Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme"

Transkript

1 Syd Energi Net A/S Edison Park Esbjerg N Dato: 18. december 2014 Sag: 12/05418 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning fra Ærø Elforsyning Net A/S (herefter Ærø Elforsyning) om forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme som følge af en nødvendig nyinvestering, jf. bekendtgørelse nr af 23. december 2004 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven (herefter indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004) og bekendtgørelse nr af 24. november 2010 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven (herefter indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010). Ærø Elforsyning fusionerede den 1. januar 2014 med Syd Energi med Syd Energi Net A/S som det fortsættende selskab. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej Valby tlf mail web Ærø Elforsynings ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger i årene 2008 og 2010, og virksomheden har oplyst, at kabellægningen er gennemført af hensyn til forsyningssikkerheden. Ansøgningen drejer sig om følgende anlægsinvesteringer: Kabellægningen 2008 Anlægsinvesteringen består af etablering af 1,9 km 60 kvkabelforbindelse. Der er i den forbindelse demonteret 1,5 km 60 kvluftledning. Kabellægningen 2010 Anlægsinvesteringen består af etablering af 2,7 km 0,4 kvkabelforbindelse og 24 kabelskabe. Der er i den forbindelse demonteret 2,6 km 0,4 kv-luftledning. 1 Afgørelse Sekretariatet for Energitilsynet godkender at Ærø Elforsyning Net A/S anlægsinvesteringer, som er kabellægning af luftledninger i 2008 og 2010, er nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004 2, nr. 13, litra a og indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, 2, nr. 18, litra c.

2 Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer derfor Syd Energi Net A/S indtægtsramme med de årlige beløb, som er angivet i tabel 4, kolonne 4, i denne afgørelse. Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer derfor Syd Energi Net A/S indtægtsramme med de årlige beløb, som er angivet i tabel 4, kolonne 4, i denne afgørelse, for kabellægningen idriftsat i 2010 dog korrigeret som følge af, at de løbende nettoomkostninger vil blive justeret i overensstemmelse med udviklingen i reguleringsprisindekset, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, 15 og Energitilsynets afgørelse af 23. juni De tilladte indtægtsrammestigninger (tabel 4, kolonne 4) vil som følge af ovenfor beskrevne justering løbende blive korrigeret af sekretariatet i forbindelse med de årlige indtægtsrammeudmeldinger. Indtægtsrammeforhøjelserne i årene fra og med idriftsættelsesåret og frem til året forinden den næste indtægtsrammeudmelding til Syd Energi Net A/S skal være opkrævet senest ved udgangen det reguleringsår, der følger året for den næste indtægtsrammeudmelding 1, hvori denne afgørelse indgår, jf. en analog fortolkning af 22, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, 33, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 og Energitilsynet Herefter bortfalder forhøjelserne, jf. samme bestemmelser. Indtægtsrammeforhøjelserne i årene fra og med året for den næste indtægtsrammeudmelding skal være opkrævet senest ved udgangen af det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for det pågældende års regnskabsaflæggelse, 3 ellers bortfalder disse, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, 29, stk Sekretariatet bemærker, at såfremt denne afgørelses forhøjelser indgår i en udmelding i 2015, kan forhøjelserne for kan opkræves indtil udgangen af Energitilsynets tilkendegivelse af 27. juni 2013: Tilkendegivelse om principper for indtægtsrammeudmeldinger (rammenotat). 3 Såfremt den næste indtægtsrammeudmelding til Syd Energi Net A/S sker i 2015, kan forhøjelserne for 2015 dermed opkræves indtil udgangen af 2017, forhøjelserne for 2016 kan opkræves indtil udgangen af 2018, osv. 2

3 2 Sagsfremstilling 2.1 Sagsforløb Ærø Elforsyning har ved mail af 22. december 2011 ansøgt om forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme som følge af, at virksomheden har idriftsat nye anlægsinvesteringer, som er kabellægning af luftledninger i 2008 og Syd Energi har ved mail af 3. oktober 2014 fremsendt dokumentation for kassationsværdien af de demonterede anlæg. For kabellægningen idriftsat i 2008 er kassationsværdien for de demonterede anlæg modregnet demonteringsomkostningerne. Ved mail af 3. oktober 2014 og 8. oktober 2014 har Syd Energi fremsendt begge idriftsættelsesmåneder for investeringerne. Syd Energi har ved mail af 3. oktober 2014 oplyst, at det ikke er muligt, at oplyse nøjagtige idriftsættelsesdatoer for kabellægningen i 2008, men alene idriftsættelsesmåneden. Syd Energi har i den forbindelse garanteret, at der var sat spænding på strækningen inden den 15. i den pågældende måned. For kabellægningen idriftsat i 2010 har Syd Energi oplyst de økonomiske idriftsættelsesdatoer for strækningen, og virksomheden har bekræftet, at de økonomiske idriftsættelsesdatoer ligger senere end datoen, hvorfra der er sat spænding på nettet. Sekretariatet for Energitilsynet har på den baggrund udregnet den vægtede idriftsættelsesdato. Tabel 1. Beløb til beregning af den reguleringsmæssige anlægssaldo Tidspunkt for idriftsættelse * Anlægssum (kr.) Demonteringsomkostninger (kr.) ** Kassationsværdi * Tidspunkt for idriftsættelse er beregnet som et vægtet gennemsnit af delinvesteringernes idriftsættelsesdatoer for kabellægningen i 2010 ** Kassationsværdien for den i 2008 idriftsatte kabellægning er modregnet i demonteringsomkostningerne for investeringen Kilde: Ærø Elforsyning Net A/S og Syd Energi Net A/S. Af tabel 1 fremgår, at Ærø Elforsyning har oplyst, at anlæggene har en anlægssum på kr i 2008 og kr i Det fremgår desuden af tabellen, at Ærø Elforsyning har afholdt omkostninger på kr i 2008 og kr i 2010 til demontering af eksisterende anlæg. Derudover fremgår det, at kassationsværdien for det demonterede anlæg i 2010 var på kr Det bemærkes, at kassationsværdien af de demonterede anlæg er 3

4 modregnet i demonteringsomkostningerne i forbindelse med kabellægningen i Syd Energi har oplyst ved mail den 27. september 2014, at der er foretaget samgravning i forbindelse med kabellægningen idriftsat i Syd Energi har i den forbindelse oplyst, at samgravningsomkostningerne er fordelt ud fra et princip, hvor omkostningerne bliver fordelt pr. ledningsejer med dybdetillæg. Hvis der f.eks. har været tre ledningsejere i samme dybde bliver omkostningerne 1/3 til hver ledningsejer. 2.2 Høring Sekretariatet for Energitilsynet har den 13. november 2014 sendt afgørelsen i høring hos Syd Energi med en 14 dages høringsfrist. Syd Energi har ved mail den 27. november 2014 indsendt et høringssvar til sekretariatet. Af høringssvaret fremgår det, at Syd Energi er uenig i sekretariatets vurdering af, at Syd Energi/Ærø Elforsyning ikke har dokumenteret, at der er foretaget bindende økonomiske dispositioner inden den 8. oktober 2008 for kabellægningsprojektet idriftsat i Det fremgår af høringssvaret, at virksomheden mener at have dokumenteret, at der er foretaget bindende økonomiske dispositioner vha. referat af et bestyrelsesmøde den 10. december Sekretariatet bemærker hertil, at virksomheden ikke har dokumenteret, at det konkrete projekt er blevet omtalt ved førnævnte bestyrelsesmøde. Det er sekretariatets vurdering, at det af beslutningsreferatet for det pågældende bestyrelsesmøde alene fremgår, at virksomhedens salg af Elsam aktier skal finansiere fremtidige kabellægninger af luftledninger. Dette finder sekretariatet ikke er tilstrækkelig dokumentation for, at der er foretaget bindende økonomiske dispositioner for denne specifikke kabellægning inden den 8. oktober Derudover påtaler Syd Energi også sekretariatets vurdering af, at signal- og overvågningskabler ikke er en del af den nødvendige nyinvestering, og at omkostningerne hertil ikke fører til en indtægtsrammeforhøjelse. Syd Energi skriver i høringssvaret, at virksomheden er uenig i sekretariatets vurdering af, at signal- og overvågningskabler ikke er en teknisk nødvendighed for anvendelsen af kabelnettet. Syd Energi mener, at omkostningerne til signalog overvågningskablerne skal indgå i den nødvendige nyinvestering som en del af kabellægningen. Sekretariatet har adresseret denne del af virksomhedens høringssvar i afsnittet, Sekretariatets vurdering. 4

5 Sekretariatet har den 18. december 2014 sendt Syd Energi den endelige afgørelse. 2.3 Lovgrundlag I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser m.v., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, som fremgår i de efterfølgende afsnit. Elnetvirksomhedernes indtægtsrammer fastsættes i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning, som er udstedt med hjemmel i bl.a. 70 i elforsyningsloven. 4 Det fremgår af 33, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011, at bindende økonomiske dispositioner vedrørende nødvendige nyinvesteringer eller myndighedspålæg, som virksomheden kan dokumentere er foretaget inden den 8. oktober 2008, i reguleringsmæssig henseende behandles efter de på dispositionstidspunktet gældende regler. I forbindelse med de anlægsinvesteringer, som denne afgørelse omhandler, har Ærø Elforsyning oplyst, at den ene del, som virksomhedens ansøgning vedrører, blev idriftsat i maj 2008, og at virksomheden har dermed foretaget bindende økonomiske dispositioner vedrørende denne del inden den 8. oktober Sekretariatet for Energitilsynet behandler derfor denne del af ansøgningen efter den på dispositionstidspunktet gældende indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004. For anlægsinvesteringen, der blev idriftsat i 2010 har virksomheden ikke kunnet dokumentere, at virksomheden har foretaget bindende økonomiske dispositioner inden den 8. oktober 2008, hvorfor denne del bliver behandlet efter den på idriftsættelsestidspunktet gældende indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010. Sekretariatet for Energitilsynet kan med hjemmel i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004 og 1294/2010 regulere indtægtsrammen for virksomheder, der er omfattet af indtægtsrammereguleringen i elforsyningslovens kapitel 10. Sekretariatet for Energitilsynet kan i forbindelse med nødvendige nyinvesteringer hæve en virksomheds reguleringspris, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/ , stk. 1, nr. 1 og indtægtsrammebekendtgørelse 1294/ , stk. 1. Dette sker ved indtægtsrammeforhøjelser, jf. 70, stk. 2 og 3 i elforsyningsloven. 4 Lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som ændret ved bl.a. lov nr. 575 af 18. juni

6 Nødvendige nyinvesteringer er i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004 afgrænset til at omfatte tre typer investeringer, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 2, nr. 13: Nødvendige nyinvesteringer: a) Kabellægning, der sker af hensyn til forsyningssikkerheden eller ud fra andre væsentlige samfundsmæssige hensyn. b) Andre netinvesteringer, der gennemføres i samarbejde med den systemansvarlige virksomhed, jf. elforsyningslovens 28, stk. 2, nr. 8. c) Nyinvesteringer, dvs. investeringer i helt nye forsyningsområder og væsentlige forstærkninger af nettet, der er begrundet i forsyning af nye og/eller større forbrugere eller i aftag af elektricitet fra nye og/eller større produktionssteder. I indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 er nødvendige nyinvesteringer beskrevet i 2, nr. 18: Nødvendige nyinvesteringer: Anlæg som er idriftsat, jf. nr. 8, efter den 1. januar 2005, og som omfatter: a) Nye anlæg, som tilfører det samlede anlæg nødvendig øget kapacitet og ydeevne, dvs. investeringer i helt nye forsyningsområder, eksempelvis i forbindelse med større byudviklingsprojekter, eller tilslutning af konkrete meget store nye forbrugere eller produktionsenheder. b) Væsentlige ændringer i den overordnede netstruktur, der er nødvendige for at sikre forsyningssikkerheden, jf. de planer for det fremtidige behov for transmissionskapacitet, som Energinet.dk udarbejder i medfør af elforsyningslovens 28, stk. 2, nr. 7. c) Kabellægning af luftledninger, der gennemføres af hensyn til forsyningssikkerheden. d) Kabellægning af luftledninger, der er godkendt i henhold til elforsyningslovens 21, stk. 1. e) Udskiftning og ændring af tilknyttede anlæg, i det omfang udskiftningen eller ændringen er nødvendig for anvendelsen af det nye kabelnet. Sekretariatet for Energitilsynet skal i forbindelse med opgørelse af forhøjelsen af indtægtsrammen tage højde for eventuelle nye driftsmæssige indtægter og udgifter, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 13, stk. 2. Den reguleringsmæssige anlægssaldo for en nødvendig nyinvestering består af anlægssummen tillagt nye driftsomkostninger og omkostninger til demontering af eksisterende anlæg. Desuden sker der ved opgørelsen af den reguleringsmæssige anlægssaldo en modregning af eventuelle sparede driftsomkostninger og nye indtægter. Den årlige indtægtsrammeforhøjelse som følge af en nødvendig nyinvestering består af en afskrivning af investeringens reguleringsmæssige anlægssaldo samt forrentning af værdien af denne primo året. Forrentningssatsen svarer til den på idriftsættelsestidspunktet lange byggeobligationsrente plus 1 procentpoint, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/ , stk. 2 og indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, 15, stk. 3. I Elforsyningslovens 70, stk. 3 fremgår det: 6

7 Nødvendige nyinvesteringer omfatter investeringer i nye anlæg, der indgår som en integreret del af virksomhedens net med tilhørende tekniske anlæg, der tilfører det samlede anlæg nødvendig og væsentlig øget kapacitet og ydeevne. [ ] Af lovbemærkningerne til elforsyningslovens 70, stk. 3 fremgår: Udskiftning eller ændring af tilknyttede tekniske anlæg i forbindelse med kabellægning af luftledninger giver ikke anledning til forhøjelse af indtægtsrammen, med mindre udskiftningen eller ændringen er en teknisk nødvendighed for anvendelsen af det nye kabelnet. Af samme bemærkninger: Vedligeholdelse, levetidsforlængelse af og reinvesteringer i distributionsnettet og regionale transmissionsnet med tilhørende tekniske anlæg, som primært udføres af hensyn til anlæggets løbende drift, kan derfor ikke begrunde en forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme, heller ikke selv om de, i kraft af den teknologiske udvikling, medfører en vis opgradering af anlægget. Hvis en virksomhed for et givet år ikke har opkrævet en indtægtsrammeforhøjelse senest ved udgangen af det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for det pågældende års regnskabsaflæggelse, bortfalder retten til at opkræve denne, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, 22, stk. 2: Såfremt der er en difference mellem en virksomheds gennemsnitlige pris og dens årlige reguleringspris henholdsvis en difference mellem de faktiske indtægter for at stille net til rådighed og virksomhedens årlige rådighedsbeløb, jf. stk. 1, nr. 5, eller ændrede forhold, som bevirker, at reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet skulle have været sænket, jf. stk. 1, nr. 4, vedlægges årsrapporten et forslag til justering af virksomhedens priser, således at den opståede difference er korrigeret senest ved udgangen af det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for regnskabsaflæggelsen. Energitilsynet har ved Tilkendegivelse om principper for indtægtsrammeudmeldinger (rammenotat) tilkendegivet principper til anvendelse ved administration af indtægtsrammerne for elnetvirksomhederne. Principperne indebærer, at: - Virksomhederne ikke kan afskæres fra at opkræve differencer i egen favør som følge af ændrede forhold, idet virksomhederne generelt set har en berettiget forventning om at kunne opkræve disse forhøjelser. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer derfor, at disse forhøjelser skal kunne opkræves, uanset at der kan blive tale om opkrævning af differencer, der går tilbage til og med reguleringsåret Fristen for opkrævning af differencer som følge af ændrede forhold (forhøjelse af indtægtsrammen) beregnes fra det tidspunkt, hvor der er truffet afgørelse om grundlaget herfor dvs. fra tidspunktet for afgørelsen om forhøjelse af indtægtsrammen jf. en analog fortolkning af 29, stk. 3, hvorefter differencer skal opkræves året efter. Med denne fortolkning får virksomhederne minimum ét år til at opkræve differencerne i, når disse er kendte for virksomheden. - Virksomhederne pålægges eventuel merforrentning (opstået som følge heraf) med tilbagevirkende kraft for hele perioden, såfremt virksomheden ønsker at opkræve den opståede difference. 7

8 3 Vurdering 3.1 Anlægsinvesteringen udgør en nødvendig nyinvestering Ærø Elforsyning har oplyst, at anlægsinvesteringen omfatter kabellægning af luftledninger, der er foretaget af hensyn til forsyningssikkerheden. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at virksomhedens samgravning i forbindelse med kabellægningen i 2010 har fordelt omkostninger ligeligt og i overensstemmelse med Energitilsynets tilkendegivelse af 26. april 2010 om Fordeling af graveomkostninger ved samgravning 5. På den baggrund finder sekretariatet, at anlægsinvesteringen idriftsat i 2010 er en nødvendig nyinvestering, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, 2, nr. 18, litra c. For så vidt angår investeringen idriftsat i 2008 har Ærø Elforsyning/Syd Energi oplyst, at der i forbindelse med kabellægningen i 2008 også er idriftsat signal- og overvågningskabler. I det følgende vil sekretariatet vurdere, om delinvesteringen i signal- og overvågningskabler er en nødvendig nyinvestering. Som det fremgår af afsnittet Lovgrundlag gør det sig gældende i lovbemærkningerne til elforsyningsloven 70, stk. 3: Vedligeholdelse, levetidsforlængelse af og reinvesteringer i distributionsnettet og regionale transmissionsnet med tilhørende tekniske anlæg, som primært udføres af hensyn til anlæggets løbende drift, kan derfor ikke begrunde en forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme, heller ikke selv om de, i kraft af den teknologiske udvikling, medfører en vis opgradering af anlægget. [sekretariatets understregning] Virksomheden har oplyst, at signal- og overvågningskablerne er nødvendige for anvendelsen af det nye kabelnet. Virksomheden har uddybet, at investeringen muliggør fjernstyring, hurtigere udkobling og overvågning af kabelstrækningen for hotspots. Sekretariatet anerkender, at Ærø Elforsyning/Syd Energi generelt er forpligtet til at foretage en overvågning af nettet. Ærø Elforsyning har dog også haft denne forpligtelse ved indtægtsrammens fastlæggelse i Overvågningsforpligtelsen er dermed afspejlet i Ærø Elforsynings indtægtsramme, idet Ærø Elforsyning også i 2004 må antages at have afholdt omkostninger til overvågning af denne strækning. Derudover er det sekretariatets opfattelse, at signal- og overvågningskabler er én blandt flere teknologiske mulig- 5 Afgørelsen kan findes på: 8

9 heder for opfyldning af denne forpligtelse, og at de er et led i den løbende teknologiske udvikling af overvågningsopgaven, der har fundet sted siden En teknologisk opgradering til varetagelse af denne forpligtelse i forhold til den løsning af opgaven, der inden kabellægningen blev anvendt på luftledningerne, kan efter sekretariatets vurdering ikke begrunde en indtægtsrammeforhøjelse. Endvidere, er det sekretariatets opfattelse, at investeringer i signal- og overvågningskabler kan medføre både driftsøkonomiske såvel som samfundsøkonomiske gevinster, og at virksomheden får del i denne gevinst gennem besparelser i form af faldende driftsomkostninger til manuel overvågning af nettet. På denne baggrund vurderer sekretariatet, at investeringerne i signal- og overvågningskabler ikke er en del af den nødvendige nyinvestering, men at signal- og overvågningskabler derimod er idriftsat for at løse en opgave, der også blev udført for det erstattede anlæg i Sekretariatet vurderer derfor, at denne investering skal afholdes inden for virksomhedens eksisterende indtægtsramme. Sekretariatet har derfor ekskluderet signal- og overvågningskablerne fra Ærø Elforsynings anlægsinvestering og finder, at de resterende dele af anlægsinvesteringen idriftsat i 2008 er nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, 2, nr. 13, litra a. 3.2 Årlige forhøjelser af virksomhedens indtægtsramme som følge af den nødvendige nyinvestering idriftsat i 2008 Den nødvendige nyinvestering forrentes over hele investeringens levetid med den lange byggeobligationsrente plus 1 procentpoint. Sekretariatet benytter gennemsnittet af den lange byggeobligationsrente for det år, hvori anlægsinvesteringen er idriftsat. Sekretariatet har beregnet den tilladte forrentningssats for nødvendige nyinvesteringer idriftsat i 2008 til 7,50 pct. Den årlige forhøjelse af Ærø Elforsyning indtægtsramme som følge af den nødvendige nyinvestering består af afskrivning og forrentning af anlæggets reguleringsmæssige anlægssaldo: Reg. anlægssaldo = Anlægssum + demonteringsomkostninger nutidsværdi af sparede driftsomkostninger nutidsværdi af nye indtægter + nutidsværdi af nye driftsomkostninger Reg. anlægssaldo = kr kr kr kr. 0 + kr Reg. anlægssaldo = kr

10 Virksomheden har oplyst, at der ikke forventes en stigning i den leverede mængde el, der fører til nye indtægter. Nutidsværdien af de nye og sparede driftsomkostninger på hhv. kr og kr er beregnet ud fra en standardiseret værdi for den pågældende type anlægsaktiver. Den nødvendige nyinvestering bliver afskrevet lineært over investeringens fyrreårige levetid. Den årlige afskrivning er dermed: Årlig afskrivning = Reg. anlægssaldo / 40 år = kr / 40 = kr Da maj 2008 er oplyst som vægtet idriftsættelsesmåned, får Ærø Elforsyning forrentning af investeringen for otte måneder af reguleringsåret Indtægtsrammen for 2008 forhøjes således med forrentning for (8/12) af året samt hele den årlige afskrivning. Årlig forrentning 2008 = 0,0750 * kr = kr Δindtægtsramme 2008 = (8/12)(årlig forrentning) + afskrivning = (8/12)(kr ) + kr = kr kr = kr For de resterende 39 år får virksomheden hvert år forrentningen og afskrivningen for hele året. Den årlige afskrivning og forrentning for investeringens levetid fremgår af kolonne 2 og 3 i tabel 2. 6 Konkret benytter sekretariatet den 15. i en måned som skæringsdato. 10

11 Tabel 2. Tilladte årlige stigninger i virksomhedens indtægtsramme, som følge af den nødvendige nyinvestering i 2008, set i forhold til den oprindelige ramme ( ) År Forrentning Afskrivning Indtægtsrammeforhøjelse Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 3.3 Årlige forhøjelser af virksomhedens indtægtsramme som følge af den nødvendige nyinvestering idriftsat i

12 Den nødvendige nyinvestering forrentes over hele investeringens levetid med den lange byggeobligationsrente plus 1 procentpoint. Sekretariatet benytter gennemsnittet af den lange byggeobligationsrente for den måned, hvori anlægsinvesteringen er idriftsat. Sekretariatet har beregnet den tilladte forrentningssats for nødvendige nyinvesteringer idriftsat i september 2010 til 5,18 pct. Den årlige forhøjelse af Ærø Elforsynings indtægtsramme som følge af den nødvendige nyinvestering består af afskrivning og forrentning af anlæggets reguleringsmæssige anlægssaldo: Reg. anlægssaldo = Anlægssum + demonteringsomkostninger kassationsværdi nutidsværdi af sparede driftsomkostninger Reg. anlægssaldo = kr kr kr kr Reg. anlægssaldo = kr Nutidsværdien af sparede levetidsforlængende omkostninger på kr er beregnet ud fra en standardiseret værdi for den pågældende type anlægsaktiv. De standardiserede værdier er fastlagt i Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2010 om model for godkendelse af nødvendige nyinvesteringer. Den nødvendige nyinvestering bliver afskrevet lineært over investeringens fyrreårige levetid. Da levetiden for de demonterede 0,4 kv-luftledninger er 35 år, skal værdien af demonteringsomkostninger fratrukket det demonterede anlægs kassationsværdi og nutidsværdien af sparede levetidsforlængende omkostninger alene medregnes ved afskrivning af anlægssummen i investeringens første 35 leveår. I investeringens første 35 leveår bliver den årlige afskrivning således: Årlig afskrivning 1-35 = ((35/40)(Anlægssum + demonteringsomkostninger kassationsværdi nutidsværdi af sparede levetidsforlængende omkostninger)(1/35) Årlig afskrivning 1-35 = ((35/40)(kr ) + kr kr kr )(1/35) Årlig afskrivning 1-35 = kr I investeringens sidste 5 leveår bliver den årlige afskrivning: Årlig afskrivning = (5/40)(Anlægssum)(1/5) 12

13 Årlig afskrivning = (5/40)(kr )(1/5) Årlig afskrivning = kr Da den 1. september 2010 er oplyst som vægtet idriftsættelsesdato, får Ærø Elforsyning forrentning af investeringen for fire måneder af reguleringsåret Indtægtsrammen for 2010 forhøjes således med forrentning for (4/12) af året samt hele den årlige afskrivning. Årlig forrentning 2010 = 0,0518 * kr = kr Δindtægtsramme 2010 = (4/12)(årlig forrentning) + afskrivning = (4/12)(kr ) + kr = kr For de resterende 39 år får virksomheden hvert år forrentningen og afskrivningen for hele året. Ud over den årlige afskrivning og forrentning, skal den årlige forhøjelse af indtægtsrammen også indeholde løbende nettoomkostninger. Disse består af nye driftsomkostninger fratrukket sparede driftsomkostninger på det demonterede anlæg og fratrukket nye indtægter som følge af den nødvendige nyinvestering, jf. 15, stk. 1 og 5, i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010. I 2010 indgår kun løbende nettoomkostninger for den del af året, der ligger senere end idriftsættelsestidspunktet. Indtægtsrammen for 2010 bliver dermed forhøjet med løbende nettoomkostninger for årets sidste fire måneder. Løbende nettoomkostninger 2010 = (4/12)(nye driftsomkostninger sparede driftsomkostninger nye indtægter) Løbende nettoomkostninger 2010 = (4/12)(kr kr ) Løbende nettoomkostninger 2010 = kr Størrelserne af nye og sparede driftsomkostninger bliver beregnet af Sekretariatet for Energitilsynet på baggrund af standardiserede værdier af driftsomkostninger, som fastlagt i Energitilsynets model for godkendelse af nødvendige nyinvesteringer, for de typer af nye og demonterede anlæg, som Syd Energi har oplyst. 7 Konkret benytter sekretariatet den 15. i en måned som skæringsdato. 13

14 Da de sparede driftsomkostninger som følge af det demonterede anlæg er større end de nye driftsomkostninger som følge af anlægsinvesteringen, bliver nettoværdierne af de løbende omkostninger negative. Sekretariatet for Energitilsynet godkender, at Ærø Elforsynings og senere Syd Energis indtægtsramme årligt bliver forhøjet med de beløb, som er angivet i kolonne 4 i tabel 4, dog korrigeret som følge af, at de løbende nettoomkostninger vil blive justeret i overensstemmelse med udviklingen i reguleringsprisindekset, jf. 15 i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 og Energitilsynets afgørelse af 23. juni Fra og med 2015 fremskrives de løbende nettoomkostninger med en forventet inflation på 3 pct. Når reguleringsprisindekset er opgjort for disse år, vil sekretariatet korrigere værdierne, så udviklingen afspejler udviklingen i reguleringsprisindekset. Derfor vil de tilladte indtægtsrammestigninger løbende blive korrigeret af sekretariatet, så de følger de realiserede løn- og prisstigninger. 14

15 Tabel 3. Tilladte årlige stigninger i virksomhedens indtægtsramme, som følge af den nødvendige nyinvestering i 2010, set i forhold til den oprindelige ramme ( ) År Forrentning og afskrivning Driftsomkostninger Indtægtsrammeforhøjelse Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. Note: De tilladte stigninger i indtægtsrammen er endelige for årene 2010 til og med 2014 og estimeret for 2015 og fremefter. 15

16 3.4 Årlige forhøjelser af virksomhedens indtægtsramme som følge af nødvendige nyinvesteringer idriftsat i 2008 og 2010 De samlede forhøjelser af Ærø Elforsynings og senere Syd Energis indtægtsramme som følge af nødvendige nyinvesteringer i perioden 2008 og 2010 fremgår af tabel 4. 16

17 Tabel 4. Tilladte årlige stigninger i kr. i virksomhedens indtægtsramme, som følge af de nødvendige nyinvesteringer i 2008 og År Samlet Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. Note: De samlede tilladte stigninger i indtægtsrammen er endelige for årene 2010 til og med 2014 og estimeret for 2015 og fremefter. 17

18 Sekretariatet godkender, at Ærø Elforsynings og senere Syd Energis indtægtsramme årligt bliver forhøjet med de beløb, som er angivet i kolonne 4 i tabel 4. Sekretariatet tager ved godkendelsen forbehold for, at de af Ærø Elforsyning og Syd Energi indsendte oplysninger er korrekte. Indtægtsrammeforhøjelserne i årene fra og med idriftsættelsesåret og frem til året forinden den næste indtægtsrammeudmelding til Syd Energi Net A/S skal være opkrævet senest ved udgangen det reguleringsår, der følger året for den næste indtægtsrammeudmelding, hvori denne afgørelse indgår, jf. en analog fortolkning af 22, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 og Energitilsynet Herefter bortfalder forhøjelserne, jf. samme bestemmelser. Indtægtsrammeforhøjelserne i årene fra og med året for den næste indtægtsrammeudmelding skal være opkrævet senest ved udgangen af det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for det pågældende års regnskabsaflæggelse, ellers bortfalder disse, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, 29, stk Årlige forhøjelser af virksomhedens reguleringspris Sekretariatet for Energitilsynet har tilsvarende beregnet de tilladte årlige forhøjelser i virksomhedens reguleringspris for et givent år på følgende måde: Δreguleringspris = Δindtægtsramme / leveret mængde el Den tilladte stigning i virksomhedens reguleringspris for et givent år er givet ved den tilladte forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme for det pågældende år divideret med virksomhedens leverede mængde el. Ærø Elforsyning har i forbindelse med virksomhedens reguleringsregnskab for indberettet virksomhedens leverede mængde el i årene. De leverede mængder fremgår af tabel 5. 18

19 Tabel 5. Leveret mængde el År Leveret mængde el (kwh) Kilde: Ærø Elforsyning Net A/S For har Sekretariatet for Energitilsynet beregnet den tilladte stigning i virksomhedens reguleringspris til: Δreguleringspris 2008 = kr / kwh = 0,624 øre/kwh Δreguleringspris 2009 = kr / kwh = 0,815 øre/kwh Δreguleringspris 2010 = kr / kwh = 0,987 øre/kwh Δreguleringspris 2011 = kr / kwh = 1,229 øre/kwh Δreguleringspris 2012 = kr / kwh = 1,217 øre/kwh Δreguleringspris 2013 = kr / kwh = 1,146 øre/kwh Sekretariatet for Energitilsynet har således beregnet den tilladte stigning i virksomhedens reguleringspris til 0,624 øre/kwh i 2008, 0,815 øre/kwh i 2009, 0,987 øre/kwh i 2010, 1,229 øre/kwh i 2011, 1,217 øre/kwh i 2012 og 1,146 øre/kwh i For årene 2014 og frem er den estimerede tilladte stigning i reguleringsprisen beregnet med udgangspunkt i den leverede mængde el i

20 Tabel 6. Tilladte stigninger i reguleringsprisen (estimater for 2014 og frem) År Tilladt stigning i indtægtsrammen Tilladt stigning i reguleringsprisen (kr.) (øre/kwh) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,124 Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. Note: De tilladte stigninger i indtægtsrammen er endelige for årene 2008 til og med 2014 og estimeret fra 2015 og fremefter. De tilladte stigninger i reguleringsprisen er endelige for årene 2008 til og med 2013 og estimeret for 2014 og fremefter. 20

21 Sekretariatet for Energitilsynet vil årligt korrigere tallene i yderste højre kolonne i tabel 6, således at de tilladte forhøjelser i virksomhedens reguleringspris følger udviklingen i virksomhedens leverede mængde el for perioden Afgørelse Sekretariatet for Energitilsynet godkender at Ærø Elforsyning Net A/S anlægsinvesteringer, som er kabellægning af luftledninger i 2008 og 2010, er nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004 2, nr. 13, litra a og indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, 2, nr. 18, litra c. Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer derfor Syd Energi Net A/S indtægtsramme med de årlige beløb, som er angivet i tabel 4, kolonne 4, i denne afgørelse. Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer derfor Syd Energi Net A/S indtægtsramme med de årlige beløb, som er angivet i tabel 4, kolonne 4, i denne afgørelse, for kabellægningen idriftsat i 2010 dog korrigeret som følge af, at de løbende nettoomkostninger vil blive justeret i overensstemmelse med udviklingen i reguleringsprisindekset, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, 15 og Energitilsynets afgørelse af 23. juni De tilladte indtægtsrammestigninger (tabel 4, kolonne 4) vil som følge af ovenfor beskrevne justering løbende blive korrigeret af sekretariatet i forbindelse med de årlige indtægtsrammeudmeldinger. Indtægtsrammeforhøjelserne i årene fra og med idriftsættelsesåret og frem til året forinden den næste indtægtsrammeudmelding til Syd Energi Net A/S skal være opkrævet senest ved udgangen det reguleringsår, der følger året for den næste indtægtsrammeudmelding, hvori denne afgørelse indgår, jf. en analog fortolkning af 22, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, 33, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 og Energitilsynet Herefter bortfalder forhøjelserne, jf. samme bestemmelser. Indtægtsrammeforhøjelserne i årene fra og med året for den næste indtægtsrammeudmelding skal være opkrævet senest ved udgangen af det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for det pågældende års regnskabsaflæggelse, ellers bortfalder disse, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, 29, stk

22 5 Afsluttende bemærkninger Sekretariatet for Energitilsynet tager forbehold for, at de af Ærø Elforsyning og Syd Energi indsendte oplysninger er korrekte. Desuden tager sekretariatet forbehold for, at Ærø Elforsyning i forbindelse med omtalte nødvendige nyinvestering ikke har modtaget nogen form for betaling fra tredjepart, der ikke er oplyst i forbindelse med sagsbehandlingen og dermed ikke er fratrukket anlægssummen. Såfremt tredjepart har bidraget uden, at det er oplyst og uden, at bidraget er fratrukket anlægssummen, bortfalder denne afgørelse. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at såfremt tredjepart i fremtiden kommer til at bidrage til finansieringen af projektet, skal dette dokumenteres overfor sekretariatet uden unødig forsinkelse, så beløbene i afgørelsen kan korrigeres. Sker dette ikke, vil denne afgørelse bortfalde. Såfremt afgørelsen bortfalder, kan Syd Energi indgive en ny ansøgning om forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme til sekretariatet. I denne ansøgning skal Syd Energi skriftligt oplyse, hvordan investeringen er finansieret. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at sekretariatet med denne afgørelse ikke afskriver sig fra på et senere tidspunkt at vurdere, hvorvidt de benyttede prisfastsættelsesmetoder er markedsmæssige, jf. elforsyningslovens

23 Klagevejledning Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet. Klagen skal være skriftlig og være kommet frem til klagenævnet inden 4 uger efter dette brev er modtaget. Klagen sendes til: Energiklagenævnet Frederiksborggade København K Tlf: Fax: Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er modtaget i rette tid. Læs mere på klagenævnets hjemmeside, under menuen "Klagebehandling". På Energiklagenævnets hjemmeside findes også klagenævnets forretningsorden, der bl.a. indeholder bestemmelser om: hvilke love, der giver klageadgang til nævnet nævnets sammensætning formandens opgaver indgivelse af klage gebyr oplysninger, der indgår i sagerne afgørelser Kirstine Brejning Skygebjerg Fuldmægtig Tlf. direkte:

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg SEF Net A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg Dato: 25. november 2014 Sag: 12/04947 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme

Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Dato: 10. februar 2015 Sag: 13/07012 og 12/15024 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 8. januar 2014 Sag 12/12088 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse,

Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse, DONG Energy Eldistribution A/S c/o DONG Energy Nesa Allé 1 2820 Gentofte 21. december 2015 Sag 12/05700 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af DONG Energy Eldistribution A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station. Ravdex A/S Strandvangen 2 5300 Kerteminde 2. november 2015 Detail & Distribution 12/06451 KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF RAVDEX A/S INDTÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningen

Læs mere

GEV Net A/S Tårnvej Grindsted AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

GEV Net A/S Tårnvej Grindsted AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER GEV Net A/S Tårnvej 24 7200 Grindsted 18. november 2015 Detail & Distribution 13/00508, 13/12429 /KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

1,4 km 0,4 kv-kabelforbindelse, 83 kabelskabe, 8 netstationer og 9 transformere. Der er i den forbindelse demonteret 4,1 km 10 kv-luftledning, 0,3

1,4 km 0,4 kv-kabelforbindelse, 83 kabelskabe, 8 netstationer og 9 transformere. Der er i den forbindelse demonteret 4,1 km 10 kv-luftledning, 0,3 Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 20. november 2014 Sag 12/05356, 12/15496 og 13/08194 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af VOS Net A/S og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Nord Energi Net A/S Ørstedsvej Hjørring AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME

Nord Energi Net A/S Ørstedsvej Hjørring AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 27. maj 2015 Detail & Distribution 15/02653 AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Vestjyske Net 60 kv A/S Ydunsvej Herning. Afgørelse om forhøjelse af Vestjyske Net 60 kv A/S indtægtsramme

Vestjyske Net 60 kv A/S Ydunsvej Herning. Afgørelse om forhøjelse af Vestjyske Net 60 kv A/S indtægtsramme Vestjyske Net 60 kv A/S Ydunsvej 35 7400 Herning 13. marts 2015 Sag 13/08953 og 13/08758 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Vestjyske Net 60 kv A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

EnergiMidts ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden

EnergiMidts ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 12. september 2014 Sag 14/00348 / AE Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 12. september 2014 Sag 12/05533 / AE Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3.

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3. EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 23. oktober 2015 Detail & Distribution 14/13276 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF ENERGIMIDT NET A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 135,5 km 0,4 kvkabelforbindelse, 349,2 km 10 kv-kabelforbindelse, 104 stk.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 135,5 km 0,4 kvkabelforbindelse, 349,2 km 10 kv-kabelforbindelse, 104 stk. SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 21. marts 2014 Sag 12/06279, 12/10409 og 13/09827 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af SEAS-NVE Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej Nykøbing Mors

Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej Nykøbing Mors Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing Mors 16. december 2015 Detail & Distribution 12/05812 /BEJ, NOJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF THY-MORS ENERGI ELNET A/S IND- TÆGTSRAMME Sekretariatet for

Læs mere

AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten 2. november 2015 Detail & Distribution 12/05234 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

Denne afgørelse vedrører Videbæk Elnets ansøgning om kabellægning af luftledninger

Denne afgørelse vedrører Videbæk Elnets ansøgning om kabellægning af luftledninger Videbæk Elnet A/S Godthåbsvej 3 6920 Videbæk CVR nr. 25140656 22. november 2016 Detail & Distribution 16/05225 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF VIDEBÆK ELNET A/S REGULE- RINGSPRIS SOM FØLGE Sekretariatet for

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden Svinninge AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF ETABLERING AF RINGFORBINDELSER

SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden Svinninge AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF ETABLERING AF RINGFORBINDELSER SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 2. september 2016 Detail & Distribution 16/00628, 16/00629 og 16/00630 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet for

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. september 2016 Detail & Distribution 15/05707, 1505709, 15/05710, 15/05711 og 16/06313 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM

Læs mere

Clay TRE-FOR El-net har i 2013 tilsluttet CLAY Keramikmuseum i Middelfart. Virksomheden

Clay TRE-FOR El-net har i 2013 tilsluttet CLAY Keramikmuseum i Middelfart. Virksomheden TRE-FOR El-net A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding 29. marts 2016 Detail & Distribution 15/10670, 15/10559, 15/10558 og 15/10507 /KSB AFGØRELSE AFSLAG PÅ FORHØJELSE AF TRE-FORS INDTÆGTS- RAMME Sekretariatet for

Læs mere

TRE-FOR El-nets ansøgning omhandler idriftsættelse af fire nyudstykningsprojekter:

TRE-FOR El-nets ansøgning omhandler idriftsættelse af fire nyudstykningsprojekter: TRE-FOR El-net A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding 29. marts 2016 Detail & Distribution 15/07862, 15/08011, 15/10508 og 15/10506 /KSB AFGØRELSE AFSLAG PÅ FORHØJELSE AF TRE-FORS INDTÆGTS- RAMME Sekretariatet for

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. september 2016 Detail & Distribution 15/05704, 15/05705 og 15/05706 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015. Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing 23. august 2016 Detail & Distribution 12/09072 KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR THY-MORS EL- NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. spetember 2016 Detail & Distribution 15/05700, 15/05701, 15/05702 og 15/05703 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder CVR nr. 25 70 69 00 1. december 2016 Detail & Distribution 15/12007, 15/12008 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF AURA EL-NET A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015. Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 26. juli 2016 Detail & Distribution 16/06114 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NORD ENERGI NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Anlæggene er overtaget løbende i 2008 og kabellægningen er idriftsat løbende

Anlæggene er overtaget løbende i 2008 og kabellægningen er idriftsat løbende DONG Energy Eldistribution A/S c/o DONG Energy Nesa Allé 1 2820 Gentofte 19. oktober 2015 Sag 12/04936 / KBS Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af DONG Energy Eldistribution A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej Aars

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej Aars Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej 91 9600 Aars 3. august 2016 Detail & Distribution 16/00480, 16/00481 NOJ AFGØRELSE AFSLAG OM FORHØJELSE AF NIBE ELFORSYNINGS REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF UDSKIFTNING

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER VEJLEDNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Side 1/1 INDHOLD INTRODUKTION... 1

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder 5. juli 2016 Detail & Distribution 16/06222, 16/01702 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR AURA EL-NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET PUNKT 5 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 19. MAJ 2015 ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- 19. maj 2015 Detail & Distribution 15/01397 RESUMÉ 1. Denne sag forelægges Energitilsynet

Læs mere

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade 52 9293 Kongerslev 28. september 2016 Detail & Distribution 12/09046 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER VEJLEDNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Side 1/1 INDHOLD INTRODUKTION... 1

Læs mere

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2.

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2. NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 19. juni 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Afgørelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af rammeaftale vedr. Det Nye Universitetshospital i Aarhus 1.

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015. EnergiMidt Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. juli 2016 Detail & Distribution 16/09073, 14/11026, 16/01707 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR ENERGIMIDT NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

1520/2004, jf. hhv. 33, stk. 4 og 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011.

1520/2004, jf. hhv. 33, stk. 4 og 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. Forsyning Helsingør Elnet A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør 5. november 2015 Detail & Distribution 12/09030 MBK, AE mbk AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FORSYNING HELSINGØR ELNET A/S 1. INDLEDNING

Læs mere

Priser for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser er bl.a. reguleret af elforsyningslovens 70. Den gældende bestemmelse har følgende ordlyd:

Priser for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser er bl.a. reguleret af elforsyningslovens 70. Den gældende bestemmelse har følgende ordlyd: HEF Net A/S Over Bækken 6 9000 Aalborg 7. oktober 2016 Detail & Distribution 16/06423 KSB BILAG 1 LOVGRUNDLAG I dette bilag gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for afgørelsen om

Læs mere

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke SEN A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg 31. maj 2016 Detail & Distribution Sagsnr. 12/09066 Initialer KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR SEN FOR REGU- LERINGSÅRENE 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej Aars

Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej Aars Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej 91 9600 Aars 19. december 2016 Detail & Distribution 12/09053 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NIBE ELFORSY- NING NET A.M.B.A. 1. INDLEDNING Denne afgørelse

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

Vordingborg Elnet A/S Brovejen Vordingborg AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE

Vordingborg Elnet A/S Brovejen Vordingborg AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE Vordingborg Elnet A/S Brovejen 10 4760 Vordingborg 2. september 2016 Detail & Distribution 12/09083 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8,

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8, LOVGRUNDLAG 1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes

Læs mere

Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej Frederikshavn

Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej Frederikshavn Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn 30. juni 2016 Detail & Distribution Sagsnr. 12/09031 /AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FREDERIKS- HAVN ELNET A/S FOR 1. INDLEDNING Denne

Læs mere

Afgørelse om afvisning af forhøjelse af SEAS-NVE Net A/S indtægtsramme

Afgørelse om afvisning af forhøjelse af SEAS-NVE Net A/S indtægtsramme SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 10. november 2014 Sag 12/06284 / LRN, AE Deres ref. Afgørelse om afvisning af forhøjelse af SEAS-NVE Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NOE Net Att. Mads Johnsen 30. september 2014 Sag 14/06466 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 31. maj 2014 har NOE Net anmeldt tariferingsmetode for

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af 1,5 km 0,4 kv kabelforbindelse og 18 stk. kabelskabe. Der er i den forbindelse demonteret 1,5 km 0,4 kv luftledning.

Anlægsinvesteringen består af 1,5 km 0,4 kv kabelforbindelse og 18 stk. kabelskabe. Der er i den forbindelse demonteret 1,5 km 0,4 kv luftledning. Energi Viborg Elnet A/S Bøssemagervej 8 8800 Viborg 18. maj 2015 Detail & Distribution 15/02590 MFR AFGØRELSE FORHØJELSE AF ENERGI VIBORG ELNET A/S IND- TÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven Det Energipolitiske Udvalg 2004-05 (1. samling) EPU alm. del Bilag 65 Offentligt UDKAST af 15.11.2004, Energistyrelsens j.nr.0211001/21004-0002 Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale

Læs mere

Beregning af standardværdi for omkostninger til installation af elektronisk ikke-fjernaflæst måler

Beregning af standardværdi for omkostninger til installation af elektronisk ikke-fjernaflæst måler Side 1/101 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 29. SEPTEMBER 2015 BILAG TIL PUNKT 5 29. september 2015 Detail & Distribution 14/08902 BILAGS NR. SIDE INDHOLD 1. 2-3 Beregning af standardværdi for omkostninger

Læs mere

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar ENERGITILSYNET Bilag 3 d. 11. juni 2010 Energicenter EL 4/0720-0200-0096 /LR Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar Høringssvar fra 1. høringsrunde ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes

Læs mere

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a.

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a. Østkraft Net Att. Poul Sonne-Pedersen 26. juni 2014 Sag 14/04899 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 16. april 2014 har Østkraft Net A/S anmeldt tariferingsmetode

Læs mere

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 April 2012 Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 Generel vejledning Til indberetning af reguleringsregnskabet for 2011 skal selskaberne benytte de udsendte indberetningsskemaer.

Læs mere

DEE s ansøgning begrundes med myndighedspålæg om omlægning af kabler som følge af etablering af Cityringen.

DEE s ansøgning begrundes med myndighedspålæg om omlægning af kabler som følge af etablering af Cityringen. DONG Energy Eldistribution A/S c/o DONG Energy Nesa Allé 1 2820 Gentofte 3. november 2015 Detail & Distribution 13/07857 KSB AFGØRELSE AFSLAG PÅ FORHØJELSE AF INDTÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, MAJ 2017 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE SIDE 1 AF9 INDHOLD INDLEDNING... 2 ANSØGNINGSPROCEDURE OG KRAV... 2 DOKUMENTATION...

Læs mere

Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med begrebet nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørelsen Resumé

Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med begrebet nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørelsen Resumé ENERGITILSYNET 16. februar 2005 Punkt 4 Notat til beslutning 3/1320-0200-0079 HTH Energitilsynets møde den 28. februar 2005 ENERGITILSYNET Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse

Læs mere

Opdateret økonomisk model til godkendelse af forhøjelser ved nødvendige nyinvesteringer

Opdateret økonomisk model til godkendelse af forhøjelser ved nødvendige nyinvesteringer ENERGITILSYNET Punkt 5 d. 23. juni 2010 Energicenter EL 4/0720-0200-0096 /LR Energitilsynets møde den 23. juni 2010 Opdateret økonomisk model til godkendelse af forhøjelser ved nødvendige nyinvesteringer

Læs mere

BEK om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven

BEK om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven Page 1 of 8 English Sitemap Links Abonnér OSS Kontakt indtast søgeord Forside Afgørelser mv. Lovgivning og anmeldelse Information Prisstatistik Internationalt Om Energitilsynet Elektricitet Naturgas Varme

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

BILAG 1 LOVGRUNDLAG TIL INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VIDEBÆK ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE

BILAG 1 LOVGRUNDLAG TIL INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VIDEBÆK ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE 11. november 2016 Detail & Distribution 12/09081 AE BILAG 1 LOVGRUNDLAG TIL INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VIDEBÆK ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE 2005-2015 I dette bilag gennemgås de love og bekendtgørelser

Læs mere

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven I medfør af 69, stk. 2, 70, stk. 2 og 10, 78, stk. 3 og 88 i lov om elforsyning,

Læs mere

Sydfyns Elforsyning A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg. Afgørelse om forhøjelse af Sydfyns Elforsyning A/S indtægtsramme

Sydfyns Elforsyning A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg. Afgørelse om forhøjelse af Sydfyns Elforsyning A/S indtægtsramme Sydfyns Elforsyning A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg 18. august 2014 Sag 12/16913 / KBS Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Sydfyns Elforsyning A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013

Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013 April 2014 Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013 Denne vejledning er udstedt med hjemmel i 28, stk. 1 i indtægtsrammebekendtgørelse 335 fra den 15. april 2011 (herefter indtægtsrammebekendtgørelse

Læs mere

Kjellerup Elforsyning Tværgade Kjellerup

Kjellerup Elforsyning Tværgade Kjellerup Kjellerup Elforsyning Tværgade 4 8620 Kjellerup 16. december 2009 Sag 4/0720-0101-0128 / LR Deres ref. Afgørelse vedr. Kjellerup Elforsynings klage over EnergiMidt Net A/S prisstigning for distribution

Læs mere

Ja Nej kr kr. kr kr kr kwh

Ja Nej kr kr. kr kr kr kwh MES Net A/S CVR-nr.: 25525825 Reguleringsregnskab 2016 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/reguleringsregnskaber/ Kun hvide felter

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, MARTS 2016 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE SIDE 1 AF9 INDHOLD INDLEDNING... 2 ANSØGNINGSPROCEDURE OG KRAV... 3 DOKUMENTATION...

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. CVR-nr.: 64532510 Reguleringsregnskab 2015 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/reguleringsregnskaber/ Kun hvide

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 29. SEPTEMBER 2015 MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE 17. august 2015 Detail & Distribution

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, APRIL 2015 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE ENERGITILSYNET ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF INVESTERING

Læs mere

Hammel Elforsyning Gl Frijsenborgvej Hammel

Hammel Elforsyning Gl Frijsenborgvej Hammel Hammel Elforsyning Gl Frijsenborgvej 5 8450 Hammel 16. december 2009 Sag 4/0720-0101-0127 / LR Deres ref. Afgørelse vedr. Hammel Elforsynings klage over EnergiMidt Net A/S prisstigning for distribution

Læs mere

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab _IL Nakskov Elnet A/S CVFt-nr. 29 6o 30 81 Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Strandvejen 44,2900

Læs mere

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE 24. april 2015 Detail & Distribution

Læs mere

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning NB! Ændringer i forhold til den gældende bekendtgørelse er markeret med rødt, undtagen konsekvensrettelser af paragrafhenvisninger o. lign. Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale

Læs mere

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr.

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. 32 65 42 15 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE PUNKT 5 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 29. SEPTEMBER 2015 MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE 29. september 2015 Detail & Distribution

Læs mere

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 13. oktober 2014 Sagnr. 14/10480 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter Energi Fyn) anmeldelse af ny metode

Læs mere

Frederikshavn Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013

Frederikshavn Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013 Frederikshavn Elnet A/S CVR-nr. 25 81 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret tner selskab, CVR-nr. 33 31 Postboks 19,7800 Skive T: 9615 490015 4900, F: 9615

Læs mere

pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr. 27 46 43 27

pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr. 27 46 43 27 pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S CVR-nr. 27 46 43 27 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011! PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive

Læs mere

VEJLEDNING, APRIL 2017

VEJLEDNING, APRIL 2017 VEJLEDNING, APRIL 2017 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2016 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2016 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 KORREKTION AF OPLYSNINGER I REGULERINGSREGNSKABET...

Læs mere

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2008 mængde- Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Vestjyske Net 150 kv A/S over Energitilsynet af 29. juni 2007 Ansøgning om forhøjelse af rådighedsbeløb

Vestjyske Net 150 kv A/S over Energitilsynet af 29. juni 2007 Ansøgning om forhøjelse af rådighedsbeløb (Elforsyning) Vestjyske Net 150 kv A/S over Energitilsynet af 29. juni 2007 Ansøgning om forhøjelse af rådighedsbeløb Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren

3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Referat Energitilsynsmøde den 29. april 2014 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde 152 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Sager til

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 2. februar 2011 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Energy Eldistribution A/S OVER

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Energi Viborg A/S Bøssemagervej Viborg

Energi Viborg A/S Bøssemagervej Viborg Energi Viborg A/S Bøssemagervej 8 8800 Viborg 8. august 2016 Detail & Distribution 15/11329 /BEJ, NOJ AFGØRELSE GODKENDELSE AF METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget

Læs mere

Vejledning om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder. af elforsyningsloven

Vejledning om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder. af elforsyningsloven Vejledning om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven November 2006 Indholdsfortegnelse 0 Indledning 1 1 Hovedlinierne i den nye indtægtsrammeregulering

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S 17. december 2014 Sagnr. 12/07839 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S (RAH) anmeldelse af ny metode for fastsættelse af

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 5. december 2016 Sag nr. 16/00139 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution

Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution www.pwc.dk Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution Den nye Elforsyningslov, der blev vedtaget af Folketinget 2. juni 2017, medfører nye rammer for den økonomiske regulering for

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Hadsund Vandværk a.m.b.a. Att.: Dorthe R. Bonde Vandværksvej 17 9560 Hadsund Den 15. december 2016 Sag nr. 16/01081 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, NOVEMBER 2015 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE SIDE 1 AF 8 INDHOLD ANSØGNINGSPROCEDURE... 2 MÅLERE OMFATTET AF BEKENDTGØRELSEN

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net 2 20. maj 2015 Detail & Distribution 14/12974 LBA/LRN AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net 2 A/S (RAH2) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

pwc Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr

pwc Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr Vestjyske Net 60 kv A/S CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Resenvej 81, 7800 Skive T: 9615

Læs mere

Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet som grundlag for opgørelse af indtægtsrammen

Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet som grundlag for opgørelse af indtægtsrammen Dansk Energi Rosenørns allé 9 1970 Frederiksberg Dato: 5. juli 2013 Sag: 12/05874 Sagsbehandler: /ts & mbk Afd.: Detail og Distribution Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen 30. juni 2011 Sag 4/0920-8901-0690 /SB Deres ref. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere