Sammenhæng ml. Den Politiske og Administrative Sundhedsaftale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenhæng ml. Den Politiske og Administrative Sundhedsaftale"

Transkript

1 Sammenhæng ml. Den Politiske og Administrative Sundhedsaftale Den politiske Sundhedsaftale er bygget op om følgende vision; Et stærkt fælles sundhedsvæsen i Nordjylland understøtter og bidrager til, at nordjyske borgere sikres muligheder for at have et godt liv med mange gode leveår. Hertil kommer, at der er formuleret 4 overordnede politiske pejlemærker, hvortil der knyttet politiske mål; 1. Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk Mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og med størst mulig kvalitet. Det skal almen praksis, kommuner og sygehuse samarbejde 2. Den sociale ulighed i sundhed skal reduceres Politisk Mål: Sundheden skal øges for de borgere, der har færrest gode leveår og lever de korteste liv, og levetiden for mennesker med psykiske lidelser skal øges. 3. En lærende og respektfuld samarbejdskultur Politisk Mål: Region, sygehuse, almen praksis og kommuner skal samarbejde respektfuldt og dele viden. Parterne skal i respekt for hinanden forpligte sig til, at ændringer i egen kapacitet, arbejdstilrettelæggelse og flytning af konkrete opgaver sker velplanlagt og koordineret med borgerens behov i centrum. 4. Sundhedstilbud på nye måder Politisk Mål: Med den økonomi vi har til rådighed, skal vi på nye måder skabe mere livskvalitet og sundhed for borgeren. I forbindelse med udarbejdelsen af Den Administrative Sundhedsaftale er der nedsat fire arbejdsgrupper, bestående af repræsentanter fra PLO Nordjylland, de nordjyske kommuner samt Region Nordjylland: 1. Forebyggelse 2. Behandling og pleje 3. Genoptræning og rehabilitering 4. Sundheds IT og digitale arbejdsgange Arbejdsgrupperne har d. 1. september afleveret udkast til Den Administrative Sundhedsaftale. Herunder er der foretaget et resumé af gruppernes udkast. Arbejdsgrupperne har fremsat forslag til konkrete indsatser. Herunder er disse forslag gengivet samt en angivelse af, hvilket politisk mål, indsatsen skal medvirke til at indfri. Sidstnævnte er markeret med en pil.

2 1. Sundhedsaftale om Forebyggelse Formål indsatsområdet Forebyggelse Det overordnede formål med indsatsområdet er, at alle borgere med behov herfor tilbydes en sammenhængende forebyggelsesindsats af høj kvalitet. I Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er der defineret en række krav som aftalen skal leve op til. Forslag om konkrete indsatser I afsnittet vedr. forebyggelse i udkast til Den Administrative Sundhedsaftale er følgende konkrete indsatser foreslået: Arbejdsdeling og borgere med psykiatriske lidelser Gruppen af borgere med psykiske lidelser skal stratificeres med henblik på afklaring af, hvor forskellige grupper mest hensigtsmæssigt kan modtage forebyggende tilbud. Arbejdsdeling indenfor tobak, alkohol og stoffer Fokus på henvisning til kommunale forebyggelsestilbud indenfor tobak, alkohol og stoffer. Der er fastsat årlige måltal for henvisning i hele aftaleperioden. Monitorering af børn og unges sundhed og trivsel Der arbejdes på at etablere et fælles kommunalt datagrundlag, der kan monitorere på børn og unges sundhed og trivsel. Forebyggende helbredsundersøgelser til børn Beskrive og implementere en proaktiv indsats, der øger antallet af børn, der deltager i forebyggende helbredsundersøgelser. Der skal sikres kommunikation mellem almen praksis om den kommunale sundhedspleje om de børn, hvor der opstår bekymring for barnets fysiske, psykiske eller sociale udvikling. Forældrene inddrages i al kommunikation omkring barnet. Forløbsprogram for overvægtige børn Udvikling af et forløbsprogram for overvægtige og svært overvægtige børn og unge. Programmet skal beskrive det optimale tilbud samt arbejdsdeling mellem kommuner, almen praksis og sygehuse. I forløbsprogrammet inddrages erfaringer fra tidligere projekter mellem Aalborg Kommune og Børnespecialet på Aalborg Universitetshospital. Forældreuddannelser Alle kommuner skal indenfor aftaleperioden etablere forældreuddannelser i samarbejde med regionen Jordemodervæsen. De tværsektorielle tilbud til førstegangsfødende skal være af sammenhængende karakter. Side 2 af 12

3 Specialtilbud til gravide - Familieambulatoriet Det skal sikres, at alle gravide i målgruppen kan modtage tilbuddet. Der skal udarbejdes forslag til samarbejdsmodeller, der imødekommer de geografiske udfordringer. Andre udsatte gravide Det afdækkes hvilke grupper af sårbare og socialt udsatte gravide, der ikke kan deltage i forældreuddannelserne eller er i målgruppen for Familieambulatoriet. Tidlig opsporing af børn og unge med psykiske problemer Udviklingstendenser omkring børn og unge med trivselsproblemer udveksles mellem parterne. Der skal fremsættes forslag til forebyggende indsatser. Informationsindsats om sundhedsvæsen, sundhed og forebyggelse Det afdækkes, om der er behov for en fælles indsats, der sikrer information til borgere om sundhedsvæsenet, sundhed og forebyggelse. En fælles løsning, der omfatter eks. sundhedscentre, sygehuse og almen praksis beskrives. Den regionale rådgivningsforpligtelse Regionen vil tilbyde tværsektorielle temadage, tilrettelægge kursusforløb og informere om tilgængelige tilbud. Region, sygehuse, almen praksis og kommuner skal samarbejde respektfuldt og dele viden. Kompetenceudvikling Sammenhæng i den regionale og kommunale forebyggelsesindsats skal bygge på samme faglige dokumentation/evidens. Tværsektoriel kompetenceudvikling skal medvirke til at sikre dette. Region, sygehuse, almen praksis og kommuner skal samarbejde respektfuldt og dele viden. Samarbejdsaftaler om infektionshygiejne Alle kommuner skal inden 2017 have adgang til infektionshygiejne. Forskellige modeller for samarbejdsaftaler og rådgivning skal være opdaterede i overensstemmelser med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke. Region, sygehuse, almen praksis og kommuner skal samarbejde respektfuldt og dele viden. Tidligere sundhedsaftaler Forebyggelsesdelen i Den Administrative Sundhedsaftale bygger videre på nedenstående elementer, som er aftalt i de forrige sundhedsaftaler. Arbejdsdeling mellem almen praksis, kommuner og sygehuse på forebyggelsesområdet Indsatsen vedrørende børn af psykisk syge Skabelon Samarbejdsaftale mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner om den tidlige indsats i forhold til børn fra misbrugsfamilier (Familieambulatoriet) Side 3 af 12

4 2. Sundhedsaftale om Behandling og Pleje Formål indsatsområdet Behandling og Pleje Det overordnede formål med indsatsområdet er, at alle borgere med behov herfor tilbydes sammenhængende behandlings- og plejeforløb af høj kvalitet. I Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er der defineret en række krav som aftalen skal leve op til. Forslag om konkrete indsatser I afsnittet vedr. behandling og pleje i udkast til Den Administrative Sundhedsaftale er følgende konkrete indsatser foreslået: Tværfaglige og tværsektorielle forløbsbeskrivelser At der i aftaleperioden udarbejdes og implementeres tværfaglige og tværsektorielle forløbsbeskrivelser for borgere med behov for særligt fokus. Forløbsbeskrivelserne skal udarbejdes på en måde, så der er plads til individuelle hensyn til den enkelte borger. - Der skal være fokus på tværsektoriel implementering og kommunikation til og med borgeren. Nationale kliniske retningslinjer implementeres De nationale kliniske retningslinjer implementeres løbende, efterhånden som de udarbejdes. Ligeværdig og respektfuld involvering af borgere og pårørende I aftaleperioden sikres en ligeværdig og respektfuld involvering af de enkelte borgere og dennes pårørende samt relevante parter fra det øvrige sundhedsvæsen. Systematisk, kvalitativ og tværsektoriel opfølgning på borgerforløb I aftaleperioden foretages der systematisk, kvalitativt og tværsektorielt opfølgning på borgerforløb, der har involveret flere sektorer. Styrkelse borgernes brug af livstestamente I aftaleperioden skal der ske en styrkelse af borgeres brug af livstestamente, så borgerens valg respekteres. Side 4 af 12

5 Vurdering af eksisterende datakilder Det skal vurderes om eksisterende datakilder (f.eks. Sundhedsprofilen) er tilstrækkelige til at vurdere udvikling, eller om der er brug for supplerende datamateriale. og hinanden om Udvide målgruppen for udgående funktioner I aftaleperioden skal der arbejdes på at udvide målgruppen for den eksisterende udgående funktion til at omfatte alle voksne borgere. På sigt skal den kommunale udgående funktion kunne håndtere lettere, akutte psykiatriske problemstillinger. Samarbejdsaftale omkring akutpladser Det sundhedsfaglige indhold på akutpladser skal afklares i en dialog mellem kommuner, almen praksis og sygehuse via en samarbejdsaftale. En forudsætning for relationel og sikker drift er lægedækning. Aktiv opfølgning på borgere, der har svært ved at passe aftaler I aftaleperioden sikres en særlig aktiv opfølgning på de borgere, der har svært ved at passe aftaler eller i øvrigt har lav mestringsevne i forhold til egen sundhed/sygdom. Telemedicinsk udviklingsprojekt Igangsætning af endnu et større telemedicinske udviklingsprojekt skal afvente evalueringen af eksisterende Telecare Nord projekt, så erfaringerne herfra kan inddrages i det videre arbejde. Region, sygehuse, almen praksis og kommuner skal samarbejde respektfuldt og dele viden. Kontroller på sygehuse erstattes af individualiserede forløb Faste kontroller på sygehusene erstattes af individualiserede tilrettelagte forløb planlagt mellem sygehus, almen praktiserende læge, ambulatorium og den enkelte borger i de tilfælde, hvor det giver mening. Forbedret forløbskoordinering for borgere med flere kroniske sygdomme Der arbejdes på en forbedret forløbskoordinering for borgere med flere kroniske sygdomme. Side 5 af 12

6 og hinanden om. Klare aftaler i forhold til opgaveoverflytning ved receptfornyelse I aftaleperioden laves der overordnede klare aftaler i forhold til opgaveflytning i forbindelse med receptfornyelser. Region, sygehuse, almen praksis og kommuner skal samarbejde respektfuldt og dele viden. NordKap som koordinator for kommunale praksiskonsulenter NordKap skal tilbyde en koordinerende rolle i forhold til de kommunalt ansatte praksiskonsulenter såfremt kommunerne ønsker dette samt bevilger timer til konsulenternes deltagelse. Formålet er at styrke netværk og understøtte forpligtende fælles kommunale initiativer. Samarbejde mellem kommuner og almen praksis Etablering af processer til sikring af udviklingen af det nære samarbejde mellem kommune og almen praksis (f.eks. i form af praktikophold eller fælles kompetenceudvikling). Anvendelse af tværsektorielle audits Tværsektorielle audits anvendes til at kvalitetssikre forløbskoordineringen i forbindelse med indlæggelse og udskrivninger under hensyntagen til reglerne for videregivelse af personfølsomme oplysninger. Planlagt opgaveflytning / opgaveudvikling Inden en planlagt opgaveflytning fra regionen afklares det, om der er de nødvendige faglige kompetencer til stede i kommunerne til at kunne yde den nødvendige indsats til borgerne herunder hvilken kompetenceudvikling. Selvstyret AK-behandling indgåelse af en aftale om selvstyret AK-behandling (behandling med blodfortyndende medicin), hvor aftalen om sikring af planlagte opgaveflytninger anvendes. Aftale om IV behandling Indgåelse af en aftale om IV behandling i eget hjem (opstart og opfølgning på intravenøs behandling), hvor aftalen om sikring af planlagte opgaveflytninger anvendes som udgangspunkt. Evaluering af Vejledning om den gode henvisning Side 6 af 12

7 Udarbejdelse en evaluering og eventuelt en revidering af vejledningen om den gode henvisning med baggrund i de nationale tiltag. Indhold i ikke-akutte henvisninger Alle ikke-akutte henvisninger skal indeholde: hvad der er sagt til borgeren, og hvad borgeren forventer bliver løst, og at dette printes ud til borgeren. Etablering af kontaktordning for borgeren og sundhedspersonalet Etablering af en kontaktordning på baggrund af de erfaringer (evaluering), der er på kontaktordningen, der er på sygehusets akutområde; En kontaktordning, hvor borgere og evt. pårørende, kommunalt sundhedspersonale og praktiserende læger har mulighed for at kontakte ambulatorium eller udskrivende afdeling telefonisk i op til tre hverdage efter besøget/udskrivelsen og få et hurtigt svar. Ensartet model for telefontilgængelighed Implementering af en ensartet model for lettere telefontilgængelighed mellem sygehuslæge og praktiserende læge. Beskrivelse af problemstillinger som FMK ikke løser Udarbejdelse af en beskrivelse af de problemstillinger, som implementeringen af FMK ikke løser og en beskrivelse af eksisterende organisering af medicinområdet, og igangsætte tiltag, som kan medvirke til at forbedre patientsikkerheden. Tidligere sundhedsaftaler Behandling og Pleje delen i Den Administrative Sundhedsaftale bygger videre på nedenstående elementer, som er aftalt i de forrige sundhedsaftaler. Sundhedsaftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb Bilag til Sundhedsaftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb Sundhedsaftale til sikring af tværsektoriel koordineret opgaveflytning Sundhedsaftale om kommunikation på fødselsområdet Sundhedsaftale om forløbskoordinering af den ældre medicinske patient Indledning. Mennesker med sindslidelse (generel indledning til de efterfølgende bilag fra Psykiatrien) Aftale vedrørende voksne med sindslidelse Aftale vedrørende børn og unge med sindslidelse Aftale vedrørende retspsykiatriske patienter Aftale vedrørende mennesker med sindslidelse og samtidigt misbrug (dobbeltdiagnose) Aftale vedrørende ældrepsykiatriske patienter Side 7 af 12

8 3. Sundhedsaftale om Genoptræning og rehabilitering Formål indsatsområdet Genoptræning og rehabilitering Det overordnede formål med indsatsområdet er, at borgere med nedsat funktionsevne relateret til somatisk eller psykisk sygdom ved behov for genoptræning og rehabilitering tilbydes et sammenhængende forløb af høj faglig kvalitet. I Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er der defineret en række krav som aftalen skal leve op til. Forslag om konkrete indsatser I afsnittet vedr. genoptræning og rehabilitering i udkast til Den Administrative Sundhedsaftale er følgende konkrete indsatser foreslået: En helhedsorienteret / rehabiliterende tilgang Der skal i den kommende periode arbejdes systematisk med at udbrede ICF tankegangen (International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand) Både indenfor psykiatri og somatik. Støtter op omkring sætningen umiddelbar før visionen i Sundhedsaftalen Dette ud fra en fælles forståelse af at borgerne skal kunne opnå og vedligeholde den bedst muligt fysiske, sansemæssige, intellektuelle, psykologiske og sociale funktionsevne med henblik på at bevare eller opnå uafhængighed og selvstændighed (WHO s definition). Model for tværsektorielt samarbejde omkring komplekse patienter I den kommende periode arbejdes der med at udvikle en generisk model for tværsektorielt samarbejde vedrørende de meget komplekse patienter Børn og unge med erhvervet / medfødt hjerneskade Fortsat forankring af et kontaktpunkt i kommune og region således at information bliver videreformidlet i rette tid, og til de rette personer / instanser i hver af sektorerne. Sikring af elektronisk kommunikation på området i lighed med det, der kendes fra voksenområdet. At undersøge om erfaringerne fra voksenområdet omkring en tidlig og struktureret dialog eller lignende modeller kan finde anvendelse på børneområdet. Voksne med erhvervet hjerneskade Udvikling og forankring af en tidlig og struktureret dialog i sektorovergangen for voksne med erhvervet hjerneskade. Implementering og monitorering af det nye tværsektorielle samarbejde omkring rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade i relation til den regionale omstrukturering af indsatsen på apopleksiområdet. Parallelt til børneområdet skal der fortsat være fokus på at sikre et kontaktpunkt i kommunen og i regionen m.h.p. at sikre den tværsektorielle kommunikation. Side 8 af 12

9 Hjælpemidler og behandlingsredskaber Konsolidering, kvalitetssikring og videreudvikling af den sikre drift, der med Casekatalog og den samarbejdsorganisation omkring håndtering af enkeltsager, er skabt og udviklet i den første aftaleperiode. Genoptræning Implementering af forventet ny model for stratificering af patienter på genoptræningsområdet. JF. ny vejledning for genoptræningsområdet er en ny stratificering af patienterne i 4 kategorier blevet et centralt emne, som forventes at blive udgangspunktet for arbejdet på genoptræningsområdet fremover. Styrket samarbejde mellem terapeuter i kommunerne og både sygehuse og almen praksis. Kortest mulig ventetid har været et krav gennem de senere år, og det er rigtigt i mange tilfælde, men langt fra alle. Samtidig er monitorering af ventetid meget usikker, blandt andet fordi der ikke findes koder for at patienten fx udebliver fra den første træning, at patienten fx selv vælger at udskyde starttidspunktet eller at anden faglig prioritering kan være skyld i en længere ventetid. Kompetenceudvikling gennem nye måder at samarbejde på. Der er et ønske om at styrke den tværsektorielle kompetenceudvikling indenfor genoptræningsområdet, herunder at udvikle nye måder at samarbejde på fx ved i højere grad at have delestillinger eller benytte jobrotation mellem sygehuse og kommuner. Region, sygehuse, almen praksis og kommuner skal samarbejde respektfuldt og dele viden. Kronikerindsatsen Monitorering af kronikerindsatsen. Der er igangsat et udviklingsarbejde, som skal se på mulighederne for en tværsektoriel monitorering af kronikerindsatsen. Håndtering af udfordringerne omkring mennesker med flere samtidige kroniske sygdomme. Der er derfor behov for at se nærmere på, hvordan udfordringerne for de mennesker, der har flere samtidige kroniske sygdomme, håndteres. Mulighed for rådgivning og vejledning fra det specialiserede niveau, både generelt og i enkeltsager. Sundheden skal øges for de borgere, der har færrest gode leveår og lever de korteste Træning i stedet for operation Der udarbejdes og implementeres en model for kvalitetssikring af træning i stedet for operation i regi af den kommende sundhedsaftale. Kroniske smertepatienter udvikling af koordineret tværsektoriel indsats Der udvikles et pilotprojekt, hvor den tværsektorielle koordinerede indsats (herunder fælles tilgang og kompetenceudvikling) udvikles, afprøves og evalueres. Med den økonomi vi har til rådighed, skal vi på nye måder skabe mere livskvalitet og Side 9 af 12

10 Ligestilling af psykiatri og somatik Der udformes et projekt, hvor integration af forskellige områder er i fokus. Målgruppen skal i første omgang være personer med angst og / eller depression, men det er hensigten at den senere udvides til også at omfatte mennesker med personlighedsforstyrrelser. Der lægges op til at både sygehuse og almen praksis skal kunne henvise til disse tilbud. Projektet monitoreres og evalueres, gerne med udgangspunkt i ICF modellen, således at der også varetages et helhedssyn i denne del af projektet. Med den økonomi vi har til rådighed, skal vi på nye måder skabe mere livskvalitet og Sundheden skal øges for de borgere, der har færrest gode leveår og lever de korteste Tidligere sundhedsaftaler Genoptræning og rehabiliterings delen i Den Administrative Sundhedsaftale bygger videre på nedenstående elementer, som er aftalt i de forrige sundhedsaftaler. Behandlingsredskaber og Hjælpemidler Genoptræning Rammeaftale for Kronikerindsatsen Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for KOL Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Hjerte-Kar Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Diabetes type 2 Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kræft Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Muskel-skelet Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Skizofreni Sundhedsaftalen for Voksne med erhvervet hjerneskade Sundhedsaftalen for Børn og Unge med erhvervet hjerneskade 4. Sundhedsaftale om Sundheds IT og digitale arbejdsgange Formål indsatsområdet Sundheds IT og digitale arbejdsgange Det overordnede formål med indsatsområdet er at sikre sammenhæng i data og processer på tværs af sundhedsvæsenets sektorer, så overgange og samarbejdet mellem de forskellige dele af sundhedsvæsenet kan ske planlagt, hurtigt og sikkert, og så risikoen for genindlæggelser, fejlmedicinering og unødige hjemmebesøg mv. reduceres.. I Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er der defineret en række krav som aftalen skal leve op til. Forslag om konkrete indsatser I afsnittet vedr. Sundheds IT og digitale arbejdsgange i udkast til Den Administrative Sundhedsaftale er følgende konkrete indsatser foreslået: Telemedicin og telesundhed Med afsæt i TeleCare Nord undersøges i aftaleperioden muligheder for at igangsætte nye telemedicinske storskalaprojekter indenfor andre sygdomsområder. og hinanden om. Etablering af en overordnet styringsmodel for tværgående IT samarbejde Side 10 af 12

11 Der etableres i aftaleperioden en overordnet styringsmodel for det tværgående it-samarbejde og projekter som en del af sundhedsaftalesamarbejdet, som kobles tæt til den øvrige organisering. og hinanden om. Kvalitetsudvikling og data Digital kommunikation og digitale arbejdsgange i almen praksis, kommunale tilbud og sygehuse bidrager til at dokumentere indsatser, blandt andet med henblik på at sikre ensartet kvalitet og understøtte kvalitetsudvikling fremadrettet. De registrerede data giver mulighed for udtræk til evaluering, information om patientforløb samt projekter. Data kan danne grundlag for at prioritere konkrete projekter og indsatser som i triple aim tankegangen. Data kan anvendes af aftalens parter under hensyn til gældende lovgivning. og hinanden om. Forslag vedr. IT fra de øvrige indsatsområder Arbejdsdelingen indenfor alkohol, tobak og stoffer. En del af indsatsen består i at opbygge en elektronisk henvisningsstruktur, hvor almen praksis og sygehusene via sygehushenvisningen kan henvise borgere til kommunal forebyggelse indenfor alkohol, tobak og stoffer. Sundheden skal øges for de borgere, der har færrest gode leveår og lever de korteste Forebyggende helbredsundersøgelser til børn. En del af indsatsen består i at skabe mulighed for elektronisk kommunikation (via korrespondancemodulet) mellem almen praksis og de kommunale sundhedstjenester. Sundheden skal øges for de borgere, der har færrest gode leveår og lever de korteste Samarbejdsaftale om anvendelse af korrespondancemeddelelser. Det foreslås, at der laves en samarbejdsaftale, der reviderer principper og relevans for anvendelsen af korrespondancemeddelelserne i kommunikation mellem kommune og sygehus, kommune og almen praksis og sygehus og almen praksis. Projekt til optimering af den digitale arbejdsgang i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger: Der er i forrige periode sket et stort fremskridt i forhold til at understøtte en effektiv tværsektoriel kommunikation om indlæggelses og udskrivningsforløb, men der mangler fortsat en konsolidering og driftsoptimering af den digitale arbejdsgang. Afklaring af, hvordan MedCom kommunikationsstanderne skal implementeres i psykiatrien. Det har i sidste aftaleperiode ikke været muligt at få implementeret MedCom kommunikationsstandarderne på psykiatriområdet. Der er derfor igangsat et større udredningsarbejde med henblik på at klarlægge, hvad der IT-teknisk er muligt og hensigtsmæssigt. Begge sektorer har ansvar for at løfte opgaven. Side 11 af 12

12 Teknisk muliggørelse af IT-understøttet kommunikation på børneområdet: Marts 2015 er det muligt at kommunikere elektronisk med alle kommuner på fødselsområdet. På børneområdet generelt har færre kommuner den nødvendige IT-platform for at kunne indarbejde børneområdet i eksisterende aftale. Det ønsket aftalt, at kommunerne snarest muligt i aftaleperioden sikrer den nødvendige IT-understøttelse af kommunikationen på fødsels- og børneområdet. Udvikling af den elektroniske kommunikation i forhold til; Udlevering af behandlingsredskaber og hjælpemidler, hvor der er udført et pilotprojekt, som der kan arbejdes videre med. Ambulante kontroller på sygehus i forbindelse med genoptræningsforløb i kommunerne. At understøtte en direkte kommunikation mellem terapeuter i kommunerne og de behandlende sundhedspersonaler på sygehusene. At understøtte den kommunikation der lægges op til på hjerneskadeområdet (både børn/unge og voksne), herunder at understøtte et kontaktpunkt i kommunerne og i regionen. Side 12 af 12

Sammenhæng ml. Den Politiske og Administrative Sundhedsaftale

Sammenhæng ml. Den Politiske og Administrative Sundhedsaftale Sammenhæng ml. Den Politiske og Administrative Sundhedsaftale Den politiske Sundhedsaftale er bygget op om følgende vision; Et stærkt fælles sundhedsvæsen i Nordjylland understøtter og bidrager til, at

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyggelse er:

Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyggelse er: 4. Forebyggelse Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet. Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyggelse er: at alle borgere med behov herfor tilbydes en sammenhængende forebyggelsesindsats

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Hjælp til selvmordstruede borgere Der er udarbejdet en oversigt over, hvor sundhedspersonale på tværs af sektorer kan få hjælp til en selvmordtruet

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over eksisterende samarbejdsaftaler

Bilag 1: Oversigt over eksisterende samarbejdsaftaler Bilag 1: Oversigt over eksisterende samarbejdsaftaler Forebyggelse Samarbejdsaftale om arbejdsdeling - Forebyggelsesområdet Samarbejdsaftale vedr. udsatte gravide Samarbejdsaftale om forældreuddannelse*

Læs mere

Omkring forskning og dokumentation er der enighed om at have fokus på bl.a. sektorovergange for særlige målgrupper.

Omkring forskning og dokumentation er der enighed om at have fokus på bl.a. sektorovergange for særlige målgrupper. 1. Status fra arbejdsgruppe vedr. forebyggelse Arbejdsgruppen har planlagt i alt 5 møder incl. Kick-off seminar. 2 møder har allerede været afholdt. Møderne er tematiserede, således at det så vidt muligt

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og kommunerne Til Regionsrådet i Region Nordjylland Kommunalbestyrelserne i Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune, Læsø Kommune, Mariagerfjord Kommune, Morsø Kommune, Rebild

Læs mere

Resterende udviklingstiltag i Sundhedsaftalen der endnu ikke er prioriteret til igangsætning.

Resterende udviklingstiltag i Sundhedsaftalen der endnu ikke er prioriteret til igangsætning. Patientforløb AC fuldmægtig Maja Lynderup Behrmann Direkte +4520591066 m.behrmann@rn.dk Sagsnummer 2014-016996 24. januar 2017 NOTAT Resterende udviklingstiltag i Sundhedsaftalen der endnu ikke er prioriteret

Læs mere

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Opmærksomhedspunkt Overordnet Forebyggelse (organisatorisk placering) Nedsat udviklingsgrupper

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Sundhedsaftale 2015-2018 Kommunalt Lægeligt Udvalg 4. december 2014

Sundhedsaftale 2015-2018 Kommunalt Lægeligt Udvalg 4. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 Kommunalt Lægeligt Udvalg 4. december 2014 Tværsektoriel grundaftale - Ca. 20 delaftaler - I drift og fungerer - Fokus på samarbejde og kommunikation - Arbejdsdeling mellem sygehuse,

Læs mere

Projekter der er iværksat i 2015 (prioriteret af SKU) Beskrivelse af projekt Indsatsområde Status på indsatsen Slutafrapportering. 1.

Projekter der er iværksat i 2015 (prioriteret af SKU) Beskrivelse af projekt Indsatsområde Status på indsatsen Slutafrapportering. 1. Version 11.05.15 Oversigt over aktive projekter Projekterne er iværksat på 2 forskellige baggrund: - Projekter der er iværksat før - Projekter der er iværksat i og fremefter Afsnit i Sundhedsaftale Beskrivelse

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen. v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen

Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen. v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen Overordnede grundvilkår, bekendtgørelse og vejledning Én sundhedsaftale pr. region Udgangspunkt i

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Et stærkt fælles nordjysk sundhedsvæsen (version )

Et stærkt fælles nordjysk sundhedsvæsen (version ) Et stærkt fælles nordjysk sundhedsvæsen (version 260514) I Nordjylland er der gode traditioner for at samarbejde om at borgeren får det bedst mulige forløb i sundhedsvæsenet. Med nuværende sundhedsaftale

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Godkendt Arbejdsplan sundhedsaftalen (27. marts 2015) (rev. 8. juni 2015)

Godkendt Arbejdsplan sundhedsaftalen (27. marts 2015) (rev. 8. juni 2015) Godkendt Arbejdsplan sundhedsaftalen -2018 (27. marts ) (rev. 8. juni ) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig

Læs mere

SUNDHEDSPOLITISK DIALOGFORUM 14. Oktober 2016

SUNDHEDSPOLITISK DIALOGFORUM 14. Oktober 2016 SUNDHEDSPOLITISK DIALOGFORUM 14. Oktober 2016 VELKOMST v/ Anders Broholm, næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget DAGENS PROGRAM 8.30-8.35 Velkomst v/anders Broholm 8.35-9.20 Oplæg v/flemming Møller

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen 2015-2018 Sundhedsaftalens opbygning Sundhedsaftalen består af: Den Politiske Sundhedsaftale Den Administrative Sundhedsaftale Den Tværsektorielle Grundaftale Én sundhedsaftale pr. region

Læs mere

Sundhedspolitisk Dialogforum

Sundhedspolitisk Dialogforum Sundhedspolitisk Dialogforum D. 22. oktober 2015 Oplæg om Det psykiatriske område (kommunale og regionale snitflader) Sundhed og psykisk sygdom Mennesker, der har en alvorlig psykisk sygdom som f.eks.

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Beskrivelse af projekt Indsatsområde Status på indsatsen SlutafrapporterinOpfølgning. Projektet er afsluttet, og DAS orienteres herom d. 18. maj 2015.

Beskrivelse af projekt Indsatsområde Status på indsatsen SlutafrapporterinOpfølgning. Projektet er afsluttet, og DAS orienteres herom d. 18. maj 2015. Afsluttede projekter Afsnit i Sundheds aftale TSG Beskrivelse af projekt Indsatsområde Status på indsatsen SlutafrapporterinOpfølgning Hjælp til selvmordstruede borgere Der er udarbejdet en oversigt over,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark Sundhedsaftalen i Region Syddanmark 1 2015-2018 Formålet med sundhedsaftalen Sikre sammenhæng i sundhedsvæsenet på tværs af sektorer og de tilgrænsende sektorer (f.eks. social-, og arbejdsmarkedsområdet)

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Rammeaftale for kronikerområdet Indsatsområde: Genoptræning og rehabilitering Proces: Godkendt december 2015 Rammeaftale for Kronikerområdet 1. Rammeaftalens generelle

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Oplæg hos Danske Sygeplejeråd om Sundhedsaftalen

Oplæg hos Danske Sygeplejeråd om Sundhedsaftalen Oplæg hos Danske Sygeplejeråd om Sundhedsaftalen 2015 2018 Udviklingskonsulent Inge Kjær Andersen ikan@rebild.dk Chefkonsulent Jane Pedersen jp@rn.dk Program for eftermiddagen Præsentation En lille motionsleg

Læs mere

Implementeringsplan og status for Sundhedsaftalen Horsens Kommune

Implementeringsplan og status for Sundhedsaftalen Horsens Kommune Implementeringsplan og status for Sundhedsaftalen 2018 Horsens Kommune Godkendt Arbejdsplan Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne Til Regionsrådet i Region Syddanmark Kommunalbestyrelserne i Assens Kommune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Fredericia Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Haderslev Kommune, Kerteminde Kommune,

Læs mere

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen Agenda Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet Visioner og mål i Sundhedsaftalen 2015-2018 Status på implementering af Sundhedsaftalen 2015-2018 De næste skridt Sundhedsaftalen 2019-2022 Udfordringer

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommune hilser høringsversionen af Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Syddanmark velkommen og anerkender det

Læs mere

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan 2015-2020 Budget- og Planlægningsafdelingen Ref.: RBR Administrationen har gennemgået høringsversion af Psykiatriplan

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale initiativer (opdateret 3.10.) Afsnit i sundhedsaftalen Beskrivelse af indsats Status Forankring Slutrapportering Vision

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar 19.03.2019 Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar S. 5 afsnit 1 Visioner PÅ BORGERENS PRÆMISSER Vi arbejder ud fra en værdi om, at vi sætter borgeren først. Det betyder, at vi inddrager

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Status for 2012 på Den Politiske Sundhedsaftale mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner. Godkendt af sundhedsstyrelsen foråret 2011.

Status for 2012 på Den Politiske Sundhedsaftale mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner. Godkendt af sundhedsstyrelsen foråret 2011. Status for 2012 på Den Politiske Sundhedsaftale mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner. Godkendt af sundhedsstyrelsen foråret 2011. Grøn: Forløber planmæssigt Gul: Har udfordringer i forhold

Læs mere

Sundhedsaftaler fra stafet til samarbejde og samtidighed

Sundhedsaftaler fra stafet til samarbejde og samtidighed Sundhedsaftaler fra stafet til samarbejde og samtidighed Seminar for DS-ILPS mandag den 12. marts 2018 Lene Olesen og Elisabeth Skibsted, Sundhedsstyrelsen Agenda Sundhedsaftaler fra stafet til samarbejde

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 13-02-2017 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere

Til Sundhedskoordinationsudvalget

Til Sundhedskoordinationsudvalget Patientinddragelsesudvalget Region Midtjylland -, Til Sundhedskoordinationsudvalget Region Midtjylland 20. februar 2019 Høring vedrørende Sundhedsaftalen 2019 2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne Til Regionsrådet i Region Sjælland Kommunalbestyrelserne i Faxe Kommune, Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune,

Læs mere

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen 2019-2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance Alle borgere har krav på et sundhedsvæsen, der

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober Sundhedsaftaler i Region Syddanmark

Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober Sundhedsaftaler i Region Syddanmark Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober 2011 Sundhedsaftaler i Region Syddanmark Krav til sundhedsaftaler Der skal som minimum indgås sundhedsaftaler vedr.: Indlæggelse og udskrivningsforløb Genoptræning Behandlingsredskaber

Læs mere

Sammenhæng og tidlig indsats. Status- og Midtvejskonference 9. juni 2016

Sammenhæng og tidlig indsats. Status- og Midtvejskonference 9. juni 2016 Sammenhæng og tidlig indsats Status- og Midtvejskonference 9. juni 2016 Du danske sommer 1. Du danske sommer, jeg elsker dig, skønt du så ofte har sveget mig. Snart kolde farver i sky og vand, snart nøgne

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

2015 Økonomi/ressourcetræk for 2015 Økonomi/ressourcetræk for 2016

2015 Økonomi/ressourcetræk for 2015 Økonomi/ressourcetræk for 2016 IMPLEMENTERINGSPLAN for Sundhedsaftalen for 2015-2018 Farvekode: Borgeren som aktiv samarbejdspart Farvekode: Nye og bedre samarbejdsformer Farvekode: Lighed i sundhed Farvekode: Sammenhæng og kvalitet

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Input til politiske målsætninger for Region Midtjyllands sundhedsaftale

Input til politiske målsætninger for Region Midtjyllands sundhedsaftale Input til politiske målsætninger for Region Midtjyllands sundhedsaftale Nærværende bilag indeholder input til de politiske målsætninger, som temagrupperne ser relevante for deres pågældende delområde.

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Indsatsområde: Sundheds IT og digitale arbejdsgange.

Indsatsområde: Sundheds IT og digitale arbejdsgange. Version 1: er kommenteret på gruppen. Version 2 er drøftet i gruppen samt sendt til orientering i DAS. Version 3 er i høring sommeren 2014 og drøftes på augustmødet i gruppen. Version 4: er tilrettet og

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

De obligatoriske indsatsområder ud fra en forløbstankegang.

De obligatoriske indsatsområder ud fra en forløbstankegang. Status for samarbejdet med indsatsområderne i Sundhedsaftalen 2011 2014 Generel indledning. Regionen og kommunerne skal indgå nye sundhedsaftaler med virkning fra 2011. Sundhedsaftalen skal understøtte,

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen 2019-2023 Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage

Læs mere

Orientering vedr. arbejdet med Sundhedsaftalen

Orientering vedr. arbejdet med Sundhedsaftalen Orientering vedr. arbejdet med Sundhedsaftalen 2015-2018 møde d. 6. juni 2014 Anders Broholm Næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen skal sikre koordinering og sammenhæng

Læs mere

Sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne Sundhedsaftalerne 2015 2018 1 Rammer for sundhedsaftalerne 2015-2018 - Ifølge sundhedsloven skal regioner og kommuner udarbejde en sundhedsaftale. - Formålet er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering

Læs mere

Tag udgangspunkt i patientens drømme, ønsker og behov

Tag udgangspunkt i patientens drømme, ønsker og behov Opsamling på workshoppen den 30. januar 2018 vedr. Det gode borgerforløb På baggrund af den afholdte workshop den 30. januar 2018 vedrørende Det gode borgerforløb i overgangen mellem social- og behandlingspsykiatrien,

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Temagruppen for børn og unge, somatik

Temagruppen for børn og unge, somatik Temagruppen for børn og unge, somatik 7. Oktober 2015 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden 1. Sundhedsaftalen og organisering af sundhedssamarbejdet 2. Temagruppens arbejde og organisering 3. Status Hvor

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen 2019-2023 Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Sundhed i Nordjylland. - Fælleskommunale fokusområder

Sundhed i Nordjylland. - Fælleskommunale fokusområder Sundhed i Nordjylland - Fælleskommunale fokusområder Sundhedspolitisk Dialogforum 2017 Forord De senere år er der både kommunalt og regionalt arbejdet hårdt med at indfri Sundhedsaftalen 2015-2018 og

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 Status fra: Koordineringsgruppe for indlæggelse og udskrivning Kontaktperson: Regional tovholder for sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning Ole

Læs mere

Jeg sender her Sundhedskoordinationsudvalgets høringssvar i fht. Sundhedsplanen.

Jeg sender her Sundhedskoordinationsudvalgets høringssvar i fht. Sundhedsplanen. Page 1 of 2 25-08-2017 From: Rikke Balsl w Sent: 17-08-2017 12:20:09 To: Rikke Balsl w / Region Nordjylland Subject: Fwd: Sundhedskoordinationsudvalgets h ringssvar i fht. Sundhedsplan 2017 Attachments:

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-01-2011 Dato: 15-12-2010 Sag nr.: KB 11 Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Overordnede mål. Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet. Borgeren som partner. Mere sundhed til flere.

Overordnede mål. Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet. Borgeren som partner. Mere sundhed til flere. undhedsaftalen -2018: fordelt på mål Overordnede mål Flere gode og sunde leveår til borgerne i Region jælland Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med et sundhed for de samme penge Igangsætte

Læs mere

Kommunens sundhedsfaglige opgaver

Kommunens sundhedsfaglige opgaver Kommunens sundhedsfaglige opgaver Temadag i Danske Ældreråd d. 2. oktober 2019 V./ Lene Miller, Centerchef i Lejre Kommune, Center for Velfærd og Omsorg Lene Miller, Centerchef i Lejre Kommune, Center

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 14-12-2016 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Sundhedssekretariatet/BMF/THH Den 14. august 2008 Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark Sundhedsaftalerne består af en grundaftale, der er gældende for alle 22 kommuner og

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Den nye sundhedsaftale

Den nye sundhedsaftale Den nye sundhedsaftale 2015 2018 www.sundhedsaftalen.rm.dk Hvad er sundhedsaftalen? En politisk aftale ml region og kommuner (myndigheder) Udarbejdes for hver valgperiode Sundhedsloven 205 Fastsætter rammer

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017)

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) 1. Baggrund Infektionssygdomme

Læs mere

Svar og kommentarer fra klynge midt, Jammerbugt og Aalborg kommune / Indholdsfortegnelse. 1. Forord: Indledning...

Svar og kommentarer fra klynge midt, Jammerbugt og Aalborg kommune / Indholdsfortegnelse. 1. Forord: Indledning... Indholdsfortegnelse 1. Forord:... 3 2. Indledning... 3 3. Generel arbejdsdeling og samarbejde på tværs af sektorer... 3 4. Konkrete indsatser og aftaler... 3 4.1. Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet...

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG Status SUNDHEDSAFTALE 2015-2018 CENTRALE ELEMENTER I BEKENDTGØRELSE OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET (JANUAR 2015) Baggrund

Læs mere