Patientoplevet kvalitet LUP fødende resultater 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patientoplevet kvalitet LUP fødende resultater 2013"

Transkript

1 Patientoplevet kvalitet LP fødende resultater 2013 SASFREMSTILLIN Region Syddanmark inviterer hvert år en stor gruppe af fødende kvinder til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse omhandlende kvindernes oplevelser med sundhedsvæsenet i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Ved hjælp af patienternes feedback kan region, fødesteder og primærsektor få et overblik over kvindernes oplevelser og få input til arbejdet med kvalitetsforbedringer. Lignende undersøgelse gennemføres blandt indlagte hhv. ambulante patienter på sygehusene, hvor enkelte spørgsmål vedr. tværsektorielt samarbejde indgår. Tilsammen betegnes de tre landsdækkende spørgeskemaundersøgelser Den Landsdækkende ndersøgelse af Patientoplevelser (LP). Den gennemføres på vegne af de fem regioner samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. ndersøgelsen har netop leveret nye resultater. Cirka 92 % af de fødende kvinder i Region Syddanmark har et godt samlet indtryk af forløbet hos a) praktiserende læge, b) jordemoder, c) selve fødslen hhv. d) opholdet på sygehuset efter fødslen. Niveauet er stabilt siden målingen i 2012, men placerer sig nu på niveau med landsgennemsnittet mod tidligere over landsgennemsnittet, dog er sidstnævnte fortsat over landsgennemsnittet (jf. bilag s. 10). ndersøgelsen blandt de fødende viser, at regionen gør det godt, og i mange tilfælde er bedre end landsgennemsnittet. De fødende giver regionen særlig positiv feedback på regionens håndtering af amning. Ligeledes føler de sig bedre forberedt på selve fødslen og er mere trygge ved at skulle hjem fra sygehuset end den gennemsnitlige danske fødende (jf. bilag s. 6 og s. 10). De fødende kvinder samt indlagte og ambulante patienter i Region Syddanmark giver mestendels tilbagemeldinger, der er på niveau med landsgennemsnittet (jf. bilag s. 5). Indlagte og ambulante patienter vurderer flere elementer, blandt andet den samlede tilrettelæggelse mere negativt end landsgennemsnittet. Ligeledes er regionens indlagte og ambulante patienter mindre trygge ved at skulle hjem fra sygehuset end den gennemsnitlige danske patient (jf. bilag s. 79 og s. 14). Sygehusets samarbejde med den kommunale hjemmepleje og sygehusets orientering af den praktiserende læge er på niveau med landsgennemsnittet, dog under landsgennemsnittet for orientering af praktiserende læge om indlagte patienter (jf. bilag s. 1516). Fælles for de tre adspurgte patientgrupper er, at mere end 70 % af de stillede spørgsmål har andele på mere end 85 %; altså er regionens patienter generelt tilfredse med deres patientoplevelse. På tværs af de tre patientgrupper er oplevelse af fejl og håndtering af evt. fejl noget af det, der fremkalder flest negative besvarelser. Det er 30 % af de fødende, der oplever, at der sker fejl på et eller andet tidspunkt under graviditeten, fødslen eller efter fødslen. Samme billede tegner sig på nationalt niveau. I bilaget til dette dagsordenspunkt gives et overblik over de væsentligste resultater af relevans for det tværsektorielle samarbejde i Region Syddanmark. Yderligere resultater kan findes på Region Syddanmark har derforuden fået udarbejdet LPfødende resultater opgjort pr. kommune samt tilsvarende for de to somatikspørgsmål vedr. almen praksis hhv. kommunal hjemmepleje/hjemmesygepleje. Disse resultater kan rekvireres hos regionshuset, såfremt de ikke allerede er modtaget af de pågældende samarbejdspartnere.

2 ndersøgelsen i Region Syddanmark er baseret på svar fra fødende kvinder, indlagte patienter, og ambulante patienter. Svarprocenten har været 60 % for fødende kvinder samt 57 % for indlagte hhv. ambulante patienter. Spørgeskemaerne blev udsendt i efteråret 2013 og undersøgelsens resultater blev offentliggjort d INDSTILLIN Det indstilles, at Det administrative Kontaktforum: Tager orienteringen til efterretning. BILA: 1 LP 2013 resultater

3 Møde i DAK d. 12. juni 2014 LP 2013 resultater For LP fødende samt elementer fra LP indlagte og LP ambulante

4 Regioners indbyrdes gruppering i LP 2013 LP fødende LP 2013 Antal nationale spørgsmål med forbedret eller forringet resultat ր/ց LP fødende Sammenfatning: Region Midtjylland (39) Region Syddanmark (39) Region Nordjylland (39) /0 1/0 1/0 Region Hovedstaden og Region Midtjylland har markant forbedret patienttilfredshed ift (8 hhv. 7 ր) Region Sjælland (39) Region Hovedstaden (39) Ej testet /0 8/0 Region Midt indtager nu 1. pladsen pga. markant forbedret resultat (7ր) 2 Region Syddanmark (45) LP / Region Syddanmark og Region Nordjylland er meget jævnbyrdige i 2013 Region Nordjylland (43) Region Sjælland (45) / / Ingen tilbagegang ց for nogen region ift Region Midtjylland (46) / Region Hovedstaden (46) /

5 LP 2013 Samlet indtryk Region Syddanmark, regionsniveau LP indlagte LP ambulante LP fødende Indlagte (sp. 22: hvad er dit samlede indtryk af din indlæggelse på afdelingen?) Ambulante (sp. 22: Hvad er dit samlede indtryk af dit/dine besøg i ambulatoriet?) Fødende (sp. 33: hvad er din samlede oplevelse af opholdet på sygehuset efter fødslen/kejsersnittet?) Resultat ift. foregående år Placering ift. landsresultat ( + meget ) meget Resultat ift. foregående år Placering ift. landsresultat ( + meget ) meget Resultat ift Placering ift. landsresultat ( + meget ) meget Landsplan ,4% 40,1% 96,2% 37,8% 89,9% 50,3% 3 Region Syddanmark ,6% 39,4% ց 96,5% 34,0% 92,5% 56,0% Landsplan 2012 ց 92,4% 40,7% 96,3% 38,1% 90,1% 49,1% Region Syddanmark ,9% 40,0% 96,9% 35,6% 92,4% 52,2% Region Syddanmark ligger på ligesom sidste år. Ingen signifikant forskel på Region Syddanmarks resultat siden sidste år, tilsvarende uændret på landsplan. Region Syddanmark opfylder ikke kvalitetsmål om 95 % tilfredse patienter Region Syddanmark ligger på ligesom sidste år. Region Syddanmark har et signifikant dårligere resultat end sidste år. Region Syddanmark opfylder kvalitetsmål 1 om 95 % tilfredse patienter På landsplan ingen signifikant ændring siden sidste år. Region Syddanmark ligger ligesom sidste år I forhold til landsplan har RSD en større stigning i andel meget. Ingen signifikant forskel på Region Syddanmarks resultat siden sidste år, tilsvarende uændret på landsplan.

6 LP 2013 dvikling ift. sidste år Region Syddanmark, regionsniveau LP indlagte LP ambulante LP fødende Indlagte Ambulante Fødende fremgang ր/tilbagegangց fremgang ր/tilbagegangց fremgang ր/tilbagegangց Landsplan 2013 (1/0) (3/0) (10/0) Region Syddanmark 2013 (0/0) (0/3)* (0/1) (0/2)* (1/0) 4 Region Syddanmark 2012 (3/0) (5/2)* (0/0) (0/0)* Indlagte Ift. målingen i 2012 år har Region Syddanmark et signifikant dårligere resultat (ց) for 3 spørgsmål : I) Stemningen blandt personalet er god, II) Tillid til rette sygeplejefaglige beh. III) Ikke i tvivl om noget efter udskrivelsen) Ambulante Ift. målingen i 2012 har Region Syddanmark et signifikant dårligere resultat (ց) for 2 spørgsmål : I) Samlet indtryk II) Passende omfang information under besøg Fødende Ift. målingen i 2012 har Region Syddanmark et signifikant bedre resultat for 1 spørgsmål: I) forklaring af resultat af misdannelsesscanning). * pgjort ift. nationale og regionale spørgsmål

7 LP indlagte LP ambulante LP fødende LP 2013 Placering ift. landsresultat Region Syddanmark, regionsniveau Indlagte Ambulante Fødende ver landsgennemsnit På niveau med landsgennemsnit nder landsgennemsnit ver landsgennemsnit På niveau med landsgennemsnit nder landsgennemsnit ver landsgennemsnit På niveau med landsgennem snit nder landsgennemsnit 5 Region Syddanmark Region Syddanmark Region Syddanmark har væsentlig øget andel spørgsmål under landsgennemsnit (nder) (fra 5% til 25%) Region Syddanmark har reduceret andel spørgsmål under landsgennemsnit (nder) (fra 4,4% til 2,5%) Region Syddanmark har tilbagegang i andel spørgsmål med resultat over landsgennemsnittet (ver) de er blevet reduceret til ca. det halve for samtlige patientgrupper

8 LP fødende Placering ift. landsresultat fødende Fødende: Her ligger Region Syddanmark over landsresultat Forberedelsen på fødslen under graviditet er god Forberedelsen på amning under graviditeten er god Får hjælp til pleje af barnet på sygehuset Får hjælp til at amme på sygehuset Der er mulighed for at få ro og hvile på sygehuset Sygehuspersonalet svarer på kvinders spørgsmål efter fødslen Den samlede oplevelse af opholdet på sygehuset efter fødslen er god Tryghed ved at skulle hjem fra sygehuset Ikke i tvivl om amning/ernæring af barn efter udskrivelsen 6 Her ligger Region Syddanmark under landsresultat Mulighed for at få kontakt til en jordemoder under graviditeten er god

9 LP indlagte Placering ift. landsresultat indlagte patienter Indlagte patienter: Her ligger Region Syddanmark over landsresultat Patienten oplever ikke unødig ventetid der forlænger ophold Her ligger Region Syddanmark under landsresultat Patienten er tilstrækkelig informeret om livsstilens betydning for helbredet Afdelingens orientering af praktiserende læge er god Patienten er tryg ved at skulle hjem Den mundtlige information er god Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god

10 LP ambulante Placering ift. landsresultat ambulante patienter Ambulante patienter: Her ligger Region Syddanmark over landsresultat Modtagelsen i ambulatoriet er god Ventetiden fra patienten møde i ambulatoriet til han bliver kaldt ind er acceptabel Her ligger Region Syddanmark under landsresultat Patienten har kontaktperson med særligt ansvar Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen Ambulatoriet samarbejder godt med andre afdelinger/ambulatorier Patienten er tryg ved at skulle hjem Den mundtlige information er god Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god Den mundtlige information er god Det samlede indtryk er godt

11 udskrivelse Mest og mest negative svar LP indlagte LP ambulante LP fødende De mest svar i Region Syddanmark Indlagte patienter (min 93% pos.) Ambulante patienter (min 96% pos) Fødende (min. 95 % pos.) Kontaktperson tager ansvar for forløbet od stemning blandt personale Modtagelsen i afdelingen er god Tillid til at have fået rette behandling Afdelingen informerer godt om ventetid fra indkaldelse til indlæg. od mulighed for at tale med sygeplejerske odt samlet indtryk od stemning blandt personale Modtagelsen i ambulatoriet er god Kontaktperson tager ansvar for forløbet Kompetent personale Tillid til at have fået rette behandling Samlet indtryk Den mundtlige information er god od samlet tilrettelæggelse De mest negative svar i Region Syddanmark od info ifm. planlagt kejsersnit Får rådgivning af sundhedsplejerske Får hjælp ved sygehusbesøg, der er ud over de almindelige besøg Får smertelindring efter kejsersnit Støtte af jordemoder under fødsel Tryg ved at skulle hjem Får svar på spørgsmål ved henv. til sygehus efter udskrivelse od forklaring af nakkefoldscanning Inddragelse i beslutning om planlagt kejsersnit 9 Indlagte & ambulante patienter (min. 25% negative) Modtager information om årsag til ventetid Personalets håndtering af fejl Informeret om livsstilens betydning for helbredet I tvivl om hvem skal kontaktes mellem besøg (ambulante) I tvivl noget efter udskrivelsen (indlagte) Modtager tilstrækkeligt informationsmateriale Patienten har kontaktperson med særligt ansvar Fødende (min. 25% negative) plevet fejl under graviditet/fødsel/efter fødsel (30%) Tvivl om amning/ernæring af barn efter (25%) Har efter fødslen talt m. personalet om fødslen (25%) Hvor dette kan opgøres, tegner helt samme billeder sig på nationalt niveau mht. indlagte og ambulante patienter

12 dvalgte fokuspunkter i relation til Fødeplanen i RSD pgjort for Region Syddanmark LP fødende Spørgsmål Antal respondenter Spørgsmålsnummer 2013 ift LP 2013 Ændring ift Samlet oplevelse af forløb hos praktiserende læge er god Samlet oplevelse af forløb hos jordemoderen under graviditeten er god Samlet oplevelse af fødslen er god Samlet oplevelse af opholdet på sygehuset efter fødslen er god Sp 2. Sp 6. Sp 26 Sp 33. (1022) (1019) (1005) (1019) Forberedelsen på fødslen under graviditeten er god Jordemodercentrets/sygehusets tilbud om fødsels og forældreforberedelse er godt Tryg ved telefonrådgivning fra fødeafdeling, da fødslen går i gang Sp. 11a Sp 8 Sp. 20 (865) (455) (765) + 10 Der er mulighed for ro og hvile på sygehuset Sp. 32 (994) Får hjælp til at pleje barnet på sygehuset Sp. 29 (789) Perioden, fra kvinden har født til udskrivelse, er passende Sp 35. (983) Tryg ved at skulle hjem fra sygehuset Sp. 36 (978) Information om amning under graviditeten er god Får hjælp til at amme på sygehuset Ikke i tvivl om amning/ernæring af barn efter udskrivelse Ved hvad man skal være obs på ift. barns trivsel efter udskrivelse Sp 11b Sp. 28 Sp. 40 Sp. 41 (795) (833) (977) (981) Perioden, fra udskriv til besøg af sundhedsplejerske, er passende Får rådgivning af sundhedsplejerske Informationer fra sundhedspersoner under graviditet stemmer overens Sp. 47 Sp. 48 Sp. 15 (969) (963) (1004)

13 dvalgte fokuspunkter mht. tværsektorielt samarbejde LP indlagte LP ambulante Resultat for Region Syddanmark 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I Sp. 18. Samarbejde ml. afd. og kommunal hjemmepleje/hjemmesygepleje (,IÆ) 28,0% 59,8% 8,1% 4,1% A Sp. 18. Samarbejde ml. amb. og kommunal hjemmepleje/hjemmesygepleje (,IÆ) 24,6% 67,0% 5,4% 3,0% I Sp. 19. Afdelingens orientering af praktiserende læge (,IÆ) 19,0% 67,9% 9,0% 4,1% A Sp. 19. Ambulatoriets orientering af praktiserende læge (,IÆ) 17,3% 70,8% 8,2% 3,7% I Sp. 17. Var tryg ved at skulle hjem (,IÆ) 32,5% 55,6% 9,7% 2,2% 11 A Sp. 17. Var tryg ved at skulle hjem (,IÆ) 30,8% 63,2% 4,9% 1,1% Landsresultat 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I Sp. 18. Samarbejde ml. afd. og kommunal hjemmepleje/hjemmesygepleje (,IÆ) 30,2% 56,3% 8,3% 5,2% A Sp. 18. Samarbejde ml. amb. og kommunal hjemmepleje/hjemmesygepleje (,IÆ) 27,0% 63,6% 6,1% 3,3% I Sp. 19. Afdelingens orientering af praktiserende læge (,IÆ) 22,0% 64,7% 8,9% 4,3% A Sp. 19. Ambulatoriets orientering af praktiserende læge (,IÆ) 20,0% 65,7% 9,5% 4,9% Forkortelse: I = indlagte A = ambulante I Sp. 17. Var tryg ved at skulle hjem (,IÆ) A Sp. 17. Var tryg ved at skulle hjem (,IÆ) 37,7% 36,3% 50,6% 57,5% 9,5% 5,2% 2,2% 1,0% I parentes fremgår: resultat ift. landsgennemsnit ( = over, = gennemsnit, = under) resultat ift. sidste år (Be = bedre, IÆ = Ingen ændring, Då = dårligere) Meget Positive Negative Meget negative

14 Sygehusenes resultater

15 LP 2013 Samlet indtryk regionens sygehuse, organisatorisk niveau Indlagte (sp. 22: hvad er dit samlede indtryk af din indlæggelse på afdelingen?) Ambulante (sp. 22: Hvad er dit samlede indtryk af dit/dine besøg i ambulatoriet?) LP indlagte LP ambulante LP fødende Fødende (sp. 33: hvad er din samlede oplevelse af opholdet på sygehuset efter fødslen/kejsersnittet?) Resultat ift Placering ift. landsresultat Resultat ift Placering ift. landsresultat Resultat ift Placering ift. landsresultat Landsplan Region Syddanmark ց 13 H SHS SVS ց Friklinikken * * SLB ց SVS er faldet fra i LP 2012 til i LP 2013 ændret ift. LP 2012 H er gået fra (Svendborg) og (H) i LP 2012 til et samlet i LP 2013

16 LP 2013 Tryghed ved at skulle hjem fra sygehuset Sygehusniveau Indlagte (sp. 17: var du tryg eller utryg ved at skulle hjem fra afdelingen?) LP indlagte LP ambulante Ambulante (sp. 17: Var du tryg da du tog hjem efter dit/dine besøg i ambulatoriet?) Landsplan 2013 Region Syddanmark H dense &Svendborg H dense H Svendborg H Ærøskøbing Sygehus Lillebælt SLB Kolding SLB Vejle SLB Fredericia SLB Middelfart SLB ive Sygehus Sønderjylland SHS Aabenraa SHS Sønderborg SHS Haderslev SHS Tønder Sydvestjysk Sygehus SVS Esbjerg SVS rindsted SVS Brørup Friklinikken Resultat ift. foregående år Placering ift. landsresultat (+/ ift. 2012) * (+) ( ) ( ) ( ) (tryg+ virkelig tryg) 88,3% 88,1% 87,5% 87,9% 85,2% 81,8% 89,8% 88,9% 90,8% 88,3% 92,1% 90,9% 86,1% 85,0% 88,4% 80,7% 89,0% 88,6% Meget tryg 37,7% 32,5% 31,1% 32,2% 25,7% 12,1% 36,8% 33,3% 37,7% 39,6% 44,6% 31,8% 30,3% 27,8% 32,3% 29,8% 31,6% 31,4% Tryg 50,6% 55,6% 56,4% 55,7% 59,5% 69,7% 53,0% 55,6% 53,1% 48,7% 47,5% 59,1% 55,8% 57,2% 56,1% 50,9% 57,4% 57,2% tryg 9,5% 9,7% 10,5% 10,2% 12,2% 12,1% 8,4% 9,4% 7,2% 9,3% 7,9% 9,1% 10,8% 11,1% 9,4% 14,6% 8,7% 8,9% Meget utryg 2,2% 2,2% 2,1% 1,9% 2,6% 6,1% 1,9% 1,7% 2,0% 2,4% 0,0% 0,0% 3,1% 3,9% 2,1% 4,7% 2,3% 2,5% Resultat ift. foregående år 94,0% 30,8% 63,2% 91,9% 33,2% 58,7% 6,9% 1,2% (+) 94,8% 31,5% 63,3% 4,3% 1,0% ,7% 45,6% 52,1% 1,9% 0,4% ( ) 90,9% 31,8% 59,1% 9,1% 0,0% 94,9% 43,3% 51,6% 3,5% 1,6% Placering ift. landsresultat (+/ ift. 2012) (+) ( ) ( ) ( ) (tryg+ virkelig tryg) 93,8% 93,9% 93,8% 93,9% 100,0% 94,0% 93,6% 94,8% 94,8% 90,0% 92,7% 94,4% 91,0% 94,7% 94,9% 96,6% 94,0% 93,8% Meget tryg 36,3% 30,3% 30,5% 28,2% 39,5% 32,4% 33,4% 33,1% 31,5% 26,4% 41,1% 28,5% 25,2% 28,4% 30,4% 31,2% 30,7% 30,2% Tryg 57,5% 63,6% 63,3% 65,7% 60,5% 61,6% 60,2% 61,7% 63,3% 63,6% 51,6% 65,9% 65,8% 66,3% 64,5% 65,4% 63,3% 63,6% tryg 5,2% 4,9% 5,1% 5,2% 4,5% 0,0% 5,1% 5,4% 4,2% 4,5% 9,4% 5,7% 4,6% 6,8% 4,4% 4,4% 2,6% 4,6% 4,7% Meget utryg 1,0% 1,1% 1,0% 1,0% 1,6% 0,0% 0,9% 1,0% 0,9% 0,7% 0,6% 1,6% 1,1% 2,2% 0,9% 0,7% 0,8% 1,4% 1,5% 14

17 LP 2013 Samarbejde med kommunal hjemmepleje/hjemmesygepleje Sygehusniveau Indlagte (sp. 18: hvordan vurderer du, at afdelingen og den kommunale hjemmepleje/hjemmesygepleje har samarbejdet om din udskrivelse?) Resultat ift. foregående år Placering ift. landsresultat (+/ ift. 2012) (godt+ virkelig godt) Virkelig godt odt Dårligt Virkelig dårligt Resultat ift. foregående år Ambulante (sp. 18: hvordan vurderer du, at ambulatoriet og den kommunale hjemmepleje/hjemmesygepleje har samarbejdet om dit undersøgelses/behandlingsforløb?) Placering ift. landsresultat (+/ ift. 2012) (godt+ virkelig godt) Virkelig godt LP indlagte LP ambulante odt Dårligt Virkelig dårligt Landsplan ,5% 30,2% 56,3% 8,3% 5,2% 90,6% 27,0% 63,6% 6,1% 3,3% Region Syddanmark 87,8% 28,0% 59,8% 8,1% 4,1% 91,6% 24,6% 67,0% 5,4% 3,0% H dense &Svendborg (+) 87,5% 27,1% 60,4% 8,7% 3,8% ( ) 89,6% 21,7% 67,9% 6,4% 4,0% H dense ր (+) 87,9% 29,4% 58,5% 8,2% 3,9% ( ) 89,7% 21,7% 68,0% 6,1% 4,2% H Svendborg ( ) 85,1% 18,1% 67,0% 11,5% 3,3% (+) 89,1% 21,7% 67,4% 8,4% 2,4% H Ærøskøbing * 95,5% 18,2% 77,3% 0,0% 4,5% * 100,0% 33,3% 66,7% 0,0% 0,0% Sygehus Lillebælt 85,6% 29,1% 56,5% 9,5% 4,9% 93,8% 28,2% 65,6% 4,4% 1,8% SLB Kolding 86,2% 27,8% 58,4% 8,9% 4,9% 91,9% 24,9% 67,0% 6,8% 1,3% SLB Vejle ( ) 85,2% 31,5% 53,7% 9,5% 5,3% (+) 94,1% 32,3% 61,8% 4,1% 1,7% SLB Fredericia 81,7% 24,7% 57,0% 14,0% 4,2% 94,0% 24,6% 69,4% 2,8% 3,3% SLB Middelfart 94,3% 31,4% 62,9% 1,4% 4,3% 98,1% 17,2% 80,9% 0,6% 1,3% SLB ive * 100,0% 40,0% 60,0% 0,0% 0,0% 94,7% 33,5% 61,2% 3,9% 1,3% Sygehus Sønderjylland ( ) 90,5% 30,1% 60,4% 6,5% 3,0% 91,3% 26,4% 64,9% 5,8% 2,9% SHS Aabenraa 84,1% 27,9% 56,2% 11,0% 4,8% 87,6% 22,0% 65,6% 7,1% 5,2% SHS Sønderborg (+) 96,0% 33,7% 62,3% 2,7% 1,3% 91,9% 27,3% 64,6% 5,1% 3,0% SHS Haderslev 88,0% 23,1% 64,9% 7,6% 4,4% 91,6% 25,7% 65,9% 7,6% 0,7% SHS Tønder 97,2% 30,5% 66,7% 2,8% 0,0% Sydvestjysk Sygehus 89,1% 26,3% 62,8% 6,0% 4,9% 94,2% 25,3% 68,9% 3,6% 2,2% SVS Esbjerg 89,4% 26,3% 63,1% 5,2% 5,5% 94,1% 26,0% 68,1% 3,8% 2,1% SVS rindsted 87,0% 26,6% 60,4% 13,0% 0,0% 94,4% 16,2% 78,2% 2,4% 3,1% SVS Brørup ,0% 40,0% 55,0% 2,5% 2,5% Friklinikken * * 100,0% 40,0% 60,0% 0,0% 0,0% 95,1% 33,1% 62,0% 3,3% 1,6% 15

18 LP 2013 rientering af praktiserende læge, Sygehusniveau Resultat ift. foregående år Indlagte (sp. 19: hvordan vurderer du, at afdelingen har orienteret din praktiserende læge om dit behandlingsforløb?) Placering ift. landsresultat (+/ ift. 2012) (godt+ virkelig godt) Virkelig godt odt Dårligt Virkelig dårligt Resultat ift. foregående år Ambulante (sp. 19: hvordan vurderer du, at ambulatoriet har orienteret din praktiserende læge om dit undersøgelses/behandlingsforløb?) Placering ift. landsresultat (+/ ift. 2012) (godt+ virkelig godt) Virkelig godt LP indlagte LP ambulante odt Dårligt Virkelig dårligt Landsplan ,7% 22,0% 64,7% 8,9% 4,3% 85,7% 20,0% 65,7% 9,5% 4,9% Region Syddanmark ( ) 86,9% 19,0% 67,9% 9,0% 4,1% ( ) 88,1% 17,3% 70,8% 8,2% 3,7% H dense &Svendborg 86,7% 18,3% 68,4% 9,1% 4,1% 87,7% 16,4% 71,3% 8,2% 4,1% H dense 85,9% 19,3% 66,6% 9,7% 4,5% 87,2% 16,3% 70,9% 8,4% 4,4% H Svendborg 90,5% 14,2% 76,3% 6,9% 2,6% ( ) 90,7% 17,2% 73,5% 6,9% 2,4% H Ærøskøbing * 90,4% 19,0% 71,4% 9,5% 0,0% 100,0% 23,1% 76,9% 0,0% 0,0% Sygehus Lillebælt 88,0% 19,9% 68,1% 8,8% 3,3% ( ) 87,9% 18,1% 69,8% 8,9% 3,3% SLB Kolding 87,9% 17,7% 70,2% 8,1% 4,0% 84,6% 17,0% 67,6% 10,7% 4,7% SLB Vejle 86,7% 20,3% 66,4% 10,2% 3,1% ( ) 89,8% 19,3% 70,5% 7,6% 2,5% SLB Fredericia 89,2% 20,4% 68,8% 8,0% 2,8% 87,0% 15,3% 71,7% 10,6% 2,4% SLB Middelfart 95,9% 30,1% 65,8% 2,7% 1,4% 85,9% 18,1% 67,8% 8,9% 5,2% SLB ive ( ) 92,8% 35,7% 57,1% 7,1% 0,0% 92,5% 27,3% 65,2% 3,9% 3,5% Sygehus Sønderjylland 86,2% 20,3% 65,9% 9,0% 4,7% 88,8% 18,7% 70,1% 7,8% 3,4% SHS Aabenraa 83,8% 23,4% 60,4% 11,4% 4,8% 85,2% 13,7% 71,5% 9,4% 5,4% SHS Sønderborg 87,7% 19,7% 68,0% 7,8% 4,5% 88,3% 18,9% 69,4% 8,3% 3,4% SHS Haderslev ( ) 87,6% 14,5% 73,1% 7,0% 5,5% ( ) 91,4% 21,0% 70,4% 6,0% 2,6% SHS Tønder 95,3% 19,2% 76,1% 3,8% 0,8% Sydvestjysk Sygehus 86,0% 18,0% 68,0% 9,0% 5,0% 88,5% 16,5% 72,0% 7,9% 3,6% SVS Esbjerg 85,5% 17,6% 67,9% 9,5% 5,0% 87,6% 16,3% 71,3% 8,6% 3,9% SVS rindsted 90,2% 21,7% 68,5% 5,4% 4,4% 93,6% 15,8% 77,8% 3,8% 2,6% SVS Brørup ,5% 29,6% 67,9% 2,5% 0,0% Friklinikken ( ) 92,8% 35,7% 57,1% 7,1% 0,0% 93,7% 27,5% 66,2% 3,1% 3,1% 16

19 Sammenfatning Region Syddanmarks resultat fødende Patienttilfredsheden blandt fødende kvinder i Region Syddanmark: Fødende er generelt mere tilfredse end både indlagte og ambulante patienter Fødende er generelt mere meget tilfredse end både indlagte og ambulante patienter Stabilt resultat for Region Syddanmark ift. eget resultat i 2012 Region Syddanmark er på mange fronter førende i Danmark (), bl.a.: Amning: Forberedelse på amning under graviditet Hjælp til amning på sygehus Ikke tvivl om amning/ernæring efter udskrivelse Tryghed ved at skulle hjem fra sygehus 17 Region Syddanmarks patienter er mindre tilfredse end landsgennemsnittet () mht. Mulighed for kontakt til jordemoder under graviditet 2 regioner har markant forbedret resultat ift. eget resultat i 2012 Ingen regioner har tilbagegang ift. eget resultat i 2012 Region Syddanmark går fra over () til på () landsgennemsnit mht. bl.a. Samlet oplevelse af forløb hos praktiserende læge er god Samlet oplevelse af forløb hos jordemoderen under graviditeten er god Samlet oplevelse af fødslen er god

LUP 2013 resultater For LUP indlagte, LUP ambulante, LUP fødende

LUP 2013 resultater For LUP indlagte, LUP ambulante, LUP fødende Sundhedssamordningsudvalget.4.4 LP resultater For LP indlagte, LP ambulante, LP fødende Fortroligt indtil offentliggørelsen i uge 8 4 844 LP Samlet indtryk Region Syddanmark, regionsniveau LP indlagte

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen (Hvidovre) Amager og Hvidovre Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 819 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014. 55 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen OUH Odense og Svendborg Spørgeskemaet er udsendt til 1106 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2015. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Afrapportering af LUP Somatik 2013

Afrapportering af LUP Somatik 2013 Dato: 1. maj 2014 Brevid: 2290302 Afrapportering af LUP Somatik 2013 Den Landsdækkende Undersøgelse (LUP) 2013 blev offentliggjort den 28. april 2014. Svarprocenten på landsplan er 59 %. Undersøgelsen

Læs mere

Resultater for LUP 2013

Resultater for LUP 2013 Aarhus Universitetshospital Administrationen Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 auh@rm.dk www.auh.dk Resultater for LUP 2013 18. marts 2014 modtog AUH resultaterne for den Landsdækkende

Læs mere

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016 LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser 2015 Offentliggøres 16.marts 2016 Om LUP 2015 Undersøgelser i LUP 2015 Planlagt ambulante patienter Planlagt indlagte patienter Akut indlagte patienter

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013.

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 61 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Undersøgelsen er blandt 998 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 64 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Sjælland 2013

Patienters oplevelser i Region Sjælland 2013 Patienters oplevelser i Region Sjælland 2013 Spørgeskemaundersøgelse blandt 9.868 indlagte og 25.682 ambulante patienter Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerunderinddragelse på vegne af Region

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 154 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 163 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 79 % af disse

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Bemærk kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående svar. Anvisningerne:

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 51 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 214 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 67 % af disse

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Undersøgelsen er blandt 449 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

LUP fødende 2012. Præsentation af resultater for Region Syddanmark 19-04-2013

LUP fødende 2012. Præsentation af resultater for Region Syddanmark 19-04-2013 2012 Præsentation af resultater for Region Syddanmark 1 - Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser for fødende () - Ny viden - er den første landsdækkende undersøgelse af sin art - Fødende kvinders

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Undersøgelsen er blandt 410 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede

Læs mere

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 58 % af disse svarede

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Procent Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 2016. Resultaterne fra LUP somatik 2016 er offentliggjort i uge 11,

Læs mere

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 72 % af disse svarede

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 5.533 kvinder, der har født 204 LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2014 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf14/vejledning

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Spørgeskemaet er udsendt til 185 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2010. 68 % af disse svarede

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012. NOTAT Dato: 09. maj 2012 Sagsnummer: Initialer: mha Afrapportering af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Denne rapport citeres således: Enheden for Brugerundersøgelser: Patienters oplevelser i Region Sjælland 2011, København 2012.

Denne rapport citeres således: Enheden for Brugerundersøgelser: Patienters oplevelser i Region Sjælland 2011, København 2012. Patienters oplevelser i Region Sjælland 2 Spørgeskemaundersøgelse blandt 25.9 ambulante og 9.2 indlagte patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland Enheden for Brugerundersøgelser,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>>

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>> Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Baggrundsspørgsmål Har du født tidligere? på GRAVIDITETEN Hvis ja, bedes du besvare spørgsmålene i spørgeskemaet ud fra dine oplevelser med din seneste

Læs mere

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015.

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015. LUP somatik 015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 015. Resultaterne fra LUP somatik 015 er offentliggjort i uge 11 016. LUP somatik er opdelt i tre undersøgelser for henholdsvis

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Spørgeskemaundersøgelse 68.723 indlagte og 167.538 ambulante patienter Den Landsdækkende ndersøgelse af Patientoplevelser 2013 darbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent Søren From Knudsen

Læs mere

13. januar 2012, LUP workshop, DSKS. Hvordan arbejder vi med LUP på Sygehus Lillebælt? - på sygehusniveau

13. januar 2012, LUP workshop, DSKS. Hvordan arbejder vi med LUP på Sygehus Lillebælt? - på sygehusniveau 13. januar 2012, LUP workshop, DSKS Hvordan arbejder vi med LUP på Sygehus Lillebælt? - på sygehusniveau Sygehus Lillebælt Kolding Sygehus akutsygehus + traumer, mor-barn center Vejle Sygehus akutsygehus,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Dagafsnit Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse blandt 9.500 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på

Læs mere

LUP Fødende Partnere

LUP Fødende Partnere Fødeafdelingen Hospitalsenheden Vest Eventuelle partnere til de kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014, har haft mulighed for at besvare et spørgeskema om partnerens

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på M12 - Mave-tarm amb. Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet Kvalitet Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2012

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2012 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2012 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden Enheden

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt indlagte og ambulante patienter

Spørgeskemaundersøgelse blandt indlagte og ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 20 Spørgeskemaundersøgelse blandt 22.347 indlagte og 4.348 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden Enheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium, Herning Medicinsk Afdeling (Herning/Ringkøbing) Hospitalsenheden

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende undersøgelse af ambulante patienters oplevelser. til Regionsrådets møde den 22.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende undersøgelse af ambulante patienters oplevelser. til Regionsrådets møde den 22. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende undersøgelse af ambulante patienters oplevelser Bilag til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008 Punkt nr. 13 Regionsrådet Orientering om landsdækkende

Læs mere

Fotograf: Klaus Sletting

Fotograf: Klaus Sletting Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 20 Spørgeskemaundersøgelse blandt 22.347 indlagte og 4.348 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden Enheden

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik søvn Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på D4 ONKOLOGISK AFD. D Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark

Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark Planlagt indlagte patienters oplevelser: Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (506) Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (514) 4,09 4,02 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Z-SÅR PLASTIKKIRURGISK AFD. Z Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Bedre patientoplevelser hvordan?

Bedre patientoplevelser hvordan? Bedre patientoplevelser hvordan? Effekten af forbedringsinitiativer på baggrund af LUP Januar 20 www.centerforkvalitet.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Metode 2 Afdelingernes indsatsområder 2 Gode eksempler

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Plastikkirurgisk Ambulatorium Organkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.236 indlagte og 28.309 ambulante patienter. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland

Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.236 indlagte og 28.309 ambulante patienter. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland Patienters oplevelser i Region Sjælland 2010 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.236 indlagte og 28.309 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland Enheden

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere