Visuel retorik - En analyse af online troværdighed på flyselskabers hjemmesider

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visuel retorik - En analyse af online troværdighed på flyselskabers hjemmesider"

Transkript

1 Visuel retorik - En analyse af online troværdighed på flyselskabers hjemmesider Ann Mortensen DDK Lasse Højer-Pedersen DDK Abstract When looking at airline companies websites representing both ends of the ticket price range we observe a distinct difference in the way the companies represent themselves with regard to visual and functional aspects. On the basis of a comparative analysis of the websites of RyanAir and SAS respectively, this paper evaluates both companies ethos. Main subjects such as effects on the rhetorical situation, the use of the web as a medium and the use of aesthetic expressions will on the basis of the companies very different visual identities contribute to the analysis of the websites ethos. A vital part in the analysis is on how the companies rhetorical situation has been affected by the recent volcanic ash cloud. 1.0 Indledning (Ann og Lasse) Flyselskabers forretningsmodeller afviger fra hinanden på flere områder. Nogle selskaber ønsker at levere en høj service, stor pålidelighed og præcision. De ønsker ad denne vej at bevare flyvning som noget eksklusivt besiddende et sofistikeret image. Andre selskaber ser flyvning som en regulær flytning af mennesker fra A til B, således den rene transport som handelsvare og presser i dette navn prisen i bund. 1.1 Bevæggrund Ved et kig på diverse flyselskabers hjemmesider iagttager vi en variation, når det kommer til det tekstuelle og visuelle udtryk. De kommunikative strategier synes at være forskelligartede, og der er tilsyneladende tale om forskellig anvendelse af mediet. I det hele taget griber selskaberne deres opgave forskelligt an netop i forhold til det at servicere kunder og potentielle kunder online med det primære mål at sælge flybilletter. 1.2 Problemformulering En komparativ analyse og vurdering af troværdighedsskabelse på ryanair.dk og sas.dk. Hvordan bliver flyselskaberne RyanAir og SAS troværdighed påvirket af den retoriske brug og visuelle identitet på selskabernes hjemmesider? 1

2 2.0 Metode (Lasse) Vi ønsker her kort at redegøre for empiriindsamling og dokumentation efterfulgt af en begrundelse for troværdighed som sammenligningsgrundlag, forsiden som primært analyseelement samt at skitsere vores sammensatte analysemodel. 2.1 Redegørelse for empiri Observation Udgangspunktet for at kunne foretage en analyse af troværdighed er en grundig observation af de to virksomheders hjemmesider. Vi har under observationen af hjemmesiderne lagt særlig vægt på følgende: tekst; tekstens form og korrektur generelt nyheder; placeringen og formulering af nyheder statusinformation; placeringen og formulering af driftsmeddelelser valg af sprog; formelt, ungt, akademisk eller andet opbygning; grundliggende layout på siderne farveskema; farvevalg og farvesammensætning størrelseskontrast; mellem billeder, reklamer og fonte reklamer; omfanget og placeringen af reklamer og bannere fra 3. part. symbolik; logo, grafik, ikoner og fonte Dokumentation Vi har valgt at dokumentere de to hjemmesider ved at tage screenshots af forsiderne for hjemmesiderne. De klare fordele ved dokumentationen på denne måde er at hjemmesiderne bliver frosset i udseende og fastholdes på den eksakte dag billederne er fremstillet. Vi gemte screenshots af siderne d. 24. april Vi var meget opmærksomme på at tage screenshots af hjemmesiderne samtidig, da omstændigheder i tiden vil kunne påvirke udseende og aktuelle nyheder. Eksempelvis var der på daværende tidspunkt fra virksomhedernes side et ønsker om at fortælle kunderne, at en askesky i det danske luftrum var opløst og at flyvningerne foregik efter planen. Vi er opmærksomme på, at screenshots ikke alene bør udgøre materialet for vores analyse (Askehave og Nielsen 2005:129), hvorfor vi analyserede hjemmesiderne via internettet for at kunne få fuldt udbytte af links med mere, som ikke ville være kunnet opnået. På flere af siderne var der tale om blinkende bannere og bjælker, som ikke fremgår af de generede screenshots. Dette bliver behandlet i opgaven ud fra vores oplevelse på den aktuelle hjemmeside. Screenshots benyttes således udelukkende til at dokumentere sidens udseende på det konkrete tidspunkt. 2.2 Analysemetode Troværdighed som grundlæggende analysekriterium Vi ønsker at foretage en sammenligning af de to flyselskabers troværdighed på baggrund af en analyse af deres hjemmesider. I forbindelse med troværdighed, er det af Fafner sagt at: Troværdighed er samfundets cement (Lund og Petersen 2003:121) som i retorikken kaldes pistis, af Cicero kaldt fides (Fafner 1997:8). Det er troværdighed, der binder alt sammen og skaber tillid. Man kan ligefrem sige, at vi uden troværdighed slet ikke ville fatte tillid til hinanden. Høj troværdighed er således også afgørende på nettet, og særligt når det kommer til flyselskabers hjemmesider. Idet vi er opmærksomme på, at troværdighed er en individuel og således i en vist grad subjektiv vurdering, bør man være varsom med at komme med en nagelfast udmelding. Når vi i analysen udtaler os om størrelsen af troværdighed og variationen af denne, er det således ikke med en påståelig subjektiv vurdering men en sandsynliggørelse af om- 2

3 fanget af troværdighed og en karakterisering af variationen ud fra de omgivende påvirkninger af troværdigheden Begrundelse for forsiden som primær analyseelement Det er vigtigt at se på, hvordan mediet modtager brugeren, når denne går ind på siderne. På både sas.dk og ryanair.dk er vigtige hovedelementer tilstede på forsiderne i form af billetbestillingsformular, reklamer for rejser og særlige destinationer med mere. Forsiden er den mest essentielle side på hele hjemmesiden, da det er denne, der giver det umiddelbare førstehåndsindtryk og også dermed etablerer det første umiddelbare ethos hos selskabet. Derfor er forsiden en af de vigtigste sider på hjemmesiden, og det er denne, der afgør om brugeren vil fortsætte længere ind på siden. Carnegie argumenterer for, at interfacet påvirker brugeren retorisk for derved at engagere brugeren og ikke mindst overbevise pågældende om at blive på siden (Carnegie 2009:164). Således i samme retning hævder Askehave og Nielsen, at forsiden er den vigtigste indgang på en hjemmeside med henvisning til det klassiske avismedie, hvor forsiden ligeledes afgør, om brugeren vil købe avisen og læse videre (Askehave og Nielsen 2005:124) En sammensat analysemodel Efter et ønsker om at kunne vurdere de to hjemmesiders ethos ud fra flere og forskelligartede faktorer, har vi valgt at sammensætte en hybrid af analysemetoder, der samler relevante kriterier. Vi ønsker at foretage en genrekarakteristik af de to sider, således at det kan fastslås hvorvidt siderne overhovedet kan sammenlignes som hørende under samme genre. Vi har derfor ladet os inspirere af Engholm, der har gode overordnede iagttagelser og vurderingskriterier ved analyse af hjemmesidegenrer samt om brugeren som central aktør i analysen. I kombination med denne model har vi samtidig valgt at se nærmere på Askehave og Nielsen samt Thorlacius analysemetoder, som henholdsvis har gode kriterier i forbindelse med layoutets opbygning og den æstetiske dimension, hvorved vi kan analysere og sammenligne de to sider visuelt, og herunder se på hvordan æstetik både understøtter og differentierer elementer på de to sider. Afslutningsvis anvendes Kjøllers dyder, som udgangspunkt for en afsluttende dydighedsanalyse, der søger at supplere den øvrige del af analysen. 3.0 Virksomhederne (Ann og Lasse) Vi ønsker her at foretage en kort skitsering af de to virksomheder indeholdende screendumps af disse. 3.1 De to koncerner RyanAir-koncernen RyanAir-koncernen kan karakteriseres som et lavprisselskab, der skærer alt væk undtagen selve flyveturen. RyanAir tilbyder ultrabillige billetter; eksempelvis fra Billund til London fra 22 kr. (eksklusive afgifter). Altså slår selskabet sig primært an på de billige priser. Al booking, ændring og check-in skal ske på nettet for at holde priserne i bund, og således appellerer selskabet til både det unge samt det prisbevidste segment (RyanAir Report 2009) SAS-Koncernen SAS-koncernens koncept er, at de er dyrere end flere konkurrerende selskaber men til gengæld ikke tager ekstra for afbestilling inden for 24 timer, har gratis sædereservation, gratis check-in af bagage med videre. Man kan ringe til SAS og få personlig hjælp til 3

4 sin rejse. SAS ønsker at slå sig an på punktlighed og mange direkte flyvninger og appellerer dermed til det kvalitetsbevidste segment (SAS Group 2010). Virksomhed Omsætning (Årligt) Passagerer (Årligt) Personale (Gennemsnit) RyanAir Ca. 2,7 milliarder ca. 50 millioner ca pers. = ca. 20 milliarder DKK SAS Ca. 53 milliarder SEK ca. 29 millioner ca pers. = ca. 40 milliarder DKK Figur 1: Sammenligning af nøgletal Tal fra 2008 (RyanAir Report 2009 og SAS Group 2010) 3.2 De to hjemmesider Figur 2: sas.dk (SAS 2010) 4

5 Figur 3: ryanair.dk (RyanAir 2010) 5

6 4.0 Retorisk analyse (Ann og Lasse) Analysen består af fem sektioner inden for hvilke, vi ønsker at karakterisere den retoriske situation, berøre genre og stil, medieanvendelsen, den æstetiske dimension samt afslutningsvis at foretage en dydighedsanalyse. 4.1 Den retoriske situation (Ann) Vi ønsker at konkretisere den retoriske situation for de to selskaber, efterfølgende at se på påvirkninger af talesituationen og afslutningsvis berøre troværdighed som en variabel Den aktuelle retoriske situation Den retoriske situation kommer til udtryk i forhold til den bruger, der benytter hjemmesiden. Dog kan den retoriske situation karakteriseres på flere måder alt afhængig af den teoretiske tilgang. Vatz argumenterer for, at man som publikum selv er med til at skabe den retoriske situation, og at der derfor ikke findes objektive situationer. Vatz mener altså, at der ikke som sådan eksisterer retoriske situationer, men at man som retor selv er med til at skabe den retoriske situation, man befinder sig i (Kjeldsen 1997:7). Modsat argumenterer Bitzer for, at det er situationen som kontrollerer den retoriske respons (Bitzer 1997:11). Altså er den retoriske situation ikke noget som skabes, men noget man reagerer på, når en situation opstår. Bitzer opstiller tre elementer, som ligger til grund for den retoriske situation; Exigence, audience og constraints (Bitzer 1997:12). Exigence; det påtrængende problem, udgør virksomhedernes ønsker om at sælge flybilletter. Audience; publikum, er de potentielle kunder som virksomheden ønsker skal handle. Constraints er de tvingende omstændigheder, for eksempel for høje flypriser, afgifter, besværlig bestilling med videre. Under constraints vil høre den askesky 1, som formodentlig besværliggør salget af flybilletter for en tid. De elementer, man her ser på, er med til at påvirke situationen og kan ændre sig fra gang til gang. Vi vurderer, at Bitzers tilgang er mest givende i denne sammenhæng Ciceros pentagram De omstændigheder, der er med til at påvirke situationen, ændrer sig efter formålet med besøget på siden. Ciceros Pentagram (se figur 3) kan i denne situation med fordel udfoldes, da der også her opstilles en række elementer, der er tilstede i en talesituation og som ændres fra gang til gang alt efter påvirkning (Ciceros Pentagram 2010). For eksempel kan emnet eller omstændighederne ændre sig, hvis brugeren efterspørger noget særligt på hjemmesiden. Efterspørger man informationer om afgange, bestilling af billetter eller en helt tredje ting, ændrer elementerne sig derefter. I forhold til moderne medier vil det være relevant at udbygge pentagrammet, således at moderne mediers påvirkning af talesituationen inkorporeres i betragtningen; her i form af genre, medie og de visuelle elementer. Dette er forsøgt gjort i den udvidede figur, som ses til højre i illustrationen. 1 I perioden umiddelbart inden vores lagring af screendumps af ryanair.dk og sas.dk havde der været stor vulkansk aktivitet på Island, som medførte skyer med støv, der drev forbi Danmark. Da flyvning i sådanne skyer er forbundet med meget stor risiko for beskadigelse af flyenes elektroniske systemer, resulterede askeskyernes passage i, at alle fly til og fra Danmark stod stille i mere end en uge. Vores screendumps er foretaget få dage efter genåbningen af luftrummet over Danmark. 6

7 Figur 4: Ciceros Pentagram videreført af os fra (Ciceros Pentagram 2010) Engholm kan bruges i en konkretisering: Webdesign kan ikke betragtes isoleret fra sin brugssammenhæng (Engholm 2004:62) og argumenterer for, at brugskontekst og brugsmæssig funktionalitet er situationelle og afhængige af hinanden. Der vil altid være elementer, som påvirker brugens opfattelse af hjemmesiden og af brugskonteksten, og derfor vil influere på brugerens oplevelse og anvendelse af hjemmesiden (Engholm, 2004:62) Det varierende ethos Ethos er repræsenteret ved længerevarende følelser knyttet til afsender af modtager, og man således sætte ethos lig med troværdighed. Ethos er ikke en konstant og statisk størrelse men varierer fra lejlighed til lejlighed og er yderst følsomt i visse situationer. McCrusky hævder, at ethos er dynamisk ved blandt andet initial ethos; forventningsethos, derived ethos; udledt ethos, terminal ethos; justeret ethos (Lund og Petersen 2003:123). En sandsynlig ethospåvirkning kunne være; en etableret kunde hos SAS har en grundlæggende opfattelse af SAS som en virksomhed, der følger gamle traditioner og hænger fast i disse. Dette udgør det gældende forventningsethos. Ved et besøg på sas.dk i forbindelse med et spørgsmål om sædereservation iagttager og konsulterer kunden den virtuelle chat-tjeneste Eva, der giver ham et fornuftigt svar. Der er her tale om det udledte ethos, der skabes ved interaktionen. Efterfølgende vil kunden ende ud med et forandret billede af virksomheden, og der er tale om det justerede ethos. Dette justerede ethos vil efterfølgende påvirke forventningsethos, og der vil naturligt skabes en forventning til virksomheden påvirket af denne. Denne iteration vil foregå i det uendelige Opsummering Vi tillægger Bitzers tilgang den største anvendelighed og viderefører den retoriske situation som situationel og påvirkelig af de tvingende omstændigheder, som udgøres af Ciceros variable. Ethos kan ses som dynamisk og påvirkes ligeledes af den retoriske situation. 4.2 Genre og stil (Ann) Vi ønsker at argumentere for, at det er vigtigt, at se på genre, når hjemmesider analyseres, idet den er bestemmende for, hvordan man prioriterer tekniske, æstetiske og funktionelle aspekter af hjemmesiden. Vi ønsker at se på, hvad der karakteriserer flyselskabs- 7

8 genren og yderligere at se på, om der er tale om en fælles eller forskellig stil for de to hjemmesider Genre Vi ønsker her at tage udgangspunkt i Engholms genre- og stildefinitioner, hvori det er essentielt at de æstetiske aspekter kommer til udtryk og dermed er med til at understøtte hvilket formål hjemmesiden har. Vi ønsker i den forbindelse at inddrage et citat; Ved at foretage et tværsnit gennem de forskellige niveauer kan man dog ud fra summen af de forskellige karakteristika vælge at udlede et primært genremæssigt og stilistisk tilhørsforhold, vel vidende at det er én blandt mange mulige tolkninger (Engholm 2004:66). Man kan således sige, at en genre danner et overordnet fællesskab ved at samle hjemmesider med flere ensartede elementer, som samtidig har en forventningsgenerende effekt hos modtageren. I forbindelse med at definere genre, er det relevant at inddrage mediacy-begrebet (Brügger 2002:4). Den potentielle mediacy sætter rammerne for, hvad der kan være tilstede generelt på en hjemmeside både i form af klassiske og mere atypiske elementer. Som det ses på både sas.dk og ryanair.dk er der mange af de samme elementer repræsenteret her i form af for eksempel bestillingsformularen på forsiden. Disse elementer defineres som faste elementer på denne form for hjemmesider; flyselskabshjemmesider. Altså bliver den potentielle mediacy lagt fast i form af den aktuelle mediacy, og derved konfigureres mediet efter denne bestemte genre (Brügger 2002:48). Udover bookingformularen observerer vi på begge hjemmesider elementerne: status for flyafgange og forsinkelser m.m., længerevarende driftsstatus (ved eksempelvis askeskyer etc.), biludlejningsmuligheder, hotelbookingpartnere med videre dog med meget forskellig vægtning. Også hjemmesidernes evne til at tilbyde hyppige gæster en mulighed for at logge ind, og dermed se bestilte rejser og evt. ændre reservationen, er genstand for endnu et fællestræk. For begge hjemmesider er der tale om avancerede login-baserede selvbetjeningsfunktionaliteter; henholdvis Manage my Bookings for RyanAir og Login / brugerprofil hos SAS, som hjælper med at fastholde virksomhedens image - Establishing a (discourse) community (Askehave og Nielsen 2005:132). Ud fra konstateringen af flere ens elementer og forventningen af samme, er det vores vurdering at begge selskaber kan placeres under en genre, der med fordel kan benævnes flyselskabsgenren. Vi er i denne forbindelse bevidste om, at netmediet er et dynamisk medie i kontinuerlig udvikling, og vi ønsker at understrege, at den konkrete genrekarakteristik således ligeså må siges at være under konstant forandring og udgøre et øjebliksbillede Stil Stil beskriver det individuelle og særegne ved den konkrete hjemmeside. Stil kan udfordre genrens differentiering, og man kan sige, at stils rolle i forbindelse med genre er at positionere og individualisere objektet. Man kan tale om, at man har sin egen stil, som således stadig underlægges en given overordnet genre (Engholm 2004:68). Et sted, hvor de to hjemmesider adskiller sig meget fra hinanden stilmæssigt, er valget af placering af indhold, der er relevant og irrelevant for brugeren. Askehave og Nielsen understreger, at der skal være balance i anvendelsen af alternativt indhold, og at det skal være relevant for brugeren: However, it is extremely important for the webwriter to strike a balance between presenting news that not only promote the web-owner, but also seem relevant to the web user, to insure that the user stays on the site (Askehave og Nielsen 2005:132). Både sas.dk og ryanair.dk tilbyder adgang til hotelbooking, biludlejning m.v. fra deres forsider. Sas.dk har tilmed et konkret grafisk vist pakkerejse-tilbud indeholdende fly og hotel. Dette kan siges at være en for brugeren relevant information og fungerer samtidig 8

9 fint i sin placering nederst i højrekolonnen. Som en kontrast til SAS, benytter RyanAir sig af eksterne bannerreklamer på forsiden. Således kan man centralt fra midterspalten af forsiden på ryanair.dk gå direkte til Bingo Cabin ved et klik. Det er absolut sandsynligt at nogle flyrejsekøbere også vil være interesserede i at spille poker og bingo etc., men det kan ikke siges at høre under kategorien relevant beslægtet materiale men må nærmere karakteriseres som irrelevant alternativ materiale. Således må denne bannerreklame siges at være malplaceret, og vi ønsker samtidig at sandsynliggøre, at den er placeret på siden med det primære formål at lade bannerreklamer betale for driften på hjemmesiden og ikke for, at kundernes skal tilbydes relevant information Opsummering Ryanair.dk og sas.dk indeholder flere af de samme elementer og kan således defineres som hørende under samme genre, hvormed vi i det følgende kan inddrage genre som begreb i analysen. Der er imidlertid tale om to stile bland andet i form af inddragelsen af for brugeren relevant materiale. 4.3 Medieanvendelse (Lasse) Vi ønsker her at gøre rede for, hvordan virksomhederne fremstiller sig selv og derigennem karakterisere deres evne til at overbevise brugeren via mediet; hjemmesiden. Vi berører hvorledes virksomhederne tiltrækker brugeren, byder velkommen samt synliggør adgang til hjælp og kontakt Ethos, image og identitet For at kunne komme nærmere en vurdering afsenderens troværdighed, er det essentielt at se nærmere på yderligere begreber. Det brede imagebegreb dækker over en mulig operationalisering i de tre: ethos, image og identitet (Lund og Petersen 2003:121). Hvor ethos i retorisk forstand dækker over troværdighed og tillid, er image det billede, virksomhederne ønsker at andre bliver efterladt med. Således hvordan man ønsker at fremstå hos andre i nogle sammenhænge betegnet persona. Ved at referere til identitet tales om det sande jeg, personlighed eller kultur. Denne tekst har ethos som hovedomdrejningspunkt og en vurdering af om virksomhedernes ethos bliver påvirket af hjemmesiderne ekspliciteres i konklusionen. SAS image er at fremstå som pålidelige, stabile og sikre, ligesom punktlighed tilmed er en vigtig del af deres image. Deres identitet gemmer imidlertid på begrænset evne til fornyelse, hvilket har medvirket til en økonomisk krise, hvor jævnlige fyringer er en realitet. Det skal her nævnes, at der er tale om generelt svære tider for flyselskaber i denne kategori. RyanAirs image kan også karakteriseres ved sikkerhed, men i høj grad også det at de ønsker at være så billige, at alle har råd til at flyve. Deres identitet byder blandt andet på en igangværende sag med forbrugerombudsmanden. Det er vigtigt for en virksomhed, at image og identitet om ikke er ens så ligger tæt på hinanden. Hvis virksomheden siger at de gør ét og i praksis gør noget andet, vil det straks påvirke troværdigheden. Således skal virksomhedens image efterleves blandt alle virksomhedens medarbejdere. Der er i en vist grad uoverensstemmelse for begge virksomheder hvad angår image og identitet (Lund og Petersen 2003:124) Ethos, Logos, Pathos Udover den nævnte afsendertroværdighed ethos, der repræsenterer længerevarende følelser knyttet til afsender af modtager, er også logos og pathos afgørende, når man ønsker at fremstå som succesfuld retor; taler eller i denne sammenhæng talende virksomhed. Pathos er de momentale og hurtige følelser, der appellerer direkte til modtageren emotionelt. Logos er appellen til fornuften (Lund og Petersen 2003:122); det ratio- 9

10 nelle og faktuelle. Neden for er angivet en model af vores vurdering af de to flyselskabers udnyttelse af appelformerne på hjemmesiderne. Det er vores vurdering, at de to hjemmesider er forskellige når undersøgelseskriteriet er appelformerne ethos, logos og pathos. Hvor ryanair.dk spiller på pathos med hurtige følelser, der kortsigtet lokker brugeren til klik her bland andet i form af blinkede reklamer og farverige billeder, er der på sas.dk i højere grad tale om et dominerende logos, hvor ønsket om et højt niveau af information giver pålidelige omgivelser for brugeren. Dog har vi på SAS hjemmeside observeret, at SAS også formår at inkorporere pathos ved at skilte med at de betaler 5 kr. til Red Barnet, hver gang der købes en børnebillet, ligesom de donerer CO 2 -kompensation for hver billet. Dermed beviser SAS, at de har fokus på Corporate Social Responsibility (CSR) og formår på den måde at øge ethos. Sammenlagt viser det, at SAS bedre formår at bruge alle tre appelformer til at overbevise brugeren om, at SAS er det rigtige valg, når der skal bestilles rejse. I forbindelse med SAS handlen for at overbevise brugeren, ønsker vi at referere til persuasio som den treleddede størrelse; vise, bevise og overbevise. I denne forbindelse anvender SAS den overbevisende form. Når det kommer til CSR viser SAS både format i form af eunoia; velvilje over for tilhørerne og areté; moralsk karakter (Lund og Petersen 2003:124). Et tilsvarende eksempel på velvilje er et let tilgængeligt link fra forsiden af begge hjemmesider til en refunderingsformular til glæde for kunder, der har været berørt af askeskyen. Det giver så afgjort bonus på ethos-kontoen, at virksomhederne gør det let for kunderne at få deres penge tilbage, hvilket i sig selv giver det indtryk af at virksomhederne besidder en god moralsk karakter At tiltrække brugerens opmærksomhed Et af de primære mål med forsiden på hjemmesiden er at tiltrække brugerens opmærksomhed. Også Askehave og Nielsen fremlægger dette som et af deres analysepunker, der relevant for af introducere hjemmesiden og ikke mindst komme nærmere det image, afsender ønsker at vise (Askehave og Nielsen 2005:131). Når vi taler om at tiltrække brugeren, er sproget meget afgørende. Der er i dette tilfælde tale om to forskellige tilgange. SAS fører en formel tone; Optjen EuroBonus-point og Billetter & ledsagerservice kan nu bestilles online. De taler til kunden fra distancen og fremstår i deres retorik med et ønske om at være ydmyge og præcise jævnfør førnævnte anvendelse af særligt logos-appellen. RyanAir taler i højere grad smart, ungt og på samme tid kækt til kunden; Book now and sleep easy! og We are so confident that we offer not only the best value for money. De siger mellem linjerne: Kom og flyv med det er rigtig billigt. Den førnævnte tydelige pathos-appel foldes ligeså ud her. Ved at gå videre til de yderligere elementer på siderne iagttages på ryanair.dk en stor tiltrækning ved blinkende bingoreklamer i midtespalten samt en rødglødende vulkan i venstremenuen, der smider aske op i luften påklistret stor skrift, der varsler slagtilbud. I forbindelse med det dominerende billede af vulkanen ønsker vi at referere til Barthes og begrebet afløsning (Barthes 1980:50). Vulkanen som motiv alene fremkalder naturligt tanker om død og ødelæggelse og særligt for samtiden en reminder om mange flyaflysninger og risiko forbundet med flyvning i et askefyldt luftrum. Vulkanens fremtoning på en flyselskabshjemmeside sætter altså ikke direkte positive tanker i gang bemærk her et dominerende pathos. Det interessante er RyanAirs udnyttelse af billedets stærke effekt kombineret med teksten: The dust has settled - Explosive RyanAir Sale. Jævnfør Barthes kan der her siges at være tale om afløsning. Teksten bidrager med en helt ny dimension, nemlig det, at det skal fejres at askeskyen er opløst, og at der igen kan flyves. Øjets passage over siden bliver således voldsomt påvirket af de ovennævnte dominerende elementer, der virker stærk på brugeren. 10

11 Sas.dk tiltrækker imidlertid brugeren på en mere diskret måde. Ved første syn iagttages en bemærkelsesværdig stor bookingformular i midterspalten, hvorefter øjet bliver fanget af en roligt skiftende grafik i højrekolonnen, der viser flytilbud på en afgangsskærm. Begge hjemmesider anvender i øvrigt mindre dominerende om end stadig blikfangende faktabokse/portletter som appetitvækkere for hotelbooking og billeje Velkomst Når hjemmesiden har tiltrukket brugeren, er det, som nævnt i metodeafsnittet, efterfølgende essentielt, at brugeren bliver budt ordentligt velkommen. Virker siden ikke pålidelig allerede der, kan man ikke forvente at brugeren går ind på undersiderne eller for eksempel booker en flybillet. Askehave og Nielsen argumenterer for vigtigheden af at byde brugeren ordentligt velkommen (Askehave og Nielsen 2005:131). Begge hjemmesider anvender ingen egentlig velkomsthilsen, ligesom der ikke er nogen tydelig grafik, der indikerer velkommen. Til gengæld har man valgt at placere bookingformularen yderst centralt og synligt øverst i midterspalten på begge sider. Det er tydeligt, at man ønsker at brugerne skal have let adgang til søgning på tilgængelighed af billetter og priser. I denne sammenhæng ønsker vi, at citere Mark Bernstein, der udtaler sig om anvendelsen af den centrale plads på hjemmesiden: "It's far more effective to show your mission in action. If you're a service leader, show off you service. If you're a technology pioneer, show how you've advanced technology - and show what your labs are working on right now. If you're price leader, show your advantage, Don't declare: do." (Bernstein 2001:3). Han gør det her, at den centrale plads er guld værd i forhold til at vise, hvad man kan som virksomhed. Med andre ord: Vis det du er god til!. I denne forbindelse viser både ryanair.dk og sas.dk netop, hvad de er gode til; nemlig at sælge flybilletter. De lægger op til brugernes udforskning af deres produkt og inviterer samtidig til sammenligninger hos konkurrenterne ved hjælp af bookingformularen Selvbetjening og adgang til hjælp Trods den oplagte placering af bookingformularen og den behageligt lette tilgængelighed til bestillingsmodulet, må der her samtidig nævnes at denne fremstilling må beskrives som lige-på-og-hårdt, idet der er tale om en øget forventning til folks engagement på siderne. Hvor det tilbage i tiden var almindeligt at bestille sin flybillet enten ved at kontakte et rejsebureau eller en agent, er det nu blevet en forventning at brugeren selv står for bestillingen online. Lankes beskriver denne udvikling som en ændring til selfsufficiency (Lankes 2008:101), og omtaler den måde hvorpå vi i dag selv sørger for mange ting via internettet her for eksempel booking af flybilletter. Der er ikke, i en grad som tidligere, en autoritet der kan kontrollere rigtigheden af indhold på internettet autoriteten er flyttet til os selv (Lankes 2008:104). Når autoriteten ikke er så udtalt som før i tiden, er afsenders tilstedeværelse i nogen grad svækket. Således er det endnu mere vigtigt, at der let kan etableres kontakt med afsender; establishing contact (Askehave og Nielsen 2005:132). Begge hjemmesider tilbyder umiddelbart let tilgængelighed til punktet kontakt. Sas.dk har placeret linket øverst for sig selv, hvor man forventer at finde det og benytter linktitlen Hjælp og Kontakt. Det virker indbydende og sætter forventninger til en forsat god service. Ryanair.dk benytter titlen Contact Customer Service som i nogen grad er mindre indbydende på trods af den mere direkte og opfordrende facon. Der kan dog ikke siges, at være stor forskel på de to hjemmesider i forbindelse med muligheden for at opnå kontakt. Det skal her også nævnes at sas.dk stiller den automatisk chattende Eva-tjeneste til rådighed som et supplement til afhjælpningen af brugernes problemer. Her har sas.dk en klar retorisk fordel, netop fordi denne virtuelle hjælp skaber interaktion imellem 11

12 afsender og modtager samt giver en vished om tilstedeværelse, der er med til at overbevise brugeren om, at denne side er den bedste; "Rhetorically, higher levels of interactivity and thus invovlement produce higher levels of acceptance, making the user more disposed to persuasion." (Carnegie 2009:166). I forbindelse med den virtuelle tjeneste Eva på sas.dk ønsker vi at referere til Miller, der antyder at chat-robotter kan have stor værdi hos brugerne trods manglen på ethosdyderne; phronesis, eunoia og areté. En virtuel tjeneste har nemlig karakter og opfattes således i nogen grad som menneskelig. Der illustreres de samme værdier som hos samtalepartneren (Miller 2001:270) Opsummering Image og identitet skal være overensstemmende for at virksomheden kan fremstå med et stort ethos. For begge virksomheder er der i nogen grad tale om uoverensstemmelse mellem image og identitet. Ved netop det at have to forskellige målgrupper, påvirkes talesituationen forskelligt. I denne forbindelse forsøger SAS primært at overbevise ved hjælp af logos-apellen, mens RyanAir spiller mest på pathos-apellen. Der er ligeså stor sproglig variation de to virksomheder imellem, ligesom deres brug af visuelle elementer varierer fra henholdsvis meget diskret hos SAS, til dominerende og visuelt provokerende hos RyanAir. På trods af de nævnte forskelle, er der stor lighed i forbindelse med strategien for velkomst på siden; begge benytter bookingformularer som central grafik. Begge hjemmesider tilbyder samme mulighed for at komme i kontakt med virksomheden, dog supplerer SAS med en virtuel hjælp. Vi vurderer at SAS ethos påvirkes i positiv retning grundet den øgede interaktivitet, der tilbydes brugeren. 4.4 Den æstetiske dimension (Ann) Vi ønsker her at redegøre for de æstetiske elementers vigtighed for skabelsen af image, og hvorledes tydelighed i afsenderidentifikation er medvirkende til at skabe øget troværdighed samt afslutningsvis at komme ind på æstetisk understøttelse af de funktionelle elementer på de to hjemmesider Æstetisk understøttelse af image Den æstetiske dimension er de emotionelle og nydelsesmæssige effekter, som en hjemmeside kan bibringe brugeren (Engholm 2004:61) gennem samspillet mellem visuelle og funktionelle elementer. Der har igennem webdesigns historie været en kamp imellem den funktionalistiske skole, her bl.a. Jacob Nielsen (Nielsen 2010), mod æstetikerne. Dog mener Thorlacius, at de to aspekter faktisk understøtter hinanden (Thorlacius 2007:64), hvilket vi også kan observere på flyselskabssiderne. Vi ser dog stor variation de to sider imellem; nogle elementer understøttes æstetisk bedre end andre. Thorlacius argumenterer for, at den visuelle æstetik kan understøtte det image, afsenderen ønsker at skabe (Thorlacius 2007:67). Man kan sige, at SAS' hjemmeside generelt afspejler det ønskede image; layoutet er simpelt og enkelt og reflekterer umiddelbart en virksomhed, der har styr på tingene og som sætter et velorganiseret layout højt på dagsordenen. Det virker således til, at de har tænkt over placeringen af de forskellige elementer. RyanAirs hjemmeside er tydeligt forskellig fra SAS. RyanAir repræsenterer en helt anden visuel identitet end SAS i forhold til det æstetiske udtryk. Ryanair.dk er en meget fyldt og forvirrende hjemmeside, der indeholder mange elementer. Ved at følge Thorlacius analysemodel, kan vi, ud fra observationen af at RyanAirs design er rodet og langt fra simpelt, konkludere, at de har et image, som umiddelbart afspejler en virksomhed, der ikke har helt så meget styr på tingene. 12

13 Samme argumentation for at den visuelle identitet afspejler kundernes opfattelse af image, altså virksomhedens troværdighed og organisation, ses også hos Fogg, Sohoo og Danielson. "The visual design may be the first test of a site's credibility. If it fails on this criterion, Web users are likely to abandon the site and seek other sources of information and services" (Warnick 2007:34). Således kan understøttelse ved hjælp af æstetiske elementer være af afgørende karakter for at fastslå både image, som det defineres fra afsender, og troværdigheden som den defineres fra modtager. Således kan en eventuel æstetisk ubalance og dermed lav troværdighed påvirke brugeren til ikke at handle og altså være en tvingende omstændighed i forhold til det påtrængende problem. Således påvirkes den retoriske situation som nævnt under Ciceros pentagram Identificering af afsender Askehave og Nielsen er af den overbevisning, at afsenderens image fremmes, ved at man tydeligt kan identificere afsenderen af en hjemmeside. Især ved tydeligt at kunne genkende branchen danner brugeren et bedre overblik over, hvad der tilbydes og ikke mindst af hvem; identifying sender (Askehave og Nielsen 2005:131). Især et logo vil hurtig kunne hjælpe brugeren med at afklare, om pågældende er på rette vej. Sas.dk afslører ved logoet alene ikke hvilken branche eller hvilken vare, der tale om. Forkortelsen SAS bliver ikke ekspliciteret og farvernes sammensætning alene giver ikke kun én mulig genre eller virksomhedsbranche, dette kan siges at være tilfældet med for eksempel Danske Bank; banksites. Ryanair.dk er omvendt sas.dk både hvad angår logo og den generelle opfattelse af branchen. RyanAirs logo/brand indeholder ordet air, som med det samme får den nye kunde til at tænke luftfart. Om der er tale om en bookingpartner 2 eller et luftfarsselskab er dog ikke tydeligt. Til gengæld er der på ryanair.dk ingen steder grafik, der viser branchens identitet. Det er tilfældet på sas.dk, hvor der anvendes en topgrafik, der hurtigt røber den konkrete branche ved et udsnit af et passagerfly med jetmotor. Således må det siges at være hurtigt at danne sig et indtryk af branchen og virksomhedens kerneydelse. I forbindelse med det nævnte fotografi ønsker vi at henvise til Barthes behandling af billeder (Barthes 1980:43) og navnlig referere til den konnotation, der ofte vil være tilfældet ved et billede som dette. Ved det umiddelbart konstaterbare; denotationen, ses passagerflyet og en motor. Alle vil her være med på hvad motivet forestiller. Det interessante er dog samtidig den afledte betydning og den subjektive tolkning billedet sætter i gang; konnotationen, som vi ønsker at sandsynliggøre ved udfoldningen; rejse, ferie, tryghed, varme, oplevelser, afrejse, frihed m.v. Ved anvendelse af et sådan billede, som SAS har valgt her, ses altså oplagt muligheden for at kunderne får tankerne og inspirationen på gled. Ovennævnte billede samt anvendelsen af relevante nøgleord i menuer og tekst defineres af Jared Spool, der bruger betegnelsen trigger words (Hansen 2006:85) om sådanne meningsgivende elementer, der tydeligt indikerer, hvad der er tale om på siden. For begge hjemmesiders vedkommende skal det være sagt med det samme, at der uanset logo og grafik inden for en relativ kort tid kan gættes rigtigt på branchen grundet ordene; flights/flyvninger, check-in, bookings/reservationer m.v. Disse keywords er søgemaskinernes bedste redskab, når de skal finde relevant indhold til brugeren. Man kan sige, at trigger words får en større betydning på ryanair.dk, da siden ikke ellers tydeligt signalerer, at der er tale om et flyselskab lige så eksplicit, som der er tilfældet på sas.dk. 2 Her refereres til en virksomhed som tjener penge udelukkende ved videresalg af flybilletter. Et eksempel er supersaver.dk, flybillet.dk med flere. 13

14 4.4.3 Æstetisk understøttelse af funktionalitet Thorlacius argumenterer for, at det kan gavne at bruge æstetiske elementer til at understøtte særlige områder på hjemmesiden, som for eksempel fornævnte trigger words, der kræver speciel opmærksomhed og som afsender ønsker at lede brugeren hen til (Thorlacius 2007:68). Vi observerer på både sas.dk og ryanair.dk, at der benyttes æstetiske elementer til at gøre brugeren opmærksom på særlige områder på hjemmesiden. Farveskalaen på sas.dk er indeholdende farverne blå og rød, men størstedelen af hjemmesiden holdes i lys grå, der symbolisere seriøsitet. Sas.dk har valgt at gøre deres genvej til bestilling af billetter en anden farve end resten af hjemmesiden, hvorved brugerens øje automatisk tiltrækkes dette område. Samtidig vælger SAS at lave en afgangsskærm, lig dem man ser i lufthavnen, der reklamerer for aktuelle flytilbud, som SAS tilbyder. Vi kvalificerer denne brug af visuelle elementer som stemmende overens med SAS overordnede image som et velorganiseret flyselskab. De bruger visuelle elementer til at tiltrække kunder, men de vælger at undertone det således, at SAS' ethos ikke lider under brugen af kreative elementer. Ryanair.dk har en meget anderledes tilgang til brugen af de visuelle elementer end sas.dk. Her er mange forskelligartede elementer i forskellige farver, der alle forsøger at tiltrække brugerens opmærksomhed. Dette kan resultere i en meget forvirret bruger, som ikke er opmærksom på de vigtigste elementer, RyanAir måtte ønske at lægge mest vægt på. Ryanair.dk bruger blå og gul som deres primære farvepalette. Farverne ligger tilnærmelsesvis over for hinanden i Ittens favercirkel (Itten 1961) og er således tilnærmelsesvis komplementære. Denne farvekontrast støtter den generelle kontrast mellem flere elementer på siden; blandt andet genvejen til booking af billetter, i en gul boks over for den blå temafarve. RyanAir formår på denne måde at skabe opmærksomhed omkring de primære elementer, men det er ikke kun de elementer, der lægges mest vægt på, som understreges af æstetiske elementer. Her observeres både reklamesøjler, menuer og genveje i skarpe farver og anderledes former, som alle kæmper om brugerens opmærksomhed. Vi vurderer at forståelsen af de primære funktionelle elementer på ryanair.dk ikke nødvendigvis understøttes af farvevalg og form, samt at nogle sekundære elementer er gjort unødigt synlige. RyanAir fremstår på denne måde som en delvist useriøs virksomhed, der ikke har tænkt grundigt over, hvorledes æstetiske elementer kan understøtte funktionaliteten på siden, da brugen af disse ikke er konsekvent Opsummering Den grundlæggende æstetik på ryanair.dk er i ubalance og giver en oplevelse af et useriøst selskab. I stor kontrast til dette fremstår sas.dk i æstetisk balance og således i overensstemmelse med deres ønskede image. Det er svært at identificere et flyselskab på baggrund af grafikken på ryanair.dk, mens sas.dk ved hjælp af et visuelle elementer hurtigt giver brugeren et indtryk af luftfart. RyanAirs primære funktionelle elementer understøttes i nogen grad af æstetikken, men samtidig understøttes mange sekundere elementer også. De primære elementer på sas.dk understøttes æstetisk godt. Rent æstetisk understøttes det image SAS ønsker at vise. 4.5 Dydighedsanalyse (Lasse) Klaus Kjøller har nedskrevet fem dyder for politikere (Lund og Petersen 2003:126). På trods af den umiddelbare og oplagte anvendelse hos politikere vurderer vi, at det også i denne sammenhæng; flyselskaber som retorer, giver mening af anvende dem som retoriske dyder. Der redegøres her for dyderne konkret, idet de fungerer som opsummering og supplering til den øvrige analyse. 14

15 4.5.1 Ærlighed, åbenhed Både SAS og RyanAir er ukonsekvente i forhold til punktet ærlighed. SAS er på den ene side god til at fortælle hvilke services, man får med, når man handler hos dem, samt til at give priser der ikke indeholder skjulte gebyrer og merudgifter. På den anden side fortæller SAS ikke fra forsiden af sas.dk om deres økonomiske krise, og der kan således, som før nævnt, siges at være tale om en uoverensstemmelse mellem image og identitet. I forbindelse med den bevidste form for hemmelighedskræmmeri ønsker vi at referere til virksomhederne Mærsk og Apple, der begge har gjort det til en dyd at holde information om deres virksomhed og dens produkter tæt til kroppen. Vi observerer, at der på ryanair.dk i et nyhedsmodul på forsiden er placeret en pressemeddelelse med teksten RyanAir kræver forbrugerombudsmanden fjernet. RyanAir lægger altså ikke fingre imellem, at de ønsker at være ærlige og give kunderne en oplevelse af også den politiske og juridiske situation. Der er således tale om stor ærlighed og et forsøg på at vise et image, der er lig identiteten. I dette tilfælde, er det dog ikke en heldig kombination, idet det må siges at RyanAir skyder sig selv i foden ved overhovedet at nævne ordet ombudsmanden på forsiden. Når afsender skal opnå et overbevisende ethos, er blandt andet phronesis afgørende (Lund og Petersen 2003:122). Phronesis defineres som klogskab dog i dette tilfælde karakteriseret ved manglen på samme. Det er vores vurdering, at RyanAirs ethos får et hug på denne konto. I modsætning til RyanAirs tydelige ønske om åbenhed, vælger virksomheden at føre reklamebannere for egne flybilletter på forsiden af ryanair.dk, med priser der indeholder betegnelsen Including Taxes & Charges. Man får således en opfattelse af, at der er tale om den fulde pris for billetten. Imidlertid er der tale om yderligere tillæg, før billetten er købt. Det er netop en sag som denne RyanAir bliver anklaget for af ombudsmanden og vælger altså her både at være meget informativ og at skjule information på samme tid Idealisme, altruisme Idealisme vedrører i denne sammenhæng det, at firmaet vil, at så mange som muligt skal have det så godt som muligt. Her maler RyanAir, qua deres slogan, med den store pensel; Cheap Flights - Lowest European Fares, Low Cost Airline. Udover førnævnte CSR-tilgang benytter SAS ikke dyden idealisme aktivt på sas.dk. Som sammenligning med RyanAirs slogan kan nævnes, at SAS har kørt en TV-kampagne (SAS Reklame 2010) med udvalgte kendissers hjemtransport og pay-off et: Så godt som hjemme. En mere stemningsbaseret feel good tilgang, der nærmere må siges at spille på luksusgenet end den lave pris. Uanset reklamernes succes formår SAS ikke at inkorporere sloganet på deres hjemmeside, således er sas.dk her mangelfuld. Ved kendskab til TVkampagnen må der siges at være tale om en forventning der ikke bliver indfriet Teknisk dygtighed, overlevelsesevne m.m. Et tegn på tilpasningsevne er, at begge selskaber ændrer deres forside efter, hvad der er relevant for brugeren. På logføringstidspunktet 3 havde mange besøgende behov for informationer om potentielle fly-aflysninger og økonomisk refundering grundet askeskyen hvilket kan siges at ændre den retoriske situation. De tvingende omstændigheder påvirker talesituationen således at afsender føler et behov for at tilpasse indholdet på hjemmesiden. I dette tilfælde var SAS bedst opmærksom på situationen ved at tilbyde en helt ny faktaboks med løbende information øverst til venstre på siden, hvor RyanAir blot inkluderede det som et diskret link inkorporeret blandt relevante og irrelevante nyheder fra forsiden. Begge virksomheder må siges at spille på denne dyd. Både ryanair.dk og sas.dk anvender bannerreklamer og tilbuds-portletter på forsiden. Der er et ønsker fra begge virk- 3 Logføring foretaget d. 24. April 2010 (Se figur 2 og 3 på side 4 og 5). 15

16 somheder om, at sådan information skal være godt repræsenteret på deres respektive forsider. Brugeren får således på samme tid en tydelig opfattelse af tilpasningsevne og ihærdighed fra virksomhedens side Indre sammenhold, solidaritet m.m. Med fokus på det at vær konsekvent, må SAS siges at være størst repræsenteret. SAS fører en konsekvent stil og har i øvrigt tradition for at være konservativ i påklædning, forretningsmodel og fremtoning, hvorimod det er ikke er til at sige hvad RyanAir finder på i morgen. Vi ønsker her som en sidebemærkning at nævne RyanAir Kalenderen med letpåklædte stewardesser som lokkemad for særligt de mandlige rejsende (RyanAir Reklame 2010) Evne til selvkritik, selvironi og humoristisk sans Som ovenfor nævnt fører SAS den konservative og på mange måder seriøse tone. Der er fra forsiden ikke udtrykt nogen selvironi og humor. Det kan overvejes om SAS er for seriøse, men i forbindelse med luftfart og påberåbelsen af safety first er denne stil så absolut fornuftig at slå an. RyanAir har derimod humoristisk sans og er ikke bange for at vise det. RyanAir har lavet gode tilbud i anledning af askeskyen, en askesky som har kosten dem flere millioner i tab. Fra forsiden ses som før nævnt en vulkan med tilhørende pudsig kommentar. Således forsøger virksomheden at få grinet frem hos kunden, hvilket går fint i snor med RyanAirs generelle udtryk. Der er således tale om en meget stor forskellighed, når det kommer til denne dyd Opsummering RyanAir benytter pathos-apellen ved det at være ærlige, måske for ærlige, samt at anvende humoristisk sans. Deres anvendelse af mediet er i nogen grad mangelfuld bland andet ved deres ikke tydelige information ved flyaflysninger. SAS er igen logosappellerende ved den meget konsekvente og tilbageholdende tilgang, hvor der ikke er plads til humoristisk sans. 5.0 Konklusion (Ann og Lasse) Begge hjemmesider hører under flyselskabsgenren, men trods de genremæssige ligheder, må der dog siges at være tale om en udpræget forskellig stil, når det kommer til det visuelle udtryk, og det er tydeligt at der er tale om to afgørende forskellige tilgange til mediets anvendelse. Ryanair.dk domineres af kontrastfulde farver og er i æstetisk ubalance. Der er dominerende bokse med for brugeren irrelevante alternative links, der frem for alt stjæler urimelig meget opmærksomhed. Desuden er det ikke kun de primære og funktionelle elementer på siden, der får opmærksomheden. Ryanair.dk spiller generelt i for høj grad på pathos-appellen og forsøger at nå kunderne med blandt andet humoristisk sans og et provokerende billedvalg samt et smart og kækt sprog. RyanAir stiller dog unødvendigt sig selv i et dårligt lys ved at blandt andet nævne ordet forbrugerombudsmanden på deres forside. Sas.dk er farvemæssigt afdæmpet, diskret i udtryk og holdes generelt æstetisk i balance. Der tilbydes mange for brugeren relevante oplysninger, og de vigtige og funktionelle elementer understøttes godt æstetisk, så opmærksomheden falder på de mest oplagte funktioner; bestillingsformularen og aktuelle slagtilbud. Sas.dk spiller i langt højere grad på logos-appellen og forsøger blandt andet med konsekvent statusopdatering, relevante links, formelt sprog og et afdæmpet æstetisk udtryk at nå kunderne ved en kon- 16

17 servativ og seriøs tone. SAS bruger netmediet interaktivt ved at imødekomme kunderne med virtuel hjælp på hjemmesiden. Den retoriske situation påvirkes af brugerens individuelle ønsker og øvrige generelle omstændigheder; konkret må askeskyen siges at have haft en stor påvirkning på den retoriske situation, og tacklingen af denne situation på hjemmesiderne har været uens. Hvor RyanAir med stor pathos-appel benytter asken humoristisk ved at udnytte situationen til markedsføring, er SAS voldsomt logos-appellerende og griber situationen an med en med løbende opdatering af flyaflysninger i en dertil indrettet faktaboks. Det vurderes, at ryanair.dk på baggrund af ovennævnte kriterier vil for meget på samme tid, samt anvender mediet for eksperimenterende og naivt, således at RyanAirs troværdighed lider et voldsomt knæk på baggrund af hjemmesiden. Sas.dk er informativ og formel, hvilket i flere sammenhænge giver det helt rigtige billede af SAS i henhold til deres image, hvor blandt andet punktlighed og pålidelighed er nøgleord. Således er det vores vurdering, at SAS formår at fastholde deres troværdighed omend justere den en smule i positiv retning på baggrund af deres hjemmeside. SAS bør dog indsætte deres gældende slogan på hjemmesiden. Som afsluttende bemærkning er det vigtigt at huske på, at netmediet er dynamisk, og at ethos er variabelt, hvorfor begge flyselskaber fortsat kan påvirke deres troværdighed ved fremadrettet at redesigne og opdatere deres hjemmesider. 6.0 Referencer Askehave, I. og Nielsen, A. Ellerup (2005) Digital Genres: a challenge to traditional genre theory. Information Technology and People, vol. 18, (2), s Barthes, R. (1980) Billedets retorik. I: Peter Larsen og Bent Fausing (red) Visuel kommunikation (1-2). Medusa Bernstein, M. (2001) Beyond Usability and Design: The Narrative Web. I: Brands Arts. s. 1-5 Bitzer, Lloyd F. (1997) Den retoriske situation. Rhetorica Scandinavia, (3) Brügger, N. (2002) Theoretical Reflections on Media and Media History. Uddrag fra: MediaHistory, Aarhus Universitet Press Carnegie, Teena A.M. (2009) Interface as Exordium: The Rhetoric of Interactivity. Computers and Composition (26), s ) Ciceros Pentagram (2010) Kursusblog Digital retorik-f2010, Lokaliseret den på: https://blog.itu.dk/ddrt-f2010/2010/04/28/ciceros-pentagram/ Engholm, I. (2004) Webgenrer og stilarter om at analysere og kategorisere websites. I: Engholm & Klastrup (red) Digitale verdener. Gyldendal Fafner, J. (1997). Retorikkens brændpunkt. Rhetorica Scandinavia, (3) Hansen, J. Hofman (2007) Strategi 8: Vis information på rette tid. I: Motiverende design sådan ændrer du brugernes adfærd på hjemmesiden, Frydenlund 17

18 Itten, J. (1961) Farbkreis. Wikipedia. Lokaliseret den på Kjeldsen, Jens E. (1997) Klassikeren: Introduktion. Rhetorica Scandinavia, (3) Lankes, R. D. (2008) Trusting the Internet: New Approaches to Credibility Tools. Digital Media, Youth, and Credibility. Edited by Miriam J. Metzger and Andrew J. Flanagin. The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Series on Digital Media and Learning. Cambridge, MA: The MIT Press. Lokaliseret den på Lund, A.K. og Petersen, H. (2003) Troværdighed Image, ethos & identitet. Kap 5 i: Det sku vær så godt. Samfundslitteratur. s Miller, Carolyn R. (2001) Writing in a Culture of Simulation: Ethosonline. The EServer Technical Communication. Edited by Patrick Coppock: The Semiotics of writing: Transdisciplinary Perspectives on the Technology of Writing, Library. Lokaliseret den på Nielsen, J. Jacob Nielsen s Website. Lokaliseret den på: RyanAir (2010) ryanair.com. Lokaliseret den på RyanAir Reklame (2009) Trykt reklame materiale. Lokaliseret den på: RyanAir Report (2009) Annual RyanAir Lokaliseret den på: SAS (2010) sas.dk. Lokaliseret den på SAS Group (2010) sasgroup.net. Lokaliseret den på SAS Reklame (2010) TV-reklamefilm fremstillet for SAS. Lokaliseret den på Thorlacius, L. (2007). The Role of Aesthetics in Webdesign. Nordic Review (28 1) s Warnick, B. (2007). Online Rhetorics: A Medium Theory Approach. Rhetoric Online Persuasion and Politics of the Web, Peter Lang. s

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5 Indhold Indledning... 2 Problemformulering... 2 Problemstilling... 2 Spørgeundersøgelse... 2 Projektstyring... 4 Projektgruppe... 5 Paramenter på 3 eksisterende teater hjemmesider... 6 Om os... 7 Konkurrencer...

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2)

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2) Introduktion Vores eksamensprojekt er et re-design af Bøssehusets hjemmeside. Bøssehusets er et kulturhus for bøsser, lesbiske og transseksuelle personer beliggende på Christiania. Huset skaber rammerne

Læs mere

Retorik og argumentation. Retorik. Joseph Goebbels. To modstridende betydninger af ordet retorik

Retorik og argumentation. Retorik. Joseph Goebbels. To modstridende betydninger af ordet retorik Retorik og argumentation Retorik 1) Læren om at formidle hensigtsmæssigt. 2) Læren om, hvordan man overbeviser (retorisk argumentationslære). Læren om, hvordan man formidler og overbeviser eller kunsten

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE

Guide. Foto: Scanpix/Iris. November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE Foto: Scanpix/Iris Guide November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE INDHOLD: Priskrig i luften...4 Priskrigen...8 GUIDE: Sådan

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Kenneth Friis Petersen

GRAFISK DESIGN. Kenneth Friis Petersen GRAFISK DESIGN Kenneth Friis Petersen Kenneth Friis Petersen - Svendeprøve 2015 Opgavebeskrivelse Total redesign af hjemmeside til Trademark Textiles A/S, både layout og kodning af side. Trademark textiles

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Grafisk Design 70% Skitser

Grafisk Design 70% Skitser Grafisk design Grafisk 2 PRODUKT Som et led i den online markedsføring af BBQ Wing it, har jeg valgt at lave et website, med fokus på information. Det er et website, der er baseret ud fra lærte funktioner

Læs mere

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels Bilag 1 Bilag 2 Projekt 1 - usability test og marketing Gruppe: Senia, Agnete, Andreas, Ninette Website: postdanmark.dk Undersøgelsesområde: navigation og funktionalitet Tests: Brugertest (funktionalitet)

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Personlig branding i webdesign

Personlig branding i webdesign Personlig branding i webdesign I forhold til vejledning vil jeg spørge, om opgaven i sin helhed ser fornuftig ud. Er min problemformulering skarp nok? Er min metode i orden? Er det ok at gøre brug af min

Læs mere

Presse- og kommunikationsrådgiver for borgmesteren på Frederiksberg

Presse- og kommunikationsrådgiver for borgmesteren på Frederiksberg David Munis Zepernick, c.s.p. seniorkonsulent i Kraft & Partners, PR- og kommunikationsopgaver for bl.a. It-firmaerne CSC Nordic, Edlund og Netop Business Solutions Presse- og kommunikationsrådgiver for

Læs mere

Vejen til den billige flybillet

Vejen til den billige flybillet Vejen til den billige flybillet Mange danskere skal på juletur til London eller New York for at shoppe eller hygge sig. Men det gælder om at se sig godt for, når man vælger flyselskab, for de»billige«selskaber

Læs mere

Cyber SPORT Quick Guide

Cyber SPORT Quick Guide Cyber SPORT Quick Guide 2015 Version 1.0 Kom godt i gang Her er en kort introduktion til Cyber, hvor du kan bestille flybilletter, hotelovernatninger samt billeje. 1. Gå på hjemmesiden www.idraettensrejsebureau.dk

Læs mere

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet?

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? Oplæg til vejledning Sundhedsapp.dk - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? - Kan man overhovedet forestille sig at udarbejde en prototype uden nogle former for feedback?

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

3. Appelformerne de tre veje til overbevisning

3. Appelformerne de tre veje til overbevisning 3. Appelformerne de tre veje til overbevisning I dette kapitel skal vi se på appelformerne logos, ethos og pathos. Appelformerne er de tre veje til overbevisning. Hvor logos appellerer til forstanden,

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Cyber SPORT Quick Guide

Cyber SPORT Quick Guide Cyber SPORT Quick Guide 2015 Version 1.0 Kom godt i gang Her er en kort introduktion til Cyber, hvor du kan bestille flybilletter, hotelovernatninger samt billeje. 1. Gå på hjemmesiden www.idraettensrejsebureau.dk

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Hvad vil I med jeres hjemmeside?

Hvad vil I med jeres hjemmeside? Hvad vil I med jeres hjemmeside? God historiefortælling på hjemmesiden kræver, at I først har tænkt grundigt igennem, hvad I egentlig vil fortælle og hvorfor. De historier, I vælger at fortælle på hjemmesiden,

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Overblik Program 28. maj

Overblik Program 28. maj Overblik Program 28. maj Opbygning af planche Brand & identitet Tekst til planche Tekst til planche Overvej målgruppen - Hvem er målgruppen for produktet? - Hvordan signaleres det i skrifttyper? Tekst

Læs mere

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk For mig at se udspiller den centrale værdidiskurs sig i spændingsfeltet mellem den individuelle integritet og den klassiskkollektivistiske tanke. Dagens

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

Integreret kommunikation og Troværdighed

Integreret kommunikation og Troværdighed Integreret kommunikation og Troværdighed - Forbruger-Kontakt - Udarbejdet af Vejleder: Jonas Gabrielsen, Institut for International Kultur- og Kommunikationsstudier Copenhagen Business School, oktober

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Brug TripAdvisor aktivt i din markedsføring

Brug TripAdvisor aktivt i din markedsføring 60 61 KAPITEL 3 Brug TripAdvisor aktivt i din markedsføring 62 Brug TripAdvisor i din markedsføring For at du kan få anmeldelser, skal dine gæster vide, at du er på Trip- Advisor og at du gerne vil have

Læs mere

Globalt anerkendt kreditkort

Globalt anerkendt kreditkort Platinum MasterCard Platinum MasterCard Globalt anerkendt kreditkort MasterCard Platinum er et eksklusivt og globalt anerkendt kreditkort, der signalerer høj kreditværdighed og giver dig den størst mulige

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

MasterCard Platinum et globalt anerkendt kreditkort

MasterCard Platinum et globalt anerkendt kreditkort MasterCard Platinum MasterCard Platinum et globalt anerkendt kreditkort MasterCard Platinum hører til blandt de mest eksklusive kreditkort. Det er globalt anerkendt, signalerer høj kreditværdighed og giver

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

firmaidentitet Joen Asmussen 4 sem grafi sk

firmaidentitet Joen Asmussen 4 sem grafi sk firmaidentitet Joen Asmussen 4 sem grafi sk idefasen Ideer til fi rmaet. Brainstorms innovativt åbent friskt nyt overraskende genkendeligt eksperimenterende anderledes originalt ægte udviklende hvidt kærligt

Læs mere

Online designguide. det danske uddannelsesbrand STUDY IN DENMARK. Page 01. Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand

Online designguide. det danske uddannelsesbrand STUDY IN DENMARK. Page 01. Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand Online designguide det danske uddannelsesbrand Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand I designguiden finder du en række redskaber, som kan benyttes i markedsføringen af

Læs mere

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6 0 Indholdsfortegnelse JB Plastics visuelle identitet... 2 Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT...

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Responsiv hjemmeside

Responsiv hjemmeside Kom/it niv.a 3.år Responsiv hjemmeside Hospidana Carina Aa Hansen, Mathias Larsen, Peter Lærke 2014 Forord I vores rapport vil man kunne gå ind og læse omkring hvorfor vi har valgt at opbygge vores hjemmeside

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 140/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Rom, 15.04. 18.04.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt 8.790 kr. Forsinket afhentning på hotellet på hjemrejsedagen,

Læs mere

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Pernille Sjøgreen Kathrine Amalie Russell Harder Line Rasmussen www.pernillesjoegreen.com www.kathrineharder.com

Læs mere

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe....6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Farver Form AIDA.... 10 Attention Interest Desire Action

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

Business Online. Business Online - User manual. User Manual Booking. Indholdsfortegnelse

Business Online. Business Online - User manual. User Manual Booking. Indholdsfortegnelse Business Online User Manual Booking Indholdsfortegnelse Login Side 2-3 Hovedside - 4 Bestil rejse (start) - 5 Bestil flyrejse via prisstyret søgning - 6-7 Bestil flyrejse via tidsstyret søgning - 8-12

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Nyhedsbrevsindhold NYHEDSBREVSINDHOLD GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE. Udarbejdet af webdanmark.com

Nyhedsbrevsindhold NYHEDSBREVSINDHOLD GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE. Udarbejdet af webdanmark.com Nyhedsbrevsindhold GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE Udarbejdet af webdanmark.com SØNDERHØJ 7 DK- 8260 VIBY J F: +45 7020 1629 INFO@WEBDANMARK.COM INTERNET BUSINESS EXPERTS Indhold 1. VÆRD AT

Læs mere

Vejledning for Modeller

Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Chat typer på Cam4You... 3 Min Konto... 4 Gå online... 4 Specielt ved privat chat... 10 Mine indstillinger... 11 Ændre priser...

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Medlemskab gør en forskel

Medlemskab gør en forskel Medlemskab gør en forskel bestwestern.com bestwestern.dk Hvad betyder det for hotellet? Best Western - fordelene ved at være en del af verdens største hotelkæde Best Western er en sammenslutning af individuelt

Læs mere

primær er informativ og dermed appellerende til fornuften og rationaliteten.

primær er informativ og dermed appellerende til fornuften og rationaliteten. Opgaven Opgaven lød på at fremstille et nyt design til en hjemmeside for udlejning af lokaler, som Mil-tek tidligere har haft online, men som pt er lukket ned. Kunde og ansvar Kunden har været Mil-tek

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Hvem behøver en Fan side?

Hvem behøver en Fan side? Facebook Fan sider er en fantastisk måde at promovere en virksomhed på, og en vigtig del af enhver social media marketing plan. Oprettelse af en grundlæggende side er ikke så kompliceret, men at skabe

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til Konceptbeskrivelse til 1 Indledning Konceptet omhandler en personlig webportal, som skal kunne hjælpe dens brugere med at finde viden og inspiration til at udvikle deres karriere. Altså er det et webkoncept,

Læs mere

Vedr. L180. Forslag til ændring af en lov om ændring af en lov om en Rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed.

Vedr. L180. Forslag til ændring af en lov om ændring af en lov om en Rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed. Folketingets Erhvervsudvalg Folketinget, Christiansborg 1240 København K Vesterbrogade 12, 5. sal 1620 København V Telefon 35 35 66 11 Telefax 35 35 88 59 E-mail: drf@travelassoc.dk Web: www.travelassoc.dk

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

det færdige resultat

det færdige resultat grafisk design Under dette fagområde har jeg valgt at præsentere jer for en opgave, jeg har udarbejdet for virksomheden Breinholt. Breinholt er en nyopstartet virksomhed i Odense, der tilbyder spirituel

Læs mere

Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere

Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere Flere flyselskaber tilbyder bonuspoint, der skal gøre din flyrejse billigere. Hvordan fungerer systemet, hvor mange point skal du bruge, og hvordan registrerer

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE 2013. Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE 2013. Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5 NAVN PÅ OPGAVEN KERNEOMRÅDE SVENDEPRØVE 2013 Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5 Beskrivelse af opgaven I min fritid modtog jeg en opgave, som bestod i, at redesigne og kode et

Læs mere