Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget KOM () 0597 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM() 597 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om oplysninger om indvirkningen på budgettet af den årlige ajourføring for af vederlag og pensioner til Den Europæiske Unions tjenestemænd og øvrige ansatte og de tilhørende justeringskoefficienter DA DA

2 1. FORMÅLET MED RAPPORTEN Denne rapport udarbejdes på grundlag af artikel 65, stk. 1, i vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte i Den Europæiske Union (personalevedtægten), idet det heri fastsættes, at Kommissionen skal fremlægge oplysninger vedrørende de budgetmæssige konsekvenser af EU-tjenestemændenes vederlag og pensioner set på baggrund af -ajourføringen af EUtjenestemændenes og de øvrige EU-ansattes vederlag og pensioner og de gældende justeringskoefficienter. Tjenestemændenes og de øvrige ansattes vederlag og pensioner ajourføres i i henhold til bilag XI til personalevedtægten og skal gennemføres inden udgangen af året. Ajourføringen sker på grundlag af statistiske oplysninger, som EU's Statistiske Kontor har udarbejdet i samarbejde med medlemsstaternes nationale statistiske kontorer, og som afspejler situationen i medlemsstaterne pr. 1. juli. 2. BAGGRUNDSINFORMATION Med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1023/2013 af 22. oktober 2013 ændredes løntilpasningsmekanismen, kendt som "metoden", og der blev indført en automatisk ajourføring af alle vederlag, pensioner og tillæg. Det vil sige, at de pågældende beløb og koefficienter i personalevedtægten skal forstås som referencebeløb og referencekoefficienter, som ajourføres regelmæssigt og automatisk. Når der er sket en ajourføring af beløb og koefficienter, skal Kommissionen senest to uger senere orientere herom ved at offentliggøre det i C- udgaven af Den Europæiske Unions Tidende. I henhold til artikel 65, stk. 4, i personalevedtægten ajourførtes vederlag og pensioner ikke i 2013 og 2014 for det personale, der gør tjeneste i Belgien og Luxembourg, dvs. at de EU-ansattes lønseddel ikke blev ajourført i hverken 2013 eller 2014, dog med undtagelse af justeringskoefficienterne for udbetalingen af vederlag og pension til personale med tjenestested uden for Belgien og Luxembourg, som blev ajourført. I fireårs perioden fra juli 2010 til juli 2014 blev der således foretaget følgende ajourføringer af EU-tjenestemændenes og de øvrige ansattes vederlag og pensioner: I 2010 resulterede metoden i artikel 3 i bilag XI til personalevedtægten i en ajourføring på 0,1 %. Uenigheden om ajourføringen af vederlag og pensioner i 2011 og 2012 førte til en samlet løsning, som resulterede i en ajourføring på henholdsvis 0 % og 0,8 %. Endelig blev det som en del af det politiske kompromis om en reform af personalevedtægten besluttet at fastfryse vederlagenes og pensionernes størrelse i 2013 og Kombinationen af den manglende anvendelse af løntilpasningsmetoden i 2011 og 2012 og fastfrysningen af vederlag og pensioner i 2013 og 2014 førte til en besparelse på ca. 3 mia. EUR i de flerårige finansielle rammer (FFR) for og ca. 500 mio. EUR om året på lang sigt. Den seneste revision af personalevedtægten har i alt medført en besparelse på ca. 4,3 mia. EUR i administrative udgifter i FFR. Herudover er der en række målrettede foranstaltninger uden direkte indvirkning på budgettet, f.eks. længere arbejdstid og mindre antal årlige feriedage uden lønkompensation, men som er ca. 1,5 mia. EUR værd for institutionerne.

3 3. LOVBESTEMMELSER OM AJOURFØRING AF VEDERLAG OG PENSIONER TIL EU'S TJENESTEMÆND OG ØVRIGE ANSATTE OG DE I DENNE SAMMENHÆNG GÆLDENDE JUSTERINGSKOEFFICIENTER 3.1. Ajourføring af vederlag og pensioner til EU's tjenestemænd og øvrige ansatte (jf. artikel 65, stk. 1, 2. afsnit, i personalevedtægten) I artikel 65, stk. 1, andet afsnit, i personalevedtægten fastsættes det, at visse af de heri omtalte beløb, som er afgørende for fastsættelsen af grundvederlag, forskellige tillæg og koefficienter skal ajourføres en gang om året i overensstemmelse med bilag XI. Kommissionen offentliggør til orientering de ajourførte beløb senest to uger efter en ajourføring i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende. Endvidere fastsættes det i personalevedtægtens artikel 65, stk. 3, at disse beløb (omtalt i artikel 65, stk. 1, andet afsnit) skal forstås som beløb, hvis faktiske værdi på et givet tidspunkt kan ajourføres, uden at der kræves en ny retsakt. I personalevedtægtens artikel 65a understreges det, at gennemførelsesbestemmelserne til artikel 64 og 65 i personalevedtægten er fastsat i bilag XI. I overensstemmelse med artikel 3 i vedtægtens bilag XI er ajourføringen af vederlag og pensioner, jf. artikel 65, en direkte følge af, at der er sket ændringer i købekraften af de nationale tjenestemænds vederlag (specifik indikator), og at der er sket ændringer i leveomkostningerne i Belgien og Luxembourg (fælles indeks). Den specifikke indikator udtrykker udviklingen i nettovederlaget, ekskl. inflation, for tjenestemændene i medlemsstaternes centraladministrationer. Eurostat beregner denne indikator på grundlag af oplysninger fra de elleve medlemsstater, der er nævnt i bilag XI, artikel 1, stk. 4. Det fælles indeks udtrykker ændringer i leveomkostningerne for EU-tjenestemænd i Belgien og Luxembourg på baggrund af fordelingen af det personale, der har tjenestested i disse to medlemsstater. Eurostat beregner dette indeks på grundlag af oplysninger fra de belgiske og luxembourgske myndigheder Ajourføring af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag og pensioner til EU's tjenestemænd og øvrige ansatte inden for EU (jf. artikel 64, stk. 1, 2. afsnit) I henhold til artikel 64 i personalevedtægten justeres en tjenestemands vederlag udtrykt i euro med en koefficient, der er lig med eller større eller mindre end 100 % alt afhængig af leveomkostningerne på de forskellige tjenestesteder. Der gælder ingen justeringskoefficient for Belgien og Luxembourg på grund af disse tjenestesteders særlige referencerolle som hovedsæde og hjemsted for de fleste af institutionerne. Justeringskoefficienterne fastlægges, trækkes tilbage og ajourføres en gang om året i overensstemmelse med bilag XI. Med henblik på ajourføringen fungerer samtlige værdier som referenceværdier. Kommissionen offentliggør til orientering de ajourførte værdier senest to uger efter en ajourføring i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende. Justeringskoefficienterne for vederlag og pensioner ajourføres i henhold til artikel 3 i bilag XI til personalevedtægten på grundlag af forholdet mellem de tilsvarende købekraftspariteter, der omhandles i artikel 1 i bilag XI, og de vekselkurser, der er fastsat for de forskellige lande i artikel 63 i personalevedtægten.

4 Købekraftspariteterne for vederlag danner grundlag for fastlæggelsen af købekraftsækvivalenter for vederlag udbetalt i Bruxelles som referenceby i forhold til de øvrige tjenestesteder. Eurostat beregner disse pariteter i samråd med de nationale statistiske kontorer i medlemsstaterne. Købekraftspariteterne for pensioner danner grundlag for fastlæggelsen af købekraftsækvivalenter for pensioner udbetalt i Belgien som referenceland i forhold til de øvrige bopælslande. Eurostat beregner disse pariteter i samråd med de nationale statistiske kontorer. Ifølge vedtægtens bilag XIII, artikel 20, finder justeringskoefficienterne kun anvendelse på den del af pensionerne, der svarer til de rettigheder, der er erhvervet før den 1. maj For pensioner er den lavest anvendelige justeringskoefficient 100. Ifølge personalevedtægtens bilag VII, artikel 17, stk. 3, anvendes der en række særlige koefficienter på visse overførsler, som foretages efter anmodning fra tjenestemænd og øvrige ansatte Ajourføring af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag til EU's tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte, som gør tjeneste i tredjelande (artikel 13, stk. 1, i bilag X til personalevedtægten) I artikel 11, 12 og 13 i bilag X til personalevedtægten fastsættes bestemmelserne om betaling af vederlag til tjenestemænd og øvrige ansatte, der gør tjeneste i tredjelande. Vederlaget udbetales i euro i EU, og det korrigeres med koefficienten for vederlag til tjenestemænd med tjenestested i Belgien, men efter anmodning fra den ansatte kan hele eller dele af vederlaget udbetales i beskæftigelseslandets valuta. I så fald korrigeres vederlaget med den justeringskoefficient, der er fastsat for tjenestestedet, og omregnes efter den gældende vekselkurs. For så vidt muligt at sikre, at EU's tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte har den samme købekraft, uanset hvor de gør tjeneste, bør koefficienterne ajourføres en gang om året i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag XI til personalevedtægten. I forbindelse med ajourføringen er samtlige værdier at betragte som referenceværdier. Kommissionen offentliggør til orientering de ajourførte koefficienter senest to uger efter en ajourføring i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende. Med henblik på fastsættelse af købekraftsækvivalenten for vederlag udbetalt i Bruxelles i forhold til vederlag udbetalt på andre tjenestesteder beregner Eurostat de gældende købekraftspariteter. Justeringskoefficienten er den faktor, der fremkommer ved at dividere købekraftspariteten med vekselkursen. De anvendte vekselkurser fastsættes i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne for EU's almindelige budget på datoen for koefficienternes anvendelse Mellemliggende ajourføring af vederlag og pensioner til EU's tjenestemænd og øvrige ansatte inden for EU (jf. artikel 65, stk. 2, i personalevedtægten) I tilfælde af væsentlige ændringer i leveomkostningerne skal der i henhold til artikel 65, stk. 2, ske en ajourføring i henhold til bilag XI af de beløb, der omhandles i artikel 65, stk. 1, og de koefficienter, der omhandles i artikel 64. Kommissionen offentliggør til orientering de ajourførte beløb og koefficienter senest to uger efter en ajourføring i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende. I tilfælde af at der i perioden mellem juni og december sker væsentlige ændringer i leveomkostningerne foretages der med henvisning til artikel 4, stk. 1, i bilag XI til personalevedtægten og under hensyntagen til prognosen for købekraftsudviklingen i den løbende årlige referenceperiode en mellemliggende ajourføring af vederlag og

5 pensioner med virkning fra den 1. januar (med henvisning til den mærkbarhedstærskel, der er fastsat i artikel 6 i bilag XI til personalevedtægten). Der tages hensyn til sådanne mellemliggende ajourføringer ved de årlige ajourføringer af vederlagene. I henhold til artikel 6 i bilag XI til personalevedtægten skal der foretages en mellemliggende ajourføring for alle tjenestesteder (inkl. Bruxelles og Luxembourg), hvis mærkbarhedstærsklen er blevet nået eller overskredet i Bruxelles og Luxembourg. Hvis mærkbarhedstærsklen ikke er nået for Bruxelles og Luxembourg, skal den mellemliggende ajourføring kun foretages for de tjenestesteder, hvor mærkbarhedstærsklen er nået eller overskredet. Værdien af den mellemliggende ajourføring er i henhold til artikel 7 i bilag XI til personalevedtægten lig med det fælles indeks eventuelt multipliceret med halvdelen af den forventede specifikke indikator, hvis denne er negativ. Justeringskoefficienterne er lig med forholdet mellem den pågældende købekraftsparitet og vekselkursen som fastsat i personalevedtægtens artikel 63 multipliceret med værdien af ajourføringen, hvis mærkbarhedstærsklen ikke er nået i Belgien og Luxembourg Mellemliggende ajourføring af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag til EU's tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte, som gør tjeneste i tredjelande (jf. artikel 13, stk. 2, i bilag X til personalevedtægten) I henhold til artikel 13, stk. 1, i bilag X til personalevedtægten sker der hvert år en ajourføring af vederlaget til EU's tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte med tjenestested i tredjelande (jf. punkt 3.3 ovenfor), men herudover skal der, hvis leveomkostningerne i et givet land målt på grundlag af justeringskoefficienten og den pågældende vekselkurs har ændret sig med mere end 5 % siden den seneste ajourføring, foretages en mellemliggende ajourføring af justeringskoefficienten efter den procedure, der er beskrevet i artikel 13, stk. 1, i bilag X til personalevedtægten. Med henblik på fastsættelse af købekraftsækvivalenten for vederlag udbetalt i Bruxelles i forhold til vederlag udbetalt på andre tjenestesteder beregner Eurostat de gældende købekraftspariteter. Justeringskoefficienten er den faktor, der fremkommer ved at dividere værdien af købekraftspariteten med vekselkursen. De anvendte vekselkurser fastsættes i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne for EU's almindelige budget på datoen for koefficienternes anvendelse. 4. -AJOURFØRING AF VEDERLAG OG PENSIONER TIL EU'S TJENESTEMÆND OG ØVRIGE ANSATTE OG DE I DENNE SAMMENHÆNG GÆLDENDE JUSTERINGSKOEFFICIENTER Kommissionen tager de forskellige ajourføringer af EU-tjenestemændenes og de øvrige EU-ansattes vederlag og pensioner til efterretning, som i henhold til bilag XI til personalevedtægten gennemføres i en tolvmåneders referenceperiode indtil den 1. juli, og som får virkning inden udgangen af. Disse ajourføringer, som er angivet i punkt 4 nedenfor, sker på grundlag af statistiske oplysninger, som EU's Statistiske Kontor har udarbejdet i samråd med medlemsstaternes nationale statistiske kontorer, og som afspejler situationen i medlemsstaterne pr. 1. juli 1. 1 Der henvises især til følgende Eurostat-rapporter: Rapport fra Eurostat af 22. oktober om den årlige ajourføring for af vederlag og pensioner til EU's tjenestemænd i overensstemmelse med artikel 64 og 65 i vedtægten for

6 4.1. -ajourføring af vederlag og pensioner til EU's tjenestemænd og øvrige ansatte (jf. artikel 65, stk. 1, andet afsnit, i personalevedtægten) Eurostat har i overensstemmelse med personalevedtægtens bilag XI, artikel 1, udarbejdet en rapport om udviklingen i leveomkostningerne i Belgien og Luxembourg, udviklingen i købekraften for de nationale tjenestemænds vederlag og de gældende købekraftspariteter, der danner grundlag for de forskellige justeringskoefficienter 2. Den gennemsnitlige udvikling i købekraften for de nationale tjenestemænds vederlag i referenceperioden har, udtrykt ved den specifikke indikator, været på +1,2 %. Udviklingen i leveomkostningerne i Belgien og Luxembourg i referenceperioden har, udtrykt ved det af Eurostat beregnede fælles indeks, været på +1,2 %. I henhold til personalevedtægtens bilag XI, artikel 3, stk. 2, er ajourføringen lig med produktet af den specifikke indikator og det fælles indeks, som Eurostat har beregnet. Den foreslåede ajourføring af vederlag og pensioner i Belgien og Luxembourg er derfor på 2,4 %. I henhold til personalevedtægtens bilag XI, artikel 3, stk. 5, anvendes der ingen justeringskoefficient for Belgien og Luxembourg. Kommissionen vil derfor i slutningen af offentliggøre de ajourførte beløb, jf. artikel 65, stk. 1, andet afsnit, i personalevedtægten, der med virkning fra 1. juli vil være gældende for vederlag og pensioner til Den Europæiske Unions tjenestemænd og øvrige ansatte, som vist i bilag I til nærværende rapport ajourføring af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag og pensioner til EU's tjenestemænd og øvrige ansatte, der gør tjeneste inden for EU (jf. artikel 64, stk. 1, andet afsnit) Eurostat har i overensstemmelse med personalevedtægtens bilag XI, artikel 1, udarbejdet en rapport om udviklingen i leveomkostningerne i Belgien og Luxembourg, udviklingen i købekraften for de nationale tjenestemænds vederlag og tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union og bilag XI hertil; ifølge denne ajourføring sker der med virkning fra den 1. juli en ajourføring af vederlaget til det tjenstgørende personale og pensionerne til det pensionerede personale, og pr. 1. juli foretages der samtidig en ajourføring af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag til personale med tjenestested inden eller uden for EU og på pensioner til det pensionerede personale afhængig af deres bopælsland og pensionsoverførsler (Ares() ) Eurostats rapport af 15. september om mellemliggende ajourføring af justeringskoefficienterne for vederlag til Den Europæiske Unions tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte, der gør tjeneste i delegationer uden for EU, i henhold til artikel 64 i vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union og bilag X og XI hertil (Ares() ) Eurostats rapport af 17. april om mellemliggende ajourføring af justeringskoefficienterne for vederlag til Den Europæiske Unions tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte, der gør tjeneste i delegationer uden for EU i henhold til artikel 64 i vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union og bilag X og XI hertil (Ares() ). 2 Rapport fra Eurostat af 22. oktober om den årlige ajourføring for af vederlag og pensioner til EU's tjenestemænd i overensstemmelse med artikel 64 og 65 i vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union og bilag XI hertil; ifølge denne ajourføring sker der med virkning fra den 1. juli en ajourføring af vederlag til det tjenstgørende personale og pensioner til det pensionerede personale, og pr. 1. juli foretages der samtidig en ajourføring af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag til personale med tjenested inden eller uden for EU og pensioner til det pensionerede personale afhængig af deres bopælsland og pensionsoverførsler (Ares() ).

7 de gældende købekraftspariteter, der danner grundlag for de forskellige justeringskoefficienter 3. Uden for Belgien og Luxembourg beregnes ajourføringen af vederlag og pensioner ved at multiplicere ajourføringen i Belgien og Luxembourg med ændringen af justeringskoefficienterne og vekselkursen. Eurostat har beregnet de gældende justeringskoefficienter for vederlag, pensioner og overførsler af en del af vederlaget som følger: Justeringskoefficienter for personale, der gør tjeneste uden for Belgien og Luxembourg Eurostat har i samråd med de nationale statistiske kontorer beregnet de gældende købekraftspariteter, der ligger til grund for købekraftsækvivalenten for forholdet mellem vederlag udbetalt i Bruxelles og på de øvrige tjenestesteder pr. 1. juli. Justeringskoefficienterne for vederlag til tjenestemænd og øvrige ansatte, der gør tjeneste i andre medlemsstater end Belgien og Luxembourg, beregnes på grundlag af forholdet mellem disse købekraftspariteter og de pr. 1. juli gældende vekselkurser. I slutningen af vil Kommissionen således i Den Europæiske Tidendes C-udgave offentliggøre de justeringskoefficienter, der med virkning fra den 1. juli vil være gældende for vederlag og pensioner til Den Europæiske Unions tjenestemænd og øvrige ansatte, som vist i bilag I til nærværende rapport Justeringskoefficienter for PENSIONER uden for Belgien og Luxembourg og justeringskoefficienter for OVERFØRSLER Eurostat har i samråd med de nationale statistiske kontorer beregnet de gældende købekraftspariteter, der ligger til grund for købekraftsækvivalenten for forholdet mellem pensioner udbetalt i Bruxelles og i de øvrige bopælslande pr. 1. juli. Justeringskoefficienterne for pensioner til personer, der har bopæl i et andet land end Belgien og Luxembourg, beregnes på grundlag af forholdet mellem disse købekraftspariteter og de gældende vekselkurser pr. 1. juli. Ifølge personalevedtægtens bilag XIII, artikel 20, finder justeringskoefficienterne kun anvendelse på den del af pensionerne, der svarer til de rettigheder, der er erhvervet før den 1. maj Ifølge personalevedtægtens bilag VII, artikel 17, finder disse justeringskoefficienter direkte anvendelse på de overførsler, som foretages efter anmodning fra tjenestemænd og øvrige ansatte. I slutningen af vil Kommissionen således i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende offentliggøre de justeringskoefficienter, der med virkning fra den 1. juli vil være gældende for pensioner, der udbetales uden for Belgien og Luxembourg, og de justeringskoefficienter, der gælder for overførsler, der foretages af Den Europæiske Unions tjenestemænd og øvrige ansatte, som vist i bilag I til nærværende rapport. 3 Eurostats rapport af 20. april om den mellemliggende ajourføring af vederlag og pensioner til EU's tjenestemænd i henhold til artikel 64 og 65 i vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte i Den Europæiske Union og bilag XI hertil (Ares() ).

8 4.3. -ajourføring af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag til EU's tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte, som gør tjeneste i tredjelande (jf. artikel 13, stk. 1, i bilag X til personalevedtægten) Det statistiske materiale, som Kommissionen har haft til sin rådighed, dækker 137 tjenestesteder. Hvis der ikke har foreligget nogen oplysninger, eller oplysningerne ikke har været pålidelige på grund af ustabile lokale forhold eller andet, er der ikke fremlagt nogen købekraftspariteter. Justeringskoefficienterne for tjenestesteder uden for EU er blevet beregnet pr. 1. juli. Justeringskoefficienterne fra den mellemliggende ajourføring er et resultat de pariteter, som Eurostat har meddelt pr. 1. juli. I slutningen af vil Kommissionen således i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende offentliggøre de justeringskoefficienter, der med virkning fra den 1. juli vil være gældende for vederlag til EU's tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte, der gør tjeneste i tredjelande, som vist i bilag II til nærværende rapport Mellemliggende ajourføring for af vederlag og pensioner til EU's tjenestemænd og øvrige ansatte, der gør tjeneste inden for EU (artikel 65, stk. 2, i personalevedtægten) I henhold til personalevedtægtens bilag XI, artikel 4, skal der ske en ajourføring af vederlag og pensioner for tjenestesteder, der har oplevet en væsentlig ændring i leveomkostningerne. Målt i forhold til det fælles indeks var ændringerne i leveomkostningerne i Belgien og Luxembourg i perioden fra juni 2014 til december 2014 lig med 0,0 %. Uden for Belgien og Luxembourg blev ændringerne i leveomkostningerne i referenceperioden målt ved hjælp af de implicitte indeks, som Eurostat udarbejder. Disse indeks beregnes ved at multiplicere det fælles indeks med ændringen i købekraftspariteten. Mærkbarhedstærsklen for, hvornår der er sket en væsentlig ændring af leveomkostningerne, er en procentsats svarende til 6 % for en tolvmåneders periode (3 % for en seksmåneders periode). Det implicitte indeks for vederlag har overskredet mærkbarhedstærsklen i: Athen (- 3,5 %) Nicosia (- 3,5 %) Det implicitte indeks for pensioner har overskredet mærkbarhedstærsklen i følgende lande eller på følgende tjenestesteder: Cypern (- 3,5 %) Den mellemliggende ajourføring er lig med det fælles indeks eventuelt multipliceret med halvdelen af den skønnede specifikke indikator, hvis denne er negativ. Den specifikke indikator for perioden juli juli skønnedes at være på + 1,5 %. Eftersom den var positiv, havde den ingen betydning i forbindelse med den mellemliggende ajourføring. Den mellemliggende ajourføring af EUtjenestemændenes nominelle nettovederlag uden for Belgien og Luxembourg var således på + 0,0 %. Justeringskoefficienterne er lig med forholdet mellem den pågældende købekraftsparitet og vekselkursen, idet dette forhold, hvis mærkbarhedstærsklen ikke

9 er nået for Bruxelles og Luxembourg, multipliceres med værdien af den mellemliggende ajourføring. Under hensyntagen til den mellemliggende ajourføring blev den ajourførte justeringskoefficient for vederlag til Den Europæiske Unions tjenestemænd og øvrige ansatte pr. 1. januar fastsat til: Athen (83,8) Nicosia (78,4) Justeringskoefficienterne, som Eurostat beregner for pensioner i de lande eller på de tjenestesteder, hvor mærkbarhedstærsklen er overskredet, var på: Cypern (82,8) I henhold til bilag XIII, artikel 20, stk. 1, andet afsnit, til personalevedtægten er justeringskoefficienten for pensioner mindst 100. Justeringskoefficienten for pensioner i Cypern forblev således uændret. Den 11. juni offentliggjorde Kommissionen derfor i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende 4 de justeringskoefficienter, der siden den 1. januar har været gældende for vederlag og pensioner til EU's tjenestemænd og øvrige ansatte, der gør tjeneste inden for EU, som vist i bilag IV til nærværende rapport Den mellemliggende ajourføring for af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag til EU's tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte, som gør tjeneste i tredjelande (jf. artikel 13, stk. 2, i bilag X til personalevedtægten) For perioden august januar De statistikker, som Kommissionen rådede over, viste, at ændringerne i leveomkostninger målt på grundlag af justeringskoefficienten og den tilsvarende vekselkurs for visse tredjelandes vedkommende havde været på over 5 % siden den 1. juli 2014, dvs. tidspunktet for den seneste ajourføring af justeringskoefficienterne for vederlag udbetalt i beskæftigelseslandets valuta til Den Europæiske Unions tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte, der gør tjeneste i tredjelande. I overensstemmelse med artikel 13, andet afsnit, i bilag X til personalevedtægten ville der i sådanne tilfælde skulle foretages en mellemliggende ajourføring efter den procedure, der er fastsat i bilag XI til personalevedtægten. Den mellemliggende ajourføring omfattede de justeringskoefficienter, som var fremkommet på grundlag af de pariteter, som Eurostat havde meddelt for henholdsvis 1. august, 1. september, 1. oktober, 1. november og 1. december 2014 og 1. januar. Den 11. juni offentliggjorde Kommissionen således i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende 5 seks månedstabeller med en oversigt over de berørte lande, de respektive justeringskoefficienter og ikrafttrædelsesdatoen for hvert enkelt tilfælde, således som det fremgår af bilag V til nærværende rapport For perioden februar - juni De statistikker, som Kommissionen råder over, viser, at ændringerne i leveomkostninger målt på grundlag af justeringskoefficienten og den tilsvarende vekselkurs for visse tredjelandes vedkommende havde været på over 5 % siden den 4 5 EUT C 193/2 af 11. juni. EUT C 193/3 af 11. juni.

10 seneste ajourføring af justeringskoefficienterne for vederlag udbetalt i beskæftigelseslandets valuta til EU's tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte, der gør tjeneste i tredjelande. I overensstemmelse med artikel 13, andet afsnit, i bilag X til personalevedtægten ville der i sådanne tilfælde skulle foretages en mellemliggende ajourføring efter den procedure, der er fastsat i bilag XI til personalevedtægten. Den mellemliggende ajourføring omfattede de justeringskoefficienter, som var fremkommet på grundlag af de pariteter, som Eurostat havde meddelt for henholdsvis 1. februar, 1. marts, 1. april, 1. maj og 1. juni. Ultimo vil Kommissionen således i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende offentliggøre fem månedstabeller med en oversigt over de berørte lande, de respektive justeringskoefficienter og ikrafttrædelsesdatoen for hvert enkelt tilfælde, således som det fremgår af bilag III til nærværende rapport. 5. INDVIRKNING PÅ BUDGETTET AF VEDERLAG OG PENSIONER TIL EU'S TJENESTEMÆND OG ØVRIGE ANSATTE OG DE I DENNE SAMMENHÆNG GÆLDENDE JUSTERINGSKOEFFICIENTER Dette afsnit indeholder et detaljeret skøn over, hvordan budgettet vil blive påvirket af ajourføringerne af EU-personalets vederlag og pensioner i ajourføring af vederlag og pensioner til EU's tjenestemænd og øvrige ansatte (jf. artikel 65, stk. 1, andet afsnit, i personalevedtægten) En ajourføring af de beløb, der er angivet i artikel 65, stk. 1, andet afsnit, i personalevedtægten, har finansiel betydning for samtlige budgetposter vedrørende udgifterne til personalet i alle institutioner og agenturer. i mio. EUR (tre decimaler) Udgiftsområde V Andre udgiftsområder (I - IV) udgifterne indtægterne + 66, , ,2 + 15,4 + 30,8 + 30,8 + 10,6 + 21,2 + 21,2 + 2,3 + 4,6 + 4, ajourføring af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag og pensioner til EU's tjenestemænd og øvrige ansatte, der gør tjeneste inden for EU (jf. artikel 64, andet afsnit, og artikel 20, stk. 1, i bilag XIII) En ajourføring med virkning fra den 1. juli af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag og pensioner til EU-ansatte i medlemsstaterne, ekskl. Bruxelles og Luxembourg, indvirker finansielt på flere budgetposter vedrørende personaleudgifter.

11 i mio. EUR (tre decimaler) Udgiftsområde V Andre udgiftsområder (I - IV) udgifterne + 1,41 + 2,83 +2,83-0,85-1,69-1, Mellemliggende ajourføring af vederlag og pensioner til EU's tjenestemænd og øvrige ansatte inden for EU (jf. artikel 65, stk. 2, i personalevedtægten) En ajourføring med virkning fra den 1. januar af visse justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag og pensioner til EU-ansatte i medlemsstaterne, ekskl. Bruxelles og Luxembourg, indvirker finansielt på flere budgetposter vedrørende personaleudgifter. i mio. EUR (tre decimaler) Udgiftsområde V Andre udgiftsområder (I - IV) udgifterne - 0,14-0,14-0,14-0,52-0,52-0, ajourføring af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag til EU's tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte, som gør tjeneste i tredjelande (jf. artikel 13, stk. 1, i bilag X til personalevedtægten) Den årlige ajourføring med virkning fra den 1. juli af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag til EU-ansatte, der gør tjeneste i tredjelande, indvirker finansielt på flere budgetposter vedrørende personaleudgifter under udgiftsområde V.

12 i mio. EUR (tre decimaler) Udgiftsområde V udgifterne + 0,79 +1,58 +1, Den mellemliggende ajourføring for af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag til EU's tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte, som gør tjeneste i tredjelande (jf. artikel 13, stk. 2, i bilag X til personalevedtægten) For perioden august januar Den mellemliggende ajourføring med virkning fra 1. august 2014, 1. september 2014, 1. oktober 2014, 1. november 2014, 1. december 2014 og 1. januar af visse justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag til EU-ansatte, der gør tjeneste i tredjelande, indvirker finansielt på flere budgetposter vedrørende personaleudgifter under udgiftsområde V. Udgiftsområde V i mio. EUR (tre decimaler) udgifterne + 0,01 + 0,02 + 0, For perioden februar - juni Den mellemliggende ajourføring med virkning fra 1. februar, 1. marts, 1. april, 1. maj og 1. juni af visse justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag til EU-ansatte, der gør tjeneste i tredjelande, indvirker finansielt på flere budgetposter vedrørende personaleudgifter under udgiftsområde V. Udgiftsområde V i mio. EUR (tre decimaler) udgifterne + 0,08 + 0,15 + 0,15

13 Bilag: (1) Udkast til offentliggørelse i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende - - ajourføring af vederlag og pensioner til EU's tjenestemænd og øvrige ansatte og ajourføring af de tilhørende justeringskoefficienter (2) Udkast til offentliggørelse i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende - ajourføring af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag til EU's tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte, som gør tjeneste i tredjelande (3) Udkast til offentliggørelse i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende - mellemliggende ajourføring af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag til EU's tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte, som gør tjeneste i tredjelande, for perioden februar - juni (4) Udkast til offentliggørelse i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende - mellemliggende ajourføring af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag og pensioner til EU's tjenestemænd og øvrige ansatte i EU (5) Udkast til offentliggørelse i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende - mellemliggende ajourføring af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag til EU's tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte, som gør tjeneste i tredjelande, for perioden august januar.

Din Guide til EU-lønninger

Din Guide til EU-lønninger Din Guide til EU-lønninger Denne Guide er udarbejdet for at imødekomme det behov vi jævnligt møder for oplysning om emnet "EU-lønninger". Den er senest ajourført i juli 2014. Løn og ansættelsesforhold

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 30. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2016 COM(2016) 487 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2016 COM(2016) 713 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet

Læs mere

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk.

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk. P5_TA(2004)0111 Tjenestemandsvedtægten * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om ændret forslag til Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 27. juni 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12934/17 AELE 65 EEE 36 N 34 MAP 21 MI 677 COMPET 644 IND 236 CSDP/PSDC 526 POLARM 12 CFSP/PESC

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. september 2016 (OR. en) 12131/16 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 12. september 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COMER 96 CFSP/PESC 709 CONOP 70 ECO 52 UD

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2015 COM(2015) 651 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 12 Regnskabsåret

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13842/16 FISC 176 ECOFIN 975 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.11.2003 SEK(2003) 1297 endelig FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.5.2007 KOM(2007) 260 endelig 2007/0093 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2015 (OR. en) 5310/15 FIN 31 PE-L 6 INST 7 RAPPORT fra: Budgetudvalget til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Budgetmæssige retningslinjer

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 832 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om institutionernes anvendelse i 2014 af Rådets forordning nr. 495/77, senest ændret

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 301 final 2016/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.6.2001 KOM(2001) 306 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUROPAKOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 29/10/2010 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2010 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 27, 30 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUR FRA KAPITEL 3001 Administrative udgifter

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL. Alarmsystemet nr /2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL. Alarmsystemet nr /2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2016 COM(2016) 807 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 11-12/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) 14453/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG 113 DELACT 223

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 CT/CA-002/2015/01DA INDHOLD I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2015

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 27.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 222/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 842/2011 af 19. august 2011 om standardformularer

Læs mere

Samlenotat vedr. Kommissionens forslag til revision af EU s Personalevedtægt

Samlenotat vedr. Kommissionens forslag til revision af EU s Personalevedtægt Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3197 - økofin Bilag 2 Offentligt Samlenotat vedr. Kommissionens forslag til revision af EU s Personalevedtægt 23. oktober 2012 F5, CAZ J. nr. 11/00982 1. Resumé Kommissionen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. januar 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. januar 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. januar 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0010 (APP) 5467/15 FORSLAG fra: modtaget: 20. januar 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: FIN 47 CADREFIN

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.5.2000 KOM(2000) 346 endelig 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 656 final 2015/0299 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BERETNING TIL BUDGETMYNDIGHEDEN

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BERETNING TIL BUDGETMYNDIGHEDEN KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.1.21 KOM(21) 622 endelig KOMMISSIONENS BERETNING TIL BUDGETMYNDIGHEDEN om de virkninger, som bevægelser i euro/dollar-vekselkursen har på udgifterne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. december 2016 (OR. en) 15357/16 STAT 16 FIN 861 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 5. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.3.2007 KOM(2007) 92 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af Rådets

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.12.2003 KOM(2003) 761 endelig 2003/0295 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 295 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern DA DA

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 COM(2013) 518 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION DA DA FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) 10747/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. juni 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: FSTR 38 FC 32 REGIO 47 SOC 439 EMPL 291 BUDGET 22 AGRISTR

Læs mere

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I.

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I. C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende 26.10.2012 PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER, SOM TAGER I BETRAGTNING, at Den Europæiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.4.2013 COM(2013) 254 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER UDGIFTER

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 661 final 2015/0301 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 9.10.2014 2014/2098(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere