Generelt Oversigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.0.0.1 Generelt Oversigt"

Transkript

1 1001 Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en præsentation af Håndterings- og montagemanualen samt nogle af de vigtigste forudsætninger for håndtering, tilpasning og nedlægning af præisolerede rør under forskellige montagesituationer og forudsætninger Indhold Manualen 11 Lagring og transport 12 Gravning, nedlægning og tilfyldning ved kanalgravning 13 Overskæring og tilpasning af rør 14 Vinterforanstaltninger 15 LOGSTOR A/S Tel Håndtering og montage

2 1101 Manualen Manualer Denne manual er bind 3 manualsamlingen for LOGSTOR A/S, som pt består af : Produktkatalog Projekteringsmanual Håndtering- og montagemanual Denne manual Manualen : Håndtering og montage er et værktøj, der tjener følgende formål : - Graveentreprenøren skal kunne udføre kanaler, forankringer ol, så korrekt montage af rør, muffer mm kan udføres og systemet er beskyttet mod utilsigtede påvirkninger - Montører skal kunne installere rør og øvrige komponenter, så systemet fungerer problemløst i dets levetid - Tilsynsførende skal kunne udføre kvalitetskontrol, så det anlæg, kunden overtager, er udført i henhold til LOGSTORs generelle retningslinjer Der skal naturligvis tages hensyn til lokale myndighedskrav Denne manuals vejledninger og instruktioner er, hvor ikke andet er angivet, baseret på forudsætninger i Produktkataloget, feks spændingsniveauer, nedlægningsmetoder, temperaturområder ol Manualen omhandler generelle montageforskrifter Afviger montagesituationen fra manualens forudsætninger, så kontakt LOGSTORs teknikere OBS! De tre manualer betragtes som selvstændige værker Der er derfor ikke sammenhæng mellem nummereringen i de enkelte manualer Sidenummereringen fungerer - udover at være en reference, når vi er i kontakt med hinanden - også som et bestillingsnummer; idet vi kan tilbyde at skræddersy såvel produkt- som projektspecifikke manualer Håndtering og montage LOGSTOR A/S Tel

3 1102 Manualen Brug af manualen Manualen eller dele heraf må ikke reproduceres til ekstern brug uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra LOGSTOR Informationerne/instruktionerne er generelle Anvendelse og implementering skal ske under behørig hensyntagen til lokale forhold Yderligere/specifikke informationer kan indhentes hos vore teknikere Alle rettigheder forbeholdt Den engelske udgave af manualen er originalen, mens de andre udgaver er oversættelser, som er lavet efter oversætternes bedste overbevisning Informationerne i dette dokument er genstand for ændringer uden varsel LOGSTOR forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og foretage ændringer i indholdet uden forpligtelse til at underrette personer eller organisationer om sådanne ændringer Der tages også forbehold for trykfejl LOGSTOR er et varemærke og må ikke anvendes uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra LOG- STOR LOGSTOR A/S Tel Håndtering og montage

4

5 max H m 1201 Lagring og transport Levering Leveringen sker i overensstemmelse med leverandørens salgs- og leveringsbetingelser Hvor køberen foranlediger afhentning, har levering fundet sted, når varene er oplæsset på fabrikkens område Der udleveres chaufførinstruks med krav til lad, stropning mv Andre leveringsmetoder efter aftale Lagring Rørene skal opbevares på en sådan måde, at de ikke lider overlast Stabling foretages på et plant underlag af stenfrit sand med sandrevler som vist Strøer med en min bredde på 100 mm kan også anvendes i stedet for sandrevler For at lette trådmontagen i forbindelse med rørmontage, placeres rørene, så etiketten vender samme vej min 400 mm max 5 m Rørene stables så max højden er i henhold til viste tabel FlexRør i ruller: H max = 2 m Dimension Max stabelhøjde, H (m) Kapperør Sandrevler Strøer ,5 1, ,0 1, ,0 2, ,0 Max 2 lag Paller med skumvæsker skal opbevares indendørs ved Paller med krympematerialer, fugebånd og dele til overvågningssystmet bør ligeledes opbevares indendørs eller under tag Alle muffer af plastmaterialer skal opbevares lodret, hvilende på den ene ende, for at undgå ovaliteter Aflæsning Modtageren stiller materiel og mandskab til rådighed ved aflæsning, med mindre andet er aftalt Rør og øvrige komponenter må ikke rulles eller kastes direkte på jorden LOGSTOR A/S Tel Håndtering og montage

6 1202 Lagring og transport Håndtering, lige rør Undgå beskadigelse af PE-kapperøret og skumisoleringen Løft ikke rørene på ét sted og vær forsigtig ved anvendelse af dobbeltstropper i vådt vejr De kan glide sammen og skabe ubalance i løftet Anvend kun løftestropper med en bredde på min 100 mm Max tryk på kapperøret < 300 kpa (0,3 N/ mm 2 ) 100 mm Kæde eller stålwire må kun anvendes, når der løftes i stålrørsenderne Vær her opmærksom på, at denne håndtering kan deformere eller beskadige kapperøret, hvis stroppen ikke er lang nok! Håndtering, FlexRør Anvend kun løftestropper med en bredde på min 100 mm Ved håndtering med truck skal gaflerne beskyttes med kapperør, gummipuder ol 100 mm Håndtering og montage LOGSTOR A/S Tel

7 1301 Gravning, nedlægning og tilfyldning ved kanalgravning Kanalgravning Rørene lægges i kanaler i henhold til minimumsmålene, angivet i skemaet Kapperør ø udv mm A mm K min m D min m Kapperør ø udv mm A mm K min m D min m Kanalgravning Lige stræk Kanalprofilen angiver min mål for ler- og stenfrit sandlag, afstand mellem kapperørene og overdækning af rørene for korrekt systemfunktion Min overdækningen på 400 mm tillader et max fladetryk på kpa (0,8-0,9 N/ mm 2 ) Bemærk! 400 mm beregnes fra rørets overkant til underkanten af vejbelægningen ved trafikerede arealer (D min ) Uden trafiklast regnes med 400 mm overdækning til overkanten af arealet Ved rørdimensioner større end ø 609,6/780 mm beregnes den nødvendige lægningsdybde og rørafstand i hvert enkelt tilfælde Husk markeringsbånd for at undgå graveskader (!) min mm 400 Dmin! 100 mm 100 mm 100 mm Ø Ø 100 mm A Kmin Ved afgreninger beregnes de 400 mm fra stikledningens overkant Hvis overdækningen er mindre end 400 mm, skal rørene sikres mod overbelastning - feks ved hjælp af en armeret betonflise eller stålplade min 400 mm <400 mm LOGSTOR A/S Tel Håndtering og montage

8 1302 Gravning, nedlægning og tilfyldning ved kanalgravning Kanalprofil Afgrening ved forskellige isoleringstykkelser Hvis der er forskel i isoleringstykkelsen på fremløbs- og returledningen bør der tages hensyn til dette ved vinkelret afgregning på hovedrøret, så overkant af hovedrør er i samme niveau Dette kan opnås ved: - Tilpasning af graveprofil - Punktvise opfyldninger - Understøtning med styroporklodser Ved parallelafgreninger kan denne regulering som oftest opnås ved regulering på den parallelle rørstrækning Nedlægning i rørgrav Rørene kan monteres i kanalen, understøttes af sandpuder eller på strøer, der fjernes, inden kanalen fyldes med sand Ved samlinger anbefales det at øge kanalbredden og -dybden med mm, så der er god plads til svejse- og montagearbejdet af muffer Afstand til understøtning ved formonterede muffer: L = L muffe mm min 400 L Samling over rørgrav En enkel og hurtig montage opnås, hvis flere rør samles over eller langs med kanalen Læg rørene på strøer af firkantet tømmer, feks 100 x 100 mm i passende afstand Strøer skal også anvendes, hvis flere rørlængder monteres langs kanalkanten Ved montage af rør med indbygget overvågningssystem placeres rørene således, at der kun er én etiket ved hver samling Det er nødvendigt af hensyn til overvågningssystemets funktion Se afsnit 23, Overvågningssystemet Håndtering og montage LOGSTOR A/S Tel

9 1303 Gravning, nedlægning og tilfyldning ved kanalgravning Nedsænkning i rørgrav Når en rørstrækning er svejst sammen, trykprøvet, mufferne monteret og isoleret, sænkes den ned i kanalen i bredde stropper ved hjælp af kran Antallet af stropper og kraner afhænger af rørstrækningens længde og dimension Når denne installationsteknik anvendes, er det vigtigt ikke at overskride det max tilladelige tryk på kapperøret på 300 kpa Udbøjninger må ikke resultere i trækpåvirkninger højere end 200 kpa, svarende til en materialetøjning på ca 0,1% Se buerør afsnit 2, elastisk radius Tilfyldning Fyld kanalbunden med mindst 100 mm ler- og stenfrit sand, som komprimeres Fjern alle strøer efter rørmontagen og tildæk rørene med 100 mm ler- og stenfrit sand Læg markeringsbåndene oven på sandlaget Foretag en afsluttende lagvis tilbagefyldning og komprimering med et valgfrit stenfrit materiale Sandlaget omkring rørene er vigtigt - ikke bare for at beskytte rørene, men også for at opnå den friktion mellem kapperør og sand, der begrænser rørenes længdeudvidelse, som forudsat i lægningsreglerne mm 400 min 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm LOGSTOR A/S Tel Håndtering og montage

10 1401 Overskæring og tilpasning af rør Overskæring og tilpasning af rør Når rør skæres over eller tilpasses, er det nødvendigt at fjerne en del af kapperøret og PUR-skumisoleringen fra stålrøret Det er vigtigt, at det afisolerede stålrør er fuldstændigt rent og fri for skumrester Se i øvrigt den til enhver tid gældende montagevejledning for den pågældende muffe Overskæring af kapperør Skær kapperøret igennem hele vejen rundt med en sav - ikke en vinkelsliber - med undtagelse af de tilfælde, der er nævnt i det følgende Pas på evt alarmtråde Håndsav og elektrisk stiksav er at foretrække Elektrisk rundsav anvendes med forsigtighed I kolde perioder/områder forvarmes PE-kapperøret inden overskæring med en blød propangasflamme til C (håndvarm) Vær opmærksom på, at varmen trænger relativt langsomt ind i plasten; men den må heller ikke overopvarmes, specielt ikke, hvor der senere skal plastsvejses Anvend telt og varmekanon ved forvarmning af større godstykkelser og diametre Se også "Vinterforanstaltninger"; afsnit 15 Fjernelse af kapperør Fjern kapperøret ved at lave et diagonalt snit Det er vigtigt ikke at beskadige det blivende kapperør, da det kan forårsage en kærvvirkning, der kan starte en revne ved kapperørsenden 440 Frilægning af evt alarmtråde Når rør med indstøbte kobbertråde til overvågningssystemet skæres over og tilpasses, er det vigtigt at undgå at belaste disse tråde under fjernelse af skumisoleringen Fjern skummet omkring trådene og skær dem over Derefter fjernes den løsnede skumisolering forsigtigt fra trådenderne Håndtering og montage LOGSTOR A/S Tel

11 1402 Overskæring og tilpasning af rør Brug af vinkelsliber Anvend kun en vinkelsliber til overskæring af lige præisolerede rør, som senere skal forberedes med afisolerede stålrørsender til samling En vinkelsliber i brug udvikler høje temperaturer i snittet og brænder igennem polyethylene-materialet En sådan fremgangsmåde skaber vulster og gør snitområdet skørt og skaber dermed grobund for kærv- og revnedannelse Overskæring af lige rør Lav to rundgående snit med vinkelsliberen og fjern kapperøret og skumisoleringen Skær igennem stålrøret og forbered rørenderne til svejsning Foretag det endelige snit i kapperørsenden med en sav for at sikre en kærv- og revnefri overflade til muffemontagen Overskæring af buerør Ved overskæring af buerør begyndes med et aflastende rundsnit midt i udskæringen for at aflaste kapperøret I kolde perioder/områder opvarmes kapperøret som beskrevet tidligere Foretag så to normale rundsnit og følg de samme regler som for lige rør LOGSTOR A/S Tel Håndtering og montage

12 1403 Overskæring og tilpasning af rør Fjernelse af skum Fjern omhyggeligt alle skumrester og den hårde PUR-hinde fra stålrørets overflade Anvend en skraber (se afsnit 24 Værktøj) Ved stålrørsdimensioner ø 139,7 mm skrabes lettest på langs af røret og ved dimensioner > ø 139,7 mm på tværs af røret Rens hele rørets omkreds og fjern eventuelle etiketter fra kapperøret, hvor mufferne skal monteres 440 mm 440 mm Svejsning Hvis udhærdet PUR-skum opvarmes til en temperatur > 175 C, begynder det at afgive isocyanatdampe Det er derfor vigtigt, at rørene renses omhyggeligt som beskrevet ovenfor Fjern også skumresterne fra jorden under svejsestedet, så de ikke opvarmes eller brænder Hvis rensningen og svejsningen udføres korrekt, er isocyanat-afgivelsen mange gange mindre end den tilladelige hygiejniske grænseværdi (0,05 mg/m 3 ) Hvis der svejses under ugunstige forhold, eksempelvis kort afstand mellem svejsning og rørisolering, skal skumoverfladen afskærmes med en fugtig klud eller lignende Håndtering og montage LOGSTOR A/S Tel

13 1501 Vinterforanstaltninger Specielt ved lave temperaturer skal man undgå skarpe kærve feks ved diagonalsnittet Vinterforanstaltninger Ved kappetemperaturer lavere end -10 C skal der ved - håndtering - overskæring og tilpasning - afisolering - bukning fokuseres på de her beskrevne forholdsregler for arbejde med præisolerede rør, i tillæg til manualens angivelser i øvrigt Årsag: Alle plastmaterialer bliver stiverere og mere følsomme over for forkert behandling ved lave temperaturer Fra opskumningen er kappen naturligt påført indre spændinger, som påvirkes af håndtering og bearbejdning OBS! Ved bearbejdning af rør skal man være opmærksom på, at der sagtens kan være behov for at følge de nævnte retningslinier, selvom solen skinner Et rør, som har ligget nedfrosset, bliver ikke opvarmet til sommerforhold, selvom temperaturen pludselig stiger For opskumning og brug af fugebånd/mastiks gælder forvarmningsregler ved udetemperatur under +10 C Se også gennerelle forberedelsesregler, afsnit 51 Håndtering Undgå hårde belastninger af kapperøret - feks slag, stød, store udbøjninger og store trykkræfter - ved håndtering i kolde perioder/områder Overskæring og tilpasning Før overskæring skal kapperøret forvarmes røret med en blød propangasflamme, så det er frostfrit Vær opmærksom på, at varmen trænger relativt langsomt ind i plasten; men den må heller ikke overopvarmes, specielt hvor der senere skal plastsvejses Ved store godstykkelser og store diametre kan det anbefales at foretage opvarmning ved hjælp af telt og varmekanon >0 C Evt kærve skal under alle omstændigheder neutraliseres inden muffemontage LOGSTOR A/S Tel Håndtering og montage

14 1502 Vinterforanstaltninger Overskæring af buerør Her gælder samme regler som for lige rør, men her er det vigtigt at starte med et rundsnit midt i udskæringen for at aflaste kappen Derefter udføres de to normale rundsnit Udskæring til bøjleafgreninger Inden udskæring foretages, forvarmes røret - som ved lige rør og buerør - med blød gasflamme, så det er frostfrit Herefter følges forskrifterne i manualen i øvrigt >0 C Bukning af montagebuer Før placering i bukkeværktøjet forvarmes kappe røret til C på de 3 m rør, som aktiveres under bukningen 3 m 30 C 20 C Håndtering og montage LOGSTOR A/S Tel

15 1503 Vinterforanstaltninger Bukning af FlexRør Ved bukning skal kappen forvarmes på den strækning, som bliver berørt af bukningen Forvarmningsreglen gælder også for sokkelgennemføring ved skråboring eller indføringsrør Bukning skal foretages i langsomme, kontinuerlige bevægelser og ikke i ryk På grund af tilbagefjedringseffekten bør bukning på de yderste cm undgås Ved udrulning og udretning kræves ikke forvarmning, kun almindelig forsigtighed 30 C 20 C Lagring og brug af poseskum Poseskum lagres i isoleringskasser ved C Det vil ved vinterforhold sige: indendørs i egnede lagerlokaler x Forberedelse til udskumning Udetemperatur: Er udetemperaturen lavere end +10 C, forvarmes muffedelene med blød gasflamme til C, umiddelbart inden skumvæsken fyldes i Cirkulerer der varmt vand i rørene, er det tilstrækkeligt, at fittingsdelene har opnået en temperatur på ca 20 C 30 C 20 C 30 C 20 C Fugebånd Bør opbevares ved temperaturer på C for at undgå, at det bliver for stift og koldt at arbejde med (Klæbeevnen reduceres) Ved montagetemperaturer lavere end 10 C skal kapperørsenderne forvarmes før fugebåndsmontage Flangerne på stålfittings bør ligeledes forvarmes for at opnå god klæbning LOGSTOR A/S Tel Håndtering og montage

16

Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1

Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1 Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1 Typiske effekter - stålrør - enkelt v/100 Pa/m (10 mm VS/m) og medie temp. på 80 C Medierør Hastighed Masseflow Effekt v/ t=30 C Effekt v/ t=40 C Effekt v/ t=50

Læs mere

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon: 72 10 21 60 gravetilsyn@dongenergy.dk www.dongenergy.dk Cvr-nr. 29 91 54 58 FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR 09.12.427

Læs mere

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 Trinvis guide til korrekt installation af dit nye køkken Denne brochure er din guide til selv at forberede og installere dit nye køkken. Her får du tips og idéer,

Læs mere

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Udgivet 01.11.2008 Overordnet ansvar: hmbm Godkendt 01.09.2008 Ansvar for indhold: xjrf Jnr.: 75-0041 Ansvar for fremstilling: nfn Antal sider i alt: 45 Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Banenorm BN1-13-2

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12 MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING Scan DSA 12 Tillykke med din nye Scan indbygningsovn Du har valgt et produkt fra en af Europas førende producenter af brændeovne, og vi er overbeviste om, at du vil få stor

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen Tegninger: Peter Rørbæk Hansen Forord Denne bog henvender sig til kursister, eud-skovbrugerelever og studerende ved Skovskolen. Bogen vil også med

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK Varde Thurø 11 Installations og Brugervejledning 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK 1 2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878 Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag Varenummer 120878 1 Om denne vejledning Denne monteringsvejledning indeholder vigtig information om sikkerhed og passende tagmontering af solfangere.

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

Hegn til Heste. Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Poda hegn Danmark A/S Øde Hastrupvej 65 4000 Roskilde Tlf.

Hegn til Heste. Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Poda hegn Danmark A/S Øde Hastrupvej 65 4000 Roskilde Tlf. Hegn til Heste Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Indledning Pt. side 1.0 3 Hestenes reaktionsmønster 1.1 3 Foldenes formål, udstyr og størrelse 1.2 5 Hvad er årsagen til heste

Læs mere

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk 130523_01DK Monteringsvejledning Tegl- og betontagsten Indholdsfortegnelse 6 26 Før du starter 4 Sundhed

Læs mere

Håndbog Opbevaring & håndtering af tilsatsmaterialer

Håndbog Opbevaring & håndtering af tilsatsmaterialer Håndbog Opbevaring & håndtering af tilsatsmaterialer Beklædte elektroder, massiv Mig/mag tråd, rørtråd, tig tråd og saw/esw tråd, Bånd og flux Indhold: Miljøbevidsthed ved svejsning side 3 Beklædte MMA

Læs mere

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER Rørcenter-anvisning 019 Maj 2013 Vandbremser Regulering af vandstrømme i afløbssystemer Rørcenter-anvisning 019 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret,

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere