Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn med kommunerne 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn med kommunerne 2010"

Transkript

1 Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn med kommunerne 2010 Statens Arkiver februar 2011 Statens Arkiver, j.nr

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Fremgangsmåde og tilsynets forløb Tilsynets resultater Offentligt arkiv, som modtager kommunens bevaringsværdige data Opfølgning på arkivering af systemer med bevaringsværdige data Systemoversigt Undersøgelse af 7-arkivers bevaring Sammenfatning og anbefalinger Bilag Bilag 1 Oversigt over kommuner med udeståender Bilag 2 - Kommunernes valg af offentligt arkiv til digitale arkivalier

3 1 Indledning Ifølge arkivloven, lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, 10, stk. 4, fører Statens Arkiver tilsyn med de bestemmelser, som kulturministeren fastsætter til varetagelse af arkivmæssige hensyn om bevaring og kassation af kommunernes arkivalier, jf. 10, stk. 2, i samme lov. Statens Arkiver gennemførte i foråret 2008 et tilsyn med kommunernes arkivforhold. Dette tilsyn havde bl.a. til hensigt at afklare kommunalreformens konsekvenser for arkiverne i de enkelte kommuner og fulgte således op på tilsynet forud for kommunalreformen. Tilsynet i 2008 viste, at kommunerne havde en række udeståender i forhold til aflevering af digitale arkivalier. Blandt disse udeståender var, at en betragtelig del af kommunerne ikke havde valgt det offentlige arkiv, der skal modtage arkiveringsversioner af deres bevaringsværdige data. På den baggrund blev det besluttet i 2010 at holde et mindre, opfølgende tilsyn, der primært skulle fokusere på: sikring af, at alle kommuner har valgt, hvilket offentligt arkiv der skal modtage deres bevaringsværdige data sikring af, at afleveringsmodne data fra enkeltkommunale systemer bliver afleveret til offentligt arkiv Tilsynet i 2010 har således ikke beskæftiget sig med aflevering af fælleskommunale KMD-systemer, idet disse håndteres i samarbejde med KMD-arkivering aflevering af papirarkivalier, idet tilsynet i 2008 ikke godtgjorde, at der skulle være særlige problemer hermed opfølgning på aflevering af data fra it-systemer, der endnu ikke er afleveringsmodne Ved indsamling af oplysninger om, hvilke kommunale arkiveringsversioner, der er afleveret til offentligt arkiv, har vi dog medtaget samtlige systemer, herunder også arkiveringsversioner fra de fælleskommunale systemer. 3

4 2 Fremgangsmåde og tilsynets forløb En projektgruppe bestående af Jan Dalsten Sørensen (projektleder), Jan Krzysztof Legind og Johan Reventlow nedsattes i maj Projektgruppen fik assistance af Christian Larsen der, som projektleder for tilsynet i 2008, kunne bidrage med det historiske perspektiv på mange sager. For at få overblik over, hvilke systemer, der skulle samles op på, begyndte tilsynet med, at der efter drøftelse i K-udvalget blev indhentet oplysninger om, hvilke kommunale arkiveringsversioner, der er afleveret til 7-arkiverne. Samtidig foretog Statens Arkiver en samlet opgørelse over vores bestand af kommunale arkiveringsversioner. Selve tilsynet bestod af et spørgeskema i form af et regneark, som var udarbejdet specielt til hver kommune, baseret på oplysningerne fra tidligere tilsyn samt oplysninger om arkiveringsversioner af data fra kommunale it-systemer, indhentet fra 7-arkiverne. Regnearket indeholdt spørgsmål om følgende emner: Kontaktperson hos kommunen Hvilket offentligt arkiv, kommunen afleverer data til. Hvis Statens Arkiver på forhånd havde kendskab hertil, indsattes denne oplysning i skemaet, men med mulighed for, at kommunen kunne komme med kommentarer hertil. Afleveringsmodne systemer, som er blevet lokaliseret ved tidligere tilsyn, men som endnu ikke er afleveret til offentligt arkiv. Her skulle kommunen markere, om systemerne i virkeligheden indeholder bevaringsværdige data; angive tidspunktet for planlagt aflevering samt evt. angive yderligere oplysninger. Spørgsmål om, hvorvidt kommunen fører en fortegnelse over alle systemer med bevaringsværdige data Spørgsmål om, hvorvidt kommunen har overtaget hele systemer på social- eller undervisningsområdet fra en nedlagt amtskommune. Hvis ja, skulle der angives navn på system; bevaringsvurdering iht. amtsbekendtgørelsen samt angivelse af, hvornår bevaringsværdige data afleveres. For kommuner med 7-arkiv, som modtager digitale arkivalier, bestod tilsynsmaterialet desuden af et elektronisk spørgeskema, som kunne udfyldes via internettet. Dette supplerende skema indeholdt spørgsmål om arkivernes bevaring af arkiveringsversioner, f. eks. mht. valg af bevaringsmedier, anvendelse af cheksummer og procedurer for adgang. Ved e-post af 24. august 2010 til landets 98 primærkommuner sattes tilsynet i gang. E-posten blev sendt til kommunens officielle e-postkasse med kopi til kommunens 7-arkiv, hvis et sådant fandtes i den pågældende kommune. På baggrund af e-posten skulle kommunerne inden 6. oktober 2010 udfylde spørgeskemaet. Ved fristens udløb havde 76 kommuner besvaret tilsynets spørgeskema. Der blev iværksat en rykkerprocedure, hvorefter de 26 kommuner der endnu ikke havde svaret blev rykket af brev 19. oktober 2010, med svarfrist til 1. november Yderligere 15 kommuner besvarede spørgeskemaet efter 1. rykker, mens 11 kommuner blev rykket 2. gang 12. november 2010 med svarfrist 23. no- 4

5 vember kommuner måtte også rykkes 3. gang, hvilket skete 29. november 2010, med svarfrist til 6. december Den 6. december 2010, som var sat som sidste frist for besvarelse, havde samtlige kommuner svaret i større eller mindre omfang. Efter behandling af de indkomne svar er der udarbejdet et individuelt brev til kommunerne, stillet til kommunaldirektøren og med kopi til kontaktpersonen/ 7-arkivet. Til enkelte kommuner var det afsluttende brev uden bemærkninger, mens der for de fleste kommuners vedkommende var tale om et afsluttende brev med bemærkninger. Disse bemærkninger drejede sig bl.a. om: manglende afgivelse af oplysninger, manglende beslutning om arkivering af data fra it-systemer, forkerte/manglende sletningsfrister, bevaring af elektroniske arkivsystemer på papir. Endelig blev uhjemlede kassationer påtalt, med besked om at indberetning til den relevante statsforvaltning ville ske. En række kommuner er på baggrund af mangler i besvarelsen blevet bedt om at indsende supplerende oplysninger inden udgangen af juni Endvidere er alle kommuner, der ikke har en fortegnelse over systemer med bevaringsværdige data blevet bedt om at færdiggøre en sådan og sende den til Statens Arkiver, ligeledes inden udgangen af juni Medio 2011 vil der blive fulgt op på, om kommunerne rent faktisk afgiver de relevante og påkrævede oplysninger. Som bilag 1 er vedlagt en oversigt over de kommuner, der har udeståender, som der skal følges op på. 5

6 3 Tilsynets resultater 3.1 Offentligt arkiv, som modtager kommunens bevaringsværdige data 39 kommuner afleverer eller planlægger at aflevere til et 7 arkiv 11 kommuner har ikke afklaret spørgsmålet 48 kommuner afleverer eller planlægger at aflevere til Statens Arkiver Se bilag 2 for oversigt over, hvilket offentligt arkiv, de enkelte kommuner har valgt. Det må som udgangspunkt betragtes som tilfredsstillende, at kommunerne er kommet meget længere i forhold til valg af offentligt arkiv end ved det seneste tilsyn, hvor hele 41 kommuner endnu ikke havde truffet afgørelse om offentligt arkiv. Af de 11 kommuner, der endnu ikke har afklaret spørgsmålet, er årsagen i en del tilfælde, at kommunerne er i gang med konkrete overvejelser eller vurderinger. Det gælder eksempelvis de sønderjyske kommuner (Sønderborg, Aabenraa og Tønder), der p.t. er i gang med forhandlinger med Historisk Arkiv i Haderslev om varetagelse af arkivopgaven. En række kommuner har valgt at aflevere digitale arkivalier til en anden kommunes 7-arkiv. Det gælder p.t. 6 kommuner og flere overvejer samme løsning. For disse kommuner er det vigtigt, at det bliver afklaret, hvorvidt dette overhovedet er tilladt iht. den kommunale styrelseslov, eller om der skal etableres 60-fællesskaber, hvis ikke kommunerne ønsker at oprette et eget 7-arkiv til at varetage tilgængeliggørelsessagsbehandling osv. 3.2 Opfølgning på arkivering af systemer med bevaringsværdige data Nedenstående oversigt viser kommunernes svar ang. de systemer, som tidligere er blevet identificeret som bevaringsværdige, men hvor der iht. de offentlige arkivers oversigter ikke er blevet afleveret arkiveringsversioner. Antal systemer Systemer, der efter kommunernes oplysninger skulle have været 52 afleveret til og med 2010 Systemer der afleveres i Systemer der afleveres i Systemer der afleveres i Systemer der afleveres i Systemer der afleveres i Systemer, hvor kommunen ikke har angivet sletningsfrist 214 Systemer som afleveres via KMD 56 Systemer der efter kommunernes opfattelse ikke skal afleveres 166 Systemer der er afleveret, eller pt. er under aflevering 1 49 Systemer som ikke kendes af kommunerne 21 1 Der er i nogle tilfælde tale om systemer, der ved en fejl var kommet med på Statens Arkivers spørgeskema, selv om de også fandtes i oversigten over arkiveringsversioner, der er afleveret til offentligt arkiv 6

7 Ovenstående tal indeholder en vis usikkerhedsmargin, da kommunernes besvarelser ikke i alle tilfælde kan tolkes entydigt. Under alle omstændigheder kan det fastslås, at der fortsat er et vist efterslæb dels med at få afklaret sletningsfrist og dermed afleveringstidspunkt for en række systemer med bevaringsværdige data, dels med at få afleveret data fra de systemer, der skulle have været afleveret. Endvidere er der en overhængende fare for, at efterslæbet bliver endnu større, da kommunerne selv angiver, at der skal afleveres data fra ganske mange systemer i 2011 her kan det blive en stor udfordring for de offentlige arkiver at sikre, at data rent faktisk bliver afleveret. Et særligt efterslæbsproblem er de systemer, hvor leverandøren ikke har været i stand til at lave en arkiveringsversion efter Statens Arkivers regler. Her er der en del kommuner, der fortsat afventer muligheden for at aflevere en arkiveringsversion fordi det er en ydelse, leverandøren ikke kan levere. Mht. de systemer, som iht. kommunerne afleveres via KMD er der i visse tilfælde tale om misforståelser, lige som Statens Arkiver ikke i alle tilfælde er enig i kommunernes vurdering af, hvilke systemer, der alligevel ikke indeholder bevaringsværdige data. I tilfælde af uenighed, er kommunen blevet bedt om at give en nærmere redegørelse. For at sikre, at kommunerne får taget stilling til aflevering af de systemer, hvor der endnu ikke er fastsat en frist, indgår det i det afsluttende brev til alle kommuner, der har systemer af denne type, at de inden 30. juni 2011 skal meddele Statens Arkiver, hvornår data skal slettes iht. persondataloven, og hvad der på denne baggrund er de planlagte afleveringstidspunkter. For at sikre, at der sker aflevering af de systemer, hvor der allerede er fastsat en frist, men hvor denne er overskredet eller hvor fristen ligger i 2011 eller senere, anbefales det, at Statens Arkiver efter et par år foretager et fornyet tilsyn efter samme opskrift: Indhentning af oplysninger om afleverede kommunale arkiveringsversioner fra alle offentlige arkiver og opfølgning over for kommunerne på de systemer, hvor der ikke som planlagt er afleveret data til offentligt arkiv. Afleverede kommunale arkiveringsversioner På baggrund af indberetninger fra de 7-arkiver, der har modtaget kommunale arkiveringsversioner og på baggrund af Statens Arkivers egne registreringer er der udarbejdet en oversigt over de kommunale arkiveringsversioner, som er afleveret til offentligt arkiv. Oversigten er bilagt denne afrapportering som bilag 3. Der er i forbindelse med tilsynet registreret 946 kommunale arkiveringsversioner, som er afleveret til offentligt arkiv. 226 er afleveret til Statens Arkiver, mens de resterende 720 er afleveret til 7- arkiver, flest til Aalborg Stadsarkiv (100) og Københavns Stadsarkiv (59). Det skal dog bemærkes, at langt hovedparten af de arkiveringsversioner, som er afleveret til 7-arkiverne er udtræk af de fælleskommunale KMD-systemer (537 - dvs. næsten 3/4) samt det fælleskommunale TEA-system (29 arkiveringsversioner). 7-arkiverne har valgt at opdele de fælleskommunale data fra KMD og TEA i enkeltstående arkiveringsversioner pr. kommune, mens Statens Arkiver har valgt at modtage data fra alle de kommuner, der afleverer til Statens Arkiver som én stor fælles arkiveringsversion pr. system pr. årgang. Statens Arkiver har således kun godkendt 50 arkiveringsversioner fra KMDsystemer og 1 arkiveringsversion af TEA disse indeholder til gengæld data fra langt flere kommuner end de 537 KMD-afleveringer og 29 TEA-afleveringer, som er afleveret til 7-arkiverne. 7

8 Samlet set ser oversigten over afleverede kommunale arkiveringsversioner således ud: Diverse KMD-systemer: 538 Omsorgssystemer: 107 Økonomisystemer: 83 PPR-systemer: 80 E-journaler og ESDH-systemer: 50 Tabule TEA (elevadministration): 30 Sundhedssystemer: 8 Børnepasning: 4 Arbejdsmarkedssystemer: 4 Elevsystemer: 2 Diverse: 11 Blandt det mest påfaldende - og bekymrende - er, at antallet af e-journaler og ESDH-systemer, der er afleveret, endnu er relativt lavt kun 50 arkiveringsversioner. Hovedparten af landes gamle kommuner anvendte e-journal eller ESDH, men langt de fleste data og dokumenter er blot blevet konverteret over i den nye kommunes ESDH-system, hvorfra der endnu ikke er sket aflevering. Det skal dog bemærkes, at en del kommuner har fået foretaget udtræk af forgængerkommunernes ESDH-systemer, specielt der hvor man har brugt KMDs ESDH-løsning DokAjour/DocsOpen. Produktion af arkiveringsversioner af disse udtræk har afventet færdiggørelse af KMDs ESDHarkiveringsprogram. Der er under alle omstændigheder et betydeligt efterslæb i forhold til aflevering af nogle af de allermest centrale kilder til kommunernes historie. Kommunernes ESDH-systemer indeholder persondata, og sagerne og de tilhørende metadata skal derfor på et tidspunkt slettes iht. lov om behandling af personoplysninger. Indtil videre skubber kommunerne en stor afleveringsbyrde foran sig, og det må give anledning til bekymring, at der i de fleste kommunale ESDH-systemer er overførte dokumenter fra forgængerkommunerne, som ikke er konverteret til arkivformat, og som risikerer at blive ganske gamle, før konvertering og aflevering finder sted. Det anbefales, at Statens Arkiver ved næste tilsyn fokuserer særligt på aflevering af data og dokumenter fra ESDH-systemer Systemer overtaget fra amterne 24 kommuner har angivet at de har modtaget hele systemer på socialområdet eller undervisningsområdet fra en nedlagt amtskommune, mens 72 har angivet at de ikke har modtaget disse typer systemer fra nedlagte amtskommuner. 2 kommuner svarede ikke. Enkelte kommuner har været i tvivl om, hvorvidt de overtagne amtslige systemer er bevaringsværdige eller ej. Hvor det er tilfældet, har Statens Arkiver bedt kommunerne om at foretage en nærmere vurdering baseret på reglerne i bek. 575 af 16. juni 2003 om bevaring og kassation i amtskommunerne vedr. de data, der er skabt før

9 3.3 Systemoversigt 62 kommuner har angivet at de ikke fører fortegnelser over alle systemer med bevaringsværdige data, mens 33 kommuner har angivet at de gør. 3 kommuner har angivet, at en sådan fortegnelse er under udarbejdelse. Eftersom det var en del af det afsluttende brev ved seneste tilsyn i 2008, at kommunen skulle vedligeholde oversigten over digitale arkivalier, må det betegnes som et utilfredsstillende resultat. Selv om resultatet er utilfredsstillende, er det alligevel tegn på en tiltagende arkivbevidsthed hos kommunerne, at mere end 1/3 har og vedligeholder oversigter over de systemer i kommunerne, der indeholder bevaringsværdige data. De kommuner, der ikke har en sådan fortegnelse er i det afsluttende brev blevet pålagt at udarbejde og indsende en fortegnelse til Statens Arkiver. 3.4 Undersøgelse af 7-arkivers bevaring 30 7-arkiver, som efter Statens Arkivers oplysninger modtager digitale arkivalier, blev supplerende stillet en række spørgsmål om deres bevaring af arkiveringsversioner, herunder datamængder, lagringsmedier, antal eksemplarer, geografisk spredning, anvendelse af checksummer, adskillelse mellem arkivets og forvaltningens data, om data behandles på lukket netværk samt procedurer for kontrol af mediernes læsbarhed og systematiske konverteringer. Vedr. bevaringssikkerhed forstået som spredning af data på flere teknologier (f.eks. optiske og magnetiske medier) og på flere lokationer er det vurderingen, at de fleste 7-arkiver har rigtig godt styr på det. Samarbejde mellem NEA og KOMDA er med til at sikre denne spredning og betyder også, at langt de fleste offentlige arkiver, som modtager bevaringsværdige data, allerede i praksis følger ensartede retningslinjer herfor. Mht. lagringsmedier er det mest udbredte en kombination af et optisk medie (CD, DVD eller Blu- Ray) og et magnetisk medie (harddisk). Denne løsning er valgt af 23 arkiver. 1 arkiv angiver kun at anvende optiske medier (CD og DVD) til bevaring, mens 3 angiver kun at anvende harddiske. 2 af disse er dog med i NEA-samarbejdet og det sidste arkiv har endnu ikke modtaget nogen arkivalier. De fleste arkiver udfører også kontrol af lagringsmediernes læsbarhed og holdbarhed primært i form af genberegning af MD5-tjeksummer. Dette er dog ikke tilstrækkeligt til kontrol af, at der ikke sker nedbrydning af medierne, idet det under anvendelse af mediernes korrektionsdata er muligt at læse optiske diske også selv om en nedbrydning er påbegyndt. Spørgsmålet om bevaringssikkerhed kan være en udfordring for nye arkiver, eksempelvis Thisted Lokalarkiv, som har planer om at modtage digitale arkivalier, men som endnu ikke har fået de første afleveringer. Her ses en vis usikkerhed ift. eksempelvis anvendelse af check-summer, behovet for at anvende forskellige medietyper samt nødvendig frekvens for kontrol af lagringsmediernes tilstand. Det anbefales på den baggrund, at Statens Arkiver overvejer at udarbejde en best practice - vejledning, som skitserer de overordnede hensyn, der skal varetages, og hvorledes dette kan gøres bedst. En sådan vejledning bør udformes i samarbejde med 7-arkiverne og høres hos Datatilsynet. Det vurderes ikke, at der er behov for nærmere regulering af området, f.eks. i form af en bekendtgørelse. 9

10 Med hensyn til procedurer for udlevering af data til forvaltningen er besvarelserne generelt præget af, at efterspørgslen efter arkiveringsversioner indtil videre er særdeles begrænset. Et arkiv skriver eksempelvis, at der endnu ikke [er] udarbejdet en procedure, da der endnu ikke har været forespørgsler i arkiveret data. Kun ganske få arkiver angiver at have egentlige procedurer for udlevering til forvaltningen, mens et par stykker beskriver, hvilken praksis, man følger. En række arkiver angiver, at procedurer er under udarbejdelse. Et arkiv skriver, at der er stort behov for afklaring og fælles procedurer på dette område. Spørgsmålet om, hvordan man håndterer udlevering af data, herunder ikke mindst udlevering af data til den myndighed, der har skabt dem, bliver behandlet i den vejledning om Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv, som p.t. er under udarbejdelse i samarbejde mellem Statens Arkiver, KL og Danske Regioner. Det skal tilstræbes, at formuleringerne deri giver den fornødne afklaring. Endelig er der spørgsmålet om, hvad der er godt nok for at sikre, at data, der er afleveret til offentligt arkiv er adskilt fra forvaltningen både i forhold til adskillelse (fysisk/logisk) og i forhold til roller (hvad må kommunens it-medarbejdere gøre osv.). Sådanne spørgsmål kan med fordel indgå i en evt. best practice -vejledning. 10

11 4 Sammenfatning og anbefalinger Statens Arkivers tilsynsvirksomhed over for kommunerne har båret frugt i den forstand, at der nu er mere end en tredjedel af kommunerne, som fører fortegnelser over bevaringsværdige data og at det kun er 11 kommuner, som ikke har taget stilling til offentligt arkiv, mod 41 ved seneste tilsyn. Der er blevet afleveret en ganske stor mængde kommunale arkiveringsversioner, men primært data fra fælleskommunale systemer samt omsorgs-, økonomi- og PPR-systemer. For omsorgssystemer gælder, at kun én af de større leverandører på markedet har været bagud med at komme i gang med at producere arkiveringsversioner. I slutningen af 2010 har denne leverandør dog fået godkendt sine første arkiveringsversioner, og det forventes, at der i 2011 vil blive afleveret ganske mange af de udestående afleveringer. De kommunale arkiver angiver at have modtaget i alt ca. 1,4 TB, hvortil kommer mere end ½ TB digitalt materiale, som ikke er offentlige arkivalier. Anbefalinger a. kommende tilsyn Den grundlæggende anbefaling er, at Statens Arkiver om et par år skal foretage et fornyet tilsyn, idet dette tilsyn har vist, at kommunerne fortsat har en række udfordringer med at få afleveret arkiveringsversioner af deres bevaringsværdige data. Et kommende tilsyn bør på samme måde som det netop overståede indhente oplysninger om, hvilke arkiveringsversioner, der konkret er afleveret til offentligt arkiv, sammenholdt med Statens Arkivers viden om, hvilke bevaringsværdige systemer kommunerne har. Opgaven vil næste gang blive bedre understøttet af, at Statens Arkiver iht. bek af 20. august 2010 fremover tildeler arkiveringsversionsid til alle arkiveringsversioner af offentlige data, uanset om de afleveres til Statens Arkiver eller et andet offentligt arkiv. Mht. aflevering er den store udfordring e-journaler og specielt ESDH-systemer, hvor kommunerne har været meget tilbageholdende med at få udarbejdet arkiveringsversioner. Det anbefales, at Statens Arkiver ved et kommende tilsyn først og fremmest skal have fokus på, at data og dokumenter fra ESDH-systemer bliver afleveret til offentligt arkiv. b. udarbejdelse af best practice-vejledning Det generelle billede er, at de kommunale arkiver synes at have udmærket styr på bevaringen, hvilke i høj grad må tilskrives at de er gode til at samarbejde indbyrdes. Ikke desto mindre er der et behov for, at vi får nedfældet nogle almene anbefalinger, f.eks. i form af en best practice - vejledning. Det er også muligt, at Statens Arkivers reviderede politik og strategi for digital bevaring vil kunne formuleres således, at den også kan fungere som retningslinje for de kommunale arkivers digitale bevaring. Det anbefales ikke, at der udformes en egentlig bekendtgørelse på området. Der er også en vis efterspørgsel på fælles retningslinjer i forhold til adgangssagsbehandling m.v., men det er vores forventning, at dette spørgsmål vil blive behandlet i tilfredsstillende i det vejledningsmateriale om offentlige arkiver, som er under udarbejdelse. c. kortlægning af GIS-løsninger En anden anbefaling, som ikke direkte relaterer sig til resultaterne af det netop overståede tilsyn, men som er resultat af vores generelle kontakt med kommunerne er, at det ville være gavnligt med spørgsmål om kommunernes anvendelse af GIS-systemer, herunder integration mellem GIS- 11

12 systemer og ESDH-systemer. Her forudser vi en væsentlig udfordring i fremtidens afleveringssagsbehandling, og det vil være godt at få et overblik over, hvad der er kommunernes praksis på området. 12

13 Bilag 4.1 Bilag 1 Oversigt over kommuner med udeståender, der skal følges op på Oversigt over kommuner med udeståender Kommune Liste over systemer med bevaringsværdige data Oplysninger om sletningsfrister/afleveringstidspunkter Skal meddele valg af offentligt arkiv Øvrige udeståender Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fakse Fanø Favrskov Fredensborg Fredericia Frederiksberg Frederikshavn Frederikssund Furesø Faaborg-Midtfyn Gentofte Gladsae Glostrup Greve Gribskov Guldborgsund Haderslev Halsnæs Hedensted Helsingør Herlev Herning Hillerød Hjørring 13

14 Kommune Liste over systemer med bevaringsværdige data Oplysninger om sletningsfrister/afleveringstidspunkter Skal meddele valg af offentligt arkiv Øvrige udeståender Holbæk Holstebro Horsens Hvidovre Høje Taastrup Kalundborg Kolding Køge Langeland Lejre Lemvig Læsø Middelfart Norddjurs Nordfyns Nyborg Odder Odense Odsherred Rebild Ringkjøbing- Skjern Ringsted Rødovre Samsø Skanderborg Skive Slagelse Sorø Stevns Struer Svendborg Sønderborg Thisted Tønder Tårnby Vallensbæk Varde Vejen Vejle Vesthimmerland Viborg Ærø Aabenraa 14

15 4.2 Bilag 2 - Kommunernes valg af offentligt arkiv til digitale arkivalier Oversigten medtager navn på modtagende arkiv, eller hvor relevant kommunens bemærkninger. Højre kolonne er den kategorisering af kommunernes svar, som Statens Arkiver har foretaget. Kommune Offentligt arkiv, som modtager / skal modtage kommunens bevaringsværdige data Modtagende arkiv kategori Albertslund Statens Arkiver Statens Arkiver Allerød Vi forventer at aflevere til Statens Arkiver, da vi ikke har 7. Grundet ny organisering af forvaltningen ændres også organiseringen af arkivopgaven. Statens Arkiver Assens Ny Assens Kommune har endnu ikke afgjort om vi ønsker at aflevere til Statens Arkiver eller vi kobler os på et eksisterende 7 arkiv. Uafklaret Ballerup Ballerup Stadsarkiv 7 Billund Vi afleverer til Esbjerg Byhistoriske Arkiv 7 Bornholm Bornholms Ø-arkiv 7 Brøndby Enkelte papirarkivalier afleveres til lokalt 7-arkiv Statens Arkiver Brønderslev Brønderslev Kommune har endnu ikke taget endelig beslutning Uafklaret Dragør Dragør Lokalarkiv 7 Egedal Har eget 7-arkiv, men afleverer digitale arkivalier til Statens Arkiver Statens Arkiver Esbjerg Esbjerg Byhistoriske Arkiv 7 Fanø Oplysning mangler/ overvejer Uafklaret Favrskov Statens Arkiver Statens Arkiver Fae Byrådet har godkendt, at Fae kommune opretter et 7-arkiv, som forventes etableret i løbet af Bevaringsværdige data vil blive afleveret til 7-arkivet. 7 Fredensborg Kommunearkiv sammenlægges med de lokalhistoriske Fredensborg arkiver under navnet Fredensborg Arkiverne pr. 1. januar Fredericia Statens Arkiver Statens Arkiver Frederiksberg Frederiksberg Stadsarkiv 7 Frederikshavn Frederikshavn Stadsarkiv 7 Frederikssund Tidligere afleveret til Statens Arkiver. Nu: Stadsarkivet for Frederikssund 7 Furesø Furesø Museer 7 Faaborg-Midtfyn Statens Arkiver Statens Arkiver Gentofte Elektroniske arkivalier afleveres via NEA til Københavns Stadsarkiv 7 Gladsae Gladsae Byarkiv 7 Glostrup Statens Arkiver Statens Arkiver Greve Kommunen afleverer til Københavns Stadsarkiv. En særordning, som medlem af NEA uden selv at være et -7 arkiv. 7 Gribskov Det er endnu ikke afklaret. Der arbejdes på etablering af 7 arkiv evt. i samarbejde med en eller flere andre nordsjællandske kommuner Uafklaret Guldborgsund Statens Arkiver Statens Arkiver Haderslev Aflevering til Historisk Arkiv for Haderslev Kommune. 7 Halsnæs Statens Arkiver Statens Arkiver 15

16 Kommune Offentligt arkiv, som modtager / skal modtage kommunens bevaringsværdige data Hedensted Vejle Stadsarkiv 7 Modtagende arkiv kategori Helsingør Der oprettes 7 arkiv for Helsingør Kommune i starten af 2011 i forbindelse med ny organisation. Der indgås aftale med NEA. 7 Herlev Statens Arkiver Statens Arkiver Herning Statens Arkiver Statens Arkiver Hillerød Det er endnu ikke besluttet om, der skal afleveres til Statens Arkiver eller vi opretter et 7 arkiv. Uafklaret Hjørring Hjørring Kommunearkiv 7 Holbæk Holbæk Stadsarkiv 7 Holstebro Statens Arkiver Statens Arkiver Horsens Statens Arkiver. Overvejer 7 arkiv. Statens Arkiver Hvidovre Statens Arkiver Statens Arkiver Høje-Taastrup Statens Arkiver Statens Arkiver Hørsholm Hørsholm Stadsarkiv 7 Ikast-Brande Statens Arkiver Statens Arkiver Ishøj Ishøj Lokalhistoriske Arkiv 7 Jammerbugt Statens Arkiver Statens Arkiver Kalundborg Statens Arkiver Statens Arkiver Kerteminde Statens Arkiver Statens Arkiver Kolding Kolding Stadsarkiv 7 København Københavns Stadsarkiv 7 Køge Statens Arkiver Statens Arkiver Langeland Statens Arkiver Statens Arkiver Lejre Lejre Kommune har ikke taget en endelig beslutning om dette Uafklaret Lemvig Statens Arkiver Statens Arkiver Lolland Statens Arkiver - Eget 7 arkiv når igangværende sager afsluttes. 7 Lyngby-Taarbæk Aflevering til Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv. 7 Læsø Statens Arkiver Statens Arkiver Mariager Fjord KOMDA 7 Middelfart Statens Arkiver Statens Arkiver Morsø Statens Arkiver Statens Arkiver Norddjurs Statens Arkiver Statens Arkiver Nordfyn Statens Arkiver Statens Arkiver Nyborg Statens Arkiver Statens Arkiver Næstved Næstved Arkiverne 7 Odder Statens Arkiver Statens Arkiver Odense Odense Stadsarkiv 7 Odsherred Statens Arkiver Statens Arkiver Randers Det er i august 2010 besluttet, at Randers Kommune afleverer bevaringsværdige data til Aalborg Stadsarkiv (Komda). 7 Rebild Statens Arkiver Statens Arkiver Ringkøbing-Skjern Statens Arkiver Statens Arkiver Ringsted På sigt formentlig Statens Arkiver Uafklaret Roskilde Roskilde Stadsarkiv 7 Rudersdal Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune 7 Rødovre Der ansøges i indeværende år om at blive 7 arkiv, og indgå i NEA-samarbejdet om aflevering 7 Samsø Statens Arkiver Statens Arkiver Silkeborg Aflevering til Silkeborg Stadsarkiv 7 Skanderborg Statens Arkiver Statens Arkiver 16

17 Kommune Offentligt arkiv, som modtager / skal modtage kommunens bevaringsværdige data Modtagende arkiv kategori Skive Statens Arkiver Statens Arkiver Slagelse Tidligere afleveret til Statens Arkiver. Nu: Slagelse Arkiverne 7 Solrød Statens Arkiver Statens Arkiver Sorø Statens Arkiver Statens Arkiver Stevns Statens Arkiver Statens Arkiver Struer Statens Arkiver Statens Arkiver Svendborg Statens Arkiver Statens Arkiver Syddjurs Syddjurs Kommune afleverer til Syddjurs Kommunearkiv (arkivalier efter 1. jan. 2007) 7 Sønderborg Sønderborg Kommune er i forhandling med Historisk arkiv for Haderslev Kommune om et samarbejde gældende fra 1. januar Uafklaret Thisted Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune 7 Tønder Der er indledt forhandlinger med et 7 arkiv, Haderslev arkiv, om den fremtidige varetagelse af arkivopgaven. Uafklaret Tårnby Tårnby Stads- og lokalarkiv 7 Vallensbæk Statens Arkiver Statens Arkiver Varde Der er p.t. overvejelser/drøftelser med 7-arkivet i Esbjerg omkring aflevering af digitale arkiver. Forventes afklaret omkring årsskiftet 2010/11. Uafklaret Vejen Statens Arkiver Statens Arkiver Vejle Vejle Stadsarkiv 7 Vesthimmerland Statens Arkiver Statens Arkiver Viborg Statens Arkiver Statens Arkiver Vordingborg Statens Arkiver Statens Arkiver Ærø Statens Arkiver Statens Arkiver Aabenraa Der har været indledende drøftelser om etablering af et sønderjysk arkivsamarbejde forankret i Historisk Arkiv for Haderslev Kommune. Uafklaret Aalborg Aalborg Stadsarkiv 7 Århus Der afleveres til Statens Arkiver via Erhvervsarkivet, som er kommunens arkivmyndighed. Det overvejes at etablere et stadsarkiv i kommunen. Statens Arkiver 17

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) august 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere