Halvårsrapporten er vedhæftet og endvidere tilgængelig på bankens hjemmeside under Om banken - Selskabsmeddelelser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapporten er vedhæftet og endvidere tilgængelig på bankens hjemmeside under Om banken - Selskabsmeddelelser."

Transkript

1 Dato: 10. august 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Selskabsmeddelelse nr. 11 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende overskud før skat på 48 mio. kr. Efter betaling af 26 mio. kr. i henhold til Bankpakke I blev Nørresundby Banks halvårsresultat før skat på 48,2 mio. kr. mod 39,5 mio. kr. i 1. halvår Bestyrelsen anser resultatet som tilfredsstillende. Resultatet er påvirket af nedskrivninger på 36,7 mio. kr., hvortil kommer 11,0 mio. kr. til dækning af tabsforventningerne jf. Bankpakke I. Det forventes, at det samlede nedskrivningsbehov for 2010 vil være lavere end i Herudover skal fremhæves: Primært resultat 65,6 mio. kr. (før kursreguleringer og nedskrivninger) er bedre end forventet. Egenkapital forrentning før skat 7,9 % p.a. Solvensprocent 15,6, kernekapitalprocent 14,9. Statsgaranti op til 2,0 mia. kr. p.t. ikke udnyttet. Solidt forhold mellem indlån 5,9 mia. kr. og udlån 5,7 mia. kr. Biersted afdeling sammenlagt med Aabybro afdeling nye kunder bringer den samlede kundebestand op på knap Med baggrund i halvårsresultatet samt forventningerne til et pænt 2. halvår vurderes det, at det samlede resultat før kursreguleringer og nedskrivninger på udlån m.v. for 2010 vil ligge i det øvre niveau af de tidligere udmeldte forventninger på mio. kr. Halvårsrapporten er vedhæftet og endvidere tilgængelig på bankens hjemmeside under Om banken - Selskabsmeddelelser. For uddybende kommentarer henvises til direktør Andreas Rasmussen eller direktør Finn Øst Andersson på telefon Venlig hilsen Mads Hvolby Formand for bestyrelsen Andreas Rasmussen Bankdirektør HALVÅRSRAPPORT 2010 Side 1 af 19 Direktionen Torvet Nørresundby Tel Fax SWIFT: NRSBDK24 CVR-nr

2 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2010 HALVÅRSRAPPORT 2010 Side 2 af 19 Direktionen Torvet Nørresundby Tel Fax SWIFT: NRSBDK24 CVR-nr

3 Hoved- og nøgletal 1. halvår halvår 2009 Året 2009 Resultatposter i sammendrag (1.000 kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivn. på immat. og mat. aktiver Andre driftsudgifter *) Nedskrivninger på udlån m.v **) Resultat før skat Skat Resultat efter skat *) Provision vedr. Bankpakke I m.v **) Nedskrivninger vedr. Bankpakke I m.v Hovedtal fra balancen (1.000 kr.) Udlån Indlån excl. puljeordninger Indlån i puljeordninger Aktiekapital Egenkapital Balance Garantier m.v Udvalgte nøgletal Basisindtjening pr. omkostn. krone excl. nedskrivninger *)... 1,45 1,56 1,46 Indtjening pr. omkostningskrone... 1,25 1,21 1,10 Egenkapitalforrentning før skat, p.a... 7,9 6,6 3,6 Solvensprocent... 15,6 15,5 15,2 Kernekapitalprocent... 14,9 14,6 14,6 Overdækning i pct. af lovkrav om likviditet Børskurs Indre værdi pr. aktie Børskurs / indre værdi pr. aktie... 0,62 0,64 0,68 Antal medarbejdere - gennemsnit *) Basisindtjening består af rente- og gebyrindtægter samt andre driftsindtægter. HALVÅRSRAPPORT 2010 Side 3 af 19

4 Resume Nørresundby Banks halvårsresultat før skat blev på 48,2 mio. kr. efter udgifter til Bankpakke I på 26 mio. kr. På indtægtssiden ses et fald i nettorenteindtægterne på 7 % i forhold til 1. halvår I positiv retning trækker en meget tilfredsstillende og bredt funderet vækst i nettogebyrindtægterne på 18 %. De samlede netto rente- og gebyrindtægter ligger således over de budgetterede forventninger. Endvidere er indtægtssiden påvirket af pæne kursreguleringer. Omkostningssiden viser en stigning på 5,6 %, hvilket er i overensstemmelse med de budgetterede forventninger. Udgifterne er påvirket med 15 mio. kr. til statens garantiordning i forbindelse med Bankpakke I. Tilsvarende er nedskrivningerne på udlån m.v. påvirket med 11 mio. kr. vedrørende Bankpakke I, således nedskrivningerne med i alt 47,7 mio. kr. er på niveau med 1. halvår Resultatopgørelsen Netto rente- og gebyrindtægter Nettorenteindtægterne falder med 7 % til 152,3 mio. kr. mod 163,1 mio. kr. i 1. halvår Den helt overordnede forklaring er det generelt faldende renteniveau samt et fald i bankens udlån på ca. 800 mio. kr. Endvidere er forrentningen af bankens egenbeholdning af obligationer halveret, hvilket på trods af en større beholdning medfører en mindre indtægt på ca. 5 mio. kr. Nettogebyrindtægterne stiger med 18 % til 53,8 mio. kr. mod 45,6 mio. kr. i 1. halvår Den positive udvikling i gebyrindtægterne skyldes et stigende aktivitetsniveau indenfor værdipapirområdet, ligesom det faldende renteniveau har skabt en stor interesse for omlægning af realkreditlån. De samlede netto rente- og gebyrindtægter andrager hermed 207,4 mio. kr. mod 212,9 mio. kr. i 1. halvår 2009, svarende til et fald på 3 %. I forhold til de budgetterede forventninger er der tale om en positiv afvigelse. Kursreguleringer I første halvdel af året har banken realiseret kursgevinster på egenbeholdningen af værdipapirer, valuta m.v. på 30,2 mio. kr. mod 10,4 mio. kr. i 1. halvår Egenbeholdningen er primært placeret i obligationer. Cirka 1/3 af kursgevinsterne kan henføres til obligationsbeholdningen. Den resterende del af kursgevinsten fordeler sig på aktiebeholdningen, herunder sektoraktier samt på valutaområdet. Driftsudgifter De samlede driftsudgifter inkl. nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver andrager 144,5 mio. kr. mod sidste års 136,8 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 5,6 %. HALVÅRSRAPPORT 2010 Side 4 af 19 Direktionen Torvet Nørresundby Tel Fax SWIFT: NRSBDK24 CVR-nr

5 Bag denne stigning ligger en vækst i lønomkostningerne på 3 % samt en vækst i administrationsudgifterne på 10 %, hvoraf cirka halvdelen kan henføres til forøgede edb-udgifter. Det realiserede udgiftsniveau svarer til de budgetterede forventninger, hvorfor udgiftsbudgettet for hele året forventes overholdt. Nedskrivninger på udlån m.v. Banken har med udgangspunkt i de af Finansiel Stabilitet A/S offentliggjorte oplysninger om tabsforventninger efter nettorealisationsprincippet i henhold til Bankpakke I udgiftsført 11 mio. kr. Bankens samlede nedskrivninger på udlån m.v. andrager herefter 47,7 mio. kr. svarende til nedskrivningerne sidste år. Nedskrivningerne relaterede sig især til små og mellemstore erhvervskunder inden for en række sektorer. Bankens akkumulerede nedskrivninger andrager ultimo halvåret 327 mio. kr. svarende til 4,4 % af de samlede udlån og garantier. Grundet de aktuelle konjunkturforhold ligger nedskrivningsbehovet fortsat på et relativt højt niveau. Da banken imidlertid har en stærk udlånsportefølje afledt af en konservativ kreditpolitik, forventes det, at det samlede nedskrivningsbehov for 2010 vil være lavere end i Såfremt den finansielle sektors samlede tabsgaranti på 10 mia. kr. måtte blive gjort gældende for det fulde beløb, vil dette medføre en yderligere udgift for banken i 2. halvår 2010 på maksimalt 6 mio. kr. Resultat Efter udgiftsførsel af i alt 26 mio. kr. vedrørende Bankpakke I har banken realiseret et resultat før skat på 48,2 mio. kr. mod 39,5 mio. kr. sidste år. Efter skat på 8,9 mio. kr. andrager resultatet 39,3 mio. kr. Balancen Det samlede forretningsomfang (indlån incl. pulje, udlån og garantier) andrager pr. 30. juni ,1 mia. kr. mod 14,9 mia. kr. sidste år. I forhold til ultimo juni 2009 falder indlån med 309 mio. kr. eller 5 % til 5,9 mia. kr. På udlånsområdet ses i samme periode et fald på 780 mio. kr. til 5,7 mia. kr. svarende til 12 %. Cirka halvdelen af faldet i udlån kan henføres til ordinær indfrielse af lån i august måned 2009, ligesom en del erhvervsrelaterede projekter er afsluttet. Kortsigtet er banken naturligvis tilfreds med det aktuelle forhold mellem indlån og udlån. Fremadrettet har banken en målsætning om en udlånsgearing på ca. 6, hvilket betyder, at banken har et ønske om at øge udlånet med godt 1,5 mia. kr. HALVÅRSRAPPORT 2010 Side 5 af 19 Direktionen Torvet Nørresundby Tel Fax SWIFT: NRSBDK24 CVR-nr

6 Garantiporteføljen er på 1,7 mia. kr. mod 1,6 mia. kr. i Likviditet Bankens likviditet er med en overdækning i forhold til lovkravet på 289 % fortsat på et absolut tilfredsstillende niveau. Baggrund herfor er bl.a., at banken har indlånsoverskud samt lån hos udenlandske og indenlandske banker frem til Endvidere har Nationalbanken forlænget lånerammen på 463 mio. kr. frem til 26. februar 2011 i forbindelse med belåning af overskydende lovmæssig solvens. Herudover har Nationalbanken, frem til samme dato, forlænget muligheden for at belåne unoterede aktier. Endelig har banken også mulighed for at belåne puljeaktiverne i Nationalbanken. Nævnte belåningsmuligheder er ikke anvendt, men indgår i beregningen af bankens overskudslikviditet. Individuel statsgaranti I henhold til selskabsmeddelelse af 2. juni 2010 har Nørresundby Bank indgået aftale med staten om vilkårene for en statsgaranti for lån op til 2,0 mia. kr. Da banken allerede har et godt og robust likviditetsberedskab, er det endnu ikke besluttet, hvorvidt banken ønsker at udnytte statsgarantien. Bankpakker Bankpakke I som blev vedtaget af Folketinget den 10. oktober 2008 er en 2 årig aftale, som udløber den 30. september Ordningen indeholder en ubetinget statsgaranti for danske bankers forpligtelser bortset fra efterstillede kapitalindskud. Statsgarantien er finansieret gennem en provisionsbetaling samt garantistillelse fra de deltagende banker. Ved udfasning af statsgarantien ophører bankens betaling af garantiprovision på 30 mio. kr. årligt. Folketinget har den 25. juni 2010 vedtaget lovforslag om håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter udløbet af den generelle statsgaranti (Bankpakke III). Loven, der træder i kraft den 1. oktober 2010, medfører, at nødlidende banker kan overdrage fortsættende aktiver til aktuel realisationsværdi til det statsejede Finansiel Stabilitet A/S med det formål at sikre en hurtig afvikling. Loven finansieres gennem garantiindeståelser fra sektoren på i alt 3,2 mia. kr. Kapitalforhold Efter henlæggelse af halvårsresultatet andrager egenkapitalen 1,24 mia. kr. Da egenkapitalen består af aktiekapital, henlæggelser, reserver og overført overskud, dvs. egne midler, er bankens kapitalstruktur særdeles robust. Solvensprocenten andrager således 15,6 og kernekapitalprocenten 14,9. HALVÅRSRAPPORT 2010 Side 6 af 19 Direktionen Torvet Nørresundby Tel Fax SWIFT: NRSBDK24 CVR-nr

7 Solvensen skal i henhold til lovgivningen minimum være 8 %, hvilket betyder, at banken har en solvensmæssig overdækning på 95 %. Med udgangspunkt i bankens stærke forretningsmodel er det individuelle solvensbehov opgjort til under 8%. Der henvises til bankens risikorapport for 2. kvartal 2010 på hjemmesiden I fortegnelsen over store aktionærer er alene oplyst Spar Nord Bank A/S med en ejerandel på 50,2 %. Vedtægternes bestemmelser om stemmeretsbegrænsning betyder, at Spar Nord Bank har 11 stemmer. Tilpasning af organisationen Som led i den løbende vurdering af organisationen er det besluttet, at Biersted afdeling lægges sammen med Aabybro afdeling med virkning fra 31. maj I forbindelse med sammenlægningen vil der være behov for en udvidelse af de fysiske rammer i Aabybro afdeling. Endvidere kunne banken den 12. juni 2010 tage den nyopførte Vestbjerg afdeling i brug. Afdelingen er opført i forbindelse med sammenlægningen af Tylstrup, Sulsted og Vestbjerg afdelinger. Risici Finanstilsynet har i sit arbejde for at sikre finansiel stabilitet og tillid til de finansielle virksomheder og markeder identificeret en række fællestræk, som karakteriserer pengeinstitutter, der er kommet i problemer under finanskrisen. Disse fællestræk har medført, at Finanstilsynet har opstillet en række særlige risikoområder - den såkaldte tilsynsdiamant - med angivelse af grænseværdier, som det enkelte pengeinstitut bør ligge indenfor fra ultimo Der er tale om følgende 5 områder: Summen af store engagementer bør være under 100 % af basiskapitalen. For Nørresundby Bank udgør summen af store engagementer 51,5 %. Udlånsvækst under 20 % Nørresundby Banks realiserede udlånsvækst de seneste 12 mdr. udgør -12 %. Ejendomseksponering under 25 %. Nørresundby Banks ejendomseksponering andrager 20 %. Heraf vedrører 6 % engagementer med almennyttige boligselskaber. Stabil funding, herunder funding-ratio 1,25. Nørresundby Bank har p.t. indlånsoverskud svarende til en funding-ratio på 0,98. Hertil kommer lån i inden- og udenlandske banker frem til Endelig har banken mulighed for at udnytte statslig garantitilsagn op til 2,0 mia. kr. Likviditetsoverdækningen skal være større end 50 %. Nørresundby Banks likviditetsoverdækning er p.t. på 289 %. HALVÅRSRAPPORT 2010 Side 7 af 19 Direktionen Torvet Nørresundby Tel Fax SWIFT: NRSBDK24 CVR-nr

8 Som det fremgår, lever banken - allerede 2½ år før regelsættet træder i kraft - op til de fastsatte grænseværdier. Der henvises i øvrigt til ledelsesberetningen i årsrapporten for 2009 samt til bankens risikorapport for 2009 på hjemmesiden, hvor bankens risici er beskrevet, herunder bankens styring og overvågning heraf. Den væsentligste usikkerhed ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån. Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten aflægges i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m. fl. (Regnskabsbekendtgørelsen). Halvårsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle virksomheder. Bankens regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Forventninger Bankens primære resultat før kursreguleringer og nedskrivninger for 1. halvår 2010 blev på 65,6 mio. kr. Banken forventer også i 2. halvår 2010 at kunne realisere et pænt primært resultat før kursreguleringer og nedskrivninger i niveau med 1. halvår. Det forventes derfor, at årsresultatet før kursreguleringer og nedskrivninger på udlån m.v. vil ligge i det øvre niveau af de tidligere udmeldte forventninger på mio. kr. Finanskalender Kvartalsrapport for 3. kvartal oktober 2010 Årsregnskabsmeddelelse og årsrapport 2010 (forventet) 8. februar 2011 Generalforsamling (forventet) 8. marts 2011 HALVÅRSRAPPORT 2010 Side 8 af 19 Direktionen Torvet Nørresundby Tel Fax SWIFT: NRSBDK24 CVR-nr

9 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar til 30. juni Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m. fl. Halvårsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle virksomheder. Det er vor opfattelse, at halvårsregnskabet giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2010 samt af resultatet af bankens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar juni Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse af udviklingen i bankens aktiviteter og økonomiske forhold, halvårets resultat og bankens finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som banken står overfor. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at halvårsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat samt pengestrømme. Der er ikke foretaget revision eller review af halvårsrapporten. Nørresundby, den 10. august 2010 Direktionen Andreas Rasmussen Finn Øst Andersson / Alma Lund Høj Økonomichef Bestyrelsen Mads Hvolby Poul Søe Jeppesen Kresten Skjødt John Chr. Aasted Helle Rørbæk Juul Lynge Bo Bojer HALVÅRSRAPPORT 2010 Side 9 af 19 Direktionen Torvet Nørresundby Tel Fax SWIFT: NRSBDK24 CVR-nr

10 5 år i tal 1. halvår Resultatposter i sammendrag (1.000 kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivn. på immat. og mat. aktiver Andre driftsudgifter *) Nedskrivninger på udlån m.v **) Resultat før skat Skat Resultat efter skat *) Provision vedr. Bankpakke I m.v **) Nedskrivninger vedr. Bankpakke I m.v Hovedtal fra balancen (1.000 kr.) Udlån Indlån excl. puljeordninger Indlån i puljeordninger Aktiekapital Egenkapital Balance Garantier m.v HALVÅRSRAPPORT 2010 Side 10 af 19

11 Nøgletal 1. halvår Indtjening Basisindtjening pr. omk. krone excl. nedskr. *).. 1,45 1,56 1,59 1,64 1,60 Indtjening pr. omkostningskrone... 1,25 1,21 1,45 1,86 1,90 Egenkapitalforrentning før skat, p.a.... 7,9 6,6 10,2 17,6 19,4 Egenkapitalforrentning efter skat, p.a.... 6,4 4,5 7,9 12,7 14,6 Afkast Periodens resultat før skat pr. aktie... 10,5 8,6 13,2 20,4 18,9 Periodens resultat efter skat pr. aktie... 8,5 5,8 10,2 14,8 14,2 Indre værdi pr. aktie Børskurs ultimo Børskurs/periodens resultat efter skat pr. aktie Børskurs/indre værdi pr. aktie... 0,62 0,64 1,15 1,59 1,67 Solvens Solvensprocent **)... 15,6 15,5 13,3 12,8 11,1 Kernekapitalprocent **)... 14,9 14,6 12,5 12,2 11,8 Markedsrisiko Renterisiko (pct.) **)... 2,7 3,2 3,6 3,3 3,1 Valutaposition (pct.) **)... 5,3 4,9 2,7 4,9 7,1 Valutarisiko (pct.) **)... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Likviditet Udlån plus nedskrivn. i pct. af indlån... 90,4 98,3 111,5 105,4 92,3 Overdækning i pct. af lovkrav om likviditet ,6 250,9 82,8 66,8 34,2 Kreditrisiko Periodens nedskrivningspct... 0,7 0,6 0,2-0,1-0,1 Akkumuleret nedskrivningspct... 4,3 2,8 1,4 1,2 2,0 Andel af tilgodeh. med nedsat rente... 2,9 2,0 0,4 0,4 0,4 Sum af store engagem. i pct. af ansv.kap **)... 51,5 62,8 110,8 124,0 143,5 Periodens udlånsvækst... -3,5-8,2 7,0 8,0 8,9 Udlån i forhold til egenkapital... 4,6 5,4 5,8 5,6 5,4 *) Basisindtjening består af rente- og gebyrindtægter samt andre driftsindtægter. **) Solvensprocenten og relaterede nøgletal er i overensstemmelse med kapitaldækningsbekendtgørelsen først opgjort i henhold til de nye regler fra og med 30. juni Solvensprocenten og kernekapitalprocenten er i 2006 opgjort efter de tidligere gældende regler. Nøgletallene er beregnet i henhold til Finanstilsynets anvisninger, idet det bemærkes, at periodens resultat ikke er omregnet til helårstal i nøgletallene. HALVÅRSRAPPORT 2010 Side 11 af 19

12 Resultatopgørelse 1. halvår halvår 2009 Året 2009 Note (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) 1 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Resultat efter skat HALVÅRSRAPPORT 2010 Side 12 af 19

13 Balance Note (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodeh. hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt heraf: Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt HALVÅRSRAPPORT 2010 Side 13 af 19

14 Balance Note (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) PASSIVER Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Lovpligtige reserver Overført overskud Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser HALVÅRSRAPPORT 2010 Side 14 af 19

15 Egenkapitalforklaring (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) Egenkapital primo Udbetalt udbytte Egenkapital efter udlodning af udbytte Periodens resultat Værdiregulering domicilejendomme Samlet indkomst incl. værdireg. domicilejendomme Modtaget udbytte egne aktier Køb/salg egne aktier fratrukket skat af avance herved Egne aktier i alt Egenkapital ultimo Solvensopgørelse og kapitalkrav (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) Kernekapital efter fradrag Basiskapital efter fradrag Basiskapitalkrav i h.t. FiL 124, stk. 1 (8% af vægtede poster) Risikovægtede poster i alt Kernekapitalprocent... 14,9 14,6 14,6 Solvensprocent... 15,6 15,5 15,2 Opgjort i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse om kapitaldækning for pengeinstitutter m.fl. Banken anvender standardmetoden for kredit- og markedsrisici samt basisindikatormetoden for operationelle risici. HALVÅRSRAPPORT 2010 Side 15 af 19

16 Pengestrømsopgørelse 1. halvår halvår 2009 (1.000 kr) (1.000 kr) Driftsaktivitet: Periodens resultat Regulering for beløb i årets resultat uden likviditetseffekt: Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier Andre resultatposter uden likviditetsvirkning Driftsresultat korrigeret for ikke likvide poster Ændring i driftskapitalen: Udlån Indlån Nettotilgodehavender kreditinstitutter m.v., ej anfordring Anden driftskapital Pengestrømme fra driftsaktiviteten Investeringsaktivitet: Investering i anlægsaktiver: Immaterielle og materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktiviteten Finansieringsaktivitet: Kapitalnedskrivning Udbetalt udbytte Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten Periodens samlede likviditetsvirkning Likvider primo Likvider ultimo Likvider ultimo specificeres således: Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos Danmarks Nationalbank Tilgodehavender kreditinstitutter, anfordring m.v Letsælgelige og ubelånte værdipapirer I alt Hertil kommer kredittilsagn og lånerammer Likviditet iht. Lov om Finansiel Virksomhed Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes af den officielle halvårsrapport. HALVÅRSRAPPORT 2010 Side 16 af 19

17 Noter til halvårsrapporten 1. halvår halvår 2009 Note (1.000 kr) (1.000 kr) Noter 1 Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt heraf: Valutakontrakter Rentekontrakter Øvrige renteindtægter I alt renteindtægter Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter I alt renteudgifter Gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner I alt gebyrer og provisionsindtægter Kursreguleringer Andre udlån og tilgodehavender (hedge) Obligationer Aktier m.v Valuta Afledte finansielle instrumenter i alt heraf: Valutakontrakter Rentekontrakter Aktiver tilknyttet puljeordninger Indlån i puljeordninger I alt kursreguleringer HALVÅRSRAPPORT 2010 Side 17 af 19

18 Noter til halvårsrapporten 1. halvår halvår 2009 Note (1.000 kr) (1.000 kr) Noter 5 Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab Direktion Bestyrelse Repræsentantskab I alt Personaleudgifter Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og garantier Akkumulerede nedskrivninger primo året Nedskrivninger i perioden Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere år Endelig tabt, tidligere nedskrevet Akkumulerede nedskrivninger pr heraf: Nedskrivninger vedr. Bankpakke I Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Nedskrivninger i perioden, netto Endelig tabt, ej tidligere nedskrevet Indgået på tidligere afskrevne fordringer Rente af udlån, hvorpå der er foretaget nedskrivning I alt driftspåvirkning Der er ikke foretaget nedskrivninger på tilgodehavender hos kreditinstitutter eller øvrige tilgodehavender. Der er dog foretaget hensættelser til tab på garantier, jvf. posten "Hensættelser til tab på garantier" i balancen. HALVÅRSRAPPORT 2010 Side 18 af 19

19 Noter til halvårsrapporten 1. halvår halvår 2009 Note (1.000 kr) (1.000 kr) Noter 7 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Ejendomsaktieselskabet af 1. juni 1959, Nørresundby - 100% ejet datterselskab Resultat 2009 / Egenkapital ultimo 2009 / Da datterselskabet kun har en mindre og i forhold til moderselskabet ubetydelig virksomhed, er der ud fra en væsentlighedsvurdering ikke udarbejdet koncernregnskab. 8 Eventualforpligtelser Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditlån Eventualforpligtelser i øvrigt I alt eventualforpligtelser Nørresundby Bank har til sikkerhed for clearing m.v. over for Danmarks Nationalbank pantsat obligationer med en kursværdi på Nørresundby Bank er sambeskattet med datterselskabet og hæfter solidarisk for skat af sambeskatningsindkomsten. HALVÅRSRAPPORT 2010 Side 19 af 19

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

Kvartalsrapporten er vedhæftet og endvidere tilgængelig på bankens hjemmeside under Om banken - Selskabsmeddelelser.

Kvartalsrapporten er vedhæftet og endvidere tilgængelig på bankens hjemmeside  under Om banken - Selskabsmeddelelser. Dato: 2. maj 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 5 Selskabsmeddelelse Overskud i 1. kvartal Nørresundby Bank har opnået et primært resultat før kursreguleringer

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Nørresundby Bank har realiseret et halvårsresultat før skat på 17,5 mio. kr.

Nørresundby Bank har realiseret et halvårsresultat før skat på 17,5 mio. kr. Dato: 23. august 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 7 Overskud og faldende nedskrivninger Nørresundby Bank har realiseret et halvårsresultat før skat

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Banken har i årets 3 første kvartaler realiseret stigende overskud. Samlet set andrager resultatet før skat 37,5 mio. kr. for kvartal 2011.

Banken har i årets 3 første kvartaler realiseret stigende overskud. Samlet set andrager resultatet før skat 37,5 mio. kr. for kvartal 2011. Dato: 25. oktober 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 Den positive udvikling i årets overskud fortsætter Banken har i årets 3 første kvartaler realiseret

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Globe Newswire Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Nakskov, den 7. august 2009 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 9,7 mio. kr. Forrentning

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012 1 Halvårsrapport 212 Halvårsrapport 212 Overskud før skat udgør 7,6 mio. kr. Overskud efter skat blev på 6,4 mio. kr. Egenkapitalen er steget med 82,7 mio. kr. til 2.141,9 mio. kr. Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 5. februar 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2011 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 www.dronspar.dk Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2011 for Dronninglund Sparekasse.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i Fuglafjørður: í

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Andreas Rasmussen Bankdirektør

Andreas Rasmussen Bankdirektør NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 Selskabsmeddelelse Markant resultatfremgang Med et halvårsresultat før skat på 49,1 mio. kr. har

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for

Årsregnskabsmeddelelse for NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. februar 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2012 Årsregnskabsmeddelelse for 2011.. Østjydsk Bank kom ud af 2011 med et overskud på

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Halvårsrapport 1. halvår 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Halvårsrapport 1. halvår 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 22. august 2013 Halvårsrapport

Læs mere

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr.

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport for 1. halvår 2007 Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 NORÐOYA SPARIKASSI 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i

Læs mere

Delårsrapport pr. 30. september Resultat før skat 158 mio. kr. mod 98 mio. kr. året forud.

Delårsrapport pr. 30. september Resultat før skat 158 mio. kr. mod 98 mio. kr. året forud. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 2.11.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 14.26 Delårsrapport pr. 3. september 26 Den positive udvikling, der

Læs mere

Resultat over 50 mio. kr.

Resultat over 50 mio. kr. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 29. april 2014 Selskabsmeddelelse nr. 11 Resultat over 50 mio. kr. Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2014 realiseret et resultat før skat

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: Dato: 23.5.25 23.5.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 1.25 Kvartalsrapport for 1. kvartal 25 Nordjyske Bank

Læs mere

Selskabsmeddelelse. 8. februar Dato: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K. Selskabsmeddelelse nr. 1

Selskabsmeddelelse. 8. februar Dato: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K. Selskabsmeddelelse nr. 1 Dato: 8. februar 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 1 Selskabsmeddelelse Solidt resultat - forslag om udbytte på 20 %. Nørresundby Banks regnskabsresultat

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 1. halvår

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2008

Halvårsrapport for 1. halvår 2008 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 5.8.28 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 8.28 Halvårsrapport for 1. halvår 28 På trods af kreditkrise

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K.

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Indholdsfortegnelse Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning........ 3-5 Resultatopgørelse...... 6 Balance........ 7 Egenkapitalopgørelse....

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.8.25 15.8.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 12.25 Halvårsrapport for 25 Endnu et godt og solidt sregnskab

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2014

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2010

Årsregnskabsmeddelelse for året 2010 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 23. februar 2011 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 3/ 2011 Årsregnskabsmeddelelse for året 2010 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 21.5.27 Side: Vor ref.: 1 direktionen Dato: 21.5.27 Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 8.27 Kvartalsrapport for 1. kvartal 27 Resultat før

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 15. maj 2013 Kvartalsrapport 1.

Læs mere