Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til lov om kystbeskyttelse"

Transkript

1 Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig

2 Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse til at udføre kystbeskyttelsesforanstaltninger samt straffebestemmelser 9 4. Kystdirektoratets sagsbehandling Ansøgning til Kystdirektoratet Den indledende behandling Høring af myndigheder Høringsparternes udtalelser Orientering af berørte parter Afsluttende behandling Vilkår for tilladelse Dispensationer og anden relevant lovgivning Naturbeskyttelsesloven Forholdet til de internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttede arter VVM: Vurdering af Virkningerne på Miljøet Råstofloven Museumsloven Fiskeriloven Lov om sikkerhed til søs Kommuneplan og lokalplan Kommunalbestyrelsens beføjelser efter kystbeskyttelseslovens kapitel 1 a Anmodning til kommunalbestyrelsen Indledende behandling Høring af Kystdirektoratet og mulige interessenter Sagens videre behandling Kommunalbestyrelsens beslutning Gennemførelse af kystbeskyttelsen Andre administrative bestemmelser Klagebestemmelser Klage over Kystdirektoratets afgørelse Klage over kommunalbestyrelsens afgørelse 38 Bilag 1 Teknisk optimering og tilpasning af anlæg 39 Bilag 2 Eksempler på bidragsfordeling i tidligere gennemførte kapitel 1 a sager: 42 Bilag 3 Vejledende udkast til vedtægt for kystbeskyttelseslag 44 Faktabokse: Spørgsmål og svar vedrørende kystbeskyttelse 5 Hvornår skal der søges om tilladelse til kystbeskyttelse? 10 Kystbeskyttelse i Danmark 17 Ansøger skal også søge om

3 2

4 1. Indledning Vejledning til lov om kystbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 267 af 11. marts 2009, skal være et redskab til at sikre, at myndighederne samarbejder på en effektiv måde for at opnå et mere naturligt kystlandskab, hvor der kun tillades nyanlæg, hvis det er nødvendigt af hensyn til beskyttelse af mennesker og ejendom. Det effektive samarbejde mellem myndighederne skal samtidig give borgerne gennemsigtighed i sagsgangen og være med til at sikre den kortest mulige sagsbehandlingstid. Vejledningen retter sig mod såvel ansøgere og deres eventuelle rådgivere som kommuner og andre myndigheder, der inddrages i sagsbehandlingen i forbindelse med ansøgninger om tilladelse til etablering af kystbeskyttelsesforanstaltninger. Vejledningen indledes med et overblik over indholdet i kystbeskyttelseslovens formålsparagraf med de forhold og hensyn, der skal afvejes og vurderes, inden der eventuelt kan gives tilladelse til den ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltning. Vejledningen omfatter ikke behandlingen af sager om visse faste anlæg og foranstaltninger på søterritoriet, som ligeledes kun må udføres efter tilladelse fra transportministeren. Indledning 3

5 4

6 Spørgsmål og svar vedrørende kystbeskyttelse Hvem har ansvaret for at beskytte en ejendom mod erosion eller oversvømmelse fra havet? Det har grundejeren, se kap. 3. Skal grundejeren søge tilladelse til at etablere den ønskede kystbeskyttelse? Ja, kystbeskyttelse må først etableres, når ejeren har søgt og fået en tilladelse fra Kystdirektoratet, se kap. 4. Skal grundejeren søge andre myndigheder om lov i forbindelse med etablering af kystbeskyttelse? Det kan være tilfældet, se kap. 5. Hvad sker der, hvis en grundejer etablerer kystbeskyttelse uden at have fået tilladelse? Får Kystdirektoratet kendskab til anlægget, kan Kystdirektoratet kræve det fjernet på ejerens regning, se kap. 3 Må flere grundejere etablere et fælles kystbeskyttelsesanlæg? Ja, hvis grundejerne er enige om projektet og betalingen for det, kan de søge tilladelse hos Kystdirektoratet, se kap. 4. Hvis nogle grundejere ikke vil deltage i projektet, kan de andre grundejere anmode kommunen om at indlede en sag om fælles kystbeskyttelse, se kap. 6.. Må en kommune etablere kystbeskyttelse på kommunens ejendom? Ja, men kommunen skal som private grundejere have tilladelse fra Kystdirektoratet, se kap. 6. Stilles der krav til udformning og placering af kystbeskyttelse? Ja, kystbeskyttelsen skal placeres og udformes, så den lever op til hensynene i kystbeskyttelseslovens formålsparagraf, se kap. 2. Kan der klages over afgørelser i kystbeskyttelsessager? Ja, alle sagsparter samt andre, der under sagen har fremsat indsigelser, er klageberettigede, se kap. 8. Indledning 5

7 6

8 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf Kystbeskyttelsesloven indledes med følgende formålsparagraf 1: Formålet med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker mod oversvømmelser samt ejendom mod oversvømmelser og nedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. 1 Dette formål varetages ved en afvejning af følgende hensyn: 1) behovet for kystbeskyttelse, 2) økonomiske hensyn, 3) kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og miljømæssige kvalitet, 4) kystlandskabets bevarelse, 5) naturens frie udfoldelse, 6) rekreativ udnyttelse af kysten, 7) sikring af den eksisterende adgang til kysten og 8) andre særlige forhold af væsentlig betydning for kystbeskyttelse. Loven skal således give mulighed for, at mennesker og ejendom, herunder bebyggelse og infrastruktur, kan beskyttes mod havets ødelæggende påvirkninger som følge af oversvømmelse eller nedbrydning af kysten. En beskyttelse skal dog udføres under fornøden hensyntagen til de opregnede hensyn. Det betyder for det første, at der skal være et reelt behov for beskyttelse. Herved forstås, at der enten er en utilstrækkelig sikkerhed mod oversvømmelse af et kystområde eller, at der er risiko for ødelæggelse af ejendom, herunder bebyggelse og infrastruktur, som følge af havets nedbrydning af klitter, kystskrænter og strandbredder i almindelighed. Afvejningen af økonomiske hensyn betyder bl.a., at det, der ønskes beskyttet, må forudsættes at have en ikke ubetydelig værdi, og at omkostningerne ved kystbeskyttelsen vurderes at være rimelige i forhold 1 Søterritoriet omfatter havet fra kystlinjen eller fra en basislinje (en ret linje mellem punkter på kysten eller øer) til en linje 12 sømil (ca. 22 km) fra kysten. Staten har højhedsret over søterritoriet. Højhedsretten har sin oprindelse i de enevældige kongers ejendomsret over søterritoriet. Søterritoriet er i dag ikke undergivet ejendomsret, og kongens tidligere rettigheder administreres nu af fl ere ministerier. Højhedsretten indebærer, at der ikke uden tilladelse fra staten må foretages inddæmning eller opfyldning på søterritoriet eller anbringes faste anlæg. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7

9 til værdien af det, der ønskes beskyttet. Ved denne vurdering kan værdi fortolkes bredt. Ved vægtning af kystbeskyttelsens tekniske og miljømæssige kvalitet vil det bl.a. blive vurderet, om den tekniske løsning er afbalanceret i forhold til den ønskede beskyttelse. I vurderingen indgår både valg af kystbeskyttelsesmetode (f.eks. skræntbeskyttelse, bølgebrydere og/eller kystfodring) og en optimering af konstruktionen, så den ikke er større og mere omfattende end nødvendigt. Desuden vil konstruktionens påvirkning af nabostrækninger blive taget i betragtning. Anlægget bør således udformes, så eventuelle negative påvirkninger minimeres. Der stilles ligeledes krav om, at anlægget skal udføres med naturlige og uforurenede materialer, og om at anlægget ikke i sig selv må forringe miljøtilstanden på kysten. Ved valg af teknisk løsning og udformning af konstruktionen bør det overvejes i hvilket omfang, der skal tages hensyn til klimaændringer. Anlægget bør udformes så en eventuel påvirkning og mulig skade på omgivelserne minimeres. I den henseende skal det bemærkes, at anlæggets ejer er (økonomisk) ansvarlig for skade, som anlægget måtte påføre tredjemand. Spørgsmål om eventuel erstatning henhører under domstolene og afgøres efter de almindelige erstatningsregler. Hensyn til kystlandskabets bevarelse og naturens frie udfoldelse skal bl.a. vurderes ud fra bestemmelser i den fysiske planlægning og lovgivning om naturbeskyttelse. I vurderingen indgår så forskellige forhold som bevaring af værdifulde kystskrænter, herunder også fortsat nedbrydning af geologisk interessante skræntprofiler, visuelle forhold, det frie udsyn langs kysten, og det generelle forbud mod ændring i tilstanden af strandbredden. Med naturens frie udfoldelse menes, at en naturlig udvikling af kysten med aflejring og erosion, som følge af påvirkning fra vind, vandstand, bølger og strøm, så vidt muligt skal foregå uhindret. En eventuel kystbeskyttelse skal altså ikke unødigt forstyrre eller hindre disse naturlige og dynamiske processer. Hensyn til den rekreative udnyttelse og sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten vedrører navnlig offentlighedens mulighed for at benytte kysten. Her tænkes især på muligheden for i forbindelse med en kystbeskyttelsesforanstaltning at fastholde eller udbygge en strand. Endvidere skal den frie færdselsret langs stranden så vidt muligt sikres. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf Hensynene er ikke angivet i en prioriteret rækkefølge men vil blive vurderet og vægtet i den konkrete sag. Det betyder, at når Kystdirektoratet giver tilladelse til en kystbeskyttelse, må denne nødvendigvis tilpasses naturen på stedet, således at en uheldig påvirkning af kystmiljøet minimeres. For at opnå en accept fra naturbeskyttelsesmyndighederne kan det derfor, afhængig af den aktuelle beskyttelse, være nødvendigt at ændre og tilpasse projektet for at minimere påvirkningen af kystlandskabet. Det kan i særlige tilfælde blive nødvendigt at opgive gennemførelse af en kystbeskyttelsesforanstaltning af hensyn til bevarelse af kystlandskabet, selv om dette kan medføre tab af ejendom. 8

10 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse til at udføre kystbeskyttelsesforanstaltninger samt straffebestemmelser Det er grundejers ansvar at beskytte egen ejendom mod oversvømmelse eller erosion fra havet. Det er derfor ejerne af de ejendomme, der opnår beskyttelse ved et anlæg, der skal udføre kystbeskyttelsesforanstaltningerne og afholde udgifterne ved etablering, drift og vedligeholdelse. Det fremgår af lovens 16, at alle kystbeskyttelsesforanstaltninger, dvs. faste anlæg og andre foranstaltninger, både på kysten og søterritoriet, kun må udføres med tilladelse fra transportministeren. Ministeren har bemyndiget Kystdirektoratet til at træffe afgørelse i disse sager. Kystdirektoratet skal derfor give tilladelse til alle kystbeskyttelsesforanstaltninger, inden disse kan udføres. Dette gælder også selv om en kommunalbestyrelse efter lovens kapitel 1 a har truffet beslutning om udførelse af en kystbeskyttelsesforanstaltning, der omfatter flere ejendomme. Det påhviler derfor den enkelte grundejer at ansøge Kystdirektoratet om tilladelse til kystbeskyttelse som nærmere beskrevet i vejledningens kap. 4 og 5. Hvis flere nabogrundejere i enighed ønsker at etablere en fælles kystbeskyttelsesforanstaltning på deres ejendomme, skal de ligeledes søge tilladelse hos Kystdirektoratet til kystbeskyttelse som nærmere beskrevet i vejledningens kap. 4 og 5. Ønsker flere nabogrundejere at etablere en fælles kystbeskyttelsesforanstaltning både på egne ejendomme samt på ejendomme, hvis ejere ikke ønsker at deltage, kan de interesserede ejere anmode kommunalbestyrelsen om at søge kystbeskyttelsen gennemført efter bestemmelserne i kystbeskyttelseslovens kap. 1 a, som er nærmere beskrevet i vejledningens kap. 6. Hvis kommunalbestyrelsen beslutter, at kystbeskyttelsen skal gennemføres, skal kommunalbestyrelsen eller grundejerne tillige søge tilladelse hos Kystdirektoratet til kystbeskyttelse som nærmere beskrevet i vejledningens kap. 4 og 5. Ansvar for kystbeskyttelse 9

11 Hvis Kystdirektoratet enten ved besigtigelse eller fra andre erfarer, at der er etableret kystbeskyttelse uden, at der foreligger en tilladelse dertil, pålægger Kystdirektoratet den ansvarlige for anlæggets opførelse at søge anlægget lovliggjort, jf. vejledningens kap. 4 og 5. Hvis der ikke kan gives en tilladelse til bevarelse af anlægget, eller ejeren ikke ønsker at søge anlægget lovliggjort, vil Kystdirektoratet med en passende tidsfrist forlange anlægget fjernet og forholdene retableret. Er et anlæg etableret ulovligt efter 1. januar 2007, kan den til enhver tid værende ejer af ejendommen, hvorpå eller ud for hvilken anlægget er placeret, påbydes at fjerne anlægget, hvis det ikke er muligt at finde frem til vedkommende, som har opført anlægget, jf. 19 c i kystbeskyttelsesloven. Forud for udstedelse af et sådant påbud skal transportministeren ved henvendelse til den nuværende ejer, naboer og lokale myndigheder have sikret sig, at det ikke er muligt at fastslå, hvem der har foretaget den ulovlige handling. Transportministeren kan lade påbuddet tinglyse på ejendommen for ejerens regning. Hvis et påbud ikke efterkommes, kan sagen, jf. 19 d, indbringes for retten. Der kan idømmes tvangsbøder, indtil påbuddet er efterkommet. Vurderes det, at ejeren af anlægget, uanset tvangsbøder, ikke vil lovliggøre forholdet, kan den tidligere tilstand forlanges genskabt for ejerens regning. Der er udpantningsret for de udgifter, myndigheden måtte have i forbindelse hermed. Hvornår skal der søges om tilladelse til kystbeskyttelse? Ansvar for kystbeskyttelse 10

12 4. Kystdirektoratets sagsbehandling 4.1 Ansøgning til Kystdirektoratet Ved ansøgning om kystbeskyttelse anvendes et ansøgningsskema. Skemaet og den medfølgende vejledning kan findes på Kystdirektoratets hjemmeside eller den kan fås ved at kontakte Kystdirektoratet. En ansøgning til Kystdirektoratet skal som minimum indeholde: Adresse, matrikelnummer og landsejerlav for lokaliteten, hvor kystbeskyttelsen ønskes etableret, samt ansøgers adresse, hvis kystbeskyttelsen ikke etableres ud for ansøgers faste adresse. Repræsenteres ansøger af en kontaktperson (rådgiver, entreprenør el. lign.) skal dennes adresse ligeledes oplyses Oplysninger om hvad der søges om: Hvilken type kystbeskyttelse er der tale om (høfde, skræntfodsbeskyttelse m.v.), er det et nyt anlæg eller forstærkning eller renovering af et eksisterende anlæg osv. Sandsynliggørelse af at der er behov for kystbeskyttelse på lokaliteten Redegørelse for hvordan offentlighedens adgang til og passage langs kysten påvirkes af anlæggets opførelse Matrikelkort der viser anlæggets nøjagtige placering (dvs. anlæggets længde, afstand til kystlinjens middelvandstand, anlæggets afstand til ejendom). Matrikelkortet skal også angive naboejendomme til anlægget samt den eller de ejendomme, ud for hvilke anlægget skal placeres. Matrikelkort kan anskaffes ved kommunen eller på internettet, f. eks. fra miljøportalens hjemmeside Målsatte snittegninger der gør rede for konstruktionen, dens opbygning og materialevalg. Snittegningerne skal forsynes med koter i DVR90, dvs. højde i meter over daglig vande. Eksempler på snittegninger kan ses på Kystdirektoratets hjemmeside: Hvis ansøger repræsenteres af rådgiver/entreprenør, skal der foreligge samtykkeerklæring fra ejeren af matriklen om, at ejer er indforstået med repræsentationen, samt at ejer er indforstået med, at der anlægges kystbeskyttelse på ejendommen. Hvis kystbeskyttelsen strækker sig over flere matrikler, skal der foreligge samtykkeerklæringer fra alle berørte ejere Kystdirektoratets sagsbehandling 11

13 Hvis kystbeskyttelsen anlægges på søterritoriet, skal ansøgningen vedlægges søkort, hvor på anlægget er indtegnet Andet relevant materiale. Det er oftest en stor fordel, at der vedlægges fotos for at belyse sagen bedst muligt. Det er vigtigt, at de vedlagte fotos så godt som muligt illustrerer kystens beskaffenhed, og det bør også angives på matrikelkortet, hvor de enkelte fotos er taget 4.2 Den indledende behandling Når ansøgningen er modtaget kontrolleres det, om det modtagne materiale er tilstrækkeligt for en fuldstændig bedømmelse af ansøgningen. Det undersøges, om der er eksisterende kystbeskyttelser på den aktuelle strækning eller på nabostrækningerne, og i givet fald om Kystdirektoratet i sit arkiv har oplysninger om sådanne anlæg. Inden Kystdirektoratet sender projektet i høring foretages en indledende afvejning af hensynene i kystbeskyttelseslovens formålsparagraf. Kystdirektoratet foretager en vurdering af behovet for kystbeskyttelse. Der foretages en teknisk bedømmelse af projektet, og det vurderes, om nabostrækningerne vil blive påvirket af anlæggelsen af kystbeskyttelsesforanstaltningen (se bilag 1). Det vurderes endvidere, om der er behov for supplerende oplysninger, og om der skal gives forslag til eventuelle tilretninger af projektet. Der kan være forhold, som af forskellige grunde ikke er tilstrækkeligt belyst, og som derfor kræver en besigtigelse af lokaliteten. Undersøgelse af behovet for kystbeskyttelse Der er to principielt forskellige situationer, der kan være behov for at kystbeskytte imod: Havets erosion af kysten og oversvømmelse fra havet. Erosion af kysten kan på langt sigt medføre, at der også opstår risiko for oversvømmelse. Ved bedømmelse af behovet for erosionsbeskyttelse vurderes det, om erosionen af kysten er så kraftig, at en sikring af kystnær bebyggelse eller infrastruktur mod beskadigelse ved havets nedbrydning af klitter, kystskrænter og strandbredder er nødvendig. Generelt anses en erosionsbeskyttelse for nødvendig, når bebyggelse eller infrastruktur er truet af beskadigelse eller ødelæggelse inden for en kortere tidshorisont, typisk ca. 25 år. Dette fremgår af bemærkningerne til lov om ændring af lov om kystbeskyttelse nr. 311 af 19. april Kystdirektoratets sagsbehandling Ved bedømmelse af behovet for kystbeskyttelse mod oversvømmelse vurderes det, om der er risiko for oversvømmelse af det område, der ønskes beskyttet, og i givet fald hvilke værdier der vil blive berørt af en oversvømmelse. Behovet for en oversvømmelsesbeskyttelse vurderes ud fra sandsynligheden for den vejrsituation, som kan udløse en oversvømmelse, og ud fra omfanget af mulige skader på bebyggelse og infrastruktur samt eventuelt tab af menneskeliv. Områder, der jævnligt udsættes for oversvømmelse fra havet med deraf følgende skader på ejendom, skal kunne beskyttes. Det er dog ikke muligt at fastsætte et eksakt niveau for hvilken højvandssituation, beskyttelse anses for at være nødvendig til. Kystdirek- 12

14 toratet anbefaler normalt, at en højvandsbeskyttelse mindst skal kunne modstå en 50-års vandstand, dvs. en vandstandssituation, der optræder gennemsnitligt en gang hvert 50. år. Kystbeskyttelsessagerne har en meget forskelligartet karakter. De fleste sager drejer sig om udbedring, evt. udvidelse, af eksisterende kystbeskyttelsesanlæg, eller de drejer sig om etablering af nye anlæg på strækninger, der i forvejen er præget af kystbeskyttelsesforanstaltninger. En anden hovedgruppe af sager omhandler etablering af anlæg på hidtil uberørte kyststrækninger. Der skal foreligge tungtvejende grunde for at etablere kystbeskyttelsesanlæg langs kyststrækninger, der i forvejen er uberørte af sådanne anlæg. Jo mere værdifulde kyststrækningerne anses for at være ud fra kystdynamiske, geologiske, landskabelige eller biologiske hensyn, jo større krav stilles der til begrundelsen for etableringen af anlægget. At en grundejer ønsker at forhindre, at vedkommendes grundareal formindskes, eller at man ønsker at beskytte værdifulde landskabs- eller kulturhistoriske elementer er ikke i sig selv tilstrækkelig argumentation for at få tilladelse til at gennemføre kystbeskyttelsesforanstaltninger. Finder Kystdirektoratet på grundlag af de indledende vurderinger, at en ansøgning efter 16 ikke lever op til formålsparagraffen, vil der blive givet afslag på ansøgningen uden en høring af andre myndigheder. Inden den endelige afgørelse træffes, vil ansøgeren have mulighed for at komme med en udtalelse. 4.3 Høring af myndigheder Efter den indledende behandling sendes ansøgningen i høring. Dette sker for at afgøre, om projektet er foreneligt med hensynet til naturen samt andre offentlige og private interesser. Kystdirektoratet hører altid kommune og Miljøministeriets miljøcenter. Derudover høres andre myndigheder i det omfang kystbeskyttelsesforanstaltningen har relevans for deres administrationsområde. Dette kan f.eks. være: By- og Landsskabsstyrelsen Kulturarvsstyrelsen Farvandsvæsenet Fiskeriinspektoratet Søfartsstyrelsen Kystdirektoratets sagsbehandling 13

15 Sagsoplysning og høringer ansøgning fra en eller flere enige grundejere til Kystdirektoratet Indhentning af supplerende materiale Kystdirektoratet Høringer: Kommune Farvandsvæsenet Fiskeriinspektoraterne Søfartsstyrelsen Miljøcentrene Kulturarvsstyrelsen Hvornår: altid anlæg på søterritoriet og kystfodring altid ved gravning Orienteringer: Naboer (orientering) De 4 (5) foreninger Hvornår: altid altid Teknisk behandling Tilladelse eller afslag Orienteringer ved kopi af tilladelse el. afslag: Alle høringsparter Naboer De 4 (5) foreninger Andre Hvornår: altid altid altid ved klager I kapitel 5 findes en orientering om de forskellige love, bekendtgørelser og andre administrative forskrifter, som kan have betydning i forbindelse med administration af sager om kystbeskyttelse. Når Kystdirektoratet sender en ansøgning i høring, vil høringsmaterialet efter behov indeholde oplysninger om: Hvad der søges om (type og dimensioner) Hvor anlægget skal placeres Hvilket formål anlægget har Luftfoto Registrering af eksisterende konstruktioner Hvilke informationer Kystdirektoratets arkiver indeholder for den aktuelle lokalitet og det omkringliggende område 4.4 Høringsparternes udtalelser Kommunen Kommunen høres i alle sager om kystbeskyttelse. Kommunen påser lokale forhold, og hvorvidt etableringen af kystbeskyttelse er i konflikt med de områder, som varetages af kommunen. Det vil være naturligt, at kommunen i forbindelse med høringen forholder sig til: Kystdirektoratets sagsbehandling Hvorvidt foranstaltningen er i overensstemmelse med kommunens planer for områdets fremtidige udvikling Hvorvidt der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for landdelen af anlægget, om der anbefales udarbejdet en VVM-redegørelse for den 14

16 del af anlægget, der måtte ligge på søterritoriet, og om der eventuelt kan udarbejdes en fælles VVM-redegørelse Hvorvidt der findes andre kystbeskyttelsesanlæg i området, og om der i den forbindelse er behov for koordinering Hvorvidt der er en konflikt med nationale og internationale naturbeskyttelsesinteresser Hvorvidt der er konflikt med naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer i kommunen Hvorvidt området er fredet ved fredningskendelse Hvilke passagemuligheder der findes langs kysten Hvorvidt der i øvrigt er forhold, som strider imod interesser, som kommunen varetager Miljøministeriet Miljøministeriets miljøcentre høres altid. Høringssvarene kan f.eks. indeholde oplysninger om: Der kan gives de eventuelt nødvendige dispensationer fra naturbeskyttelseslovens 15 om strandbeskyttelseslinjen og 8 om klitfredning Der er en konflikt med nationale og internationale naturbeskyttelsesinteresser, herunder om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering forud for endelig stillingtagen Der i øvrigt er forhold, som strider imod interesser, som varetages af miljøcentrene Derudover høres By- og Landskabsstyrelsen i større sager samt sager med særlige interesser. Kulturarvsstyrelsen I sager, hvor et kystbeskyttelsesanlæg eller en kystfodring også berører søterritoriet foretages en høring af Kulturarvsstyrelsen, hvis der i forbindelse med arbejdets udførelse skal graves i havbunden. Styrelsen vurderer, om der er mulighed for at påtræffe fortidsminder eller skibsvrag på den berørte del af søterritoriet, og om der skal forlanges gennemført en marinarkæologisk forundersøgelse for ansøgerens regning. Hvis der gennemføres en forundersøgelse, afgør styrelsen efterfølgende, om der skal stilles vilkår om sikring eller udgravning af eventuelle påtrufne fortidsminder eller vrag. Desuden høres styrelsen i sager, hvor et ældre dige berøres, for at få afklaret om diget måtte være beskyttet som fortidsminde. Farvandsvæsenet Farvandsvæsenet høres alene, når der er tale om anlæg, der berører søterritoriet (bølgebrydere, kystfodringer og høfder). I udtalelsen skal der tages stilling til vilkår for eventuel midlertidig eller permanent afmærkning af hensyn til skibsfartens sikkerhed. Kystdirektoratets sagsbehandling 15

17 Fiskeriinspektoratet Fiskeriinspektoratet høres kun i sager, der berører søterritoriet. Inspektoratet udtaler sig primært om, hvorvidt en fortrinsret til at sætte bundgarn kan krænkes, og om der i den forbindelse skal stilles vilkår om erstatning for midlertidigt eller permanent tab af fiskeri. Søfartsstyrelsen Søfartsstyrelsen høres kun i sager, der berører søterritoriet. Søfartsstyrelsen udtaler sig om, hvorvidt anlægget eller arbejdet i forbindelse med etableringen af anlægget har konsekvenser for den frie sejlads eller sejladssikkerheden. Styrelsen kan i den forbindelse stille vilkår om risikoreducerende tiltag. 4.5 Orientering af berørte parter Samtidig med at sagen sendes i høring, underrettes ejere af naboejendomme og andre, som kan blive berørt af projektet, skriftligt om ansøgningen. Hvis projektet skønnes at være af væsentlig betydning for området eller at have almindelig offentlig interesse, skal ansøgningen tillige offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside og eventuelt i stedlige blade. Endvidere orienteres interesseorganisationerne Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Grundejernes Landsorganisation og Fritidshusejernes Landsforening. Ligger kystbeskyttelsesforanstaltningen i et internationalt naturbeskyttelsesområde orienteres desuden Dansk Ornitologisk Forening. Ligeledes orienteres Kort- og Matrikelstyrelsen, hvis kystbeskyttelsesforanstaltningen anlægges på søterritoriet. Indeholder et høringssvar en indsigelse eller en anmodning om supplerende oplysninger eller materiale, forelægges det ansøgeren til udtalelse. Ligeledes skal eventuelle indsigelser fra de orienterede parter forelægges ansøgeren til udtalelse. De indkomne indsigelser og udtalelser indgår i den videre sagsbehandling. Inden den endelige afgørelse sendes et varsel om et eventuelt afslag, hvortil ansøger har mulighed for at komme med bemærkninger. 4.6 Afsluttende behandling Efter høringen afgør Kystdirektoratet sagen på baggrund af: Høringssvarene med de respektive myndigheders vurdering og stillingtagen mht. dispensationer og tilladelser Eventuelle bemærkninger fra ejere af naboejendomme og fra offentligheden Egne undersøgelser Kystdirektoratets sagsbehandling En eventuel konsekvensvurdering i relation til internationale naturbeskyttelsesområder En eventuel VVM-redegørelse 16

18 Ved ansøgning om anlæg i eller nær internationale naturbeskyttelsesområder skal Kystdirektoratet sikre, at der er eller bliver foretaget en vurdering af, om den ansøgte foranstaltning indebærer forringelse af forholdene for de naturtyper og -arter, som er udpegningsgrundlag for området. Vurderingen foretages i henhold til bekendtgørelse nr. 874 af 2. september 2008 om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (habitatbekendtgørelsen vedrørende søterritoriet). De sager, der omhandler flere ejendomme, er efter bekendtgørelser til naturbeskyttelsesloven undtaget fra naturbeskyttelseslovens bestemmelser i 3, stk. 1-3 om beskyttede naturtyper, 8, stk. 1 om klitfredning samt 15, stk. 1 om strandbeskyttelseslinjen (se nærmere i afsnit 5.1). De hensyn, som skal tilgodeses efter naturbeskyttelsesloven, varetages i stedet af Kystdirektoratet, når der træffes afgørelse efter kystbeskyttelsesloven. 4.7 Vilkår for tilladelse En tilladelse til etablering af kystbeskyttelse vil normalt indeholde en række standardvilkår. Tilladelsen gives bl.a. kun på de vilkår, at kystbeskyttelsesanlægget skal tinglyses på ejendommen, og at anlægget ikke må udvides eller ændres uden tilladelse fra Kystdirektoratet. Det er ligeledes et vilkår, at ejeren skal vedligeholde anlægget i forsvarlig stand, samt at ejeren skal ændre eller fjerne anlægget, hvis der viser sig uforudsete, skadelige virkninger som følge af anlæggets etablering. Endvidere stilles der betingelse om, at tilladelsen skal udnyttes inden for en nærmere fastsat periode. Kystdirektoratet kan supplere tilladelsen med yderligere vilkår. Kystbeskyttelse i Danmark En undersøgelse udført i viser, at der på Danmarks ca km indre kyster på daværende tidspunkt var anlagt mere end: 900 km diger Kystdirektoratets sagsbehandling 17

19 18

20 5. Dispensationer og anden relevant lovgivning 5.1 Naturbeskyttelsesloven Naturbeskyttelsesloven indeholder en række bestemmelser, hvor navnlig følgende kan være af betydning for behandling af sager om kystbeskyttelse: 3 om beskyttede naturtyper, 8 om klitfredning, 15 om strandbeskyttelseslinje og 22 om færdselsret på stranden. Endvidere kan et kystområde være fredet efter lovens 51. Fiskeriloven Planloven Museumsloven Råstofloven Kystbeskyttelsesloven Søterritoriet Naturbeskyttelsesloven Kystlinie Klitfrednings- og strandbeskyttelseslinie ( m) 24 NM 12 NM Beskyttede naturtyper Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttede naturtyper ( 3) administreres af kommunerne. Efter 3 er søer, udpegede vandløb, heder, moser og lignende, strandenge og strandsumpe samt ferske enge og biologiske overdrev beskyttet mod ændringer i tilstanden. Der er i bekendtgørelse nr af 20. november 2006 om beskyttede naturtyper fastsat regler om, at der ikke kræves dispensation fra naturbeskyttelseslovens bestemmelser i 3 til kystbeskyttelsesanlæg langs flere ejendomme, hvortil der på forhånd er meddelt tilladelse i henhold til kystbeskyttelsesloven. Dispensationer og anden relevant lovgivning 19

21 Den her nævnte undtagelse gælder kun for naturtyperne heder, strandenge og strandsumpe samt ferske enge og biologiske overdrev, og kun for ejendomme, der den 1. juli 1992 lå i byzone eller sommerhusområde, dvs. ejendomme på arealer, der er udlagt til byzone eller sommerhusområde efter den 1. juli 1992, er ikke undtaget dispensation. I kystbeskyttelsessager, der involverer flere ejendomme, eller hvor ejendommen er beliggende i byzone eller sommerhusområde, varetager Kystdirektoratet de hensyn, der skal tilgodeses efter naturbeskyttelsesloven. Klitfredningslinjen Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om klitfredningslinjen administreres af By- og Landskabsstyrelsen. Der findes kun klitfredede arealer langs Jyllands vestkyst. Dispensationsansøgninger behandles af det pågældende miljøcenter. Efter anmodning fra Kystdirektoratet vurderer miljøcentret det ansøgte kystbeskyttelsestiltag. I de tilfælde hvor miljøcentret kan anbefale, at den ansøgte foranstaltning udføres, oplyses det over for Kystdirektoratet, at der kan forventes en dispensation, evt. på nærmere fastsatte vilkår. Hvis vurderingen falder negativt ud, vil myndigheden meddele Kystdirektoratet, hvorfor der ikke kan forventes meddelt dispensation fra klitfredningslinjen. For meddelelse af dispensation til ansøgeren forholdes på samme måde, som ved meddelelse af dispensation efter naturbeskyttelseslovens 15 om strandbeskyttelseslinjen. I de tilfælde hvor det ikke er nødvendigt at dispensere, dvs. i de situationer, hvor der er tale om kystbeskyttelse ud for flere ejendomme, hvortil der på forhånd er meddelt tilladelse efter lov om kystbeskyttelse, vil miljøcentret efter anmodning fra Kystdirektoratet afgive en udtalelse om de klitfredningsmæssige og landskabelige forhold. Strandbeskyttelseslinjen Såfremt kystbeskyttelsesforanstaltninger kræver en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, skal dispensationen søges hos det pågældende miljøcenter. Det gælder for de situationer, hvor der er tale om kystbeskyttelse ud for enkeltejendomme eller kystbeskyttelse, der er opført langs flere ejendomme uden at der foreligger en tilladelse til kystbeskyttelsen, jf. naturbeskyttelseslovens 15. Hvis miljøcentret på grundlag af en samlet vurdering af ansøgningen finder, at projektet kan gennemføres, eventuelt på nærmere fastsatte vilkår, meddeles dette til Kystdirektoratet med oplysning om, at der kan dispenseres fra strandbeskyttelseslinjen. Dispensationer og anden relevant lovgivning Hvis miljøcentret finder, at det ikke vil være muligt at dispensere fra strandbeskyttelseslinjen, meddeles Kystdirektoratet dette med en begrundelse for, hvorfor dispensationen ikke kan gives. Det er en forudsætning for udnyttelsen af en tilladelse til kystbeskyttelse, at der foreligger en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. 20

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse Vejledning til Lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Sammenskrivning af lov om kystbeskyttelse

Sammenskrivning af lov om kystbeskyttelse Sammenskrivning af lov om kystbeskyttelse Dette er en uofficiel sammenskrivning af lov nr. 108 af 5. marts 1988 om kystbeskyttelse som ændret ved 96 i lov nr. 9 af 3. januar 1992 om naturbeskyttelse 1,

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Miljø og Natur. Kystbeskyttelse. Administrationsgrundlag

Miljø og Natur. Kystbeskyttelse. Administrationsgrundlag Miljø og Natur Kystbeskyttelse Administrationsgrundlag 1. Indledning...3 2. Formål...3 2.1 Kystbeskyttelse...3 3. Love og regler...4 3.1 Kystbeskyttelse...4 3.1.1 Sagstyper...4 4. Kommunen som høringsmyndighed...5

Læs mere

Klagen til Miljøministeriet. Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund. Miljøministeriets afgørelse

Klagen til Miljøministeriet. Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund. Miljøministeriets afgørelse Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund Miljøministeriets afgørelse Afgørelse i sag om klage over Kystdirektoratets afgørelse om tilladelse til bevarelse

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af større anlæg på søterritoriet. Husk at læse

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse.

B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse. B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse. Af Pia Kjærsgaard (DF), Jørn Dohrmann (DF), Mikkel Dencker (DF), Anita Knakkergaard (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Peter Skaarup (DF), Walter

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010)

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Retningslinjerne for badebroer er ikke tænkt som faste regler, men retningslinjerne skal danne udgangspunkt

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

(See attached file: Rågeleje Strandvej tilladelse til kystbeskyttelse.pdf)

(See attached file: Rågeleje Strandvej tilladelse til kystbeskyttelse.pdf) From: tfors@gribskov.dk Sent: 19. juni 201412:19:40 To: Marianne Jakobsen (mja) Cc: Subject: Tilladelse til kystsikring Hej Marianne, jeg sender her som aftalt ansøgning om tilladelse til retablering af

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Emne Velkommen Hvad er en VVM Projektbeskrivelse VVM-resultat Vandløbsregulering Bidragsfordeling Spørgsmål Aktør Michael Kappendrup Bay Rasmus Kruse

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis den 16. april 2008.

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis den 16. april 2008. Advokat Henrik Horn Andersen Det Gule Pakhus Havnepladsen 3A, 1 5700 Svendborg Vand- og naturområdet J.nr. ODE-421-00060 Ref. LOKNU Den 16. april 2008 Vedr.: Tilladelse til klapning af 44 m 3 oprensningsmateriale

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014. v/ Kim Boye - kbo@niras.dk

Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014. v/ Kim Boye - kbo@niras.dk Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014 v/ Kim Boye - kbo@niras.dk Hvem er NIRAS og jeg? Multi-diciplinær rådgivende virksomhed 1.400 ansatte Årlig omsætning: 1.000 mio.kr

Læs mere

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne.

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00443/-00444/- 00445 Ref. pen Den 8. marts 2007 Ansøgninger om indvindingstilladelse i tidligere

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen

Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen 1 Høfderne ved Gl. Skagen ligger generelt passive inde på stranden efter stranden blev trykudlignet igen efter en periode hvor rørene var rykket op. SIC Skagen Innovations

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Advokaterne Foldschack & Forchhammer Line Barfod Skindergade 23Postboks 2257 1019 København K

Advokaterne Foldschack & Forchhammer Line Barfod Skindergade 23Postboks 2257 1019 København K Advokaterne Foldschack & Forchhammer Line Barfod Skindergade 23Postboks 2257 1019 København K Kystdirektoratet J.nr. 13/00805-186 Ref. Hans Erik Cutoi-Toft 26-06-2014 Afslag på ansøgning om tilladelse

Læs mere

Kystbeskyttelsesprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn

Kystbeskyttelsesprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Kystbeskyttelsesprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn En Kap. 1A sag rejst af Fredensborg Kommune Ved Plan- og Klimachef Christian Peter Ibsen Fredensborg Kommune Sletten Havn Fredensborg Humlebæk Nivå

Læs mere

Beskyt din ejendom mod stormflod

Beskyt din ejendom mod stormflod Beskyt din ejendom mod stormflod Idékatalog Stormrådet 2 Indledning Formålet med dette idékatalog er at give en oversigt over, hvordan man kan beskytte sin ejendom mod oversvømmelse i forbindelse med høj

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger.

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Afgørelse

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.2015 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til en ny

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Side 1 af 7 Se udsendelsesliste side 5 TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Endelig godkendelse til regulering (rørlægning) af en

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ. Afgørelse om badebrosdelen af et badebrosanlæg ved Badevej ud fra matr.nr. 311a Vejlby By, Risskov

TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ. Afgørelse om badebrosdelen af et badebrosanlæg ved Badevej ud fra matr.nr. 311a Vejlby By, Risskov TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune Risskov Badebro Att: Formand Per Lykke Jacobsen Skrænten 5 8240 Risskov Mail:perlykke@oncable.dk og Digital Post Side 1 af 12 Afgørelse om badebrosdelen af et badebrosanlæg

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport Modtag din post digitalt - Tilmeld dig via NemBorger på www.helsingorkommune.dk Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A 3060 Espergærde Mailet dd Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Mørdrupvej

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Kystsikringslaget - Ålsgårde Boderne Ellekilde (Vedtaget 14-08-2000, godkendt 14.08.2001). 1. Kystsikringslagets dannelse Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende.

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende. Helle Lauenborg Nielsen Byvej 16 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg Teknik og Miljø 2012 Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020 Omø Renseanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund...3 2 Tillæggets omfang...3 2.1 Erhvervelse af rettigheder...3 2.2

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere