Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til"

Transkript

1 Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Kommunalvalget 2013

2 Indholdsfortegnelse Udvalg, råd og nævn m.v Kapitel I:... 7 Udpegelser og indstillinger, som kommunalbestyrelsen skal foretage på sit konstituerende møde... 7 Beredskabskommission... 7 Beredskabskommission, fælles... 7 Børn og unge-udvalget... 8 Distriktsudvalg for hjemmeværnet... 9 Ekspropriationskommissioner... 9 Forsyningsselskaber inden for elektricitet, gas og varme Fredningsnævn Grundlisteudvalg Handicapråd Havnebestyrelse (kommunale selvstyrehavne)...12 Havnebestyrelse (kommunalt ejet aktieselskab)...12 Hegnssynsmænd...13 Kirkegårdsudvalg (kirkegårdsbestyrelse eller -kommission)...14 KL s repræsentantskab, valg af stedfortræder for borgmesteren...14 Koordinationsudvalg (samarbejdsudvalg)...14 Kredsråd vedrørende politiets virksomhed, valg af stedfortræder for borgmesteren...15 Landsbyggefonde...16 Mark- og vejfredslov, vurderingsmænd...16 Musikskolebestyrelser...17 Overtaksationskommissioner...18 Specialundervisning for voksne, bestyrelse for undervisningsinstitutioner med...18 Taksationskommissioner, ekspropriationsloven...19 Taksationskommissioner, lov om offentlige veje...19 Trafikselskaber, regionale, repræsentantskab Underskrift, bemyndigelse til...21 Ungdomsskolebestyrelse...21 Vandselskaber Kapitel II: Udpegelser eller indstillinger, som kommunalbestyrelsen kan foretage efter det konstituerende møde Almene boligorganisationer, bestyrelse for

3 Beboerklagenævn Beskæftigelsesråd, lokale (LBR) Bevillingsnævn Billedkunstråd, lokale Boligkommission Brugerudvalg Bygningsforbedringsudvalg Erhvervsskoler, bestyrelse for Erhvervsuddannelser, lokale uddannelsesudvalg for Fælles rådgivende organ for kommunens skolevæsen (folkeskolen)...31 Huslejenævn Uddannelsesudvalg ved voksenuddannelsescentre Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., bestyrelse for Integrationsråd Kulturmiljøråd, lokale Museumsråd, lokale Skatteankenævn Skolebestyrelser Tilforordnede til folketingsvalg og kommunale valg Valgbestyrelse, valgstyrere og tilforordnede ved valg til Europa-Parlamentet Valgbestyrelse ved folketingsvalg Valgbestyrelse ved kommunale valg Valgstyrere ved folketingsvalg og kommunale valg Vurderingsankenævn Kapitel III: Udpegelser og indstillinger, som foretages af kommunerne i regionen i forening og som forestås af kommunekontaktrådene (KKR)

4 Udvalg, råd og nævn m.v. Forord Denne publikation er udarbejdet til brug for de valg og indstillinger, som de nyvalgte kommunalbestyrelser skal foretage efter kommunalvalget den 19. november Publikationen er en vejledning til brug for de nyvalgte kommunalbestyrelsers konstituering. Der er tale om en revideret udgave af publikationen Udvalg, råd og nævn m.v., som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til. Publikationen er udkommet forud for kommunevalgene siden Publikationen er opdelt i tre afsnit, under hvilke udpegelser og indstillinger er oplistet alfabetisk. Afsnit I indeholder udpegelser og indstillinger, som kommunalbestyrelsen skal tage stilling til allerede på det konstituerende møde, jf. lov om kommunernes styrelses (herefter styrelsesloven) 17, stk. 3, jf. stk. 2. Efter disse bestemmelser skal kommunalbestyrelsen på det konstituerende møde efter kommunalvalget i 2013, senest den 15. december 2013, ud over valg af borgmester og viceborgmester/-mestre, vælge medlemmer af økonomiudvalget og de stående udvalg samt medlemmer af de udvalg, kommissioner, bestyrelser o.l., hvori kommunalbestyrelsen eller kommunen i henhold til andre bestemmelser, end bestemmelserne i styrelsesloven, skal være repræsenteret, og hvis funktionsperiode er sammenfaldende med den kommunale valgperiode. Valgene har som udgangspunkt virkning for hele kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Valgene foregår efter reglerne i styrelsesloven, dvs. som flertalsvalg, hvor alene en enkelt post (eventuelt med personlig suppleant) i et bestemt organ skal besættes, og som forholdstalsvalg, når der skal besættes flere poster (eventuelt med personlige suppleanter) i det samme organ, jf. nærmere styrelseslovens Hvis der er enighed om det i kommunalbestyrelsen, kan disse regler dog fraviges. I praksis sker kommunalbestyrelsens konstituering ofte på grundlag af politiske aftaler mellem kommunalbestyrelsens grupper. Indstillinger af flere personer som medlemmer i samme organ forudsætter ikke forholdstalsvalg, hvis indstillingen ikke er bindende for den modtagende myndighed m.v. I praksis anvendes denne valgmetode dog også ofte i sådanne situationer på grundlag af enighed i kommunalbestyrelsen. Om kommunen skal være repræsenteret i et konkret organ afhænger af, om der er tale om et organ, hvis virksomhed og sammensætning beror på lov eller anden bindende retsforskrift, eller om kommunalbestyrelsen har pligt til at være repræsenteret efter en bindende aftale, f.eks. en fællesskabsaftale. Afsnit II indeholder andre udpegelser og indstillinger, som kommunalbestyrelsen kan eller skal foretage efter det konstituerende møde. Det drejer sig om tilfælde, hvor den 4

5 kommunale repræsentation enten er frivillig, eller hvor vedkommende organs funktionsperiode er eller kan være forskellig fra den kommunale valgperiode. Principielt kan valg i tilfælde, hvor repræsentationen er frivillig for kommunalbestyrelsen, ikke foretages på det konstituerende møde, medmindre alle medlemmer er enige om det. Begrundelsen er, at valget forudsætter en forudgående stillingtagen til den fortsatte repræsentation, som kommunalbestyrelsen som udgangspunkt først kan foretage, når dens funktionsperiode er begyndt. I praksis foretages der dog ofte valg også til frivillige repræsentationsforhold på det konstituerende møde, fordi der er (eventuelt stiltiende) enighed om det. Afsnit II indeholder ligeledes udpegelser og indstillinger til udvalg, råd, nævn m.v., der kan dække flere kommuner, men uden at de pågældende udvalg, råd og nævn er regionsdækkende. Kommunalbestyrelsens medlemmer har pligt til at varetage de hverv, som kommunalbestyrelsen måtte tildele dem. For andre af kommunens borgere gælder i hvert fald som helt overvejende hovedregel at de ikke kan udpeges til kommunale hverv, medmindre de er villige hertil, jf. 17, stk. 6, i styrelsesloven. Afsnit III indeholder en oversigt over regionsdækkende udvalg, råd og nævn, hvor udpegelser, indstillinger og/eller politisk koordinering af valget af kommunale repræsentanter som udgangspunkt foretages af kommunekontaktrådene (KKR). Valg og indstilling af medlemmer til disse poster sker altså i en fælleskommunal proces i regi af KKR, og ikke i de enkelte kommuner. Der er udarbejdet en såkaldt Blå Bog for de politiske udpegelser i hvert KKR. I Blå Bog findes både en kort beskrivelse af formål m.v. for de forskellige regionale nævn, udvalg m.v., samt navnene på de udpegede kommunale repræsentanter i indeværende valgperiode. De fem blå bøger kan ses på de respektive KKR s hjemmesider (www.kl.dk/kkr). Der henvises i øvrigt til afsnit III. Det skal understreges, at den samlede fortegnelse i denne publikation ikke kan betragtes som udtømmende for den enkelte kommune. Som eksempler på udpegelser, som er særlige i den enkelte kommune, og som derfor ikke kan fremgå af publikationen, kan nævnes kommunernes stående udvalg, udvalg nedsat med hjemmel i styrelseslovens 17, stk. 4, samt udpegelser, der følger af vedtægterne i forskellige lokale selskaber og institutioner, f.eks. forsyningsselskaber, kommunale fællesskaber og selvejende institutioner (fonde) af forskellig art. Publikationen beskriver heller ikke hverv, som alene regionerne udpeger til. KL skal henlede opmærksomheden på, at lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr af 19. september 2007 (herefter ligestillingsloven), skal iagttages i forbindelse med kommunalbestyrelsernes udpegelser og indstillinger mv. 5

6 Reglerne vedrørende kommunale og regionale udvalgs kønsmæssige sammensætning er indeholdt i ligestillingslovens 10 a. Bestemmelsen indebærer, at myndigheder og organisationer, der skal indstille et medlem af et udvalg mv., der skal udpeges af kommunalbestyrelsen, skal indstille både en mand og en kvinde. Hvis der stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd. Bestemmelsen omfatter udvalg m.v., som enten nedsættes af kommunalbestyrelsen, eller som kommunalbestyrelsen udpeger medlemmer til. Bestemmelsen gælder kun i det omfang udvalget mv. - enten som følge af kommunalbestyrelsens egen beslutning eller som følge af lovgivningen - har medlemmer, kommunalbestyrelsen skal udpege efter indstilling fra andre myndigheder og organisationer m.v. Det betyder, at fx kommunalbestyrelsens valg af medlemmer til økonomiudvalg og stående udvalg ikke er omfattet af ligestillingslovens 10 a. Ministeriet for Ligestilling og Kirke har i marts 2013 udgivet en vejledning om kønssammensætning i offentlige udvalg m.v. og statslige bestyrelser. I vejledningens afsnit 3. Kønssammensætningen i kommunale og regionale udvalg, råd og lign., er beskrevet nærmere, hvornår og hvordan bestemmelsen skal anvendes, herunder i hvilke situationer bestemmelsen kan fraviges, og i hvilke situationer kommunalbestyrelsen kan vælge at lade en plads stå tom, hvis organisationer eller myndigheder ikke har udpeget eller indstillet i overensstemmelse med ligestillingslovens 10 a. Vejledningen kan findes på Ministeriets for Ligestilling og Kirkes hjemmeside Eventuelle spørgsmål vedrørende denne publikations afsnit I og II kan rettes til juridisk konsulent Annette Baun Knudsen, KL Eventuelle spørgsmål til afsnit III vedrørende kommunekontaktrådene kan rettes til chefkonsulent Anders Bjørnholt Kristensen, KL Redaktionen er afsluttet den 1. august Eventuelle ændringer efter dette tidspunkt har derfor ikke har kunnet tages i betragtning. 6

7 Kapitel I: Udpegelser og indstillinger, som kommunalbestyrelsen skal foretage på sit konstituerende møde Beredskabskommission Beredskabslovens 9, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni Kommunalbestyrelsen skal nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse om kommissionens sammensætning. Kommissionen, hvis medlemstal skal være ulige, skal bestå af borgmesteren, der er formand, politidirektøren og et flertal, der ikke behøver at være kommunalbestyrelsesmedlemmer, valgt af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde med forsvarsministerens samtykke udpege et andet medlem af kommunalbestyrelsen end borgmesteren til at indtræde som formand for beredskabskommissionen. Kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant for de frivillige som observatør i beredskabskommissionen, hvis der ikke indgår en repræsentant for de frivillige som medlem af kommissionen. Observatøren udpeges efter indstilling fra de frivillige i redningsberedskabet, der kan anvendes til løsning af opgaver inden for kommunens beredskab, jf. lovens 51, stk. 3. Beredskabskommission, fælles Beredskabslovens 10, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni Kommuner, der samordner deres redningsberedskab, skal nedsætte en fælles beredskabskommission til at varetage de opgaver, som kommunalbestyrelserne henlægger til denne. En fælles beredskabskommission skal bestå af et ulige antal medlemmer, herunder borgmestrene i de deltagende kommuner og politidirektøren. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde med forsvarsministerens samtykke udpege et andet medlem af 7

8 kommunalbestyrelsen end borgmesteren til at indtræde i den fælles beredskabskommission. For kommuner, der har samordnet deres beredskab, udpeges en repræsentant for de frivillige som observatør i den fælles beredskabskommission, hvis der ikke indgår en repræsentant for de frivillige som medlem af kommissionen. Observatøren udpeges efter indstilling fra de frivillige i redningsberedskabet, der kan anvendes til løsning af opgaver inden for kommunens beredskab, jf. lovens 51, stk. 3. Samordning af kommuners redningsberedskab skal godkendes af den kommunale tilsynsmyndighed, jf. styrelseslovens 60. Børn og unge-udvalget Den sociale retssikkerhedslovs 18-21, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 17. september 2012, og bekendtgørelse nr af 29. november 2012 om forretningsorden for børn og unge-udvalgene. Børn og unge-udvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge, jf. 74 i lov om social service, herunder anbringelse af børn uden for hjemmet uden forældremyndighedsindehaverens samtykke m.v. Kommunalbestyrelsen nedsætter et børn og unge-udvalg, der består af to medlemmer, der vælges af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer, byretsdommeren i retskredsen samt to pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af statsforvaltningen. Hvis der er flere dommere i retskredsen, bestemmer Domstolsstyrelsen, hvem af disse der skal modtage hvervet. De pædagogisk-psykologisk sagkyndige kan ikke deltage i behandling af andre sager vedrørende samme person eller samme familie inden for den offentlige forvaltning, herunder behandlingen af sager i statsforvaltningen og klagesager. I tilfælde af inhabilitet indtræder en stedfortræder for den pædagogisk-psykologisk sagkyndige. Der udpeges tillige for hvert medlem en stedfortræder, der indkaldes til at møde, når medlemmet er forhindret i at deltage. Social- og integrationsministeren fastsætter forretningsordenen for børn og unge-udvalget. Ministeren kan godkende, at der udpeges mere end en stedfortræder for hvert medlem af udvalget. Børn og unge-udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de medlemmer, der er valgt af kommunalbestyrelsen. 8

9 Distriktsudvalg for hjemmeværnet Hjemmeværnslovens 7 og 9, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar Udvalgene træffer afgørelser om optagelse af frivillige i hjemmeværnet. Distriktsudvalgene består af en formand og fire til ti medlemmer, der udpeges for 4 år ad gangen. Formanden udpeges af forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer efter indstilling fra hver af landets kommunalbestyrelser. Der indstilles et medlem pr. kommune til distriktsudvalget, dog således, at der indstilles mindst fire medlemmer pr. distriktsudvalg. Flere medlemmer fra samme kommune kan indstilles, såfremt kommunen har et befolkningsgrundlag på mere end indbyggere. Distriktsområder med en kommunesammensætning, der medfører indstilling af mere end ti medlemmer, skal opdeles i flere distriktsudvalg. Ekspropriationskommissioner Ekspropriationsproceslovens 4-6 og 7 a, jf. lovbekendtgørelse nr af 20. november Ekspropriationskommissioner behandler forslag om ekspropriation og fastsætter erstatning for de ekspropriationer, som foretages, jf. lovens 5. Hver ekspropriationskommission består af fem medlemmer. Formanden er en af de i lovens 4 nævnte kommissarier ved statens ekspropriationer. Formanden udtager fire medlemmer til behandlingen af sager vedrørende et konkret anlæg, heraf to medlemmer fra en af transportministeren udfærdiget liste og to medlemmer fra en kommunal liste. Transportministeren udpeger otte personer, der for en 6-årig periode optages på en liste over statslige medlemmer af ekspropriationskommissionerne. I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen én person for kommunalbestyrelsens funktionsperiode. De kommunale medlemmer optages på lister svarende til kommissariernes forretningsområder. 9

10 Ekspropriationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags afgørelse, jf. lovens 7 a. Forsyningsselskaber inden for elektricitet, gas og varme Vedtægterne i de forskellige selskaber er afgørende for, om der er kommunal repræsentation, og for hvilke perioder. De regionale naturgasselskaber er kommunale fællesskaber. Medlem af repræsentantskab/bestyrelse. Medlemmerne af bestyrelsen af forbrugerejede fjernvarmeselskaber skal have indseende med fjernvarmeselskabets forvaltning af midler, der er stillet kommunegaranti for. Forsyningsselskabernes styrende organer består af repræsentanter for interessenter og andelshavere, herunder kommuner, og fremgår af de enkelte selskabers vedtægter. I de regionale naturgasselskaber er der udelukkende kommunale repræsentanter. Fredningsnævn Naturbeskyttelseslovens 35, jf. lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september Fredningsnævnene behandler fredningssager og dispensation fra fredning. Miljøministeren nedsætter to eller tre fredningsnævn i hver region. Nævnenes geografiske område fastlægges af miljøministeren. Et fredningsnævn består af en formand, der skal være dommer, og som udpeges af miljøministeren, et medlem, der udpeges af miljøministeren, samt et medlem, der vælges af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori det pågældende areal er beliggende. Samtidig med udpegning og valg af medlemmer udpeges og vælges en suppleant for hvert medlem. Suppleanten for formanden skal være dommer. Formanden, dennes suppleant og det af ministeren udpegede medlem udpeges for en periode, der bestemmes af miljøministeren. Det medlem, der udpeges af kommunalbestyrelsen, vælges for den kommunale valgperiode. Indtil et nyt fredningsnævn er nedsat efter kommunevalget, opretholdes nævnet med dets hidtidige sammensætning. 10

11 Grundlisteudvalg Retsplejelovens 72, jf. lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2012, samt bekendtgørelse nr. 809 af 5. december 1990 om grundlister med senere ændringer. Grundlisteudvalget vælger et antal personer, der må anses for egnede til at virke som domsmænd og nævninger. Til grundlisten udtages en person for hver 300 indbyggere. I Københavns Kommune udtages personer til grundlisten. Personer, der udtages, skal udgøre et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen, og der skal tilstræbes en repræsentation af de forskellige aldersklasser, af mænd og kvinder og af etniske minoriteter svarende til deres andel af befolkningen i kommunen. Grundlisteudvalget består af fem medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen for kommunalbestyrelsens valgperiode. I Københavns Kommune kan Borgerrepræsentationen bestemme, at der skal nedsættes flere grundlisteudvalg. Medlemmerne behøver ikke at være kommunalbestyrelsesmedlemmer. Handicapråd Den sociale retssikkerhedslovs 37 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 17. september 2012, og bekendtgørelse nr af 23. december 2012 om retssikkerhed og administration på det sociale område. Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet sammensættes af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 3-7 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen. Et antal af de medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen, skal være medlem af kommunalbestyrelsen. De øvrige repræsentanter for kommunalbestyrelsen udpeges blandt ansatte i kommunen, ansatte i selvejende institutioner eller ansatte hos andre private leverandører, som udfører relevante opgaver for kommunen. Handicaprådet sammensættes således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal som medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen. Handicaprådet skal sammensættes således, at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder både voksne og børn 11

12 med handicap. Danske Handicaporganisationer kan kun indstille personer, som har bopæl i kommunen. Kommunalbestyrelsen beslutter, om lokale handicaporganisationer eller grupperinger uden for Danske Handicaporganisationer skal være repræsenteret i handicaprådet blandt de 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen. Antallet af medlemmer, som repræsenterer lokale handicaporganisationer eller grupperinger, kan ikke overstige antallet af medlemmer, som er udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer. Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald. Handicaprådet vælger selv sin formand. Handicaprådet virker i en 4-årig periode, svarende til de kommunale råds valgperiode, dog således, at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer indstilles eller udpeges. Havnebestyrelse (kommunale selvstyrehavne) Havnelovens 9, jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj En kommunal selvstyrehavn er en selvstændig virksomhed, som styres af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor havnen ligger. Havnebestyrelsen varetager inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinjer selvstændigt den overordnede ledelse af havnens drift, vedligeholdelse og eventuelle nye anlæg. Havnens ledelse varetages af en havnebestyrelse, der vælges af kommunalbestyrelsen. Havnebestyrelsens medlemstal skal være ulige. For hvert medlem udpeges en stedfortræder. Valget sker på kommunalbestyrelsens konstituerede møde og har virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Kommunalbestyrelsen fastsætter antallet af medlemmer. Medlemmerne kan vælges både inden for og uden for kommunalbestyrelsens medlemskreds. Havnebestyrelsen vælger selv sin formand. Havnebestyrelse (kommunalt ejet aktieselskab) Havnelovens 10, jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj En havn, der er organiseret som et helt eller delvist kommunalt ejet aktieselskab, er en erhvervsdrivende virksomhed, og havnens opgaver er beskrevet i havnelovens 10. En havn, der er organiseret som et helt kommunalt ejet aktieselskab, sidestilles med statslige aktieselskaber i selskabsloven og årsregnskabsloven. 12

13 I kommuner, hvor der findes kommunale havneaktieselskaber, udpeger kommunalbestyrelsen bestyrelsesmedlemmer til selskabet, hvis kommunalbestyrelsens adgang til at udpege fremgår af en særlig vedtægtsbestemmelse. I andre situationer vil det formelt set være generalforsamlingen, der udpeger bestyrelsesmedlemmerne. Der vil kunne udpeges både medlemmer og ikke-medlemmer af kommunalbestyrelsen. Hegnssynsmænd Hegnslovens 27-32, jf. lovbekendtgørelse nr. 59 af 19. januar Hegnssynet tager ved hegnssynsforretninger bl.a. stilling til tvister i forbindelse med rejsning af nye hegn, ombytning, ændring og sløjfning af hegn, samt hegnenes vedligeholdelse. For hver kommune nedsættes et hegnssyn bestående af tre medlemmer, af hvilke det ene medlem beskikkes som formand. For hvert medlem beskikkes en personlig suppleant. Medlemmerne af hegnssynet og disses suppleanter beskikkes af kommunalbestyrelsen for en periode, der svarer til kommunalbestyrelsens valgperiode. Hegnsynets medlemmer kan alene vælges blandt kommunens egne borgere. Mindst et medlem skal være plantningskyndigt. I kommuner med bymæssig bebyggelse på indbyggere eller derover skal der tillige være et bygningskyndigt medlem. Der stilles i loven ingen bestemte uddannelseskrav til det plantningskyndige eller bygningskyndige medlem af hegnsynet. Om fornødent kan der i en kommune nedsættes to eller flere hegnssyn med hvert sit distrikt. Personer, der er fyldt 60 år, har ikke pligt til at lade sig beskikke. Den, der har fungeret som synsmand i en periode, er ikke forpligtet til at modtage beskikkelse før efter udløbet af en ny periode. Kommunalbestyrelsen afgør, om nogen i øvrigt har gyldig grund til at bede sig fritaget for hvervet, og kommunalbestyrelsen kan afskedige en synsmand eller en suppleant. Afgørelserne kan indbringes for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Nybeskikkelser i perioden sker for den tilbageværende del af den løbende periode. 13

14 Kirkegårdsudvalg (kirkegårdsbestyrelse eller -kommission) Lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m., 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 582 af 27. maj Administration af begravelsesvæsenet. Ministeren for ligestilling og kirke kan tillade, at begravelsesvæsenet udskilles fra kirkens bestyrelse og undergives særskilt bestyrelse (kommunalbestyrelsen eller en blandet kirkelig-kommunal kommission). Nærmere regler fastsættes i så fald i en vedtægt, der godkendes af ministeren for ligestilling og kirke. KL s repræsentantskab, valg af stedfortræder for borgmesteren KL s love af 2006, 13. KL s repræsentantskab virker som rådgivende organ for bestyrelsen og har i øvrigt til formål at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne. KL s repræsentantskab består af borgmestrene i KL s medlemskommuner samt yderligere repræsentanter for de politiske partier og listesamarbejder. De enkelte kommunalbestyrelser udpeger en stedfortræder for borgmestrene til repræsentantskabet. Koordinationsudvalg (samarbejdsudvalg) Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg af 1. april 2008, 25. Hvis der i kommunen er indgået en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, oprettes der ikke et koordinationsudvalg. Kommuner, som har samarbejdsudvalg, skal også have et koordinationsudvalg. 14

15 Koordinationsudvalgets formål er at bidrage til, at samarbejdsudvalgene fungerer både formelt og reelt. Koordinationsudvalgets opgaver er: 1) At virke for fremme af samarbejdsudvalgenes virksomhed, herunder vejlede ved oprettelse af samarbejdsudvalg 2) At virke vejledende for de nedsatte samarbejdsudvalg 3) At fortolke bestemmelserne om samarbejde og samarbejdsudvalg 4) At behandle uoverensstemmelser vedrørende bestemmelserne, som samarbejdsudvalgene forelægger for udvalget 5) At behandle uoverensstemmelser om retningslinjer vedrørende indførelse og brug af ny eller ændring af bestående teknologi, som hovedsamarbejdsudvalget forelægger for udvalget 6) At registrere nedsatte samarbejdsudvalg i kommunen. Mellem kommunalbestyrelsen på den ene side og personaleorganisationerne på den anden side nedsættes et koordinationsudvalg bestående af lige mange medlemmer fra hver side. For hvert af udvalgets medlemmer vælges en suppleant. Koordinationsudvalgets formand udpeges af kommunalbestyrelsen. Næstformanden udpeges af organisationsrepræsentanterne. Koordinationsudvalget vælges for 4 år ad gangen. Valgperioden følger den kommunale valgperiode. Kredsråd vedrørende politiets virksomhed, valg af stedfortræder for borgmesteren Retsplejelovens , jf. lovbekendtgørelse nr af 24. oktober Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet, herunder en lokal samarbejdsplan. Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet mellem politiet og kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i politikredsen. Samarbejdsplanen offentliggøres af politidirektøren efter forudgående drøftelse i kredsrådet. Kredsrådet består af politidirektøren, der er formand, og borgmestrene i de kommuner, som politikredsen omfatter. Dog repræsenteres Bornholms Regionskommune af borgmesteren og tre medlemmer valgt af og blandt kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer. 15

16 I kommuner med magistratsstyre eller en styreform med delt administrativ ledelse, jf. styrelseslovens 64 og 64 a, kan kommunalbestyrelsen i kommunens styrelsesvedtægt bestemme, at et magistratsmedlem henholdsvis en udvalgsformand er medlem i stedet for borgmesteren. Kommunalbestyrelsen vælger en stedfortræder for borgmesteren (magistratsmedlemmet eller udvalgsformanden) blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. For hvert af Bornholms Regionskommunes medlemmer af kredsrådet vælges en stedfortræder af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Landsbyggefonde Almenboliglovens 76, jf. lovbekendtgørelse nr. 884 af 10. august Landsbyggefonden er en selvejende institution, der har til formål at fremme det almene byggeris selvfinansiering. Landsbyggefondens bestyrelse træffer bestemmelse om varetagelsen af den daglige administration af fondens anliggender og fastlægger retningslinjer for arbejdets tilrettelæggelse. Landsbyggefonden ledes af en bestyrelse på ni medlemmer. Formanden for bestyrelsen og fire andre medlemmer vælges af Boligselskabernes Landsforening. Af bestyrelsens øvrige fire medlemmer vælger Lejernes Landsorganisation i Danmark to medlemmer, som skal være boligtagere i alment byggeri, Kommunernes Landsforening vælger ét medlem, og Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune vælger i fællesskab ét medlem. Efter samme regler vælges stedfortrædere for formanden og de øvrige medlemmer. Mark- og vejfredslov, vurderingsmænd Mark- og vejfredslovens 21-23, jf. lovbekendtgørelse nr. 61 af 19. januar Vurderingsmændene skal vurdere skader forvoldt af husdyr efter nærmere angivne bestemmelser i lov om mark- og vejfred. 16

17 For hver kommune beskikker kommunalbestyrelsen tre vurderingsmænd. Større kommuner kan deles i flere vurderingsdistrikter. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at opgaverne varetages af hegnssynsmændene. Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvem der skal fungere som formand. Vurderingsmændene beskikkes for perioder, der svarer til den kommunale valgperiode. Personer, der er fyldt 60 år, har ikke pligt til at lade sig beskikke. Den, der har fungeret som vurderingsmand i en periode, er ikke forpligtet til at modtage beskikkelse før efter udløbet af en ny periode. Kommunalbestyrelsen afgør, om nogen i øvrigt har gyldig grund til at bede sig fritaget fra hvervet, og en beskikkelse kan tilbagekaldes af kommunalbestyrelsen. Disse afgørelser kan indbringes for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Musikskolebestyrelser Musiklovens 3 a-3 b, jf. lovbekendtgørelse nr. 184 af 1. marts 2008 og bekendtgørelse nr. 673 af 14. maj 2013 om musikskoler. Enhver kommunalbestyrelse er forpligtet til at drive en musikskole, enten som en kommunal institution eller som selvejende institution med kommunalt tilskud. Kulturministeren kan dog fravige dette krav, hvis kommunalbestyrelsen indgår en aftale om et undervisningstilbud for kommunens borgere med en nabokommune. En eventuel fravigelse vil ske efter en konkret vurdering og skal være betinget af kommunens befolkningsmæssige grundlag. Endvidere kan kulturministeren i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler med kommuner fravige kravet om, at enhver kommunalbestyrelse er forpligtet til at drive en musikskole, således at flere kommuner sammen kan drive en musikskole. Musikskolebestyrelsens opgaver vil fremgå af vedtægterne for musikskolen. Med virkning fra 1. januar 2014 ophæves vejledende standard vedtægter for kommunale og selvejende musikskoler, men der skal fortsat fastsættes vedtægter for musikskolerne. Vedtægterne skal godkendes af den kommune, hvor musikskolen er hjemmehørende. Ved godkendelsen skal kommunen sikre, at vedtægterne for musikskolen lever op til de krav til musikskolernes formål, opgaver og virksomhed, der fremgår af bekendtgørelse nr. 673 af 14. maj 2013 om musikskoler. Musikskolens vedtægter skal fremsendes til Statens Kunstfond til orientering. Musikskolebestyrelsens sammensætning vil fremgå af vedtægterne. 17

18 Overtaksationskommissioner Lov om offentlige veje, a og 60, jf. lovbekendtgørelse nr af 3. november Overtaksationskommissioner efterprøver i overensstemmelse med lovens 54 de afgørelser, der er truffet af taksationskommissionerne nedsat i henhold til lov om offentlige veje. En overtaksationskommission består af fem medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af transportministeren for en 6-årig periode. Regeringen udnævner endvidere to faste medlemmer med suppleanter. Formanden udtager til den enkelte sag yderligere to medlemmer fra en kommunal liste. I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen en person, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den overtaksationskommission, som omfatter kommunen. Medlemmer af taksationskommissioner skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme. Taksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags afgørelse, jf. lovens 58 a. Specialundervisning for voksne, bestyrelse for undervisningsinstitutioner med Specialundervisningslovens 6 a og 6 c, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 25. august Bestyrelsen fastlægger efter indstilling fra lederen og inden for den økonomiske ramme, der er fastsat af kommunalbestyrelsen, undervisningsinstitutionens budget. Bestyrelsen afgiver på baggrund af indstilling fra lederen udtalelse til kommunalbestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af lærere og andet personale ved undervisningsinstitutionen. Bestyrelsen kan varetage andre opgaver vedrørende undervisningsinstitutionen efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse. Kommunalbestyrelsen nedsætter for hver undervisningsinstitution en bestyrelse, der består af to medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, to medlemmer udpeget af de handicappedes organisationer, to medlemmer valgt af og blandt undervisningsinsti- 18

19 tutionens lærere og øvrige medarbejdere. Heraf skal mindst én være lærer. Endvidere et medlem valgt af og blandt undervisningsinstitutionens deltagere. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at bestyrelsen udvides med flere medlemmer efter lokalt behov. Valg af de kommunalt udpegede medlemmer og medlemmer udpeget af de handicappedes organisationer finder sted snarest muligt efter hvert kommunalvalg. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og vælger selv sin formand. Taksationskommissioner, ekspropriationsloven Ekspropriationsproceslovens 7-7 a, jf. lovbekendtgørelse nr af 20. november Taksationskommissionerne efterprøver kendelser, hvorved erstatning gives eller nægtes, jf. 19, stk. 1. En taksationskommission består af fem medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af kongen (kongehuset) for en 6-årig periode. Formanden udtager til den enkelte sag fire medlemmer, heraf to medlemmer fra en af transportministeren udfærdiget liste og to medlemmer fra en kommunal liste. Transportministeren udpeger otte personer, der for en 6-årig periode optages på en liste over statslige medlemmer af taksationskommissionerne. I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen én person, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen. Taksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags afgørelse, jf. 7 a. Taksationskommissioner, lov om offentlige veje Lov om offentlige veje, 57, 58 a og 60, jf. lovbekendtgørelse nr af 3. november Taksationskommissioner træffer afgørelse om erstatningsspørgsmål, jf. lovens

20 En taksationskommission består af tre medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af transportministeren for en 6-årig periode. Formanden udtager til den enkelte sag to medlemmer fra en kommunal liste. I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen to personer, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen. Medlemmer af taksationskommissioner skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme. Taksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags afgørelse, jf. lovens 58 a. Trafikselskaber, regionale, repræsentantskab Lov om trafikselskaber, 1, 2 og 5, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 11. april 2010, og bekendtgørelse nr af 9. oktober 2006 om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt) med senere ændringer. Et trafikselskab varetager følgende opgaver inden for trafikselskabets geografiske område: 1) Offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel 2) Fastsættelse af takster og billetteringssystemer 3) Koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik 4) Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og 5) Privatbaner. Trafikselskabets opgaver omfatter også samarbejde om offentlig servicetrafik, der krydser grænsen mellem to trafikselskabers områder. Et trafikselskab ledes af en bestyrelse på højst ni medlemmer. Medlemmerne udpeges af henholdsvis regionsrådet og kommunalbestyrelserne inden for trafikselskabets område. Transportministeren kan i særlige tilfælde tillade, at antallet af bestyrelsesmedlemmer overstiger ni, dog således at antallet af bestyrelsesmedlemmer altid er et ulige antal. Regionsrådet udpeger blandt rådets medlemmer to medlemmer til bestyrelsen. For trafikselskabet på Sjælland udpeger regionsrådet for Region Hovedstaden og regionsrådet for Region Sjælland hver ét medlem til bestyrelsen blandt rådets medlemmer. For trafikselskaber, der omfatter kommuner i to regioner, udpeger de to regionsråd hver et medlem til bestyrelsen blandt rådets medlemmer. Transportministeren kan i særlige tilfælde 20

UDVALG, RÅD OG NÆVN M.V.

UDVALG, RÅD OG NÆVN M.V. KL SEPTEMBER 2017 UDVALG, RÅD OG NÆVN M.V. JURA OG EU Indholdsfortegnelse Udvalg, råd og nævn m.v.... 4 Kapitel I:... 8 Udpegelser og indstillinger, som kommunalbestyrelsen skal foretage på sit konstituerende

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune juni 2011 1 Beskæftigelsesrådets formål Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive kommunen og samordne og udvikle

Læs mere

De udvalg, råd og nævn m.v., som Byrådet skal udpege eller det konstituerende møde

De udvalg, råd og nævn m.v., som Byrådet skal udpege eller det konstituerende møde De udvalg, råd og nævn m.v., som Byrådet skal udpege eller det konstituerende møde indstille medlemmer til på Udvalg, råd, Ikke Økonomiudvalget 4. 5. Anders G. Christensen 6. Nikolaj Per Schøler 7. Kurt

Læs mere

Dagsorden - Konstituerende møde

Dagsorden - Konstituerende møde Kommunalbestyrelsen Dagsorden - Konstituerende møde Dato: Mandag den 2. december 2013 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Vedtægter for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i byrådet Skanderborg Kommune. Sag: 13/21572

Vedtægter for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i byrådet Skanderborg Kommune. Sag: 13/21572 Vedtægter for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i byrådet 27-11-2013 Skanderborg Kommune Sag: 13/21572 Indhold 1. Formål 2. Opgaver 3. Sammensætning 4. Forretningsorden 5. Økonomi 6. Funktionsperiode

Læs mere

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel Vedtægter for Handicaprådet Lovhjemmel Handicaprådet er oprettet i medfør af kap. 4, 37a, stk. 2-4 i Retssikkerhedsloven (LBK nr. 877 af 03/09/2008) samt Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : Konstituerende møde Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 10. december 2009 Start kl. : Slut kl. : 17.

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : Konstituerende møde Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 10. december 2009 Start kl. : Slut kl. : 17. Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : Konstituerende møde Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 10. december 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 17.20 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Jan Petersen (borgmester)

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Indhold Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for ungdomsskolen... 2 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Ungdomsskolebestyrelser

Ungdomsskolebestyrelser Ungdomsskolebestyrelser Bekendtgørelse nr. 790 af 20/11 1990 I henhold til 7, stk. 5, i lov nr. 411 af 13. juni 1990 om ungdomsskoler, produktionsskoler og daghøjskoler fastsættes: 1. Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA. alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten. Præambel

<z> movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA. alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten. Præambel movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA Præambel Region Hovedstaden og Region Sjælland samt samtlige kommuner i de to regioner, bortset fra Bornholms Regionskommune etablerer med virkning fra 1. januar

Læs mere

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG Nedsat iht. Lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000 om støtte til folkeoplysning. I henhold til kapitel 9 i lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med kommunalbestyrelsens og regionsrådenes konstituering (KRV17)

Spørgsmål/svar i forbindelse med kommunalbestyrelsens og regionsrådenes konstituering (KRV17) Spørgsmål/svar i forbindelse med kommunalbestyrelsens og regionsrådenes konstituering (KRV17) 1) Er en konstitueringsaftale bindende? Nej, en konstitueringsaftale er ikke juridisk bindende og kan ikke

Læs mere

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF)

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF) Formål 1. Det lokale Beskæftigelsesråd har til formål at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har

Læs mere

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006 Præambel Region Syddanmark etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Ny Assens Kommune, Faaborg-Midtfyns Kommune, Kerteminde Kommune, Langelands Kommune, Ny Middelfart Kommune,

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet I medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a har kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune nedsat et handicapråd, og i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Forretningsorden for KL s bestyrelse

Forretningsorden for KL s bestyrelse Forretningsorden for KL s bestyrelse c KL 2014 Forretningsorden for KL s bestyrelse I henhold til KL loves 7, stk. 3, 4. punktum, fastsættes herved følgende forretningsorden for KL s bestyrelse: 1 Straks

Læs mere

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 of 5 Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune Nedenstående oversigt indeholder samtlige udpegninger/indstillinger, som indgår i byrådets konstituering. En række poster

Læs mere

Vedtægt for Sydtrafik

Vedtægt for Sydtrafik Vedtægt for Sydtrafik Vedtægt for Sydtrafik Region Syddanmark har med virkning fra 1. januar 2007 etableret Sydtrafik som et fælleskommunalt trafikselskab, der geografisk dækker Aabenraa, Billund, Esbjerg,

Læs mere

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune of 5 Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune Nedenstående oversigt indeholder samtlige udpegninger/indstillinger, som indgår i byrådets konstituering. En række poster besættes

Læs mere

REFERAT. for. Kommunalbestyrelsens møde den 8. december 2009, Kl. 10.00 på Hvidovre Rådhus, Salen.

REFERAT. for. Kommunalbestyrelsens møde den 8. december 2009, Kl. 10.00 på Hvidovre Rådhus, Salen. HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT for Kommunalbestyrelsens møde den 8. december 2009, Kl. 10.00 på Hvidovre Rådhus, Salen. Der forelå afbud fra Milton Graff Pedersen. 1. stedfortræder for gruppe A Ömer Kuscu var

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

vælges af Byrådet Økonomiudvalget Styrelsesvedtægtens 10 Borgmesteren + 6 Alle Viser udvalg i henhold

vælges af Byrådet Økonomiudvalget Styrelsesvedtægtens 10 Borgmesteren + 6 Alle Viser udvalg i henhold Udpeges af Byrådet på det konstituerende møde: Økonomiudvalget, de stående udvalg samt Børn- og Ungeudvalget Hjemmel Antal der skal vælges af Byrådet Heraf byrådsmedlemmer Bemærkninger Vederlag Økonomiudvalget

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Aarhus Kommunes, Silkeborg Kommunes,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådets konstituerende møde. Mødedato: Torsdag den 03-12-2009. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådets konstituerende møde. Mødedato: Torsdag den 03-12-2009. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Valg af Borgmester 3 2. Valg af 1. og 2. viceborgmester 4 3. Fastsættelse af vederlag

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 19. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

Forretningsorden for Det Regionale Beskæftigelsesråd, Hovedstaden & Sjælland

Forretningsorden for Det Regionale Beskæftigelsesråd, Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2014 Forretningsorden for Det Regionale Beskæftigelsesråd, Hovedstaden & Sjælland I henhold til 37 i Lov nr. 522 om ansvaret for og

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

Vedtægt for Holstebro Handicapråd

Vedtægt for Holstebro Handicapråd Ajurført d. 10.06.2014 Vedtægt for Holstebro Handicapråd 01 Navn Navnet er Holstebro Handicapråd. Rådets hjemsted er Holstebro Kommune. 02 Lovgrundlag Rådet er oprettet i medfør af 37a i Lov om retssikkerhed

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 21. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 28. januar 2010 Tidspunkt: 11.00 Sted: KolleKolle Konferencehotel, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Indhold Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Skolebestyrelsen... 2 1. Skolebestyrelsens sammensætning... 2 1.a. Sammensætning af skolebestyrelsen ved

Læs mere

Referat - Konstituerende møde

Referat - Konstituerende møde Kommunalbestyrelsen Referat - Konstituerende møde Dato: Mandag den 2. december 2013 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Dagsorden til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde. 1. december 2009. i gymnastiksalen på St. Magleby Skole kl. 19.00

Dagsorden til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde. 1. december 2009. i gymnastiksalen på St. Magleby Skole kl. 19.00 Dagsorden til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde 1. december 2009 i gymnastiksalen på St. Magleby Skole kl. 19.00 Indhold Side Indhold... 1 Side... 1 2.Valg af borgmester for perioden 1.1.2010 31.12.2013...

Læs mere

Fortegnelse over. udvalg, råd, kommissioner, nævn m.v.

Fortegnelse over. udvalg, råd, kommissioner, nævn m.v. Fortegnelse over udvalg, råd, kommissioner, nævn m.v. for perioden 1. januar 2014 31. december 2017 Indholdsfortegnelse: Kommissioner m.v.... 4 Bevillingsnævnet... 4 Børn og unge-udvalget... 4 Hjemmeværnets

Læs mere

Instruktionsbeføjelse og oplysningspligt for medlemmer af udvalg, råd og nævn, udpeget af Kommunalbestyrelsen

Instruktionsbeføjelse og oplysningspligt for medlemmer af udvalg, råd og nævn, udpeget af Kommunalbestyrelsen Instruktionsbeføjelse og oplysningspligt for medlemmer af udvalg, råd og nævn, udpeget af Kommunalbestyrelsen Efter Økonomiudvalgets behandling den 4. maj 2011er notatet suppleret med afsnit om tavshedspligt,

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

almene ældreboliger, er medlem af organisationen, 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

almene ældreboliger, er medlem af organisationen, 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter VEDTÆGTER 2010 Vedtægter for administrationsorganisationen BOVIA Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Bovia. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Kolding Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo

Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Almenbo. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Ballerup Kommune. 2. Administrationsorganisationen

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole

HVIDOVRE KOMMUNE. Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole HVIDOVRE KOMMUNE Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 19. februar 1991 Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen 1: Kommunalbestyrelsen har det overordnede

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Konstituerende møde

Kommunalbestyrelsen. Konstituerende møde Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 5. december 2017 Mødetidspunkt: 18:00 Konstituerende møde 051217 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Mødelokale Havet på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver Styrelsesvedtægt for Center for Kommunikation & Undervisning, CKU Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver 1 Institutionens navn er Center for Kommunikation og

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 1 TORSDAG DEN 7. DECEMBER 2006, KL. 20.30 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 7. december 2006 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra XX. XX 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra XX. XX 2016 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 15. august 2016 0-3-3-07 Thomas D. Mikkelsen tdm@midttrafik.dk 8740 8364 Opdaterede vedtægter for Midttrafik VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende

Læs mere

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Byrådet 2014 Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 19.45 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie

Læs mere

Vedtægter for Vivabolig

Vedtægter for Vivabolig Vedtægter for Vivabolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Vivabolig a.m.b.a. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2. Administrationsorganisationen

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV Sagsnr. 027737/JWG/GK V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV 1 Den selvejende Institutions navn er Den Selvejende Institution Ældreboligerne

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen REFERAT

Kommunalbestyrelsen REFERAT Kommunalbestyrelsen REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 11. december 2013 Start kl.: 17:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker Jensen

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

Kommunalbestyrelsens konstituerende møde

Kommunalbestyrelsens konstituerende møde Kommunalbestyrelsens konstituerende møde Referat Dato: Tirsdag den 03. december 2013 Mødetidspunkt: 19:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud fra: I gymnastiksalen på St. Magleby Skole Kirkevej Allan Holst (A),

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign.

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign. Vejledning om kønssammensætning af offentlige udvalg, kommissioner og lign., kommunale og regionale udvalg m.v. og besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning m.v. (ligestillingsloven

Læs mere

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956 VEDTÆGTER for Aalborg Boligselskab af 1956 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Aalborg Boligselskab af 1956. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. Stk.

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Vedtægter, Forretningsorden samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Marts 2014 Retsgrundlag. Ifølge Folkeoplysningsloven 34 og 35 fastsætter

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (Lov nr. 537 af 24. juni 2005) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Godkendt af Byrådet 27. februar 2012 Indledning Side 2 / 8 De nærmere regler om Slagelse Kommunens styrelse af UngSlagelse fremgår af denne styrelsesvedtægt for samt af

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

Guldborgsund Kommunens j. nr /09.

Guldborgsund Kommunens j. nr /09. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at vi ikke har fundet grundlag for at udtale, at Guldborgsund Kommune har tilsidesat almenlejelovens 97 vedrørende valg af beboerklagenævnsmedlem. 13-01- 2010

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt)

Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt) Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt) I medfør af 2, stk. 5, i lov nr. 582 af 24. juni 2005 om trafikselskaber, fastsættes: 1. For de trafikselskaber

Læs mere

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted Udkast til nye vedtægter (Grundlag: Delegeretforsamlingen nedlægges. Bestyrelsen er herefter KANUKOKA s højeste myndighed. Bestyrelsen består af en fast fuldtidsformand samt borgmestre og 1. viceborgmestre/lederen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013

Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013 Regionshuset Viborg Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013 Psykiatri og Social Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Tingvej 15A, 3.th. Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 cbus@ps.rm.dk

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler UDKAST AF 11. JUNI 2012 I medfør af 5, stk. 1, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1135 af 7. december

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet har telefonisk besvaret spørgsmål med følgende indhold fra en kommune:

Social- og Indenrigsministeriet har telefonisk besvaret spørgsmål med følgende indhold fra en kommune: Enhed Kommunaljura og Valg Sagsbehandler LBH Koordineret med Sagsnr. 2015-8007 Doknr. 285071 Dato 06-11-2015 Ekstrakt af telefonnotat til besvarelse af en kommunes spørgsmål om økonomiudvalgets sammensætning

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN FAVRSKOV KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN FAVRSKOV KOMMUNE FAVRSKOV KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN I FAVRSKOV KOMMUNE 1 INDHOLD: Kapitel I. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning. Kapitel II. Valg til ungdomsskolebestyrelsen. Kapitel III

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Ung Fredericia er etableret efter reglerne om fælles ledelse i Folkeskoleloven (nr. LBK 665 af 20. juni 2014) 24b. Ungdomsskoletilbuddet er etableret efter Ungdomsskoleloven

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 438 af 08/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/06259 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

KAP17. Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292]

KAP17. Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292] KAP17-LBKG 2010-08-11 nr 961 Almenlejeloven Page 1 of 12 KAP17 Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292] 96 293) I kommuner med almene boliger nedsættes et eller flere beboerklagenævn til afgørelse af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S

VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S Vedtægter som revideret 22.09.2006 1. Interessentskabet "Strandparken" består af følgende interessenter: Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Hvidovre Kommune Brøndby

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017 Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017 Indhold Kapitel 1. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning....3 Kapitel 2. Valg til ungdomsskolebestyrelsen...3 Kapitel 3. Konstituering

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Formål Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Mødevirksomhed og forretningsorden Side 6 Ungdomsskolebestyrelsens beføjelser

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

Fortegnelse over Kommunalbestyrelsens medlemmer

Fortegnelse over Kommunalbestyrelsens medlemmer Fortegnelse over Kommunalbestyrelsens medlemmer samt udvalg, kommissioner, nævn m.v. for perioden 1. januar 2014 31. december 2017 3. december 2013 Indholdsfortegnelse: Kommunale udvalg, kommissioner,

Læs mere