Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1)"

Transkript

1 Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Indholdsfortegnelse Afsnit I. Lovens formål og anvendelsesområde Kapitel 1. Lovens formål 1-2 Kapitel 2. Definitioner 3-8 Afsnit II. Slutbrugerforhold og forsyningspligt m.v. Kapitel 3. Forbrugerforhold m.v. Minimumskrav til telenet og teletjenester 9 Grundlæggende slutbrugerrettigheder Hemmeligholdelse af telekommunikation, behandling af personoplysninger hos udbydere af telenet eller teletjenester, bistand til aflytning efter retsplejeloven m.v Kapitel 4. Forsyningspligt Forsyningspligtydelser 16 Udpegning af forsyningspligtudbydere og krav til disse Maksimalpriser for forsyningspligtydelser 19 Underskudsfinansiering af forsyningspligten 20 Forsyningspligtregler for betalingstelefoner 21 Kapitel 5. Tilsyn med overholdelse af reglerne om forbrugerforhold og forsyningspligt Afsnit III. Nummerforhold Kapitel 6. Den samlede danske nummerplan og nummerafgifter Administration af den samlede danske nummerplan Nummerafgifter 32 Kapitel 7. Information til slutbrugerne om prisen for opkald 33 Kapitel 8. Rammer for udnyttelse af nummeroplysningsdata 34 Kapitel 9. Slutbrugernes adgang til frit operatørvalg og nummerportabilitet Kapitel 10. Tilsyn med overholdelse af reglerne om nummerforhold 38

2 Afsnit IV. Samtrafik m.v. Kapitel 11. Samtrafikprodukter Kapitel 12. Adgang til samtrafik Kapitel 13. Teknisk regulering af aftaler om samtrafik 50 Kapitel 14. Vilkår og priser for samtrafik Kapitel 15. Aftaler med sigte på at muliggøre nummerportabilitet og fast operatørvalg Kapitel 16. Brancheaftaler som alternativ til regulering Kapitel 17. Indsigt i aftaler om samtrafik og samtrafikforhold Kapitel 18. Tilsyn, mægling og fastsættelse af vilkår og priser for samtrafik m.v. Rimelige anmodninger om samtrafik m.v Mægling Tilsyn og dokumentation Forhåndsbesked 77 Opfølgning på foreløbige afgørelser 78 Udtalelser fra Konkurrencerådet i samtrafiksager 79 Undtagelser fra offentlighedsloven 80 Kapitel 19. Oplysningspligt og regnskabsforhold Kapitel 20. Samtrafik med en udbyder fra et andet EU-land eller EØS-land Afsnit V. Øvrige forhold Kapitel 21. Bistand fra udbydere af telenet eller teletjenester i alarmerings- og beredskabssituationer Kapitel 22. Internationale forhold 88 Kapitel 23. Udbydere af informations- og indholdstjenester Kapitel 24. Udbydere af kabel-tv 92 Kapitel 25. Afskæring af instruksadgang 93 Afsnit VI. Klagenævn Kapitel 26. Telebrugernævnet Kapitel 27. Teleklagenævnet Kapitel 28. Service 900-Nævnet

3 Kapitel 29. Bindende udtalelser fra Konkurrencerådet 106 Afsnit VII. Oplysningspligt, gennemførelse af tekniske undersøgelser og opsættende virkning Afsnit VIII. Sanktions- og straffebestemmelser Afsnit IX. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Afsnit I Lovens formål og anvendelsesområde Kapitel 1 Lovens formål 1. Lovens formål er 1) at fremme etableringen af et velfungerende, konkurrencebaseret telemarked, der giver slutbrugerne mulighed for a) frit at vælge, hvilken eller hvilke udbydere af telenet eller teletjenester de ønsker at være kunder hos, b) at kommunikere med alle andre slutbrugere, uanset om de er kunder hos samme udbyder eller en anden udbyder, c) at få adgang til alle udbydere af forskellige former for informationsog indholdstjenester via telenettene, d) frit at sammensætte deres forbrug af telenet og teletjenester samt informations- og indholdstjenester, uanset at disse leveres af flere forskellige udbydere af net eller tjenester, og e) at medtage abonnentnumre ved skift mellem udbydere af telenet eller teletjenester, 2) at sikre alle slutbrugere, der ønsker dette, adgang til en række grundlæggende forsyningspligtydelser på rimelige vilkår og til rimelige priser og 3) at sikre en række grundlæggende brugerrettigheder for slutbrugerne i forbindelse med aftaler om levering af telenet eller teletjenester med udbydere af telenet eller teletjenester. Stk. 2. Med sigte på realisering af de i stk. 1 anførte formål er formålet med lovens regulering af nummerforhold 1) at sikre en effektiv udnyttelse af nummerressourcerne i den samlede danske nummerplan til fordel for slutbrugerne, 2) at fremme opkaldsmuligheder mellem telenet eller teletjenester i såvel

4 indland som udland gennem anvendelse af fælles og koordinerede nummer- og adresseplaner, 3) at sikre korrekt dirigering inden for den samlede danske nummerplan og 4) at sikre alle udbydere af telenet eller teletjenester klare og ikkediskriminerende rammer for adgangen til numre, nummerserier og adresser i den samlede danske nummerplan. Stk. 3. Med sigte på realisering af de i stk. 1 nævnte formål er formålet med lovens regulering af indgåelse eller ændring af aftaler om samtrafik og de heri indeholdte forpligtelser for udbydere med en stærk markedsposition på et givet delmarked 1) at sikre alle udbydere af telenet eller teletjenester reelle og ikkediskriminerende muligheder for at indgå aftaler om samtrafik med udbydere med en stærk markedsposition på et eller flere relevante delmarkeder om forskellige former for samtrafik, der giver adgang til udveksling af trafik, adgang til leje af infrastrukturkapacitet, tjenesteudbyderadgang samt adgang til fælles udnyttelse af bygninger, centraludstyr m.v. i forbindelse med aftaler om samtrafik, 2) at sikre alle udbydere af telenet eller teletjenester reelle og ikkediskriminerende muligheder for at indgå aftaler med sigte på at muliggøre nummerportabilitet, herunder aftaler om overførsel af abonnentnumre mellem udbydere, aftaler med sigte på korrekt dirigering, eventuel anvendelse af en fælles database med porterede abonnentnumre med sigte herpå m.v., 3) gennem prisregulering af samtrafikprodukter, der har karakter af afgørende flaskehalsressourcer, at sikre udbydere uden en stærk markedsposition en reel konkurrencemargin på alle områder, hvor det er muligt, 4) gennem prisregulering af samtrafikprodukter, der har karakter af afgørende flaskehalsressourcer, at sikre, at priserne herfor ikke belastes af utidssvarende teknik, fejlinvesteringer, ineffektiv drift m.v. hos den samtrafikforpligtede udbyder af telenet eller teletjenester, 5) gennem prisregulering af samtrafikprodukter, der har karakter af afgørende flaskehalsressourcer, at understøtte innovationsprægede investeringer bredt i markedet, 6) gennem prisregulering af samtrafikprodukter, der har karakter af afgørende flaskehalsressourcer, at understøtte, at nye infrastrukturinvesteringer sker på grundlag af fremadrettede teknologivalg, der fremmer en samlet, optimal infrastrukturudvikling, 7) gennem prisregulering af samtrafikprodukter, der har karakter af afgørende flaskehalsressourcer, at fremme kapacitetsorienterede investeringer, i det omfang det er sandsynliggjort, at der vil opstå et udækket behov for infrastruktur, og at konkurrence- og efterspørgselspresset ikke vil være tilstrækkeligt til at sikre den fornødne udbygning, og 8) at sikre en afbalanceret konkurrence mellem tjeneste- og infrastrukturudbydere, der ikke hæmmer nødvendige

5 infrastrukturinvesteringer. 2. Loven finder anvendelse på udbydere af telenet eller teletjenester, ejere af telenet, udbydere af betalingstelefoner, udbydere af nummeroplysningsdatabaser og -registre og udbydere af informations- og indholdstjenester. Kapitel 2 Definitioner 3. Ved telenet forstås i denne lov enhver form for radio- eller kabelbaseret teleinfrastruktur, der anvendes til formidling af teletjenester, jf. definitionen heraf i stk. 2, mellem nettermineringspunkter, jf. definitionen heraf i stk. 3. Stk. 2. Ved teletjenester forstås i denne lov tjenester, der helt eller delvis består i elektronisk overføring af kommunikation i form af lyd, billeder, tekst eller kombinationer heraf, ved hjælp af radio- eller telekommunikationsteknik, mellem nettermineringspunkter, herunder både tovejs kommunikation og envejs kommunikation, punkt-til-punkt-kommunikation og punkt-til-multipunktkommunikation. Stk. 3. Ved et nettermineringspunkt forstås i denne lov den fysiske eller logiske grænseflade i et telenet, der udgør en slutbrugers tilslutning til dette, eksempelvis i form af 1) et stik til tilslutning af fast installeret teleterminaludstyr eller andre former for fast installeret kommunikationsudstyr, eventuelt kombineret med et eller flere abonnentnumre eller kombineret med andre former for adresser, som slutbrugeren råder over, og som tjener til at identificere, hvor i nettet teletrafik til slutbrugeren skal afleveres, eller 2) en grænseflade for tilslutning af mobilt teleterminaludstyr eller andre former for mobilt kommunikationsudstyr, eventuelt kombineret med et eller flere abonnentnumre eller kombineret med andre former for adresser, som slutbrugeren råder over, og som tjener til at identificere, hvor i nettet teletrafik til slutbrugeren skal afleveres. Stk. 4. Ved informations- og indholdstjenester forstås i denne lov enhver form for elektronisk tilrådighedsstillelse af information eller indhold, som andre slutbrugere får adgang til via et telenet eller en teletjeneste på grundlag af en individuel anmodning herom. Stk. 5. Telestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om, hvad der forstås ved de i stk. 3, nr. 2, nævnte grænseflader. 4. Ved slutbrugere forstås i denne lov brugere af telenet eller teletjenester, som ikke på kommercielt grundlag stiller de pågældende telenet eller de pågældende teletjenester til rådighed for andre, jf. 5 og Ved udbydere af telenet eller teletjenester forstås i denne lov parter, som på kommercielt grundlag stiller net eller tjenester som nævnt i 3, stk. 1 og 2, til rådighed for flere parter.

6 Stk. 2. Ved udbydere af offentlige telenet eller teletjenester forstås i denne lov parter som nævnt i stk. 1, der udbyder net eller tjenester, som stilles til rådighed for en ikke på forhånd afgrænset kreds af slutbrugere eller udbydere af telenet eller teletjenester. 6. Ved udbydere af telenet eller teletjenester til slutbrugere forstås i denne lov parter, som på kommercielt grundlag stiller net eller tjenester som nævnt i 3, stk. 1 og 2, til rådighed for flere slutbrugere. Stk. 2. Ved udbydere af offentlige telenet eller teletjenester til slutbrugere forstås i denne lov parter som nævnt i stk. 1, der udbyder net eller tjenester, som stilles til rådighed for en ikke på forhånd afgrænset kreds af slutbrugere. 7. Ved en fysisk eller logisk samtrafikgrænseflade forstås i denne lov en teknisk grænseflade i et telenet, der udgør afgrænsningen af og en grænseflade for, hvor i nettet en udbyder af telenet eller teletjenester kan anmode om at få stillet samtrafikadgang til rådighed. Visse tekniske samtrafikgrænseflader vil være sammenfaldende med nettermineringspunkter, jf. 3, stk. 3. Stk. 2. Ved en kontraktmæssig samtrafikgrænseflade forstås i denne lov den forretningsmæssige og tekniske samtrafikgrænseflade mellem på den ene side en udbyders virksomhed med henblik på tilrådighedsstillelse af telenet eller teletjenester til eget brug eller til brug for andre udbydere af telenet eller teletjenester og på den anden side samme udbyders virksomhed med henblik på udbud af telenet eller teletjenester til egne slutbrugere. 8. Ved national roaming forstås i denne lov en tjeneste, som muliggør, at en mobilterminal kan fungere sammen med et besøgt net. Stk. 2. Ved en mobilterminal forstås en teleterminal, der er beregnet til at kunne fungere sammen med et eller flere offentlige mobilkommunikationsnet. Stk. 3. Ved et besøgt net forstås et offentligt mobilkommunikationsnet, i hvilket en mobilterminal kan fungere, uden at mobilterminalen eller et isat identifikationsmodul (SIM-kort) er knyttet hertil via et abonnement eller et lignende kundetilhørsforhold. Afsnit II Slutbrugerforhold og forsyningspligt m.v. Kapitel 3 Forbrugerforhold m.v. Minimumskrav til telenet og teletjenester 9. Forskningsministeren kan fastsætte regler med henblik på at forpligte ejere af telenet og udbydere af telenet eller teletjenester til at sikre slutbrugere adgang til at foretage opkald til den offentlige alarmtjeneste (112), nummeroplysningstjenester, teksttelefontjenesten og eventuelle andre samfundsvigtige teletjenester, herunder nærmere regler om indholdet af denne forpligtelse. Grundlæggende slutbrugerrettigheder

7 10. Forskningsministeren kan fastsætte regler med henblik på at forpligte udbydere af offentlige telenet eller teletjenester til slutbrugere til at sikre en række grundlæggende brugerrettigheder i forbindelse med aftaler om levering af telenet eller teletjenester til slutbrugere, herunder nærmere regler om indholdet af denne forpligtelse. Stk. 2. Regler efter stk. 1 kan blandt andet omfatte bestemmelser om følgende: 1) At der som grundlag for ethvert kundeforhold skal foreligge en skriftlig kontrakt, minimumskrav til måden, hvorpå kontrakten skal indgås, udbyderens oplysningsmæssige forpligtelser samt minimumskrav til kontraktens indhold og til de i kontrakten indeholdte vilkår, herunder minimumskrav til indholdet af kontraktvilkår om maksimale bindingsperioder, varsling af pris- og vilkårsændringer, sikkerhedsstillelse, opsigelse og afbrydelse blandt andet i forbindelse med misligholdelse fra slutbrugerens side. 2) Minimumskrav vedrørende tilslutning og anvendelse af terminaludstyr og tilrådighedsstillelse af særlige tekniske grænseflader. 3) Pligt til at stille særlige funktioner og faciliteter til rådighed for slutbrugere, herunder pligt til eventuelt at stille disse funktioner og faciliteter gratis til rådighed for slutbrugerne, og til at gøre slutbrugerne opmærksom på de nævnte funktioner og faciliteter og på funktioner og faciliteter, der skal stilles til rådighed for slutbrugere i medfør af regler fastsat efter 33. 4) Krav om certificering af takserings-, debiterings-, fakturerings-, klagebehandlings- og undersøgelsessystemer samt kvalitetskrav til sådanne systemer og eventuelle minimumskrav til kvaliteten af de udbudte tjenester, herunder krav om regelmæssig måling og efterfølgende offentliggørelse heraf. 5) Klagebehandling, herunder a) krav til udbydernes procedurer for behandling af klager fra slutbrugerne, b) krav om, at sådanne klager skal undersøges af en særlig intern undersøgelsesenhed, c) krav om levering af teknisk assistance i forbindelse med andre udbyderes behandling af klager fra slutbrugere og betaling herfor samt d) regler om adgang til at påklage tvister mellem en slutbruger og en udbyder om registrering af og betaling for forbrug af telenet eller teletjenester til Telestyrelsen. 6) Opfyldelse af særlige brugergruppers, herunder handicappedes, behov. Stk. 3. Ved fastsættelsen af regler efter stk. 1 og 2 kan det bestemmes, at disse kun skal gælde for visse typer af aftaleforhold, herunder for aftaler med ikkeerhvervsdrivende slutbrugere, og at reglerne ikke skal kunne fraviges ved aftale. Forskningsministeren kan desuden fastsætte nærmere regler om Telestyrelsens adgang til at dispensere fra kravene. Stk. 4. Regler som nævnt i stk. 1-3 kan ligeledes fastsættes for andre udbydere af

8 telenet eller teletjenester end de i stk. 1 nævnte. 11. Forskningsministeren kan fastsætte regler om, at udbydere af offentlige telenet eller teletjenester til slutbrugere i forbindelse med deres udbud skal sikre slutbrugerne åbne og ikkediskriminerende muligheder for at benytte de udbudte telenet eller teletjenester. Stk. 2. Regler som nævnt i stk. 1 kan ligeledes fastsættes for andre udbydere af telenet eller teletjenester end de i stk. 1 nævnte. 12. Forskningsministeren kan fastsætte regler om etablering og drift af betalingstelefoner indeholdende minimumskrav til udbydere af betalingstelefoner, herunder med henblik på opfyldelse af handicappede slutbrugeres særlige behov. Hemmeligholdelse af telekommunikation, behandling af personoplysninger hos udbydere af telenet eller teletjenester, bistand til aflytning efter retsplejeloven m.v. 13. Ejere af telenet, udbydere af telenet eller teletjenester, førnævntes ansatte og tidligere ansatte må ikke uberettiget videregive eller udnytte oplysninger som nævnt i stk. 3, som de får kendskab til i forbindelse med det pågældende udbud af telenet eller teletjenester. Stk. 2. Bestemmelserne i borgerlig straffelovs a og 152 d-152 f finder tilsvarende anvendelse for den, der er eller har været ansat hos en ejer af telenet eller en udbyder af telenet eller teletjenester, eller som i øvrigt er eller har været beskæftiget med opgaver, der udføres efter aftale med disse. Stk. 3. Ejere af telenet og udbydere af telenet eller teletjenester skal træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre, at oplysninger om andres brug af nettet eller tjenesten eller indholdet heraf ikke er tilgængelige for uvedkommende. 14. Forskningsministeren fastsætter regler for udbydere af offentlige telenet eller teletjenester om minimumskrav til behandling af personoplysninger i forbindelse med telekommunikation. 15. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester skal uden udgift for staten, herunder for politiet, sikre, at de centraler, udbyderen etablerer, er indrettet således, at politiet kan få adgang til at foretage indgreb i meddelelseshemmeligheden, jf. retsplejelovens kapitel 71. Stk. 2. Forskningsministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler om de tekniske krav til centraler som nævnt i stk. 1. Stk. 3. Forskningsministeren kan endvidere efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler om udbyderens bistand til politiet i forbindelse med indgreb i meddelelseshemmeligheden. Kapitel 4 Forsyningspligt Forsyningspligtydelser 16. Bestemmelserne i kapitlet har til formål at sikre alle slutbrugere adgang til en

9 række grundlæggende teletjenester på rimelige vilkår og til rimelige priser. Stk. 2. Forsyningspligten, som skal sikres ved udpegning af en eller flere forsyningspligtudbydere, jf. 17, omfatter følgende ydelser: 1) Basale taletelefonitjenester. 2) ISDN-tjenester eller teletjenester med minimum samme grundlæggende funktioner. 3) Faste kredsløb, dog ikke bredbåndskredsløb. 4) Særlige forsyningspligtydelser til nærmere afgrænsede grupper af handicappede. 5) En landsdækkende nummeroplysningstjeneste og en bredt dækkende oplysningstjeneste for udenlandske numre. 6) Offentlige radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester dækkende Danmark, Grønland og Færøerne (nødopkald). Stk. 3. Forsyningspligt omfatter en forpligtelse for den eller de udpegede forsyningspligtudbydere til at levere eller udbyde de i stk. 2 nævnte forsyningspligtydelser 1) til enhver, der anmoder herom, 2) til priser, der ikke overstiger de i medfør af 19 fastsatte maksimalpriser, herunder eventuelt stille disse gratis til rådighed, og 3) i overensstemmelse med de i medfør af 16, stk. 4, 17, stk. 2, og 18 fastsatte regler og vilkår. Stk. 4. Forskningsministeren fastsætter nærmere regler om, 1) hvilke ydelser der er omfattet af stk. 2, nr. 4, 2) omfanget af de i stk. 2 nævnte forsyningspligtydelser, herunder hvilke faciliteter og funktioner der er omfattet heraf, og 3) omfanget af leveringspligten, jf. stk. 3. Udpegning af forsyningspligtudbydere og krav til disse 17. Telestyrelsen træffer afgørelse om udpegning af en eller flere udbydere af offentlige telenet eller teletjenester som forsyningspligtudbydere af de i 16, stk. 2, nævnte ydelser, jf. også 16, stk. 3, om de udpegede udbyderes forpligtelser i medfør heraf. Stk. 2. Telestyrelsen fastsætter nærmere vilkår for de i henhold til stk. 1 udpegede udbyderes varetagelse af forsyningspligten. Stk. 3. Forskningsministeren fastsætter nærmere regler vedrørende Telestyrelsens udpegning og fastsættelse af vilkår, jf. stk. 1 og 2. Reglerne kan blandt andet omfatte

10 1) regler for Telestyrelsens udpegning af forsyningspligtudbydere, herunder nærmere regler om, hvilke udbydere af offentlige telenet og teletjenester der kan udpeges som forsyningspligtudbydere, hvordan udpegningen finder sted, herunder regler for udpegning ved offentligt udbud, og om udpegningens varighed, 2) regler for Telestyrelsens fastsættelse af vilkår og 3) krav til indholdet af vilkårene, herunder kvalitetskrav til de ydelser, de udpegede forsyningspligtudbydere skal levere. 18. Forskningsministeren fastsætter nærmere regler for de udpegede forsyningspligtudbyderes forpligtelser med henblik på at tilgodese hensynet til sikring af grundlæggende brugerrettigheder i forbindelse med udbud og levering af forsyningspligtydelser, herunder nærmere regler for et eventuelt udbud af et særskilt småforbrugerabonnement. Stk. 2. Regler fastsat i medfør af stk. 1 kan indeholde bestemmelser om særlige krav, ud over krav fastsat i medfør af 10, til indholdet af den kontrakt, der skal gælde i forholdet mellem en forsyningspligtudbyder og en slutbruger. Stk. 3. Forskningsministeren kan fastsætte regler om, at Telestyrelsen skal godkende kontraktvilkår som nævnt i stk. 2, herunder at Telestyrelsen ved godkendelsen kan kræve ændringer i vilkårene. Maksimalpriser for forsyningspligtydelser 19. Telestyrelsen fastsætter maksimalpriser for de udpegede forsyningspligtudbyderes levering af forsyningspligtydelser som nævnt i 16, stk. 2, nr Fastsættelsen sker på grundlag af forslag fra forsyningspligtudbyderen. Telestyrelsen kan med henvisning til de i medfør af stk. 5 og 7 fastsatte regler fastsætte lavere maksimalpriser end indeholdt i forsyningspligtudbyderens forslag. Stk. 2. Forsyningspligtydelser som nævnt i 16, stk. 2, nr. 6, (nødopkald) skal af den udpegede forsyningspligtudbyder stilles gratis til rådighed. Stk. 3. Der kan ikke ved Telestyrelsens fastsættelse af maksimalpriser efter regler fastsat i medfør af stk. 5 og 7 for forsyningspligtydelser som nævnt i 16, stk. 2, nr. 2 og 3, stilles krav om anvendelse af maksimalpriser, der ikke samlet set dækker omkostningerne ved tilvejebringelse af ydelserne. Stk. 4. Forskningsministeren kan fastsætte regler om, at enkelte forsyningspligtydelser eller delelementer heraf helt eller delvis skal undtages fra kravet om fastsættelse af maksimalpriser på grundlag af regler fastsat i medfør af stk Stk. 5. Forskningsministeren fastsætter nærmere regler for kravene til de i stk. 1 nævnte maksimalpriser, rammerne for Telestyrelsens fastsættelse heraf og for forsyningspligtudbyderes udarbejdelse af forslag hertil. Reglerne kan blandt andet omfatte følgende: 1) At maksimalpriserne samlet skal være objektive, ikkediskriminerende og omkostningsbaserede, jf. dog nr. 3, og herunder dække underskud ved

11 tilvejebringelse af de i 16, stk. 2, nr. 4 og 6, nævnte forsyningspligtydelser. 2) At maksimalpriserne skal overholde krav om årlige, procentvise realprisfald, der fastsættes med udgangspunkt i internationale bedste praksis priser for tilsvarende ydelser i en flerhed af sammenlignelige lande med omkostningsbaserede takstsystemer, og med udgangspunkt i den generelle danske prisudvikling for teleydelser svarende til de i 16, stk. 2, nr. 1, nævnte med henblik på at sikre, at mulige effektiviseringer kommer slutbrugerne til gode. 3) At maksimalpriserne for visse forsyningspligtydelser eller delelementer heraf som alternativ til et krav om årlige, procentvise realprisfald, jf. nr. 2, skal overholde krav om, at maksimalpriserne for disse ydelser ikke må udvise realprisstigninger i forhold til foregående år. 4) Særlige regler om fastsættelse af maksimalpriser for forsyningspligtydelser som nævnt i 16, stk. 2, nr. 4, der ikke er fuldt ud omkostningsdækkende, med sigte på at fremme handicappedes brug af telekommunikation. 5) Regler om de tidsmæssige rammer for fastsættelse af maksimalpriser, indgivelse af forslag hertil m.v. Stk. 6. Forskningsministeren kan som alternativ til fastsættelse af regler efter stk. 5 fastsætte regler om, at maksimalpriserne for forsyningspligtydelser som nævnt i 16, stk. 2, nr. 3, fastsættes efter reglerne om prisregulering af samtrafikprodukter, jf. kapitel 14. Stk. 7. Ud over den i stk. 5 og 6 nævnte regulering af forsyningspligtudbyderes maksimalpriser kan forskningsministeren ud fra konkurrencehensyn fastsætte regler om, 1) at forsyningspligtudbyderes maksimalpriser for opkald til andre udbyderes mobil- eller fastnet, der afviger fra priserne for opkald til slutbrugere i forsyningspligtudbyderes eget fastnet eller mobilnet, skal være særskilt omkostningsbaserede, objektive og ikke-diskriminerende, og 2) at realprisfald på forsyningspligtydelser ikke må overstige realiserede prisfald på relaterede samtrafikprodukter. Stk. 8. I forbindelse med Telestyrelsens fastsættelse af maksimalpriser efter stk. 1 indhenter Telestyrelsen en udtalelse fra Konkurrencerådet om, hvorvidt forsyningspligtudbyderens oplæg til maksimalpriser er i overensstemmelse med konkurrenceloven. Stk. 9. Konkurrencerådet afgiver udtalelse som nævnt i stk. 8 senest 1 måned efter anmodning herom. Udtalelsen er bindende for Telestyrelsens afgørelse efter stk. 1. Underskudsfinansiering af forsyningspligten 20. De i henhold til 17 udpegede forsyningspligtudbydere har ret til at få dækket samlede dokumenterede underskud ved udbud af forsyningspligtydelser som nævnt i 16, stk. 2, nr. 1 og 4-6, som de pågældende forsyningspligtudbydere er udpeget til at udbyde.

12 Stk. 2. Forskningsministeren fastsætter nærmere regler om kravene til forsyningspligtudbyderes opstilling af regnskaber og dokumentation for underskud, jf. stk. 1. Stk. 3. Telestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt forsyningspligtudbyderen har fremlagt tilstrækkelig dokumentation til at berettige til dækning af underskud som nævnt i stk. 1. Senest samtidig med at Telestyrelsen træffer afgørelse herom, skal Telestyrelsen iværksætte offentligt udbud med henblik på eventuel udpegning af en eller flere alternative forsyningspligtudbydere, jf. regler herom fastsat i medfør af 17, stk. 3. Stk. 4. Telestyrelsens afgørelse efter stk. 3 udløser en forpligtelse for udbydere af offentlige telenet eller teletjenester svarende til de i 16, stk. 2, nr. 1, nævnte forsyningspligtydelser til at medfinansiere forsyningspligtudbyderens underskud. Telestyrelsen fastsætter og opkræver til dækning heraf bidrag fra de pågældende udbydere. Stk. 5. Den i stk. 4 nævnte forpligtelse påhviler også forsyningspligtudbyderen, i det omfang denne ud over de tabsgivende forsyningspligtydelser på samme måde som andre udbydere af offentlige telenet eller teletjenester udbyder teletjenester svarende til de i 16, stk. 2, nr. 1, nævnte. Stk. 6. Bidrag som nævnt i stk. 4 og 5 fastsættes i finansloven og bekendtgøres af Telestyrelsen. Stk. 7. Forskningsministeren fastsætter nærmere regler for beregning af den i stk. 1 nævnte underskudsdækning, herunder regler om tidsfrister for beregning og betaling af bidrag til dækning af underskud, og om den i stk. 4 og 5 nævnte opkrævning af bidrag samt de forpligtede udbyderes oplysningspligt i forbindelse hermed. Heri kan indgå anmeldelsesordninger med henblik på forudgående registrering af de udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, som vil være forpligtede til at medvirke til dækning af et eventuelt underskud ved levering af forsyningspligtydelser, jf. stk. 4 og 5. Stk. 8. Forskningsministeren fastsætter desuden nærmere regler om mulighederne for at tilbagekalde udpegningen af en eksisterende forsyningspligtudbyder i forbindelse med afholdelse af offentligt udbud som nævnt i stk. 3. Forsyningspligtregler for betalingstelefoner 21. Udbydere af betalingstelefoner har pligt til på anmodning fra en kommunalbestyrelse at etablere og drive udendørs betalingstelefoner på gader, veje eller pladser, hvortil offentligheden umiddelbart har adgang. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan alene fremsætte anmodning som nævnt i stk. 1 over for udbydere af betalingstelefoner, som allerede på tidspunktet for anmodningen driver udendørs betalingstelefoner inden for den pågældende kommune, og under forudsætning af, at kommunalbestyrelsen samtidig afgiver et bindende tilsagn om dækning af et eventuelt underskud ved driften af den eller de omhandlede udendørs betalingstelefoner. Stk. 3. Underskud som nævnt i stk. 2 opgøres ved at sammenholde den faktiske omsætning for den omhandlede betalingstelefon med en på forhånd mellem kommunalbestyrelsen og udbyderen aftalt minimumsomsætning, der dækker

13 udbyderens omkostninger med tillæg af en rimelig fortjeneste. Stk. 4. Kan der ikke opnås enighed om den minimumsomsætning, der, jf. stk. 3, skal indgå i beregningen af, om der foreligger underskud ved driften af den eller de omhandlede udendørs betalingstelefoner, eller opstår der tvist om den faktiske omsætning, jf. stk. 3, kan sagen af en eller flere af parterne indbringes for Telestyrelsen, der herefter træffer afgørelse. Kapitel 5 Tilsyn med overholdelse af reglerne om forbrugerforhold og forsyningspligt 22. Telestyrelsen fører tilsyn med, at udbydere, der er udpeget som forsyningspligtudbydere i henhold til denne lov, overholder 1) 16, stk. 3, og 19, stk. 2, 2) regler udstedt med hjemmel i 16, stk. 4, og 18, stk. 1 og 2, 3) vilkår fastsat med hjemmel i 17, stk. 2, eller med hjemmel i regler udstedt efter 17, stk. 3, eller kontraktvilkår godkendt efter regler fastsat i medfør af 18, stk. 3, og 4) maksimalpriser fastsat med hjemmel i 19, stk. 1, og på grundlag af regler udstedt med hjemmel i 19, stk Stk. 2. Telestyrelsen fører endvidere tilsyn med, at 1) udbydere af telenet eller teletjenester, ejere af telenet og udbydere af betalingstelefoner overholder 13, stk. 1 og 3, 15, stk. 1, og 21, stk. 1, og regler udstedt med hjemmel i 9-12, 14 samt 15, stk. 2 og 3, og 2) at udbydere af offentlige telenet eller teletjenester omfattet af 20, stk. 4 og 5, betaler forsyningspligtbidrag fastsat på finansloven, jf. 20, stk. 6. Stk. 3. Telestyrelsen kan, i det omfang det skønnes nødvendigt for administrationen af regler udstedt i medfør af 10, 1) foretage tekniske undersøgelser til brug for oplysning af en konkret sag eller rekvirere bistand hertil fra andre og 2) foretage tekniske stikprøveundersøgelser til brug for fremtidig behandling af klagesager eller rekvirere bistand hertil fra andre. Stk. 4. I forbindelse med udførelse af tekniske undersøgelser som nævnt i stk. 3 kan Telestyrelsen rekvirere ekstern bistand hertil. 23. Telestyrelsen træffer afgørelse vedrørende manglende overholdelse af de i 22, stk. 1 og 2, nævnte regler og vilkår m.v. Telestyrelsen kan dog ikke behandle erstatningsspørgsmål. Stk. 2. I en afgørelse efter stk. 1 kan indgå påbud til forsyningspligtudbydere, udbydere af telenet eller teletjenester, ejere af et telenet eller udbydere af betalingstelefoner om overholdelse af gældende regler, fastsatte vilkår, maksimalpriser m.v. Afgørelser efter stk. 1 kan derudover omfatte påbud om ændring af gældende

14 kontrakt- og abonnementsvilkår, i det omfang disse ikke opfylder de stillede krav, og påbud om, at udbyderen over for slutbrugere skal opfylde aftalte kontrakt- og abonnementsvilkår, inklusive eventuelle påbudte ændringer heraf. Stk. 3. Forskningsministeren fastsætter nærmere regler om, 1) i hvilket omfang klager indgivet til Telestyrelsen har opsættende virkning, og 2) Telestyrelsens mulighed for at afvise klager vedrørende regninger, hvor udbyderen af telenet eller teletjenester tilkendegiver at ville godskrive klageren det påklagede beløb, eller klager, hvor udbyderen af telenet eller teletjenester erkender, at gældende regler for levering af telenet eller teletjenester til slutbrugere ikke er overholdt, og tilkendegiver at ville kompensere klageren herfor. 24. Telestyrelsen kan henvise en klage til afgørelse i Telebrugernævnet, hvis den på grund af særlige forhold af bevismæssig karakter ikke skønnes egnet til behandling i Telestyrelsen. Henvisning kan ske i sager vedrørende manglende overholdelse af 1) vilkår fastsat i medfør af 17, stk. 2, 2) vilkår godkendt efter regler fastsat i medfør af 18, stk. 3, 3) maksimalpriser fastsat i medfør af 19, stk. 1, og 4) regler udstedt i medfør af 10, 11 og 18. Afsnit III Nummerforhold Kapitel 6 Den samlede danske nummerplan og nummerafgifter Administration af den samlede danske nummerplan 25. Telestyrelsen udarbejder og administrerer en samlet dansk nummerplan omfattende numre, nummerserier og adresser, jf. Den Internationale Telekommunikation Unions (ITU's) anbefalinger, der anvendes i forbindelse med udbud af telenet eller teletjenester. Nummerplanen udarbejdes inden for de i medfør af stk. 2 fastsatte rammer herfor og bekendtgøres af Telestyrelsen. Stk. 2. Den samlede danske nummerplan skal indeholde følgende: 1) En fordeling og indbyrdes prioritering af de samlede nummerressourcer. I nummerplanen skal der blandt andet afsættes nummerressourcer til kortnumre til de i 26 nævnte formål, til udbud af teletjenester med særlige takseringsforhold, jf. 27, og til reservering med henblik på senere anvendelse, herunder reservering med henblik på omlægning af nummerplanen som nævnt i nr. 3. 2) Tidsplaner og eventuelle overgangsordninger for inddragelse af eksisterende nummerressourcer, hvor anvendelsen er i strid med de fastlagte regler for

15 nummerplanen eller med 26. 3) Rammer for en eventuel omlægning af den samlede nummerplan i form af udvidelse af det samlede antal cifre i de enkelte abonnentnumre. 4) Rammer og eventuelle overgangsordninger for ændring af allerede tildelte numre, nummerserier eller adresser. Stk. 3. I forbindelse med Telestyrelsens udarbejdelse af den samlede danske nummerplan fastsætter Telestyrelsen nærmere regler for: 1) Sammenhængen mellem den samlede danske nummerplan og fælles internationale nummer- og adresseplaner. 2) Intern nummerering og adressering i telenettene. 26. Inden for den samlede danske nummerplan kan der alene afsættes kortnumre til følgende formål: 1) Den offentlige alarmtjeneste. 2) En samlet indgangsportal til offentlige myndigheder. 3) Udbud af nummeroplysningstjenester, der indgår i forsyningspligten, jf. 16, stk. 2, nr. 5, samt udbud af særlige tjenester af en samfundsmæssig betydning. 4) Udbud af andre nummeroplysningstjenester end den i nr. 3 nævnte. 5) Sikring af slutbrugernes adgang til at anvende eller komme i forbindelse med a) en anden udbyder af telenet eller teletjenester end den udbyder, slutbrugeren i øvrigt har sit kundeforhold hos, med henblik på brug af en eller flere af denne udbyders teletjenester eller b) andre teletjenester hos samme udbyder, som slutbrugeren i øvrigt har sit kundeforhold hos. 27. Inden for den samlede danske nummerplan skal der afsættes klart identificerbare nummerressourcer til følgende formål: 1) Udbud af gratisnumre, hvor opkald sker uden opkalds- eller minutbaseret taksering af slutbrugeren. 2) Udbud af numre, hvor udbyderen af telenet eller teletjenester som en integreret del af takseringen for opkaldet tillige varetager registrering af forbruget af en bagvedliggende informations- eller indholdstjeneste samt fakturering og opkrævning for denne hos slutbrugeren. 3) Kortnumre, jf. 26. Stk. 2. Udbydere af telenet eller teletjenester må ikke anvende opkalds- eller minutbaseret taksering over for den kaldende slutbruger i forbindelse med slutbrugeres opkald til numre som nævnt i stk. 1, nr. 1.

16 Stk. 3. Udbydere af telenet eller teletjenester må ikke som en integreret del af takseringen for opkald til abonnentnumre foretage opkrævning hos den kaldende slutbruger af ikketrafikrelaterede betalinger på vegne af tredjemand, herunder på vegne af den kaldte slutbruger, i forbindelse med opkald til andre numre end de i stk. 1, nr. 2, og 26, nr. 2-4, nævnte. 28. Forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler for anvendelse af nummerressourcer som nævnt i 27, stk. 1, nr. 2. Forskningsministeren kan herunder blandt andet fastsætte regler om informations- eller indholdstjenesternes indhold og placering i nummerserier og om den pris, der kan opkræves hos slutbrugeren for opkald til sådanne numre eller nummerserier. Stk. 2. Pligten til at påse, at regler fastsat i medfør af stk. 1 overholdes, påhviler den udbyder af telenet eller teletjenester, som har videretildelt den involverede udbyder af informations- eller indholdstjenester et nummer inden for en nummerserie som nævnt i 27, stk. 1, nr. 2. Stk. 3. Udbydere af telenet eller teletjenester skal i medfør af stk. 2 afvise at videretildele en udbyder af informations- eller indholdstjenester et nummer eller fratage denne et allerede videretildelt nummer, hvis udbyderen af informations- eller indholdstjenesten ikke inden for en af teleudbyderen fastsat kort frist godtgør, at reglerne udstedt i medfør af stk. 1 fremover vil blive overholdt, eller hvis der gentagne gange sker overtrædelse af reglerne. 29. Forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at udbydere af offentlige telenet eller teletjenester til slutbrugere skal tilbyde slutbrugere forudgående spærring eller spærring efter anmodning fra slutbrugeren af muligheden for at foretage 1) udgående opkald til enkelte nummerserier som nævnt i 27, stk. 1, nr. 2, 2) udgående opkald til udenlandske numre, herunder til afgrænsede delmængder af udenlandske numre, eller 3) udgående opkald. Stk. 2. Forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om afregningsforhold mellem udbydere af telenet eller teletjenester og slutbrugere, herunder udbydere af informations- eller indholdstjenester, der benytter abonnentnumre som nævnt i 27, stk. 1, nr. 2. Regler herom kan omfatte, hvilken andel af den samlede betaling fra den kaldende slutbruger for opkald til abonnentnumre som nævnt der skal videregives til den slutbruger, der er videretildelt abonnentnummeret. Stk. 3. Forskningsministeren kan i forbindelse med fastsættelse af regler efter stk. 2 ligeledes fastsætte særlige regler for prisregulering af aftaler om samtrafik som nævnt i 40, stk. 1, der vedrører udveksling af trafik til abonnentnumre som nævnt i 27, stk. 1, nr. 1 og Administrationen af den samlede danske nummerplan, jf. 25, herunder disponering, tildeling, ændring og inddragelse af numre, nummerserier og adresser, varetages af Telestyrelsen. Stk. 2. Telestyrelsen fastsætter nærmere regler for administrationen af den samlede danske nummerplan, herunder nærmere regler om ibrugtagning, anvendelse,

17 tilbagekaldelse af numre og tidsfrister herfor, samt vilkår for tildeling af numre, nummerserier og adresser. Stk. 3. Udbydere af telenet eller teletjenester skal sikre korrekt dirigering af opkald til abonnentnumre, der er omfattet af den samlede danske nummerplan. Stk. 4. Korrekt dirigering omfatter aflevering af opkaldet til den udbyder af telenet eller teletjenester, som abonnentnummeret er tildelt, i det omfang den forpligtede udbyder udbyder slutbrugerprodukter, hvori der indgår opkald til abonnentnumre af den pågældende type. 31. Telestyrelsen tildeler inden for rammerne af de i medfør af 30, stk. 2, fastsatte regler numre, nummerserier eller adresser til enhver, der udbyder eller agter at udbyde telenet eller teletjenester. Stk. 2. Telestyrelsen kan ikke tildele numre til andre end de i stk. 1 nævnte. Nummerafgifter 32. Telestyrelsen opkræver nummerafgifter hos udbydere af telenet eller teletjenester, som Telestyrelsen har tildelt eller tildeler numre, nummerserier eller adresser. Stk. 2. Nummerafgifterne beregnes ud fra antallet af numre, nummerserier eller adresser, som Telestyrelsen har tildelt eller tildeler den enkelte udbyder. Stk. 3. Nummerafgifternes størrelse og opkrævning fastsættes årligt i finansloven og bekendtgøres af Telestyrelsen. Stk. 4. Udbydere af telenet eller teletjenester, der af Telestyrelsen er tildelt numre, nummerserier eller adresser i den samlede danske nummerplan, hæfter for betaling af nummerafgifter som nævnt i stk. 1, uanset om brugen af de pågældende numre, nummerserier eller adresser enkeltvis eller i blokke er overladt til slutbrugere eller til andre udbydere af telenet eller teletjenester. Kapitel 7 Information til slutbrugerne om prisen for opkald 33. Forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at udbydere af offentlige telenet eller teletjenester skal stille faciliteter til rådighed for slutbrugere, der oplyser slutbrugeren om særligt dyre opkald eller giver slutbrugeren mulighed for at få oplyst udbyderens priser for opkald til det enkelte abonnentnummer. Reglerne kan omfatte krav om, at oplysninger som nævnt skal gives automatisk i forbindelse med samtlige opkald eller ved, at slutbrugeren forud for det enkelte opkald på enkel vis selv kan søge oplysning herom. Stk. 2. Pligten til at iværksætte foranstaltninger som nævnt i stk. 1 kan pålægges udbydere af offentlige telenet eller teletjenester til slutbrugere, som forestår kundeforholdet vedrørende slutbrugerens udgående opkald, samt udbydere af offentlige telenet eller teletjenester til slutbrugere, som forestår kundeforholdet hos den slutbruger, der modtager opkaldet. Stk. 3. Regler som nævnt i stk. 1 skal fastsættes vedrørende opkald til numre som

18 nævnt i 27, stk. 1, nr. 2. Pligten til at iværksætte foranstaltninger som nævnt i stk. 1 kan i disse tilfælde pålægges udbydere af offentlige telenet eller teletjenester til slutbrugere som nævnt i stk. 2 eller den involverede udbyder af informations- eller indholdstjenester. Kapitel 8 Rammer for udnyttelse af nummeroplysningsdata 34. Udbydere af telenet eller teletjenester, der videretildeler abonnentnumre til slutbrugere, skal afgive nummeroplysningsdata til alle, der ønsker det. Betaling for afgivelse af nummeroplysningsdata må ikke overstige omkostningerne ved afgivelsen (marginalomkostningerne). Stk. 2. Ved nummeroplysningsdata forstås oplysninger om abonnentnumre, der er tildelt slutbrugere, indeholdende navn, adresse, eventuelle oplysninger om stilling, abonnentnummeret og den kategori af tjeneste, abonnentnummeret anvendes til. Telestyrelsen fastsætter nærmere regler om minimumskrav til indsamling og videregivelse af data, de pågældende datas fremtrædelsesform, opdatering af oplysninger m.v. Stk. 3. En slutbruger kan kræve, at den pågældendes nummeroplysningsdata ikke oplyses i forbindelse med udbud af nummeroplysningstjenester. Krav herom indebærer ligeledes, at slutbrugerens nummeroplysningsdata ikke må videregives til andre. Stk. 4. Uanset stk. 3 1) kan nummeroplysningsdata altid videregives til andre udbydere af telenet eller teletjenester i signaleringsøjemed, 2) skal nummeroplysningsdata altid videregives til forsyningspligtudbyderens landsdækkende nummeroplysningstjeneste, jf. 16, stk. 2, nr. 5. Stk. 5. Oplysninger som nævnt i stk. 4, nr. 2, kan alene videregives af forsyningspligtudbyderens landsdækkende nummeroplysningstjeneste til brug for besvarelse af henvendelser fra den offentlige alarmtjeneste. Stk. 6. En slutbruger kan hos udbydere heraf kræve at blive optaget i alle almene, offentligt tilgængelige nummeroplysningsdatabaser og -registre. Udbydere af nummeroplysningsdatabaser og -registre skal efter anmodning fra en slutbruger give adgang til at kontrollere oplysninger om slutbrugerens egne nummeroplysningsdata hos den pågældende udbyder af nummeroplysningsdatabasen og -registret. Udbydere som nævnt skal herunder give slutbrugere adgang til at kræve rettelser heri eller sletning af data. Kapitel 9 Slutbrugernes adgang til frit operatørvalg og nummerportabilitet 35. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, som i medfør af reglerne i kapitel 12 skal imødekomme alle rimelige anmodninger om indgåelse eller ændring af aftaler om samtrafik om det i 40, stk. 1, nr. 1, nævnte samtrafikprodukt, skal sikre, at slutbrugere hos denne har adgang til at benytte frit operatørvalg, jf. stk. 2, i det omfang

19 udbyderen har indgået aftaler om samtrafik med andre udbydere af telenet eller teletjenester med sigte herpå. Stk. 2. Ved frit operatørvalg forstås faciliteter, der tillader slutbrugere tilsluttet offentlige telenet eller teletjenester med sigte på udbud af fastnet- eller mobiltelefoni at vælge, hvilken udbyder der skal forestå formidlingen af dele af slutbrugerens udgående opkald. Dette kan ske gennem 1) fast operatørvalg, hvorved forstås en fast aftale om, at slutbrugeren generelt ønsker at anvende en bestemt anden udbyder end den udbyder, slutbrugeren i øvrigt har sit kundeforhold hos, til formidling af alle eller dele af slutbrugerens udgående opkald, eller 2) operatørforvalg, hvorved forstås, at slutbrugeren i forbindelse med den enkelte samtale kan vælge en anden udbyder via anvendelse af et kortnummer eller et almindeligt abonnentnummer. Stk. 3. En slutbruger, der udnytter adgangen til at benytte frit operatørvalg, kan ikke afkræves særskilt betaling for etableringen af frit operatørvalg af den udbyder, slutbrugeren i øvrigt har sit kundeforhold hos. Stk. 4. Udbydere som nævnt i stk. 1 kan anmode Telestyrelsen om at godkende, at enkelte teletjenester målrettet mod særlige grupper af slutbrugere ikke er omfattet af stk. 1. Godkendelse kan kun ske for mindre dele af udbyderens samlede udbud af teletjenester og forudsætter, at anvendelse af den pågældende teletjeneste i kombination med frit operatørvalg i væsentligt omfang ville medføre en manglende dækning af omkostningerne ved tilvejebringelse af tjenesten. 36. Udbydere af telenet eller teletjenester skal sikre, at slutbrugere hos disse kan medtage abonnentnumre ved skift mellem udbydere (nummerportabilitet). Stk. 2. Nummerportabilitet som nævnt i stk. 1 omfatter, 1) at slutbrugere skal have mulighed for at medtage abonnentnumre ved skift mellem udbydere af telenet eller teletjenester inden for områderne telefoni og ISDN, dog under forudsætning af, at der ikke samtidig sker flytning ud over det geografiske område, der hører under den central, slutbrugeren er tilknyttet før skift af adresse, og 2) at slutbrugere skal have mulighed for at medtage abonnentnumre ved skift mellem udbydere af telenet eller teletjenester inden for områderne telefoni, ISDN og offentlig mobilkommunikation. Stk. 3. Forskningsministeren fastsætter tidsfrister for, hvornår udbydere af telenet eller teletjenester skal have indført mulighed for nummerportabilitet som nævnt i stk. 2, nr. 2, i forbindelse med deres udbud af telenet eller teletjenester til slutbrugere. Forskningsministeren kan herunder fastsætte forskellige tidsfrister for indførelsen af dele af den i stk. 2, nr. 2, nævnte nummerportabilitet. 37. Den udbyder af telenet eller teletjenester, som slutbrugeren oprindeligt har sit kundeforhold hos, kan ikke i forbindelse med slutbrugerens anmodning om at udnytte muligheden for nummerportabilitet, jf. 36, afkræve denne særskilt betaling for etablering af disse faciliteter.

20 Stk. 2. Udbydere af telenet eller teletjenester til slutbrugere må ikke over for den slutbruger, der foretager opkald til numre, som andre slutbrugere har medtaget på grundlag af reglerne om nummerportabilitet, anvende priser for opkaldet, der overstiger den pågældende udbyders slutbrugerpriser for tilsvarende opkald til numre, der ikke er overført fra en udbyder af offentlige telenet eller teletjenester til en anden udbyder. Kapitel 10 Tilsyn med overholdelse af reglerne om nummerforhold 38. Telestyrelsen fører tilsyn med og træffer afgørelse i sager om udbydere af telenet eller teletjenester og udbydere af nummeroplysningsdatabaser og -registres overholdelse af 1) 27, stk. 2 og 3, 30, stk. 3, 34, stk. 1 og 3-6, 35, stk. 1-3, 36, stk. 1 og 2, og 37, 2) regler udstedt med hjemmel i 29, 30, stk. 2, 33, 34, stk. 2, og 36, stk. 3, og 3) vilkår fastsat med hjemmel i regler udstedt efter 30, stk. 2. Stk. 2. Udbydere af telenet eller teletjenester, der af Telestyrelsen er tildelt numre, nummerserier eller adresser i den samlede danske nummerplan, skal sørge for overholdelse af regler fastsat med hjemmel i 30, stk. 2, og vilkår fastsat med hjemmel heri, uanset om brugen af de pågældende numre, nummerserier eller adresser enkeltvis eller i blokke er overladt til slutbrugere eller til andre udbydere af telenet eller teletjenester. Stk. 3. I en afgørelse efter stk. 1 og 2, kan indgå et påbud om overholdelse af reglerne i denne lov samt regler udstedt i medfør heraf. Afsnit IV Samtrafik m.v. Kapitel 11 Samtrafikprodukter 39. Bestemmelserne om samtrafik omfatter følgende samtrafikprodukter: 1) Udveksling af trafik mellem udbydere af telenet eller teletjenester. 2) Leje af infrastrukturkapacitet. 3) Tjenesteudbyderadgang, jf. dog 40, stk. 5, og regler fastsat i medfør heraf. 4) Fælles udnyttelse af bygninger, centraludstyr m.v. i forbindelse med aftaler om samtrafikprodukter som nævnt i nr. 1-3 og stk. 2. Stk. 2. Forskningsministeren kan fastsætte regler om, at andre former for samtrafikprodukter end de i stk. 1 nævnte helt eller delvis skal omfattes af denne lov, eller at de i stk. 1 nævnte samtrafikprodukter helt eller delvis undtages fra reglerne i

Forslag. Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 1)

Forslag. Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 1) 2010/1 LSF 59 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, IT- og Telestyrelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 1)

Bekendtgørelse af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 1) (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 14/00695 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Kapitel 1. Definitioner

UDKAST. Kapitel 1. Definitioner Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 24. marts 2004 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2002-945-0922 Dok.: LHL20442 UDKAST Bekendtgørelse nr. om telenet- og teletjenesteudbyderes registrering

Læs mere

UDKAST. Forslag Til Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 1. Afsnit I Indledende bestemmelser. Kapitel 1 Lovens formål

UDKAST. Forslag Til Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 1. Afsnit I Indledende bestemmelser. Kapitel 1 Lovens formål UDKAST Forslag Til Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 1 Afsnit I Indledende bestemmelser Kapitel 1 Lovens formål 1. Lovens formål er at fremme et velfungerende og innovationspræget marked

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 1)

Forslag. Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 1) Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 22. februar 2011 Forslag til Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 1) Afsnit I Formål og

Læs mere

Bilag A, vilkår for pakke 2. Forsyningspligt på teleområdet

Bilag A, vilkår for pakke 2. Forsyningspligt på teleområdet Bilag A, vilkår for pakke 2 Forsyningspligt på teleområdet Vilkår for XXX' varetagelse af en nummeroplysningstjeneste til nærmere afgrænsede grupper af handicappede, en landsdækkende nummeroplysningstjeneste

Læs mere

I den forbindelse iværksættes en høring vedrørende en eventuel ny forsyningspligtregulering.

I den forbindelse iværksættes en høring vedrørende en eventuel ny forsyningspligtregulering. Debatoplæg Forsyningspligtanalyse 2006 Debatoplæg om en fremtidig regulering af forsyningspligt på teleområdet 10. marts 2006 Anmodning om høringssvar Den gældende lovgivning på teleområdet indeholder

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark

Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark IT- og Telestyrelsen, den 23. december 2009 Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark I GSM-tilladelsen af 23. januar

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Fastnettjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Fastnet Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 3 2. Aftalens

Læs mere

Bekendtgørelse om den samlede danske nummerplan 1)

Bekendtgørelse om den samlede danske nummerplan 1) BEK nr 425 af 14/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, IT- og Telestyrelsen,

Læs mere

GSM1-tilladelse til Tele Danmark A/S

GSM1-tilladelse til Tele Danmark A/S GSM1-tilladelse til Tele Danmark A/S Opdateret 23.12.1999 (Telestyrelsen den 28. februar 1997) Tilladelse til etablering og drift af et GSM-net i Danmark med tilhørende basale tjenester I medfør af 3,

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark. Tilladelsens omfang

Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark. Tilladelsens omfang Telestyrelsen den 23. januar 2001 Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark I medfør af 3 og 11, stk. 1-2, i lov nr. 468 af 12. juni 1996

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning,

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, jf. telelovens

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet. Tilladelsens omfang

Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet. Tilladelsens omfang Telestyrelsen den 21. december 2000 Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark I medfør af 3, jf. 9a, og 11, stk. 1, i lov nr. 468 af 12.

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 1)

Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 1) BEK nr 715 af 23/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, IT- og Telestyrelsen,

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016 Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni) YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8)

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) 1 Indledning Den

Læs mere

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet AFGØRELSE Sags nr. 2015-1893 26-06-2015 Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S

Læs mere

Hi3G Denmark ApS. Fremsendes alene via . Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata

Hi3G Denmark ApS. Fremsendes alene via  . Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata Hi3G Denmark ApS 15. juni 2017 Fremsendes alene via e-mail /chtoch Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata til fejlsøgning Indledning På baggrund af en borgerhenvendelse

Læs mere

Vejledning til den samlede danske nummerplan. IT- og Telestyrelsen

Vejledning til den samlede danske nummerplan. IT- og Telestyrelsen Vejledning til den samlede danske nummerplan IT- og Telestyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål... 4 1.1 IT- og Telestyrelsens administration på nummerområdet... 4 2. Introduktion

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. 1) Side 1 af 8 LBK nr 681 af 23/06/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 06-07-2004 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 542 af 24/06/2005 35 LOV nr 484 af 11/05/2010 26 LOV

Læs mere

i~ juni 2002 Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C

i~ juni 2002 Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K TIt 33929700 Fax 33929988 Afgørelse i klagesag indbragt af TDC A/S på vegne af TDC Tele Danmark A/S vedrørende IT-

Læs mere

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet.

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet. Hi3G Denmark ApS anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 19. december 2013 Sag 13/05613 / camped ERHVERVSSTYRELSEN Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) fortages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) fortages følgende ændringer: 10. marts 2017 EM2017/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2017 om ændring af inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) og ændring af landstingsforordning nr. 17 af

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et RLL DCS1800-net i Danmark med tilhørende basale tjenester

Tilladelse til etablering og drift af et RLL DCS1800-net i Danmark med tilhørende basale tjenester Telestyrelsen den 12. juni 1997 (senest ændret den 23. maj 2002) Tilladelse til etablering og drift af et RLL DCS1800-net i Danmark med tilhørende basale tjenester I medfør af 3 og 11, stk. 1-2, i lov

Læs mere

Sikring af taletelefoni i faste telenet

Sikring af taletelefoni i faste telenet Sikring af taletelefoni i faste telenet Vejledning for rekvirenter og udbydere 7. marts 2013 www.cfcs.dk Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Vejledningens formål... 3 2. Formålet med sikring af taletelefoni

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone. Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom 5. februar 2013 /mobljo Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.com Afgørelse om den maksimale pris for terminering

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

2.1 Udpegningsperiodens varighed Muligheder for underskudsfinansiering Tilsyn... 4

2.1 Udpegningsperiodens varighed Muligheder for underskudsfinansiering Tilsyn... 4 Interessetilkendegivelsesmateriale forsyningspligt på teleområdet UDKAST Kontor/afdeling Center for Tele Dato xx. xxx 2016 J nr. 2016-111 Indhold 1 Baggrund... 2 2 Nærmere om forsyningspligten... 2 2.1

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om TDC s opkrævning af transitafgift i forbindelse med aflevering af opkaldstrafik til Fullrates og A+ Telecoms

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Telekommunikationsret

Telekommunikationsret Tom Latrup-Pedersen Telekommunikationsret &d$5 THOMSON REUTERS Forord 5 Kapitel 1 Telekommunikationsrettens genstand 16 1.1. Sondringen mellem infrastruktur og indhold 21 1.2. Den sektorspecifikke konkurrenceregulering

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

TILSAGN AF JUNI 2013

TILSAGN AF JUNI 2013 TILSAGN AF JUNI 2013 A/S Dagbladet Politiken, Jyllands-Posten og Det Berlingske Officin A/S (nu henholdsvis JP/Politikens Hus A/S og Berlingske Media A/S, i det følgende kaldet Parterne ) afgav den 24.

Læs mere

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen > Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Anlæg og drift af havne med tilhørende landanlæg, med undtagelse af de i 2 nævnte havne med tilhørende landanlæg, der anvendes

Læs mere

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om fastsættelse af pris for samtrafikproduktet "gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet"

Læs mere

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity A/S Overgaden Neden Vandet 7 1414 København K 65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity har ved brev af 10. juni

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Bilag 2a. Priser for samtrafiktjenester

Bilag 2a. Priser for samtrafiktjenester Bilag 2a. Priser for samtrafiktjenester Dette bilag udgør bilag 2a til Produkttillæg for SIP Connect og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag A1: Priser for samtrafiktjenester. 1. Generelle forudsætninger

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer 1)

Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer 1) BEK nr 555 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 121-0006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Tilladelsens omfang. Tilladelsesindehaveren samt overdragelse

Tilladelsens omfang. Tilladelsesindehaveren samt overdragelse Telestyrelsen den 16. oktober 2001 Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt landmobilt radionet særligt til nød- og beredskabskommunikation i Danmark (nød- og beredskabsnettet)

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Bekendtgørelse om koordineret anvendelse af netelementer i elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter samt ledningsnet i bygninger 1)

Bekendtgørelse om koordineret anvendelse af netelementer i elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter samt ledningsnet i bygninger 1) BEK nr 384 af 21/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2018 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, IT- og Telestyrelsen,

Læs mere

YouSee s telefonitjeneste (PSTN)

YouSee s telefonitjeneste (PSTN) Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni): YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste (ISDN2) YouSee s ip-telefonitjeneste via Bredbånd, DSL eller Fiber YouSes s ip-telefonitjeneste

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste - Erhverv Januar 2014 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELEs leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsyningspligtydelser 1

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsyningspligtydelser 1 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsyningspligtydelser 1 1 I bekendtgørelse nr. 701 af 26. juni 2008 om forsyningspligtydelser, som ændret ved bekendtgørelse nr. 357 af 23. april 2012 og

Læs mere

I dette notat beskrives kort behovet for regelændringer på alarmområdet, som udspringer af IP-telefonianalysen.

I dette notat beskrives kort behovet for regelændringer på alarmområdet, som udspringer af IP-telefonianalysen. Notat TF2005-18 Teleforum Eventuelle regelændringer vedrørende alarmforhold på baggrund af IPtelefonianalysen og fastsættelse af regler på baggrund af rapport om stedbestemmelse af alarmopkald fra mobiltelefoner

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser Anordning nr. 38 af 23. januar 2004 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 60 i lov nr. 421

Læs mere

Logningsbekendtgørelsen. Teknisk gennemgang af. Folketingets Retsudvalg, den 21. november 2006. Justitsministeriet

Logningsbekendtgørelsen. Teknisk gennemgang af. Folketingets Retsudvalg, den 21. november 2006. Justitsministeriet Udvalget for Videnskab og Teknologi L 63 - Bilag 7 Offentligt Teknisk gennemgang af Logningsbekendtgørelsen Folketingets Retsudvalg, den 21. november 2006 Retsplejelovens 786, stk. 4 Det påhviler udbydere

Læs mere

Vejledning til udbudsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 715 af 23. juni 2011 om udbud af elektroniske kommunikationsnet

Vejledning til udbudsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 715 af 23. juni 2011 om udbud af elektroniske kommunikationsnet Vejledning til udbudsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 715 af 23. juni 2011 om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester Indledning... 2 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner... 4 1

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Læs mere

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC Tele2s indgav den 12. marts 2004 en klage til Konkurrencestyrelsen vedrørende

Læs mere

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity har i brev af 2. august 2004 anmodet om at træffe afgørelse efter telelovens 65, fordi

Læs mere

Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet

Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet AFGØRELSE Sags nr. 2015-388 26-06-2015 Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S T Y R E

Læs mere

Priser og vilkår. Priser. Skattefri Mobil Skattefri Mobilt Bredbånd. Grundpriser. Tillægsprodukter. Skattefri Mobil

Priser og vilkår. Priser. Skattefri Mobil Skattefri Mobilt Bredbånd. Grundpriser. Tillægsprodukter. Skattefri Mobil Skattefri Mobil Der henvises til priser for Privatprodukter samt Generelle Betingelser - det med småt - for privatkunder. Her er angivet særlige priser for Skattefri Mobil. er angivet i DKK inkl. moms.

Læs mere

Lov om infrastruktur for geografisk information 1)

Lov om infrastruktur for geografisk information 1) LOV nr 1331 af 19/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 11. juli 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. KMS-600-00029 Senere ændringer til forskriften LBK

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Oktober 2010 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på fastnettelefoni hos TDC,

Læs mere

GSM2-tilladelse til SONOFON A/S

GSM2-tilladelse til SONOFON A/S GSM2-tilladelse til SONOFON A/S opdateret 23.12.1999 (Telestyrelsen den 28. februar 1997) Tilladelse til etablering og drift af et GSM-net i Danmark med tilhørende basale tjenester I medfør af 3, 11, stk.

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Basisstation modtage (MHz) Basisstation sende (MHz) 3463,0 3490,0 (Båndgrænser) 3563,0 3590,0 (Båndgrænser)

Basisstation modtage (MHz) Basisstation sende (MHz) 3463,0 3490,0 (Båndgrænser) 3563,0 3590,0 (Båndgrænser) SONOFON Services A/S Frederikskaj 1780 Købehavn V Vores reference: Sagsbehandler: Dato: 13163-212 Henrik Brodersen 18. december 2000 Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Vejledning til den samlede danske nummerplan. Energistyrelsen

Vejledning til den samlede danske nummerplan. Energistyrelsen Vejledning til den samlede danske nummerplan Energistyrelsen November 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål... s. 4 1.1 Energistyrelsens administration på nummerområdet... s. 4 2. Introduktion

Læs mere

Bekendtgørelse om rammerne for informationssikkerhed og beredskab 1)

Bekendtgørelse om rammerne for informationssikkerhed og beredskab 1) (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, IT- og Telestyrelsen, j.nr. 09-076167 Senere ændringer

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/10/EF. af 26. februar 1998

De Europæiske Fællesskabers Tidende EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/10/EF. af 26. februar 1998 L 101/24 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1.4.98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/10/EF af 26. februar 1998 om ONP-vilkår for taletelefonitjenesten og om udbud af forsyningspligtydelser

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob.

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob. Sonofon A/S Juridisk afdeling Frederikskaj 1780 København V Afgørelse efter telelovens 63, stk. 3, vedrørende anmodning om ikke at offentliggøre dele af samtrafikaftale mellem Sonofon og CBB Sonofon A/S,

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest

Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt 1 Indledning modtog den 26. november 2009 TDC s nye

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysnings- og underretningspligter vedrørende net- og informationssikkerhed 1)

Bekendtgørelse om oplysnings- og underretningspligter vedrørende net- og informationssikkerhed 1) BEK nr 566 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., Center for Cybersikkerhed, j.nr. 2015/002263 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere

Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere LBK nr 578 af 06/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 11/02842

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden1) Lov om Hav- og Fiskerifonden1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

1. Tillægsaftalen. 1 Tillægsvilkår for Fullrate DK-mobilabonnement September 2017

1. Tillægsaftalen. 1 Tillægsvilkår for Fullrate DK-mobilabonnement September 2017 1 Tillægsvilkår for Fullrate DK-mobilabonnement September 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri Tale... 3 5. Fri sms+mms... 3 6.

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Juni 2016 1. Tillægsaftalen Denne tillægsaftale gælder for aftaler om abonnement på Mofibo-tjenesten, der udbydes af Mofibo ApS (Mofibo). Mofibo-tjenesten giver adgang til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1)

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1) Bilag 6: Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret LOV nr 1269 af 16/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Kulturministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Aftale nr.: Dato: Standardaftale om. Frit operatørvalg. mellem XXX TDC A/S

Aftale nr.: Dato: Standardaftale om. Frit operatørvalg. mellem XXX TDC A/S Aftale nr.: Dato: Standardaftale om Frit operatørvalg mellem XXX og TDC A/S 1. Aftalens parter 1.1 Denne tillægsaftale er indgået mellem: XXX (Operatøren) og TDC A/S Wholesale Teglholmsgade 3 0900 København

Læs mere