonestatus sommerhusområde. De resterende 3,8 ha tilbageføres fra byzone. Justering af kommuneplanens rammeområder: Det anbefales, at den del af strandengsarealet, der er beliggende indenfor delområde OF overføres til delområde RE, svarende til den faktiske anvendelse. Desuden anbefales bådoplagsarealerne i østsiden af delområde JO og moleanlægget syd for lystbådehavnen i delområde RE indføjet i delområde OF (lystbådehavnen). Endvidere anbefales en mindre justering af afgrænsningen mellem delområderne SO og RE, således at delområdegrænsen i højere grad følger ejendomsskellet. 17

18 Kortudsnit BO NA OF ER BO Viengevej NA BO BO BO Grenåvej BO BO ER CE BO BO ER Byplanvedt. nr BO BO BO ER BO OF BO De fremhævede byzonearealer omfatter alene matrikulerede arealer. Umatrikulerede arealer i byzone uden for de planlagte byområder, det gælder f.eks. visse vejarealer, justeres således at byzonegrænsen er sammenfaldende med det planlagte byområde. Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone. Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone. Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by. Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by. Nuværende byzonearealer i øvrigt. Landzone Zonestatus sommerhusområde.

19 Kortudsnit 7. Arealer ved Egåens krydsning med Grenåvej, dele af NA. Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone: Byzonearealerne omfatter et kommunalt ejet areal på 0,6 ha og et privat ejet på 0,1 ha. Størstedelen af det kommunalt ejede areal er omfattet af byplanvedtægt nr. 3 (indrammet på kortet med blå streg) for Vejlby-Risskov Kommune, der udlægger arealet til industri. Arealerne indgår i den grønne hovedstruktur og det anses for ubetænkeligt at tilbageføre til dem landzone. I sammenhæng hermed anbefales Byplanvedtægt nr. 3 for Vejlby-Risskov Kommune ophævet for den del der tilbageføres. Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone: 0,7 ha, heraf 0,1 ha privat ejet 19

20 Kortudsnit NA OF NA ER Viengevej ER ER ER ER ER BO BO BO ER Lystrupvej ER OF BO BO BO BO De fremhævede byzonearealer omfatter alene matrikulerede arealer. Umatrikulerede arealer i byzone uden for de planlagte byområder, det gælder f.eks. visse vejarealer, justeres således at byzonegrænsen er sammenfaldende med det planlagte byområde. Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone. Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone. Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by. Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by. Nuværende byzonearealer i øvrigt. Landzone Zonestatus sommerhusområde.

21 Kortudsnit 8. Arealer nord for Viengevej ved Vejlby. Del af NA. Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone: Byzonearealet er et delvist skovtilplantet kommunalt ejet areal, der grænser op til Egådalen. Arealet indgår i naturområderne i Egådalen. Arealet er ikke lokalplanlagt. Det anses for ubetænkeligt at tilbageføre arealet til landzone. Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone: 2,9 ha, kommunalt ejet 21

22 Kortudsnit RE RE ER Skejby Nordlandsvej FB ER ER OF BL BL BL Skejbyvej ER BO BO BO OF ER De fremhævede byzonearealer omfatter alene matrikulerede arealer. Umatrikulerede arealer i byzone uden for de planlagte byområder, det gælder f.eks. visse vejarealer, justeres således at byzonegrænsen er sammenfaldende med det planlagte byområde. Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone. Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone. Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by. Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by. Nuværende byzonearealer i øvrigt. Landzone Zonestatus sommerhusområde.

23 Kortudsnit 9. Arealer i den grønne kile mellem Skejby Industrikvarter og Vejlby. Del af FB i den grønne kile og dele af RE og RE, Mollerup Golfbane. Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone: Den grønne kile er et skovtilplantet, kommunalt ejet areal. Golfbaneanlægget ved Mollerup er kommunalt ejet, men i modsætning til lignende anlæg delvist i byzone. Arealerne indgår i den grønne hovedstruktur. Arealerne er ikke lokalplanlagt. Med arealernes planlægningsmæssige status, anses en tilbageførsel af arealerne til landzone for ubetænkelig. Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone: 54,9 ha, kommunalt ejet 23

24 Kortudsnit BO BO CE BO Silkeborgvej RE BO BL BL RE Åby Ringvej BO BO BO RE BO BO OF BO BO RE BO BO ER FB RE ER ER Lokalplan BO NA RE BO RE FB De fremhævede byzonearealer omfatter alene matrikulerede arealer. Umatrikulerede arealer i byzone uden for de planlagte byområder, det gælder f.eks. visse vejarealer, justeres således at byzonegrænsen er sammenfaldende med det planlagte byområde. Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone. Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone. Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by. Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by. Nuværende byzonearealer i øvrigt. Landzone Zonestatus sommerhusområde.

25 Kortudsnit 10. Arealer vest for Åby ved den gamle motorvejstracé. Del af NA ved det tidligere Åby Vest rensningsanlæg, delområde RE - haveforeningen Søvang, dele af FB vest for haveforeningen Søvang ved Åby og arealer ved Brabrandstien vest for Søvang samt dele af RE og RE i den gamle motorvejstracé øst om Brabrand Sø syd for Silkeborgvej. Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone: Rensningsanlæggets status er ved lokalplan 522 (indrammet på kortet med blå streg) ændret til erhverv. En del af det tidligere rensningsanlægs grund blev overført til naturområdet ved Brabrand Sø med erhvervstemaplanen i Arealet indgår idag ligesom haveforeningen Søvang og arealet vest herfor i den grønne hovedstruktur omkring Brabrand Sø. Arealet ved det tidligere rensningsanlæg er kommunalt ejet ligesom arealet vest for haveforeningen Søvang. Størstedelen af haveforeningen Søvang er også kommunalt ejet, men der er enkelte privatejede lodder inden for området. Et mindre areal længere vest for Søvang er overvejende kommunalt ejet, og indgår ligeledes i de grønne områder ved Brabrandstien. Arealerne i den gamle motorvejstracé er langt overvejende kommunalt ejede og delvist skovtilplantede arealer, der idag indgår i den grønne kile omkring Århus Ådal. Arealerne udgør væsentlige bynære grønne kiler og det anses for ubetænkeligt at tilbageføre den langt overevejende del af arealerne til landzone. Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone: 29,8 ha, heraf 1,8 ha privat ejet Justering af kommuneplanens rammeområder: Et mindre areal på 0,3 ha nord for Åbygård, som tilhører boligforeningen anbefales fastholdt i byzone og indføjet i delområde BO. Arealet udgør adkomstarealerne til boligforeningsbebyggelsen. 25

26 Kortudsnit NA Motorvejen LB FB Genvejen JO BO BO ER BO BO BO O RE CE RE ER RE ER RE BO BO BO ER OF De fremhævede byzonearealer omfatter alene matrikulerede arealer. Umatrikulerede arealer i byzone uden for de planlagte byområder, det gælder f.eks. visse vejarealer, justeres således at byzonegrænsen er sammenfaldende med det planlagte byområde OF BO BL Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone. Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone. Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by. Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by. Nuværende byzonearealer i øvrigt. Landzone Zonestatus sommerhusområde.

27 Kortudsnit 11. Arealer syd for Lemming ved Hasselager. Del af JO. Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone: Kommunalt ejede arealer beliggende ved nye byudviklingsområder ved Hasselager, hvor den bymæssige afgrænsning blev foretaget i forbindelse med Kommuneplan Arealerne kan have interesse for den senere byudvikling ved Hasselager. Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone: 0 ha Justering af kommuneplanens rammeområder: Arealerne omfatter på 5,9 og ligger tæt på den nye Ydre Ring (Genvejen) og kan eventuelt indgå i en fremtidig bymæssig sammenhæng i forbindelse med vejanlægget. Arealerne har ikke landskabelig betydning. Ved en kommende disponering af arealet kan der blive tale om inddragelse af mindre, tilstødende arealer, for at skabe et mere regulært arealgrundlag for byudvikling. Arealerne anbefales således i første omgang sammenlagt med de tilstødende boligområder og fastholdt i byzone. Ved en senere disponering af arealerne vil eventuelle restarealer kunne tilbageføres til landzone. 27

28 Kortudsnit ER ER Møllebakken BL FB Sletvej ER ER FB ER RE RE Lokalplan FB ER ER FB Tilbageført på ejers anmodning i BO BO BO BO BO NA CE BO OF OF OF OF De fremhævede byzonearealer omfatter alene matrikulerede arealer. Umatrikulerede arealer i byzone uden for de planlagte byområder, det gælder f.eks. visse vejarealer, justeres således at byzonegrænsen er sammenfaldende med det planlagte byområde BO RE Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone. Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone. Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by. Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by. Nuværende byzonearealer i øvrigt. Landzone Zonestatus sommerhusområde.

29 Kortudsnit 12. Arealer i Sletkilen ved Tranbjerg. Dele af NA, FB, FB og FB. Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone: Den grønne kile mellem Tranbjerg og Hasselager er overvejende kommunalt ejet. Størstedelen af arealet er omfattet af skovplanen og store dele er tilplantet med skov. Et mindre område er omfattet af lokalplan nr. 308 (indrammet på kortet med blå streg), som udlægger arealet til regnvandsbassin og skov. Et privatejet areal på 20,5 ha er på ejers anmodning overført til landzone ved et særskilt kommuneplantillæg i 2003 (markeret ved lodret skravering). Arealerne udgør væsentlige bynære grønne kiler og det anses for ubetænkeligt at tilbageføre den langt overvejende del af arealerne til landzone. Arealet omfattet af lokalplan 308 blev ikke overført til byzone ved lokalplanen og den planlagte anvendelse i kommuneplanen svarer til lokalplanens. Lokaplanen anbefales således fastholdt for området. Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone: 64,9 ha, heraf 2,0 ha privat ejet Justering af kommuneplanens rammeområder: Et kommunalt ejet areal på 0,5 ha i delområde FB rummer noget bymæssig bebyggelse og vil naturligt indgå i en randbebyggelse, hvor Sletvej møder Møllebakken. Dette areal anbefales tillagt det tilstødende erhvervsområde, delområde ER. 29

30 Kortudsnit BO BO BO BO RE BO BO BO BO OF BO BO BO BO ER OF CE OF Silkeborgvej OF BO BO BO RE FB Brabrandstien BO Byplanvedt. nr OF Byplanvedt. nr NA De fremhævede byzonearealer omfatter alene matrikulerede arealer. Umatrikulerede arealer i byzone uden for de planlagte byområder, det gælder f.eks. visse vejarealer, justeres således at byzonegrænsen er sammenfaldende med det planlagte byområde. Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone. Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone. Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by. Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by. Nuværende byzonearealer i øvrigt. Landzone Zonestatus sommerhusområde.

31 Kortudsnit 13. Arealer langs Brabrandstien nord for Brabrand Sø. Del af NA ved Brabrandhallen, del af FB nord for Brabrand Sø og del af BO. Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone: Arealet ved Brabrandhallen er kommunalt ejet og omfattet af byplanvedtægt nr. 1 for Brabrand-Årslev Kommune (indrammet på kortet med blå streg), der udlægger arealet til idrætsanlæg. Arealet er beliggende syd for Brabrandstien og indgår efter den gældende kommuneplan ikke i idrætsanlægget. Arealet vest for Brabrandhallen ved Brabrand Sø omfatter privatejede englodder i tilknytning til Brabrandstien, mens et mindre areal i et boligområde øst for Brabrandhallen efter en tinglyst deklaration ikke kan bebygges eller i øvrigt tages i brug til bymæssige formål. Arealet er omfattet af Byplanvedtægt nr. 4 for Brabrand-Årslev Kommune (indrammet på kortet med blå streg), der udlægger arealet til boligformål i modstrid med deklarationen. Der er fra ejerside anmodet om en tilbageførsel til landzone. Arealet ved Brabrandhallen og de private englodder vest for Brabrandhallen udgør væsentlige bynære naturområder og det anses for ubetænkeligt at tilbageføre arealerne til landzone. Da arealet i boligområdet vest Brabrandhallen ifølge en tinglyst deklaration ikke kan bebygges, anses en tilbageførsel til landzone for planlægningsmæssig ubetænkelig jf. planlovens 45, stk. 2. Byplanvedtægterne 1 og 4 for anbefales ophævet for de omhandlede arealer. Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone: 3,0 ha, heraf 1,2 ha privat ejet Justering af kommuneplanens rammeområder: Grænsen for delområde BO anbefales justeret til den anbefalede byzonegrænse jf arealanvendelsesmulighederne i den gældende deklaration. 31

32 Kortudsnit BO Jernaldervej RE OF BO OF BO BO FB BO Lokalplan FB OF RE ER BO ER Edwin Rahrs Vej FB BO BO BO RE BO BO De fremhævede byzonearealer omfatter alene matrikulerede arealer. Umatrikulerede arealer i byzone uden for de planlagte byområder, det gælder f.eks. visse vejarealer, justeres således at byzonegrænsen er sammenfaldende med det planlagte byområde. Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone. Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone. Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by. Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by. Nuværende byzonearealer i øvrigt. Landzone Zonestatus sommerhusområde.

33 Kortudsnit 14. Arealer i Skjoldhøjkilen. Dele af FB og FB. Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone: Størstedelen af byzonearealet er kommunalt ejet og er omfattet af lokalplan 228 (indrammet på kortet med blå streg), der udlægger området til rekreative formål. Lokalplanens område er sammenfaldende med kommuneplanens delområde FB. Lokalplanen omfatter desuden et mindre, privatejet areal, der anvendes til gartneri. Et mindre, kommunalt ejet areal er ikke omfattet af lokalplanen. Arealerne i lokalplan 228 var byzone ved lokalplanens vedtagelse. Af lokalplanens kortbilag fremgår, at størstedelen af arealet forventes tilbageført til landzone. Med arealernes status som del af Skjoldhøjkilen som et væsentlig element i kommuneplanens grønne hovedstruktur, anses det for ubetænkeligt at den langt overvejdende del af arealerne tilbageføres til landzone. Lokalplan 228 anbefales fastholdt for de omhandlede arealer. Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone: 20,8 ha, heraf 1,2 ha privat ejet Justering af kommuneplanens rammeområder: Et kommunalt ejet areal på 0,5 ha umiddelbart vest for Skjoldhøjkollegiet anvendes til klubformål og anbefales fastholdt til byzone. Kommuneplanen anbefales justeret i forhold hertil, således at arealet indføjes i det tilstødende delområde OF. For delområde OF anbefales rammerne justeret, så klubfaciliteter indgår i de konkrete anvendelsesmuligheder. Rammebestemmelserne for området ser herefter således ud: Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 2 etager. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 for delområdet under ét. Anvendelsen er fastlagt til offentlige formål (skole, plejehjem, klubfaciliteter, børnehave, varmecentral og bypark). Området kan dog overgå, helt eller delvis, til andre offentlige formål, såfremt forudsætningerne for den eksisterende anvendelse ændrer sig, eller nye behov opstår. 33

34 Kortudsnit FB Motorvejen JO FB FB Rætebølvejvej JO Rosbjergvej ER Herningmotorvejen ER De fremhævede byzonearealer omfatter alene matrikulerede arealer. Umatrikulerede arealer i byzone uden for de planlagte byområder, det gælder f.eks. visse vejarealer, justeres således at byzonegrænsen er sammenfaldende med det planlagte byområde. Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone. Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone. Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by. Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by. Nuværende byzonearealer i øvrigt. Landzone Zonestatus sommerhusområde.

35 Kortudsnit 15. Areal ved Rætebølvej nord for Årslevarealerne. Del af FB. Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone: Restareal fra et større byzoneareal fra kommunesammenlægningstiden. Det øvrige areal er tidligere overført til landzone. Arealet er omfattet af skovplanen. Arealet ligger langt væk fra byudviklingsområder og er ikke interessant for byudviklingen og anbefales således tilbageført til landzone. Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone: 1,4 ha, privat ejet 35

36 Kortudsnit BO OF FB RE Lokalplan ER BO Sintrupvej ER ER Edwin Rahrs Vej ER RE FB Lokalplan BO BO BO BO RE De fremhævede byzonearealer omfatter alene matrikulerede arealer. Umatrikulerede arealer i byzone uden for de planlagte byområder, det gælder f.eks. visse vejarealer, justeres således at byzonegrænsen er sammenfaldende med det planlagte byområde. Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone. Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone. Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by. Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by. Nuværende byzonearealer i øvrigt. Landzone Zonestatus sommerhusområde.

37 Kortudsnit 16. Arealer i Langdalkilen. Del af FB vest for Sintrupvej, del af FB i Langdalkilen og del af RE, Brabrand Haveforening. Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone: Arealet vest for Sintrupvej er statsejet og for størstedelen omfattet af lokalplan nr. 67 (indrammet på kortet med blå streg), som en rest af et større institutionsområde, som blev udlagt i forbindelse med lokalplanen. Størstedelen af arealet er i dag skovtilplantet. Arealet i Langdalkilen er privat ejet og omfattet af lokalplan 310 (indrammet på kortet med blå streg), som udlægger arealet til grøn kile. Arealet var byzone ved lokalplanens vedtagelse. Kolonihaveområdet i Langdalkilen er kommunalt ejet, og udgør en del af et større kolonihaveområde som iøvrigt er i landzone. Arealerne indgår i grønne kiler, som er af væsentlig betydning for byområderne og det anses for ubetænkeligt, at tilbageføre arealerne til landzone. For kolonihaveområdet betyder en tilbageførsel, at hele området bliver landzone. Det anbefales at lokalplan 67 ophæves, da lokalplanen idag er uaktuel, mens lokalplan 310 anbefales fastholdt. Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone: 3,8 ha, heraf 2,2 ha statsejet og 0,1 ha privat ejet 37

38 Kortudsnit 17. Lokalplan NA Ølstedvej BL BL BL OF BO BL RE RE Lokalplan ER JO Randersvej BL 26 Djurslandmotorvejen JO NA NA De fremhævede byzonearealer omfatter alene matrikulerede arealer. Umatrikulerede arealer i byzone uden for de planlagte byområder, det gælder f.eks. visse vejarealer, justeres således at byzonegrænsen er sammenfaldende med det planlagte byområde. Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone. Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone. Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by. Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by. Nuværende byzonearealer i øvrigt. Landzone Zonestatus sommerhusområde.

39 Kortudsnit 17. Arealer ved Lisbjerg. Del af NA syd for Affaldscenter Århus og dele af BL, JO og NA der afskæres i forbindelse med Djurslandmotorvejen. Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone: Arealet syd for affaldscentret blev i forbindelse med Kommuneplan indlemmet i naturområdet og indgik i den daværende skovrejsningsplan. Arealet er kommunalt ejet og omfatter 9,5 ha. Området er omfattet af lokalplan nr. 3 (indrammet på kortet med blå streg). Langt størstedelen af arealet var allerede byzone i 1980, da lokalplanen blev vedtaget. En lille del blev overført til byzone. Den nordlige del af arealet, er i lokalplanen udlagt til grønt område. En del af arealet er skovtilplantet. Arealet indgår ikke i den kommende disponering af Lisbjergarealerne og en tilbageførsel til landzone anses derfor for ubetænkelig. Samtidig anbefales lokalplan nr. 3 ophævet for området. Arealerne syd for Lisbjerg indgår i naturområderne langs Egå og vil blive afskæret fra Lisbjergs kommende byområder af den kommende Djurslandmotorvej mod Egådalen. Størstedelen af arealerne er kommunalt ejet. Arealerne er ikke lokalplanlagt. Det anses for ubetænkeligt at tilbageføre arealerne til landzone. Den foreslåede afgrænsning af byzonen følger den kommende motorvej. Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone: 33,7 ha, heraf 7,7 ha privat ejet og 0,9 ha ejet af amtet Justering af kommuneplanens rammeområder: Det anbefales, med henvisning til den anbefalede tilbageførsel af arealer langs Djurslandmotorvejen, at sydgrænsen for delområde BL justeres, så den bliver sammenfaldende med byzonegrænsen.

40 Kortudsnit 18. Elevvej BO JO LB NA Djurslandmotorvejen Indgår i kortudsnit OF RE Randersvej Byplanvedt. nr ER RE ER De fremhævede byzonearealer omfatter alene matrikulerede arealer. Umatrikulerede arealer i byzone uden for de planlagte byområder, det gælder f.eks. visse vejarealer, justeres således at byzonegrænsen er sammenfaldende med det planlagte byområde. Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone. Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone. Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by. Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by. Nuværende byzonearealer i øvrigt. Landzone Zonestatus sommerhusområde.

41 Kortudsnit 18. Arealer ved Lisbjerg, øst for Randersvej. Dele af NA og LB syd og øst for Lisbjergs nye byområder og del af NA nord for Skejby Industrikvarter. Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone: Arealerne sydøst for Lisbjerg, som er udpeget til perspektivarealer i kommuneplanen gennemskæres til dels af den kommende Djurslandmotorvej. Arealerne er kommunalt ejet og indgår i den grønne hovedstruktur. Der er vigtige naturinteresser i arealerne. Desuden indgår et mindre, delvist privatejet byzoneareal i landsbyen Terp i arealerne. Landsbyen iøvrigt er landzone. Arealerne er ikke lokalplanlagt. For arealerne sydøst for Lisbjerg anses en tilbageførsel til landzone ubetænkelig, arealernes naturværdier taget i betragtning. Arealet nord for Skejby Industrikvarter er et mindre, overvejende statsejet areal syd for Egåen ved dennes krydsning med Randersvej. Arealet er omfattet af byplanvedtægt nr.10 for Århus-Skejby Kommune (indrammet på kortet med blå streg), der udlægger arealet til industri. Byplanvedtægten er byggeretsgivende for en del af arealet. Den ikke byggeretsgivende del af arealet anbefales tilbageført til landzone. Arealet indgår i naturområdet langs Egåen. Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone: 44,7 ha, heraf 0,2 ha statsejet og 0,1 ha privat ejet Justering af kommuneplanens rammeområder: Med henvisning til den anbefalede tilbageførsel af arealer langs Djurslandmotorvejen, anbefales det at sydgrænsen for delområde JO justeres, så den bliver sammenfaldende med byzonegrænsen. Hermed er perspektivarealet sammenfaldende med afgrænsningen af motorvejen. Den byggeretsgivende del af det privatejede areal ved Skejby Industrikvarter omfattet af byplanvedtægnt nr. 10 for Århus-Skejby Kommune anbefales tillagt erhvervsområdet mod syd, delområde ER. 41

42 Kortudsnit BO CE BO RE OF BO ER BO BO BO BL CE BL BO BL ER BO BL CE BO RE BO BO ER BO Sønderskovvej RE BO ER BL Lystrupvej ER FB ER ER Djurslandmotorvejen FB NA RE De fremhævede byzonearealer omfatter alene matrikulerede arealer. Umatrikulerede arealer i byzone uden for de planlagte byområder, det gælder f.eks. visse vejarealer, justeres således at byzonegrænsen er sammenfaldende med det planlagte byområde. Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone. Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone. Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by. Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by. Nuværende byzonearealer i øvrigt. Landzone Zonestatus sommerhusområde.

43 Kortudsnit 19. Arealer syd for Lystrup. Dele af FB. Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone: Byzonearealerne syd for Lystrup er overvejende kommunalt ejede arealer, der vil indgå i trafikanlægget ved Lystrup for Djurslandmotorvejen. For arealerne der omfattes af trafikanlægget og arealerne syd herfor, anses en tilbageførsel til landzone for ubetænkelig. Arealerne er ikke lokalplanlagt. Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone: 7,1 ha, heraf 1,1 ha statsejet og 0,8 ha privat ejet Justering af kommuneplanens rammeområder: Den nordligste del af to ejendomme i henholdsvis kommunalt (0,8 ha) og statseje (0,3 ha) er beliggende nord for Sønderskovvejs udmunding i Lystrupvej, hvor ankomsten til Lystrup fra Djurslandmotorvejen vil finde sted og vil være relevante at overveje anvendt til byformål. Arealerne anbefales således tillagt det eksisterende erhvervsområde ER. 43

44 Kortudsnit NA BO NA FB Lokalplan BL BO Sønderskovvej BO NA Elsted Byvej BL RE BO OF BO BO BO RE BO BO RE BO BO BO CE BO Lystrupvej OF OF BO OF BO OF BO BO CE RE De fremhævede byzonearealer omfatter alene matrikulerede arealer. Umatrikulerede arealer i byzone uden for de planlagte byområder, det gælder f.eks. visse vejarealer, justeres således at byzonegrænsen er sammenfaldende med det planlagte byområde. Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone. Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone. Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by. Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by. Nuværende byzonearealer i øvrigt. Landzone Zonestatus sommerhusområde.

45 Kortudsnit 20. Areal øst for Elsted landsby. Del af FB. Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone: Privatejet areal, der indgår i skovrejsningsområdet øst for Elsted landsby. For Elsted er der udarbejdet en bevarende lokalplan (nr. 490, som er indrammet på kortet med blå streg), der blandt andet sigter mod at bevare landsbyens fritliggende karakter. Det anses for ubetænkeligt at tilbageføre arealerne til landzone. Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone: 0,4 ha, privat ejet 45

46 Kortudsnit ER BO CE OF ER RE BO BO BO BL BO BL Skæring Havvej OF BL SO BO SO Grenåvej OF BO BO BO RE RE Skæring Strandvej CE RE BO De fremhævede byzonearealer omfatter alene matrikulerede arealer. Umatrikulerede arealer i byzone uden for de planlagte byområder, det gælder f.eks. visse vejarealer, justeres således at byzonegrænsen er sammenfaldende med det planlagte byområde BO Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone. Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone. Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by. Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by. Nuværende byzonearealer i øvrigt. Landzone Zonestatus sommerhusområde.

47 Kortudsnit 21. Arealer ved Skæring. Dele af JO og FB. Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone: Byzonearealerne omfatter dels et kommunalt ejet areal som indgår i den åbne forbindelse mellem Grenåvej og bugten, dels et mindre matrikuleret vejareal i den grønne kile mellem sommerhusområderne og boligbebyggelserne ved Skæring Hedevej. Arealerne vurderes ikke at være interessante for byudviklingen. Arealerne er ikke lokalplanlagt. Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone: 0,5 ha, kommunalt ejet ejet Justering af kommuneplanens rammeområder: En mindre del af arealet ved Grenåvej anbefales af hensyn til afrundingen af byområdet fastholdt i byzone og tillagt det tilstødende delområde BL. 47

48 Kortudsnit NA NA RE BO BO Oddervej BO OF BO BO Beder Landevej BO OF BO OF BL BO BL CE BL OF CE OF RE BO BO Kirkebakken OF BO RE JO BL BO BO BO BO BO De fremhævede byzonearealer omfatter alene matrikulerede arealer. Umatrikulerede arealer i byzone uden for de planlagte byområder, det gælder f.eks. visse vejarealer, justeres således at byzonegrænsen er sammenfaldende med det planlagte byområde. Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone. Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone. Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by. Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by. Nuværende byzonearealer i øvrigt. Landzone Zonestatus sommerhusområde.

49 Kortudsnit 22. Arealer nord for Beder. Dele af NA. Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone: Byzonearealerne nord for Beder er restarealer overført til byzone i forbindelse med by- og landzonelovens ikrafttræden i Det kommunalt ejede areal ligger uden for byafgrænsningen, mens det mindre, privatejede areal på 300 m 2 naturligt vil kunne indgå i byområdet. Det kommunalt ejede areal ved Beder anbefales tilbageført til landzone. Arealerne er ikke lokalplanlagt. Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone: 0,2 ha, kommunalt ejet. Justering af kommuneplanens rammeområder: Det lille privatejede areal fastholdes i byzone og tillægges det tilstødende delområde BO. 49

26 Kommuneplanrammer. Redegørelse

26 Kommuneplanrammer. Redegørelse 26 Kommuneplanrammer Redegørelse Med Kommuneplan 2001 overgik arealerne vest og sydvest for Lisbjerg fra perspektivarealer til blandede bolig og erhvervsformål, mens arealerne sydøst for Lisbjerg og omkring

Læs mere

Orientering og debat. Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby

Orientering og debat. Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Orientering og debat Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Forslag til tillæg nr. 07 til Kommuneplan 00 Øverst Planområdet set fra sydøst (Vestereng) Nederst Planområdet set fra syd (Marienlystvej)

Læs mere

Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby

Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Kommuneplantillæg nr. 07 til Kommuneplan 00 Øverst Planområdet set fra sydøst (Vestereng) Nederst Planområdet set fra syd (Marienlystvej) Brendstrup Skovplantning

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 19. november 2004 via Magistraten J.nr. EJD/01/00532 Ref.:

Læs mere

TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN

TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.2 5 TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN 1996-2004 V E J L E K O M M U N E FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN 1996-2004 Forslag godkendt i Byrådet d. 20.08.2008 Offentligt

Læs mere

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed Det 140 HA store perspektivareal på Elev Bakke har en unik beliggenhed tæt på skov og sø, eksisterende by og store infrastrukturelle tiltag; letbanen

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. oktober 2014 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde

Læs mere

Notat om dialog med tre fællesråd om deres lokalsamfundsbeskrivelser

Notat om dialog med tre fællesråd om deres lokalsamfundsbeskrivelser Side 1 af 12 Notat om dialog med tre fællesråd om deres lokalsamfundsbeskrivelser Konklusion Dette notat indeholder en kort redegørelse om forløbet af den dialog med Mårslet, Tranbjerg og Lystrup-Elsted-Elev

Læs mere

NYE BYER OG ØVRIG STØRRE BYUDVIKLING PÅ BAR MARK

NYE BYER OG ØVRIG STØRRE BYUDVIKLING PÅ BAR MARK BILAG 3 - NYE REVIDEREDE HOVEDSTRUKTURTEKSTER: NYE BYER OG ØVRIG STØRRE BYUDVIKLING PÅ BAR MARK Lisbjerg og Nye perspektivarealer Udviklingen af den nye by ved Lisbjerg og Nye skal op i gear frem mod 2030.

Læs mere

Scenarier - styrker og svagheder. Planstrategi Århus som eksempel

Scenarier - styrker og svagheder. Planstrategi Århus som eksempel Scenarier - styrker og svagheder Planstrategi Århus som eksempel Planstrategi Århus - hvad gik opgaven ud på? Ambitiøs politisk udmelding om vækst og udvikling i Århus Mål for arbejdet Økomonisk bæredygtighed

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.21 TIL PLAN PLAN2012 V E J L E K O M M U N E PLAN PLAN2012 Endelig godkendt d. 10.10.2007 Offentliggjort d. 20.10.2007 BAGGRUND PLAN 2012-TILLÆG NR.21 I LOKALPLAN

Læs mere

Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-21 for Viborg Kommune

Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-21 for Viborg Kommune Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-21 for Viborg Kommune Rammebestemmelser for sommerhusområdet syd for Hjarbæk Rammeområde HJAR.S1.03_T17, HJAR.S1.04_T17 og HJAR.R1.02_T17 Tillæggets område 37 KOMMUNEPLANTILLÆG

Læs mere

Tillæg nr. 35. Kommuneplan Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro

Tillæg nr. 35. Kommuneplan Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro Tillæg nr. 35 Kommuneplan 2009 Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til kommuneplantillægget Byrådet

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR OG LANGTIDSSKITSE

HOVEDSTRUKTUR OG LANGTIDSSKITSE Kommuneplanens hovedstruktur og langtidsskitse er vist på kortene "Hovedstruktur og langtidsskitse i byområde" og "Hovedstruktur og langtidsskitse i landområde" samt på bilagskortet "Hovedstruktur" bagest

Læs mere

Forfatter og udgiver Århus Kommune Magistratens 2. Afdeling juni Bredeng. Mollerup Golf Club. Kasted. Brendstrup

Forfatter og udgiver Århus Kommune Magistratens 2. Afdeling juni Bredeng. Mollerup Golf Club. Kasted. Brendstrup Forfatter og udgiver Århus Kommune Magistratens 2. Afdeling juni 2003 Grafisk tilrettelæggelse Jens Drivsholm, Stadsarkitektens Kontor Tryk Linde Tryk ApS Papir Profistar 130 og 270 Oplag 700 Bredeng Kasted

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 32 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Plan- Miljø- og Klimaudvalget 13. juni 2016 Offentliggjort 15. juni 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 32 Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Planforhold for kolonihaveområdet Præstemosen NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE By- og Teknikforvaltningen Plan- og Miljøafdelingen Sagsbehandler: Henrik Nielsen j.nr. 13/24476 27. august 2013 Status Dette notat

Læs mere

Zonestatus. Butiksforsyning. Lokalplaner. Strandparken. B: Transportsti C: Mulighed for Camping D: Rekreativ sti. By- og landzone

Zonestatus. Butiksforsyning. Lokalplaner. Strandparken. B: Transportsti C: Mulighed for Camping D: Rekreativ sti. By- og landzone Greve Kommuneplan 2005-2017 Vis byzone opdater 1B5, NORDLIGE DEL AF HUNDIGE STRANDOMRÅDE Åben/lav boligbebyggelse og grønne områder samt nærmere fastlagt butiks- og erhvervsformål. for delområde: 1: Butikker

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum.

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum. Forslag til up Havndal Dalbyover Råby Udbyhøj Gassum Gjerlev Øster Tørslev Fårup Asferg Spentrup Mellerup Mejlby Harridslev Øster Bjerregrav RANDERS Uggelhuse Stevnstrup Assentoft Langå Værum Haslund Randers

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan TILLÆG 7 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. juni 2011 vedtaget tillæg 7 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLNTILLÆG NR. 6 TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLN 2001-2013 Overførsel af mindre boligområde fra rammeområde 470 centerformål til rammeområde 422 boligformål i forbindelse med lokalplan 470.1. samt mulighed

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1058, Boliger og erhverv ved Gudrunsvej i Gellerup, samt Tillæg nr. 106 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1058, Boliger og erhverv ved Gudrunsvej i Gellerup, samt Tillæg nr. 106 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og miljø Dato 13. februar 2017 Lokalplan 1058, Boliger og erhverv ved Gudrunsvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1058,

Læs mere

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191 Dronningborg Maskinfabrik Randers Kommune INDHOLD Ophævelse af lokalplan nr. 191 Høringsperiode Minimum 8 uger fra offentliggørelsen af aflysningen Indhold

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 832, Lyseng Idrætsanlæg, Højbjerg. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 832, Lyseng Idrætsanlæg, Højbjerg. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 10. marts 2008 Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 832, Lyseng Idrætsanlæg, Højbjerg Århus Kommune Planlægning og Byggeri

Læs mere

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG Kommune 1 14. Næsbjerg 14.01 Næsbjerg by Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Lokalplaner på vej. 08. Maj 2017

Lokalplaner på vej. 08. Maj 2017 Lokalplaner på vej 08. Maj 2017 1020 Malling syd - Forslag 1060 Idrætsanlæg på Vidtskuevej, Viby - Forslag 1061 Generationernes Hus. Aarhus Ø Forslag 1066 Erhvervsområde ved Søren Frichsvej - Forslag Lokalplan

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. juli Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. juli Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. juli 2006 Iværksættelse af forudgående offentlig høring om kommuneplanændring med henblik på placering af en moské og et islamisk kulturcenter

Læs mere

AREALER DER ANMODES MEDTAGES I KOMMUNEPLANLÆGNINGEN TIL BYUD- VIKLINGSFORMÅL

AREALER DER ANMODES MEDTAGES I KOMMUNEPLANLÆGNINGEN TIL BYUD- VIKLINGSFORMÅL Bilag 5a til byrådsindstilling om Forslag til Planstrategi 2015 - offentlig høring Rev. 23. september AREALER DER ANMODES MEDTAGES I KOMMUNEPLANLÆGNINGEN TIL BYUD- VIKLINGSFORMÅL INDHOLD FORORD... 3 Kommentarer

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 11. januar 2017 Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Dette materiale omhandler et område nær dig. Der planlægges for en boligbebyggelse

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by Hvad er et Kommuneplantillæg? Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedpostadresse:

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Tillæg nr. 2. Til Kommuneplan , Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 2. Til Kommuneplan , Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 Til Kommuneplan 2009-2021, Ringkøbing-Skjern Kommune Område til boligformål, offentlige formål og ferie- og fritidsformål, Vellingvej 54-58, Ringkøbing DDO, Copyright COWI Kort- & Matrikelstyrelsen

Læs mere

Notat om forslag om medtagelse af arealer i landzonen i kommuneplanrammerne til byformål og øvrig ændret anvendelse i landzonen.

Notat om forslag om medtagelse af arealer i landzonen i kommuneplanrammerne til byformål og øvrig ændret anvendelse i landzonen. Forslag til Kommuneplan 2017 offentlig høring Bilag 12 Rev. 22. marts 2017 Side 1 af 11 Notat om forslag om medtagelse af arealer i landzonen i kommuneplanrammerne til byformål og øvrig ændret anvendelse

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Lokalplan 1059, Hejredalskvarteret - Endelig

Lokalplan 1059, Hejredalskvarteret - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. september 2017 Lokalplan 1059, Hejredalskvarteret - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1059, Boliger og erhverv

Læs mere

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx.

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx. KOMMUNEPLANTILLÆG 06 Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Forslag i høring: xx.måned - xx.måned 20xx Kommuneplantillæg nr.8 til kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Tillæg nr. 19 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. marts

Læs mere

Oversigt vedr. ændringer i kommuneplanrammerne i forhold til den gældende kommuneplan

Oversigt vedr. ændringer i kommuneplanrammerne i forhold til den gældende kommuneplan Side 1 af 17 Oversigt vedr. ændringer i kommuneplanrammerne i forhold til den gældende kommuneplan Indhold Notatet indeholder en fortegnelse over de ændringer, der er foretaget i kommuneplanrammerne i

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området.

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. TILLÆG 15 Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 15 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan Erhvervsområde ved Hasselager Allé og Genvejen, Hasselager, 1.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan Erhvervsområde ved Hasselager Allé og Genvejen, Hasselager, 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. oktober 2008 Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan 846 - Erhvervsområde ved Hasselager Allé og Genvejen, Hasselager, Århus.

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger

Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 20. april 2017 Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune

Læs mere

FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 46. Sydhavnen, Thisted. Juni Thisted

FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 46. Sydhavnen, Thisted. Juni Thisted FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 46 Sydhavnen, Thisted Juni 2017 Thisted Redegørelse Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg er angivet i Lov

Læs mere

Indstilling. Forlængelse og aflysning af byggelinjepålæg tinglyst efter 35 i Lov om offentlige veje. 1. Resume

Indstilling. Forlængelse og aflysning af byggelinjepålæg tinglyst efter 35 i Lov om offentlige veje. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. april 2009 Forlængelse og aflysning af byggelinjepålæg tinglyst efter 35 i Lov om offentlige veje. Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

Notat om forslag om ændret anvendelse af arealer indenfor de gældende kommuneplanrammer

Notat om forslag om ændret anvendelse af arealer indenfor de gældende kommuneplanrammer Forslag til Kommuneplan 2017 offentlig høring Bilag 10 Rev. 21. marts 2017 Side 1 af 5 Notat om forslag om ændret anvendelse af arealer indenfor de gældende kommuneplanrammer Konklusion Dette notat indeholder

Læs mere

LOKALPLAN 2-20 Opfyldning ved Ølby Lyng

LOKALPLAN 2-20 Opfyldning ved Ølby Lyng LOKALPLAN 2-20 Opfyldning ved Ølby Lyng KØGE KOMMUNE 1989 LOKALPLAN 2-20 OPFYLDNING VED ØLBY LYNG INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE: Baggrund... side 3 Formal... 3 Indhold... 4 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

Jasonsminde. Hovedgaden. Kommuneplantillæg

Jasonsminde. Hovedgaden. Kommuneplantillæg Jernbanen Hedelandsvej Jasonsminde Hovedgaden Kommuneplantillæg Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2010 Tillæg 2 til Kommuneplan 2010 for Høje-Taastrup Kommune Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Havndal - lokalplanrammer

Havndal - lokalplanrammer Havndal - lokalplanrammer Industriområde Sommerhusområde Teknisk anlæg Byudviklingsområde I.1 O.1 E.3 R.1 E.1 B.1 B.4 O.2 E.2 B.2 C.1 B.3 B.5 O.3 R.2 90 H.C.1 Centerområde Fra Jydestien til Vellinggårdsvej

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 2 til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-25 for Viborg Kommune Rammebestemmelser for almen service Rammeområde HALD.A1.04 Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG Tillæg nr. 2 2 Tillæg nr. 2 KOMMUNEPLANTILLÆG REDEGØRELSE

Læs mere

B æks tien. Område. Kommuneplantillæg

B æks tien. Område. Kommuneplantillæg H olbæ k moto pv e j K a ller u B æks tien Område 3831 r v e je n Kommuneplantillæg Tillæg nr 19 til Kommuneplan 2014 U Indledning Kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Hvis der i den mellemliggende

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 004

Kommuneplantillæg nr. 004 Kommuneplantillæg nr. 004 Cleantech Erhvervsområde Ny By (etape 1 - syd for Strandvangen) Vedtaget af Frederikssund Byråd den xx. xxxx 2011 Tillæg til Kommuneplan 2009-2021 Redegørelse Kommuneplantillæggets

Læs mere

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune Regionplan 2001-2012 TILLÆG 8 Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune August 2003 1 Regionplan 2001-2012 TILLÆG LÆG 8 Anlægsområde øst

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE Kommune 1 09. Horne 09.01 Horne By Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Udlæg af nye arealer til byzone, Industriområde Nord redegørelse for forholdet til beskyttelsesinteresser Halsnæs Kommune ønsker i forbindelse med Kommuneplan

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Forslag til Tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- X. XXXXX 2016 FORORD

Læs mere

Indstilling. Grundsalget i Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25. maj Århus Kommune

Indstilling. Grundsalget i Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. maj 2007 Grundsalget i 2006 Salgspriser for kommunens erhvervsgrunde 2007. Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. 28. februar 2005 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009 Landsbyen Mejlby Offentligt område O710, Mejlby Rebild Kommune marts 2012 Indledning Rebild Kommune vedtog den 29. oktober 2009 Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune endeligt.

Læs mere

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 August 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 2 Baggrund for kommuneplantillægget...

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 19. maj 2009 J.nr. NKN-261-00104 MHE Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 22. Silkeborg Kommuneplan

Vedtaget. Tillæg 22. Silkeborg Kommuneplan Vedtaget Tillæg 22 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 26. oktober 2015 Offentliggjort den 4. november 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 22 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Forslag til indarbejdelse i forslaget til kommuneplan

Forslag til indarbejdelse i forslaget til kommuneplan Forslag til indarbejdelse i forslaget til kommuneplan 1. Snejbjerg 1.a Nyt erhvervsområde ved Enggårdsvej. 1.b Ansøgning om omdannelse af bolig-golfområdet til rent boligområde. 1.c Ansøgning om inddragelse

Læs mere

Sebbersund Valsted Barmer

Sebbersund Valsted Barmer Sebbersund Valsted Barmer OVERSIGTSKORT OVER RAMMEOMRÅDER 3.T.2 Barmer 3.B.5 3.BE.5 3.B.7 3.OF.4 3.BE.4 Valsted 3.B.6 3.S.4 Sebbersund 3.F.3 1:25.000 Rammeområderne forudsættes overført til byzone gennem

Læs mere

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 29. november 2016 Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej 79-83 i Tilst Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer 12. Nordenskov 12.01 Nordenskov By 12.10 Åbent land Nordenskov Rammer 12.01 Nordenskov By Status Nordenskov er en lokalby med udviklingspotentiale inden for bosætning. Byen er placeret ca. 13 km øst/nordøst

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 25. august 2008 J.nr.: NKN-261-00076 ssc/tutbi Afgørelse i sagen om miljøvurdering af

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR Idrætsanlæg i Ørslev. Vordingborg d. 21. august 1996 Pris kr. 20,- I l

VORDINGBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR Idrætsanlæg i Ørslev. Vordingborg d. 21. august 1996 Pris kr. 20,- I l I l VORDINGBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 0-203.2 Idrætsanlæg i Ørslev Vordingborg d. 21. august 1996 Pris kr. 20,- Udarbejdet af: Vordingborg kommune, Teknisk forvaltning Tlf. 53 77 14 O1 Kortmateriale: Kort-

Læs mere

Gundsø byråd har d vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt.

Gundsø byråd har d vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt. LOKALPLAN NR. 1.40 1D2 Institutionsområde ved Baunehøj skolen Gundsø byråd har d. 1 0. 0 9. 1 9 9 7 vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt. Formålet med lokalplanen

Læs mere

Areal = m². Areal = 977 m². Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune. Juni 2011

Areal = m². Areal = 977 m². Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune. Juni 2011 Udkast til Redegørelse for r 101 82 Uoverensstemmelser imellem udlagt sommerhusområde, og gældende ejendomsskel i marken. Uudnyttede arealer af sommerhusområde, som har uhensigtsmæssig afgræning burde

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere