Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven"

Transkript

1 25. november / Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke til at sikre velfungerende markeder med gode forbrugerforhold. Sidste store revision af markedsføringsloven skete i 2005 på baggrund af et længerevarende udvalgsarbejde. Siden da har der bl.a. været en række ændringer i forbindelse med implementering af EU-regler, herunder direktivet om urimelig handelspraksis. Fokus ved ændringerne har primært været implementering af de konkrete EU-regler og i mindre grad integrering af EU-reglerne med de øvrige regler. Det betyder dels, at der er i markedsføringsloven er en række regler, der overlapper hinanden, og dels at markedsføringsloven fremstår fragmenteret. Forbrugerombudsmanden har påpeget, at der derfor kan opstå udfordringer i forhold til håndhævelsen af visse af lovens bestemmelser. En anden problemstilling består i, at der er forskel på, hvordan de enkelte lande i EU har implementeret de europæiske markedsføringsregler, herunder direktivet om urimelig handelspraksis i den nationale lovgivning. Disse forskelle i markedsføringsreglerne kan gøre det vanskeligt for virksomhederne at navigere, når de markedsfører sig på tværs af landegrænser. De kan endvidere medføre uensartede konkurrencevilkår og uensartet forbrugerbeskyttelse på tværs af EU. Markedsføringslovens nuværende ordlyd har desuden medført en omfattende dialog med EU- Kommissionen, der senest har resulteret i en åbningsskrivelse vedrørende implementeringen af visse definitioner i direktivet om urimelig handelspraksis i dansk lovgivning, samt om direktivets implementering i forhold til finansielle virksomheder. Afslutningsvist gælder det, at markedsføringsloven er teknologineutral i den forstand, at den finder anvendelse uanset, hvilket medie markedsføringen optræder i. Den teknologiske udvikling har imidlertid medført nye tekniske muligheder i kommunikationen. Dette har både skabt udfordringer for virksomhederne, som kan være usikre på, om de med deres kommercielle kommunikation holder sig inden for lovens rammer, og for forbrugerne i forhold til hvilke rettigheder de har. Sidstnævnte problemstilling er senest påpeget af regeringens ekspertudvalg om børn, unge og markedsføring i udvalgsrapporten fra juni 2014.

2 2/6 Der er på den baggrund behov for et gennemgribende eftersyn af markedsføringsloven. Det overordnede formål med eftersynet er at sikre, at markedsføringsloven: Understøtter gode og ensartede forbrugerforhold i lyset af den teknologiske udvikling inden for kommerciel kommunikation Er enkel og overskuelig og ikke pålægger erhvervslivet unødvendige byrder Understøtter velfungerende markeder og effektiv konkurrence Er i overensstemmelse med EU-reglerne på markedsføringsområdet Udvalget skal foretage en gennemgang af hele markedsføringsloven, med særlig fokus på: Markedsføringslovens begreber Udvalget skal vurdere, hvorvidt der er behov for at tilpasse begrebsrammerne i markedsføringsloven, så de favner alle de former for kommerciel kommunikation, som forbrugerne, herunder børn og unge, bliver berørt af. Implementering af EU-regler i markedsføringsloven Markedsføringsloven bygger i vidt omfang på EU-regulering. Der er pt. 8 direktiver, der er implementeret i markedsføringsloven, hvor direktivet om urimelig handelspraksis (Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2005/29 af 11. maj 2005 om virksomhedernes urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked) er det mest omfattende. Direktiverne er beskrevet i bilag 1. Udvalget skal foretage en systematisk gennemgang af markedsføringsloven, og de direktiver, der er implementeret i den, med henblik på at sikre, at den danske implementering af EU-direktiverne er tilstrækkelig klar og sammenhængende, samtidig med at den fungerer i en dansk kontekst. Udvalget vil i dette arbejde inddrage erfaringer med implementeringen af de forskellige direktiver i andre EU-lande og have fokus på, at den danske implementering af markedsføringsreglerne understøtter ensartede konkurrencevilkår og ensartet forbrugerbeskyttelse på tværs af EU. Kommerciel kommunikation Den teknologiske udvikling er gået stærkt siden 2005, hvilket også har haft stor indflydelse på den måde, de erhvervsdrivende og forbrugerne interagerer med hinanden. En stor del af forbrugerne har i dag smartphones, og i takt med udbredelsen af de sociale medier står forbrugerne og i særdeleshed børn og unge

3 3/6 over for et langt mere komplekst afsenderbillede. I nogle situationer er det eksempelvis forbrugernes private venner, der via facebook og lignende medier afsender et kommercielt budskab. Den teknologiske udvikling skaber i nogle tilfælde udfordringer for virksomhederne, som kan være usikre på, om de med deres kommercielle kommunikation holder sig inden for lovens rammer. De mange nye muligheder for kommunikation og markedsføring skaber desuden udfordringer for myndighederne i deres håndhævelse af lovgivningen. Udvalget skal vurdere, om markedsføringslovens regler om bl.a. skjult reklame ( 4) og spam ( 6) er tilstrækkeligt dækkende i forhold til kommerciel kommunikation på de medier, der er tilgængelige i dag, samt om bestemmelserne er fremtidssikrede og således kan rumme den fremtidige teknologiske udvikling. Udvalget skal i sine vurderinger både tage hensyn til beskyttelsen af forbrugerne samt til virksomhedernes muligheder for at anvende nye markedsføringsformer Øvrige fokuspunkter Udvalget skal i gennemgangen af markedsføringsloven have fokus på at minimere de erhvervsøkonomiske byrder, herunder de administrative byrder for erhvervslivet, i det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til EU-reglerne samt hensynet til forbrugerbeskyttelsen og velfungerende markeder. Udvalget skal endvidere se på de redskaber Forbrugerombudsmanden har til rådighed i sin håndhævelse efter markedsføringsloven, herunder muligheder for at udstede retningslinjer på nærmere angivne områder efter forhandling med repræsentanter for forbrugere og de relevante erhvervsorganisationer. Udvalgets afrapportering Udvalget skal aflevere sine anbefalinger herunder et udkast til ny markedsføringslov med bemærkninger til erhvervs- og vækstministeren inden udgangen af første kvartal Det er en betingelse for udvalgets arbejde, at anbefalingerne samlet set ikke medfører nye byrder for erhvervslivet udover de restriktioner og krav, der følger direkte af EU-reguleringen. Udvalgets sammensætning og tidshorisont For at sikre en bred repræsentation i udvalget udpeger erhvervs- og vækstministeren medlemmer til udvalget indstillet af følgende interessenter og myndigheder samt medlemmer med særlig ekspertise. Formand Udpeges af erhvervs- og vækstministeren

4 4/6 Interessenter En repræsentant fra Advokatrådet og Danske Advokater i fællesskab To repræsentanter fra Dansk Erhverv, Danske Samvirkende Købmænd (DSK), Kreativitet og Kommunikation, Foreningen for Dansk Internet Handel (FDIH) og IT-Branchen i fællesskab En repræsentant fra Danske Medier En repræsentant fra DI, DI ITEK, Teleindustrien i fællesskab En repræsentant fra Finansrådet, Realkreditrådet og Forsikring og Pension i fællesskab En repræsentant fra Forbrugerrådet TÆNK En repræsentant fra Håndværksrådet Eksperter En forsker/praktiker i markedsføringsret En forsker/praktiker i EU-ret En forsker/praktiker i nye medier og markedsføring Myndigheder En repræsentant fra Erhvervs- og vækstministeriet En repræsentant fra Forbrugerombudsmanden En repræsentant fra Justitsministeriet En repræsentant fra Kulturministeriet Sekretariatsfunktionen varetages af Erhvervs- og Vækstministeriet, herunder af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Udvalget kan inddrage relevante myndigheder, interessenter og brancheorganisationer i sit arbejde. Udgifter forbundet med udvalgets arbejde samt opfølgning på udvalgets anbefalinger afholdes inden for Erhvervs- og Vækstministeriets eksisterende økonomiske rammer.

5 5/6 Bilag 1 Oversigt over direktiver, der er implementeret i markedsføringsloven Direktiv Lov Indholdsændring Rådets direktiv 84/450 af 10. september 1984 om Indførelse af regel om dokumentation indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om vildledende reklame (nu direktiv 2006/114). Minimumsharmonisering, jf. art /1994 for faktiske forhold. 2, stk. 4 (nu 3, stk. 3) I det væsentlige baseret på Rådets fælles holdning til direktivforslag om køb af forbrugsvarer og forbrugsgarantier som fastlagt af Rådet den 23. april 1998 (Rådets dokument nr. 7896/98 Consom 29 CODEC 220) Kommissionens forslag herom er efterfølgende blevet vedtaget som Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44 af 25. maj 1999 om visse aspekter af forbrugerkøb og garantier i forbindelse hermed. Minimumsharmonisering, jf. præamblens pkt. 23. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/55 af 6. oktober 1997 om ændring af direktiv 85/450 om vildledende reklame (nu direktiv 2006/114). Totalharmonisering, jf. præamblens præmis 2 og 18. Art. 10 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7 af 20. maj 1997 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg (Fjernsalgsdirektivet). Minimumsharmonisering, jf. præamblens pkt. 4. Art. 12 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/66 af 15. december 1997 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred inden for telesektoren (ISDN-direktivet). Totalharmonisering, dog med visse undtagelser, jf. præamblens pkt. 8 og art. 14. Direktivpakken»99-rewievet«- Særligt art. 13 i direktiv 2002/58 af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor. Direktiv 2002/58 af 12. juli Totalharmonisering, jf. præamblens pkt / / / /2003 Præcisering af garantireglen ved bl.a. en udvidelse af de lovpligtige oplysninger, som den erhvervsdrivende skal informere forbrugeren om. 4, stk. 2 (nu 12) Indførelse af regler om sammenlignende reklame. 2a (nu 5), og 15, stk. 2, 2. pkt. (nu 22, stk. 2) Forbud mod uanmodet henvendelse til bestemte aftagere ved brug af fjernkommunikationsteknikker og telekommunikation indføres. 6a (nu 6) Undtagelse til 6 a hvorefter en kunde, der oplyser sin elektroniske adresse til en erhvervsdrivende ved salg af en vare eller tjenesteydelse, godt må kontaktes af den erhvervsdrivende ifm. markedsføring af tilsvarende produkter. Dog forudsat at kunden har mulighed for at frabede sig markeds-

6 6/6 Intet direktiv. Bestemmelsen blev indført på baggrund af en forventning om, at Forordningsforslaget om salgsfremmende foranstaltninger (KOM (2001) 546 endelig udgave) blev vedtaget. Forordningsforslaget blev senere trukket tilbage. Området er dog reguleret af reglerne i direktivet om urimelig handelspraksis, der sidenhen er blevet implementeret. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29 af 11. maj 2005 om virksomhedernes urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om ændring af Rådets direktiv 84/450 og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 97/7, 98/27 og 2002/65 og Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 2006/2004 (direktivet om urimelig handelspraksis og forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde). Totalharmonisering, jf. præamblens pkt Bemærk dog undtagelserne i præamblens pkt. 7 og i art. 3. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123 af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (servicedirektivet). Forbud mod barrierer for tjenesteydelsernes fri bevægelighed, men ikke decideret totalharmonisering, jf. art. 20, pkt. 2. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48 af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102 (Forbrugerkreditdirektivet). Totalharmonisering, jf. præamblens pkt. 9. Intet direktiv. Bestemmelsen blev indført på baggrund af EU-Domstolens fortolkning af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29 af 11. maj 2005 (direktivet om urimelig handelspraksis). 1389/ / / / /2011 føringen ved afgivelsen af elektronisk adresse og i forbindelse med den efterfølgende markedsføring. 6a, stk. 2 (nu 6, stk. 2) Krav om at salgsfremmende foranstaltninger markedsføres så tilbudsbetingelserne er klare, tilgængelige og letforståelige for forbrugeren, samt krav om oplysning af værdien af eventuelle tillægsydelser. 9 Implementering af forbuddet mod vildledende og utilbørlig markedsføring. 1, stk. 2, 2, stk. 2 og 3, 3, 12a, 22 a (kontrolundersøgelser) Indførelse af regler om tjenesteyderes forpligtelse til at afgive oplysninger til tjenestemodtagere. 7 a Indførelse af krav om at kreditgiver skal afgive nærmere bestemte oplysninger. 14 a Præcisering af reglerne om markedsføring af salgsfremmende foranstaltninger. Ophævelse af specialforbuddene mod rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer. 9, stk. 1, 10, 11 og 16

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. juni 2000

17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. juni 2000 17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 178/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter

Læs mere

Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping

Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Oktober 2012 UDVALGET OM MODVIRKNING AF SOCIAL DUMPING 27. oktober 2012 Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK Forord Dansk Erhvervs mål med denne publikation er at give vores bud på en fremtidsrettet politik for EU-samarbejdet. Dansk Erhvervs ønsker et mere fokuseret

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF 17.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 335/1 19I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) DIREKTIVER

Læs mere

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN ECB har den 4. november 2014 overtaget ansvaret for tilsynet med de største kreditinstitutter i euroområdet som led i etableringen af bankunionen. 1 Forud er gået en grundig

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Forbrugere. Forbrugeren kommer først

INDBLIK I EU-POLITIK. Forbrugere. Forbrugeren kommer først INDBLIK I EU-POLITIK Forbrugere Forbrugeren kommer først Beskyttelse af forbrugernes sikkerhed og rettigheder er en prioritet i alle EU s politikker. INDHOLD 1. Hvorfor en EU forbrugerpolitik?.. 3 2. Sådan

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Dan Jørgensen) Forslag til Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere