STUDIEORDNING Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK"

Transkript

1 STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

2 Indholdsfortegnelse Faglig del Indledning... 3 I. Bestemmelser for kandidatuddannelsen i Kultur og formidling A. Mål og forudsætninger Formål ( 1)... 5 Særfag og åbne fag ( 2)... 8 Adgangskrav ( 3)... 9 Titel ( 4)... 9 B. Forløbsmodel og eksamensoversigt Forløbsmodel ( 5) Eksamensoversigt ( 6) C. Særlige definitioner og eksamensbestemmelser for faget Fællesbestemmelser ( 7) Undervisningsdeltagelse ( 8) Projektorienteret forløb ( 9) Udlandsophold ( 10) Stave- og formuleringsevne ( 11) Mundtlig prøve ( 12) Skriftlig prøve ( 13) Kombineret prøve ( 14) Speciale ( 15) II. Beskrivelse af discipliner A. Særfag Kulturteori og -analyse ( 16) Historisk kulturanalyse ( 17) Tematisk kulturanalyse ( 18) Kulturanalytisk metode ( 19) Kulturformidling og -forvaltning ( 20) Kulturformidlingsprojekt ( 21) Introduktion ( 22) B. Åbne fag Åbne fag ( 23) Valgfrie fag ( 24) Projektorienteret forløb ( 25)... 31

3 C. Kandidatspeciale Kandidatspeciale ( 26) III. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser Almen del IV. Fællesbestemmelser

4 Indledning Kandidatuddannelsen i Kultur og formidling udbydes af Studienævn for Dansk, Litteratur, Kultur og Medier og har til formål at give de studerende en samlet kulturfaglig overbygningsuddannelse med henblik på at kvalificere til kulturel udredning, iværksættelse og formidling i såvel den private som i den offentlige sektor. Uddannelsen sigter i forlængelse heraf dels på at give den studerende videnskabelige og forskningsbaserede kompetencer i kulturanalyse, herunder i at identificere og kortlægge kulturelle komplekser, deres historiske baggrund og samtidige kontekst; dels på at give den studerende formidlingsmæssige kompetencer i henseende til at opstille forskellige kulturpolitiske scenarier, vurdere forskellige kulturpolitiske institutioner og kulturelle fællesskaber samt formidle dette i forskellige kontekster og til forskellige målgrupper. Målet er således også at uddanne kulturformidlere, der vil kunne bidrage til udvikling af kulturelt demokrati og dialog såvel mellem institutioner og brugere som mellem grupper med forskellig kulturel baggrund. Det faglige fokus for uddannelsen er de kulturelle institutioner og traditioner, der er udviklet i forlængelse af den nationale oplysnings- og dannelsestænkning i Danmark og andre europæiske og vestlige demokratier; men som løbende er blevet udfordret af nye sociale bevægelser og kulturpolitiske projekter, og som i dag ikke mindst udfordres af nye oplevelses- og markedsorienterede forbrugskulturer og former for kulturelt forbrug. Vekselvirkningen mellem samfund og kultur og det demokratiske perspektiv står over for en afgørende fornyelse, der ikke mindst drejer sig om kultur som medier og kommunikation og stiller krav om dialog og kulturelt medborgerskab. I forlængelse heraf er uddannelsen centreret omkring temaerne kultur, identitet og fællesskab; kultur, æstetik og forbrug samt kultur, medier og kommunikation. Disse temaer danner, sammen med de grundlæggende faglige discipliner i teoretisk, historisk og metodisk kulturanalyse og kulturformidling samt et større formidlingsprojekt, uddannelsens fagvifte. Studiemiljøet ved denne og studienævnets øvrige uddannelser er præget af ønsket om at sætte de udviklingsorienterede og formidlingsmæssige aspekter i fokus på en sådan måde, så den daglige undervisning i praksis understøtter de refleksive og kommunikative kompetencer. Dette gøres ved at inddrage studenteraktiverende undervisningsformer og gruppe- og projektorienterede arbejdsmetoder, herunder forsøg med metoder som studenterbaseret feed-back. 3

5

6 I. Bestemmelser for kandidatuddannelsen i Kultur og formidling I henhold til bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne udbydes kandidatuddannelsen i Kultur og formidling. A. Mål og forudsætninger 1 Formål Kandidatuddannelsen i Kultur og formidling er et 2-årigt fuldtidsstudium, der udgør 120 ECTS. Formålet med uddannelsen er at give den studerende fagspecifikke og fagrelaterede herunder fælles humanistiske kompetencer. Kandidatuddannelsen ligger centralt inden for Det Humanistiske Fakultets vejledende karrierevej i Kultur og formidling. Den indeholder desuden elementer, der er relevante for karrierevejen IT og Kommunikation. Kandidatuddannelsen repræsenterer den fulde faglige udbygning af den studerendes samlede studieforløb og udgør en sammenhængende faglig enhed. Den færdige kandidat vil have opnået faglige og erhvervsmæssige kompetencer, der kvalificerer til at varetage et bredt spektrum af jobfunktioner inden for kultur- og erhvervsliv som kulturplanlæggere og projektudviklere, som kulturforvaltere og formidlere af kulturarv, som iværksættere inden for kulturerhverv, som mangfoldigheds- og miljøkonsulenter, kommunikations- og informationsmedarbejdere mv. Enhver kandidatuddannelse giver adgang til at søge ind på en Ph.d.-uddannelse. 5

7 Uddannelsen tilstræber følgende generelle kompetencemål for den studerende: Den studerende skal 1. kunne afgrænse og definere et fagligt problem på et højt videnskabeligt niveau 2. udtømmende kunne undersøge, analysere og løse faglige problemer ved hjælp af relevante faglige teorier og metoder samt inddrage aktuel international forskning 3. kunne systematisere kompleks viden og data samt kritisk udvælge og prioritere forhold, der er væsentlige for emnet 4. kritisk kunne mestre fagets forskellige teorier og metoder 5. have en præcis og konsekvent begrebsanvendelse 6. kunne argumentere på et videnskabeligt niveau 7. kunne igangsætte og gennemføre en faglig dialog 8. kunne fokusere og skabe sammenhæng i løsning af opgaver 9. tage kritisk stilling til benyttede kilder og dokumentere disse ved hjælp af referencer, noter og bibliografi 10. anvende et sprog skriftligt og/eller mundtligt der er emneorienteret, præcist og korrekt 11. formidle forskningsbaseret viden og diskutere komplekse videnskabelige problemstillinger, således at det bliver relevant og forståeligt for forskellige målgrupper. 12. kunne styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse og forudsætter nye løsningsmodeller samt kunne indgå i et samarbejde, herunder at kunne modtage og give konstruktiv kritik 13. kunne arbejde selvstændigt, disciplineret, struktureret og målrettet, herunder også kunne overholde deadlines og formalia 14. anvende IT som et redskab i forbindelse med såvel informationssøgning som mundtlig og skriftlig formidling 15. kunne forstå og anvende faglige tekster på engelsk og på de skandinaviske sprog Fagspecifikke kompetencemål: De kulturanalytiske kompetencer omfatter videnskabeligt baserede færdigheder af teoretisk, metodisk og historisk karakter med henblik på at kunne identificere og kortlægge kulturelle fænomener, samspil og mønstre, herunder forholdet mellem det kulturelle og det sociale. Efter endt uddannelse vil den studerende have kompetencer inden for tre overordnede temaer: kultur, identitet og fællesskab; kultur, æstetik og forbrug samt kultur, medier og kommunikation. 6

8 Der lægges endvidere vægt på, at de kulturelle og analytiske kompetencer omfatter et demokratiperspektiv og en forståelse for kontekst, herunder parametre som køn, krop og etnicitet. De fagspecifikke kompetencemål relaterer sig til uddannelsens kernefaglighed og opdeles i viden, færdigheder og kompetencer i henhold til»ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse«. Viden Den studerende skal have kulturhistorisk og -teoretisk baseret viden inden for de tre overordnede temaer: kultur, identitet og fællesskab; kultur, æstetik og forbrug samt kultur, medier og kommunikation baseret på international forskning på højeste niveau. have forskningsbaseret viden om metoder og forståelse af teorier og begreber der er relevante i videnskabelige analyser af aktuelle kulturfænomener. have forskningsbaseret viden om kultur-, kunst- og mediepolitiske forhold, såvel nationalt som internationalt, samt om kulturarvsformidling. have forskningsbaseret viden om, hvordan man analyserer, udvikler og understøtter læring, demokratiske processer og menneskelige ressourcer. kunne forstå og forholde sig kritisk til fagområdets viden og identificere videnskabeligt relevante problemstillinger. Færdigheder Den studerende kan systematisere og kritisk bearbejde kompleks viden og information. selvstændigt udvikle og målrette formidling og anvende forskellige medier og former for kommunikation hertil. anvende, identificere og kortlægge kulturelle fænomener, samspil og mønstre, herunder forholdet mellem det kulturelle og det sociale. opstille og udstikke relevante kulturpolitiske tiltag på baggrund af forskellige typer af kulturanalyser. formidle kulturanalyser og -politikker i forskellige former og indgå i en dialog herom med forskellige brugere eller aftagere og iværksætte forskellige initiativer i forlængelse heraf. 7

9 Kompetencer Kandidaten kan styre komplekse arbejds- og udviklingssituationer inden for kultur- og erhvervsliv som kulturplanlæggere og projektudviklere, som kulturforvaltere og formidlere af kulturarv, som iværksættere inden for kulturerhverv, som mangfoldigheds- og miljøkonsulenter, kommunikations- og informationsmedarbejdere mv. selvstændigt igangsætte og gennemføre tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar. selvstændigt tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering. Kandidatuddannelsen i Kultur og formidling er 2-årig og består af konstituerende fag på 90 ETCS Heraf udgør særfag 60 ETCS og åbne fag/valgfag 30 ECTS Kandidatspeciale på 30 ETCS Særfag og åbne fag er defineret i 2 2 Særfag og åbne fag I kandidatuddannelsen indgår særfag og åbne fag. Særfag er undervisningsfag, hvis faglige indhold er nærmere bestemt i studieordningen. Åbne fag er undervisningsfag, som studienævnet kan godkende som understøttende den faglige profil, og/eller som kan give den studerende mulighed for at give kandidatuddannelsen en særlig kompetencemæssig toning (= konstituerende). Studienævnet vurderer ved godkendelse af semesterets udbud af åbne fag, om faget er konstituerende. Et af de åbne fag, svarende til 10 ECTS point, kan erstattes af et valgfrit fag, svarende til 10 ECTS point. Det valgfrie fag kan hentes hos andre udbydende studienævn, men skal godkendes af eget studienævn som meritgivende. Eksamen aflægges hos det udbydende studienævn og i overensstemmelse med deres regelsæt. 8

10 3 Adgangskrav Adgangsgivende til kandidatuddannelsen i Kultur og formidling er: 3.1 En humanistisk BA-uddannelse fra universiteter eller andre højere læreanstalter i Danmark med relevante elementer af humanistisk videnskabsteori og metode, f.eks. de musiskæstetiske og de historisk-kulturelle uddannelser. 3.2 En samfunds- eller sundhedsvidenskabelig BA-uddannelse fra universiteter eller andre højere læreanstalter i Danmark med relevante elementer af kulturteori og -analyse samt videnskabsteori og videnskabelig metode, f.eks. Sociologi og Idræt. 3.3 En naturvidenskabelig BA-uddannelse I ganske særlige tilfælde en naturvidenskabelig BA-uddannelse fra universiteter eller andre højere læreanstalter i Danmark med relevante elementer af videnskabsteori og videnskabelig metode og med et humanistisk brobygningmodul, f.eks. fra uddannelsen Biologi på Tværs ved Syddansk Universitet. 3.4 En BA-uddannelse i biblioteks- og informationsvidenskab fra Danmarks Biblioteksskole 3.5 Professionsbachelorer Visse professionsbachelorer såsom folkeskolelærere med en relevant baggrund i kulturfag og med en faglig supplering svarende til 30 ECTS point inden for videnskabsteoretiske og fagrelevante discipliner udbudt af et universitet eller en højere læreanstalt med forskningsbaseret undervisning. Optagelse vurderes af institutionen efter individuelt skøn og på baggrund af retningslinier, der fastlægges af studienævnet. 3.6 Udenlandske studerende optages ud fra ovennævnte kriterier og efter individuelt skøn. 4 Titel Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen cand. mag. i kultur og formidling. Master of Arts (MA) in Culture and Communication. 9

11 5 B. Forløbsmodel og eksamensoversigt Forløbsmodel Kandidatuddannelsen i Kultur og Formidling (2-årig). Placering af undervisning og eksamen samt timebelastning (k-timetal) Undervisningsfag Undervisningens placering og timeomfang Eksamens placering Åbne fag Sær fag ECTSvægt Titel på undervisningsfag Disciplinansvar Beskr. i 1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. Kulturteori og -analyse Historisk kulturanalyse Tematisk kulturanalyse Kulturanalytisk metode Kulturformidling og -forvaltning Kulturformidlingsprojekt Åbent fag 1/Valgfrit fag* Åbent fag 2/Valgfrit fag* Åbent fag 3/Valgfrit fag* ILKM ILKM ILKM ILKM ILKM /24 23/24 23/ sem. 1. sem. 3. sem. 2. sem. 2. sem. 3. sem. 1. sem. 2. sem. 3. sem. x x x x x x x x x Introduktion Speciale ILKM ILKM x x 30 De markerede felter angiver, hvornår det anbefales at lægge henholdsvis projektorienteret og udlandsophold efter nærmere aftale med studienævnet om merit. * Et af de åbne fag kan afvikles som valgfrit fag ** Angiver placering af Introduktion i 1. semester. Faget eksamineres som en integreret del af hhv. Kulturteori og -analyse og Historisk kulturanalyse. 10

12 6 Eksamensoversigt Kandidatuddannelsen i Kultur og Formidling (2-årig) Oversigtsnøgle Prøve, henvisninger m.v. Undervisningsfag: Prøveform Censur Prøvens Varighed Vurdering ECTSvægt Disciplinbeskr. i Kulturteori og -analyse Bunden mdtl. Prøve Intern 30 min. 7-trins-skala Historisk kulturanalyse Bunden ugeopgave Intern 1 uge 7-trins-skala Tematisk kulturanalyse Digital portefølje Ingen Bestået/ Ikke bestået Kulturanalytisk metode Mundtl. prøve med materialer Ekstern 30 min. 7-trins-skala Kulturformidling og Undervisningsdeltagelse Ikke bestået Bestået/ Ingen -forvaltning Kulturformidlingsprojekt Kombineret prøve Ekstern 30 min. 7-trins-skala Introduktion* 22 Åbne fag Afhænger af de Afhænger af de Afhænger af de Afhænger af de udbudte fag** udbudte fag udbudte fag udbudte fag Valgfrit fag Afhænger af det Afhænger af det Afhænger af det Afhænger af det udbudte fag udbudte fag udbudte fag udbudte fag Speciale Kandidatspeciale Ekstern 7-trinsskala ECTS-points i alt: 120 * Introduktion afprøves og vægtes som del af henholdsvis Kulturteori og -analyse og Historisk kulturanalyse efter 1. semester. ** De under Kultur og Formidling udbudte åbne fag afvikles som fri hjemmeopgave. Et af de åbne fag skal afvikles med ekstern censur. Mindst et af de åbne fag skal bedømmes med 7-trinsskala. 11

13 C. Særlige definitioner og eksamensbestemmelser for faget 7 Fællesbestemmelser I Fællesbestemmelserne for de humanistiske uddannelser, jf. studieordningens afsnit IV findes definitioner af ECTS ( 26) Typeenheder ( 28) Normalsider ( 27) Endvidere er der bl.a. fastsat regler om Kandidatspeciale ( 16) Resumé i forbindelse med kandidatspeciale ( 17) Individuelle prøver ( 10) Interne og eksterne prøver ( 6) Stave- og formuleringsevne ( 9) Eksamenssprog ( 11) Regler for afholdelse af sygeeksamen ( 13) Regler for studieaktivitet ( 31) 8 Undervisningsdeltagelse Prøver, der aflægges som afløsning ved undervisningsdeltagelse, forudsætter aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i den pågældende undervisning. Ved aktiv forstås, at man deltager i de med undervisningen forbundne aktiviteter (almindelig forberedelse, mundtlige oplæg, mindre skriftlige opgaver etc.). Underviseren specificerer ved undervisningens start, hvad der forstås ved aktiv deltagelse, herunder hvilke typer af opgaver, der skal udarbejdes. Med regelmæssig forstås deltagelse i mindst 80 % af de udbudte timer. Med tilfredsstillende forstås, at oplæg og opgaver bedømmes til bestået. Såfremt samtlige disse vilkår ikke er opfyldt, er faget ikke bestået. Den studerende, der ikke opfylder disse betingelser vil have mulighed for at bestå faget ved indlevering af en opgave der af omfang svarer til en fri, skriftlig hjemmeopgave jf 13.2, der dog bedømmes efter samme vilkår som undervisningsdeltagelse, dvs. som bestået/ikke-bestået og uden censur. 12

14 9 Projektorienteret forløb Der er mulighed for at få merit for et åbent fag på baggrund af et projektorienteret forløb. Reglerne for meritoverførsel af projektorienteret forløb er følgende: 9.1 Projektkontrakt Der udarbejdes en kontrakt, hvoraf det klart fremgår, hvad det faglige indhold er, og hvilken relevans dette indhold har for uddannelsens overordnede formål. Det skal endvidere fremgå, at såvel projektvejleder som projektstedet har godkendt forløbet. 9.2 Projektvejleder Vejlederen skal i rimeligt omfang vejlede den pågældende studerende i forbindelse med det projektorienterede forløb. Vejlederen er fagligt tilsynsførende. Vejlederen vil typisk også være eksaminator for den studerendes projektopgave. Studienævnet kan i særlige tilfælde og efter konkret vurdering dispensere fra ovenstående. 9.3 Projektrapport Den studerende skal ved afslutning af det projektorienterede forløb aflevere en rapport på 15 normalsider, hvori andre former for materiale evt. kan indgå efter aftale med vejleder. Rapporten skal dokumentere, at det faglige indhold, som den studerende har påberåbt sig i ansøgning om projektforløbet har været tilfredsstillende. Rapporten bedømmes bestået/ikke bestået. Såfremt rapporten bedømmes til ikke bestået, kan det projektorienterede forløb ikke meritoverføres. 10 Udlandsophold Der er mulighed for at få merit ved udlandsophold, såfremt studienævnet forud er ansøgt herom og har godkendt opholdet som studierelevant. Regler for merit ved udlandsophold er følgende: 10.1 Godkendelse af opholdets relevans Studienævnet skal forud søges om godkendelse af opholdets relevans Faglig godkendelse Studienævnet skal så vidt muligt også forud have godkendt en egentlig plan for opholdet, dvs. hvilke kurser, der tænkes fulgt og afsluttet med prøver. 13

15 10.3 Fastlæggelse af merit En formel meritfastlæggelse kan først finde sted, når der foreligger dokumentation for beståede prøver. 11 Stave- og formuleringsevne Stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen af følgende større prøver: frie skriftlige hjemmeopgaver, kulturformidlingsprojekt og speciale i overensstemmelse med de generelle retningslinier i fællesbestemmelsernes Mundtlig prøve Der findes to former for mundtlig prøve Bunden mundtlig prøve På baggrund af pensum trækkes et spørgsmål, udformet af eksaminator. Eksaminanden har 30 minutter til forberedelse. Eksaminationen tager ligeledes 30 minutter, inklusive votering. Hjælpemidler er tilladt. Prøven er individuel Mundtlig prøve med materialer På baggrund af et godkendt petitum udformer den studerende en synopsis for den selvvalgte del af petitum (300 sider) på max. 5 normalsider. En synopsis skal indeholde et motiveret analytisk spørgsmål samt en redegørelse for, hvordan analysen tænkes foretaget og perspektiveret. Petitum og synopsis skal være godkendt senest 1 måned før eksaminationen. Eksaminationen er på 30 min., inklusive votering. Eksaminationen former sig som en dialog med udgangspunkt i synopsis Hjælpemidler Når der i eksamensbestemmelserne for de enkelte fag anføres, at hjælpemidler er tilladt, skal dette forstås som alle skriftlige hjælpemidler. Herved forstås bøger, artikler og den studerendes eget skriftlige materiale i papirbaseret eller elektronisk form. Der må ikke medbringes egen bærbar computer. 13 Skriftlig prøve Der findes to former for skriftlig prøve. 14

16 13.1 Bunden ugeopgave Den studerende tilstilles et analytisk spørgsmål på baggrund af pensum og med udgangspunkt i et sæt af materialer. Der er en uge til den skriftlige besvarelse. Opgaven må fylde max. 15 normalsider Fri skriftlig hjemmeopgave Den studerende udformer et petitum samt en problemformulering, der skal godkendes af eksaminator mindst en måned før afleveringsfristen. En fri hjemmeopgave er på normalsider Digital portefølje Undervisningen tilrettelægges i tematiske blokke, der hver især afsluttes med en skriftlig aflevering (ca. 5 sider), der afleveres elektronisk og samles i en e-læringsportefølje. Underviser giver en kort skriftlig feed-back på hver enkelt aflevering og forhold af principiel karakter inddrages efterfølgende i undervisningen. Ved afslutningen af kurset indleverer den studerende en samlet redegørelse for porteføljen, hvori der reflekteres over processen og eget læringsudbytte. Underviser bedømmer på grundlag heraf den samlede portefølje som bestået eller ikke bestået. Opgavebesvarelserne kan udarbejdes af den studerende alene og/eller i samarbejde med andre studerende. I fald en besvarelse er udarbejdet i samarbejde med andre studerende, øges omfanget svarende til 2-3 normalsider per studerende ud over én. Det skal fremgå tydeligt, hvilke dele af materialet hver enkelt studerende er ansvarlig for. Fællesafsnit må ikke forekomme. Opgavebesvarelserne kan efter aftale med underviseren være udført i forskellige genrer og ved brug af forskellige medier. 14 Kombineret prøve Der findes to former for kombineret prøve Kulturformidlingsprojekt De studerende udformer (så vidt muligt) i grupper af max. 5 studerende og ud fra godkendt petitum og problemformulering et iværksættelses- eller evalueringsprojekt, der individuelt forsvares mundtligt. Petitum og problemformulering for projektet skal være godkendt af eksaminator senest 1 måned før den mundtlige eksamen. Projektet har et omfang af min. 20 og max. 25 normalsider pr. studerende. For hver studerende ud over én udvides sidetallet med 10 normalsider. Forsvaret strækker sig over 30 minutter per studerende og tager udgangspunkt i hele det skriftlige projekt, der på 15

17 den måde indgår indirekte i bedømmelsen. Projektopgaven skal afleveres senest 14 dage før den mundtlige eksamen. Det er en forudsætning for indstilling til eksamen i 21 Kulturformidlingsprojekt at eksamen i 20 Kulturformidling og -forvaltning er bestået (undervisningsdeltagelse). Studienævnet kan i særlige tilfælde og efter konkret vurdering dispensere fra ovenstående, fx i forhold til enkeltfagsstuderende, der kan dokumentere at have erhvervet sig de relevante kompetencer i anden sammenhæng. 15 Speciale Kandidatspecialet, der udgør 30 ECTS, og som har et vejledende omfang på normalsider, er en større selvstændig hjemmeopgave, som afslutter kandidatuddannelsen. Der fastsættes en frist sammen med vejlederen for aflevering af specialet, og denne frist må ikke være længere end 6 måneder. Afleveres specialet ikke inden for den fastsatte frist, betragtes det som ikke-bestået. Se desuden

18 II. Beskrivelse af discipliner A. Særfag 16 Kulturteori og -analyse (Cultural Theory and Analysis) Formålet med Kulturteori og -analyse er at give en videnskabeligt baseret indføring i centrale kulturbegreber og -teorier og give den studerende kompetencer i teoretisk baseret refleksion over aktuelle kulturelle spørgsmål. Der lægges vægt på, at den studerende kan identificere forskellige begreber og teorier, gøre rede for deres indbyrdes placering og reflektere over deres anvendelsesmuligheder. Især lægges der vægt på at give den studerende en grundig forståelse af Cultural Studies som en interdisciplinær kulturteoretisk tradition, der har været udviklet med henblik på at adressere (sen)modernitetens kulturelle udfordringer. a. Undervisningens omfang: 3 ugentlige timer i 1. semester. Kurset vægtes med 10 ECTS point. b. Målbeskrivelse Den studerende skal efter kurset i Kulturteori og -analyse overordnet kunne: gøre rede for forskellige kulturbegreber og diskutere deres relevans i dag gøre rede for forskellige kulturteorier og diskutere, hvordan de kan anvendes til at analysere aktuelle kulturelle komplekser, mønstre og udfordringer reflektere over hvordan forskellige kulturteorier kan kombineres og anvendes i forskellige sammenhænge og over for forskellige problemstillinger identificere Cultural Studies som en særlig teorihistorisk og transdisciplinær tradition c. Undervisningsfagets indhold: Undervisningen sigter på at give den studerende en indføring i teori- og begrebsdannelse vedrørende kulturelle formationer og en øvelse i at reflektere over kulturelle komplekser og udfordringer i lyset heraf. Der lægges i 17

19 undervisningen vægt på at identificere ligheder og forskelle mellem forskellige teoriuniverser og i forlængelse heraf at anskueliggøre muligheder for anvendelses i konkrete kulturanalyser. I undervisningen udfoldes især centrale teoridannelser i relation til Cultural Studies, herunder teorier vedrørende modernitet, globalisering, identitet og medier/repræsentation og tværgående begreber som intersektionalitet (køn, klasse, seksualitet mv.) og multimodalitet (tekst/billede, multimedier etc.). d. Undervisnings- og arbejdsformer: Der lægges vægt på en aktiverende undervisning, der gennemføres i en dialog mellem undervisere og studerende. Så vidt muligt etableres det i dette kursus i form af et samspil mellem forelæsninger, hvis formål det er at skabe overblik og sammenhæng, og øvelser i mindre grupper/ved instruktorer, hvor specifikke teorier og tekster gennemarbejdes. Undervisningen understøttes af e-læring. e. Pensum Pensum udgør normalsider, der fastlægges af underviser i forlængelse af undervisningen, senest ved kursets afslutning og ikke mindre end 1 måned før eksamen. Underviser udformer på baggrund af pensum en række spørgsmål, som danner udgangspunkt for en mundtlig eksamen. f. Bedømmelseskriterier: Ved prøven skal den studerende dokumentere et grundigt kendskab til de relevante teorier og færdigheder i at kunne sætte dem i relation til hinanden og gøre rede for deres særlige gyldighed og mulige anvendelse. Af de i 1 nævnte generelle kompetencer vil Kulturteori og -analyse især understøtte nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 og 10 ligesom de overordnede faglige kompetencer nævnt sammesteds indgår. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. g. Eksamensbestemmelser: Prøveform: Bunden mundtlig prøve Flere studerende kan bidrage til besvarelsen: Nej Censur: Intern Bedømmelse: 7-trinsskala Vægtning: 10 ECTS Re-eksamen; Som ovenstående 18

20 17 Historisk kulturanalyse (Historical Cultural Analysis) Formålet med faget Historisk Kulturanalyse er at give den studerende forståelse for hvordan kulturer varierer med tid og sted og ændrer sig i en vedvarende historisk proces af tradition og brud, lån og påvirkning, hvor gammelt møder nyt og hvor det kendte møder det fremmede. Dette fag skal give historisk baserede kompetencer i form af indsigt i relevante kulturhistoriografiske teorier, retninger og metoder med henblik på at de studerende skal blive i stand til at analysere de kulturhistoriske processer og fænomener. På dette grundlag får de studerende øvelse i at opstille og udføre konkrete analyser af centrale historiske fænomener og kulturelle komplekser og formidle dem i et aktuelt og fremtidsorienteret perspektiv. a. Undervisningens omfang 3 ugentlige timer i 1. semester. Kurset vægtes med 10 ECTS-point. b. Målbeskrivelse Den studerende skal efter endt kursus overordnet kunne: redegøre for de relevante kulturhistoriografiske skoler, retninger og metoder reflektere selvstændigt over kursets teorier og metoder med særlig henblik på historisk analyse af aktuelle kulturelle temaer og formidling af kulturhistoriske fænomener anvende de kulturhistoriografiske teorier og metoder analytisk på udvalgte fagrelevante cases c. Undervisningsfagets indhold Der lægges vægt på at kortlægge nutidige kulturelle fænomeners og kompleksers historiske og geografiske forudsætninger og udviklingstræk samt anvende og vurdere forskellige historiske metoder hertil. Undervisningen indbefatter en videnskabelig indføring i relevante kulturhistoriografiske teorier og metoder, herunder historisk kulturanalyse inden for forskellige skoledannelser såsom den klassiske og den nye kulturhistorie, mikro- og mentalitetshistorie, socialhistorie, hverdagshistorie og historisk antropologi samt kildekritik og hermeneutik. Der lægges vægt på at opøve en forståelse af forholdet mellem tid og rum og især af den vestlige oplysnings- og dannelseskulturs tidsmæssige og rumlige udbredelseshistorie, konfliktakser og udfordringer. 19

21 d. Undervisnings- og arbejdsformer Der lægges vægt på en aktiverende undervisning, der gennemføres som en holdundervisning med en vekslen mellem forelæsninger, cases og gruppebaserede studenteroplæg. Undervisningen understøttes af e-læring. e. Pensum Pensum udgør normalsider, der fastlægges af underviser ved kursusstart. Underviser udformer på baggrund af pensum et opgavesæt, som danner udgangspunkt for den skriftlige opgave. f. Bedømmelseskriterier Ved prøven skal den studerende dokumentere et grundigt kendskab til det pågældende felt, de aktuelle kulturhistoriografiske retninger og teorier samt kunne anvende teorierne metodisk i historisk baserede analyser. I bedømmelsen lægges der vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i 1 nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 og 10, som faget i særlig grad understøtter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. g. Eksamensbestemmelser (se 13.1): Prøveform: Bunden ugeopgave Flere studerende kan bidrage til besvarelsen: Nej Sidetal pr. studerende: Max. 15 normalsider Censur: Intern Bedømmelse: 7-trinsskala Vægtning: 10 ECTS Re-eksamen: Som ovenstående 18 Tematisk kulturanalyse (Thematical Cultural Analysis) Formålet med Tematisk kulturanalyse er at give den studerende uddybende kulturteoretiske og kulturhistoriske kompetencer, samt øvelse i at anvende dem analytisk. Faget har et tværfagligt sigte, idet de kulturteoretiske og de kulturhistoriske kompetencer fra særfagene Kulturteori og -analyse og Historisk kulturanalyse lægges til grund for analyserne af aktuelle kulturelle komplekser. Der lægges vægt på, at den studerende kan reflektere over kursets tematikker og de dermed forbundne teorier og genealogier samt selvstændigt udføre relevante kulturanalyser. 20

STUDIEORDNING 2005 KULTUR OG FORMIDLING ODENSE WWW.SDU.DK KANDIDATUDDANNELSEN REVIDERET 2007

STUDIEORDNING 2005 KULTUR OG FORMIDLING ODENSE WWW.SDU.DK KANDIDATUDDANNELSEN REVIDERET 2007 STUDIEORDNING 2005 KULTUR OG FORMIDLING KANDIDATUDDANNELSEN REVIDERET 2007 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR KULTURSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

STUDIEORDNING 2008 Kultur og formidling ODENSE KANDIDATUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2008 Kultur og formidling ODENSE  KANDIDATUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2008 Kultur og formidling KANDIDATUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, LITTERATUR, KULTUR OG MEDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Ændringerne er understreget: 20. Version oversættelse fra tysk til dansk

Læs mere

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE  ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR fremmedsprog, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 STUDIEORDNING 2009 Islam og Politik TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØSTSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg

Læs mere

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning STUDIEORDNING 2014 Græsk og Latin Propædeutisk sprogundervisning UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG MARINARKÆOLOGI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE  SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR KLASSISKE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelserne vedr. 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19 og 20 gælder for studerende indskrevet 1. september 2011 og senere: Rettelserne er markeret

Læs mere

STUDIEORDNING 2008 Pædagogik ODENSE WWW.SDU.DK KANDIDATUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2008 Pædagogik ODENSE WWW.SDU.DK KANDIDATUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2008 Pædagogik KANDIDATUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR PÆDAGOGIK, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser

Læs mere

Polsk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Polsk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Polsk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Polsk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1. Forløbsmodel...4

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin STUDIEORDNING 2011 Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIE NÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG OMRÅDESTUDIER SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

STUDIEORDNING Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

STUDIEORDNING Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE STUDIEORDNING 2006 Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg i russisk Uddannelsen, der kan påbegyndes uden forudsætninger

Læs mere

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen:

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Ændringer er markeret med understregning. 10. Modul 1: Organisationskultur ( Organizational culture)

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Tilvalg i Polsk for begyndere

Tilvalg i Polsk for begyndere STUDIEORDNING 2005 Tilvalg i Polsk for begyndere ÅBEN UDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere Rettelsesblad til Studieordning for BA i Tysk - Odense Centralt fag og Tilvalg 2010 Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere I. Bestemmelser for bacheloruddannelsen med centralt fag

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE  TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE STUDIEORDNING 2009 Islam og Politik TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØST-STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg i

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret 2011 Gældende fra 1. september 2013 for studerende indskrevet pr. 1. september 2011 og senere. Alle ændringer er

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Organisatorisk Kommunikation TILVALG

Organisatorisk Kommunikation TILVALG STUDIEORDNING 2011 Organisatorisk Kommunikation TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. Denne kan ses på Det

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Russisk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Russisk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1.

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget i historie ved Aarhus Universitet er et humanistisk

Læs mere

Amerikanske Studier STUDIEORDNING 2007 ODENSE WWW.SDU.DK KANDIDATUDDANNELSEN

Amerikanske Studier STUDIEORDNING 2007 ODENSE WWW.SDU.DK KANDIDATUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2007 Amerikanske Studier KANDIDATUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Forord De fleste danskere har en

Læs mere

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012.

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med to fremmedsprog samt bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med et fremmedsprog,

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen

Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Organisatorisk Kommunikation A. Mål og forudsætninger 3 1 Tilvalget

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset Rettelsesblad til Studieordning 2010 Engelsk Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Studieordning 2010, revideret 2013 Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Gælder fra efterårssemestret 2014

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I Januar 1997 Senest revideret august 2007 1 Kapitel 1: Formål og faglig

Læs mere

Studieordning for tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2010

Studieordning for tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2010 Studieordning for tilvalg i Webkommunikation Syddansk Universitet Kolding Gældende fra 1. september 2010 Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Webkommunikation... 3 A. Mål og forudsætninger...

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Eksempler på målbeskrivelser:

Eksempler på målbeskrivelser: Det Humanistiske Fakultet 17. januar 2007 Eksempler på målbeskrivelser: - Dansk Virksomhedskommunikation og Tekstforfatning - Retorik og IT-pædagogik - Historiebrug og historieformidling - Europa i verden

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 2010 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 2010 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 20 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014 Rettelserne er markeret med understregning. 14. Historisk formidling f. ksamen ændres

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen med tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1.

Studieordning for bacheloruddannelsen med tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. Studieordning for bacheloruddannelsen med tilvalg i Webkommunikation Syddansk Universitet Kolding Gældende fra 1. september 2008 Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Webkommunikation

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin DET HUMANISTISKE FAKULTET 2015 Indholdsfortegnelse Faglig del... 3 I. Bestemmelser for kurserne i propædeutisk sprogundervisning....

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Dansk Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. sep. 2013 2012-908 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Kandidatuddannelsen i. Kultur og formidling

Kandidatuddannelsen i. Kultur og formidling SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR Kandidatuddannelsen i Kultur og formidling DET HUMANISTISKE FAKULTET 2015 1 Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for kandidatuddannelsen i Kultur og formidling...

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i biologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret september 2006 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget indenfor Antropologi

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I KOLDING... 3 2. OVERSIGT OVER

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Kapitel 9: Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver

Kapitel 9: Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET STUDIEKONTORET studieordning for Masteruddannelse i Sundhedsantropologi Struktur Kapitel 1: Formål Kapitel 2: Uddannelsesstruktur Kapitel 3: Almene eksamensbestemmelser

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R September 2002 Senest revideret juli 2007 2 Studieordning for Suppleringsuddannelse

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret april 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i historie ved Aarhus Universitet

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Arabisk, Polsk, Russisk eller Tyrkisk med Interkulturel ODENSE WWW.SDU.DK TILRETTELAGT SOM DELTIDSUDDANNELSE

STUDIEORDNING 2009 Arabisk, Polsk, Russisk eller Tyrkisk med Interkulturel ODENSE WWW.SDU.DK TILRETTELAGT SOM DELTIDSUDDANNELSE STUDIEORDNING 2009 Arabisk, Polsk, Russisk eller Tyrkisk med Interkulturel Kommunikation TILRETTELAGT SOM DELTIDSUDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR International VIRKSOmhedskommunikation,

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Sidefagssupplering i medievidenskab

Sidefagssupplering i medievidenskab Sidefagssupplering i medievidenskab Center for Medievidenskab udbyder sidefagssupplering i medievidenskab fra efteråret 2003. Undervisningen består af to moduler: Første modul er i medieproduktion, der

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I FAGLIG FORMIDLING IT, SKRIFTLIG OG MUNDTLIG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I FAGLIG FORMIDLING IT, SKRIFTLIG OG MUNDTLIG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I FAGLIG FORMIDLING IT, SKRIFTLIG OG MUNDTLIG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret august 2006 KAPITEL 1: FORMÅL OG FAGLIG

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med to fremmedsprog som hhv. hovedfag og bifag Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2. Erhvervsprofil

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Studieordning for et særligt BA-forløb med centralt fag i Medievidenskab. (særligt forløb)

Studieordning for et særligt BA-forløb med centralt fag i Medievidenskab. (særligt forløb) Studieordning for et særligt BA-forløb med centralt fag i Medievidenskab. (særligt forløb) I nutidens samfund er medier og informations- og kommunikationsteknologi grundlæggende midler, hvormed vi skaber,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb SIBE FLEK RLØB LTFO FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet April 2014 INDHOLD Masteruddannelsen som

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i datalogi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen Curriculum for the elective studies in Practical and Theoretical

Læs mere

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Kommunikation DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-68 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i

Læs mere