Forslag. Lov om ændring af lov om delpension

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om delpension"

Transkript

1 2011/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., J.nr Fremsat den 21. november 2011 af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om delpension (Forhøjelse af delpensionsalder og forkortelse af delpensionsperiode m.v.) 1 I lov om delpension, jf. lovbekendtgørelse nr af 16. november 2005, som ændret ved 8 i lov nr. 523 af 24. juni 2005, lov nr af 20. december 2006 og 7 i lov nr. 429 af 28. april 2010, foretages følgende ændringer: 1. 1, stk. 1, 2. pkt., affattes således:»delpensionsalderen er 60 år.«2. I 1 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:»stk. 2. Delpensionsalderen er dog 1) 60½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1954 til og med den 30. juni 1954, 2) 61 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1954 til og med den 31. december 1954, 3) 61½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1955 til og med den 30. juni 1955, 4) 62 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til og med den 31. december 1955, 5) 62½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1956 til og med den 30. juni 1956, og 6) 63 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1956 til og med den 31. december Stk. 3. Delpension udbetales sidste gang for den måned, hvori modtageren når folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, eller ved pågældendes død.«stk. 2-5 bliver herefter stk I 1, stk. 3, der bliver stk. 5, ændres:»stk. 2«til:»stk. 4«. 4. 1, stk. 4, der bliver stk. 6, ændres:» 2-4 c«til:» 2-4 d«. 5. I 4, stk. 2, ændres»stk. 9«til:»stk. 10« a affattes således:» 4 a. Der foretages nedsættelse af delpensionen på grund af opsparing fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond samt pensionsordninger omfattet af afsnit I i pensionsbeskatningsloven, dog ikke pensioner omfattet af 2, nr. 3, og 2, nr. 4, litra c-f. Reglerne gælder endvidere for tilsvarende udenlandske pensionsordninger. Der foretages dog ikke nedsættelse af delpensionen som følge af udbetaling af pension udbetalt efter lovgivningen i en anden EU/EØS-medlemsstat og omfattet af og beregnet efter forordning (EF) nr. 1

2 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger samt for samordnet pension i henhold til indgået overenskomst med et andet land. Stk. 2. Pengeinstitutter, livsforsikringsselskaber og pensionskasser m.v. samt offentlige myndigheder, der forvalter pensionsordninger, som er omfattet af stk. 1, 1. pkt., har pligt til at foretage indberetning af værdien af de omfattede pensionsrettigheder kort tid før, personen når delpensionsalderen. For pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger indberettes en beregnet årlig livsvarig ydelse ved udbetaling fra delpensionsalderen. For alle øvrige pensionsordninger indberettes depotet. Nærmere bestemmelser om indberetningen, herunder om tidspunktet for indberetningen, fastsættes af skatteministeren efter forhandling med beskæftigelsesministeren. Reglerne om redegørelse for indeholdelsen efter skattekontrollovens 8 B, stk. 1 og 2, 8 F, stk. 1, jf. 14, stk. 2, og kildeskattelovens 85 og 86 finder tilsvarende anvendelse på indberetninger efter 1. pkt. Indberetning sker elektronisk til told- og skatteforvaltningen. Stk. 3. Ved behandling af ansøgningen om delpension indhenter kommunen oplysninger fra told- og skatteforvaltningen om ansøgerens pensionsordninger og opgør den samlede værdi af ansøgerens pensionsordninger på tidspunktet før delpensionsalderen. Opgørelsen foretages på grundlag af oplysninger, jf. stk. 2, om de i stk. 1, 1. pkt., nævnte ordninger, samt på grundlag af erklæring afgivet af ansøgeren om værdien af pensionsopsparingen umiddelbart før personen når delpensionsalderen af de i stk. 1, 2. pkt., nævnte pensioner, pensioner omfattet af pensionsbeskatningslovens 2, nr. 2, samt pensioner omfattet af firmapensionskasselovens 1, stk. 2, nr. 2-4 og 2, stk For pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger oplyser ansøgeren en beregnet årlig livsvarig ydelse ved udbetaling fra delpensionsalderen. For alle øvrige pensionsordninger oplyses depotet. Ansøgeren har endvidere pligt til overfor kommunen at erklære, om oplysningerne, der er indberettet efter stk. 2, er fyldestgørende. Stk. 4. For personer, der overgår til delpension tidligere end 3 år før folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, nedsættes delpensionen for pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger. Nedsættelsen foretages med udgangspunkt i et beløb, der svarer til 80 pct. af den indberettede beregnede livsvarige årlige ydelse, jf. stk. 3, 3. pkt. og stk. 2, 2. pkt. For alle øvrige ordninger beregner kommunen en årlig ydelse som 5 pct. af det indberettede depot, jf. stk. 2, 3. pkt. Delpensionen nedsættes i hele delpensionsperioden med 60 pct. af det beregnede beløb, der overstiger et fradragsbeløb på kr. årligt (2012-niveau), jf. dog stk. 8. Nedsættelsen efter denne bestemmelse foretages, uanset om pensionen udbetales i delpensionsperioden, jf. dog stk. 7. Stk. 5. En person, der overgår til delpension tidligere end 3 år før folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, og som efter delpensionsalderen indbetaler på en pensionsordning efter 15 A i pensionsbeskatningsloven, skal løbende have opgjort værdien heraf ved enhver indbetaling til ordningen. Principperne i stk. 3 finder tilsvarende anvendelse. Pensionsopgørelsen indgår i beregningen efter stk. 4. Kommunalbestyrelsen har pligt til at foretage nedsættelse af delpensionen efter stk. 4 i forbindelse med hver yderligere indbetaling på pensionsordningen. Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse for personer, der er omfattet af stk. 8. Stk. 6. Ved indbetaling efter delpensionsalderen på en pensionsordning efter 15 A i pensionsbeskatningsloven har pensionsinstitutter, livsforsikringsselskaber og pensionskasser samt offentlige myndigheder, der forvalter pensionsordninger, som er omfattet af stk. 1, 1. pkt. pligt til at foretage indberetning ved hver indbetaling frem til folkepensionsalderen, jf. lov om social pension. Principperne i stk. 2 finder tilsvarende anvendelse. Personer, der modtager delpension, har en tilsvarende pligt over for kommunalbestyrelsen til at oplyse om indbetalinger på disse pensionsordninger. Stk. 7. For alle, der overgår til delpension, medfører løbende udbetaling af pension (inklusiv tillæg), som er led i et ansættelsesforhold, nedsættelse af delpensionen fra det tidspunkt, den kommer til udbetaling i delpensionsperioden. Nedsættelsen sker med 45 pct. af det udbetalte pensionsbeløb, jf. dog stk. 9. Stk. 8. For personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1956 til og med den 31. december 1958, foretages nedsættelsen for pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger med udgangspunkt i et 2

3 beløb, der svarer til 80 pct. af den indberettede beregnede livsvarige årlige ydelse, jf. stk. 4. For alle øvrige ordninger beregner kommunen en årlig ydelse som 5 pct. af det indberettede depot, jf. stk. 4. Delpensionen nedsættes i hele delpensionsperioden med 80 pct. af det beregnede beløb. Stk. 9. For personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1956 til og med den 31. december 1958, medfører løbende udbetaling af pension, inklusive tillæg, som er led i et ansættelsesforhold, uanset stk. 8 nedsættelse af delpensionen fra det tidspunkt, den kommer til udbetaling. Nedsættelsen sker med 64 pct. af det udbetalte pensionsbeløb. Stk. 10. Beregningen af delpension tager udgangspunkt i et årligt basisbeløb svarende til 82 pct. af sygedagpengenes højeste beløb, jf. 4, stk. 1. Beløbet, beregnet efter stk. 4, 5 og 7-9, fratrækkes i basisbeløbet for delpension, hvorved det individuelle basisbeløb for den enkelte ansøger fremkommer. Den årlige delpension udgør 1/37 af det individuelle basisbeløb for hver hele time, den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid nedsættes. Stk. 11. Fradragsbeløbet efter stk. 4 reguleres med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Stk. 12. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om nedsættelse af delpension på grund af pensionsopsparing. Stk. 13. Erhvervs- og vækstministeren kan, jf. 74 j, stk. 13, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., fastsætte nærmere regler om beregningsforudsætninger med hensyn til nedsættelse af delpension på grund af pensionsopsparing.«7. Efter 4 c indsættes:» 4 d. Pensionsopgørelsen, jf. 4 a, tillægges pensionsbeløb, som i overensstemmelse med den pågældende pensionsordnings aldersvilkår, er udbetalt efter personens fyldte 60. år, men inden delpensionsalderen, jf. 1, stk. 2. Reglerne i 4 a, stk. 2-9, finder tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Reglerne i stk. 1, 1. pkt., finder ikke anvendelse for udbetaling af pension, i det omfang pensionen har medført fradrag i udbetalte dagpenge. Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om administrationen af denne bestemmelse.«8. 11, stk. 2, ophæves. Loven træder i kraft den 1. januar

4 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Forhøjelsen af delpensionsalderen Gældende ret Lovforslagets indhold 2.2. Forkortelse af delpensionsperioden Gældende ret Lovforslagets indhold 2.3. Skærpet pensionsmodregning Gældende ret Lovforslagets indhold 2.4. Ophævelse af forældede bestemmelser Gældende ret Lovforslagets indhold 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer 9. Sammenfattende skema 1. Indledning I forbindelse med Velfærdsaftalen fra 2006 blev det besluttet, at delpensionsordningen skulle udfases, således at muligheden for at få delpension ophører for personer, der er født den 1. januar 1959 eller senere. Med aftale af 13. maj 2011 om senere tilbagetrækning rykkes forhøjelsen af efterløns- og fleksydelsesalderen 5 år frem. Med lovforslaget fastholdes udfasningen af delpensionsordningen for personer, der er født den 1. januar 1959 eller senere, men for at sikre parallelitet til efterløns- og fleksydelsesordningen ændres delpensionsalderen og modregningen i delpensionen for pensionsopsparinger i overensstemmelse med de ændringer, der foretages i efterløns- og fleksydelsesordningen. 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Forhøjelse af delpensionsalderen Gældende ret Efter gældende ret kan delpension udbetales til lønmodtagere og selvstændige i alderen fra 60 år til 65 år, som nedsætter deres arbejdstid. Ordningen er under udfasning, og de sidste, der kan benytte sig af muligheden for delpension, er født før den 1. januar Personer, der er født den 1. januar 1959 eller senere, kan derfor ikke få delpension. Hermed stopper tilgangen til delpension ved udgangen af 2018, og delpensionsordningen er endeligt udfaset ved udgangen af

5 Der er i reglerne parallelitet mellem efterlønsperioden og delpensionsperioden. I Velfærdsaftalen fra 2006 blev efterlønsalderen sat op. De første årgange, der blev berørt af aftalen var fra 1959, og Velfærdsaftalen fra 2006 vedrørende alderskriterierne berørte derfor ikke delpensionsordningen Lovforslagets indhold Aftalen om senere tilbagetrækning fra den 13. maj 2011 fremrykker Velfærdsaftalens forhøjelse af efterløns- og folkepensionsalderen med 5 år. Det foreslås, at alderen for delpension forhøjes på samme måde som fremrykning af forhøjelsen af efterlønsalderen som foreslået i det samtidigt fremsatte forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.) således, at delpensionsalderen forhøjes med ½ år ad gangen i årene 2014, 2015, 2016 og 2017, og yderligere med ½ år i 2018 og Det betyder, at delpensionsalderen bliver 60½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1954 til og med den 30. juni 1954, 61 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1954 til og med den 31. december 1954, 61½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1955 til og med den 30. juni 1955, 62 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til og med den 31. december 1955, 62½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1956 til og med den 30. juni 1956, og 63 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1956 til og med den 31. december Forkortelse af delpensionsperioden Gældende ret Efter gældende regler kan delpension udbetales i 5 år fra det 60. til det 65. år. Delpensionsperioden følger reglerne for ret til efterløn Lovforslagets indhold Delpensionsperioden på 5 år bevares for personer, der er født før den 1. januar Forslaget om forhøjelse af delpensionsalderen i 2018 og 2019 for personer, der er født den 1. januar 1956 eller senere, betyder, at delpensionsperioden bliver kortere for disse personer. For personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1956 til og med den 31. december 1958, er folkepensionsalderen 67 år, jf. 1, nr. 1, i forslag til lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension m.v.). Det indebærer, at delpensionsperioden bliver forkortet og vil være 4½ år for dem, der er født i første halvår af 1956 og 4 år for dem, der er født i perioden fra den 1. juli 1956 til og med den 31. december Delpensionsordningen vil være endelig udfaset med udgangen af Skærpet pensionsmodregning Gældende ret Efter de gældende regler kan alle alderspensioner medføre nedsættelse af delpensionen. Hvis en person venter med at gå på delpension til det fyldte 62. år eller senere, sker der kun nedsættelse af delpensionen for pension, som er led i et ansættelsesforhold, og som udbetales løbende i delpensionsperioden. Personer, der overgår til delpension som 60- eller 61-årige, får nedsat delpensionen, uanset om pensionen kommer til udbetaling i delpensionsperioden. Værdien af pensionen ved det fyldte 60. år lægges til grund for beregningen af nedsættelsen. For pensionsordninger med løbende ydelse er det 80 pct. af værdien af det pensionstilsagn om en årlig ydelse, man kan få som 60-årig. For øvrige ordninger (kapitalpensioner m.v.) opgøres der en årlig ydelse ud fra depotet ved det 60. år. Den årlige ydelse opgøres som 5 pct. af depotet. 5

6 Nedsættelsen af delpension sker for begge typer af pensionsopsparing med 60 pct. Mindre pensionsopsparinger medfører ikke nedsættelse af delpensionen, fordi delpensionen kun nedsættes i forhold til den del af den (beregnede) årlige ydelse, der overstiger et årligt fradragsbeløb på kr. (2012-niveau). Løbende pensionsudbetalinger, som er led i et ansættelsesforhold, og som udbetales i delpensionsperioden, medfører nedsættelse af delpensionen med 45 pct. af det udbetalte pensionsbeløb, fra det tidspunkt det kommer til udbetaling. Det gælder for alle modtagere af delpension uanset tidspunktet for overgang til delpension Lovforslagets indhold Det foreslås, at reglerne for pensionsmodregning for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1956 til og med den 31. december 1958 skærpes. Personer, der er født før den 1. januar 1956, bliver ikke berørt af forslaget. Forslaget følger indfasningen af skærpede regler for pensionsmodregning i efterlønsordningen i det samtidigt fremsatte lovforslag om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.). Efter forslaget vil pensioners påvirkning af delpensionen for personer født i perioden fra den 1. januar 1956 til og med den 31. december 1958 herefter være den samme, uanset hvornår de overgår til delpension. Det indebærer, at en person ikke længere kan opnå et lempeligere fradrag i delpensionen for pensioner ved at udskyde overgangen til delpension. Derudover foreslås det, at bundfradraget fjernes og at skærpe pensionsmodregningen for privat oprettede pensioner med løbende livsvarig ydelse og pensioner, der opgøres med en depotværdi fra 60 pct. til 80 pct. af beregningsgrundlaget. Endvidere foreslås det at skærpe pensionsmodregningen fra 45 pct. til 64 pct. i hele delpensionsperioden for pensioner, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, og som udbetales løbende i delpensionsperioden. Pensionerne vil herefter påvirke delpensionen som følger: Pensioner, der er privattegnede med livsvarige ydelser samt arbejdsmarkedspensioner, der ikke udbetales i delpensionsperioden, nedsætter delpensionen med 80 pct. af beregningsgrundlaget, som er 80 pct. af pensionstilsagnet ved delpensionsalderen. For alle andre pensioner, fx kapitalpensioner, ratepensioner, indekskontrakter og Lønmodtagernes Dyrtidsfond nedsættes delpensionen med 80 pct. af beregningsgrundlaget, som er 5 pct. af depotværdien opgjort ved delpensionsalderen. Som følge af den hurtigere indfasning af forhøjelsen af efterløns- og folkepensionsalderen vil forhøjelsen også få konsekvenser for personer på delpension. Ændringen indebærer en gradvis forhøjelse af delpensionsalderen fra 60 til 63 år for personer, der er født efter den 31. december Det foreslås derfor at indføre en bestemmelse svarende til 74 k i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., således at pensioner, der bliver udbetalt i overensstemmelse med den pågældende pensionsordnings aldersvilkår på et tidspunkt mellem personens 60. år og delpensionsalder, også bliver modregnet i delpensionen. Ordinære indbetalinger og rentetilskrivninger efter 60-års-dagen, men inden delpensionsalderen, vil automatisk blive indberettet, da pensionsformuen bliver indberettet umiddelbart før den forhøjede delpensionsalder. Disse indbetalinger og rentetilskrivninger nedsætter også delpensionen. 6

7 2.4. Ophævelse af forældede bestemmelser Gældende ret Ved lov nr. 289 af 12. maj 1999 blev der indført ændrede regler om fradrag for pensioner. Der blev i den forbindelse fastsat overgangsregler for personer, der fylder 60 år i perioden fra 1999 til og med Efter disse regler gælder der ved beregning af delpension ét samlet fradragsbeløb for alle pensionsordninger Lovforslagets indhold Det foreslås, at overgangsreglerne ophæves, da de ikke længere har betydning. De personer, der fyldte 60 år i perioden fra 1999 til og med 2002 er ikke længere på delpension. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige i dette lovforslag skal ses i sammenhæng med de samtidigt fremsatte lovforslag om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension m.v.), lovforslag om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.) og lovforslag om ændring af lov om fleksydelse (Forhøjelse af fleksydelsesalder, forkortelse af fleksydelsesperiode og tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag m.v.). For de samlede økonomiske konsekvenser af Aftale om senere tilbagetrækning henvises til lovforslag om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.) Delpension Delpensionsordningen udfases således, som det blev besluttet i Velfærdsaftalen. Med dette lovforslag ændres delpensionsalderen parallelt med ændringerne i efterlønsalderen, og pensionsmodregningen ændres tilsvarende. Det skønnes, at forslaget vil indebære mindreudgifter for staten på henholdsvis 0,9 mio. kr. i 2014 og 2,7 mio. kr. i Kommunerne medfinansierer ikke delpension og har derfor ikke mindreudgifter som følge af forslaget. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer Forslaget har forud for fremsættelsen været til høring i Beskæftigelsesrådet, Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Dansk Socialrådgiverforening, Foreningen af socialchefer i Danmark, Ankestyrelsen, Kristelig Fagforening og Kristelig Arbejdsgiverforening. 7

8 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for staten, regioner, kommuner og arbejdsløshedskasserne Administrative konsekvenser for staten, regioner, kommuner og arbejdsløshedskasserne Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser Positive konsekvenser/ Mindreudgifter Stat: 2012: 0 mio. kr. 2013: 0 mio. kr. 2014: 0,9 mio. kr. 2015: 2,7 mio. kr. Ingen Ingen Ingen Negative konsekvenser/ Merudgifter Stat: Ingen Ingen Ingen Ingen for borgerne Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Til nr. 1 og 2 ( 1 stk. 1-3) Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Efter gældende ret kan delpension udbetales til lønmodtagere og selvstændige i alderen fra 60 år til 65 år. Ordningen er under udfasning, og de sidste, der kan benytte sig af muligheden for delpension, er født senest den 31. december Det foreslås, at alderen for delpension forhøjes på samme måde som fremrykning af efterlønsalderen i det samtidigt fremsatte lovforslag til ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.) således, at delpensionsalderen forhøjes med ½ år ad gangen i årene 2014, 2015, 2016 og 2017 og yderligere med ½ år i 2018 og Det betyder, at delpensionsalderen bliver 60½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1954 til og med den 30. juni 1954, 61 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1954 til og med den 31. december 1954, 61½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1955 til og med den 30. juni 1955, 62 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til og med den 31. december 1955, 62½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1956 til og med den 30. juni 1956, og 63 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1956 til og med den 31. december Det er i det samtidigt fremsatte forslag til lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension m.v.) foreslået at fremrykke den gradvise forhøjelse folkepensionsalderen for personer, der er født den 1. januar 1954 eller senere. Således vil folkepensionsalderen være 67 år for personer, der er født den 1. januar 1956 eller senere. Da delpensionsalderen gradvis forhøjes for disse personer, betyder det, at delpensionsperioden gradvis forkortes til 4 år. Endvidere foreslås det i et nyt stk. 3, at delpension udbetales sidste gang for den måned, hvori personen når folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, eller hvor personen dør. Bestemmelsen svarer i sit 8

9 indhold til den gældende 11, stk. 2, der foreslås ophævet. Det præciseres dog, at udbetaling af delpension stopper ved udgangen af den måned, hvor personen dør. Dette har ikke tidligere fremgået af loven. Til nr. 3 Efter gældende regler bemyndiges beskæftigelsesministeren til efter stk. 2 at fastsætte regler om fravigelse af bestemmelsen om, at delpension enten kan udbetales sammen med lønindtægt eller sammen med anden erhvervsindtægt end lønindtægt. Der er tale om en konsekvensændring i henvisningen i bestemmelsen som følge af forslaget i 1, nr. 2, hvorefter stk. 2 bliver til stk. 4. Til nr. 4 Der er tale om en konsekvensændring som følge af forslaget i 1, nr. 7, hvori der foreslås en ny bestemmelse om at tillægge pensionsopgørelsen pensionsbeløb, der er udbetalt efter det 60. år, men inden delpensionsalderen. Se under punktet Til nr. 7. Til nr. 5 ( 4) I den gældende 4, stk. 2, henvises til 4 a, stk. 9, som vedrører beregningen af det individuelle basisbeløb. Henvisningen ændres til 4 a, stk. 10, som konsekvens af forslaget i 1, nr. 6, om ny affattelse af lovens 4 a. Til nr. 6 ( 4a) Efter de gældende regler kan alle alderspensioner nedsætte delpensionen, uanset om de kommer til udbetaling i delpensionsperioden. Ved beregning af nedsættelsen i delpensionen tages der udgangspunkt i et beregningsgrundlag for den enkelte pensionsordning. For pensionsordninger med livsvarig løbende udbetaling er beregningsgrundlaget et beløb, der svarer til 80 pct. af pensionstilsagnet, dvs. en beregnet udbetaling fra pensionsordningen opgjort ved delpensionsalderen. For andre pensionsordninger er beregningsgrundlaget et beløb, der svarer til 5 pct. af pensionsordningens depotværdi opgjort ved delpensionsalderen. Nedsættelsen i delpensionen sker med et beløb, der svarer til 60 pct. af den del af beregningsgrundlagene, der overstiger et fælles bundfradrag på kr. (2012-niveau). En pensionsordning, der er led i et ansættelsesforhold, hvorfra der udbetales en løbende ydelse i delpensionsperioden, medfører nedsættelse i delpensionen fra det tidspunkt, den kommer til udbetaling. Nedsættelsen sker med et beløb, der svarer til 45 pct. af det løbende udbetalte beløb (uden bundfradrag). En person, der venter med at overgå til delpension i 2 år fra delpensionsalderen, får efter de gældende regler kun nedsat delpensionen for pensioner, der er led i et ansættelsesforhold, og som kommer til løbende udbetaling i delpensionsperioden. Det foreslås, at nedsættelsen for pensioner skal være ens i hele delpensionsperioden for personer født i perioden fra den 1. januar 1956 til og med den 31. december Det foreslås også at fjerne retten til det bundfradrag, der i dag kan gøre beregningsgrundlaget mindre, inden nedsættelsen af delpensionssatsen beregnes på baggrund af beregningsgrundlaget. Det vil ikke være muligt for en person, der er født i perioden fra den 1. januar 1956 til og med den 31. december 1958 at opnå et lempeligere fradrag for pensioner i delpensionen ved at udskyde overgangen til delpension. Derudover foreslås det at skærpe pensionsmodregningen for privat oprettede pensioner med løbende livsvarig ydelse og pensioner, der opgøres med en depotværdi, fra 60 pct. til 80 pct. af beregningsgrundla- 9

10 get. Endvidere foreslås det at skærpe pensionsmodregningen for pensioner, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, og som udbetales løbende i delpensionsperioden fra 45 pct. til 64 pct. i hele delpensionsperioden. Til stk. 1 Efter de gældende regler medfører pensioner omfattet af 2, nr. 3 og 2, nr. 4 litra b-e i pensionsbeskatningsloven ikke nedsættelse af delpensionen. Bestemmelsen er indholdsmæssigt uændret i forhold til den gældende bestemmelse. Henvisningen til 2, nr. 4, litra b-e ændres til litra c-f, så den er i overensstemmelse med pensionsbeskatningsloven. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til L177 - Forslag til lov om ændring af lov om delpension. (Fradragsregler m.v.) Folketingstidende (Tillæg A) side Til stk. 2-7 Personer, der er født før den 1. januar 1956, bliver ikke berørt af det skærpede fradrag i delpensionen for pensioner. Bestemmelserne i stk. 2-7 svarer således til stk. 2-7 i den gældende 4 a. Bestemmelsen er nyaffattet på grund af konsekvensrettelser som følge af ændring af delpensionsalderen og nye regler for personer født i perioden fra den 1. januar 1956 til og med den 31. december Efter stk. 2 og efter administrativt fastsatte regler indberetter pengeinstitutter, pensionsselskaber mv. værdien af de omfattede pensionsrettigheder til et særligt register under Skatteministeriet (PERE) 6 måneder før personen når delpensionsalderen. Der foretages ikke indberetninger af værdien af de omfattede pensionsrettigheder efter, at personen når delpensionsalderen, jf. dog stk. 5 og 6. Det foreslås derfor, at formuleringen og kort efter udgår af stk. 2, 1. pkt. Til stk. 8 De skærpede regler for pensionsordningers indflydelse på delpensionen finder anvendelse for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1956 til og med den 31. december Det foreslås, at beregningsgrundlaget for nedsættelse i delpensionen for privat oprettede pensionsopsparinger med en løbende livsvarig ydelse og for pensionsordninger med en livsvarig ydelse, som er led i et ansættelsesforhold, som ikke udbetales i delpensionsperioden, bevares på 80 pct. af den indberettede beregnede livsvarige årlige ydelse ved delpensionsalderen. Det foreslås, at nedsættelsen i delpensionen for disse pensionsordninger skærpes således, at nedsættelsen foretages med et beløb, der svarer til 80 pct. af beregningsgrundlaget. Det foreslås endvidere, at beregningsgrundlaget for andre pensionsordninger, der opgøres med en depotværdi, bevares på 5 pct. af depotværdien opgjort ved delpensionsalderen. Det foreslås også, at nedsættelsen i delpensionen for disse pensionsordninger skærpes således, at nedsættelsen foretages med et beløb, der svarer til 80 pct. af beregningsgrundlaget. Bundfradraget gælder ikke for disse personer. Overgangsbestemmelsen i det gældende stk. 8 udgår, da den vedrører personer, der fyldte 60 år i perioden fra 1. juli 1999 til og med 31. december Disse personer får ikke længere delpension, og bestemmelsen er derfor ikke længere relevant. Til stk. 9 Efter gældende regler medfører løbende pensionsudbetalinger, som er led i et ansættelsesforhold, og som udbetales i delpensionsperioden, nedsættelse af delpensionen med 45 pct. af det udbetalte pensionsbeløb, fra det tidspunkt det kommer til udbetaling 10

11 Det foreslås, at de skærpede regler for pensionsordningers indflydelse på delpensionen finder anvendelse for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1956 til og med den 31. december Det foreslås, at nedsættelsen i delpensionen for løbende udbetaling af pension fra en pensionsordning, der er led i et ansættelsesforhold, skærpes således, at nedsættelsen foretages med et beløb, der svarer til 64 pct. af den årligt udbetalte pension, uanset om personen udskyder overgangen. Til stk Bestemmelserne svarer til de gældende stk og er uændrede. Bestemmelserne vedrører beregning af det individuelle basisbeløb, satsreguleringsprocenten og delegationsbestemmelser til beskæftigelsesministeren om nedsættelse af delpension på grund af pensionsopsparinger og til erhvervs- og vækstministeren om beregningsforudsætninger med hensyn til nedsættelse af delpension på grund af pensionsopsparing. Henvisningerne er konsekvensrettede. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til L177 - Forslag til lov om ændring af lov om delpension. (Fradragsregler m.v.) Folketingstidende (Tillæg A) side Til nr. 7 ( 4 d) Til stk. 1 Forslaget er en konsekvens af forhøjelse af delpensionsalderen for personer, der er født den 1. januar 1954 eller senere og følger principperne på efterlønsområdet. Opgørelsen af beregningsgrundlaget for pensionsfradrag ved delpensionsalderen tillægges pensionsbeløb, som er udbetalt i overensstemmelse med den pågældende pensionsordnings aldersvilkår efter det fyldte 60. år, men inden delpensionsalderen. Pengeinstitutter m.v. har pligt til at oplyse om udbetalinger fra sådanne pensioner i forbindelse med indberetningen af pensionsformuen ved delpensionsalderen, jf. 4 a. Reglerne om opgørelse af pensionsformuen, indberetning, fradragsberegning mv. vil i øvrigt finde anvendelse. Til stk. 2 Det foreslås, at opgørelsen af beregningsgrundlaget for pensionsfradrag ved delpensionsalderen ikke tillægges udbetalinger fra pensionsordninger, i det omfang pensionsordningen har medført fradrag i udbetalte dagpenge efter det fyldte 60. år men inden delpensionsalderen. Baggrunden for forslaget er, at der efter de gældende regler om fradrag i dagpenge sker fradrag for udbetaling fra en løbende arbejdsgiverpensionsordning. Forslaget sikrer, at pension, der har medført fradrag i dagpenge, ikke også medfører fradrag i delpensionen. Til stk. 3 Det foreslås, at beskæftigelsesministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om administrationen af reglerne for udbetalinger fra pensionsordninger efter 60-års-dagen, men inden delpensionsalderen, herunder om opgørelsen af nedsættelsen i delpensionen for sådanne udbetalinger. Til nr. 8 (11, stk. 2) Efter de gældende regler er tidspunktet for sidste udbetaling af delpension fastsat i lovens 11, stk. 2. Tidspunktet for den sidste udbetaling er i forslagets 1, nr. 2, foreslået fastsat i lovens 1, stk. 3. Som en konsekvens heraf foreslås, at 11, stk. 2, ophæves. 11

12 Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar

13 Lovforslaget sammenholdt med gældende ret Bilag 1 Gældende formulering 1. Lønmodtagere og personer med anden erhvervsindtægt end lønindtægt, der er født før den 1. januar 1959, kan få delpension, hvis de nedsætter deres arbejdstid. Delpension kan udbetales til personer i alderen 60 til 65 år. Stk. 2. Delpension kan enten udbetales sammen med lønindtægt eller sammen med anden erhvervsindtægt end lønindtægt. Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om fravigelse af stk. 2. Stk. 4. For personer med anden erhvervsindtægt end lønindtægt fastsætter beskæftigelsesministeren regler om arbejde før og efter overgang til delpension, om opgørelse af arbejdstid, om opgørelse af indtægt før og efter overgang til delpensi- Lovforslaget 1 I lov om delpension, jf. lovbekendtgørelse nr af 16. november 2005, som ændret ved 8 i lov nr. 523 af 24. juni 2005, lov nr af 20. december 2006 og 7 i lov nr. 429 af 28. april 2010, foretages følgende ændringer: 1. 1, stk. 1, 2. pkt., affattes således:»delpensionsalderen er 60 år.«2. I 1 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:»stk. 2. Delpensionsalderen er dog 1) 60½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1954 til og med den 30. juni 1954, 2) 61 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1954 til og med den 31. december 1954, 3) 61½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1955 til og med den 30. juni 1955, 4) 62 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til og med den 31. december 1955, 5) 62½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1956 til og med den 30. juni 1956, og 6) 63 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1956 til og med den 31. december Stk. 3. Delpension udbetales sidste gang for den måned, hvori modtageren når folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, eller ved pågældendes død.«stk. 2-5 bliver herefter stk I 1, stk. 3,der bliver stk. 5, ændres:»stk. 2«til:»stk. 4«. 4. 1, stk. 4, der bliver stk. 6, ændres:» 2-4 c«til:» 2-4 d«. 13

14 on og kan herunder fravige 2-4 c. Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om optagelse og genindtræden i delpensionsordningen samt om beregning m.v. af delpension for personer, som modtager plejevederlag efter kapitel 23 i lov om social service. 4. Stk. 2. Den årlige delpension udgør 1/37 af basisbeløbet for hver hele time, den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid nedsættes, jf. dog 4 a, stk. 9. Den del af den hidtidige arbejdstid, der overstiger 37 timer ugentlig, tages ikke i betragtning ved beregningen. 4 a. Der foretages nedsættelse af delpensionen på grund af opsparing fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond samt pensionsordninger omfattet af afsnit I i pensionsbeskatningsloven, dog ikke pensioner omfattet af 2, nr. 3, og 2, nr. 4, litra b-e. Reglerne gælder endvidere for tilsvarende udenlandske pensionsordninger. Der foretages dog ikke nedsættelse af delpensionen som følge af udbetaling af pension udbetalt efter lovgivningen i en anden EU/ EØS-medlemsstat og omfattet af og beregnet efter forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger samt for samordnet pension i henhold til indgået overenskomst med et andet land. Stk. 2. Pengeinstitutter, livsforsikringsselskaber og pensionskasser m.v. samt offentlige myndigheder, der forvalter pensionsordninger, som er omfattet af stk. 1, 1. pkt., har pligt til at foretage indberetning af værdien af de omfattede pensionsrettigheder kort før og kort efter personens fyldte 60. år. For pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger indberettes en beregnet årlig livsvarig ydelse ved udbetaling fra det 60. år. For alle øvrige pensionsordninger indberettes depotet. Nærmere bestemmelser om indberetningen, herunder om tidspunktet for indberetningen, fastsættes af skatteministeren, jf. 74 j, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Reglerne om redegørelse for indeholdelsen efter skattekontrollovens 8 B, stk. 1 og 2, 8 F, stk. 1, jf. 14, stk. 2, og kildeskattelovens 85 og 86 finder tilsvarende anvendelse på indberetninger efter 1. pkt. Indberetning sker elektronisk til told- og skatteforvaltningen. 5. I 4, stk. 2,ændres»stk. 9«til:»stk. 10« aaffattes således:» 4 a. Der foretages nedsættelse af delpensionen på grund af opsparing fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond samt pensionsordninger omfattet af afsnit I i pensionsbeskatningsloven, dog ikke pensioner omfattet af 2, nr. 3, og 2, nr. 4, litra c-f. Reglerne gælder endvidere for tilsvarende udenlandske pensionsordninger. Der foretages dog ikke nedsættelse af delpensionen som følge af udbetaling af pension udbetalt efter lovgivningen i en anden EU/EØS-medlemsstat og omfattet af og beregnet efter forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger samt for samordnet pension i henhold til indgået overenskomst med et andet land. Stk. 2. Pengeinstitutter, livsforsikringsselskaber og pensionskasser m.v. samt offentlige myndigheder, der forvalter pensionsordninger, som er omfattet af stk. 1, 1. pkt., har pligt til at foretage indberetning af værdien af de omfattede pensionsrettigheder kort tid før personen når delpensionsalderen. For pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger indberettes en beregnet årlig livsvarig ydelse ved udbetaling fra delpensionsalderen. For alle øvrige pensionsordninger indberettes depotet. Nærmere bestemmelser om indberetningen, herunder om tidspunktet for indberetningen, fastsættes af skatteministeren efter forhandling med beskæftigelsesministeren. Reglerne om redegørelse for indeholdelsen efter skattekontrollovens 8 B, stk. 1 og 2, 8 F, stk. 1, jf. 14, stk. 2, og kildeskattelovens 85 og 86 finder tilsvarende anvendelse på indberetninger efter 14

15 Stk. 3. Ved behandling af ansøgningen om delpension indhenter kommunen oplysninger fra told- og skatteforvaltningen om ansøgerens pensionsordninger og opgør den samlede værdi af ansøgerens pensionsordninger på tidspunktet før det fyldte 60. år. Opgørelsen foretages på grundlag af oplysninger, jf. stk. 2, om de i stk. 1, 1. pkt., nævnte ordninger, samt på grundlag af erklæring afgivet af ansøgeren om værdien af pensionsopsparingen umiddelbart før det 60. år af de i stk. 1, 2. pkt., nævnte pensioner, pensioner omfattet af pensionsbeskatningslovens 2, nr. 2, samt pensioner omfattet af firmapensionskasselovens 1, stk. 2, nr. 2-4 og 2, stk For pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger oplyser ansøgeren en beregnet årlig livsvarig ydelse ved udbetaling fra det 60. år. For alle øvrige pensionsordninger oplyses depotet. Ansøgeren har endvidere pligt til overfor kommunen at erklære, om oplysningerne, der er indberettet efter stk. 2, er fyldestgørende. Stk. 4. For personer, der overgår til delpension som 60- eller 61-årige, nedsættes delpensionen med 60 pct. af følgende beløb: For pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger foretages nedsættelsen med udgangspunkt i et beløb, der svarer til 80 pct. af den indberettede beregnede livsvarige årlige ydelse, jf. stk. 3, 3. pkt. og stk. 2, 2. pkt. For alle øvrige ordninger beregner kommunen en årlig ydelse som 5 pct. af det indberettede depot, jf. stk. 2, 3. pkt. Delpensionen nedsættes i hele delpensionsperioden med 60 pct. af det beregnede beløb, der overstiger et fradragsbeløb på kr. årligt, jf. dog stk. 8. Nedsættelsen efter denne bestemmelse foretages, uanset om pensionen udbetales i delpensionperioden, jf. dog stk. 7. Stk. 5. En person, der overgår til delpension som 60- eller 61-årig, og som efter det fyldte 60. år indbetaler på en pensionsordning efter 15 A i pensionsbeskatningsloven, skal løbende have opgjort værdien heraf ved enhver indbetaling til ordningen. Principperne i stk. 3 finder tilsvarende anvendelse. Pensionsopgørelsen indgår i beregningen efter stk. 4. Kommunalbestyrelsen har pligt til at foretage nedsættelse af delpensionen 1. pkt. Indberetning sker elektronisk til told- og skatteforvaltningen. Stk. 3. Ved behandling af ansøgningen om delpension indhenter kommunen oplysninger fra told- og skatteforvaltningen om ansøgerens pensionsordninger og opgør den samlede værdi af ansøgerens pensionsordninger på tidspunktet før delpensionsalderen. Opgørelsen foretages på grundlag af oplysninger, jf. stk. 2, om de i stk. 1, 1. pkt., nævnte ordninger, samt på grundlag af erklæring afgivet af ansøgeren om værdien af pensionsopsparingen umiddelbart før personen når delpensionsalderen af de i stk. 1, 2. pkt., nævnte pensioner, pensioner omfattet af pensionsbeskatningslovens 2, nr. 2, samt pensioner omfattet af firmapensionskasselovens 1, stk. 2, nr. 2-4 og 2, stk For pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger oplyser ansøgeren en beregnet årlig livsvarig ydelse ved udbetaling fra delpensionsalderen. For alle øvrige pensionsordninger oplyses depotet. Ansøgeren har endvidere pligt til overfor kommunen at erklære, om oplysningerne, der er indberettet efter stk. 2, er fyldestgørende. Stk. 4. For personer, der overgår til delpension tidligere end 3 år før folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, nedsættes delpensionen for pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger. Nedsættelsen foretages med udgangspunkt i et beløb, der svarer til 80 pct. af den indberettede beregnede livsvarige årlige ydelse, jf. stk. 3, 3. pkt. og stk. 2, 2. pkt. For alle øvrige ordninger beregner kommunen en årlig ydelse som 5 pct. af det indberettede depot, jf. stk. 2, 3. pkt. Delpensionen nedsættes i hele delpensionsperioden med 60 pct. af det beregnede beløb, der overstiger et fradragsbeløb på kr. årligt (2012- niveau), jf. dog stk. 8 Nedsættelsen efter denne bestemmelse foretages, uanset om pensionen udbetales i delpensionsperioden, jf. dog stk. 7. Stk. 5. En person, der overgår til delpension tidligere end 3 år før folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, og som efter delpensionsalderen indbetaler på en pensionsordning efter 15 A i pensionsbeskatningsloven, skal løbende have opgjort værdien heraf ved enhver indbetaling til ordningen. Principperne i stk. 3 finder tilsvarende 15

16 efter stk. 4 i forbindelse med hver yderligere indbetaling på pensionsordningen. Stk. 6. Ved indbetaling på en 15 A-pensionsordning efter det fyldte 60. år har pensionsinstitutter m.v. pligt til at foretage indberetning ved hver indbetaling frem til det fyldte 65. år. Principperne i stk. 2 finder tilsvarende anvendelse. Personer, der modtager delpension, har en tilsvarende pligt over for kommunalbestyrelsen til at oplyse om indbetalinger på disse pensionsordninger. Stk. 7. For alle, der overgår til delpension, medfører løbende udbetaling af pension (inklusiv tillæg), som er led i et ansættelsesforhold, nedsættelse af delpensionen fra det tidspunkt, den kommer til udbetaling i delpensionsperioden. Nedsættelsen sker med 45 pct. af det udbetalte pensionsbeløb. Stk. 8. For personer, der fylder 60 år i perioden 1. juli 1999 til 31. december 2002, nedsættes beløbet fra pensionsordninger m.v., jf. stk. 4, 5 og 7, med et fast årligt beløb. For personer, der fylder 60 år i henholdsvis 1999, 2000, 2001 og 2002, er der i hele delpensionsperioden ét samlet årligt fradragsbeløb på henholdsvis kr., kr., kr. og kr. Fradragsbeløbet efter stk. 4 kan ikke samtidig anvendes. Stk. 9. Beregningen af delpension tager udgangspunkt i et årligt basisbeløb svarende til 82 pct. af sygedagpengenes højeste beløb, jf. 4, stk. 1. Beløbet, beregnet efter stk. 4, 5, 7 og 8, fratrækkes i basisbeløbet for delpension, hvorved det individuelle basisbeløb for den enkelte ansøger fremkommer. Den årlige delpension udgør 1/37 af det individuelle basisbeløb for hver hele time, den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid nedsættes. Stk. 10. De fradragsbeløb, der er nævnt i stk. 4 og stk. 8, reguleres med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker første gang den 1. januar 2000, og beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Stk. 11. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om nedsættelse af delpension på grund af pensionsopsparing. Stk. 12. Økonomiministeren kan, jf. 74 j, stk. 12, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., fastanvendelse. Pensionsopgørelsen indgår i beregningen efter stk. 4. Kommunalbestyrelsen har pligt til at foretage nedsættelse af delpensionen efter stk. 4 i forbindelse med hver yderligere indbetaling på pensionsordningen. Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse for personer, der er omfattet af stk. 8. Stk. 6. Ved indbetaling efter delpensionsalderen på en pensionsordning efter 15 A i pensionsbeskatningsloven har pensionsinstitutter, livsforsikringsselskaber og pensionskasser samt offentlige myndigheder, der forvalter pensionsordninger, som er omfattet af stk. 1, 1. pkt. pligt til at foretage indberetning ved hver indbetaling frem til folkepensionsalderen, jf. lov om social pension. Principperne i stk. 2 finder tilsvarende anvendelse. Personer, der modtager delpension, har en tilsvarende pligt over for kommunalbestyrelsen til at oplyse om indbetalinger på disse pensionsordninger. Stk. 7. For alle, der overgår til delpension, medfører løbende udbetaling af pension (inklusiv tillæg), som er led i et ansættelsesforhold, nedsættelse af delpensionen fra det tidspunkt, den kommer til udbetaling i delpensionsperioden. Nedsættelsen sker med 45 pct. af det udbetalte pensionsbeløb, jf. dog stk. 9. Stk. 8. For personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1956 til og med den 31. december 1958, foretages nedsættelsen for pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger med udgangspunkt i et beløb, der svarer til 80 pct. af den indberettede beregnede livsvarige årlige ydelse, jf. stk. 4. For alle øvrige ordninger beregner kommunen en årlig ydelse som 5 pct. af det indberettede depot, jf. stk. 4. Delpensionen nedsættes i hele delpensionsperioden med 80 pct. af det beregnede beløb. Stk. 9. For personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1956 til og med den 31. december 1958, medfører løbende udbetaling af pension, inklusive tillæg, som er led i et ansættelsesforhold, uanset stk. 8 nedsættelse af delpensionen fra det tidspunkt, den kommer til udbetaling. Nedsættelsen sker med 64 pct. af det udbetalte pensionsbeløb. 16

17 sætte nærmere regler om beregningsforudsætninger med hensyn til nedsættelse af delpension på grund af pensionsopsparing. 11. Stk. 2. Delpension udbetales sidste gang for den måned, hvori modtageren fylder 65 år. Stk. 10. Beregningen af delpension tager udgangspunkt i et årligt basisbeløb svarende til 82 pct. af sygedagpengenes højeste beløb, jf. 4, stk. 1. Beløbet, beregnet efter stk. 4, 5 og 7-9, fratrækkes i basisbeløbet for delpension, hvorved det individuelle basisbeløb for den enkelte ansøger fremkommer. Den årlige delpension udgør 1/37 af det individuelle basisbeløb for hver hele time, den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid nedsættes. Stk. 11. Fradragsbeløbet efter stk. 4 reguleres med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Stk. 12. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om nedsættelse af delpension på grund af pensionsopsparing. Stk. 13. Erhvervs- og vækstministeren kan, jf. 74 j, stk. 13, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., fastsætte nærmere regler om beregningsforudsætninger med hensyn til nedsættelse af delpension på grund af pensionsopsparing.«7. Efter 4 c indsættes:» 4 d. Pensionsopgørelsen, jf. 4 a, tillægges pensionsbeløb, som i overensstemmelse med den pågældende pensionsordnings aldersvilkår, er udbetalt efter personens fyldte 60. år, men inden delpensionsalderen, jf. 1, stk. 2. Reglerne i 4 a, stk. 2-9, finder tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Reglerne i stk. 1, 1. pkt., finder ikke anvendelse for udbetaling af pension, i det omfang pensionen har medført fradrag i udbetalte dagpenge. Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om administrationen af denne bestemmelse.«8. 11, stk. 2, ophæves. 2 Loven træder i kraft den 1. januar

Forslag. Lov om ændring af lov om fleksydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om fleksydelse 2011/1 LSF 21 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., J.nr. 2011-0011775 Fremsat den 21. november 2011 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om delpension

Bekendtgørelse af lov om delpension LBK nr 1120 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j. nr. 15/01997

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love LOV nr 1365 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0011482 Senere ændringer til forskriften LBK nr

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om delpension

Forslag. Lov om ændring af lov om delpension Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om delpension (Forhøjelse af delpensionsalder og forkortelse af delpensionsperiode

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love. Fremsat den 21. november 2011 af beskæftigelsesministeren.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love. Fremsat den 21. november 2011 af beskæftigelsesministeren. 2011/1 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., J.nr. 2011-0011482 Fremsat den 21. november 2011 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn BEK nr 3 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v.

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v. Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v. I medfør af 74 i, 74 j, stk. 13, og 74 k, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015, og efter

Læs mere

Vejledning om fradrag i efterløn

Vejledning om fradrag i efterløn Beskæftigelsesudvalget 2017-18 L 77 Bilag 6 Offentligt Vejledning om fradrag i efterløn I bekendtgørelse nr. 403 af 26. april 2017 er der fastsat regler om fradrag i efterløn. I denne vejledning uddybes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fleksydelse

Bekendtgørelse af lov om fleksydelse LBK nr 1121 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/02003

Læs mere

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet.

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet. Dokumentation vedr. HK s efterlønsberegner Notatet giver en beskrivelse af de forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne foretaget på HK s efterlønsberegner. HK s efterlønsberegner er udviklet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede I 1 i lov nr. XXX om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og

Læs mere

2007/2 LSF 30 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Forslag. til

2007/2 LSF 30 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Forslag. til 2007/2 LSF 30 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 07-21-0018 Fremsat den 5. december 2007 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing Side 1 af 8 Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing 1 I lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing, jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af

Læs mere

Udkast (28. september 2006) Forslag. til

Udkast (28. september 2006) Forslag. til ARBEJDSDIREKTORATET J. nr. 06-21-0007 Udkast (28. september 2006) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn Bekendtgørelse om fradrag i efterløn I medfør af 74 i, 74 j, stk. 13, og 74 k, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 128 784 af 3121. januar juni 2017, og efter forhandling

Læs mere

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing 13. januar 2009 FIN/RRH Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing Økonomistyrelsen sender hermed udkast til forslag til lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

UDKAST. Forslag. til. Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag UDKAST Forslag til Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag Kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 1. En person, som har indbetalt efterlønsbidrag, der

Læs mere

Forslag. Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

Forslag. Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag 2017/1 LSF 89 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/09006 Fremsat den

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Pensioners betydning for efterlønnens størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere)

Pensioners betydning for efterlønnens størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere) Pensioners betydning for s størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere) 8. udgave, januar 2006 Indledning Når du er fyldt 60 år den 1. juli 1999 eller senere, følger du reglerne

Læs mere

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011).

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). Efterløn Vejledning om efterløn Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). December 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterlønsbevis For at få et efterlønsbevis, skal du have ret til efterløn have ret til dagpenge (1924 timer inden for de sidste 3 år) være til rådighed for

Læs mere

Til. Folketinget - Skatteudvalget

Til. Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 196 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173687 Dato: 30. august 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 196 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Forslag. Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

Forslag. Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag Lovforslag nr. L 89 Folketinget 2017-18 Fremsat den 14. november 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-170-0904 Udkast (2) 2. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-170-0904 Udkast (2) 2. januar 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 83 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-170-0904 Udkast (2) 2. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, arbejdsmarkedsfondsloven og kildeskatteloven

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

2009/1 LSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 28. januar 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2009/1 LSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 28. januar 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2009/1 LSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0019896 Fremsat den 28. januar 2010

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler Udkast Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler (Ændret regulering af forskellige satsregulerede indkomstoverførsler med virkning for finansårene 2016-2023)

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1)

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1) BEK nr 358 af 27/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0002647 Senere ændringer

Læs mere

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til UDKAST Den 11. december 2009 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv. UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om fleksydelse

Vejledning til bekendtgørelse om fleksydelse Vejledning til bekendtgørelse om fleksydelse Indledning I bekendtgørelse nr.xx er der fastsat regler om fleksydelse. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler. Fleksydelsesalder Fleksydelsesalderen

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2017 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Målretning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 2008/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2008-0003478 Fremsat den 24. oktober 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2011/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015593 Fremsat den 30. november 2011

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2007 HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Organisationsændringer Overenskomst 2007 for TDC og De Gule Sider Nye LTD talsmænd LTD generalforsamling

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

Dagpengereformen 2017 og efterløn

Dagpengereformen 2017 og efterløn Dagpengereformen 2017 og efterløn Dette skriv er lavet af en underarbejdsgruppe til Kogebogs-arbejdsgruppen og beskriver nogle af de elementer, hvor dagpengereformen får særlig betydning for efterløn fra

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2009-0012669 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1246

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Forslag. til. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 288 Offentligt N O T A T 19. september 2008 Udkast Sagsnr. 2008-0000975 DEP-JAIC/DEPTHO Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Læs mere

Vejledning om fleksibel efterløn

Vejledning om fleksibel efterløn Vejledning om fleksibel efterløn Indledning I bekendtgørelse nr. 1621 af 13. december 2006 om fleksibel efterløn, som ændret ved bekendtgørelse nr. 752 af 25. juni 2007, bekendtgørelse nr. 354 af 16. maj

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Vejledning om fleksibel efterløn

Vejledning om fleksibel efterløn Vejledning om fleksibel efterløn Indledning I bekendtgørelse nr. 1576 af 17. december 2013 om fleksibel efterløn, er der fastsat regler om fleksibel efterløn. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent (Ny) EFTERLØN Samira Ottosen Specialkonsulent Formålet med i dag. Overblik over de generelle efterlønsregler, herunder Ændringerne i hovedtræk Din efterlønsalder Pensionsmodregning Skattefri præmie Fravalg

Læs mere

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension.

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love LOV nr 1531 af 27/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-4371532 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1120 af 17/09/2015

Læs mere

Skatteudvalget L 16 Bilag 13 Offentligt

Skatteudvalget L 16 Bilag 13 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 16 Bilag 13 Offentligt 13. december 2017 J.nr. 2017-3261 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 16 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Vejledning om fleksibel efterløn

Vejledning om fleksibel efterløn Vejledning om fleksibel efterløn Indledning I bekendtgørelse nr. xxxxxx om fleksibel efterløn, er der fastsat regler om fleksibel efterløn. Slettet: 1409 af 28. december 2011 I denne vejledning beskrives

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har konkrete

Læs mere

EFTERLØN. Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig so m er født 1. jan-30. juni 195 4 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens Efterløns-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Velkommen til gå hjemmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg

Velkommen til gå hjemmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Velkommen til gå hjemmøde om EFTERLØN Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Dias fra efterlønsmøder foråret 2014 Mødets indhold Efterlønsreformen fra 2012 Efterlønsalderen Betingelser for

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere