Tilsynsrapport. Ulriksallé 102 og Ludvig Andresensvej 39, Handicap Tønder Godkendt. Tilbuddets navn:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Ulriksallé 102 og Ludvig Andresensvej 39, Handicap Tønder Godkendt. Tilbuddets navn:"

Transkript

1 Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Ulriksallé 102 og Ludvig Andresensvej 39, Handicap Tønder Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe

2 Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger om tilbuddet 4 Resultat af tilsynet 5 Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet 5 Vurdering af temaet Uddannelse og beskæftigelse 6 Vurdering af temaet Selvstændighed og relationer 9 Vurdering af temaet Målgruppe, metoder og resultater 13 Vurdering af temaet Organisation og ledelse 23 Vurdering af temaet Kompetencer 27 Vurdering af temaet Økonomi 29 Vurdering af temaet Fysiske rammer 32 Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 34 Rapporten er udskrevet

3 Læsevejledning Tilsynsrapportens indhold Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne er hentet fra Tilbudsportalen, hvor tilbuddet selv har indberettet bl.a. stamoplysninger. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Udover en samlet vurdering af kvaliteten hos tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af de syv temaer fra Kvalitetsmodellen, hvor der kan være lagt særligt fokus på udvalgte temaer. Et tilsyn kan godt indeholde mere end ét tilsynsbesøg, eksempelvis hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet været administrativt og ikke indeholde et konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten hvorvidt der har været et fysisk tilsynsbesøg, hvor henne og hvorvidt de var anmeldt eller uanmeldt. Efter endt høringsperiode vil udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten blive publiceret på Tilbudsportalen. Det drejer sig om den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår. Kvalitetsmodellen Socialtilsynet vurderer kvaliteten hos tilbuddet ud fra en Kvalitetsmodel, som er beskrevet i Bekendtgørelse om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet. Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af 6, stk. 2, i lov om socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål for indsatsen i tilbuddene. For hvert kriterium er fastlagt en eller flere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet, som er udtrykt i kriteriet, forekommer i praksis. Vurderingen af et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe. n af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets samlede vurdering af, om tilbuddet har den fornøden kvalitet. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden for rammerne af temaet. Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer og kriterier bedømmes ved henholdsvis godkendelse og det driftsorienterede tilsyn. Temaer - Uddannelse og beskæftigelse - Selvstændighed og relationer - Målgruppe, metoder og resultater - Organisation og ledelse - Kompetencer - Økonomi - Fysiske rammer I kvalitetsmodellen er både 'Gennemsnitlig bedømmelse' på temaniveau og '' på indikatorniveau angivet ud fra følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. 3

4 Stamoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Hovedadresse Ulriksallé 102 og Ludvig Andresensvej 39, Handicap Tønder Ulriksalle 102 A-C 6270 Tønder Kontaktoplysninger Tlf: Hjemmeside: Tilbudsleder CVR nr. Per Buhl Virksomhedstype Tilbudstyper Offentlig 107 (midlertidigt botilbud til voksne) 66, stk. 1, nr. 6 (almindelig døgninstitution) ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/ handicapvenlig bolig) Afdelinger Afdeling Adresse Pladser i alt Tilbudstyper Pladser i alt 12 Ulriksallé Ungetilbud Ulriksalle 102 A-C 6270 Tønder Ludv Andresensvej 39A 6270 Tønder 7 midlertidigt botilbud til voksne ( 107), almen ældrebolig/ handicapvenlig bolig (ABL 105, stk. 2), 5 almindelig døgninstitution ( 66, stk. 1, nr. 6), midlertidigt botilbud til voksne ( 107), Pladser på afdelinger 12 Målgrupper 15 til 18 år (udviklingshæmning, tilknytningsforstyrrelse, udadreagerende adfærd) 18 til 25 år (udviklingshæmning, autismespektrum) 18 til 80 år (udviklingshæmning, autismespektrum) 18 til 80 år (udviklingshæmning, dømt til strafferetslig foranstaltning) 18 til 80 år (udviklingshæmning, udadreagerende adfærd) 4

5 Resultat af tilsynet Status for godkendelse Godkendt Tilsynet er gennemført Tilsynet er udført af Tilsynskonsulenter Indebar tilsynet et fysisk besøg Dato for tilsynsbesøg Socialtilsyn Syd Helle Jakobsen (Tilsynskonsulent) Ja : Ulriksalle 102 A-C, 6270 Tønder (Uanmeldt) Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet I forbindelse med driftsorienteret tilsyn har Socialtilsyn Syd vurderet, at tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, jf. lov om socialtilsyn 6. Særligt fokus i tilsynet Socialtilsynet har, ved det anmeldte tilsynsbesøg d. 29 september 2016, haft helt eller delvist fokus på følgende temaer: Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse. Tema 2: Selvstændighed og relationer Tema 3 Målgrupper og metoder- indikatorer under kriterium 6 og 7 med tilhørende indikatorer. Dele af teksten under disse temaer - herunder kriterier og indikatorer - er udarbejdet på baggrund af dette tilsynsbesøg. Hvad angår: Tema 4: Organisation og ledelse Tema 5 Kompetencer Tema 6 Økonomi Tema 7 Fysiske rammer - er indholdet i temaer, kriterier og indikatorer overført fra seneste tilsynsrapport på baggrund af tilsynsbesøg d. 8.februar 2016 da tilsynet d. 29 september 2016 ikke har givet anledning til ændringer vedrørende disse temaer. Opmærksomhedspunkter 5

6 Vurdering af temaet Temavurdering Uddannelse og beskæftigelse Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og /eller beskæftigelse er et væsentligt aspekt heri. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er for de enkelte borgere, og under hensyn til borgernes behov og forudsætninger stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på at understøtte paratheden og mulighederne for uddannelse og/eller beskæftigelse for borgerne, herunder at tilbuddet i forhold til børn og unge understøtter, at de får en god skolegang socialt og fagligt. Desuden er det vigtigt, at tilbuddet forpligter sig i de samarbejdsrelationer, der er nødvendige for at understøtte, at målene for borgernes uddannelse og/eller beskæftigelse opnås. Vurdering af tema Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i samarbejde med den enkelte borger og dennes funktionsniveau, understøtter de mål der er opsat for den enkelte borgeres uddannelses- aktivitets- og beskæftigelsestilbud, og at tilbuddet generelt gør en aktiv og målrettet indsats for, så vidt det er muligt, at tilgodese den enkelte borgers ønsker og behov i forhold dertil. Det vurderes endvidere at tilbuddet på passende vis forpligter sig i de nødvendige samarbejdsrelationer for at understøtte borgenres mål for uddannelse og beskæftigelse. Gennemsnitlig vurdering 4,3 Udviklingspunkter Kriterium 01 Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse af kriterium Socialtilsynet vurderer at tilbuddet samlet set aktivt og målrettet med afsæt i den enkelte borgers ønsker og behov samt kommunal bestilling og aftaler mellem tilbuddet og beskæftigelses- eller uddannelsetilbud, støtter borgerne i at udnytte den enkeltes ønske og fulde potentiale i forhold til dette samt at der følges op borgerns samlede udvikling via den kommunale sagsbehandler. Indikator 01.a af Indikator 01.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges vægt på at tilbuddet ikke konsekvent opstiller mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse. Der lægges også vægt på at tilbuddet opstiller individuelle mål for støtte til borgernes aktivitets og beskæftigelsestilbud hvis dette er relevant for borgerens udbytte af aktivitetstilbuddet. fx. støtte og motivation til at 6

7 komme afsted om morgenen, eller struktur på dagen så borgeren kan overskue at skulle afsted. jf. oplysninger fra leder og medarbejdere. Endviderer lægges vægt på at borgernes aktivitets og samværstilbud opstiller individuelle mål for indsatsen omkring borgeren og dette koordineres via kommunal sagsbehandler ved statusmøder hvor bo og beskæftigelsen begge deltager. jf. oplysningerne fra leder og medarbejdere. Der lægges tilmed vægt på tilbuddet har et stærkt samarbejde med de forskellige aktivitets og samværstilbud og det STU tilbud som borgerne benytter og der afholdes fælles statusmøder hvor den fremadrettede indsats for borgerne koordineres af kommunal sagsbehandler. jf. oplysninger fra ledelse og medarbejdere. Det vægt lægges også i bedømmelsen at en borger gives støtte fra tilbuddets medarbejdere til privat 103 tilbud. Tilbuddet følger her de, i den kommunale handleplan, fastsatte mål for beskæftigelsen. jf. oplysninger fra leder. For den borgere som ikke er afsted i beskæftigelse søger tilbuddet at give borgeren indhold i hverdagen via aktivering i hjemmet med ADL træning og samvær. jf. oplysinger fra borgere samt medarbejdere og ledelse. Indikator 01.b af Indikator 01.b Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges vægt på at alle borgere undtagen en, er i en eller anden form for aktivitets og beskæftigelsestilbud eller i STU tilbud. En borger på Ulriksalle modtager pædagogisk støtte til beskyttet beskæftigelse 103 i privat regi, mens de resterende borgere er i kommunale tilbud, som tilgodeser deres behov. Borgeren som er i beskyttet beskæftigelse, aflønnes via aktivitets og samværstilbuddet Vidåværkstedet. Støtten som gives fra tilbuddet er således af socialpædagogisk og adfærdsmodificerende art og er således uafhængigt af beskæftigelses tilbuddets indhold. For den borgere som ikke er afsted i beskæftigelse søger tilbuddet at give borgeren indhold i hverdagen, via aktivering i hjemmet med ADL træning og samvær. jf. oplysinger fra borgere samt medarbejdere og ledelse. Indikator 01.c af Indikator 01.c Børnene/de unge i tilbuddet i den undervisningspligtige alder opfylder undervisningspligten ved at gennemføre et grundskoletilbud med undervisning fra børnehaveklasse til 9. klasse. 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges vægt på at tilbuddet ikke har indskrevet borgere i den undervisningspligtige alder og indikatoren derfor ikke er relevant. Indikator 01.d af Indikator 01.d Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres undervisningstilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse. Medfølgende børn på voksentilbud er i dageller undervisningstilbud Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges vægt på oplysninger fra ledelse og medarbejdere, hvor det angives at tilbuddet yder individuel støtte til borgernes fremmøde i beskæftigelsestilbud eller uddannelse. Støtten gives via motivation og konkrete aftaler ift. at borgenre kommer afsted. Der lægges endvidere vægt på oplysninger fra ledelse og medarbejder om, at borgerne i ungeafdelingen har meget lidt fravær fra deres respektive uddannelsestilbud og at dette fravær næsten altid skyldes almindelig sygdom. 7

8 Dog bemærker medarbejdere i ungetilbuddet, at der kan være enkelte dage, hvor en enkelt borger må blive hjemme fra uddannelsestilbuddet pga. borgernes psykiske tilstand, som kan svinge fra time til time. 8

9 Vurdering af temaet Temavurdering Selvstændighed og relationer Et mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og fællesskaber, og at borgerne opnår de sociale kompetencer, som deltagelse i aktiviteter og sociale relationer og netværk kræver. Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod dette mål, og at det afspejles i aktiviteter i dagligdagen, i personalets adfærd, i de metoder, der anvendes, og afspejles i tilbuddets åbenhed mod og involvering i og af det omkringliggende lokal- og civilsamfund. Det er ligeledes centralt for borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet understøtter borgernes kontakt til og samvær med familie og netværk. Vurdering af tema Socialtilsynet vurderer samlet på baggrund af oplysinger fra leder, medarbejderer og borgere at tilbuddet på differentieret vis støtter borgerne i at leve et selvstændigt liv i overensstemmelse med egene ønsker og behov. Borgerne på Ulriksalle` er meget støttekrævende og har således brug for meget støtte, guidning og strukturering af hverdagen. Tilsynet vurderer at disse borgerer har mulighed for at udleve deres selvstændighed i de rammer tilbuddet opstiller og via de mål som opsættes for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Tilsynet vurderer endviderer at borgerne på Ungetilbuddet støttes i deres personlige udvikling, for at opnå de sociale kompetencer der retter sig mod en aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og fællesskaber. Borgenre i tilbuddets støttes også aktivt mod at fastholde og udvikle netværk og venskaber udenfor tilbuddet. Det vurderes også, at der i begge afdelinger gøres en aktiv indsats i hverdagen for, at tilbuddets aktiviteter afspejler tilbuddets åbenhed mod og involvering i det omkringliggende civilsamfund. Endeligt vurderes, at tilbuddet understøtter borgernes kontakt til og samvær med familie og netværk. Gennemsnitlig vurdering 4,5 Udviklingspunkter 9

10 Kriterium 02 Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed af kriterium Socialtilsynet vurderer, at borgerne, så vidt muligt, understøttes i at indgå i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund. Socialtilsynet vurderer ligeledes, på baggrund af udtalelser fra både pårørende, ledelsen og borgerne, at borgerne med udgangspunkt i deres egne ønsker og behov har både kontakt og samvær med deres familier og øvrig netværk i dagligdagen. Socialtilsynet vurderer samlet set, at der overordnet set er en generel opmærksomhed på at styrke borgernes sociale kompetence og selvstændighed. Socialtilsynet vurderer, på baggrund af skriftlige redegørelser, udtalelser fra henholdsvis ledelsen, medarbejderrepræsentanter og borgere på Ulriksalle' at der i samarbejde med den enkelte borger, så vidt det er muligt med afsæt i den enkeltes funktionsniveau, opstilles konkrete mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og at der følges op på disse handleplaner minimum en gang årligt. Socialtilsynet vurderer, på baggrund af oplysninger fra ledelsen, borgere og medarbejderrepræsentanter om, at der i den Ungetilbuddet, opstilles individuelle mål for disse borgeres sociale kompetencer og selvstændighed, Socialtilsynet vurderer, på baggrund af udtalelser og konkrete eksempler fra både ledelsen og medarbejderrepræsentanterne, at der er tydelige holdninger til og opmærksomhed på at understøtte den enkelte borger i, så vidt det overhovedet er muligt, at kunne indgå og/eller være i sociale sammenhænge og fællesskaber med andre på en, som det udtales, socialt acceptabel måde. Både ledelsen og medarbejderrepræsentanter giver i forbindelse med tilsynsbesøget konkrete eksempler på, hvorledes der arbejdes med den enkelte borgers sociale kompetencer i samspillet med både de øvrige bofæller internt i tilbuddet og i sociale aktiviteter og arrangementer, der foregår uden for huset. Indikator 02.a af Indikator 02.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges vægt på at der i tilbuddet i samarbejde med den enkelte borger, så vidt det er muligt på baggrund af den enkeltes funktionsniveau, opstilles konkrete små og store mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Disse mål er dog ikke altid en del af den kommunale bestilling. jf. oplysninger fra ledelse og medarbejdere. Der lægges også vægt på at tilbuddet i hverdagen arbejder målrettet med borgernes selvstændighed proces. Dette er specielt gældende for borgerne i ungetilbuddet. jf. oplysninger fra medarbejderne. For borgerne på Ulriksalle arbejdes med udvikling af borgernes sociale kompetencer som en del af hverdagen i tilbuddet fx. i form af kaffeaftaler mellem borgerne i de enkeltes lejligheder, som så understøttes af medarbejderne. jf. oplysninger fra medarbejdere og observationer på tilsynsdagen. Der lægges også vægt på at der i begge afdelinger søges at skabe store og små fællesskaber for at understøtte borgenes sociale kompetencer. Disse fællesskaber har mange forskellige udtryk fra kaffeaftaler, til spisning i mindre grupper, samvær i fællesarealer omkring en aktivitet eller fjernsyns kikkeri. Indikator 02.b af Indikator 02.b Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. 10

11 I bedømmelsen lægges vægt på at borgerne i tilbuddet med undtagelse af en enkelt borger, er i aktivitets og beskæftigelse eller uddannelsestilbud og således indgår i sociale relation og fællesskaber i det omgivende samfund. jf. oplysninger fra ledelse og medarbejdere. Borgeren uden aktivitets og samværstilbud søges inddraget i de fællesskaber som er i botilbuddet. Der lægges også vægt på at tilbuddet aktivt understøtter borgernes mulighed for at indgå i netværk i lokalsamfundet og i deres familiærer netværk. jf. oplysninger fra borgerer og medarbejdere. Tilbuddet understøtterne borgernes mulighed for deltagelse i sociale relationer ved at yde støtte til den praktiske gennemførelse af deltagelse i sociale arrangementer fx. via individuelle aftaler og struktur til aktiviteter i og ude af huset i Tønder by, og evt. deltagelse af medarbejdere fra tilbuddet. Borgerne i afdelingen på Ulriksalle er afhængige af medarbejderstøtte til deltagelse i fællesskaber og sociale relationer og dette prioriteres i det individuelle arbejde omkring borgerne jf. oplysninger fra ledelse og medarbejdere. Indikator 02.c af Indikator 02.c Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges vægt på at borgerne i tilbuddet ofte har besøg af pårørende. jf. oplysinger fra medarbejderne. Dog bemærker medarbejderne også at en del af borgerne på Ulriksalle pga. ikke har så mange der kommerpå besøg mere. Der lægges også vægt på at tilbuddets leder og medarbejdere udtaler at tilbuddet altid og i begge afdelinger, har meget stor åbenhed overfor besøg af både af borgernes familie og netværk i dagligdagen. Når der er besøgende i tilbuddet inviteres de altid til at spise med og det er altid muligt at overnatte i tilbuddet, hvis borgerne ønsker dette. Endviderer lægges vægt på at leder oplyser at en stor del af arbejdet i ungetilbuddet har fokus på de unges selvstændighedsproces og at medarbejderne her gør et stort arbejde for at støtte den unge i at blive et selvstændigt fungerende menneske. Endeligt lægges der vægt på medarbejderns udtalelser om at en del af borgerne har brug for støtte til de sociale spilleregler i det sociale samvær og at de modtager støtte til dette i tilbuddet. Indikator 02.d af Indikator 02.d Børnene/de unge deltager i fritidsaktiviteter uden for tilbuddet 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges vægt på oplysninger fra medarbejderer og borgere som samstemmende oplyser, at de i ungetilbuddet modtager støtte til at deltage i fritidsaktiviteter udenfor tilbuddet i det omfang de har brug for det. Der lægges endviderer vægt på at borgenre i ungetilbuddet oplyser, at de bliver opfordret til at deltage i fritidsaktiviteter der er tilpasset deres funktionsniveau og interesser. Indikator 02.e af Indikator 02.e Børnene/de unge har venskaber uden for tilbuddet Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges vægt på at tilbuddet understøtter borgernes muligheder for at skabe venskaber udenfor tilbuddet. Dette gøres ved at støtte borgernes sociale kompetencer og guide i sociale relationer ved misforståelser 11

12 ect. jf. oplysinger fra medarbejderne. Der lægges også vægt på at tilbuddet er fleksibelt ift. rammerne for borgernes ophold i tilbuddet. jf. oplysninger fra borgerne. Indikator 02.f af Indikator 02.f Børnene/de unge har mindst en fortrolig voksen 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges vægt på at borgerne i ungetilbuddet alle har en til to kontaktpersoner som er dem der har pædagogiske samtaler med den unge og som træffer aftaler med den unge om personlig og privat karakter. jf. oplysninger fra medarbejdere og leder. Der lægges også vægt på at tilbuddet bevist afgrænser den unges kontaktflade med medarbejderne når det gælder private og fortrolige oplysninger sådan at den unge ikke føler at alle medarbejderer har indsigt i alt hvad den unge fortæller. jf. oplysninger fra borgerer og leder. 12

13 Vurdering af temaet Temavurdering Målgruppe, metoder og resultater Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og at tilbuddets metode medvirker til at sikre borgernes trivsel og resulterer i den ønskede udvikling for borgerne. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets målsætning, målgruppe(r) og metoder. Herunder er det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de mål, som i samarbejde med borgerne er sat for de enkelte borgeres udvikling og trivsel. Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv effekt. Tilbuddet skal som væsentlige overordnede elementer af kvaliteten respektere og sikre borgernes medinddragelse, medbestemmelse og indflydelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet. Tilbuddet skal understøtte borgernes fysiske og mentale sundhed samt forebygge magtanvendelser og overgreb. Vurdering af tema Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samlet set har en målgruppebeskrivelse, som er identisk med de aktuelt indvisiterede borgere i tilbuddet. Det vurderes at tilbuddets forskellige indsatser - udredning og rehabilitering samt længerevarende ophold lever op til de formål der er med indsatsen. Det vurderes at tilbuddets tilbuddets metoder medvirker til at sikre borgerns trivsel og udvikling samt skaber resultater ift. de opsatte mål for den enkelte borgers. Endviderer vurderes, at tilbuddet arbejder systematisk med resultatdokumentation og har fokus på egen praksis ift opnåelse af den forventede og positive effekt. Tilbuddet respektere og sikre borgerns inddragelse og medbestemmelse og indflydelse på beslutninger om dem selv og hverdagen i tilbuddet ud fra den enkelte borgers funktionsniveau. Socialtilsynet vurdere også, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og i dagligdagen har fokus på forhold som påvirker borgerns sundhedsforhold. Det vurderes også, at der generelt er en faglig opmærksomhed og bevidsthed omkring, hvilken målgruppe der arbejdet med i tilbuddet, og at den pædagogiske tilgang og indsats er tilpasset denne målgruppe. Endeligt vurdere Socialtilsynet at tilbuddet specialt i ungeafdelingen, i så høj grad så muligt via sine metoder og tilgange forsøger at undgå magtanvendelser og når dette ikke kan undgåes dokumenterer og uddrager læring af episoderne. Dog vurdere Socialtilsynet at ledelsen af afdelingen beliggende Ulriksallé, ikke i tilstrækkelig grad har fokus på at sikre medarbejdernes ensartede kendskab til hvordan anvendelsen af stofsele og døralarm skal effektueres i praksis, herunder registrering. Socialtilsynet vurderer at tilbuddet har relevant fokus på voldsforebyggelse og håndtering af vold i tilbuddet. Gennemsnitlig vurdering 3,9 Udviklingspunkter 13

14 Socialtilsynet anbefaler fortsat en generel faglig reflekterende opmærksomhed på og fyldestgørende beskrivelse af, hvad der går forud for hver enkelt magtanvendelse samt et tydeligt fokus på den pædagogiske tilgang i den konkrete situation i forbindelse med magtanvendelsen. Socialtilsynet anbefaler også, at tilbuddet følger de gældende regler i Serviceloven vedr magtanvendelser samt vejledning og sikre at registrering af magtanvendelser ift. døralarm og lign. fremsendes til Socialtilsynet, samt at tilbuddet indhenter tydelig afgørelse med hjemmel til anvendelse af magt samt angivelse af periode for tilladelsen. Derudover anbefales tilbuddet at tydeliggøre, hvilke pædagogiske tiltag der gøres i tilbuddet, for at undgå magtanvendelser. Endeligt anbefaler Socialtilsynet at medarbejdergruppen på Ulriksallé støttes til en ensartet praksis og forståelse af anvendelse af magt fx. stofsele og fastholdelse i hygiejnesituationer. Kriterium 03 Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne af kriterium Socialtilsynet vurderer, på baggrund af indsendt materiale, samtale med ledelse og medarbejderrepræsentanter og egne observationer i forbindelse med tilsynsbesøget, at tilbuddet har en klar målgruppebeskrivelse, som er identisk med de aktuelt ind visiterede borgere i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, på baggrund af leder og medarbejders oplysninger at tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe. Ledelsen og medarbejderne oplyser, at struktur generelt er meget vigtigt for alle borgerne i tilbuddet, og at der i den forbindelse blandt andet arbejdes med visualisering. I så henseende kan nogle borgere eksempelvis overskue en halv dag af gangen, mens andre kan overskue op til 14 dage, som det videre uddybes. Socialtilsynet vurderer at, tilbuddet samlet set dokumenterer resultater med udgangspunkt i klare mål for borgeren til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen. Indikator 03.a af Indikator 03.a Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt Ledelsen oplyser, at der på Ulriksallé permanent bor 6 borgere jf. ABL og SEL 85 samt en borger i en nyoprettet midlertidig plads jf. SEL 107, Målgruppen på Ulriksallé er voksne udviklingshæmmede borgere med tilknytningsforstyrrelser, autisme spektrum forstyrrelser, hjerneskader og psykiatriske problemstillinger, mange med en udadreagerende adfærd samt domsanbragte. I Ungetilbuddet er der 4 pladser jf SEL 107 samt 2 pladser jf. SEL 66.stk. 1 nr. 6 for de årige. med mulighed for forlængelse til det fyldte 23. år Ungetilbuddets målgruppe som alle indskrives i forbindelse med et tidsbestemte udredningsforløb, er udviklingshæmmede unge med adfærdsforstyrrelser, gennemgribende udviklingsforstyrrelser samt unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og med en udadreagerende adfærd/kommunikation. Socialtilsynet bedømmer, på baggrund af indsendt materiale, samtale med ledelse og medarbejderrepræsentanter og egne observationer i forbindelse med tilsynsbesøget, at tilbuddet har en klar og afgrænset målgruppebeskrivelse, som er identisk med de aktuelt ind visiterede borgere i tilbuddet. Både ledelsen og medarbejderne udtaler, at der arbejdes ud fra den anerkendende tilgang i relation til den enkelte unge ud fra en forståelse af, at alle mennesker har behov for at føle sig værdsat og afholdt, og at der benytter mange forskellige metoder alt afhængigt af den enkeltes behov. 14

15 Positiv Psykologi nævnes af en medarbejder, som et eksempel på en fælles teoriramme, der arbejdes ud fra i tilgangen den daglige pædagogiske praksis, idet hele medarbejdergruppen for nyligt har haft et kursusforløb inden for Positiv Psykologi. Ledelsen udtaler desuden, at arbejdet med struktur og forudsigelighed i dagligdagen generelt er vigtigt for alle borgerne i begge tilbud. Ledelsen og medarbejderrepræsentanter oplyser på tilsynsbesøget, at der konkret arbejdes med eksempelvis screening ud fra den neuropædagogiske tilgang,og metode, med Marte Meo, Social Stories, og Tegn til Tale", hvor den nye teknologi på området også tages i brug. I de fremsendte ansøgningsskemaer til brug forud for re - godkendelsen oplyses ligeledes metoder som Kuno Beller, at der arbejdet ud fra den narrative tilgang, velfærdsteknologi og rehabilitering. Medarbejderne udtaler desuden, at hvis en borger af forskellige årsager ikke vil/magter strukturen, bliver tilgangen til borgeren mest af alt båret af det relationelle personrelaterede samspil og mangeårige indgående kendskab, borger og medarbejder imellem, hvilket især er tilfældet for nogle af de ældre borgerne på Ulriksallé. Både ledelsen og medarbejderne på Ulriksallé mener i høj grad, at der er overensstemmelse imellem borgernes behov og de pædagogiske tilgange og metoder, som benyttes, hvilket understøttes af konkrete eksempler. På Ungetilbuddet oplyser ledelse og medarbejdere samstemmende at der er overensstemmelse mellem borgernes behov og de pædagogiske tilgange og metoder, som benyttes, hvilket understøttes af konkrete eksempler. Både ledelse og medarbejderrepræsenter oplyser, at der er opstået en misbrugsproblematik i ungeafdelingen, som ikke var kendt forud for borgerens indflytning, hvorfor der er prioriteret en generel faglig opkvalificering af de ansatte i forhold til denne problematik. Indikator 03.b af Indikator 03.b Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen Ledelsen oplyser, at tilbuddet benytter Can og Gas skemaer som afsæt for dialogen med borgerne om deres ønsker om støttebehov i dagligdagen. På teammøderne, der afholdes hver anden uge, samles op og evalueres på resultaterne i forhold til indsatsen og udbyttet i relation til den enkelte borger, oplyser både ledelsen og medarbejderrepræsentanterne. Ledelsen og en anbringende kommune oplyser, at der afholdes statusmøder med kommunen en gang årligt på voksenområdet, som loven foreskriver, og ledelsen udtaler videre, at der fremadrettet skal afholdes statusmøder på det nyoprettede ungetilbud to gange årligt. I de beskrivelser, som Socialtilsynet har modtaget, for to borgeres vedkommende på Ulriksallé, forekommer resultatdokumentation med afsæt i konkrete mål. På Ungetilbuddet arbejdes med udrednings- og afklaringsforløb, oplyser ledelsen både i forbindelse med tilsynsbesøget og i det fremsendte ansøgningsskema. Der følges op på disse udredningsforløb ca. hver 3. måned, oplyser ledelsen. Som resultatdokumentation anvendes p.t. IT fag systemet CSC Social samt ISU+forhold til både udredning, dokumentation og resultatmåling Socialtilsynet bedømmer, at Tilbuddet samlet dokumenterer resultater med udgangspunkt i klare mål for borgeren til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen. Socialtilsynet bedømmer derfor at de to tilbud samlet set i høj grad dokumenterer resultater med udgangspunkt i klare mål for borgerne til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen. Indikator 03.c Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 15

16 af Indikator 03.c Ledelsen udtaler, at i de tilfælde, hvor de visiterede kommuner har opstillet tilstrækkelig tydelige mål for den enkelte borger, kan tilbuddet dokumentere positive resultater undervejs i processen og i opfyldelsen af disse mål. Dette ses også ud af opsamlingerne og beskrivelserne i forhold til de to borgere på Ulriksallé, som Socialtilsynet har læst igennem. Socialtilsynet har fremsendt et brev til anbringende kommuner, hvori dette spørgsmål indgår, og har modtaget flere tilbagemeldinger. De tilbagemeldinger, som Socialtilsynet har modtaget fra anbringende kommuner p.t., har alle været positive, og oplyser alle, at tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterede kommuner har opstillet for borgernes ophold. Socialtilsynet vurderer på ovennævnte baggrund, at tilbuddets to afdelinger samlet set i høj grad kan dokumentere positive resultater i opfyldelsen af de mål, de visiterede kommuner har opstillet for borgernes ophold. Indikator 03.d af Indikator 03.d Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte at målene for borgerne opnås. Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges vægt på ledelsens oplysninger om at tilbuddet samarbejder aktivt med oligofreniteamet i kommunen. Der lægges også vægt på at tilbuddet samarbejder med relevante eksterne aktører ift en bestemt borger som har brug for særlig terapeutisk støtte. Endeligt lægges der vægt på at tilbuddet har et godt og tæt samarbejde med borgernes aktivitets og samværstilbud samt det stedlige STU tilbud. Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet af kriterium Socialtilsynet vurderer, på baggrund af oplysninger fra både ledelse, medarbejdere, pårørende, og borgere, at borgerne generelt, ud fra den enkeltes funktionsniveau, i meget høj grad bliver hørt, respekteret og anerkendt i dagligdagen Socialtilsynet vurderer, på baggrund af oplysninger og informationer i forbindelse med tilsynsbesøget, at borgerne, med afsæt i den enkeltes funktionsniveau og formåen, generelt har en meget høj grad af indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med vedkommende borgers egne ønsker og behov Socialtilsynet vurderer på baggrund af ovennævnte, at tilbuddet samlet set i meget høj grad understøtter borgernes medindflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. Indikator 04.a Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt af Indikator 04.a 5 (i meget høj grad opfyldt) Ledelsen og medarbejderen oplyser, at der arbejdes meget bevidst og målrettet med, at borgerne bliver hørt, set, respekteret og anerkendt i dagligdagen. Områdelederen udtaler, at der generelt i hele personalegruppen arbejdes ud fra den anerkendende tilgang med et fælles forståelse for, at den enkelte borger har behov for at opleve sig mødt og set som et individ med egne 16

17 individuelle ressourcer, behov, ønsker og håb. Både ledelse og medarbejderrepræsentanter giver overfor Socialtilsynet konkrete eksempler på, hvordan den enkelte borger, med afsæt i funktionsniveau, bliver medinddraget i sin egen dagligdag. De pårørende giver ligeledes udtryk for en oplevelse af, at deres pårørende bliver respekteret og anerkendt i dagligdagen. På baggrund af ovennævnte bedømmer Socialtilsynet, at borgerne generelt, ud fra den enkeltes funktionsniveau, i meget høj grad bliver hørt, respekteret og anerkendt i dagligdagen. Indikator 04.b af Indikator 04.b Borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov 5 (i meget høj grad opfyldt) Ledelsen og medarbejderrepræsentanterne, som Socialtilsynet taler med, udtaler, at det er en hel naturlig forlængelse af det faktum, at borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt, at borgeren dermed også så vidt muligt medinddrages og har en positiv indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet. Begge partere giver konkrete eksempler på borgernes indflydelse på egne beslutninger og gøremål i dagligdagen. De to borgere, som Socialtilsynet taler med, giver også hver især konkrete eksempler på deres indflydelse på beslutninger vedrørende dem selv, og hvorledes der på det individuelle plan arbejdes med at opfylde borgernes personlige ønsker og behov. Socialtilsynet bedømmer, på baggrund af ovennævnte oplysninger og informationer i forbindelse med tilsynsbesøget, at borgerne, med afsæt i den enkeltes funktionsniveau og formåen, generelt har en meget høj grad af indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med borgerens egne ønsker og behov. Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel af kriterium Socialtilsynet vurderer, på baggrund af henholdsvis borgerens, ledelsens og medarbejderrepræsentanternes udtalelser, at borgerne i meget høj grad med støtte fra tilbuddet har adgang til relevante sundhedsydelser. Socialtilsynet vurderer, på baggrund af oplysninger fra ledelsen, medarbejderne, borgerne og via Socialtilsynets egne observationer i forbindelse med tilsynsbesøget, at tilbuddet i den pædagogiske indsats i dagligdagen generelt i høj grad har fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed. På baggrund af ovennævnte, vurderes det samlet set, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske, psykiske og mentale sundhed og trivsel. Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet af Indikator 05.a Den ene af de to borgere, Socialtilsynet taler med, oplyser, at vedkommende især i de mørke perioder, kan have det svært, men at vedkommende holder meget af nogle konkrete fritidsaktiviteter i naturen, og at vedkommende befinder sig godt med sin kontaktperson. Borgeren fortæller ligeledes med stor glæde, hvorledes vedkommende eksempelvis i sin fritid fanger fisk til fryseren, og at vedkommende derfor nogle gange leverer aftensmaden til de øvrige bofæller. Den anden borger, Socialtilsynet taler med, fortæller, hvor tilfreds vedkommende er med netop at være flyttet ind i et nyligt oprettet midlertidigt tilbud på Ulriksallé, og hvor glad borgeren er for at bor her modsat det tidligere botilbud, hvor der ikke var så mange personaleressourcer. 17

18 Denne borgers pårørende giver også overfor Socialtilsynet udtryk for, at deres pårørende nu trives meget bedre end i det tidligere botilbud. Alle de pårørende fra Ulriksallé, som Socialtilsynet taler med, udtaler, at det er deres oplevelse, at deres pårørende med de individuelle udfordringer, der hver især har, trives, så godt som der er muligt i dagligdagen. Ledelsen og medarbejderne giver også over for Socialtilsynet udtryk for, at det ligger dem alle meget på sinde, at borgerne trives i tilbuddet. Medarbejderne i Ungetilbuddet oplyser, at der er en konkret borger, som i opstartsfasen reagerer meget kraftigt i dagligdagen, men at det er medarbejderrepræsentanternes overbevisning, at dette er et natuligt reaktionsmønster for denne aktuelle borger i den nuværende proces, som vedkommende er i. Socialtilsynet bedømmer samlet set på baggrund af ovennævnte, at borgerne generelt, med afsæt i den enkelte borgers individuelle udfordringer, i høj grad trives i tilbuddet. Indikator 05.b af Indikator 05.b Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser 5 (i meget høj grad opfyldt) Ledelsen og medarbejderne oplyser, at der i tilbuddet, også i forhold til arbejdet med den enkelte borgers både fysiske og psykiske sundhed og trivsel, arbejdes individuelt med dette med afsæt i den enkelte borgers eventuelle ønsker og behov. Ledelsen oplyser, at der ud over det almindelige samarbejde med den enkelte borgers praktiserende læge, tandlæge m.m. eksempelvis også for flere af borgernes vedkommende samarbejdes hyppigt med regionenes oligofreni team. Personalet ledsager den enkelte borger til diverse ambulante undersøgelser, sundhedstjek m.m. Medarbejderrepræsentanterne oplyser ligeledes, at hvis en borger eksempelvis måtte have behov for en sygehusindlæggelse, så er personalet til stede under hele indlæggelsen. Socialtilsynet bedømmer, på baggrund af ovennævnte, at borgerne i meget høj grad med støtte fra tilbuddet har adgang til relevante sundhedsydelser. Indikator 05.c af Indikator 05.c Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed Både ledelsen og medarbejderne oplyser, at tilbuddet i den daglige pædagogiske indsats har fokus på at understøtte den enkelte borgers fysiske og psykiske trivsel i dagligdagen. Medarbejderrepræsentanterne udtaler, at der er stor fokus på borgernes sundhed. Der gives i den forbindelse konkrete eksempler på, hvorledes der arbejdes med sund kost og borgernes fysiske aktivitetsniveau, og hvorledes der konkret arbejdes pædagogisk med en borger, som har udtrykt et ønske om at tabe sig. I forbindelse med tilsynsbesøget, bliver Socialtilsynet inviteret til at spise frokost på Ulriksallé, og det kan i den forbindelse konstateres, at det er en varieret frokost, der serveres. I forhold til indsatsen i relation til den psykiske og mentale sundhed, bliver Socialtilsynet i forbindelse med tilsynsbesøget eksempelvis opmærksom på, hvorledes tilbuddet benytter lysterapi hos en borger. Denne borger redegør i den forbindelse selv over for Socialtilsynet, at vedkommende har denne meget stærke lampe i sin bolig, idet lampen kan have en positiv effekt på vedkommendes depressioner i den mørkeste tid på året. Socialtilsynet bedømmer samlet set på baggrund af ovennævnte og i forbindelse med egne observation på tilsynsbesøget, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats i dagligdagen generelt i høj grad har fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed. 18

19 Kriterium 06 Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser af kriterium Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets unge-afdelinger samlet set forebygger og håndterer magtanvendelser. Socialtilsynet vurderer dog samtidigt at tilbuddets afdeling beliggende Ulriksalle, ikke i tilstrækkelig grad håndtere magtanvendelser korrekt. Socialtilsynet vurderer, på baggrund af oplysninger fra henholdsvis ledelsen og de ansatte, samt af de modtagne indberetningsskemaer vedrørende magtanvendelser foretaget i ungeafdelingen, at der i denne afdeling er indsigten i og kendskabet til, de lovmæssige bestemmelser på henholdsvis børne- unge- og voksenområdet, og at der arbejdes målrettet og fagligt kvalificeret med dette. Socialtilsynet vurderer, at de ansatte på tilbuddets afdeling Ungetilbuddet ved hjælp af dels et generelt borgerkendskab, fælles oplistede mål, procedurer, opfølgning samt fælles faglig refleksion forebygger og håndterer magtanvendelser på et fagligt kvalificeret niveau i dagligdagen. Socialtilsynet konstaterer i den forbindelse, at der i de modtagne indberetningsskemaer, forekommer nedskrevene faglig refleksion og læring på baggrund af de enkelte magtanvendelser. Disse refleksioner noters dog ikke kontinuerligt. Socialtilsynet vurderer, på baggrund af oplysninger fra henholdsvis leder og medarbejdere vedr. magtanvendelser, at der i afdelingen Ulriksalle, ikke er tilstrækkeligt kendskab til og indsigt i de lovmæssige bestemmelser på voksenområdet. Der anvendes bla. stofsele på en specifik borger og der er i tilbuddet divergerende opfattelser af, hvorfor selen er i kørestolen og til hvilket formål den kan anvendes. Der er endvidere udarbejdet handleplan for yderligerer magtanvendelser på pågældende borger men ikke afgørelser og godkendelser. Disse magtanvendelser registreres ikke og fremsendes ikke til Socialtilsynet. Ligeledes anvendes døralarm hos en specifik borger. Anvendelsen af alarmen registres, men registrering indsendes ikke til Socialtilsynet, ligesom at tilbuddet anvender alarmen uden gældende afgørelse. Dog ses at vurderingen af alarmens berettigelse ses evalueret på seneste statusmøde for borgeren. Indikator 06.a Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås af Indikator 06.a 2 (i lav grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. Ledelsen og medarbejderrepræsentanterne oplyser, at borgerne i de to afdelinger generelt har en udadreagerende kommunikation og adfærd. I bedømmelsen lægges vægt på, at socialtilsynet konstaterer ved fremsendt dokumentation, at der i indeværende år aktuelt er indkommet magtanvendelser foretaget på Ulriksallé. Det konstateres ligeledes at der i indeværende år aktuelt er indkommet gentagende magtanvendelser, primært omkring den samme borger f som er borger i Ungetilbuddet, dog ses en lille nedgang i episoder fra tidligere. Ift. magtanvendelserne på Ungetilbuddet, er disse gennemgået og der ses at disse primært er gjort ift. at stoppe selvskadende adfærd, hos borger med tendens til psykoser. Der lægges også vægt på, at både medarbejdere og ledelse oplyser, at der fortsat arbejdes målrettet med så vidt muligt at undgå magtanvendelser. Dette gøres via konfliktnedtrappende kommunikation, afledning og tilstrækkelig medarbejdernormering samt et generelt opmærksomhed på at imødekomme borgernes behov for støtte og skærmning inden udfordringerne eskalerer og magtanvendelser bliver nødvendige. 19

20 Der lægges endviderer vægt på at leder oplyser, at den efterfølgende faglige refleksion over faglige tilgange og læring foretages på personalemøderne som et fast punkt. Der lægges også vægt på at en del af borgerne på Ulriksalle har indsatser som primært skal forebygge vold og overgreb mod borgere og medarbejdere samt forebygge magtanvendelser. I bedømmelsen lægges vægt på at der i tilbuddet er divergerende opfattelser af brugen af stofsele i kørestole. En borger har en stofsele som leder oplyser er etableret i hans kørestole, for at hindre at han glider ud af kørestolen som et sundhedsmæssigt tiltag og at der er givet tilladelse til dette fra anbringende kommune. En medarbejder oplyser derimod, at denne også anvendes til at sikre at borgeren forbliver i kørestolen når han potentielt er til fare for andre borgerer eller medarbejdere. Pågældende borger har en historik med udadreagerende adfærd. Jf. udleveret skriftligt materiale ses, at selen er indskrevet i 136 handleplan omkring magtanvendelser og at den beskrives anvendt i situationer hvor borgeren har udadreagerende adfærd. En anden borger har døralarm som aktiveres ved borgerens udgang. Denne udgang registreres hver gang og borgeren modtager følgeskab af en medarbejder. Endeligt lægges i bedømmelsen vægt på at leder oplyser at tilbuddet derudover er tilknyttet supervisor fra Børnehusene ift pædagogisk råd og vejledning ift. særlige problemtikker samt modtager ekstern supervision til medarbejderne som arbejder omkring den specifikke borger. Indikator 06.b af Indikator 06.b Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 2 (i lav grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til i lav grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges vægt på oplysningerne fra henholdsvis ledelsen og medarbejderne, om at afdelingerne, Ulriksallé og Ungetilbuddet, dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af den pædagogiske indsats. Der er procedurer for henholdsvis indberetninger og behandling af magtanvendelser på voksenområdet, som er kendte af alle ansatte på Ulriksallé samt voksen og børneområdet i Ungetilbuddet. Således ses i indberetningerne at evt. magtanvendelser følges op på næstkommende personalemøde og dette understøttes af oplysninger fra medarbejderne. I bedømmelsen læggens endviderer vægt på at tilbuddets leder, af egen drift, samler op på de evt. magtanvendelser en gang månedligt og af denne opsamling indsendes til visiterende kommune samt til STS. Der lægges også vægt på at tilbudsleder i disse opsamlinger redegør skriftligt for, hvilke pædagogiske overvejelser og refleksioner de enkelte magtanvendelser giver anledning til. Endvidere lægges der i bedømmelsen vægt på at der ved opfølgning med visiterende kommune følges op på magtanvendelse omkring døråbner, men at der ikke træffes formel afgørelse ift. fortsættelse af denne men udelukkende nævnes i referat fra statusmøde, jf. udleveret stikprøve på tilsynsdagen. Der er endvidere modtaget 136 handleplan for magtanvendelser på en anden borger. Dog forefindes godkendelse af magtanvendelser af nogen art ikke på pågældende og registrering af disse forefindes ej heller. Endeligt lægges vægt på oplysninger fra medarbejderne om, at de, specielt i Ungetilbuddet, arbejder fokuseret på at forbedre og tilpasse indsatsen og undgå magtanvendelser. 20

21 Kriterium 07 Tilbuddet forebygger overgreb af kriterium Socialtilsynet vurderer, på baggrund af udtalelser fra både borgere, ledelse og medarbejderrepræsentanter i forbindelse med tilsynsbesøget, at der generelt er stor opmærksomhed på, så vidt muligt at forebygge overgreb i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at der generelt er en faglig opmærksomhed og bevidsthed omkring, hvilken målgruppe der arbejdet med i tilbuddet, og at den pædagogiske tilgang og indsats er tilpasset denne målgruppe. Socialtilsynet vurderer, at der ledelsesmæssigt og fra arbejdsmiljørepræsentantens side er stor opmærksomhed på vigtigheden af at have en tydelig, gennemarbejdet og aktiv voldspolitik og beredskabsplan, som er kendt af alle ansatte til brug i de situationer, hvor der alligevel måtte vise sig behov derfor. Socialtilsynet vurderer desuden, at denne voldspolitik i meget høj grad tager højde for at vise den enkelte medarbejder støtte og omsorg samt tilbud om professionel hjælp, hvis den enkelte medarbejder skulle have været udsat for vold eller andre former for overgreb. Indikator 07.a af Indikator 07.a Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt I bedømmelsen lægges vægt på at både ledelsen og de ansatte på Ulriksallé giver konkrete eksempler på, hvorledes det årelange kendskab til borgerne i denne afdeling samt arbejdet med den pædagogiske indsats i forhold til borgerens særlige udfordringer og deraf følgende udadreagerende adfærd som udtryksform, har gjort, at der ikke længere i så høj grad som tidligere, forekommer fysiske overgreb i tilbuddet borgerne imellem. Der lægges også vægt på at der i Ungetilbuddet, at der er opmærksomhed på at holde de unge adskilte i botilbuddet, således at de ikke gensidigt påvirker hinanden med den enkeltes uhensigtsmæssige vaner og/eller adfærd.jf. oplysninger fra ledelse og medarbejdere samt observationer på tilsynet. Ledelsen giver også udtryk for, at der er meget stor opmærksomhed på, at den ikke sker seksuelle overgreb de unge imellem. Dette sikres ved, at der konstant er tilstrækkelig personale tilstede døgnet rundt, oplyser ledelsen videre. Indikator 07.b af Indikator 07.b Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges vægt på at både ledelsen og medarbejderne udtaler, at de er meget bevidste om at der i tilbuddet arbejdes med en målgruppe af borgere, som i mange tilfælde umiddelbart har den udadreagerende adfærd som udtryksmiddel/kommunikationsform. Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets voldspolitik tager højde for at vise den enkelte medarbejder støtte og omsorg samt tilbud om professionel hjælp, hvis den enkelte medarbejder skulle have været udsat for vold, og at der i den daglige pædagogiske praksis på hele tilbuddet ligeledes arbejdes med at forebygge at volden opstår. Socialtilsynet har gennemgået den aktuelle voldspolitik. Der lægges også vægt på at medarbejderne oplyser, at denne voldspolitik er kendt af alle medarbejdere, også på Ungetilbuddet og at nyansatte ligeledes straks bliver introduceret derfor. 21

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud Baseret på socialtilsynenes kvalitetsmodel til brug ved nygodkendelser af tilbud. Ansøger bedes beskrive hvordan de

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken Temaer/ indikatorer Dato for tilsynsbesøg Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Birkerød Parkvej Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostøtte Østergade 54. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostøtte Østergade 54. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostøtte Østergade 54 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Aflastningshjemmet Rendbjerg 04-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport. Botilbud Grønningen SEL Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Botilbud Grønningen SEL Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Grønningen SEL 107 14-05-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017 Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag Orienteringsdag, januar 2017 1. Baggrund og rammer for justeringer af kvalitetsmodellen Baggrund og proces for justeringerne Aftale om politisk opfølgning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave 20-02-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollegietilbuddet. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollegietilbuddet. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollegietilbuddet Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden SPANGEN. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden SPANGEN. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden SPANGEN Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104)

Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) 1 Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bo-Selv. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bo-Selv. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bo-Selv Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Midt Papirfabrikken 38 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Nygodkendelsesrapport

Nygodkendelsesrapport Nygodkendelsesrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhus Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bengerds Huse Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bengerds Huse Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bengerds Huse 09-10-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Det lille Opholdssted Egholt 05-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Socialpsykiatrisk botilbud Klintegården. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Socialpsykiatrisk botilbud Klintegården. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Socialpsykiatrisk botilbud Klintegården Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bengerds Huse. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bengerds Huse. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bengerds Huse Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2015

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2015 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om Socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

19/6128 Anna Sophie Kiskov, Velfærd Børn, Unge og Uddannelse 26. August Socialtilsyn Syd

19/6128 Anna Sophie Kiskov, Velfærd Børn, Unge og Uddannelse 26. August Socialtilsyn Syd 19/6128 Anna Sophie Kiskov, Velfærd Børn, Unge og Uddannelse 26. August 2019 Socialtilsyn Syd To typer af tilsyn Driftsorienterede tilsyn Udføres mindst en gang om året på alle fuldt re-godkendte tilbud,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Aflastningshjemmet Rendbjerg 12-02-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Solkrogen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Solkrogen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Solkrogen Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhøjens Botilbud A/S Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhøjens Botilbud A/S Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhøjens Botilbud A/S 12-06-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: CROS. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: CROS. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: CROS Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Boligerne Sophie Magdelenes Vej 4. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Boligerne Sophie Magdelenes Vej 4. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Boligerne Sophie Magdelenes Vej 4 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF BOAS Taastrup Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF BOAS Taastrup Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF BOAS Taastrup 09-04-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Lysningen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Lysningen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Lysningen 02-11-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej 2 06-11-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbudet Valmuen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbudet Valmuen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbudet Valmuen 01-11-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie 19-06-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Bofællesskabet Gl. Holtegade. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Bofællesskabet Gl. Holtegade. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Gl. Holtegade Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014

Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014 GLADSAXE KOMMUNE Social- og handicapafdelingen Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014 NOTAT Dato: 27.februar 2015 Af: Malene Ravn Teksten nedenfor er kopieret fra den samlede konklusion af

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skibbyhøj. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skibbyhøj. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skibbyhøj Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: STEDET. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: STEDET. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: STEDET Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet 06-03-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej 20 28-09-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vista Hus Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vista Hus Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vista Hus 05-09-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhus ApS Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhus ApS Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhus ApS 13-11-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: LIFE TOUR ApS Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: LIFE TOUR ApS Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: LIFE TOUR ApS 15-03-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Afslutning af driftsorienteret tilsyn

Afslutning af driftsorienteret tilsyn Bofællesskabet Grønningen Dato: 22-05-2017 Grønningen 8 Sagsnummer: 17/6983 9800 Hjørring Sagsansvarlig: rihar Telefon: 72363018 E-mail: rihar@holb.dk Afslutning af driftsorienteret tilsyn Socialtilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Handicap specialiserede botilbud - Gudenåvej. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Handicap specialiserede botilbud - Gudenåvej. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Handicap specialiserede botilbud - Gudenåvej Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Midt Papirfabrikken 38 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Concura - aflastningstilbuddet Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Concura - aflastningstilbuddet Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Concura - aflastningstilbuddet 06-11-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bogruppe Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bogruppe Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bogruppe 3 01-05-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3

Læs mere

Tilsynsrapport. BOTILBUDET / DAGCENTRET LILLE VEUM Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. BOTILBUDET / DAGCENTRET LILLE VEUM Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: BOTILBUDET / DAGCENTRET LILLE VEUM 04-03-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uddannelse og beskæftigelse

Uddannelse og beskæftigelse Østerled er et selvejende botilbud under Gentofte Børnevenner med driftsoverenskomst med Gentofte Kommune. Tilbuddet Østerled har to enheder, bofællesskabet Østerled med 4 enheder og opgangsfællesskabet

Læs mere

Tilsynsrapport. Handicap basistilbud - Stadionkollegiet Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Handicap basistilbud - Stadionkollegiet Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Handicap basistilbud - Stadionkollegiet 05-12-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Midt Papirfabrikken 38 8600 Silkeborg

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for Børn og Unge, Egely, sikret og særlig afdeling Godkendt. Tilbuddets navn:

Tilsynsrapport. Center for Børn og Unge, Egely, sikret og særlig afdeling Godkendt. Tilbuddets navn: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Center for Børn og Unge, Egely, sikret og særlig afdeling 30-09-2016 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Børne og Unge Center Vejle Fjord. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Børne og Unge Center Vejle Fjord. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Børne og Unge Center Vejle Fjord Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Aspevej Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Aspevej Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Aspevej 24-07-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bogruppe Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bogruppe Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bogruppe 2 10-07-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhøjens Botilbud A/S. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhøjens Botilbud A/S. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhøjens Botilbud A/S Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Bramsnæsvig Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Bramsnæsvig Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Bramsnæsvig 24-08-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Opgangsbofællesskabet Vestervej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Opgangsbofællesskabet Vestervej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opgangsbofællesskabet Vestervej 24-01-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Ungdomspensionen. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Ungdomspensionen. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Ungdomspensionen Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Afslutning af driftsorienteret tilsyn

Afslutning af driftsorienteret tilsyn Botilbuddet Lysningen Dato: 03-10-2017 Tjørnevej 7 Sagsnummer: 17/29693 9800 Hjørring Sagsansvarlig: rihar Telefon: 72363018 E-mail: rihar@holb.dk Afslutning af driftsorienteret tilsyn Socialtilsynet har

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poseidon Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poseidon Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poseidon 20-08-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Atriumhus. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Atriumhus. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Atriumhus Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vivamus APS. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vivamus APS. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vivamus APS Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. OPHOLDSSTEDET HAREBAKKEN Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. OPHOLDSSTEDET HAREBAKKEN Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: OPHOLDSSTEDET HAREBAKKEN 11-06-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Ungeboligerne på Stationstorvet Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Krabben Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Krabben Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Krabben 24-07-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Concura - Huset i Tveje Merløse Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bakkehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bakkehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bakkehuset Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Allerød Bo og Støtte Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Allerød Bo og Støtte Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Allerød Bo og Støtte 07-02-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Lindebakken Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Lindebakken Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Lindebakken 05-11-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Team Golå. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Team Golå. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Team Golå Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF BOAS Taastrup. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF BOAS Taastrup. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF BOAS Taastrup Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Rapporten er udskrevet

Læs mere