OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT"

Transkript

1 Art , , , OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 930 Svenstrup J, Tlf.: Originalmanual Biltema Nordic Services AB

2 Art , , , OLJEFYLLT ELEMENT INTRODUKTION Denna manual ska läsas före användning och sparas för framtida behov. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna och följande varningar: Med reservation för att bilder och beskrivningar inte är identiska med produkten. TEKNISKA DATA Spänning: V, 50 Hz Skyddsklass: IP Effekt Mått Art 400 W 497 x 56 x 560 mm W 719 x 56 x 560 mm W 943 x 56 x 560 mm W 113 x 56 x 560 mm MÄRKNING Här följer en förklaring av symboler på produkten och förpackningen. En manual medföljer produkten. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Detta oljefyllda element har elektronisk, ljudlös termostat som känner av temperaturavvikelser på ± 0,5 C vilket hjälper till att hålla nere energikostnaderna. Det är idealiskt för astmatiker och allergiker då de inte bränner fast något damm. Elementet ger jämn och skön värme i bostaden och passar utmärkt även för fritidshuset tack vare ett inbyggt frostskydd som hindrar temperaturen från att sjunka under 5 C. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VARNING! Läs alltid säkerhetsföreskrifterna före användning. 1. Läs manualen före användning och spara den för framtida bruk.. Anslut produkten till ett elnät enligt märkskylten. 3. Produkten ska anslutas till ett jordat uttag. Eventuell fast installation ska utföras av behörig elektriker. 4. VARNING - för att undvika överhettning, täck ej över radiatorn. Får ej övertäckas innebär att produkten inte får användas för torkning av t.ex. kläder mm. 5. Stäng alltid av produkten och dra ut stickkontakten när produkten inte används. OBS! dra inte i kabeln, håll i stickkontakten. 6. Produkten får inte styras via en timer eller annan enhet som automatiskt startar produkten då risk finns att produkten är övertäckt eller felplacerad. 7. Produkten får inte placeras rakt under ett eluttag. 8. Se till att stickproppen inte glappar i kontakten. 9. Skydda anslutningskabeln mot mekanisk åverkan, t ex se till att möbler inte placeras på kabeln och att man inte kan snubbla på den. 10. Använd aldrig produkten när anslutningskabeln är uppvirad till förvaring. 11. Använd inte produkten om anslutningskabel eller produkt är skadad. Trasig eller skadad produkt/anslutningskabel ska repareras av auktoriserad serviceverkstad. 1. Undvik att använda förlängningskablar eftersom dessa kan överhettas och orsaka brand Biltema Nordic Services AB

3 Art , , , Använd inte produkten bredvid badkar, duschar eller bassänger. Placera aldrig produkten där den kan falla ner i vatten. 14. Sänk aldrig ner produkten i vatten. 15. Vidrör aldrig produkten med en våt hand. Placera produkten på en plats där det inte finns risk att en person som duschar eller badar kan vidröra den. 16. Produkten blir varm. Vidrör den inte för att undvika brännskador. 17. Innan produkten rengörs måste den vara avstängd och ha svalnat. 18. Förvara produkten på en sval och torr plats. 19. Ej fast monterad produkt får inte lämnas obevakad. 0. Undvik överbelastning, anslut inte andra apparater till samma elektriska krets. 1. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunnande, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av apparaten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn. Barn ska övervakas så att de inte leker med elementet.. Placera inte produkten i närheten av lättantändliga material eller ytor t ex gardiner eller möbler. Se till att produkten har minst 1 meters säkerhetsavstånd till sådana material. 3. Produkten är fylld med en exakt mängd specialolja. Eventuell reparation som innebär att produkten behöver öppnas ska utföras av leverantören. 4. Produkten skall återvinnas enligt regler för återvinning av olja. INGÅENDE DELAR 1 1. Styrbox. Monteringsclip MONTERING OBS! För att få god ventilation måste elementet monteras med avstånd till vägg och golv enligt figur. För väggmontering används: 5 cm st. nedre vinkelkonsoler (stora) st. övre vinkelkonsoler (små) st. fästbrickor för de övre vinkelkonsolerna. 1. Markera borrhål i väggen för de nedre vinkelkonsolerna, se figur.. Borra hål och skruva fast de nedre vinkelkonsolerna i väggen. 3. Lägg elementet på vinkelkonsolerna och markera borrhål för de övre vinkelkonsolerna. 4. Borra hål och skruva fast de övre vinkelkonsolerna i väggen. 5. Montera elementet och fixera med fästbrickorna i de övre vinkelkonsolerna. ANVÄNDA ELEMENTET 1. Sätt termostaten i läge.. och På/av-knap Biltema Nordic Services AB

4 Art , , , pen i läge OFF.. Anslut elementet till ett jordat vägguttag. 3. Slå på elementet och sätt termostaten i läge +. När rummet har uppnått önskad temperatur, vrid termostaten moturs tills indikeringslampan släcks. Elementet kommer nu att hålla denna temperatur i rummet. Vrid termostaten medurs för att höja temperaturen och moturs för att sänka temperaturen. OBS! Indikeringslampan lyser när temperaturen understiger inställt värde på termostaten. När elementet inte används mer, stäng av det och sätt termostaten i läge och dra ur stickkontakten. RENGÖRING Låt elementet svalan innan det torkas av. Torka av elementet regelbundet. Damm påverkar effektiviteten. Använd inte rengöringsmedel. Använd inga vassa föremål på elementet för att undvika repor. EL-AVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 01/19/EU och 006/66/ EC) Biltema Nordic Services AB 4

5 Art , , , OLJEFYLT RADIATOR INTRODUKSJON Les denne bruksanvisningen grundig før bruk. Ta også vare på den for fremtidig bruk. Legg spesielt godt merke til sikkerhetsforskriftene og følgende advarsler: Med forbehold om at bilder og beskrivelser kan avvike fra produktet. TEKNISKE DATA Spenning: V, 50 Hz Verneklasse: IP Effekt Mål Art 400 W 497 x 56 x 560 mm W 719 x 56 x 560 mm W 943 x 56 x 560 mm W 113 x 56 x 560 mm MERKING Her er en forklaring av symbolene på produktet og forpakningen. BRUKSOMRÅDE Det følger med en bruksanvisning med produktet. Det oljefylte elementet har elektronisk, lydløs termostat som registrerer temperaturavvik på ± 0,5 C og reduserer energikostnadene. Det er ideelt for astmatikere og allergikere siden de ikke brenner støv. Elementet gir jevn og behagelig varme i huset og passer også godt i hytten takket være innebygd frostbeskyttelse som sørger for at temperaturen ikke faller under 5 C. SIKKERHETSFORSKRIFTER VARNING! Läs alltid säkerhetsföreskrifterna före användning. 1. Les bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for å kunne slå opp i den senere.. Koble produktet til et strømnett som er i samsvar med merkeskiltet. 3. Produktet skal kobles til en jordet stikkontakt. Eventuell fast installasjon skal utføres av kvalifisert elektriker. 4. ADVARSEL - for å unngå overoppheting, dekk ikke til varmeovnen. Må ikke tildekkes innebærer at produktet ikke må brukes for tørking av f.eks. klær m.m. 5. Slå alltid av produktet og dra ut støpselet når produktet ikke er i bruk. OBS! Dra ikke i kabelen, hold i støpselet. 6. Produktet må ikke styres via en timer eller annen enhet som automatisk slår produktet på fordi det er fare for at produktet kan være tildekket eller feil plassert. 7. Produktet må ikke plasseres rett under en stikkontakt. 8. Se til at støpselet ikke sitter løst i kontakten. 9. Beskytt tilkoblingskabelen mot mekanisk påvirkning. Pass f.eks. på at møbler ikke plasseres på kabelen, og at man ikke kan snuble i den. 10. Bruk aldri produktet når tilkoblingskabelen er viklet opp for oppbevaring. 11. Bruk ikke produktet dersom tilkoblingskabel eller produkt er skadet. Slitt eller skadet produkt/tilkoblingskabel skal repareres av autorisert serviceverksted. 1. Unngå bruk av skjøtekabler fordi disse kan overopphetes og forårsake brann Biltema Nordic Services AB

6 Art , , , Bruk ikke produktet ved siden av badekar, dusj eller bassenger. Plasser aldri produktet der det kan falle ned i vann. 14. Senk aldri produktet ned i vann. 15. Berør aldri produktet med en våt hånd. Plasser produktet på et sted der det ikke er risiko for at en person som dusjer eller bader kan berøre det. 16. Produktet blir varmt. Berør det ikke for å unngå brannskader. 17. Før produktet rengjøres, må det være slått av og ha avkjølt. 18. Oppbevar produktet på et tørt og kjølig sted. 19. Produkt som ikke er fast montert, må ikke gås fra ubevoktet. 0. Unngå overbelastning, koble ikke andre apparater til samme elektriske krets. 1. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og av personer med nedsatt fysisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruken av apparatet på en sikker måte og forstår risikoene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn. Pass på at barn ikke leker med varmeovnen.. Plasser ikke produktet i nærheten av lettantennelige materialer eller flater, f.eks. gardiner eller møbler. Se til at produktet har minst 1 meters sikkerhetsavstand til slike materialer. 3. Produktet er fylt med en eksakt mengde spesialolje. Eventuell reparasjon som innebærer at produktet må åpnes, skal utføres av leverandør. 4. Produktet skal gjenvinnes i samsvar med regler for gjenvinning av olje. DELER SOM MEDFØLGER 1 1. Styringsboks. Monteringsklips MONTERING OBS! For å få god ventilasjon må elementet monteres med avstand til vegg og gulv i henhold til figuren. Ved veggmontering brukes: 5 cm stk. nedre vinkeljern (store) stk. øvre vinkeljern (små) stk. festeskiver til de øvre vinkeljernene. 1. Marker hullene som skal bores i veggen for de nedre vinkeljernene, se figur.. Bor hull, og skru fast de nedre vinkeljernene i veggen. 3. Legg elementet på vinkeljernene, og marker hullene som skal bores for de øvre vinkeljernene. 4. Bor hull, og skru fast de øvre vinkeljernene i veggen. 5. Monter elementet, og fest det med festeskivene i de øvre vinkeljernene Biltema Nordic Services AB 6

7 Art , , , BRUKE ELEMENTET 1. Sett termostaten til.. og På/av-knappen til OFF.. Koble elementet til et jordet vegguttak. 3. Slå på elementet, og sett termostaten til +. Når rommet har oppnådd ønsket temperatur, vrir du termostaten mot urviseren til indikatorlyset slukkes. Nå holder elementet denne temperaturen i rommet. Vri termostaten med urviseren for å heve temperaturen og mot urviseren for å senke den. OBS! Indikatorpæren lyser når temperaturen faller under verdien som er stilt inn på termostaten. Når elementet ikke er i bruk, må du slå det av, sette termostaten til og trekke ut støpselet. RENGJØRING La elementet avkjøles før du tørker av det. Tørk av elementet regelmessig. Støv påvirker effektiviteten. Ikke bruk rengjøringsmidler. Ikke bruk noe som er skarpt da det kan ripe elementet. EE-AVFALL Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 01/19/EU og 006/66/EC) Biltema Nordic Services AB

8 Art , , , ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI JOHDANTO Lue käyttöohje ennen käyttämistä ja säästä se tulevaa tarvetta varten. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin ja seuraaviin varoituksiin: Kuvat ja kuvaukset eivät välttämättä vastaa tarkasti tuotetta. TEKNISET TIEDOT Jännite: V, 50 Hz Suojausluokka: IP Teho Mitat Art 400 W 497 x 56 x 560 mm W 719 x 56 x 560 mm W 943 x 56 x 560 mm W 113 x 56 x 560 mm MERKINTÄ Seuraavassa on selitetty tuotteessa ja pakkauksessa olevat symbolit. Tuotteen mukana toimitetaan ohjekirja. KÄYTTÖKOHTEET Tässä öljytäytteisessä lämpöpatterissa on elektroninen, äänettömästi toimiva termostaatti, joka tunnistaa ± 0,5 C:n lämpötilapoikkeamat ja auttaa siten pitämään energiakustannukset kurissa. Se on oikea valinta astmaatikoille tai allergikoille, sillä pöly ei pala kiinni. Lämpöpatteri tuottaa tasaista ja miellyttävää lämpöä asuntoon. Soveltuu myös vapaa-ajanasuntoon, sillä pakkasvahti estää lämpötilaa laskemasta alle 5 C:n. TURVALLISUUSOHJEET VARNING! Läs alltid säkerhetsföreskrifterna före användning. 1. Lue käyttöohje ennen käyttämistä ja säästä se tulevaa käyttöä varten.. Yhdistä laite sähköverkkoon, joka täyttää tyyppikilvessä näkyvät vaatimukset. 3. Laite on yhdistettävä maadoitettuun pistorasiaan. Mahdollinen kiinteä asennus on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. 4. VAROITUS: Älä peitä lämmitintä ylikuumenemisen välttämiseksi. Laitteen päällä ei saa kuivattaa esimerkiksi vaatteita, sillä siinä on Ei saa peittää -merkintä. 5. Kun laitetta ei käytetä, katkaise virta ja irrota pistoke pistorasiasta. HUOMIO! Vedä pistokkeesta, älä johdosta. 6. Laitetta ei saa ohjata ajastimen tai muun automaattisesti käynnistävän laitteen avulla, koska laite voi olla peitetty tai väärässä paikassa. 7. Laitetta ei saa asettaa suoraan pistorasian alle. 8. Varmista, että pistoke on sähköpistorasiassa tiukasti. 9. Suojaa virtajohto mekaaniselta vaikutukselta esimerkiksi estämällä huonekalujen asettaminen sen päälle. Varmista, että siihen ei voi kompastua. 10. Älä käytä laitetta, kun virtajohto on kääritty säilytystä varten. 11. Älä käytä laitetta, jos se tai virtajohto on vaurioitunut. Laite on korjautettava valtuutetussa huoltokorjaamossa, jos se tai virtajohto vaurioituu. 1. Vältä jatkojohdon käyttämistä, sillä se voi ylikuumentua. Tällöin voi aiheutua tulipalo Biltema Nordic Services AB 8

9 Art , , , Älä käytä laitetta kylpyammeen, suihkun tai uima-altaan lähellä. Älä laitetta lämmitintä paikkaan, josta se voi kaatua veteen. 14. Älä upota laitetta veteen. 15. Älä koske laitetta märällä kädellä. Aseta lämmitin paikkaan, jossa suihkussa tai kylvyssä oleva henkilö ei voi koskea siihen. 16. Laite kuumenee. Älä kosketa sitä palovammojen välttämiseksi. 17. Ennen laitteen puhdistamista siitä on katkaistava virta, ja sen on jäähdyttävä. 18. Säilytä laitetta viileässä ja kuivassa paikassa. 19. Jos laitetta ei ole asennettu kiinteästi, sitä ei saa jättää ilman valvontaa. 0. Vältä ylikuormitusta. Älä yhdistä muita laitteita samaan sähköpiiriin vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysisissä tai henkisissä kyvyissä on puutteita tai joilta puuttuu kokemusta tai osaamista, voivat käyttää tätä laitetta, jos heitä valvotaan heidän käyttäessään laitetta tai he ovat saaneet ohjeita laitteen käyttämisestä, jotta he osaavat käyttää laitetta turvallisesti ja ymmärtävät käytön aiheuttamat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja pitää laitetta kunnossa ilman valvontaa. Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki lämmittimellä.. Älä aseta laitetta helposti syttyvien verhojen tai huonekalujen kaltaisten esineiden tai pintojen lähelle. Varmista, että laite on vähintään 1 metrin etäisyydellä tällaisista materiaaleista. 3. Laite on täytetty tarkalleen oikealla määrällä erikoisöljyä. Mahdolliset korjaustyöt, joiden aikana laite on avattava, on annettava laitteen toimittajan. TOIMITUKSEN SISÄLTÄMÄT OSAT 1 1. Ohjauskeskus. Pidike ASENNUS HUOM! Hyvän ilmankierron varmistamiseksi lämpöpatterin ja seinän/lattian väliin on jätettävä rako kuvan osoittamalla tavalla. Seinäasennuksessa tarvitaan: 5 cm alempaa kulmakonsolia (suuria) ylempää kulmakonsolia (pieniä) ylempien kulmakonsolien kiinnikettä. 1. Merkitse alempien kulmakonsolien porausreiät seinään kuvassa näkyvällä tavalla.. Poraa reiät. Kiinnitä alemmat kulmakonsolit seinään ruuvaamalla. 3. Aseta laite kulmakonsolien varaan. Merkitse muiden kulmakonsolien porausreiät. 4. Poraa reiät. Kiinnitä ylemmät kulmakonsolit seinään ruuvaamalla. 5. Kiinnitä laite ylempiin kulmakonsoleihin kiinnityslevyillä Biltema Nordic Services AB

10 Art , , , LÄMPÖPATTERIN KÄYTTÄMINEN 1. Aseta termostaatti asentoon.. ja ON/OFFpainike asentoon OFF.. Liitä lämpöparisto maadoitettuun sähköpistorasiaan. 3. Kytke lämpöpatteriin virta ja säädä termostaatti asentoon +. Kun haluttu huoneenlämpötila on saavutettu, käännä termostaattia vastapäivään, kunnes merkkivalo sammuu. Lämpöpatteri pitää huoneen lämpötilan tässä lukemassa. Voit nostaa lämpötilaa kääntämällä termostaattia myötäpäivään ja laskea sitä vastapäivään kääntämällä. HUOM! Merkkivalo palaa, kun lämpötila on termostaatin säätöarvoa alhaisempi. Kun lämpöpatteria ei tarvita, sammuta se, aseta termostaatti asentoon ja ota pistoke pistorasiasta. PUHDISTAMINEN Anna lämpöpatterin jäähtyä ennen pyyhkimistä. Pyyhi lämpöpatteri säännöllisesti. Pöly vaikuttaa lämpöpatterin tehoon. Älä käytä puhdistusainetta. Älä käytä lämmityspatterin puhdistamisessa teräviä esineitä, sillä ne voivat naarmuttaa patterin pintaa. ELEKTRONIIKKAJÄTE Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 01/19/EU ja 006/66/ EC mukaisesti) Biltema Nordic Services AB 10

11 Art , , , OLIEFYLDT ELEMENT INTRODUKTION Læs denne manual inden brugen, og gem den til fremtidig brug. Vær særlig opmærksom på sikkerhedsforskrifterne og følgende advarsler: Vi tager forbehold for, at illustrationer og beskrivelser ikke passer fuldt ud med produktet. TEKNISKE DATA Spænding: V, 50 Hz Beskyttelsesklasse: IP Effekt Mål Art 400 W 497 x 56 x 560 mm W 719 x 56 x 560 mm W 943 x 56 x 560 mm W 113 x 56 x 560 mm MÆRKNING Her følger en forklaring af symboler på produktet og emballagen. Der følger en manual med produktet. ANVENDELSESOMRÅDE Denne oliefyldte radiator har elektronisk, lydløs termostat, som reagerer på temperaturafvigelser på ±0,5 C, hvilket bidrager til at holde energiomkostningerne nede. Ideelt for astmatikere og allergikere, idet støv ikke brænder fast. Radiatoren giver en jævn og dejlig varme i boligen og er også glimrende i fritidshuset pga. den indbyggede frostsikring, som forhindrer temperaturen i at falde under 5 C. SIKKERHEDSFORSKRIFTER VARNING! Läs alltid säkerhetsföreskrifterna före användning. 1. Læs manualen før ibrugtagning og gem den til senere brug.. Slut produktet til elnettet iht. mærkeskiltet. 3. Produktet skal sluttes til et udtag med jord. Eventuel fast installation skal udføres af autoriseret elektriker. 4. ADVARSEL for at undgå overophedning, må elradiatoren ikke overdækkes. Må ikke overdækkes betyder, at produktet ikke må anvendes til tørring af f.eks. tøj m.m. 5. Sluk altid for produktet og tag stikket ud af stikkontakten, når produktet ikke er i brug. OBS! Træk ikke i ledningen, men hold i stikket. 6. Produktet må ikke styres via en timer eller andet, som kan starte det automatisk, da der kan være fare for, at produktet er overdækket eller forkert placeret. 7. Placer ikke produktet direkte under en stikkontakt. 8. Sørg for, at stikket ikke sidder løst i stikkontakten. 9. Beskyt ledningen mod mekaniske påvirkninger, f.eks. sørg for, at der ikke sættes møbler oven på ledningen, og at man ikke snubler i den. 10. Brug aldrig produktet, når ledningen er oprullet. 11. Brug ikke produktet, hvis ledningen eller produktet er beskadiget. Et ødelagt eller beskadiget produkt/ledning skal repareres af et autoriseret serviceværksted. 1. Undgå forlængerledninger, da disse kan blive overophedede og forårsage brand Biltema Nordic Services AB

12 Art , , , Brug ikke produktet i nærheden af badekar, brusebad eller bassin. Placer aldrig produktet, hvor det kan falde i vandet. 14. Kom aldrig produktet i vand. 15. Rør aldrig ved produktet med våde hænder. Placer produktet et sted, hvor der ikke er risiko for, at en badende kan røre ved det. 16. Produktet bliver varmt. Rør det ikke, så du undgår forbrændinger. 17. Inden produktet rengøres, skal det være slukket og afkølet. 18. Opbevar produktet på et køligt og tørt sted. 19. Et produkt, der ikke er fastmonteret, må ikke efterlades uden opsyn. 0. Undgå overbelastning. Slut ikke andre apparater til samme stikkontakt. 1. Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år samt af personer med nedsat motorik eller nedsatte psykiske evner eller personer uden den rette erfaring og viden om brugen, hvis de er under opsyn eller er blevet vejledt i brug af apparatet og forstår de farer, der kan opstå. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med elradiatoren.. Placer ikke produktet i nærheden af letantændelige materialer eller flader, f.eks. gardiner eller møbler. Sørg for, at produktet har mindst 1 meters sikkerhedsafstand til sådanne materialer. 3. Produktet er fyldt med en bestemt mængde specialolie. En eventuel reparation, der kræver, at produktet åbnes, skal udføres af leverandøren. 4. Produktet skal genindvindes i henhold til lokale regler for olie. MEDFØLGENDE DEL 1 1. Kontrolboks. Monteringsclip MONTERING OBS! For at få god ventilation skal radiatoren monteres med afstand til væg og gulv iht. figuren. Til vægmontering anvendes: 5 cm stk. nedre vinkelkonsoller (store) stk. øvre vinkelkonsoller (små) stk. monteringsskiver til de øvre vinkelkonsoller. 1. Afmærk borehuller på væggen til de nedre vinkelkonsoller, se figur.. Bor huller og skru de nedre vinkelkonsoller fast i væggen. 3. Læg radiatoren på vinkelkonsollerne og afmærk borehuller til de øvre vinkelkonsoller. 4. Bor huller og skru de øvre vinkelkonsoller fast i væggen. 5. Monter radiatoren og sæt den fast med monteringsskiverne i de øvre vinkelkonsoller Biltema Nordic Services AB 1

13 Art , , , BRUG AF RADIATOREN 1. Sæt termostaten i stilling.. og tænd/slukknappen i stilling OFF.. Tilslut radiatoren til en stikkontakt med jord. 3. Tænd for radiatoren og sæt termostaten i stilling +. Når rummet har opnået den ønskede temperatur, drejes termostaten mod uret, indtil kontrollampen slukker. Nu vil radiatoren opretholde denne temperatur i lokalet. Drej termostaten med uret for at forøge temperaturen og mod uret for at sænke temperaturen. OBS! Kontrollampen lyser, når temperaturen falder under den indstillede værdi på termostaten. Når radiatoren ikke benyttes: sluk den, sæt termostaten i stilling, og tag stikket ud af stikkontakten. RENGØRING Lad radiatoren køle af, inden den tørres af. Tør radiatoren af regelmæssigt. Støv påvirker effektiviteten. Brug ikke rengøringsmidler. Brug ikke skarpe genstande på radiatoren for at undgå ridser. EL-AFFALD Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 01/19/EU og 006/66/EC) Biltema Nordic Services AB

14 Biltema Nordic Services AB Art , , ,

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Grilltermometer Grillauslämpömittari

Grilltermometer Grillauslämpömittari Grilltermometer Grillauslämpömittari Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER 24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

SOLAR POWER GARDEN LAMP

SOLAR POWER GARDEN LAMP MODEL 80640 SOLAR POWER GARDEN LAMP INSTRUCTION MANUAL DK BEDLAMPE MED SOLCELLER Brugsanvisning N BEDLAMPE MED SOLCELLER Bruksanvisning S TRÄDGÅRDSLAMPA MED SOLCELLER Bruksanvisning 2 3 4 FI AURINKOKENNOILLA

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås

Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås 87-7883_man.indd 2011-08-30, 11.39.42 Art. 87-7883 Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås Original

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles Waffle iron double EliTE stainless steel For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 HAIRDRYER 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-9 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... side 15-18 Instructions for use - english... page 19-22 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3)

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3) DANSK 1-2-3 KLAR TIL BRUG... 1. Isæt batterier 2. Indstil dato og klokkeslæt 3. MontérRondostat Færdig! KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel

Læs mere

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55 Styrreglage o55 Styresnekke o55 Ohjauslaite o55 Styring o55 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

compact smart // waffle iron //

compact smart // waffle iron // compact smart // waffle iron // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6960 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel 0.5 litre Dual voltage; 120V / 230V Automatic shut off Pilot lamp Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1 Bilaga PRODUKTDTBLD Modellidentifiering Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme 88,1 Energieffektivitetsklass per utrymme Energiförbrukning som krävs för att värma en standardiserad mängd i ett

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

6924_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:39:09

6924_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:39:09 6924_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:39:09 Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction

Læs mere

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14 15-18 19-22 OBH Nordica

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER Laser Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

Design and Quality IKEA of Sweden

Design and Quality IKEA of Sweden A E I SY 6 5 A B C D E F G H I J K L M M L K J H 4 D CB F G Design and Quality IKEA of Sweden DANSK 4 NORSK 30 SUOMI 56 SVENSKA 82 DANSK INDHOLD Advarsel/Sikkerhed Forholdsregler... 5 Sikker betjening...

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 65 CM

AIRLINE TOWER FAN 65 CM AIRLINE TOWER FAN 65 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage //

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage // Wellness shiatsu // pillow with heat // Shiatsu massage // Neck massage // Back massage // Shoulder massage // WITH HEAT With heat // Type 6074 6074_PC_0308.indd 1 2008-04-30 08:08:53 Brugsanvisning -

Læs mere

Pure Comfort humidifier evaporator

Pure Comfort humidifier evaporator Pure Comfort humidifier evaporator Improved indoor environment Room capacity: Up to 35m² 2 L water tank Run up to 20 H / filling 3 humidity levels Auto shut off Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

NIBE Sugfläkt 711174

NIBE Sugfläkt 711174 MAV SE/DK 0914-2 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING Nibe sugfläkt för vedpannor MONTERINGSANVISNING Nibe sugeventilator for fastbrændselskedler MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 //

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 // Kitchen precision grinder // coffee burr grinder // Adjustable course settings 1-9 // 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Electronic cup selection 2-12 // Removable grinding wheel // Easy

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins //

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // Kitchen sharpx // ceramic knife sharpener // Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // For all knives except serrated // Type 9960 9960_IDV_UVN_190813.indd

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning MODEL: CV300CN Indhold 1. Installation... s. 3 2. Rørsystem.......................................................................................

Læs mere

Kitchen. pro fryer // deep fryer // Type 6354. Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Cool zone // Cord storage //

Kitchen. pro fryer // deep fryer // Type 6354. Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Cool zone // Cord storage // Kitchen pro fryer // deep fryer // Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Pilot lamps and variable thermostat // Cool zone // Cord storage // Type 6354 6354_UL_UVN_310713.indd

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19 Instructions of use - english...page 20-24 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 8 Brugsanvisning dansk...side 9 13 Bruksanvisning norsk...side 14 18 Käyttöohjeet suomi... sivu 19 24 Instruction manual english... page 25 29 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM

N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM x x4 4 a 4 b JENSEN DREAM 4 INTRODUKTION Vi gratulerar dig till valet av Jensen Dream

Læs mere

KØLESKAB MED TABLE-TOP

KØLESKAB MED TABLE-TOP KØLESKAB MED TABLE-TOP Brugsanvisning KJØLESKAP MED TOPPLATE Bruksanvisning KYLSKÅP Instruktionsbok PÖYTÄJÄÄKAAPPI Käyttöohje CW 150 R A+ INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING...2 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

RC IR HELIKOPTER. 3 kanal RC IR-HELIKOPTER. 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI. 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER. 3 kanaler

RC IR HELIKOPTER. 3 kanal RC IR-HELIKOPTER. 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI. 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER. 3 kanaler RC IR HELIKOPTER 3 kanal RC IR-HELIKOPTER 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER 3 kanaler Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Læs mere

Rund pool med stålramme. Rundt basseng med stålramme Pyöreä teräsrunkoinen uima-allas

Rund pool med stålramme. Rundt basseng med stålramme Pyöreä teräsrunkoinen uima-allas Art. 45-8402/ RF1-14 Rund pool med stålram Rundt basseng med stålramme Pyöreä teräsrunkoinen uima-allas Rund pool med stålramme 300 x 76 cm 4383 l Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254

Læs mere

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instructions

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu 17-21 Instructions of use - english...page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... H a i r D ry e r AC 2 0 0 0 W ITH ION FUNCTI ON 5195_LA_1110.indd 1 2010-11-12 11:59:14 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

KF 3205-90 KF 3205-60 DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide

KF 3205-90 KF 3205-60 DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide KF 3205-90 KF 3205-60 DK NO SV FI EN Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide Læs venligst denne vejledning inden du tager køleskabet i brug. Kære kunde, Vi håber, at dit

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning.

Læs mere

6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32

6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32 6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-31 Instruction manual

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Frostskyddskabel. Frostsikringskabel. Jäätymissuojakaapeli

Frostskyddskabel. Frostsikringskabel. Jäätymissuojakaapeli Art. 46-36, 46-366, 46-367 Frstskyddskabel Med termstat Frstsikringskabel Med termstat Jäätymissujakaapeli Sisältää termstaatin Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisnsgatan 26, 24 66 Helsingbrg. Tel:

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control //

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control // Wellness shiatsu // half back massager // Shiatsu massage // With heat // With light // 2 ways rolling // Touch pad control // Type 6080 6080_PC_0408.indd 1 2008-05-08 10:24:52 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Tasty food dehydrator

Tasty food dehydrator Tasty food dehydrator 5 drying trays Large drying surface Ø 33 cm 2 power settings For fruit and mushrooms Transparent lid Retains the vitamins 6775_UL_UVN_020913.indd 1 9/2/2013 12:38:28 PM Bruksanvisning

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page 19 22 Säkerhetsanvisningar 1. Läs

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere