Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til"

Transkript

1 Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Kommunalvalget 2013

2 Indholdsfortegnelse Udvalg, råd og nævn m.v Kapitel I:... 7 Udpegelser og indstillinger, som kommunalbestyrelsen skal foretage på sit konstituerende møde... 7 Beredskabskommission... 7 Beredskabskommission, fælles... 7 Børn og unge-udvalget... 8 Distriktsudvalg for hjemmeværnet... 9 Ekspropriationskommissioner... 9 Forsyningsselskaber inden for elektricitet, gas og varme Fredningsnævn Grundlisteudvalg Handicapråd Havnebestyrelse (kommunale selvstyrehavne)...12 Havnebestyrelse (kommunalt ejet aktieselskab)...12 Hegnssynsmænd...13 Kirkegårdsudvalg (kirkegårdsbestyrelse eller -kommission)...14 KL s repræsentantskab, valg af stedfortræder for borgmesteren...14 Koordinationsudvalg (samarbejdsudvalg)...14 Kredsråd vedrørende politiets virksomhed, valg af stedfortræder for borgmesteren...15 Landsbyggefonde...16 Mark- og vejfredslov, vurderingsmænd...16 Musikskolebestyrelser...17 Overtaksationskommissioner...18 Specialundervisning for voksne, bestyrelse for undervisningsinstitutioner med...18 Taksationskommissioner, ekspropriationsloven...19 Taksationskommissioner, lov om offentlige veje...19 Trafikselskaber, regionale, repræsentantskab Underskrift, bemyndigelse til...21 Ungdomsskolebestyrelse...21 Vandselskaber Kapitel II: Udpegelser eller indstillinger, som kommunalbestyrelsen kan foretage efter det konstituerende møde Almene boligorganisationer, bestyrelse for

3 Beboerklagenævn Beskæftigelsesråd, lokale (LBR) Bevillingsnævn Billedkunstråd, lokale Boligkommission Brugerudvalg Bygningsforbedringsudvalg Erhvervsskoler, bestyrelse for Erhvervsuddannelser, lokale uddannelsesudvalg for Fælles rådgivende organ for kommunens skolevæsen (folkeskolen)...31 Huslejenævn Uddannelsesudvalg ved voksenuddannelsescentre Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., bestyrelse for Integrationsråd Kulturmiljøråd, lokale Museumsråd, lokale Skatteankenævn Skolebestyrelser Tilforordnede til folketingsvalg og kommunale valg Valgbestyrelse, valgstyrere og tilforordnede ved valg til Europa-Parlamentet Valgbestyrelse ved folketingsvalg Valgbestyrelse ved kommunale valg Valgstyrere ved folketingsvalg og kommunale valg Vurderingsankenævn Kapitel III: Udpegelser og indstillinger, som foretages af kommunerne i regionen i forening og som forestås af kommunekontaktrådene (KKR)

4 Udvalg, råd og nævn m.v. Forord Denne publikation er udarbejdet til brug for de valg og indstillinger, som de nyvalgte kommunalbestyrelser skal foretage efter kommunalvalget den 19. november Publikationen er en vejledning til brug for de nyvalgte kommunalbestyrelsers konstituering. Der er tale om en revideret udgave af publikationen Udvalg, råd og nævn m.v., som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til. Publikationen er udkommet forud for kommunevalgene siden Publikationen er opdelt i tre afsnit, under hvilke udpegelser og indstillinger er oplistet alfabetisk. Afsnit I indeholder udpegelser og indstillinger, som kommunalbestyrelsen skal tage stilling til allerede på det konstituerende møde, jf. lov om kommunernes styrelses (herefter styrelsesloven) 17, stk. 3, jf. stk. 2. Efter disse bestemmelser skal kommunalbestyrelsen på det konstituerende møde efter kommunalvalget i 2013, senest den 15. december 2013, ud over valg af borgmester og viceborgmester/-mestre, vælge medlemmer af økonomiudvalget og de stående udvalg samt medlemmer af de udvalg, kommissioner, bestyrelser o.l., hvori kommunalbestyrelsen eller kommunen i henhold til andre bestemmelser, end bestemmelserne i styrelsesloven, skal være repræsenteret, og hvis funktionsperiode er sammenfaldende med den kommunale valgperiode. Valgene har som udgangspunkt virkning for hele kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Valgene foregår efter reglerne i styrelsesloven, dvs. som flertalsvalg, hvor alene en enkelt post (eventuelt med personlig suppleant) i et bestemt organ skal besættes, og som forholdstalsvalg, når der skal besættes flere poster (eventuelt med personlige suppleanter) i det samme organ, jf. nærmere styrelseslovens Hvis der er enighed om det i kommunalbestyrelsen, kan disse regler dog fraviges. I praksis sker kommunalbestyrelsens konstituering ofte på grundlag af politiske aftaler mellem kommunalbestyrelsens grupper. Indstillinger af flere personer som medlemmer i samme organ forudsætter ikke forholdstalsvalg, hvis indstillingen ikke er bindende for den modtagende myndighed m.v. I praksis anvendes denne valgmetode dog også ofte i sådanne situationer på grundlag af enighed i kommunalbestyrelsen. Om kommunen skal være repræsenteret i et konkret organ afhænger af, om der er tale om et organ, hvis virksomhed og sammensætning beror på lov eller anden bindende retsforskrift, eller om kommunalbestyrelsen har pligt til at være repræsenteret efter en bindende aftale, f.eks. en fællesskabsaftale. Afsnit II indeholder andre udpegelser og indstillinger, som kommunalbestyrelsen kan eller skal foretage efter det konstituerende møde. Det drejer sig om tilfælde, hvor den 4

5 kommunale repræsentation enten er frivillig, eller hvor vedkommende organs funktionsperiode er eller kan være forskellig fra den kommunale valgperiode. Principielt kan valg i tilfælde, hvor repræsentationen er frivillig for kommunalbestyrelsen, ikke foretages på det konstituerende møde, medmindre alle medlemmer er enige om det. Begrundelsen er, at valget forudsætter en forudgående stillingtagen til den fortsatte repræsentation, som kommunalbestyrelsen som udgangspunkt først kan foretage, når dens funktionsperiode er begyndt. I praksis foretages der dog ofte valg også til frivillige repræsentationsforhold på det konstituerende møde, fordi der er (eventuelt stiltiende) enighed om det. Afsnit II indeholder ligeledes udpegelser og indstillinger til udvalg, råd, nævn m.v., der kan dække flere kommuner, men uden at de pågældende udvalg, råd og nævn er regionsdækkende. Kommunalbestyrelsens medlemmer har pligt til at varetage de hverv, som kommunalbestyrelsen måtte tildele dem. For andre af kommunens borgere gælder i hvert fald som helt overvejende hovedregel at de ikke kan udpeges til kommunale hverv, medmindre de er villige hertil, jf. 17, stk. 6, i styrelsesloven. Afsnit III indeholder en oversigt over regionsdækkende udvalg, råd og nævn, hvor udpegelser, indstillinger og/eller politisk koordinering af valget af kommunale repræsentanter som udgangspunkt foretages af kommunekontaktrådene (KKR). Valg og indstilling af medlemmer til disse poster sker altså i en fælleskommunal proces i regi af KKR, og ikke i de enkelte kommuner. Der er udarbejdet en såkaldt Blå Bog for de politiske udpegelser i hvert KKR. I Blå Bog findes både en kort beskrivelse af formål m.v. for de forskellige regionale nævn, udvalg m.v., samt navnene på de udpegede kommunale repræsentanter i indeværende valgperiode. De fem blå bøger kan ses på de respektive KKR s hjemmesider (www.kl.dk/kkr). Der henvises i øvrigt til afsnit III. Det skal understreges, at den samlede fortegnelse i denne publikation ikke kan betragtes som udtømmende for den enkelte kommune. Som eksempler på udpegelser, som er særlige i den enkelte kommune, og som derfor ikke kan fremgå af publikationen, kan nævnes kommunernes stående udvalg, udvalg nedsat med hjemmel i styrelseslovens 17, stk. 4, samt udpegelser, der følger af vedtægterne i forskellige lokale selskaber og institutioner, f.eks. forsyningsselskaber, kommunale fællesskaber og selvejende institutioner (fonde) af forskellig art. Publikationen beskriver heller ikke hverv, som alene regionerne udpeger til. KL skal henlede opmærksomheden på, at lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr af 19. september 2007 (herefter ligestillingsloven), skal iagttages i forbindelse med kommunalbestyrelsernes udpegelser og indstillinger mv. 5

6 Reglerne vedrørende kommunale og regionale udvalgs kønsmæssige sammensætning er indeholdt i ligestillingslovens 10 a. Bestemmelsen indebærer, at myndigheder og organisationer, der skal indstille et medlem af et udvalg mv., der skal udpeges af kommunalbestyrelsen, skal indstille både en mand og en kvinde. Hvis der stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd. Bestemmelsen omfatter udvalg m.v., som enten nedsættes af kommunalbestyrelsen, eller som kommunalbestyrelsen udpeger medlemmer til. Bestemmelsen gælder kun i det omfang udvalget mv. - enten som følge af kommunalbestyrelsens egen beslutning eller som følge af lovgivningen - har medlemmer, kommunalbestyrelsen skal udpege efter indstilling fra andre myndigheder og organisationer m.v. Det betyder, at fx kommunalbestyrelsens valg af medlemmer til økonomiudvalg og stående udvalg ikke er omfattet af ligestillingslovens 10 a. Ministeriet for Ligestilling og Kirke har i marts 2013 udgivet en vejledning om kønssammensætning i offentlige udvalg m.v. og statslige bestyrelser. I vejledningens afsnit 3. Kønssammensætningen i kommunale og regionale udvalg, råd og lign., er beskrevet nærmere, hvornår og hvordan bestemmelsen skal anvendes, herunder i hvilke situationer bestemmelsen kan fraviges, og i hvilke situationer kommunalbestyrelsen kan vælge at lade en plads stå tom, hvis organisationer eller myndigheder ikke har udpeget eller indstillet i overensstemmelse med ligestillingslovens 10 a. Vejledningen kan findes på Ministeriets for Ligestilling og Kirkes hjemmeside Eventuelle spørgsmål vedrørende denne publikations afsnit I og II kan rettes til juridisk konsulent Annette Baun Knudsen, KL Eventuelle spørgsmål til afsnit III vedrørende kommunekontaktrådene kan rettes til chefkonsulent Anders Bjørnholt Kristensen, KL Redaktionen er afsluttet den 1. august Eventuelle ændringer efter dette tidspunkt har derfor ikke har kunnet tages i betragtning. 6

7 Kapitel I: Udpegelser og indstillinger, som kommunalbestyrelsen skal foretage på sit konstituerende møde Beredskabskommission Beredskabslovens 9, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni Kommunalbestyrelsen skal nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse om kommissionens sammensætning. Kommissionen, hvis medlemstal skal være ulige, skal bestå af borgmesteren, der er formand, politidirektøren og et flertal, der ikke behøver at være kommunalbestyrelsesmedlemmer, valgt af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde med forsvarsministerens samtykke udpege et andet medlem af kommunalbestyrelsen end borgmesteren til at indtræde som formand for beredskabskommissionen. Kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant for de frivillige som observatør i beredskabskommissionen, hvis der ikke indgår en repræsentant for de frivillige som medlem af kommissionen. Observatøren udpeges efter indstilling fra de frivillige i redningsberedskabet, der kan anvendes til løsning af opgaver inden for kommunens beredskab, jf. lovens 51, stk. 3. Beredskabskommission, fælles Beredskabslovens 10, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni Kommuner, der samordner deres redningsberedskab, skal nedsætte en fælles beredskabskommission til at varetage de opgaver, som kommunalbestyrelserne henlægger til denne. En fælles beredskabskommission skal bestå af et ulige antal medlemmer, herunder borgmestrene i de deltagende kommuner og politidirektøren. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde med forsvarsministerens samtykke udpege et andet medlem af 7

8 kommunalbestyrelsen end borgmesteren til at indtræde i den fælles beredskabskommission. For kommuner, der har samordnet deres beredskab, udpeges en repræsentant for de frivillige som observatør i den fælles beredskabskommission, hvis der ikke indgår en repræsentant for de frivillige som medlem af kommissionen. Observatøren udpeges efter indstilling fra de frivillige i redningsberedskabet, der kan anvendes til løsning af opgaver inden for kommunens beredskab, jf. lovens 51, stk. 3. Samordning af kommuners redningsberedskab skal godkendes af den kommunale tilsynsmyndighed, jf. styrelseslovens 60. Børn og unge-udvalget Den sociale retssikkerhedslovs 18-21, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 17. september 2012, og bekendtgørelse nr af 29. november 2012 om forretningsorden for børn og unge-udvalgene. Børn og unge-udvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge, jf. 74 i lov om social service, herunder anbringelse af børn uden for hjemmet uden forældremyndighedsindehaverens samtykke m.v. Kommunalbestyrelsen nedsætter et børn og unge-udvalg, der består af to medlemmer, der vælges af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer, byretsdommeren i retskredsen samt to pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af statsforvaltningen. Hvis der er flere dommere i retskredsen, bestemmer Domstolsstyrelsen, hvem af disse der skal modtage hvervet. De pædagogisk-psykologisk sagkyndige kan ikke deltage i behandling af andre sager vedrørende samme person eller samme familie inden for den offentlige forvaltning, herunder behandlingen af sager i statsforvaltningen og klagesager. I tilfælde af inhabilitet indtræder en stedfortræder for den pædagogisk-psykologisk sagkyndige. Der udpeges tillige for hvert medlem en stedfortræder, der indkaldes til at møde, når medlemmet er forhindret i at deltage. Social- og integrationsministeren fastsætter forretningsordenen for børn og unge-udvalget. Ministeren kan godkende, at der udpeges mere end en stedfortræder for hvert medlem af udvalget. Børn og unge-udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de medlemmer, der er valgt af kommunalbestyrelsen. 8

9 Distriktsudvalg for hjemmeværnet Hjemmeværnslovens 7 og 9, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar Udvalgene træffer afgørelser om optagelse af frivillige i hjemmeværnet. Distriktsudvalgene består af en formand og fire til ti medlemmer, der udpeges for 4 år ad gangen. Formanden udpeges af forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer efter indstilling fra hver af landets kommunalbestyrelser. Der indstilles et medlem pr. kommune til distriktsudvalget, dog således, at der indstilles mindst fire medlemmer pr. distriktsudvalg. Flere medlemmer fra samme kommune kan indstilles, såfremt kommunen har et befolkningsgrundlag på mere end indbyggere. Distriktsområder med en kommunesammensætning, der medfører indstilling af mere end ti medlemmer, skal opdeles i flere distriktsudvalg. Ekspropriationskommissioner Ekspropriationsproceslovens 4-6 og 7 a, jf. lovbekendtgørelse nr af 20. november Ekspropriationskommissioner behandler forslag om ekspropriation og fastsætter erstatning for de ekspropriationer, som foretages, jf. lovens 5. Hver ekspropriationskommission består af fem medlemmer. Formanden er en af de i lovens 4 nævnte kommissarier ved statens ekspropriationer. Formanden udtager fire medlemmer til behandlingen af sager vedrørende et konkret anlæg, heraf to medlemmer fra en af transportministeren udfærdiget liste og to medlemmer fra en kommunal liste. Transportministeren udpeger otte personer, der for en 6-årig periode optages på en liste over statslige medlemmer af ekspropriationskommissionerne. I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen én person for kommunalbestyrelsens funktionsperiode. De kommunale medlemmer optages på lister svarende til kommissariernes forretningsområder. 9

10 Ekspropriationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags afgørelse, jf. lovens 7 a. Forsyningsselskaber inden for elektricitet, gas og varme Vedtægterne i de forskellige selskaber er afgørende for, om der er kommunal repræsentation, og for hvilke perioder. De regionale naturgasselskaber er kommunale fællesskaber. Medlem af repræsentantskab/bestyrelse. Medlemmerne af bestyrelsen af forbrugerejede fjernvarmeselskaber skal have indseende med fjernvarmeselskabets forvaltning af midler, der er stillet kommunegaranti for. Forsyningsselskabernes styrende organer består af repræsentanter for interessenter og andelshavere, herunder kommuner, og fremgår af de enkelte selskabers vedtægter. I de regionale naturgasselskaber er der udelukkende kommunale repræsentanter. Fredningsnævn Naturbeskyttelseslovens 35, jf. lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september Fredningsnævnene behandler fredningssager og dispensation fra fredning. Miljøministeren nedsætter to eller tre fredningsnævn i hver region. Nævnenes geografiske område fastlægges af miljøministeren. Et fredningsnævn består af en formand, der skal være dommer, og som udpeges af miljøministeren, et medlem, der udpeges af miljøministeren, samt et medlem, der vælges af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori det pågældende areal er beliggende. Samtidig med udpegning og valg af medlemmer udpeges og vælges en suppleant for hvert medlem. Suppleanten for formanden skal være dommer. Formanden, dennes suppleant og det af ministeren udpegede medlem udpeges for en periode, der bestemmes af miljøministeren. Det medlem, der udpeges af kommunalbestyrelsen, vælges for den kommunale valgperiode. Indtil et nyt fredningsnævn er nedsat efter kommunevalget, opretholdes nævnet med dets hidtidige sammensætning. 10

11 Grundlisteudvalg Retsplejelovens 72, jf. lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2012, samt bekendtgørelse nr. 809 af 5. december 1990 om grundlister med senere ændringer. Grundlisteudvalget vælger et antal personer, der må anses for egnede til at virke som domsmænd og nævninger. Til grundlisten udtages en person for hver 300 indbyggere. I Københavns Kommune udtages personer til grundlisten. Personer, der udtages, skal udgøre et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen, og der skal tilstræbes en repræsentation af de forskellige aldersklasser, af mænd og kvinder og af etniske minoriteter svarende til deres andel af befolkningen i kommunen. Grundlisteudvalget består af fem medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen for kommunalbestyrelsens valgperiode. I Københavns Kommune kan Borgerrepræsentationen bestemme, at der skal nedsættes flere grundlisteudvalg. Medlemmerne behøver ikke at være kommunalbestyrelsesmedlemmer. Handicapråd Den sociale retssikkerhedslovs 37 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 17. september 2012, og bekendtgørelse nr af 23. december 2012 om retssikkerhed og administration på det sociale område. Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet sammensættes af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 3-7 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen. Et antal af de medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen, skal være medlem af kommunalbestyrelsen. De øvrige repræsentanter for kommunalbestyrelsen udpeges blandt ansatte i kommunen, ansatte i selvejende institutioner eller ansatte hos andre private leverandører, som udfører relevante opgaver for kommunen. Handicaprådet sammensættes således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal som medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen. Handicaprådet skal sammensættes således, at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder både voksne og børn 11

12 med handicap. Danske Handicaporganisationer kan kun indstille personer, som har bopæl i kommunen. Kommunalbestyrelsen beslutter, om lokale handicaporganisationer eller grupperinger uden for Danske Handicaporganisationer skal være repræsenteret i handicaprådet blandt de 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen. Antallet af medlemmer, som repræsenterer lokale handicaporganisationer eller grupperinger, kan ikke overstige antallet af medlemmer, som er udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer. Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald. Handicaprådet vælger selv sin formand. Handicaprådet virker i en 4-årig periode, svarende til de kommunale råds valgperiode, dog således, at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer indstilles eller udpeges. Havnebestyrelse (kommunale selvstyrehavne) Havnelovens 9, jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj En kommunal selvstyrehavn er en selvstændig virksomhed, som styres af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor havnen ligger. Havnebestyrelsen varetager inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinjer selvstændigt den overordnede ledelse af havnens drift, vedligeholdelse og eventuelle nye anlæg. Havnens ledelse varetages af en havnebestyrelse, der vælges af kommunalbestyrelsen. Havnebestyrelsens medlemstal skal være ulige. For hvert medlem udpeges en stedfortræder. Valget sker på kommunalbestyrelsens konstituerede møde og har virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Kommunalbestyrelsen fastsætter antallet af medlemmer. Medlemmerne kan vælges både inden for og uden for kommunalbestyrelsens medlemskreds. Havnebestyrelsen vælger selv sin formand. Havnebestyrelse (kommunalt ejet aktieselskab) Havnelovens 10, jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj En havn, der er organiseret som et helt eller delvist kommunalt ejet aktieselskab, er en erhvervsdrivende virksomhed, og havnens opgaver er beskrevet i havnelovens 10. En havn, der er organiseret som et helt kommunalt ejet aktieselskab, sidestilles med statslige aktieselskaber i selskabsloven og årsregnskabsloven. 12

13 I kommuner, hvor der findes kommunale havneaktieselskaber, udpeger kommunalbestyrelsen bestyrelsesmedlemmer til selskabet, hvis kommunalbestyrelsens adgang til at udpege fremgår af en særlig vedtægtsbestemmelse. I andre situationer vil det formelt set være generalforsamlingen, der udpeger bestyrelsesmedlemmerne. Der vil kunne udpeges både medlemmer og ikke-medlemmer af kommunalbestyrelsen. Hegnssynsmænd Hegnslovens 27-32, jf. lovbekendtgørelse nr. 59 af 19. januar Hegnssynet tager ved hegnssynsforretninger bl.a. stilling til tvister i forbindelse med rejsning af nye hegn, ombytning, ændring og sløjfning af hegn, samt hegnenes vedligeholdelse. For hver kommune nedsættes et hegnssyn bestående af tre medlemmer, af hvilke det ene medlem beskikkes som formand. For hvert medlem beskikkes en personlig suppleant. Medlemmerne af hegnssynet og disses suppleanter beskikkes af kommunalbestyrelsen for en periode, der svarer til kommunalbestyrelsens valgperiode. Hegnsynets medlemmer kan alene vælges blandt kommunens egne borgere. Mindst et medlem skal være plantningskyndigt. I kommuner med bymæssig bebyggelse på indbyggere eller derover skal der tillige være et bygningskyndigt medlem. Der stilles i loven ingen bestemte uddannelseskrav til det plantningskyndige eller bygningskyndige medlem af hegnsynet. Om fornødent kan der i en kommune nedsættes to eller flere hegnssyn med hvert sit distrikt. Personer, der er fyldt 60 år, har ikke pligt til at lade sig beskikke. Den, der har fungeret som synsmand i en periode, er ikke forpligtet til at modtage beskikkelse før efter udløbet af en ny periode. Kommunalbestyrelsen afgør, om nogen i øvrigt har gyldig grund til at bede sig fritaget for hvervet, og kommunalbestyrelsen kan afskedige en synsmand eller en suppleant. Afgørelserne kan indbringes for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Nybeskikkelser i perioden sker for den tilbageværende del af den løbende periode. 13

14 Kirkegårdsudvalg (kirkegårdsbestyrelse eller -kommission) Lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m., 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 582 af 27. maj Administration af begravelsesvæsenet. Ministeren for ligestilling og kirke kan tillade, at begravelsesvæsenet udskilles fra kirkens bestyrelse og undergives særskilt bestyrelse (kommunalbestyrelsen eller en blandet kirkelig-kommunal kommission). Nærmere regler fastsættes i så fald i en vedtægt, der godkendes af ministeren for ligestilling og kirke. KL s repræsentantskab, valg af stedfortræder for borgmesteren KL s love af 2006, 13. KL s repræsentantskab virker som rådgivende organ for bestyrelsen og har i øvrigt til formål at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne. KL s repræsentantskab består af borgmestrene i KL s medlemskommuner samt yderligere repræsentanter for de politiske partier og listesamarbejder. De enkelte kommunalbestyrelser udpeger en stedfortræder for borgmestrene til repræsentantskabet. Koordinationsudvalg (samarbejdsudvalg) Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg af 1. april 2008, 25. Hvis der i kommunen er indgået en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, oprettes der ikke et koordinationsudvalg. Kommuner, som har samarbejdsudvalg, skal også have et koordinationsudvalg. 14

15 Koordinationsudvalgets formål er at bidrage til, at samarbejdsudvalgene fungerer både formelt og reelt. Koordinationsudvalgets opgaver er: 1) At virke for fremme af samarbejdsudvalgenes virksomhed, herunder vejlede ved oprettelse af samarbejdsudvalg 2) At virke vejledende for de nedsatte samarbejdsudvalg 3) At fortolke bestemmelserne om samarbejde og samarbejdsudvalg 4) At behandle uoverensstemmelser vedrørende bestemmelserne, som samarbejdsudvalgene forelægger for udvalget 5) At behandle uoverensstemmelser om retningslinjer vedrørende indførelse og brug af ny eller ændring af bestående teknologi, som hovedsamarbejdsudvalget forelægger for udvalget 6) At registrere nedsatte samarbejdsudvalg i kommunen. Mellem kommunalbestyrelsen på den ene side og personaleorganisationerne på den anden side nedsættes et koordinationsudvalg bestående af lige mange medlemmer fra hver side. For hvert af udvalgets medlemmer vælges en suppleant. Koordinationsudvalgets formand udpeges af kommunalbestyrelsen. Næstformanden udpeges af organisationsrepræsentanterne. Koordinationsudvalget vælges for 4 år ad gangen. Valgperioden følger den kommunale valgperiode. Kredsråd vedrørende politiets virksomhed, valg af stedfortræder for borgmesteren Retsplejelovens , jf. lovbekendtgørelse nr af 24. oktober Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet, herunder en lokal samarbejdsplan. Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet mellem politiet og kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i politikredsen. Samarbejdsplanen offentliggøres af politidirektøren efter forudgående drøftelse i kredsrådet. Kredsrådet består af politidirektøren, der er formand, og borgmestrene i de kommuner, som politikredsen omfatter. Dog repræsenteres Bornholms Regionskommune af borgmesteren og tre medlemmer valgt af og blandt kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer. 15

16 I kommuner med magistratsstyre eller en styreform med delt administrativ ledelse, jf. styrelseslovens 64 og 64 a, kan kommunalbestyrelsen i kommunens styrelsesvedtægt bestemme, at et magistratsmedlem henholdsvis en udvalgsformand er medlem i stedet for borgmesteren. Kommunalbestyrelsen vælger en stedfortræder for borgmesteren (magistratsmedlemmet eller udvalgsformanden) blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. For hvert af Bornholms Regionskommunes medlemmer af kredsrådet vælges en stedfortræder af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Landsbyggefonde Almenboliglovens 76, jf. lovbekendtgørelse nr. 884 af 10. august Landsbyggefonden er en selvejende institution, der har til formål at fremme det almene byggeris selvfinansiering. Landsbyggefondens bestyrelse træffer bestemmelse om varetagelsen af den daglige administration af fondens anliggender og fastlægger retningslinjer for arbejdets tilrettelæggelse. Landsbyggefonden ledes af en bestyrelse på ni medlemmer. Formanden for bestyrelsen og fire andre medlemmer vælges af Boligselskabernes Landsforening. Af bestyrelsens øvrige fire medlemmer vælger Lejernes Landsorganisation i Danmark to medlemmer, som skal være boligtagere i alment byggeri, Kommunernes Landsforening vælger ét medlem, og Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune vælger i fællesskab ét medlem. Efter samme regler vælges stedfortrædere for formanden og de øvrige medlemmer. Mark- og vejfredslov, vurderingsmænd Mark- og vejfredslovens 21-23, jf. lovbekendtgørelse nr. 61 af 19. januar Vurderingsmændene skal vurdere skader forvoldt af husdyr efter nærmere angivne bestemmelser i lov om mark- og vejfred. 16

17 For hver kommune beskikker kommunalbestyrelsen tre vurderingsmænd. Større kommuner kan deles i flere vurderingsdistrikter. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at opgaverne varetages af hegnssynsmændene. Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvem der skal fungere som formand. Vurderingsmændene beskikkes for perioder, der svarer til den kommunale valgperiode. Personer, der er fyldt 60 år, har ikke pligt til at lade sig beskikke. Den, der har fungeret som vurderingsmand i en periode, er ikke forpligtet til at modtage beskikkelse før efter udløbet af en ny periode. Kommunalbestyrelsen afgør, om nogen i øvrigt har gyldig grund til at bede sig fritaget fra hvervet, og en beskikkelse kan tilbagekaldes af kommunalbestyrelsen. Disse afgørelser kan indbringes for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Musikskolebestyrelser Musiklovens 3 a-3 b, jf. lovbekendtgørelse nr. 184 af 1. marts 2008 og bekendtgørelse nr. 673 af 14. maj 2013 om musikskoler. Enhver kommunalbestyrelse er forpligtet til at drive en musikskole, enten som en kommunal institution eller som selvejende institution med kommunalt tilskud. Kulturministeren kan dog fravige dette krav, hvis kommunalbestyrelsen indgår en aftale om et undervisningstilbud for kommunens borgere med en nabokommune. En eventuel fravigelse vil ske efter en konkret vurdering og skal være betinget af kommunens befolkningsmæssige grundlag. Endvidere kan kulturministeren i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler med kommuner fravige kravet om, at enhver kommunalbestyrelse er forpligtet til at drive en musikskole, således at flere kommuner sammen kan drive en musikskole. Musikskolebestyrelsens opgaver vil fremgå af vedtægterne for musikskolen. Med virkning fra 1. januar 2014 ophæves vejledende standard vedtægter for kommunale og selvejende musikskoler, men der skal fortsat fastsættes vedtægter for musikskolerne. Vedtægterne skal godkendes af den kommune, hvor musikskolen er hjemmehørende. Ved godkendelsen skal kommunen sikre, at vedtægterne for musikskolen lever op til de krav til musikskolernes formål, opgaver og virksomhed, der fremgår af bekendtgørelse nr. 673 af 14. maj 2013 om musikskoler. Musikskolens vedtægter skal fremsendes til Statens Kunstfond til orientering. Musikskolebestyrelsens sammensætning vil fremgå af vedtægterne. 17

18 Overtaksationskommissioner Lov om offentlige veje, a og 60, jf. lovbekendtgørelse nr af 3. november Overtaksationskommissioner efterprøver i overensstemmelse med lovens 54 de afgørelser, der er truffet af taksationskommissionerne nedsat i henhold til lov om offentlige veje. En overtaksationskommission består af fem medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af transportministeren for en 6-årig periode. Regeringen udnævner endvidere to faste medlemmer med suppleanter. Formanden udtager til den enkelte sag yderligere to medlemmer fra en kommunal liste. I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen en person, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den overtaksationskommission, som omfatter kommunen. Medlemmer af taksationskommissioner skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme. Taksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags afgørelse, jf. lovens 58 a. Specialundervisning for voksne, bestyrelse for undervisningsinstitutioner med Specialundervisningslovens 6 a og 6 c, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 25. august Bestyrelsen fastlægger efter indstilling fra lederen og inden for den økonomiske ramme, der er fastsat af kommunalbestyrelsen, undervisningsinstitutionens budget. Bestyrelsen afgiver på baggrund af indstilling fra lederen udtalelse til kommunalbestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af lærere og andet personale ved undervisningsinstitutionen. Bestyrelsen kan varetage andre opgaver vedrørende undervisningsinstitutionen efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse. Kommunalbestyrelsen nedsætter for hver undervisningsinstitution en bestyrelse, der består af to medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, to medlemmer udpeget af de handicappedes organisationer, to medlemmer valgt af og blandt undervisningsinsti- 18

19 tutionens lærere og øvrige medarbejdere. Heraf skal mindst én være lærer. Endvidere et medlem valgt af og blandt undervisningsinstitutionens deltagere. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at bestyrelsen udvides med flere medlemmer efter lokalt behov. Valg af de kommunalt udpegede medlemmer og medlemmer udpeget af de handicappedes organisationer finder sted snarest muligt efter hvert kommunalvalg. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og vælger selv sin formand. Taksationskommissioner, ekspropriationsloven Ekspropriationsproceslovens 7-7 a, jf. lovbekendtgørelse nr af 20. november Taksationskommissionerne efterprøver kendelser, hvorved erstatning gives eller nægtes, jf. 19, stk. 1. En taksationskommission består af fem medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af kongen (kongehuset) for en 6-årig periode. Formanden udtager til den enkelte sag fire medlemmer, heraf to medlemmer fra en af transportministeren udfærdiget liste og to medlemmer fra en kommunal liste. Transportministeren udpeger otte personer, der for en 6-årig periode optages på en liste over statslige medlemmer af taksationskommissionerne. I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen én person, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen. Taksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags afgørelse, jf. 7 a. Taksationskommissioner, lov om offentlige veje Lov om offentlige veje, 57, 58 a og 60, jf. lovbekendtgørelse nr af 3. november Taksationskommissioner træffer afgørelse om erstatningsspørgsmål, jf. lovens

20 En taksationskommission består af tre medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af transportministeren for en 6-årig periode. Formanden udtager til den enkelte sag to medlemmer fra en kommunal liste. I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen to personer, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen. Medlemmer af taksationskommissioner skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme. Taksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags afgørelse, jf. lovens 58 a. Trafikselskaber, regionale, repræsentantskab Lov om trafikselskaber, 1, 2 og 5, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 11. april 2010, og bekendtgørelse nr af 9. oktober 2006 om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt) med senere ændringer. Et trafikselskab varetager følgende opgaver inden for trafikselskabets geografiske område: 1) Offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel 2) Fastsættelse af takster og billetteringssystemer 3) Koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik 4) Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og 5) Privatbaner. Trafikselskabets opgaver omfatter også samarbejde om offentlig servicetrafik, der krydser grænsen mellem to trafikselskabers områder. Et trafikselskab ledes af en bestyrelse på højst ni medlemmer. Medlemmerne udpeges af henholdsvis regionsrådet og kommunalbestyrelserne inden for trafikselskabets område. Transportministeren kan i særlige tilfælde tillade, at antallet af bestyrelsesmedlemmer overstiger ni, dog således at antallet af bestyrelsesmedlemmer altid er et ulige antal. Regionsrådet udpeger blandt rådets medlemmer to medlemmer til bestyrelsen. For trafikselskabet på Sjælland udpeger regionsrådet for Region Hovedstaden og regionsrådet for Region Sjælland hver ét medlem til bestyrelsen blandt rådets medlemmer. For trafikselskaber, der omfatter kommuner i to regioner, udpeger de to regionsråd hver et medlem til bestyrelsen blandt rådets medlemmer. Transportministeren kan i særlige tilfælde 20

Referat - Konstituerende møde

Referat - Konstituerende møde Kommunalbestyrelsen Referat - Konstituerende møde Dato: Mandag den 2. december 2013 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Dagsorden til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde. 1. december 2009. i gymnastiksalen på St. Magleby Skole kl. 19.00

Dagsorden til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde. 1. december 2009. i gymnastiksalen på St. Magleby Skole kl. 19.00 Dagsorden til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde 1. december 2009 i gymnastiksalen på St. Magleby Skole kl. 19.00 Indhold Side Indhold... 1 Side... 1 2.Valg af borgmester for perioden 1.1.2010 31.12.2013...

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign.

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign. Vejledning om kønssammensætning af offentlige udvalg, kommissioner og lign., kommunale og regionale udvalg m.v. og besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning m.v. (ligestillingsloven

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSENS UDPEGELSER PÅ DET KONSTITUERENDE MØDE DEN 4. DECEMBER 2013 OG EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER I VALGPERIODEN 2014-17

KOMMUNALBESTYRELSENS UDPEGELSER PÅ DET KONSTITUERENDE MØDE DEN 4. DECEMBER 2013 OG EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER I VALGPERIODEN 2014-17 KOMMUNALBESTYRELSENS UDPEGELSER PÅ DET KONSTITUERENDE MØDE DEN 4. DECEMBER 2013 OG EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER I VALGPERIODEN 2014-17 1. Borgmester Valg af borgmester Ole Wej Petersen foreslog Jørgen Otto

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner Udpegning Dansk Byggeris repræsentanter i bestyrelser på erhvervsskoler og centre for videregående uddannelser

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

Vederlag for arbejde uden for kommuner

Vederlag for arbejde uden for kommuner Vederlag for arbejde uden for kommuner Navn Medlemmer Medlemsvederlag Formandsvederlag Folkeoplysningsudvalget 5 medlemmer Børn- og Ungeudvalget ( 126-udvalget) Ligestillingsudvalget Skatteankenævnet samt

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Boligselskabet Ankerhus

Boligselskabet Ankerhus Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Boligselskabet Ankerhus Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Ankerhus. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Side 1 af 9 BEK nr 1537 af 13/12/2013 Gældende (Vederlagsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1224 af 21/10/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21 Titel Bek. 1224 af 21-10-2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for Status Gældende Ikrafttrådt 01-11-2013 Type Bekendtgørelse Nummer 1224 Publiceret 21-10-2013 Udgiver Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Kapitel I Byrådet 1 Aalborg Byråd består af 31 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester efter reglerne i Styrelseslovens 65,

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Konstituerende Kommunalbestyrelsesmøde

Egebjerg Kommune. Konstituerende Kommunalbestyrelsesmøde Egebjerg Kommune Konstituerende Kommunalbestyrelsesmøde I henhold til 6 i Lov om Kommunernes Styrelse indkalder jeg hermed til konstituerende Kommunalbestyrelsesmøde Mandag, den 10. december 2001 kl. 17.00

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Vedtægter for Juni 2014

Vedtægter for Juni 2014 Vedtægter for Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Beredskabsforbundet (BF)... 3 2. Formål... 3 3. Opgaver... 4 4. Beredskabsforbundets organisation:... 4 5. Lederfunktioner og uniformering... 4 6. Mobiliseringspligt...

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Byrådet Konstituerende møde Dagsorden

Byrådet Konstituerende møde Dagsorden Konstituerende møde Dagsorden 13. december 2013 - kl. 16:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Kapitel I. Kapitel II

Kapitel I. Kapitel II Styrelsesvedtægt INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I... 1 Kommunalbestyrelsen... 1 KAPITEL II... 1 Borgmesteren... 1 KAPITEL III... 2 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v... 2

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Middelfart Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Middelfart kommune,

Læs mere

Vedtægter for Randers HF & VUC

Vedtægter for Randers HF & VUC Vedtægter for Randers HF & VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Randers HF & VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Randers Kommune og Region Midtjylland

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 42 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 11. november 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-4 Sagsbeh.: mkg Fil-navn: Bekg./Bekg.om vederlag til kom.best.

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Kolding HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Kolding HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Statsamtets udtalelse til Esbjerg Kommune af 31.10.2007

Statsamtets udtalelse til Esbjerg Kommune af 31.10.2007 Statsamtets udtalelse til Esbjerg Kommune af 31.10.2007 31.10.- 2007 Esbjerg Kommune har ved brev af 2. maj 2007 rettet henvendelse til statsforvaltningen Syddanmark med anmodning om en vejledende udtalelse

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591 Side 1 af 19 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel I Almindelige bestemmelser Kapitel II Kommunalbestyrelsen Kapitel III Udvalg m.v. LBK nr 581 af 24/06/2009 Gældende (Kommunestyrelsesloven) Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Oversigt over vederlag og opgaver i bestyrelser mv. *Diætbeløbet er pt.: 390,00 kr. under 4 timer 780,00 kr. over 4 timer

Oversigt over vederlag og opgaver i bestyrelser mv. *Diætbeløbet er pt.: 390,00 kr. under 4 timer 780,00 kr. over 4 timer 24.08.2012 Oversigt over vederlag og opgaver i bestyrelser mv. *Diætbeløbet er pt.: 390,00 kr. under 4 timer 780,00 kr. over 4 timer 1. Viceborgmester Vederlag: 10% af borgmesterens løn 1. Økonomiudvalget

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 9 Vedtægter for den selvejende institution Huset Venture 1. Navn og hjemsted

Læs mere