Karakterers betydning for frafald på pædagoguddannelsen. Delanalyse 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Karakterers betydning for frafald på pædagoguddannelsen. Delanalyse 4"

Transkript

1 Karakterers betydning for frafald på pædagoguddannelsen Delanalyse 4 5 EVA FØLGER PÆDAGOGUDDANNELSEN

2

3 Karakterers betydning for frafald på pædagoguddannelsen Delanalyse

4 Karakterers betydning for frafald på pædagoguddannelsen 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: ISBN (www) Foto: Søren Svendsen

5 Indhold 1 Resumé Baggrund og formål Resultater Om datagrundlaget 6 2 Indledning 7 3 Karakterer og succes på pædagoguddannelsen Ingen signifikant sammenhæng mellem karaktergennemsnit og frafald Studerende fra STX med højere karakterer har mindre frafald Frafaldssandsynligheden er mindre blandt studerende, der blev optaget på deres førsteprioritet Meget lille forskel på frafaldssandsynlighed mellem kvote 1 og kvote 2 12 Appendiks Appendiks A: Metode 13 Appendiks B: Supplerende tabeller 14

6

7 1 Resumé 1.1 Baggrund og formål Pædagoguddannelsen er Danmarks største uddannelse med 26 lokale udbud og et årligt optag på over studerende. 1. august 2014 startede de første studerende på den nye pædagoguddannelse. De færdiguddannede pædagoger forventes at spille en vigtig rolle i forbindelse med bestræbelserne på at bryde negativ social arv og sikre alle børn og voksne mulighed for et godt liv. 1 Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) følger udrulningen af den nye uddannelse i årlige delprojekter, frem til de første studerende dimitterer i Formålet er at levere et videnindspark, der understøtter institutionernes implementering af pædagoguddannelsen og bidrager til, at kursen kan efterprøves og justeres undervejs. Som på andre videregående uddannelser er karaktergennemsnittet det afgørende kriterium for optagelse via kvote 1. Derfor sætter dette notat fokus på gymnasiale karakterers betydning for, om de studerende falder fra pædagoguddannelsen. For at nuancere forståelsen af de gymnasiale karakterers betydning brydes analyserne endvidere op i forskellige delanalyser, hvor karakterers betydning undersøges med hensyn til studerende med forskellige typer af gymnasial uddannelse og studerende, der er blevet optaget på forskellige prioriteter. Endelig berører notatet kort forskellen mellem kvote 1 og kvote Resultater Registerundersøgelsen viser helt overordnet, at der ikke er en signifikant sammenhæng mellem gymnasialt karaktergennemsnit og frafald på pædagoguddannelsen, når vi kigger på sammenhængen aggregeret. Groft sagt er sandsynligheden for, at en studerende falder fra, den samme, uanset om vedkommende kom ind med et karaktergennemsnit fra gymnasiet på 2, 7 eller 12. Dermed er det nuværende system, hvor man optager på baggrund af karaktergennemsnit, ikke med til at mindske frafaldet på pædagoguddannelsen. Der kan dog være andre grunde til at bibeholde optagelse på grundlag af karakterer, fx et ønske om at have et højt fagligt niveau, et behov for en omkostningseffektiv fordeling af studiepladser, retfærdighedshensyn mv. Karakterer har ikke samme betydning for frafald for studerende med STX og HF Generelt spiller den gymnasiale baggrund ikke en rolle med hensyn til de studerendes frafaldssandsynlighed. Det er kun i forbindelse med studerende fra STX, at vi kan observere en signifikant sammenhæng, hvor den gennemsnitlige frafaldssandsynlighed falder, jo højere karaktergennemsnittet er. Sandsynligheden for, at studerende med STX med et karaktergennemsnit på 2 falder fra, er 9 %, mens den er 5 % for en studerende med karaktergennemsnit på 12. Der er dog tale om et relativt lille fald i frafaldssandsynlighed, og der er samtidig meget få studerende (ca. 2-3 %), der optages på pædagoguddannelsen med et karaktergennemsnit på Studerende med pædagoguddannelsen som andenprioritet falder i højere grad fra Ikke overraskende er frafaldssandsynligheden større blandt studerende, der havde pædagoguddannelsen som andenprioritet eller lavere, da de søgte ind, hvis vi sammenligner med studerende, der havde pædagoguddannelsen som deres førsteprioritet. Mens frafaldssandsynligheden er stabil omkring de 10 % uanset karaktergennemsnit for studerende med pædagoguddannelsen som førsteprioritet, stiger frafaldssandsynligheden til over 40 % for studerende, der kom ind på pæ- 1 Karakterers betydning for frafald på pædagoguddannelsen 5

8 dagoguddannelsen som andenprioritet eller lavere og med et snit over 10. Frafaldssandsynligheden for studerende, der er optaget på pædagoguddannelsen som deres andenprioritet eller lavere, er altså generelt væsentligt større for dem, som har høje gymnasiale karakterer. Meget lille forskel på frafaldssandsynlighed mellem kvote 1 og kvote 2 Helt overordnet set er sandsynligheden for frafald større blandt studerende, der er optaget via kvote 2, end blandt studerende, der er optaget via kvote 1. Der er dog tale om en relativt lille forskel på blot 1 procentpoint. Dette er interessant, da en stor andel af de studerende på pædagoguddannelsen optages via kvote Om datagrundlaget Datagrundlaget for undersøgelsen udgøres af registerdata fra Danmarks Statistik. Analyserne er baseret på en bruttopopulation på studerende, der omfatter alle studerende, der i perioden er startet på pædagoguddannelsen. En stor andel af de optagne optages dog ikke på baggrund af en gymnasial uddannelse og har derfor ikke et gymnasialt karaktergennemsnit. I hovedparten af analyserne indgår således kun de studerende i bruttopopulationen, der har et gymnasialt karaktergennemsnit. Karakterers betydning for frafald på pædagoguddannelsen 6

9 2 Indledning Pædagoguddannelsen er Danmarks største uddannelse med 26 lokale udbud og et årligt optag på over studerende. 1. august 2014 startede de første studerende på den nye pædagoguddannelse. De færdiguddannede pædagoger forventes at spille en vigtig rolle i forbindelse med bestræbelserne på at bryde negativ social arv og sikre alle mulighed for et godt liv. 2 EVA ønsker derfor at følge udrulningen af den nye uddannelse og undersøge, om intentionerne med den nye uddannelse realiseres. EVA følger den nye pædagoguddannelse i årlige delprojekter, frem til de første studerende dimitterer i Formålet er at levere et videnindspark, der understøtter institutionernes implementering af pædagoguddannelsen og bidrager til, at kursen kan efterprøves og justeres undervejs. Projektets samlede resultater forventes ligeledes at kunne anvendes i forbindelse med den overordnede evaluering af den nye pædagoguddannelse, som planlægges gennemført i Den nye uddannelse Den nye uddannelse blev etableret på baggrund af en evaluering af pædagoguddannelsen efter 2006-reformen 3 og anbefalinger fra følgegruppen for pædagoguddannelsen 4. Målet med den nye uddannelse er at skabe højere faglighed og kvalitet, styrke dimittendernes handlekompetencer og tværprofessionelle kompetencer, skabe bedre sammenhæng med praksis og opnå en øget specialisering med en højere grad af arbejdsmarkedsrelevans. Derudover har der været et ønske om at bidrage til at skabe øget respekt og anseelse med hensyn til pædagogfaget. Ifølge lovbemærkningerne og Uddannelses- og Forskningsministeriets pressemeddelelse er den nye uddannelse således kendetegnet ved: 5 At være mere intensiv og stille skærpede krav til de studerende At der er introduceret nye undervisningsemner og perspektiver, som ikke tidligere har været en del af uddannelsen, fx køn og børneperspektiver, og at der er formuleret fælles kompetencemål At være modulopbygget og ved, at der er indført et tværprofessionelt element At have et øget antal praktikforløb med fælles kompetencemål, et tydeligere formål med studiedagene, som indgår i praktikforløbene, og ved, at et-tre praktikforløb afsluttes med en prøve, der bedømmes af den eksterne praktikvejleder og en underviser At uddannelsen efter det første studieår deler sig i tre specialiseringer: dagtilbudspædagogik, skole- og fritidspædagogik samt social- og specialpædagogik. Tre ud af de fire praktikforløb indgår som en del af specialiseringen. Fokus i analyserne i 2016 I 2016 offentliggør vi en række notater, som overordnet sætter fokus på den studerende på pædagoguddannelsen. De fire notater sætter fokus på følgende undersøgelsesspørgsmål: 1 Hvordan vurderer studerende og undervisere den nye uddannelse med hensyn til forskellige kvalitetsparametre? 2 Hvordan har udviklingen været med hensyn til studenterpopulationen på pædagoguddannelsen i perioden ? 3 Hvor motiverede er de nyoptagne pædagogstuderende? 4 Hvad er betydningen af gymnasiale karakterer for frafald på pædagoguddannelsen? Evaluering af pædagoguddannelsen, Rambøll, En styrket pædagoguddannelse anbefalinger fra Følgegruppen for pædagoguddannelsen, og Karakterers betydning for frafald på pædagoguddannelsen 7

10 Dette notat sætter fokus på undersøgelsesspørgsmål 4. Helt konkret ser vi nærmere på, hvilken betydning karaktergennemsnit har for sandsynligheden for, at en studerende falder fra inden for det første år, både generelt og opdelt på henholdsvis gymnasial baggrund og prioritet. Endelig berøres betydningen af at være optaget via henholdsvis kvote 1 og kvote 2 med hensyn til frafald. Datagrundlaget Datagrundlaget for undersøgelsen udgøres af registerdata fra Danmarks Statistik. Analyserne er baseret på en bruttopopulation på studerende, der omfatter alle studerende, der i perioden er startet på pædagoguddannelsen. En stor andel af de optagne optages dog ikke på baggrund af en gymnasial uddannelse og har derfor ikke et gymnasialt karaktergennemsnit. I hovedparten af analyserne indgår således kun de studerende i bruttopopulationen, der har et gymnasialt karaktergennemsnit. Projektorganisering Analysen er gennemført af en projektgruppe på EVA bestående af specialkonsulent Dina Celia Madsen (projektleder), specialkonsulent Bjarke Tarpgaard Hartkopf, evalueringskonsulent Fie Reeder og evalueringsmedarbejde Lars Dyrby Andersen. Karakterers betydning for frafald på pædagoguddannelsen 8

11 Frafaldssandsynlighed 3 Karakterer og succes på pædagoguddannelsen 3.1 Ingen signifikant sammenhæng mellem karaktergennemsnit og frafald Der er ikke en signifikant sammenhæng mellem gymnasialt karaktergennemsnit og frafald på pædagoguddannelsen, når vi kigger på sammenhængen aggregeret. Dermed adskiller tendensen på pædagoguddannelsen sig fra det, vi kender fra universiteterne, hvor studerende med højere gymnasialt karaktergennemsnit i mindre grad falder fra. Som det fremgår af figur 1, er der dog en svag tendens i den modsatte retning nemlig at studerende med høje karakterer i højere grad falder mere fra end studerende med lave karakterer. Sammenhængen er dog ikke statistisk signifikant, og det er derfor usikkert, om der er tale om en systematisk sammenhæng eller tilfældigheder. Resultatet betyder, at optag på grundlag af gymnasiale karakterer ikke medvirker til at mindske frafaldet. Der kan dog være andre grunde til at bibeholde optagelse på grundlag af karakterer, fx et ønske om at have et højt fagligt niveau, et behov for en omkostningseffektiv fordeling af studiepladser, retfærdighedshensyn mv. Figur 1 Sammenhæng mellem karakterer og førsteårsfrafald på pædagoguddannelsen, %. 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Karaktergennemsnit Alle Kilde: EVA på baggrund af Danmarks Statistik. Note: Karaktergennemsnit på er udeladt, da de ikke forekommer i datasættet. N = Studerende fra STX med højere karakterer har mindre frafald Opdeler vi de optagne på pædagoguddannelsen efter gymnasial baggrund, er der en signifikant negativ sammenhæng mellem karaktergennemsnit og frafald inden for det første år for studerende fra STX. Der er dog ikke tale om en meget stærk sammenhæng. Figur 2 viser, at frafaldssandsynligheden for studerende med et karaktergennemsnit på 2 estimeres til 9 %. I den anden ende af skalaen estimeres frafaldssandsynligheden for studerende med et karaktergennemsnit på 12 til 5 %. Således falder sandsynligheden for frafald sammen med de pædagogstuderendes karaktergennemsnit fra en gymnasial uddannelse på STX. Ud over at der er tale om et relativt lille Karakterers betydning for frafald på pædagoguddannelsen 9

12 Frafaldssandsynlighed fald i frafaldssandsynligheden, er der samtidig meget få studerende (ca. 2-3 %), der optages på pædagoguddannelsen med et karaktergennemsnit på Det er ikke muligt at opnå statistisk signifikante estimater for de øvrige gymnasiale uddannelser (HF, HHX og HTX). Selvom figur 2 viser en lille opadgående tendens blandt studerende fra HF, kan vi ikke udtale os om, hvorvidt der er tale om en systematisk sammenhæng, eller om det kan være udtryk for tilfældigheder. Det samme gælder for studerende med HHX og HTX som gymnasial baggrund her er der dog ligesom for studerende med STX-baggrund tendens til en negativ sammenhæng. Figur 2 Sammenhæng mellem karakterer og førsteårsfrafald på pædagoguddannelsen, fordelt på ungdomsuddannelsestype, %. 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Karaktergennemsnit STX HF HHX HTX Kilde: EVA på baggrund af Danmarks Statistik. Note: Karaktergennemsnit på er udeladt, da de ikke forekommer i datasættet. N = (STX), (HF), (HHX) og 390 (HTX). 3.3 Frafaldssandsynligheden er mindre blandt studerende, der blev optaget på deres førsteprioritet Opdeler vi de studerende efter, hvor højt de prioriterede pædagoguddannelsen, da søgte om optagelse, danner der sig et klart mønster. Langt hovedparten af de studerende (91 %) havde pædagoguddannelsen som førsteprioritet. For denne gruppe er det, i tråd med den generelle tendens, ikke muligt at identificere en sammenhæng mellem gymnasialt karaktergennemsnit og frafald. Studerende, der ikke havde pædagoguddannelsen som førsteprioritet, dvs. studerende med uddannelsen som andenprioritet eller lavere, har generelt en lidt større sandsynlighed for at falde fra, og frafaldssandsynligheden stiger med karaktergennemsnittet, jf. figur 3. Igen er det vigtigt at holde sig for øje, at der er meget få studerende, der kommer ind på pædagoguddannelsen med et gymnasialt karaktergennemsnit på 9-12, og at langt hovedparten af disse må formodes at have søgt ind på en uddannelse med et meget højt adgangsgennemsnit som førsteprioritet. 6 6 De kan dog også være blevet afvist på uddannelser, hvor der udelukkende er kvote 2-optag. Karakterers betydning for frafald på pædagoguddannelsen 10

13 Frafaldssandsynlighed Frafaldssandsynlighed Figur 3 Sammenhæng mellem karakterer og førsteårsfrafald blandt studerende på pædagoguddannelsen, fordelt på prioritet 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Karaktergennemsnit Førsteprioritet Andenprioritet eller lavere Kilde: EVA på baggrund af Danmarks Statistik. Note: Karaktergennemsnit på er udeladt, da de ikke forekommer i datasættet. N = (førsteprioritet) og (andenprioritet eller lavere). Opdeler vi på gymnasial baggrund og prioritet, viser analysen, at den store frafaldssandsynlighed for studerende med høje karakterer, der har haft pædagoguddannelsen som deres andenprioritet eller lavere, hovedsageligt forekommer hos studerende med STX som gymnasial baggrund. For studerende, der er kommet ind på deres førsteprioritet, svarer sammenhængen mellem karakterer og frafald til den generelle sammenhæng. Figur 4 Sammenhæng mellem karakterer og førsteårsfrafald blandt studerende på pædagoguddannelsen, fordelt på ungdomsuddannelse og prioritet 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Karaktergennemsnit STX, Førsteprioritet STX, Andenprioritet eller lavere HF, Førsteprioritet HF, Andenprioritet eller lavere Kilde: EVA på baggrund af Danmarks Statistik. Note: Karaktergennemsnit på er udeladt, da de ikke forekommer i datasættet. N = og 619 (førsteprioritet og andenprioritet eller lavere, STX) og og 422 (førsteprioritet og andenprioritet eller lavere, HF). Karakterers betydning for frafald på pædagoguddannelsen 11

14 3.4 Meget lille forskel på frafaldssandsynlighed mellem kvote 1 og kvote 2 Helt overordnet er sandsynligheden for frafald større blandt studerende, der er optaget via kvote 2, end blandt studerende fra kvote 1. Der er dog tale om en relativt lille forskel på blot 1 procentpoint. Dette er interessant, da en stor andel af de studerende på pædagoguddannelsen optages via kvote 2. Opdeler vi på gymnasial baggrund, ændrer billedet sig en smule. Som det fremgår af figur 5, er der en signifikant større sandsynlighed for, at studerende med HF som uddannelsesbaggrund falder fra. Omvendt er der en mindre frafaldssandsynlighed blandt studerende med STX-baggrund, der har søgt ind via kvote 2. Det skal dog bemærkes, at der er tale om relativt små grupper af studerende fra både STX og HF, der søger ind på pædagoguddannelsen via kvote 2. Figur 5 Frafaldsprocenten for studerende optaget via kvote 1 eller kvote 2, fordelt på ungdomsuddannelse, % Alle 9 % 10 % HF 10 % 16 % STX 5 % 7 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Kvote 1 Kvote 2 Kilde: EVA på baggrund af Danmarks Statistik. Note: Karaktergennemsnit på er udeladt, da de ikke forekommer i datasættet. N = og 576 (STX, kvote 1 og kvote 2) og og 508 (HF, kvote 1 og kvote 2). Karakterers betydning for frafald på pædagoguddannelsen 12

15 Appendiks A Metode Notatet bygger på tidligere EVA-rapporter og notater om karakterers betydning for studerendes succes på universiteterne. Den primære analysemetode i dette notat er logistisk regression. Derudover er der taget højde for den datamæssige udfordring i, at studerende på samme uddannelse kan forventes at være forholdsvis ens med hensyn til de outcomes, der søges belyst, som følge af den selektion, der har ledt dem til samme uddannelse, som følge af, at de går på samme uddannelse, og som følge af uddannelsens indhold og tilrettelæggelse, mødet med de samme undervisere og med hinanden osv. Dette kan medføre problemer med autokorrelation, hvilket er et brud med forudsætningerne for logistisk regression. Der tages højde for dette ved at anvende klyngerobuste standardfejl. Analyserne er også gennemført med inddragelse af dummyvariable for hver uddannelsesinstitution i de anvendte statistiske modeller, hvilket er en anden måde at håndtere udfordringen på. Dette medfører ikke væsentlige ændringer i resultaterne. For nærmere diskussion af udfordringen med autokorrelation henvises til metodeappendikset til rapporten Gymnasiekarakterers betydning for succes på videregående uddannelser, EVA, Karakterers betydning for frafald på pædagoguddannelsen 13

16 Appendiks B Supplerende tabeller Tabel 1 Estimatoversigt Karaktergennemsnit Karaktergennemsnit, kvadreret N Alle -0,147 0, STX 0,089* HF -0,080 0, HHX -0, HTX -0, Førsteprioritet, alle -0, Førsteprioritet, STX -0,089* Førsteprioritet, HF 0, Andenprioritet eller lavere, alle -0,481 0,051* Andenprioritet eller lavere, STX -0,578 0,063* 619 Andenprioritet eller lavere, HF 0, Note: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001. Alle tre niveauer er medtaget i analysen, men her specificeres udelukkende niveauet af signifikans. ** Estimaterne stammer fra en simpel logistisk regression med frafald som binær afhængig variabel. Karakterers betydning for frafald på pædagoguddannelsen 14

17 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Østbanegade 55, København Ø T E H Danmarks Evalueringsinstitut udforsker og udvikler kvaliteten af dagtilbud for børn, skoler og uddannelser. Vi leverer viden, der bruges på alle niveauer fra institutioner og skoler til kommuner og ministerier. Læs mere om EVA på vores hjemmeside, Her kan du også downloade alle EVA s udgivelser trykte eksemplarer kan bestilles via en boghandler.

Pædagogstuderendes motivation ved studiestart. Delanalyse 3

Pædagogstuderendes motivation ved studiestart. Delanalyse 3 Pædagogstuderendes motivation ved studiestart Delanalyse 3 4 EVA FØLGER PÆDAGOGUDDANNELSEN Pædagogstuderendes motivation ved studiestart Delanalyse 3 2016 Pædagogstuderendes motivation ved studiestart

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på universiteterne

Fordelingen af det stigende optag på universiteterne Fordelingen af det stigende optag på universiteterne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de otte universiteter UNIVERSITETERNE Fordelingen af det stigende optag på universiteterne

Læs mere

Vurderinger af kvaliteten på den nye pædagoguddannelse. Delanalyse 1

Vurderinger af kvaliteten på den nye pædagoguddannelse. Delanalyse 1 Vurderinger af kvaliteten på den nye pædagoguddannelse Delanalyse 1 2 EVA FØLGER PÆDAGOGUDDANNELSEN Vurderinger af kvaliteten på den nye pædagoguddannelse Delanalyse 1 2016 Vurderinger af kvaliteten på

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på professionshøjskolerne

Fordelingen af det stigende optag på professionshøjskolerne Fordelingen af det stigende optag på professionshøjskolerne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de syv professionshøjskoler PROFESSIONS- HØJSKOLERNE Fordelingen af det stigende optag

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne

Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de ni erhvervsakademier ERHVERVS- AKADEMIERNE Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på de videregående uddannelser

Fordelingen af det stigende optag på de videregående uddannelser Fordelingen af det stigende optag på de videregående uddannelser En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier ERHVERVS- AKADEMIERNE

Læs mere

Videre med skolereformen. Værktøj til det videre arbejde med at udvikle den længere og mere varierede skoledag

Videre med skolereformen. Værktøj til det videre arbejde med at udvikle den længere og mere varierede skoledag Videre med skolereformen Værktøj til det videre arbejde med at udvikle den længere og mere varierede skoledag Kære ledelse Introduktion Med folkeskolereformen blev der introduceret en række nye elementer:

Læs mere

Den sociale profil i optagesystemet

Den sociale profil i optagesystemet Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 53 Offentligt Den sociale profil i optagesystemet Perspektiver på karakteroptag og social (u)lighed i optaget til universiteterne 6 Den sociale

Læs mere

Virksomhedernes kendskab til euv

Virksomhedernes kendskab til euv Virksomhedernes kendskab til euv DERSØ G UN KSNE ER SU DD R RV VO ER H VE 3 EV A Virksomhedernes kendskab til erhvervsuddannelse for voksne (euv) og deres vurderinger af hvor attraktiv euv er A N NELSE

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse

Læs mere

Tabelrapport. Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver

Tabelrapport. Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver Tabelrapport Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver 2014 Tabelrapport Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver 2014 Tabelrapport 2014 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse NOTAT 45 oktober 15 Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse Beregninger fra DEA viser, at ud af de elever, som begyndte på en gymnasial uddannelse i 9, gennemførte pct. af de elever,

Læs mere

Gymnasiekarakterers betydning for succes på videregående uddannelser

Gymnasiekarakterers betydning for succes på videregående uddannelser Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 140 Offentligt Gymnasiekarakterers betydning for succes på videregående uddannelser En undersøgelse af gymnasiekarakterers relevans som udvælgelseskriterie

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Opfølgning på Betydningen af elevernes sociale baggrund før og efter reformen

Opfølgning på Betydningen af elevernes sociale baggrund før og efter reformen Notat Opfølgning på Betydningen af elevernes sociale baggrund før og efter reformen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) offentliggjorde i juni 2012 en rapport om betydningen af studenternes sociale baggrund

Læs mere

NOTAT 48 02.10.2015 EFFEKTEN AF HF. Metode

NOTAT 48 02.10.2015 EFFEKTEN AF HF. Metode NOTAT 48 02.10.2015 EFFEKTEN AF HF er tiltænkt rollen som social og faglig løftestang for de personer, der ikke følger den direkte vej gennem ungdomsuddannelsessystemet. I dette notat viser DEA, at hf

Læs mere

Gymnasiekarakterers betydning for succes på videregående uddannelser

Gymnasiekarakterers betydning for succes på videregående uddannelser Gymnasiekarakterers betydning for succes på videregående uddannelser En undersøgelse af gymnasiekarakterers relevans som udvælgelseskriterie til de videregående uddannelser 1 Gymnasiekarakterers betydning

Læs mere

www.eva.dk Karakterer og optagelse.

www.eva.dk Karakterer og optagelse. www.eva.dk Karakterer og optagelse. Mikkel Haarder, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), 17. marts 2015 Kort om EVA Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) er en selvstændig statslig organisation. EVA s formål

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til Evalueringsrapport 2014

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Notat Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) offentliggjorde i november 2012 en rapport om det naturvidenskabelige fagområde før og efter

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere på videregående r. Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Frafald og fastholdelse på videregående uddannelser

Frafald og fastholdelse på videregående uddannelser www.eva.dk Frafald og fastholdelse på videregående uddannelser EVA for Aarhus Universitet Bjarke T. Hartkopf 14. september 2017 Disposition 1. Aktuelle EVA-undersøgelser 2. EVAs projekt om frafald på videregående

Læs mere

RESUMÉ Studiestartens betydning for frafald på videregående uddannelser

RESUMÉ Studiestartens betydning for frafald på videregående uddannelser RESUMÉ Studiestartens betydning for frafald på videregående uddannelser Omkring 30 % af de studerende, der starter på en videregående uddannelse, stopper igen uden at gennemføre, og hovedparten af dem,

Læs mere

Indsigt om gymnasiale uddannelser

Indsigt om gymnasiale uddannelser DI Den 27. oktober 2014 rada Indsigt om gymnasiale uddannelser 1. Indledning Regeringen har bebudet et udspil, der skal øge den faglige kvalitet i de gymnasiale uddannelser. Dette udspil skal også forholde

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

SU-vurdering. Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser

SU-vurdering. Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Eftertryk

Læs mere

Kobling af survey og registerdata

Kobling af survey og registerdata Kobling af survey og registerdata Eksempler på kobling af survey og registerdata inden for uddannelsesområdet Onsdag d. 5. marts 2014 Metodekonsulent Thomas Hem Pedersen Danmarks Evalueringsinstitut -

Læs mere

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb. En effektanalyse af kandidatstuderendes tilvalg på universiteterne

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb. En effektanalyse af kandidatstuderendes tilvalg på universiteterne Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb En effektanalyse af kandidatstuderendes tilvalg på universiteterne 1 UDDANNELSE ARBEJDSMARKED Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede

Læs mere

Analyse. Karakterkrav på de gymnasiale uddannelser kan udelukke gode studerende. 5. april 2016. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Karakterkrav på de gymnasiale uddannelser kan udelukke gode studerende. 5. april 2016. Af Nicolai Kaarsen Analyse 5. april 2016 Karakterkrav på de gymnasiale uddannelser kan udelukke gode studerende Af Nicolai Kaarsen Regeringen har forslået at indføre adgangskrav på gymnasierne, så unge skal have mindst 4

Læs mere

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater 17. december 2013 Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater Dette notat redegør for den økonometriske analyse af betydningen af grundskolelæreres gennemsnit fra gymnasiet

Læs mere

Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2013-14 L 17 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2013-14 L 17 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Forskning, 2013-14 L 17 Bilag 1 Offentligt Notat Kommenteret høringsoversigt til lovforslag om ændring af lov om onshøjskoler for videregående uddannelser og lov om Danmarks institut og om

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse

Bilag 1: Projektbeskrivelse Bilag 1: Projektbeskrivelse Evaluering af studiekompetence efter andet gennemløb af stx, hhx og htx efter gymnasiereformen Afdelingen for gymnasiale uddannelser i Undervisningsministeriet har bedt Danmarks

Læs mere

Projektbeskrivelse. Effekter af 10. klasse - Del 3 af evalueringen af 10. klasse

Projektbeskrivelse. Effekter af 10. klasse - Del 3 af evalueringen af 10. klasse Projektbeskrivelse Effekter af 10. klasse - Del 3 af evalueringen af 10. klasse Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til alle skoleelever i Danmark. Fra skoleåret 2008/09 har den politiske

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse?

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Karl Fritjof Krassel Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Publikationen Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Rekruttering af nye censorer. Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd

Rekruttering af nye censorer. Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd Rekruttering af nye censorer Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd Rekruttering af nye censorer Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd 2016 Rekruttering

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

De to grupper har dog omtrent samme chance (63-

De to grupper har dog omtrent samme chance (63- oktober 216 Nyt fra rff Optagelse på den foretrukne lange videregående uddannelse har ingen betydning for, hvilket uddannelsesniveau man opnår, eller hvor meget man tjener efter endt uddannelse D e afviste

Læs mere

Profilbeskrivelse af lærerstuderende årgang Notat

Profilbeskrivelse af lærerstuderende årgang Notat Profilbeskrivelse af lærerstuderende årgang 2009 Notat Profilbeskrivelse af lærerstuderende årgang 2009 Notat 2009 Profilbeskrivelse af lærerstuderende årgang 2009 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

7-trins-skalaen. Evaluering af anvendelsen af karakterskalaen. Bilagsrapport

7-trins-skalaen. Evaluering af anvendelsen af karakterskalaen. Bilagsrapport 7-trins-skalaen Evaluering af anvendelsen af karakterskalaen Bilagsrapport 7-trins-skalaen Evaluering af anvendelsen af karakterskalaen Bilagsrapport 2013 7-trins-skalaen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sender her magasinet Gymnasiet efter reformen. Viden og debat 2011.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sender her magasinet Gymnasiet efter reformen. Viden og debat 2011. Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 286 Offentligt {ffi Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sender her magasinet Gymnasiet efter reformen. Viden og debat 2011. Magasinet sætter fokus på emner

Læs mere

Årskarakterer og prøvekarakterer i det almene gymnasium (stx) En deskriptiv analyse af forskelle i årskarakterer og prøvekarakterer

Årskarakterer og prøvekarakterer i det almene gymnasium (stx) En deskriptiv analyse af forskelle i årskarakterer og prøvekarakterer Årskarakterer og prøvekarakterer i det almene gymnasium (stx) En deskriptiv analyse af forskelle i årskarakterer og prøvekarakterer Årskarakterer og prøvekarakterer i det almene gymnasium (stx) En deskriptiv

Læs mere

Dansk Erhvervs gymnasieeffekt - sådan gjorde vi

Dansk Erhvervs gymnasieeffekt - sådan gjorde vi Dansk Erhvervs gymnasieeffekt - sådan gjorde vi INDHOLD Formålet har været at undersøge, hvor dygtige de enkelte gymnasier er til at løfte elevernes faglige niveau. Dette kan man ikke undersøge blot ved

Læs mere

Karakterbog for karaktersystemet i gymnasiet

Karakterbog for karaktersystemet i gymnasiet Karakterbog for karaktersystemet i gymnasiet Hvad kan karakterer? Danmarks Evalueringsinstitut bedømmer gymnasiale karakterer. Eksamensår: 2016 Karakterer i gymnasiet Hvad kan gymnasiekarakterer måle?

Læs mere

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb En effektanalyse af kandidatstuderendes tilvalg på universiteterne Blandt danske universitetsstuderende er det en udbredt praksis at supplere

Læs mere

Resumé TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse

Resumé TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse Resumé TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse KAPITEL 1 Resumé Hvad er TALIS 2013? TALIS er OECD s internationale undersøgelse af forhold i og omkring undervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

Læs mere

Dansk Erhvervs gymnasieeffekt - sådan gør vi

Dansk Erhvervs gymnasieeffekt - sådan gør vi Dansk Erhvervs gymnasieeffekt - sådan gør vi FORMÅL Formålet har været at undersøge, hvor dygtige de enkelte gymnasier er til at løfte elevernes faglige niveau. Dette kan man ikke undersøge blot ved at

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Denne projektbeskrivelse gør rede for undersøgelsens baggrund, formål, metode og formidling.

Denne projektbeskrivelse gør rede for undersøgelsens baggrund, formål, metode og formidling. Projektbeskrivelse Hf- og hvad så? Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører som en del af EVA s handlingsplan for 2015 en undersøgelse af hf-kursister på toårigt hf med fokus på kursisternes uddannelsesmønstre

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen Læringsmiljøer i folkeskolen resultater og redskaber fra evalueringen Kort om evalueringen L Æ R I N G S S Y N E T D E F Y S I S K E R A M M E R E V A L U E R I N G S K U LT U R E N U N D E R V I S N I

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Studiestartens betydning for frafald på videregående uddannelser

Studiestartens betydning for frafald på videregående uddannelser Studiestartens betydning for frafald på videregående uddannelser 12017 EVA UNDERSØGER FR AFALD PÅ DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER INDHOLD Studiestartens betydning for frafald på videregående uddannelser 1

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET?

HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET? NOTAT 53 12.08.2016 HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET? Sammenfatning I denne uge starter landets grundskoler op efter sommerferien. For de ældste elever er det måske

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 9

Læs mere

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med

Læs mere

Den sociale profil i optagesystemet Perspektiver på karakteroptag og social (u)lighed i optaget til universiteterne

Den sociale profil i optagesystemet Perspektiver på karakteroptag og social (u)lighed i optaget til universiteterne In Kli og i d Sk Kli sle ek pro af Nå og Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 53 Offentligt www.eva.dk Den sociale profil i optagesystemet Perspektiver på karakteroptag og social

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 2010 Arbejdsmiljøuddannelserne 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2013 Studenter i erhvervsuddannelserne 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Undersøgelse af løft af den grundlæggende pædagogiske kompetence til diplominiveau

Undersøgelse af løft af den grundlæggende pædagogiske kompetence til diplominiveau Projektbeskrivelse Undersøgelse af løft af den grundlæggende pædagogiske kompetence til diplominiveau Med flerårsaftalen for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012, som blev indgået

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Bedre udbytte af it i skolen

Bedre udbytte af it i skolen Bedre udbytte af it i skolen En guide til selvevaluering for lærere, ledere og kommuner DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Guiden til selvevaluering er udviklet som en del af EVA s og Undervisningsministeriets

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. afskaffelse af bonus A-fag

Forslag til folketingsbeslutning. afskaffelse af bonus A-fag Beslutningsforslag nr. B 19 Folketinget 2012-13 Fremsat den 1. november 2012 af Rosa Lund (EL), Lars Dohn (EL) og Pernille Skipper (EL) Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af bonus A-fag Folketinget

Læs mere

Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler

Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler Notat Til Efterskoleforeningen Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler Indledning I dette notat gives en karakteristik

Læs mere

Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet

Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet 17. december 2013 Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet Dette notat redegør for den økonometriske analyse af sammenhængen mellem undervisningstid og indkomst i afsnit 5.3 i Analyserapport

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående. Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Aftalebeskrivelse Til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Fra EVA De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Et grundlæggende formål med de gymnasiale

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, oktober 2011 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2011,

Læs mere

Virksomhedspraktik til flygtninge

Virksomhedspraktik til flygtninge Virksomhedspraktik til flygtninge Af Lasse Vej Toft, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at give viden om hvad der har betydning for om flygtninge kommer i arbejde efter virksomhedspraktik Analysens

Læs mere

Optag til videregående uddannelser i Sverige og Norge. En oversigt over optagesystemer til videregående uddannelser i Sverige og Norge

Optag til videregående uddannelser i Sverige og Norge. En oversigt over optagesystemer til videregående uddannelser i Sverige og Norge Optag til videregående uddannelser i Sverige og Norge En oversigt over optagesystemer til videregående uddannelser i Sverige og Norge 3 Optag til videregående uddannelser i Sverige og Norge En oversigt

Læs mere

Tæt kobling mellem skole og praktik Inspiration til skolernes arbejde

Tæt kobling mellem skole og praktik Inspiration til skolernes arbejde Tæt kobling mellem skole og praktik Inspiration til skolernes arbejde Indhold FoU-program om betydning af tæt kobling mellem skole og praktik 3 Dialog med praktiksteder 5 Redskaber til dialog 7 Opgaver

Læs mere

Notat. Evaluering af DCUM: resume

Notat. Evaluering af DCUM: resume Notat Til Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Evaluering af DCUM: resume Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) fejrede i april 2012 10-års jubilæum. DCUM

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser Bilag 5 Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser I dette notat undersøges forældrenes uddannelsesniveau for de, der påbegyndte en bacheloruddannelse

Læs mere

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Fokus på kompetencemål Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Introduktion 3 Kompetencemål i erhvervsuddannelserne 6 Vigtigt at vide om grundforløbspakker og kompetencemål 8 Vigtigt at

Læs mere

Anerkendelse af realkompetencer på VEU-området mv.

Anerkendelse af realkompetencer på VEU-området mv. Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 246 Offentligt Anerkendelse af realkompetencer på VEU-området mv. Undersøgelse som led i overvågning af lov nr. 556 af 6. juni 2007 -. Anerkendelse af realkompetencer

Læs mere

Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient.

Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient. Notat HHX og HTX tjener mere end STX og HF Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient.pol Gymnasialt uddannelsesvalg

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx Vejlefjordskolen Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015

Læs mere

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport 2015 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet

Læs mere

Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens

Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning 2010 Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning

Læs mere

Projektbeskrivelse. Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU

Projektbeskrivelse. Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU Projektbeskrivelse Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU Baggrund Mere end 500.000 voksne danskere har så svage basale færdigheder i læsning og regning, at de f har svært ved at læse simple tekster

Læs mere

PÅ VEJ FREM. En analyse af uddannelsesmønstret for unge i udsatte boligområder

PÅ VEJ FREM. En analyse af uddannelsesmønstret for unge i udsatte boligområder PÅ VEJ FREM En analyse af uddannelsesmønstret for unge i udsatte boligområder PÅ VEJ FREM KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER Uddannelsesmønstrene for unge i Danmark har de seneste år ændret sig markant, så stadigt

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2017 Metodenotat Indhold Sammenfatning... 5 Baggrund... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable...

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af bonus ved tidlig studiestart

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af bonus ved tidlig studiestart Beslutningsforslag nr. B 22 Folketinget 2012-13 Fremsat den 2. november 2012 af Rosa Lund (EL), Lars Dohn (EL) og Pernille Skipper (EL) Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af bonus ved tidlig

Læs mere

Stil skarpt på tilsyn. Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud

Stil skarpt på tilsyn. Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud Stil skarpt på tilsyn Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud Pædagogisk tilsyn Ifølge dagtilbudsloven skal kommunerne føre pædagogisk tilsyn med dagtilbuddene. Tilsynet indgår

Læs mere