Praktisk væsketerapi til kirurgiske patienter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktisk væsketerapi til kirurgiske patienter"

Transkript

1 Praktisk væsketerapi til kirurgiske patienter

2 1. Baggrund s Planlægning af væsketerapi Formål s. 4 Praktisk udførelse s Erstatning af tab - Erstatning af normale væsketab s. 5 - Erstatning af abnorme tab s Væskeoversigt s Hvordan håndteres - Hyponatriæmi s. 8 - Hypernatriæmi s. 9 - Hypokaliæmi s Hyperkaliæmi s Vurdering af væskebalance Anamnese s. 26 Objektiv undersøgelse s. 26 Parakliniske undersøgelser s. 26 Perspiratio s. 26 Minimal urinproduktion s Cases Case 1: Patient med ileus s. 16 Case 2: Patient efter større gastrointestinal kirurgi s. 18 Case 3: Patient efter mindre gastrointestinal kirurgi s. 20 Case 4: Patient med akut abdomen s. 21 Case 5: Patient med akut gastrointestinal blødning s. 22 Case 6: Patient med ny ileostomi s. 24 Case 7: Patient med opkastninger eller aspirater s. 26 Supplerende litteratur s. 28 Egne noter s. 29 ISBN nr

3 1. Baggrund En ny dansk opgørelse har vist, at danske lægers viden om perioperativ væskebehandling generelt er lille 1, og at der mangler instrukser/retningslinier for væske- og elektrolytbehandling på de kirurgiske afdelinger. Dette er uhensigtsmæssigt, idet kontrollerede kliniske undersøgelser har vist, at væsketerapi efter klart fastlagte retningslinier har en positiv effekt på det kliniske forløb 2, 3. Væsketerapi bør derfor være en integreret del af den kirurgiske behandling. Undersøgelser har vist, at tilrettelæggelse af den perioperative væskebehandling efter såvel større som mindre kirurgi kan: nedsætte morbiditeten forkorte rekonvalescensen Dette hæfte er et praktisk værktøj, der dels indeholder en oversigt over de almindeligst anvendte infusionsvæsker, dels angiver forslag til væskebehandling ved forskellige hyppigt forekommende tilstande på en kirurgisk afdeling. Hæftet fokuserer udelukkende på væsketerapi. Med hensyn til regelret ernæringsterapi henvises til hæftet Ernæringsterapi mål og midler Holte K, Bach V, Engquist A, et al.: Perioperativ væsketerapi: En spørgeskemaundersøgelse. UfL 2005; 167: Brandstrup B, Tønnesen H, Beier-Holgersen R et al.: Effects of intravenous fluid restriction on postoperative complications: Comparison of two perioperative fluid regimens. A randomized, assessor-blinded multi-center trial. Ann Surg 2003: 238; Holte K, Klarskov B, Christensen DC, Lund C, Grubbe Nielsen K, Bie P, Kehlet H: Liberal vs. restrictive fluid administration to improve recovery after laparoscopic cholecystectomy. Ann Surg 2004; 240: Ladefoged K, Staun M, Rasmussen HH et al.: Ernæringsterapi mål og midler. 3. udgave ISBN nr

4 2. Planlægning af væsketerapi Væskestatus vurderes ud fra: Væskeregnskab (måling af indgift og tab) Registrering af vægt (vægtændringer) Klinisk vurdering (anamnese, objektiv undersøgelse og blodprøver) Ingen enkeltstående parametre afspejler hydreringsgraden eller væskefordelingen i kroppen. Efter få dages væskebehandling bliver der uoverensstemmelse mellem kumuleret (opsummeret) væskebalance og kropsvægten. Fejlskøn af væsketab, manglende registrering, anvendelse af forskellige vægte, præoperativ tarmudrensning, vægten af kirurgisk fjernede præparater og katabole vævstab kan give store unøjagtigheder i væskebalancen. Ved ukompliceret elektiv operation skal man stile mod den præoperative vægt. Ved akutte kirurgiske tilstande med interne væskeforskydninger kan vægten ikke altid anvendes til vurdering af væskebehovet. Vejning giver med visse forbehold det mest korrekte udtryk for væskebalancen. Notér altid vægt ved indlæggelsen. Formål Erstatning af normale væske- og elektrolyttab Erstatning af abnorme væske- og elektrolyttab Erstatning/korrektion af underskud eller overskud af væske og elektrolytter Ved planlægning af væskebehandling skal der tages hensyn til behovet for ernæring. 4

5 Praktisk udførelse Alle patienter med længerevarende eller komplicerede forløb bør have ført et væskeregnskab og vejes dagligt. Dette gælder f.eks. patienter med: Store væskeforskydninger (ileus, absces) Mistanke om for lille væskeindtag Abnorme væsketab (ny ileostomi, diarré, opkastninger) Abnorme laboratorieværdier (K +,Na +, kreatinin) Usikker væskestatus Større blodtab Såfremt der er større væske- og elektrolytforskydninger, bør der udarbejdes en detaljeret plan (planlægningsskema) for udregning og ordination af væske, elektrolytter, blodprodukter og ernæring. 3. Erstatning af tab Erstatning af normale tab Erstatning af normale væsketab (perspiratio insensibilis og diurese) pr. kg legemsvægt (normal vægt): Kan erstattes med i.v. kalium-natrium-glukose infusionsvæske (20 mmol K +, 40 mmol Na +, 50 g glukose pr. liter). Ved vægt < 70 kg ca. 2 liter dagligt Ved vægt > 70 kg ca. 3 liter dagligt Efter 1-2 døgn bør der påbegyndes ernæringsbehandling, såfremt patienten ikke kan spise tilstrækkeligt. 5

6 Erstatning af abnorme tab Indhold og erstatning ved gastrointestinale tab Ca. indhold pr. liter Forslag til erstatning pr. liter tabt sekret Sekreter Na + (mmol/l) K + (mmol/l) Ventrikelaspirat ml isot. NaCl og 500 ml K + -Na + -Glukose Ileostomi ml isot. NaCl, K + -supplement (per os) Kolostomi ml K + -Na + -Glukose Diarré (1-2 l/døgn) ml K + -Na + -Glukose Ovenstående forudsætter normal elektrolytstatus. Ved alle store væsketab bør plasmakoncentrationen af Na +,K + og kreatinin kontrolleres. Syre-base status bør kontrolleres ved: Påvirket respiration Hypovolæmi (risiko for metabolisk acidose) Store kaliumtab (risiko for metabolisk baseose) Opkastninger/ventrikelaspirat (risiko for metabolisk baseose og ioniseret hypokalkæmi) 6

7 4. Væskeoversigt Infusionsvæske Natrium (mmol/l) Kalium (mmol/l) Glukose (g/l) ca. kj (kcal)/l Isotonisk natriumklorid Kalium-natrium-glukose (200) Isotonisk glukose (200) Kalium-natriumklorid Kaliumklorid-glukose (140) Ringer lactat Ringer acetat Voluven Macrodex

8 5. Hvordan håndteres hyponatriæmi, hypernatriæmi, hypokaliæmi og hyperkaliæmi Hyponatriæmi Definition P-Na + under 135 mmol/l. Årsager Fortynding - vandretention (hjerte- og leverinsufficiens) - for stor vandindgift (f.eks. isotonisk glukose) Natriumtab ved - opkastninger - ileostomi - ileus Symptomer og kliniske fund Uspecifikke - hovedpine, træthed, konfusion. I svære tilfælde koma og kramper. Behandling Afhænger af årsagen. Et lavt p-na + skyldes oftest vandoverskud, men kan også skyldes store Na + -tab (ileostomi og ileus). De to tilstande kan ofte skelnes ved måling af U-Na +. U-Na + < mmol/l tyder på Na + -mangel. P-Na + bør korrigeres langsomt over ca. 2 døgn. Vandoverskud Væskerestriktion og øget salt i kosten Evt. diuretika (husk kontrol af p-k + ) Natriummangel Isotonisk NaCl typisk 2-3 liter/døgn udover normale tab (selvfølgelig afhængig af tabets størrelse) 8

9 Hypernatriæmi Definition P-Na + over 145 mmol/l. Årsager Vandmangel (nedsat vandindtagelse og/eller øget vandudskillelse) - Osmotisk diurese (hyperglykæmi) - Diuretikabehandling Natriumoverskud - Overdosering med NaCl Symptomer og kliniske fund Tørst, koncentreret urin. I svære tilfælde uspecifikke neurologiske symptomer. Behandling Afhænger af årsagen. P-Na + bør korrigeres langsomt (risiko for hjerneødem). Vandmangel Behandles bedst med vand per os eller via sonde Evt. som isotonisk glukose infusionsvæske Natriumoverskud Natriumrestriktion og i øvrigt som ved vandmangel, evt. suppleret med diuretika 9

10 Hypokaliæmi Definition P-K + under 3,5 mmol/l. Årsager Manglende erstatning af normale tab/underskud Abnorme kaliumtab - Renalt (diuretika) - Stressreaktion (aldosteron) - Gastrointestinalt (ileus, ileostomi) Intern kaliumforskydning - Insulinpåvirkning - Metabolisk baseose Symptomer og kliniske fund Oftest symptomløs. I svære tilfælde uspecifikke symptomer (muskeltræthed, paralytisk ileus, ventrikelretention). Behandling Lettere hypokaliæmi (p-k + : 3,2-3,5 mmol/l) kræver sjældent behandling. Det er ikke muligt at beregne det nøjagtige kaliumunderskud ud fra en p-k + værdi. P-K + under 3,0 mmol/l betyder som oftest, at der mangler mindst mmol K +. En tommelfingerregel er at beregne kalium-deficit (mmol) som: [normal p-k + - aktuelle p-k + ] x vægt Eksempel: Aktuel p-k + 3,0 mmol/l og vægt 70 kg. Deficit: (4,0 3,0) x 70 = 70 mmol K +. Ved p-k + < 3,2 mmol/l behandles normalt med kalium per os. Ved behov for i.v. behandling gives ca. 25 mmol K + /time (infusionshastighed maks. 0,5 mmol/kg/time). Er p-k + ikke steget efter indgift af en beregnet kalium-mængde, gentages dosis. Dosering per os er den samme som doseringen i.v. 10

11 Profylakse Erstatning af normale kaliumtab. Det normale daglige kaliumtab er ca mmol, hvilket svarer til: 50 ml kalium-mixtur (50 mmol K + ) eller 5 tbl. Kaleorid (750 mg ~10 mmol K + pr. tablet) eller 2-3 liter K + -Na + -Glukose infusionsvæske eller 1 liter K + -NaCl infusionsvæske eller 1 liter KCl-Glukose infusionsvæske Kaliumindhold i dagligvarer: Appelsin- og æblejuice (30-40 mmol K + /l) Mælk (35 mmol K + /l) 1 banan (~100 g) 11 mmol K + 11

12 Hyperkaliæmi Definition P-K + over 5,0 mmol/l. Årsager Nedsat udskillelse pga. nedsat nyrefunktion - Hypovolæmi (prærenalt nyresvigt) - Kronisk nefropati Øget kaliumfrigørelse fra cellerne - Vævshenfald Kaliumoverdosering specielt i forbindelse med kaliumbesparende diuretika Symptomer og kliniske fund Uspecifikke - kvalme, opkastninger, muskelsvækkelse. I svære tilfælde EKG-forandringer med ekstrem bradykardi, høje teltformede T-takker, ventrikelflimmer og hjertestop. Behandling Ved p-k + < 6,0 mmol/l uden symptomer er specifik behandling ikke nødvendig. Kaliumbesparende diuretika og kaliumholdige infusionsvæsker pauseres. Gentag p-k + målingen. Overvej årsagen. Akut behandling ved p-k + > 6,0 mmol/l uden symptomer: 1. Seponér kaliumholdige infusionsvæsker. Diuresen sikres med diuretika og isotonisk NaCl 2. Supplér evt. med Resonium (se næste side) 12

13 Ved symptomgivende hyperkaliæmi skal patienten monitoreres (EKG og b-glukose), evt. på intensivafdeling. Behandlingen kan være ét eller flere af nedenstående principper: 1. Glukose 50% (500 g/l), 100 ml tilsat 10 IE hurtigtvirkende insulin over min. 2. Kalciumklorid 0,5 mmol/ml i.v., 5-10 ml langsomt (over 5-10 min.) 3. Resonium. Giv opløsningen rektalt eller per os (se Lægemiddelkataloget) mmol NaHCO 3 84 g/l hurtigt i.v. 5. Dialyse 13

14 6. Vurdering af væskebalance Vurdering af væskebalancen kan ikke baseres på en enkelt parameter, men kræver en samlet klinisk vurdering. I denne indgår oplysninger fra anamnesen og den objektive undersøgelse understøttet af parakliniske undersøgelser (blodprøver og røntgen af thorax). Anamnese: Skal indeholde oplysninger om føde- og væskeindtag opkastninger diarré blødning symptomer på ileus tørst og mundtørhed svimmelhed træthed konfusion vandladning Objektiv undersøgelse: hudturgor mundhule (tørhed) halsvenefylde ødemer stetoskopi af lunger (krepitation ved lungestase) puls og blodtryk normal vægt urinens farve (koncentreret?) Parakliniske undersøgelser Hæmoglobin, kreatinin, K +,Na +, albumin. Der er dog ingen af disse, som alene kan afgøre, om patienten er under- eller overhydreret. Hos indlagte patienter suppleres den daglige anamnese, objektive undersøgelse og blodprøvesvar med det egentlige væskeregnskab, dvs. det forudgående døgns indgift og udgift. Perspiratio Udgør ml pr. døgn (10 ml/kg/døgn) og øges ikke væsentligt ved febrilia. 14

15 Minimal urinproduktion Raske personer kan klare sig med en urinproduktion på ca ml pr. døgn (10 ml/kg/døgn) forudsat, at nyrerne har maksimal koncentrationsevne. Under operationen og hos den nyopererede patient er der pga. det hormonelle stress-respons nedsat urinproduktion. Dette er et normalt fysiologisk fænomen, hvorfor man de første 1-2 dage efter et større kirurgisk indgreb må acceptere en urinproduktion i størrelsesordenen ml pr. døgn. Hos langvarigt kritisk syge patienter kan nyrefunktionen være påvirket, hvorfor der skal tilstræbes en døgndiurese, som er større end hos en rask person. Ved stigende kreatinin skal der tilstræbes en døgndiurese på minimum ml ved at øge væskeindgiften. 15

16 7. Cases Case 1: Patient med ileus Klinisk problemstilling Væskeophobning i tarmlumen samt opkastninger og dermed isotonisk væskeunderskud. Typisk væsketab 1. Til tarmlumen tabes ekstracellulærvæske, hvilket i praksis svarer til isotonisk NaCl. 2. Ved gentagne opkastninger eller stort ventrikelaspirat tabes sekret med lavere indhold af Na + end i plasma samt brintioner og/eller bikarbonat, hvilket kan føre til syre-base-forstyrrelser (se case 7). Målinger Blodprøver: Hb, K +,Na +, kreatinin. Andet: BT, puls, vægt. 16

17 Forslag til væskebehandling Akut De abnorme tab (tarmlumen og opkastninger) erstattes primært med isotonisk NaCl, f.eks. 2 liter de første ca. 4 timer. De normale tab erstattes med f.eks. K + -Na + -Glukose infusionsvæske (typisk 2 liter ved vægt < 70 kg og 3 liter ved vægt > 70 kg). De næste dage Afhængig af væskeregnskab (inkl. elektrolytter), kredsløb og nyrefunktion. Her følges retningslinier for patient efter større kirurgi (se case 2). Monitorering Diurese, vægt, væskeregnskab, blodprøver (Hb, K +,Na +, kreatinin). Faldgruber Smerter kan påvirke puls og blodtryk, hvorved hypovolæmi kan overses. Væskemængden i tarmlumen er ukendt, og man kan derfor risikere både over- og underhydrering. Syre-base-forstyrrelser medfører en risiko for forskydninger i kalium-koncentrationen i blodet oftest hypokaliæmi. 17

18 Case 2: Patient efter større gastrointestinal kirurgi Klinisk problemstilling Patienten kan være over- eller underhydreret, og det kan være vanskeligt at vurdere klinisk. 1. Præoperative væskeforstyrrelser kan være ukorrigerede. 2. Intraoperativt kan der være givet mere eller mindre væske end svarende til tabene. 3. Postoperativt kan der være opkastninger og/eller tarmparalyse med væsketab til tarmlumen. Dræntab kan undertiden være af en sådan størrelsesorden, at de skal erstattes. Typisk væsketab Præoperativt kan der være abnormt tab til tarmlumen og opkastninger samt evt. blødning. Væsketab til tarmlumen svarer i praksis til isotonisk NaCl. Opkastning indeholder typisk mindre Na + end plasma. Intraoperativt: Blodtab. Fordampning fra operationsfeltet er normalt < 100 ml, hvorfor det ikke medtages i væskebalancen. Postoperativt: Tarmparalyse kan give tab af Na + -holdig væske til tarmlumen (erstattes primært med isotonisk NaCl). Opkastninger erstattes afhængig af mængde (se case 7). Dræntab kan indeholde galde, pancreas-sekret, blod og peritonealvæske. Disse tab erstattes kvantitativt og kvalitativt (dvs. under hensyntagen til indholdet af K + og Na + ). 18

19 Målinger Blodprøver: Hb, K +,Na +, kreatinin. Andet: BT, puls, vægt. Forslag til Målet for behandlingen er at sikre tilstrækkelig væskeindgift for at tilgodese kredsløbs- og nyrefunkvæskebehandling tion. Generelt sigter man mod den præmorbide vægt. Akut De abnorme tab (tarmlumen, opkastninger, dræntab) erstattes primært med isotonisk NaCl. De normale tab erstattes med f.eks. K + -Na + -Glukose infusionsvæske (typisk 2 liter ved vægt < 70 kg og 3 liter ved vægt > 70 kg). De næste dage Afhængig af væskeregnskab (inkl. elektrolytter), kredsløb og nyrefunktion. Typisk kan man give K + -Na + - Glukose 2 liter pr. døgn ved vægt < 70 kg og 3 liter pr. døgn ved vægt > 70 kg. Ved behov for i.v. væskeindgift i mere end ca. 2 døgn skal der tages stilling til ernæring. Hypokaliæmi korrigeres (se side 10). Monitorering Daglige blodprøver anbefales så længe patienten ikke indtager normal kost. Vægten måles dagligt. Væskeregnskab. Faldgruber Det beregnede væsketab er usikkert. Vægten er derfor afgørende. Epidural smertebehandling kan give lavt BT og derved simulere hypovolæmi. Det er selvfølgelig væsentligt at udelukke andre årsager til hypotension (blødning, septikæmi, kardiel dysfunktion, etc.). 19

20 Case 3: Patient efter mindre gastrointestinal kirurgi (dagkirurgiske procedurer inkl. laparoskopisk kolecystektomi) Klinisk problemstilling Typiske problemstillinger er kvalme, opkastninger og smerter. Typisk væsketab Præoperativt væsketab ~ 0,5 liter (faste). Intraoperativt: Afhænger af operationens længde og blodtab. Ved operationstid < 1 time og blodtab < 200 ml er de intraoperative tab negligeable. De intraoperative væskeforskydninger er minimale pga. det lille kirurgiske traume. Postoperativt: Ingen abnorme tab. Genoptager peroral ernæring umiddelbart postoperativt. Målinger Blodprøver: Ingen. Forslag til Ingen rutinemæssig anvendelse af i.v.-væsker postoperativt. Vedvarende opkast erstattes (se case 7). væskebehandling Hos hjerte-lunge-raske patienter med kvalme og/eller opkastning, hvor der er givet < 1 liter væske intraoperativt, kan indgift af 1 liter Na + -K + -Glukose og 1 liter NaCl overvejes. Monitorering Ingen monitorering postoperativt på sengeafdelingen. BT, puls før udskrivelse. Faldgruber Vurdér den intraoperative væskeindgift før evt. i.v.-væske ordineres. Ofte er patienterne i væskeoverskud efter operationen. 20

21 Case 4: Patient med akut abdomen (peritonitis, eks. perforeret hulorgan) Klinisk problemstilling Patienten fremtræder klinisk hypovolæmisk, med lavt BT, små diureser, bleg og klamtsvedende. Typisk væsketab Isotont væsketab fra karbanen til interstitielfasen, da kapillærpermeabiliteten er øget (septisk påvirket kredsløb). Isotont væsketab til tarmlumen pga. tarmparalyse. Målinger Blodprøver: Hb, K +,Na +, kreatinin, koagulationsfaktorer, type og antistofscreening. Andet: BT, puls, diurese. Forslag til væskebehandling Målet for behandlingen er at sikre tilstrækkelig væskeindgift for at tilgodese kredsløbs- og nyrefunktion. Akut De abnorme tab (fra karbanen) erstattes primært med isotonisk NaCl, typisk 2-3 liter de første timer. Herefter antages det, at patienten opereres. De næste dage Se case 2 - patient efter større gastrointestinal kirurgi. Monitorering Se case 2 - patient efter større gastrointestinal kirurgi. Faldgruber Usikker væskestatus, da størrelsen af væsketabene er vanskelig at vurdere. 21

22 Case 5: Patient med akut gastrointestinal blødning Klinisk problemstilling Bleg, klamtsvedende patient. Hypotension, takykardi (senere bradykardi). Typisk væsketab Tab af blod medfører hypovolæmi. Symptomer ses ved tab ~20-25% af blodvolumen (ca. 1-1,5 liter). Initialt rekrutteres væske fra interstitielfasen ( ml) til blodbanen for at erstatte det intravaskulære volumentab. Målinger Blodprøver: Hb, type og antistofscreening, koagulationsfaktorer, thrombocytter, (evt. K +,Na +, kreatinin, carbamid). Andet: BT, puls. Forslag til væskebehandling Målet for behandlingen er at sikre tilstrækkelig væskeindgift for at tilgodese kredsløbs- og nyrefunktion (diurese > 20 ml/time). Akut (< 30 min) 1-2 liter NaCl. Dette vil korrigere volumendeficit hos de fleste. Ved manglende effekt: ml kolloid (f.eks. Voluven ). Ved manglende effekt: 0 Rh negativt blod på vital indikation. OBS: Cirkulatorisk ustabil patient med gastrointestinal blødning skal skoperes/opereres akut uanset Hb. 22

23 Senere (> 30 min) Det estimerede blodtab erstattes med SAG-M (1:1). Ved blodtab > ca ml (70 kg patient) suppleres med frisk frosset plasma (FFP). Ved pågående blødning er hæmostase afgørende frem for væskebehandling. Monitorering BT, puls, Hb, aspirat fra ventrikelsonde, melæna/hæmatokesi, diurese. Faldgruber Ved akut gastrointestinal blødning (uanset størrelse) vil Hb initialt være normal og falder først efter 1-2 timer i takt med rekruttering af væske fra interstitielfasen. Ved pågående blødning er Hb således ikke et pålideligt estimat for størrelsen af blodtabet. 23

24 Case 6: Patient med ny ileostomi Klinisk problemstilling Patienten er ofte hypovolæmisk pga. uerstattede isotoniske væsketab. Symptomer på dehydrering og hypovolæmi (ofte ses først små diureser) kan udvikle sig over 1 døgn. Typisk væsketab Isotone væsketab, som kan andrage op til 8-10 liter pr. døgn med højt natriumindhold og varierende kaliumindhold. Symptomer på hypovolæmi ses ved tab ~ 20-25% af ekstracellulærvæsken (3-4 liter). Målinger Blodprøver: Hb, K +,Na +, kreatinin. Andet: BT, puls, diurese, vægt. Forslag til Målet for behandlingen er at sikre tilstrækkelig væskeindgift for at tilgodese kredsløbs- og væskebehandling nyrefunktion. Generelt sigter man mod at bibeholde den præoperative vægt. Ileostomiproduktion erstattes med isoton NaCl 1:1 og kaliumtilskud per os (afhængig af p-k + ). Ved stort kaliumbehov kan suppleres med kaliumholdige infusionsvæsker. 24

25 Monitorering Daglige blodprøver (Hb, K +,Na +, kreatinin) anbefales så længe ileostomiproduktion er > 1 liter/døgn. Ved større ileostomiproduktion kan der være behov for flere målinger dagligt. Daglig vægt. Væskeregnskab. Måling af ileostomiproduktion. Diurese. Faldgruber Ofte underestimeres væsketabet, og man følger ikke med i væskeindgiften. 25

26 Case 7: Patient med opkastninger eller aspirater Klinisk problemstilling Gentagne opkastninger eller store aspirater fører initialt til et hypotont væskeunderskud (dehydrering). Ved store mængder kan der udvikles metabolisk baseose og ioniseret hypokalkæmi med neurologiske symptomer. Opkastning er et af symptomerne på ileus, men kan også optræde alene postoperativt efter både mindre og større kirurgiske indgreb. Typiske tab Der tabes sekret med Na +,K + og brintioner. Små tab er hypotone, store tab er isotone (dvs. samme Na + -koncentration som i plasma). Først ved > ca. 6 liter opkastning/aspirat ses symptomer på hypovolæmi. Målinger Blodprøver: Hb, K +,Na +, kreatinin. Andet: BT, puls, vægt. 26

27 Forslag til væskebehandling Har patienten klinisk ileus, se case 1. Optræder opkastning alene: <1 liter: Erstattes om muligt peroralt. 1-2 liter og insufficient peroralt væskeindtag og/eller symptomer på dehydrering : Tabet erstattes 1:1 initialt med 1 liter K + -Na + -Glukose (den første liter) og herefter med 1 liter NaCl (den anden liter). >3 liter: Erstattes primært med isoton NaCl. K + -tabet erstattes med ca mmol K + pr. liter aspirat udover det normale K + -tab (50 mmol/døgn). Overvej behandling med protonpumpehæmmer. Monitorering Blodprøver: Hb, K +,Na +, kreatinin. Andet: BT, puls, vægt. Faldgruber Den metaboliske baseose ledsages ofte af hypokaliæmi og undertiden af ioniseret hypokalkæmi. Mekanisk eller paralytisk ileus bør altid overvejes ved store opkastninger. 27

28 Supplerende litteratur Rationel væske-elektrolytbehandling og ernæring. Allan Engquist og Birgitte Brandstrup. 2. udgave ISBN: Munksgaard Forlag. 28

29 Egne noter 30

30 Egne noter 31

31 Egne noter 32

32 Udarbejdet af Vicedirektør, speciallæge, MPA Vagn Bach, KAS Gentofte Overlæge Allan Engquist, Intensiv afdeling, H:S Bispebjerg Hospital Reservelæge Kathrine Holte, Kirurgisk gastroenterologisk afdeling, H:S Hvidovre Hospital Professor, overlæge, dr. med. Jacob Rosenberg, Kirurgisk gastroenterologisk afdeling, KAS Gentofte Professor, overlæge, dr.med. Else Tønnesen, Anæstesi & intensiv afdeling, Universitetshospitalet i Århus 2. udgave, april 2006 Design: Trio Design Redaktion: Health Care Consulting Tryk: Kailow Graphic Sponsoreret af Fresenius Kabi Kan bestilles hos Fresenius Kabi på telefon Kan hentes på som pdf og pda format Forslag til forbedringer til næste udgave kan sendes til Health Care Consulting ISBN nr

Væsketab skal erstattes med en væske som i mængde og elektrolytsammensætning ligner tabet. Dette gælder såvel normale som patologiske væsketab

Væsketab skal erstattes med en væske som i mængde og elektrolytsammensætning ligner tabet. Dette gælder såvel normale som patologiske væsketab Rekommandationer Væsketab skal erstattes med en væske som i mængde og elektrolytsammensætning ligner tabet. Dette gælder såvel normale som patologiske væsketab Elektive kirurgiske patienter kan spise indtil

Læs mere

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet)

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet) Nyrernes funktion Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af ribben og muskler. Man har normalt to nyrer, men kan sagtens

Læs mere

Værd at vide om væskeoptagelse

Værd at vide om væskeoptagelse Værd at vide om væskeoptagelse Af: Astrid Bertelsen og Karina Berthelsen, PB i Ernæring & Sundhed Din krop har brug for væske for at kunne give dig et træningspas med velvære og præstationsevne i top.

Læs mere

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring Lægemiddelregning Opgaver og e-læring Regn den ud! Hospitalsapoteket har udarbejdet dette sæt opgaver i lægemiddelregning. Flere sygeplejersker har efterspurgt dette, og flere undersøgelser har vist, at

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

Få styr på væskebalancen

Få styr på væskebalancen Få styr på væskebalancen Udholdenhed & Kondition Af: Lene Gilkrog Få styr på væskebalancen - af Lene Gilkrog Side 2 Din krop har brug for væske for at kunne præstere. Et væskeunderskud på blot 1-2% kan

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Livet med nyresvigt Hæmodialysepatienter

Livet med nyresvigt Hæmodialysepatienter Livet med nyresvigt Hæmodialysepatienter Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter 2015. Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 1 Forløbsoversigt og ark til Livet med nyresvigt Dit liv med nyresvigt-

Læs mere

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Patientinformation September 2012 Forfatter: Overlæge Lisbeth Dammegaard, Kirurgisk Afdeling IntraNord Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have?

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have? Opgave 1: a. 0,05 g = 0,05 g x 1000 mg/g = 50 mg b. 12 mg = 12 mg : 1000 mg/g = 0,012 g c. 75 µg = 75 µg : 1000 µg/mg = 0,075 mg d. 250 mg = 250 mg : 1000 mg/g = 0,25 g e. 8 % = 8% x 10 mg/ml/% = 80 mg/ml

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning.

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. April maj juni (juli) 2012 1 Vejledning til Screening: 1. Alle

Læs mere

INTENSIV FORSKNING SEPSISBEHANDLING, (DE 6 S ER), OG HVORDAN ARBEJDER MAN MED DETTE SOM PROJEKTSYGEPLEJERSKE

INTENSIV FORSKNING SEPSISBEHANDLING, (DE 6 S ER), OG HVORDAN ARBEJDER MAN MED DETTE SOM PROJEKTSYGEPLEJERSKE INTENSIV FORSKNING SEPSISBEHANDLING, (DE 6 S ER), OG HVORDAN ARBEJDER MAN MED DETTE SOM PROJEKTSYGEPLEJERSKE FSAIO Landskursus 19. september 2011 PROJEKTSYGEPLEJERSKENS ARBEJDE INDEN FOR SEPSISFORSKNING

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 1 Case: Bente Andersen er 35 år. Hun har reumatoid artritis og behandles derfor med Voltaren. Hun har tidligere haft ulcus ventriculi. Ved

Læs mere

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det?

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede forløb - konceptet alle operationer ambulante? hvorfor er patienten på hospitalet i dag? hvad er det vi ikke kan kontrollere?

Læs mere

[ ] =10 7,4 = 40nM )

[ ] =10 7,4 = 40nM ) Syre og base homeostasen (BN kap. 9) Nyrefysiologi: Syre/base homeostase, kap. 9 Normal ph i arterielt plasma: 7,4 ( plasma H + [ ] =10 7,4 = 40nM ) o ECV indhold af H+: 40 nm (ph 7,4) x 15 l =600 nmol

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Generelt akutregime ved metaboliske sygdomme i barnealderen. Behandling i hjemmet

Generelt akutregime ved metaboliske sygdomme i barnealderen. Behandling i hjemmet Generelt akutregime ved metaboliske sygdomme i barnealderen Behandling i hjemmet PATIENTLABEL Når dit barn - har feber (temperatur over 38,5) - har tynd mave - kaster op - eller bare ikke er sig selv Start

Læs mere

H:S Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis

H:S Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis H:S Bispebjerg Hospital Kerneårsagsanalyse Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis maj 2005 1. Resume af hændelsen En patient med type 2 diabetes skal opereres. Efter anæstesiens start ordineres

Læs mere

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008 Ernæring for atletikudøvere Foredrag FIF 4/3 2008 Kasper Hansen Kasper Hansen 16 år i BAC Professions bachelor i ernæring og sundhed Speciale: Atletikudøvere og ernæring Tro på mig Sandt eller falsk Hvis

Læs mere

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM)

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) REMMANDATIN FR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) De enkelte anæstesiologiske afdelinger skal beskrive, hvorledes de opfylder denne standard med hensyn til anæstesiologiske

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose PRODUKTRESUMÉ for Burinex, tabletter 0. D.SP.NR. 02996 1. LÆGEMIDLETS NAVN Burinex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bumetanid 2 mg Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER HJERTESVIGT (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER Pjecen Hjertesvigt er tilegnet patienter med nedsat pumpefunktion af hjertet. Vi håber, den kan være med til at afdramatisere sygdommen

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 5 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Guide. Undgå kollaps i varmen DEHYDRERING HEDESLAG SOLSTIK DET SKAL DU GØRE. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. Undgå kollaps i varmen DEHYDRERING HEDESLAG SOLSTIK DET SKAL DU GØRE. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix/Iris Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus DEHYDRERING HEDESLAG SOLSTIK 12 sider Undgå kollaps i varmen DET SKAL DU GØRE Undgå kollaps i varmen INDHOLD: Danskerne lider

Læs mere

PROHIP. Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Ernæring. Accelerede operationsforløb. Ernæring (hvordan står det så til i egen afdeling)

PROHIP. Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Ernæring. Accelerede operationsforløb. Ernæring (hvordan står det så til i egen afdeling) PROHIP Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Did you feed your patient today? Et interregionalt samarbejde mellem Skåne og Region Sjælland Fokus på hoftenære frakturer og hoftealloplastikker Finde

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Burinex 2 mg tabletter Bumetanid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage Burinex, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today?

Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today? Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today? PROHIP Et interregionalt samarbejde mellem Skåne og Region Sjælland Fokus på hoftenære frakturer og hoftealloplastikker Finde

Læs mere

Studiespørgsmål til nyrer og urinveje

Studiespørgsmål til nyrer og urinveje Studiespørgsmål til nyrer og urinveje 1. Beskriv nyrernes funktioner 2. Beskriv nyrernes udseende og placering i kroppen 3. Beskriv nyrernes makroskopiske opbygning, gerne v.h.a. en figur, der viser et

Læs mere

Motion og diabetes. en vejledning for insulinkrævende diabetikere

Motion og diabetes. en vejledning for insulinkrævende diabetikere Motion og diabetes en vejledning for insulinkrævende diabetikere Indhold Motion er godt også for diabetikere 3 Diabetikeren skal naturligvis som alle andre tage højde for de almindelige motionsråd 3 Insulintype

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

Føling. Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37. Blodsukker. mmol/l 8.0. tid. Personer uden diabetes

Føling. Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37. Blodsukker. mmol/l 8.0. tid. Personer uden diabetes www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37 Føling Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? Blodsukker mmol/l 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 tid 3.0 08.00 08.30 09.00 09.30 Personer uden diabetes

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00

Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 5 Case: Hr. Kristensen er 50 år gammel og har i flere år haft ledsmerter, især i fingrene. Han har fået stillet diagnosen rheumatoid

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

Energiindtag. Energiindtag for løbere. Energiindtag generelt. Energiforbrug ved løb. Energibehov for 70 kg løber 11-05-2010. Hvordan skal man spise?

Energiindtag. Energiindtag for løbere. Energiindtag generelt. Energiforbrug ved løb. Energibehov for 70 kg løber 11-05-2010. Hvordan skal man spise? Energiindtag Kost og marathonløb Tom Gruschy Knudsen Hvordan skal man spise? Generelle anbefalinger Anbefalinger for løbere Marathonløb forberedelse Væske og energiindtag Energiindtag generelt Energifordeling:

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin B. INDLÆGSSEDDEL 24 INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende dette lægemiddel. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt

Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt www.addison.dk www.hypofyse.dk EN TAK TIL VORE MEDLEMMER Den nordiske spørgeskemaundersøgelse, som Addison Foreningen og Hypofysenetværket har deltaget i,

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

Hvorfor er kost og ernæring vigtig?

Hvorfor er kost og ernæring vigtig? Hvorfor er kost og ernæring vigtig? Rehabilitering, forebyggelse af sygdom og (gen)indlæggelse God Mad- Godt Liv. Knudshoved 17.08.11 Mette Holst. Klinisk Sygeplejespecialist, MKS, Phd. Center for Ernæring

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Arbejdet i et postoperativt smerteteam

Arbejdet i et postoperativt smerteteam Arbejdet i et postoperativt smerteteam Lone Nikolajsen, Forskningsoverlæge, ph.d. Det Postoperative Smerteteam & Dansk Smerteforskningscenter Aarhus Universitetshospital Danmark FSAIO, 19. September 2011

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

ENTERAL NUTRITION. Vejledning i anvendelse af enteral ernæring

ENTERAL NUTRITION. Vejledning i anvendelse af enteral ernæring ENTERAL NUTRITION Vejledning i anvendelse af enteral ernæring Vejledning enteral ernæring Dette er en vejledning i anvendelse af enteral ernæring (sondeernæring eller enteral nutrition). Enteral ernæring

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

ØDEM (væskeophobning) ved PWS

ØDEM (væskeophobning) ved PWS ØDEM (væskeophobning) ved PWS Af Linda M Gourash, Pittsburg, USA, børnelæge, medlem af PWS-USA kliniske fagråd Oversat af Susanne Blichfeldt, børnelæge, fagrådet i Landsforeningen for PWS i DK Væskeophobning

Læs mere

DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning

DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2005; 5 (7) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes Personligt målområde Ved at indstille dit personlige målområde på blodsukkerapparatet, kan du få hjælp til at identificere, om du har for højt (eller for lavt) blodsukker. Aftal altid dit personlige målområde

Læs mere

ALPE Essential - Mermaid Care A/S

ALPE Essential - Mermaid Care A/S Tænk hvis Tænk hvis du selv kunne udføre lungefunktionsundersøgelser målrettet anæstesiens udfordringer og problemstillinger omkring patientens præoperative oxygeneringsevne? Traditionelle lungefunktionsundersøgelser

Læs mere

Type 1 diabetes hos børnb

Type 1 diabetes hos børnb Type 1 diabetes hos børnb Hvordan takler vi det i hverdagen? Børnediabetesambulatoriet, Herlev hospital. Hvad er diabetes? Diabetes er en lidelse/mangeltilstand som er karakteriseret ved et forhøjet blodsukker

Læs mere

Sundhedsfagligt råd. Stress test med adenosin

Sundhedsfagligt råd. Stress test med adenosin Instruks Side 1 af 5 Formål At undersøge regionale forskelle i hjertemuskulaturens gennemblødning under farmakologisk udvidelse af koronarkarrene. Målgruppe og anvendelsesområde Denne instruks gælder for

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning Almen om Tolkning - Vær så præcis som mulig - hvis noget ikke giver mening for dig, så gør det hellere ikke for pt. pas på sort snak (oversættelse ord for ord). - Omtal ikke patienten i 3. person. Pt.

Læs mere

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter Patientinformation Kostråd til hæmodialysepatienter Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Indledning Kosten er en vigtig del af behandlingen, når man er hæmodialysepatient Sammen med selve dialysen,

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Utilsigtede hændelser i sektorovergange

Utilsigtede hændelser i sektorovergange Utilsigtede hændelser i sektorovergange Eksempler, april 2010 Eksemplerne er baseret på virkelige hændelser, der her fremlægges som resumeer og i redigeret form. Uagtet, at der er tale om borgere, beboere,

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

Informationsbrochure til sundhedspersonale

Informationsbrochure til sundhedspersonale Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til sundhedspersonale Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale

Læs mere

Medicineringsfejl 2008

Medicineringsfejl 2008 H:S Enhed for Patientsikkerhed og H:S Klinisk Farmakologisk Enhed Medicineringsfejl 2008, Risikomanager, Hvidovre Hospital Defintioner Omfang og inddeling af medicineringsfejl Hvis skyld er det? Systemanalyse

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Revideret oktober 2005 Den studerende udfører sygeplejeopgaver i forbindelse med medicingivning, parenteralernæring

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 ENDOKARDIT Betændelse i hjertet SYMPTOMER PÅ ENDOKARDIT Symptomerne på endokardit kan variere fra person til person.

Læs mere

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier Hurtig Diabetesmad Hurtig Diabetesmad Velsmagende retter på højst 30 minutter Louise Blair & Norma McGough Atelier First published in Great Britain in 2002 by Hamlyn a division of Octopus Publishing Group

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

ENTERAL ERNÆRING. Patientinformation. Sondeernæring og ernæringsdrikke

ENTERAL ERNÆRING. Patientinformation. Sondeernæring og ernæringsdrikke ENTERAL ERNÆRING Patientinformation Sondeernæring og ernæringsdrikke Hvis du ikke får tilstrækkeligt med energi, protein, vitaminer og mineraler, kommer du ind i en ond cirkel... Du har mindre appetit

Læs mere

Patientvejledning. Diabetes og operation for overvægt

Patientvejledning. Diabetes og operation for overvægt Patientvejledning Diabetes og operation for overvægt Diabetes og operation for overvægt Da du har sukkersyge/diabetes, vil der i perioden op til og efter din operation for overvægt hyppigt komme nogle

Læs mere

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant.

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant. Ernæringsscreening - vurdering og dokumentation hos voksne Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 6 Forfattere Den regionale Ernæringskomité Gældende fra 29-10-2014 Fagligt ansvarlig

Læs mere

Håndtering og brug af SAD-infusionsvæsker og -koncentrater

Håndtering og brug af SAD-infusionsvæsker og -koncentrater 2011 Håndtering og brug af SAD-infusionsvæsker og -koncentrater Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 2 24/01/11 10:11:17 2 SAD-infusionsvæsker Forfattere Farmaceut Leis Andersen, Sygehusapotek Fyn Farmaceut

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

Kosten og dens betydning.

Kosten og dens betydning. MBK 31.august 2009. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår skader. For at yde må du

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Side 1 af 21 Indhold Indledning...3 Hvad er kulhydrat?...4 Hvad er protein?...5 Hvad er fedt?...6 Hvad med væske?...7 Timing af kost...8 Undervisningsmanual...10

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter 6. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin, brusetabletter 0. D.SP.NR. 06338 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder eller 600 mg acetylcystein.

Læs mere

Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi

Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi Patientinformation Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi - Rectum resektion med loop-ileostomi Velkommen til Vejle Sygehus Organkirurgisk Afdeling Rev. apr. 2008

Læs mere

Forebyggelse af hospitalserhvervet hyponatriæmi

Forebyggelse af hospitalserhvervet hyponatriæmi 2 Forebyggelse af hospitalserhvervet hyponatriæmi Mathilde Lunøe & Christian Overgaard-Steensen Statusartikel Anæstesiologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital Ugeskr Læger 2014;176:V03140182 Formålet med

Læs mere

PARENTERAL NUTRITION. Vejledning i anvendelse af parenteral ernæring til voksne patienter

PARENTERAL NUTRITION. Vejledning i anvendelse af parenteral ernæring til voksne patienter PARENTERAL NUTRITION Vejledning i anvendelse af parenteral ernæring til voksne patienter December 2007 Dette hæfte indeholder forslag til vejledning i anvendelse af trekammerposer fra Fresenius Kabi. Det

Læs mere

2. Diabetesmøde. Livsstilens betydning, risikofaktorer og senkomplikationer. Gennemgang og samtale om blodsukkermålingerne. For lave blodsukkerværdier

2. Diabetesmøde. Livsstilens betydning, risikofaktorer og senkomplikationer. Gennemgang og samtale om blodsukkermålingerne. For lave blodsukkerværdier Livsstilens betydning, risikofaktorer og senkomplikationer Gennemgang og samtale om blodsukkermålingerne For lave blodsukkerværdier For høje blodsukkerværdier Risikofaktorer og type 2 diabetes Medicingennemgang

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Lise Helmsøe-Zinck, speciallæge i gynækologi og obstetrik Søborg hovedgade 221, 2860 Søborg Tlf. 60422613 ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Inden du bestemmer dig for abort, bør du

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring.

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stomi & kemoterapi Fagligt Selskab for sygeplejersker i stomiplejen

Stomi & kemoterapi Fagligt Selskab for sygeplejersker i stomiplejen Stomi & kemoterapi 2 Forord Denne pjece er en information til dig, som har stomi, og skal starte behandling med kemoterapi. I denne pjece finder du råd og vejledning til at løse eventuelle problemer med

Læs mere

KOST OG TRÆNING TRI CLUB DENMARK, NOVEMBER 2014

KOST OG TRÆNING TRI CLUB DENMARK, NOVEMBER 2014 KOST OG TRÆNING TRI CLUB DENMARK, NOVEMBER 2014 HVEM ER JEG? SARA SIG MØLLER PROFESSIONSBACHELOR I ERNÆRING OG SUNDHED MED SPECIALE I ERNÆRING & FYSISK AKTIVITET (2005-2009) MASTER IN HUMAN NUTRITION,

Læs mere

12,5 mg, 25 mg, 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter

12,5 mg, 25 mg, 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter Indlægsseddel: Information til brugeren Losartankalium Actavis 12,5 mg, 25 mg, 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter Losartankalium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette

Læs mere

Smerter hos gravide. Anders Thomsen. Niels Uldbjerg. 4 hyppige årsager. 4 alvorlige årsager. Plukkeveer Bækkenløsning Fibromnekrose

Smerter hos gravide. Anders Thomsen. Niels Uldbjerg. 4 hyppige årsager. 4 alvorlige årsager. Plukkeveer Bækkenløsning Fibromnekrose Smerter hos gravide Niels Uldbjerg Typisk > uge 22 +0 Smerter (Blødning) Hypertoni, irritabel Typisk uge 15 25 Distinkt øm plukkeveer 24 10 2014 Smerter hos gravide 4 Lokalisation Peritoneal reaktion When

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Facts og myter om sukkersyge Hvad er sukkersyge = Diabetes mellitus type 1 og 2 Hvilken betydning har diabetes for den enkelte Hvad kan man selv gøre for at behandle

Læs mere