OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT"

Transkript

1 Art , , , OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 930 Svenstrup J, Tlf.: Originalmanual Biltema Nordic Services AB

2 Art , , , OLJEFYLLT ELEMENT INTRODUKTION Denna manual ska läsas före användning och sparas för framtida behov. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna och följande varningar: Med reservation för att bilder och beskrivningar inte är identiska med produkten. TEKNISKA DATA Spänning: V, 50 Hz Skyddsklass: IP Effekt Mått Art 400 W 497 x 56 x 560 mm W 719 x 56 x 560 mm W 943 x 56 x 560 mm W 113 x 56 x 560 mm MÄRKNING Här följer en förklaring av symboler på produkten och förpackningen. En manual medföljer produkten. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Detta oljefyllda element har elektronisk, ljudlös termostat som känner av temperaturavvikelser på ± 0,5 C vilket hjälper till att hålla nere energikostnaderna. Det är idealiskt för astmatiker och allergiker då de inte bränner fast något damm. Elementet ger jämn och skön värme i bostaden och passar utmärkt även för fritidshuset tack vare ett inbyggt frostskydd som hindrar temperaturen från att sjunka under 5 C. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VARNING! Läs alltid säkerhetsföreskrifterna före användning. 1. Läs manualen före användning och spara den för framtida bruk.. Anslut produkten till ett elnät enligt märkskylten. 3. Produkten ska anslutas till ett jordat uttag. Eventuell fast installation ska utföras av behörig elektriker. 4. VARNING - för att undvika överhettning, täck ej över radiatorn. Får ej övertäckas innebär att produkten inte får användas för torkning av t.ex. kläder mm. 5. Stäng alltid av produkten och dra ut stickkontakten när produkten inte används. OBS! dra inte i kabeln, håll i stickkontakten. 6. Produkten får inte styras via en timer eller annan enhet som automatiskt startar produkten då risk finns att produkten är övertäckt eller felplacerad. 7. Produkten får inte placeras rakt under ett eluttag. 8. Se till att stickproppen inte glappar i kontakten. 9. Skydda anslutningskabeln mot mekanisk åverkan, t ex se till att möbler inte placeras på kabeln och att man inte kan snubbla på den. 10. Använd aldrig produkten när anslutningskabeln är uppvirad till förvaring. 11. Använd inte produkten om anslutningskabel eller produkt är skadad. Trasig eller skadad produkt/anslutningskabel ska repareras av auktoriserad serviceverkstad. 1. Undvik att använda förlängningskablar eftersom dessa kan överhettas och orsaka brand Biltema Nordic Services AB

3 Art , , , Använd inte produkten bredvid badkar, duschar eller bassänger. Placera aldrig produkten där den kan falla ner i vatten. 14. Sänk aldrig ner produkten i vatten. 15. Vidrör aldrig produkten med en våt hand. Placera produkten på en plats där det inte finns risk att en person som duschar eller badar kan vidröra den. 16. Produkten blir varm. Vidrör den inte för att undvika brännskador. 17. Innan produkten rengörs måste den vara avstängd och ha svalnat. 18. Förvara produkten på en sval och torr plats. 19. Ej fast monterad produkt får inte lämnas obevakad. 0. Undvik överbelastning, anslut inte andra apparater till samma elektriska krets. 1. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunnande, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av apparaten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn. Barn ska övervakas så att de inte leker med elementet.. Placera inte produkten i närheten av lättantändliga material eller ytor t ex gardiner eller möbler. Se till att produkten har minst 1 meters säkerhetsavstånd till sådana material. 3. Produkten är fylld med en exakt mängd specialolja. Eventuell reparation som innebär att produkten behöver öppnas ska utföras av leverantören. 4. Produkten skall återvinnas enligt regler för återvinning av olja. INGÅENDE DELAR 1 1. Styrbox. Monteringsclip MONTERING OBS! För att få god ventilation måste elementet monteras med avstånd till vägg och golv enligt figur. För väggmontering används: 5 cm st. nedre vinkelkonsoler (stora) st. övre vinkelkonsoler (små) st. fästbrickor för de övre vinkelkonsolerna. 1. Markera borrhål i väggen för de nedre vinkelkonsolerna, se figur.. Borra hål och skruva fast de nedre vinkelkonsolerna i väggen. 3. Lägg elementet på vinkelkonsolerna och markera borrhål för de övre vinkelkonsolerna. 4. Borra hål och skruva fast de övre vinkelkonsolerna i väggen. 5. Montera elementet och fixera med fästbrickorna i de övre vinkelkonsolerna. ANVÄNDA ELEMENTET 1. Sätt termostaten i läge.. och På/av-knap Biltema Nordic Services AB

4 Art , , , pen i läge OFF.. Anslut elementet till ett jordat vägguttag. 3. Slå på elementet och sätt termostaten i läge +. När rummet har uppnått önskad temperatur, vrid termostaten moturs tills indikeringslampan släcks. Elementet kommer nu att hålla denna temperatur i rummet. Vrid termostaten medurs för att höja temperaturen och moturs för att sänka temperaturen. OBS! Indikeringslampan lyser när temperaturen understiger inställt värde på termostaten. När elementet inte används mer, stäng av det och sätt termostaten i läge och dra ur stickkontakten. RENGÖRING Låt elementet svalan innan det torkas av. Torka av elementet regelbundet. Damm påverkar effektiviteten. Använd inte rengöringsmedel. Använd inga vassa föremål på elementet för att undvika repor. EL-AVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 01/19/EU och 006/66/ EC) Biltema Nordic Services AB 4

5 Art , , , OLJEFYLT RADIATOR INTRODUKSJON Les denne bruksanvisningen grundig før bruk. Ta også vare på den for fremtidig bruk. Legg spesielt godt merke til sikkerhetsforskriftene og følgende advarsler: Med forbehold om at bilder og beskrivelser kan avvike fra produktet. TEKNISKE DATA Spenning: V, 50 Hz Verneklasse: IP Effekt Mål Art 400 W 497 x 56 x 560 mm W 719 x 56 x 560 mm W 943 x 56 x 560 mm W 113 x 56 x 560 mm MERKING Her er en forklaring av symbolene på produktet og forpakningen. BRUKSOMRÅDE Det følger med en bruksanvisning med produktet. Det oljefylte elementet har elektronisk, lydløs termostat som registrerer temperaturavvik på ± 0,5 C og reduserer energikostnadene. Det er ideelt for astmatikere og allergikere siden de ikke brenner støv. Elementet gir jevn og behagelig varme i huset og passer også godt i hytten takket være innebygd frostbeskyttelse som sørger for at temperaturen ikke faller under 5 C. SIKKERHETSFORSKRIFTER VARNING! Läs alltid säkerhetsföreskrifterna före användning. 1. Les bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for å kunne slå opp i den senere.. Koble produktet til et strømnett som er i samsvar med merkeskiltet. 3. Produktet skal kobles til en jordet stikkontakt. Eventuell fast installasjon skal utføres av kvalifisert elektriker. 4. ADVARSEL - for å unngå overoppheting, dekk ikke til varmeovnen. Må ikke tildekkes innebærer at produktet ikke må brukes for tørking av f.eks. klær m.m. 5. Slå alltid av produktet og dra ut støpselet når produktet ikke er i bruk. OBS! Dra ikke i kabelen, hold i støpselet. 6. Produktet må ikke styres via en timer eller annen enhet som automatisk slår produktet på fordi det er fare for at produktet kan være tildekket eller feil plassert. 7. Produktet må ikke plasseres rett under en stikkontakt. 8. Se til at støpselet ikke sitter løst i kontakten. 9. Beskytt tilkoblingskabelen mot mekanisk påvirkning. Pass f.eks. på at møbler ikke plasseres på kabelen, og at man ikke kan snuble i den. 10. Bruk aldri produktet når tilkoblingskabelen er viklet opp for oppbevaring. 11. Bruk ikke produktet dersom tilkoblingskabel eller produkt er skadet. Slitt eller skadet produkt/tilkoblingskabel skal repareres av autorisert serviceverksted. 1. Unngå bruk av skjøtekabler fordi disse kan overopphetes og forårsake brann Biltema Nordic Services AB

6 Art , , , Bruk ikke produktet ved siden av badekar, dusj eller bassenger. Plasser aldri produktet der det kan falle ned i vann. 14. Senk aldri produktet ned i vann. 15. Berør aldri produktet med en våt hånd. Plasser produktet på et sted der det ikke er risiko for at en person som dusjer eller bader kan berøre det. 16. Produktet blir varmt. Berør det ikke for å unngå brannskader. 17. Før produktet rengjøres, må det være slått av og ha avkjølt. 18. Oppbevar produktet på et tørt og kjølig sted. 19. Produkt som ikke er fast montert, må ikke gås fra ubevoktet. 0. Unngå overbelastning, koble ikke andre apparater til samme elektriske krets. 1. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og av personer med nedsatt fysisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruken av apparatet på en sikker måte og forstår risikoene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn. Pass på at barn ikke leker med varmeovnen.. Plasser ikke produktet i nærheten av lettantennelige materialer eller flater, f.eks. gardiner eller møbler. Se til at produktet har minst 1 meters sikkerhetsavstand til slike materialer. 3. Produktet er fylt med en eksakt mengde spesialolje. Eventuell reparasjon som innebærer at produktet må åpnes, skal utføres av leverandør. 4. Produktet skal gjenvinnes i samsvar med regler for gjenvinning av olje. DELER SOM MEDFØLGER 1 1. Styringsboks. Monteringsklips MONTERING OBS! For å få god ventilasjon må elementet monteres med avstand til vegg og gulv i henhold til figuren. Ved veggmontering brukes: 5 cm stk. nedre vinkeljern (store) stk. øvre vinkeljern (små) stk. festeskiver til de øvre vinkeljernene. 1. Marker hullene som skal bores i veggen for de nedre vinkeljernene, se figur.. Bor hull, og skru fast de nedre vinkeljernene i veggen. 3. Legg elementet på vinkeljernene, og marker hullene som skal bores for de øvre vinkeljernene. 4. Bor hull, og skru fast de øvre vinkeljernene i veggen. 5. Monter elementet, og fest det med festeskivene i de øvre vinkeljernene Biltema Nordic Services AB 6

7 Art , , , BRUKE ELEMENTET 1. Sett termostaten til.. og På/av-knappen til OFF.. Koble elementet til et jordet vegguttak. 3. Slå på elementet, og sett termostaten til +. Når rommet har oppnådd ønsket temperatur, vrir du termostaten mot urviseren til indikatorlyset slukkes. Nå holder elementet denne temperaturen i rommet. Vri termostaten med urviseren for å heve temperaturen og mot urviseren for å senke den. OBS! Indikatorpæren lyser når temperaturen faller under verdien som er stilt inn på termostaten. Når elementet ikke er i bruk, må du slå det av, sette termostaten til og trekke ut støpselet. RENGJØRING La elementet avkjøles før du tørker av det. Tørk av elementet regelmessig. Støv påvirker effektiviteten. Ikke bruk rengjøringsmidler. Ikke bruk noe som er skarpt da det kan ripe elementet. EE-AVFALL Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 01/19/EU og 006/66/EC) Biltema Nordic Services AB

8 Art , , , ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI JOHDANTO Lue käyttöohje ennen käyttämistä ja säästä se tulevaa tarvetta varten. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin ja seuraaviin varoituksiin: Kuvat ja kuvaukset eivät välttämättä vastaa tarkasti tuotetta. TEKNISET TIEDOT Jännite: V, 50 Hz Suojausluokka: IP Teho Mitat Art 400 W 497 x 56 x 560 mm W 719 x 56 x 560 mm W 943 x 56 x 560 mm W 113 x 56 x 560 mm MERKINTÄ Seuraavassa on selitetty tuotteessa ja pakkauksessa olevat symbolit. Tuotteen mukana toimitetaan ohjekirja. KÄYTTÖKOHTEET Tässä öljytäytteisessä lämpöpatterissa on elektroninen, äänettömästi toimiva termostaatti, joka tunnistaa ± 0,5 C:n lämpötilapoikkeamat ja auttaa siten pitämään energiakustannukset kurissa. Se on oikea valinta astmaatikoille tai allergikoille, sillä pöly ei pala kiinni. Lämpöpatteri tuottaa tasaista ja miellyttävää lämpöä asuntoon. Soveltuu myös vapaa-ajanasuntoon, sillä pakkasvahti estää lämpötilaa laskemasta alle 5 C:n. TURVALLISUUSOHJEET VARNING! Läs alltid säkerhetsföreskrifterna före användning. 1. Lue käyttöohje ennen käyttämistä ja säästä se tulevaa käyttöä varten.. Yhdistä laite sähköverkkoon, joka täyttää tyyppikilvessä näkyvät vaatimukset. 3. Laite on yhdistettävä maadoitettuun pistorasiaan. Mahdollinen kiinteä asennus on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. 4. VAROITUS: Älä peitä lämmitintä ylikuumenemisen välttämiseksi. Laitteen päällä ei saa kuivattaa esimerkiksi vaatteita, sillä siinä on Ei saa peittää -merkintä. 5. Kun laitetta ei käytetä, katkaise virta ja irrota pistoke pistorasiasta. HUOMIO! Vedä pistokkeesta, älä johdosta. 6. Laitetta ei saa ohjata ajastimen tai muun automaattisesti käynnistävän laitteen avulla, koska laite voi olla peitetty tai väärässä paikassa. 7. Laitetta ei saa asettaa suoraan pistorasian alle. 8. Varmista, että pistoke on sähköpistorasiassa tiukasti. 9. Suojaa virtajohto mekaaniselta vaikutukselta esimerkiksi estämällä huonekalujen asettaminen sen päälle. Varmista, että siihen ei voi kompastua. 10. Älä käytä laitetta, kun virtajohto on kääritty säilytystä varten. 11. Älä käytä laitetta, jos se tai virtajohto on vaurioitunut. Laite on korjautettava valtuutetussa huoltokorjaamossa, jos se tai virtajohto vaurioituu. 1. Vältä jatkojohdon käyttämistä, sillä se voi ylikuumentua. Tällöin voi aiheutua tulipalo Biltema Nordic Services AB 8

9 Art , , , Älä käytä laitetta kylpyammeen, suihkun tai uima-altaan lähellä. Älä laitetta lämmitintä paikkaan, josta se voi kaatua veteen. 14. Älä upota laitetta veteen. 15. Älä koske laitetta märällä kädellä. Aseta lämmitin paikkaan, jossa suihkussa tai kylvyssä oleva henkilö ei voi koskea siihen. 16. Laite kuumenee. Älä kosketa sitä palovammojen välttämiseksi. 17. Ennen laitteen puhdistamista siitä on katkaistava virta, ja sen on jäähdyttävä. 18. Säilytä laitetta viileässä ja kuivassa paikassa. 19. Jos laitetta ei ole asennettu kiinteästi, sitä ei saa jättää ilman valvontaa. 0. Vältä ylikuormitusta. Älä yhdistä muita laitteita samaan sähköpiiriin vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysisissä tai henkisissä kyvyissä on puutteita tai joilta puuttuu kokemusta tai osaamista, voivat käyttää tätä laitetta, jos heitä valvotaan heidän käyttäessään laitetta tai he ovat saaneet ohjeita laitteen käyttämisestä, jotta he osaavat käyttää laitetta turvallisesti ja ymmärtävät käytön aiheuttamat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja pitää laitetta kunnossa ilman valvontaa. Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki lämmittimellä.. Älä aseta laitetta helposti syttyvien verhojen tai huonekalujen kaltaisten esineiden tai pintojen lähelle. Varmista, että laite on vähintään 1 metrin etäisyydellä tällaisista materiaaleista. 3. Laite on täytetty tarkalleen oikealla määrällä erikoisöljyä. Mahdolliset korjaustyöt, joiden aikana laite on avattava, on annettava laitteen toimittajan. TOIMITUKSEN SISÄLTÄMÄT OSAT 1 1. Ohjauskeskus. Pidike ASENNUS HUOM! Hyvän ilmankierron varmistamiseksi lämpöpatterin ja seinän/lattian väliin on jätettävä rako kuvan osoittamalla tavalla. Seinäasennuksessa tarvitaan: 5 cm alempaa kulmakonsolia (suuria) ylempää kulmakonsolia (pieniä) ylempien kulmakonsolien kiinnikettä. 1. Merkitse alempien kulmakonsolien porausreiät seinään kuvassa näkyvällä tavalla.. Poraa reiät. Kiinnitä alemmat kulmakonsolit seinään ruuvaamalla. 3. Aseta laite kulmakonsolien varaan. Merkitse muiden kulmakonsolien porausreiät. 4. Poraa reiät. Kiinnitä ylemmät kulmakonsolit seinään ruuvaamalla. 5. Kiinnitä laite ylempiin kulmakonsoleihin kiinnityslevyillä Biltema Nordic Services AB

10 Art , , , LÄMPÖPATTERIN KÄYTTÄMINEN 1. Aseta termostaatti asentoon.. ja ON/OFFpainike asentoon OFF.. Liitä lämpöparisto maadoitettuun sähköpistorasiaan. 3. Kytke lämpöpatteriin virta ja säädä termostaatti asentoon +. Kun haluttu huoneenlämpötila on saavutettu, käännä termostaattia vastapäivään, kunnes merkkivalo sammuu. Lämpöpatteri pitää huoneen lämpötilan tässä lukemassa. Voit nostaa lämpötilaa kääntämällä termostaattia myötäpäivään ja laskea sitä vastapäivään kääntämällä. HUOM! Merkkivalo palaa, kun lämpötila on termostaatin säätöarvoa alhaisempi. Kun lämpöpatteria ei tarvita, sammuta se, aseta termostaatti asentoon ja ota pistoke pistorasiasta. PUHDISTAMINEN Anna lämpöpatterin jäähtyä ennen pyyhkimistä. Pyyhi lämpöpatteri säännöllisesti. Pöly vaikuttaa lämpöpatterin tehoon. Älä käytä puhdistusainetta. Älä käytä lämmityspatterin puhdistamisessa teräviä esineitä, sillä ne voivat naarmuttaa patterin pintaa. ELEKTRONIIKKAJÄTE Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 01/19/EU ja 006/66/ EC mukaisesti) Biltema Nordic Services AB 10

11 Art , , , OLIEFYLDT ELEMENT INTRODUKTION Læs denne manual inden brugen, og gem den til fremtidig brug. Vær særlig opmærksom på sikkerhedsforskrifterne og følgende advarsler: Vi tager forbehold for, at illustrationer og beskrivelser ikke passer fuldt ud med produktet. TEKNISKE DATA Spænding: V, 50 Hz Beskyttelsesklasse: IP Effekt Mål Art 400 W 497 x 56 x 560 mm W 719 x 56 x 560 mm W 943 x 56 x 560 mm W 113 x 56 x 560 mm MÆRKNING Her følger en forklaring af symboler på produktet og emballagen. Der følger en manual med produktet. ANVENDELSESOMRÅDE Denne oliefyldte radiator har elektronisk, lydløs termostat, som reagerer på temperaturafvigelser på ±0,5 C, hvilket bidrager til at holde energiomkostningerne nede. Ideelt for astmatikere og allergikere, idet støv ikke brænder fast. Radiatoren giver en jævn og dejlig varme i boligen og er også glimrende i fritidshuset pga. den indbyggede frostsikring, som forhindrer temperaturen i at falde under 5 C. SIKKERHEDSFORSKRIFTER VARNING! Läs alltid säkerhetsföreskrifterna före användning. 1. Læs manualen før ibrugtagning og gem den til senere brug.. Slut produktet til elnettet iht. mærkeskiltet. 3. Produktet skal sluttes til et udtag med jord. Eventuel fast installation skal udføres af autoriseret elektriker. 4. ADVARSEL for at undgå overophedning, må elradiatoren ikke overdækkes. Må ikke overdækkes betyder, at produktet ikke må anvendes til tørring af f.eks. tøj m.m. 5. Sluk altid for produktet og tag stikket ud af stikkontakten, når produktet ikke er i brug. OBS! Træk ikke i ledningen, men hold i stikket. 6. Produktet må ikke styres via en timer eller andet, som kan starte det automatisk, da der kan være fare for, at produktet er overdækket eller forkert placeret. 7. Placer ikke produktet direkte under en stikkontakt. 8. Sørg for, at stikket ikke sidder løst i stikkontakten. 9. Beskyt ledningen mod mekaniske påvirkninger, f.eks. sørg for, at der ikke sættes møbler oven på ledningen, og at man ikke snubler i den. 10. Brug aldrig produktet, når ledningen er oprullet. 11. Brug ikke produktet, hvis ledningen eller produktet er beskadiget. Et ødelagt eller beskadiget produkt/ledning skal repareres af et autoriseret serviceværksted. 1. Undgå forlængerledninger, da disse kan blive overophedede og forårsage brand Biltema Nordic Services AB

12 Art , , , Brug ikke produktet i nærheden af badekar, brusebad eller bassin. Placer aldrig produktet, hvor det kan falde i vandet. 14. Kom aldrig produktet i vand. 15. Rør aldrig ved produktet med våde hænder. Placer produktet et sted, hvor der ikke er risiko for, at en badende kan røre ved det. 16. Produktet bliver varmt. Rør det ikke, så du undgår forbrændinger. 17. Inden produktet rengøres, skal det være slukket og afkølet. 18. Opbevar produktet på et køligt og tørt sted. 19. Et produkt, der ikke er fastmonteret, må ikke efterlades uden opsyn. 0. Undgå overbelastning. Slut ikke andre apparater til samme stikkontakt. 1. Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år samt af personer med nedsat motorik eller nedsatte psykiske evner eller personer uden den rette erfaring og viden om brugen, hvis de er under opsyn eller er blevet vejledt i brug af apparatet og forstår de farer, der kan opstå. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med elradiatoren.. Placer ikke produktet i nærheden af letantændelige materialer eller flader, f.eks. gardiner eller møbler. Sørg for, at produktet har mindst 1 meters sikkerhedsafstand til sådanne materialer. 3. Produktet er fyldt med en bestemt mængde specialolie. En eventuel reparation, der kræver, at produktet åbnes, skal udføres af leverandøren. 4. Produktet skal genindvindes i henhold til lokale regler for olie. MEDFØLGENDE DEL 1 1. Kontrolboks. Monteringsclip MONTERING OBS! For at få god ventilation skal radiatoren monteres med afstand til væg og gulv iht. figuren. Til vægmontering anvendes: 5 cm stk. nedre vinkelkonsoller (store) stk. øvre vinkelkonsoller (små) stk. monteringsskiver til de øvre vinkelkonsoller. 1. Afmærk borehuller på væggen til de nedre vinkelkonsoller, se figur.. Bor huller og skru de nedre vinkelkonsoller fast i væggen. 3. Læg radiatoren på vinkelkonsollerne og afmærk borehuller til de øvre vinkelkonsoller. 4. Bor huller og skru de øvre vinkelkonsoller fast i væggen. 5. Monter radiatoren og sæt den fast med monteringsskiverne i de øvre vinkelkonsoller Biltema Nordic Services AB 1

13 Art , , , BRUG AF RADIATOREN 1. Sæt termostaten i stilling.. og tænd/slukknappen i stilling OFF.. Tilslut radiatoren til en stikkontakt med jord. 3. Tænd for radiatoren og sæt termostaten i stilling +. Når rummet har opnået den ønskede temperatur, drejes termostaten mod uret, indtil kontrollampen slukker. Nu vil radiatoren opretholde denne temperatur i lokalet. Drej termostaten med uret for at forøge temperaturen og mod uret for at sænke temperaturen. OBS! Kontrollampen lyser, når temperaturen falder under den indstillede værdi på termostaten. Når radiatoren ikke benyttes: sluk den, sæt termostaten i stilling, og tag stikket ud af stikkontakten. RENGØRING Lad radiatoren køle af, inden den tørres af. Tør radiatoren af regelmæssigt. Støv påvirker effektiviteten. Brug ikke rengøringsmidler. Brug ikke skarpe genstande på radiatoren for at undgå ridser. EL-AFFALD Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 01/19/EU og 006/66/EC) Biltema Nordic Services AB

14 Biltema Nordic Services AB Art , , ,

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER 24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Trampoliini ja suojaverkkotrampolin

Trampoliini ja suojaverkkotrampolin Art. 14-4110, 14-4120 Studsmatta med skyddsnät Trampoline med beskyttelsesnett Trampoliini ja suojaverkkotrampolin Trampolin med beskyttelsesnet SE- Barn under 3 år får ej använda produkten på grund av

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Læs mere

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 SE Pelarlyft Bruksanvisning Pelarliften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar.

Læs mere

Snökälke Rattkjelke Lumikelkka Snekælk

Snökälke Rattkjelke Lumikelkka Snekælk Snökälke Rattkjelke Lumikelkka Snekælk Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84

Læs mere

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 3 Vid installation och service Barnsäkerhet Vid användning av tumlaren Vid skrotning av tumlaren Produktbeskrivning 4-5 Betjäning 6 Innan du använder tumlaren...

Læs mere

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55 Styrreglage o55 Styresnekke o55 Ohjauslaite o55 Styring o55 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

COSENZA 3742000 CE 0359 12 / PIN:359BT870 130CM 106CM 56CM

COSENZA 3742000 CE 0359 12 / PIN:359BT870 130CM 106CM 56CM COSENZA 3742000 130CM 106CM 56CM CE 0359 12 / PIN:359BT870 DK BETJENINGSVEJLEDNING EL- 01133TH TRANSPORTABEL GASGRILL BRUG KUN DEN MEDFØLGENDE SLANGE OG SLANGEFORBINDELSE! Hvis det er nødvendigt at udskifte

Læs mere

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS! Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I Hladilno-Zamrzovalni Aparat tipa I Hűtő-és Fagyasztógép I-es típusú DSA25020 ADVARSEL! For at sikre

Læs mere

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216 RESEFÖRTÄLT Detta reseförtält är tillverkat för normalt nordiskt sommarklimat. Om instruktionerna följs kommer tältet att hålla i flera år. Läs hela manualen innan du sätter upp tältet första gången. Manualen

Læs mere

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator K 310 A da sv no en Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator da-register 1-13 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Lær dit apparat at kende.../3

Læs mere

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System ATUAL F F F F567164 Operating Instructions Tank Unit For entral Heating System WH-TX30B9E8 ENGLISH Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference.

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner 63.002 Tun nr. 1247824 DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner FI - Käyttöohje Autotallinoven avaaja UK - User manual Garage Door

Læs mere

9 kg 25 kg MAX-WAY. Användarguide Käyttöohje Bruksanvisning Brugervejledning User Guide

9 kg 25 kg MAX-WAY. Användarguide Käyttöohje Bruksanvisning Brugervejledning User Guide 9 kg 25 kg MAX-WAY Användarguide Käyttöohje Bruksanvisning Brugervejledning User Guide SE FI NO DK GB SE Viktigt! 9 25 kg Grupp 1 2 (ungefärlig ålder 9 månader 6 år) Var alltid noga med att följa dessa

Læs mere

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning.

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning. ADAX VV12T DK 01-02 BRUGERVEJLEDNING SE 03-04 ANVÄNDARHANDBOK NO 05-06 BRUKSANVISNING FI 07-08 KÄYTTÖOHJE GB 09-10 USER MANUAL DE 11-12 BEDIENUNGSANLEITUNG DK SE NO FI GB DE Vi forbeholder os retten til

Læs mere

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande. Följ alltid föreskrifterna vid användandet av maskinen. Läs igenom instruktionsboken innan maskinen används första gången. VAR FÖRSIKTIG - 1. Låt inte kontakten vara i om maskinen lämnas obevakad. Drag

Læs mere

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide TM 5+ your REAL best friend TM SE DK NO Träningsguide Træningsguide Treningsguide Konsumentinformation Försiktighetsåtgärder: - Vi rekommenderar tillsyn av en vuxen. - Använd inte Zoomer på bord eller

Læs mere

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje PA 1100 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 13.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk TILLYKKE MED DIN NYE PLÆNEKLIPPER LÆS

Læs mere

Takbox 320 L. Takboks 320 L. Tagboks 320 L

Takbox 320 L. Takboks 320 L. Tagboks 320 L Takbox Takboks Kuljetusboksi Tagboks SE Takbox Vikt på takboxen: 9 kg INNAN MONTERING OBS! Takboxen skall kompletteras med spännband. Biltema art. 34-270 är lämpliga för denna box. Läs noga denna manual

Læs mere

Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet. Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk

Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet. Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk Toppmatad tättmaskin Bruks- och installationsanvisning Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk SE FI NO Vaskemaskine med ifyldning

Læs mere

pots and pans // inspires to greater culinary heights//

pots and pans // inspires to greater culinary heights// pots and pans // inspires to greater culinary heights// Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 Instruction

Læs mere

STIHL BR 500, 550, 600. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

STIHL BR 500, 550, 600. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning { STIHL BR 500, 550, 600 Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 28 f Käyttöohje 29-57 d Betjeningsvejledning 58-86 Bruksanvisning 87-5 svenska Innehållsförteckning

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi... Type 8355 Bruksanvisning svenska... sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi... sivu 9 10 Instruction manual english... page 11 12 2 Innan användning

Læs mere

AL-KO schneefräse Snow Line 700E, 760TE. Betriebsanleitung. 474911_a I 06/2012

AL-KO schneefräse Snow Line 700E, 760TE. Betriebsanleitung. 474911_a I 06/2012 D GB F I SLO HR SRB PL CZ SK H DK S N FIN EST LV LT RUS UA BG RO Information I Manuals I service AL-KO schneefräse Snow Line 700E, 760TE Betriebsanleitung 474911_a I 06/2012 D AL-KO Schneefräsen D: Betriebsanleitung...9

Læs mere

Bruksanvisning. MODELL: LGDR-300/1000/3500

Bruksanvisning. MODELL: LGDR-300/1000/3500 Bruksanvisning. MODELL: LGDR-300/1000/3500 Ett smart och intelligent, trådlöst, självlärande system IP44 UTOMHUSKONTAKT, med uppfällbart lock som skyddar mot damm och vatten för säkrare användning utomhus

Læs mere