DET INTERNATIONALE KULTURPANEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET INTERNATIONALE KULTURPANEL"

Transkript

1 DET INTERNATIONALE KULTURPANEL Strategi

2 INDHOLD 1. Formål, vision og principper 3 1. Fortællingerne om Danmark Kunsten og kulturens rolle i fortællingerne om Danmark Værdier 7 2. Strategiske indsatsområder Indsatsområder Organisering og arbejdsmetoder Organisering Interessetilkendegivelser Midtvejsstatus og evaluering Geografiske indsatsområder Det nære Europa USA Asien med udgangspunkt i Kina, Japan og Sydkorea 13

3 S I D E 3 1. FORMÅL, VISION OG PRINCIPPER Det Internationale Kulturpanel er et tværministerielt forpligtende samarbejdsforum, som er sat i verden for at fremme Danmarks gensidige kulturudveksling med udlandet. Kulturpanelet blev nedsat i 2010 som opfølgning på den daværende regerings internationaliseringsstrategi for dansk kunst og kultur. Det Internationale Kulturpanel består pr. 1. januar 2017 af Kulturministeriet (formand), Erhvervsministeriet, Udenrigsministeriet, Dansk Arkitekturcenter, Dansk Design Center, Det Danske Filminstitut, Dansk Kulturinstitut, Slotsog Kulturstyrelsen, Statens Kunstfond og VisitDenmark. Når der efter seks år er enighed om, at det fortsat er vigtigt og relevant at forankre koordinationen af kulturudvekslingen i et Internationalt Kulturpanel, så skyldes det erkendelsen af, at der opnås størst og bedst mulig gennemslagskraft i kulturudvekslingen med udlandet, når der samarbejdes, koordineres og fokuseres på tværs. Målet er at skabe synergi og få bedst og mest mulig kulturudveksling for pengene. På den baggrund arbejder Det Internationale Kulturpanel med følgende vision for øje: Det Internationale Kulturpanel vil bidrage til indsatsen for at styrke forbindelseslinjerne mellem Danmark og omverdenen gennem mødet med andre kulturer og lande. Det Internationale Kulturpanel vil bidrage til den kunstneriske og kulturelle udvikling med vedkommende fortællinger om Danmark og fremme gensidig inspiration og samarbejde på tværs af danske og udenlandske aktører. VISION FOR DET INTERNATIONALE KULTURPANEL

4 S I D E 4 Formålet med Det Internationale Kulturpanel er først og fremmest at bidrage til udviklingen af dansk kunst og kultur. Kultur trives ikke i et vakuum, men udvikles og trives i vekselvirkning med udenlandske påvirkninger og verdenen omkring os. Det er igennem mødet med andre kulturer, at dansk kunst og kultur sikres den inspiration, som bidrager til en levende og dynamisk dansk kunst- og kulturscene. Derudover spiller kulturudvekslingen med udlandet en væsentlig rolle i forhold til at fremme eksporten af kulturprodukter, udbrede fortællingerne om Danmark som land og som turistdestination herunder markedsføre kulturturismeprodukter og som talerør for den interkulturelle dialog med andre lande. Kulturudveksling som kilde til dialog spiller en særlig vigtig rolle i lande, hvor den politiske situation er tilspidset, og hvor kulturen kan fungere som afsæt for samarbejde på tværs og på trods af politiske uenigheder. Det gælder f.eks. i Rusland og Tyrkiet. På den baggrund søger Det Internationale Kulturpanel at fremme fire formål, som alle udspringer af erkendelsen af kunsten og kulturens egenværdi. DE FIRE FORMÅL Udvikling og fornyelse af dansk kunst og kultur Markedsføring af Danmark som land Fremme af kultureksport Fremme af interkulturel dialog. Aktørerne i Det Internationale Kulturpanel arbejder alle på forskellig vis med ét eller flere af formålene, men lægger ikke nødvendigvis alle formål til grund for sit virke på én gang. Formålene er derfor heller ikke nødvendigvis alle til stede i samme grad i konkrete kulturudvekslingsprojekter. Afhængigt af destinationslandet vil nogle kultursatsninger have mere fokus på markedsføring og kultureksport, mens andre vil tillægge den interkulturelle dialog et større fokus. Formålene er derfor hverken normerende eller udtømmende for indholdet af et givent udvekslingsprojekt. Derimod er formålene med til at afgøre, om et projekt er relevant for en eller flere aktører i Kulturpanelet.

5 S I D E 5 Fælles for alle projekter er, at de er bygget op omkring de samme principper for kulturudveksling, hvoraf det fremmeste er princippet om høj kunstnerisk og kulturel kvalitet. Principperne er gengivet nedenfor. IKP-PRINCIPPERNE KVALITET. Høj kunstnerisk og kulturel kvalitet skal være udgangspunktet for ethvert initiativ og projekt. LOKAL INTERESSE. Der skal i alle initiativer og projekter være fokus på at sikre interesse i samarbejdslandet samt gensidighed og lokal forankring. LANGSIGTET PERSPEKTIV. Der skal i alle initiativer og projekter arbejdes på at etablere netværk, fortællinger og samarbejdsrelationer, som har et perspektiv, der rækker ud over det enkelte projekt eller den enkelte satsning. AKTØRSAMARBEJDE. Hvor det er muligt og relevant, faciliteres aktør til aktør-samarbejde og partnerskaber. KOMMUNIKATION. Der skal i alle projekter og initiativer være fokus på målgrupper, kommunikation og synliggørelse.

6 S I D E 6 2. FORTÆLLINGERNE OM DANMARK 1.1. Kunsten og kulturens rolle i fortællingerne om Danmark Kulturudvekslingen med udlandet spiller en væsentlig rolle for de fortællinger, der danner rammen for udbredelsen af kendskabet til Danmark og markedsføringen af Danmark udadtil. Det gælder både markedsføring af Danmark som kulturnation, som turistdestination og som eksportland Det Internationale Kulturpanel vil bidrage aktivt til at udbrede fortællingerne om Danmark i respekt for armslængdeprincippet og kunstnernes ret til frit at udtrykke sig igennem deres værker. Kunsten har i kraft af sit frie udtryk en selvstændig betydning, som ikke lader sig diktere. Kultur- og kunstprojekter sættes derfor ikke i verden for at fremme en bestemt opfattelse af Danmark udadtil. Tværtimod kan kunsten også sætte problemer på dagsordenen og bidrage til at kritisere det etablerede og derigennem fremme dialog, kritik og debat. Det er i sig selv en central værdi, som kunsten er med til at fremme. Det er erfaringen fra tidligere projekter, at kultursatsninger bedst kommer ud over rampen, hvis de er bygget op omkring en fælles fortælling, som kommunikeres tydeligt til relevante målgrupper. Gennemslagskraften for dansk kunst og kultur kan blive så meget desto større, hvis et initiativ eller et projekt sættes ind i en større fortælling. Det er ad den vej, Det Internationale Kulturpanel ønsker at arbejde med værdifortællinger som en samlet overligger for sine aktiviteter. Samtidig er kulturprojekter en oplagt mulighed for at skabe opmærksomhed om Danmark som led i den samlede danske public diplomacy- og turismeindsats. Det er i sidste ende med til at øge Danmarks indflydelse internationalt og med til at påvirke Danmarks omdømme i en positiv retning. Mantraet er Show it, don t tell it. I arbejdet med udbredelsen af kendskabet til Danmark er det en central pointe, at man ikke kan markedsføre noget, man ikke er, eller noget, man ikke har. Det er derfor afgørende, at der arbejdes med autenticitet i respekt for

7 S I D E 7 kunstens egenværdi. Høj kunstnerisk og kulturel kvalitet er i sidste ende med til at forme det billede af dansk kunst og kultur, som vi gerne vil være kendt for i udlandet. Kulturudvekslingen starter og slutter derfor med kvalitetsbegrebet, som i sig selv bidrager til positiv markedsføring af Danmark Værdier Der er mange værdier, som på forskellig vis er med til at forme Danmark. Det gælder både de værdier, som karakteriserer danskernes syn på sig selv, og omverdenens opfattelse af Danmark. I arbejdet med udformningen af en Danmarkskanon blev der indsendt mange forslag, som mundede ud i en kanon med eksempler på værdier, som har været med til at forme Danmark. Fælles for dem er, at de ikke nødvendigvis er danske af oprindelse, ligesom de heller ikke nødvendigvis er udtryk for værdier, som udelukkende er danske. Tilsammen er de dog med til at tegne billeder af Danmark, som kan anvendes i markedsføringen af Danmark som kulturnation, som turistdestination og som eksportland. Det Internationale Kulturpanel vil i sine kulturudvekslingsprojekter bl.a. tage udgangspunkt i nedenstående centrale værdier i mødet med udenlandske partnere. Værdierne er ikke normerende eller ekskluderende, men fungerer som ledestjerner for Det Internationale Kulturpanels arbejde. Værdierne kan f.eks. anvendes aktivt i kommunikationen af kulturudvekslingsprojekter, hvor det er relevant og giver mening for kunsten og kulturen. EKSEMPLER PÅ VÆRDIER Demokratisk samfund præget af sammenhængskraft og gennemsigtighed Ytringsfrihed og åbenhed for dialog, deltagelse og kritik Tillidskultur Kunstnerisk frihed og armslængdeprincip Kreativitet, nærvær, mangfoldighed og dialog i øjenhøjde.

8 S I D E 8 3. STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2.1. Indsatsområder Det Internationale Kulturpanel vil i perioden arbejde med 3 geografiske indsatsområder: Det Nære Europa, USA og Asien med udgangspunkt i Kina, Japan og Sydkorea. I tillæg til de geografiske prioriteter samarbejder Kulturpanelet om særlige begivenheder, der vurderes at være relevante for mere end én aktør, og som vurderes at kunne opnå tilstrækkelig tyngde for at opnå enten regional eller global gennemslagskraft. GEOGRAFISKE INDSATSOMRÅDER DET NÆRE EUROPA Norden & Østersøen Storbritannien, Frankrig og Tyskland USA ASIEN Kina, Japan og Sydkorea Landene er udvalgt på baggrund af Kulturpanelets samlede vurdering af, hvor det vil være mest interessant at fokusere den danske kulturudveksling i fremtiden. Der er tale om lande med forskellige kulturer, hvorfor argumenterne for hvert enkelt er særegent. Alligevel vurderer Kulturpanelet, at netop disse lande i særlig grad lever op til udmøntningen af de fire formål på tværs af kunstarterne. Hver for sig er de kulturelt interessante, mens de samtidig udgør de væsentligste eksportmarkeder for Danmark. Dertil kommer, at størstedelen er interessante i en turismemæssig sammenhæng. Den strategiske retning for hvert enkelt geografisk indsatsområde er uddybet i bilaget til strategien.

9 S I D E 9 Udvælgelsen af geografiske indsatsområder beror på en samlet vurdering af følgende kriterier (kriterierne er ikke prioriteret): Kunstnerisk og kulturel interesse for danske kunstnere Udenrigspolitiske interesser, f.eks. for at etablere platforme for interkulturel dialog i bestemte lande Lokal efterspørgsel efter og interesse i dansk kunst og kultur Relevante eksport- og turismemarkeder samt potentielle vækstmarkeder med relevans for udbredelsen af kendskabet til Danmark Mulighed for nordiske samarbejder og/eller partnerskaber Stærke lokale repræsentationer i form af f.eks. ambassader, generalkonsulater og kulturinstitutter. Indsatsområdet Norden adskiller sig fra de øvrige indsatsområder, idet Det Internationale Kulturpanel ønsker at sætte fokus på nordisk samarbejde i forhold til lande og regioner uden for Norden. Der eksisterer i forvejen et veludbygget fundament for nordiske samarbejder internt i Norden, som understøttes af de nordiske støtteprogrammer. Kulturpanelet vil med dette indsatsområde fokusere på den eksterne dimension og lægger vægt på at tilstræbe nordiske partnerskaber, hvor det er relevant og kan bidrage til at styrke gennemslagskraften for en kultursatsning. Kulturpanelet vil særligt inden for indsatsområdet Norden fokusere på at etablere nordiske samarbejder på relevante platforme, således at indsatsområdet kan integreres i de øvrige geografiske fokusområder. Det kunne eksempelvis gøre sig gældende i regi af de fællesnordiske kultursatsninger i Nordisk Ministerråd eller i nordiske samarbejder i Østersøregionen. Der fokuseres ligeledes på at samarbejde nordisk i markedsføringen af Danmark og Norden, f.eks. ved samarbejder mellem de nordiske Visitorganisationer. At de listede lande og geografiske områder er udvalgt som strategiske indsatsområder, betyder ikke, at der skal være fokus på alle landene på én gang i hele strategiperioden. Eksempelvis vil fokus i både Storbritannien og Japan forventeligt være mest intensivt i 2017 med de allerede stort anlagte kultursatsninger, samtidig med at 2017 er officielt dansk-kinesisk turismeår, mens fokus i Østersøen kan forventes at være størst i 2018, hvor de baltiske lande fejrer 100-året for deres selvstændighed.

10 S I D E ORGANISERING OG ARBEJDSMETODER 3.1. Organisering Det Internationale Kulturpanel består af repræsentanter på direktørniveau fra alle Kulturpanelets medlemsinstitutioner. Kulturpanelet er et strategisk forum, som træffer de overordnede beslutninger om retning for Kulturpanelets arbejde. Kulturpanelet træffer derudover beslutning om, hvilke særlige begivenheder aktørerne skal samarbejde om. I relationen mellem Kulturpanelet og projektgrupperne fungerer Kulturpanelet som overordnet opdragsgiver. Kulturpanelet mødes 1-2 gange årligt og sekretariatsbetjenes af Kulturministeriets departement. De kulturudvekslingsprojekter, som aktørerne i Det Internationale Kulturpanel samarbejder om, kan antage flere forskellige former, typisk vil der være tale om det, der benævnes kultursatsninger. Kultursatsninger udmærker sig i panelets arbejde ved at være en større sammenhængende mængde af kulturudvekslingsaktiviteter med en vis udstrækning tidsmæssigt og med en fælles overskrift og eventuelt logo, som giver gennemslagskraft for de medvirkende aktører og kan skabe synlighed for Danmark i verden. Kultursatsninger kan også finde sted sideløbende med f.eks. statsbesøg, eller eksport- og turismefremstød. Projektgrupper nedsættes ad hoc i forhold til konkrete besluttede kultursatsninger med udgangspunkt i enten de geografiske indsatsområder eller en strategisk begivenhed. Det er Kulturpanelets opgave, hvor det synes nødvendigt og relevant, at fastlægges mål og succeskriterier, som skrives ind i de strategiske og geografiske oplæg, som projektgruppen herefter orienterer sig efter. Projektgrupperne er operative og kan ud over repræsentanter fra Kulturpanelets medlemsinstitutioner også bestå af eksterne aktører, som har interesse i at deltage i en given satsning. Der kan efter behov, og hvor projekternes omfang tilsiger det, nedsættes styregrupper, som varetager den overordnede styring af hvert enkelt projekt. Projektgrupperne

11 S I D E 1 1 sekretariatsbetjenes af Slots- og Kulturstyrelsen. For så vidt angår det nordiske samarbejde, er der etableret en permanent styregruppe for fællesnordiske kultursatsninger, som er initiativtager og koordinator i spørgsmål om fremtidige nordiske kultursatsninger i regi af Nordisk Ministerråd. Foruden Kulturpanelet og projektgrupperne eksisterer også en styregruppe under Udenrigsministeriets og Kulturministeriets samarbejdsaftale om den internationale kulturudveksling. Denne styregruppe træffer beslutning om den økonomiske prioritering af puljen under samarbejdsaftalen på ca. 8,9 mio. kr. Heraf er ca. 4,5 mio. kr. sat af til Kulturpanelets handlingsplan, mens de resterende midler er budgetteret til faste opgaver, som bl.a. inkluderer statsbesøg, kulturseminar og rådighedsbeløb til de danske repræsentationer Interessetilkendegivelser Det Internationale Kulturpanel kan, hvor det er relevant, gøre brug af høringer og åbne interessetilkendegivelser ( open calls ) inden for rammerne af handlingsplanens strategiske indsatsområder. Det kunne eksempelvis være relevant ved beslutninger om kommende begivenheder, som Kulturpanelet kan samarbejde om i tråd med den åbne interessetilkendegivelse, der blev udsendt for at afdække interessen for en fællesnordisk kultursatsning i Midtvejsstatus og evaluering Det Internationale Kulturpanel opgør i 2018 en midtvejsstatus af indeværende strategi. Denne status har til formål at give mulighed for eventuelle revurderinger af strategien, så den kan tilpasses til den aktuelle kontekst. Der gennemføres i løbet af 2020 en samlet evaluering af strategien.

12 S I D E 1 2 BILAG GEOGRAFISKE INDSATSOMRÅDER 4.1. Det nære Europa I lyset af de seneste års kriser i Europa, som med Storbritanniens farvel til EU for alvor har sat det europæiske fællesskab på prøve, vurderer Det Internationale Kulturpanel, at den nuværende situation i Europa kalder på øget samarbejde og styrket sammenhængskraft. Kultur kan i den sammenhæng fungere som grundlag for fred og identitetsskabelse ved at binde det nationale og det europæiske sammen i en samlet fortælling om dét, som vi er formet af og fælles om. Under indsatsområdet Det Nære Europa vil Det Internationale Kulturpanel fokusere på to spor. Det ene er centreret omkring de store europæiske lande, Storbritannien, Frankrig og Tyskland, som altid har været dominerende platforme for Danmarks kulturudveksling. Det er store kulturnationer, som til stadighed udgør vigtige afsæt for danske kunstnere, ligesom der i hvert land er stærke lokale repræsentationer med stor erfaring med kulturelle samarbejder og stærke netværk. Landene udgør derudover de væsentligste europæiske eksport- og turismemarkeder for Danmark. Det andet europæiske spor er centreret omkring Norden og Østersøen. Danmark indgår aktivt i det nordiske samarbejde i Nordisk Ministerråd og deler et stort fællesskab og tilhørsforhold med de andre nordiske lande. Det Internationale Kulturpanel vil bruge indsatsområdet til at styrke det nordiske samarbejde i projekter og kultursatsninger i Nordens eksterne dimension. Der eksisterer i forvejen gode platforme for kulturudveksling mellem de nordiske lande, som understøttes af de nordiske støtteprogrammer. Det Internationale Kulturpanel vil derfor fokusere på Nordens eksterne dimension eksempelvis ved at skabe fællesnordiske kultursatsninger i udvalgte lande, hvor der er kunstnere repræsenteret fra alle de nordiske lande.

13 S I D E 1 3 I Østersøen vil Det Internationale Kulturpanel videreudvikle de i forvejen gode relationer, som bl.a. Det Danske Kulturinstituts afdelinger i Riga, Skt. Petersborg og Warszawa har været med til at etablere. Kulturinstituttet fungerer i dag som en god platform for udveksling af kunstnere, som Kulturpanelet med fordel kan inddrage i sine aktiviteter. Det kunne konkret ske som en del af fejringen af 100-året for de baltiske staters selvstændighed i 2018, der kan anvendes som platform for kulturudveksling og en kultursatsning i større eller mindre skala. Som eksempel på konkrete initiativer i er den stort anlagte fællesnordiske kultursatsning Nordic Matters i London i I regi af Nordisk Ministerråd er der herudover indkommet forslag om et nordisk samarbejde i Paris i 2018, der sammen med en eventuel kommende fællesnordisk kultursatsning uden for Europa kunne indgå som del af Det Internationale Kulturpanels aktiviteter i USA USA er dominerende på kunst- og kulturscenen og har altid haft en stor tiltrækningskraft på danske kunstnere inden for alle kunstarter. Det er med andre ord en nation, som man ikke kommer udenom i en kultursammenhæng. Dertil er USA en vigtig alliancepartner, et vigtigt eksportmarked og ligeledes et prioriteret marked i et turismeperspektiv. Der er i USA en stor interesse for både dansk og nordisk kunst og kultur, hvilket kultursatsningen Nordic Cool i Washington i 2013 bl.a. var med til at fremme. Særligt er der efterspørgsel efter dansk design og arkitektur, hvilket Bjarke Ingels succes i USA er et lysende eksempel på. Asien med udgangspunkt i Kina, Japan og Sydkorea Det Internationale Kulturpanel har siden 2010 haft fokus på Kina som et særligt geografisk indsatsområde. Dette kulminerede med den danskkinesiske kultursatsning i , der blev en stor succes, som har kastet mange henvendelser og opfordringer om fortsat samarbejde af sig. Det Internationale Kulturpanel vil bygge videre på det momentum, som kultursatsningen i Kina har skabt, men vil samtidig udvide dette fokus med et bredere asiatisk fokus, der også inkluderer Japan og Sydkorea. De tre udvalgte asiatiske lande har alle interesse i at indgå i samarbejder med danske kunstnere. Dertil kommer, at de er store vækstmarkeder, der ligeledes har interessante turismeperspektiver. De danske interesser er bl.a. afspejlet i partnerskabsaftalen med Sydkorea, som statsministeren indgik i oktober 2016, ligesom der også på regeringsniveau arbejdes på at indgå en aftale med Kina om et dansk-kinesisk turismeår i 2017.

14 S I D E 1 4 Som eksempel på konkrete initiativer i er den fortsatte opfølgning på kultursatsningen i Kina og det dansk-kinesiske turismeår i I Japan fejres de diplomatiske relationer i 2017 med en stort anlagt dansk-japansk kultursatsning, som finder sted i både Danmark og i Japan. I Sydkorea fejres de diplomatiske relationer i 2019, hvilket kan danne en oplagt anledning til at etablere en kultursatsning i større eller mindre skala.

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

Ministeren taler først. Herefter taler udenrigsministeren (talepapir vedlagt).

Ministeren taler først. Herefter taler udenrigsministeren (talepapir vedlagt). Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd i Udenrigsudvalget sammen med udenrigsministeren Lukket 29. november 2016

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Projektbeskrivelse. 3.4 Bedre brug af åbne data. 1. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. 3.4 Bedre brug af åbne data. 1. Baggrund og formål Projektbeskrivelse 3.4 Bedre brug af åbne data 1. Baggrund og formål 1.1 Baggrund Den offentlige sektor skaber hver dag store mængder af data om fx trafik, parkering, forurening, kultur og demografi. Der

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND NOVI, Aalborg Fakta om Globaliseringsprogrammet Programperiode: 3 år (2011 2013) Programkonsortiet består af følgende parter: Aalborg Universitet NordDanmarks

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Det Danske Kulturinstitut Folketingets Kulturudvalgsmøde

Det Danske Kulturinstitut Folketingets Kulturudvalgsmøde Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 152 Offentligt Det Danske Kulturinstitut Folketingets Kulturudvalgsmøde 21. marts 2012 Formål - At berige kulturlivet i Danmark og udlandet gennem kulturudvekslinger,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2004 KOM(2004) 803 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 3 Hvad er Creative Europe? Creative Europe er Europa-Kommissionens

Læs mere

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Resume XX skal tage stilling til, om XX Kommune skal indgå i en 4-årig regional kulturaftale (KulturMetropolØresund) for 2012-2015,

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune

Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune Partnerskabets ramme: Med denne aftale indgår Social, Esbjerg Kommune og Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Notat af kandidaturen til Europæisk Kulturhovedstad 2017.

Notat af kandidaturen til Europæisk Kulturhovedstad 2017. Notat af kandidaturen til Europæisk Kulturhovedstad 2017. 25. april 2012 Partnerskabskommunernes forpligtelser - Et notat til Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner, som har været aktive i forberedelserne

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning KSF nr. 4: Udvælge og igangsætte nye internationale aktiviteter i forlængelse af faglige indsatsområder a) top 10 relevante klynger og netværk og igangsætte samarbejde, som kan gavne netværkets (klyngens

Læs mere

Viva Danmark. Strategi 2013-16

Viva Danmark. Strategi 2013-16 Viva Danmark Strategi 2013-16 Mission Vi ønsker at forbedre udsatte børn og unges vilkår, så de får en tryg og sund opvækst med muligheder for at skabe deres egen fremtid. Vision Vi drømmer om en bevægelse

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Evaluering af KKR. Resultater af indkomne besvarelser på spørgeskemaundersøgelser KKR NORDJYLLAND

Evaluering af KKR. Resultater af indkomne besvarelser på spørgeskemaundersøgelser KKR NORDJYLLAND Evaluering af Resultater af indkomne besvarelser på spørgeskemaundersøgelser Svarstatistik medlemmer og KL bestyrelses-/udvalgsmedlemmer Udsendt til 40 respondenter Indkommet 22 besvarelser udpegede Udsendt

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020.

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020. Indstilling Til Aarhus Byråd Fra Magistraten for Kultur og Borgerservice Dato 13. oktober 2016 Kulturpolitik 2017-2020 Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Frivillighedspolitik for ældreområdet

Frivillighedspolitik for ældreområdet Frivillighedspolitik for ældreområdet Syddjurs Kommune og civilsamfundet - med borgervelfærden i centrum 2011 Godkendt i byrådet d. 22. september 2011 FORORD Ældreområdet har en årelang tradition for et

Læs mere

Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno

Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno Maj 2015 Bjørn Voltzmann Udkast til Kommissorium for den nye samarbejdsstruktur i Stevns Kommune Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno 2015 2020 Hvad er formålet med dette kommissorium

Læs mere

Partnerskab om folkeskolen

Partnerskab om folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om folkeskolen Aftale mellem 35 kommuner og KL 2007-2009 Baggrund Der er i disse år stort fokus i kommunerne på at styrke fagligheden i folkeskolen. Der er også vedtaget

Læs mere

DET STRATEGISKE ARBEJDE MED ET GLOBALT PERSPEKTIV

DET STRATEGISKE ARBEJDE MED ET GLOBALT PERSPEKTIV DET STRATEGISKE ARBEJDE MED ET GLOBALT PERSPEKTIV v. Peder Skelbo Hansen, cand. pæd. soc. Skoleleder på Nordbyskolen siden 2013 og skoleleder siden 2005. HVORFOR ARBEJDE MED DEN INTERNATIONALE DIMENSION?

Læs mere

International strategi

International strategi Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen Internationale Relationer International strategi Hvad kan vi gøre for virksomheder, kommuner og organisationer som region? Hvad

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts 26-28 May Ansøgning om støtte til international kunst- og kultur konference i København Ansøgere: Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK ) v. kurator Rikke

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Strategi for Rådet for Etniske Minoriteter

Strategi for Rådet for Etniske Minoriteter Strategi for Rådet for Etniske Minoriteter 2010-2014 Mission, vision og værdier vedtaget på ekstraordinært rådsmøde den 14. november 2010. Handlingsplan for Rådet for Etniske Minoriteter 2012 vedtaget

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

Det Internationale Kulturpanels strategiske handlingsplan 2011-2013

Det Internationale Kulturpanels strategiske handlingsplan 2011-2013 Det Internationale Kulturpanels strategiske handlingsplan 2011-2013 I juni 2010 fremlagde regeringen sin strategi for styrket internationalisering af dansk kulturliv, som har til formål at øge kulturudvekslingen

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Nordisk dimension Hvor mange nordiske lande skal være med i mit projekt? Kulturkontakt Nord: Ansøgninger til

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

SLOTS- OG KULTURSTYRELSEN M/S MUSEET FOR SØFART HELSINGØR HAVNE HELSINGØR KOMMUNE

SLOTS- OG KULTURSTYRELSEN M/S MUSEET FOR SØFART HELSINGØR HAVNE HELSINGØR KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE om KULTURHAVN KRONBORG mellem SLOTS- OG KULTURSTYRELSEN M/S MUSEET FOR SØFART HELSINGØR HAVNE HELSINGØR KOMMUNE 1. KULTURHAVN KRONBORG Kulturhavn Kronborg er et unikt samarbejde om et

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Udkast til strategisk referenceramme og indhold i en international strategi for Region Midtjylland

Udkast til strategisk referenceramme og indhold i en international strategi for Region Midtjylland Udkast til strategisk referenceramme og indhold i en international strategi for Region Strategisk referenceramme: Internationalt Globaliseringen EU Lissabon strategien EU s programmer Nationalt Den danske

Læs mere

Sammen om et nyt Norden

Sammen om et nyt Norden Sammen om et nyt Norden Nordisk Kulturfond støtter kulturprojekter, som gentænker og genskaber det nordiske, og som udvikler kulturlivet i Norden. Fonden uddeler årligt ca. DKK 29 millioner til 200 projekter.

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE 2016-2020 Forsidebillede: SundhedsCaféen, Dansk Integrationsnet en del af Dansk flygtninge hjælp, Horsens Sundhedshus. Horsens Havn 2 VI VIL SOCIALØKONOMI

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 19. oktober Byprofilering. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 19. oktober Byprofilering. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 19. oktober 2010 1. Resume Som en konsekvens af vedtagelsen af Århus Kommunes erhvervsplan Viden til vækst 2010-17-30 besluttede et

Læs mere

International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland

International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland Handlingsplanen indeholder en række konkrete områder, der hver især får særlig fokus i 2013 og som løbende vil blive afrapporteret til de rådgivende

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet.

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af en ny eventorganisation Regeringen har med handlingsplanen fra april 2007 for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark afsat ekstra 35 mio. kr. årligt fra 2008

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Den nye styrelse: Mission og vision Mission I partnerskab med andre gør vi det enkelt og attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Nyt læringstilbud i Tranbjerg I Tranbjerg er der et veludbygget samarbejde mellem lokalområdets forældre, institutioner og foreninger. Samarbejdet er særligt udpræget

Læs mere

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. september 2008 Børn og unge-politik for Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling indeholder forslag til en samlet børn og unge-politik

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

Natur og naturfænomener i dagtilbud

Natur og naturfænomener i dagtilbud Natur og naturfænomener i dagtilbud Stærke rødder og nye skud I denne undersøgelse kaster Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) lys over arbejdet med læreplanstemaet natur og naturfænomener i danske dagtilbud.

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA. Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 13070/08 LIMITE CULT 99

PUBLIC LIMITE DA. Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 13070/08 LIMITE CULT 99 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) 13070/08 LIMITE PUBLIC CULT 99 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere