Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 29. august Temadrøftelse fra kl til kl Rådsmøde starter ca. kl. 14.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 29. august Temadrøftelse fra kl til kl Rådsmøde starter ca. kl. 14."

Transkript

1 Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 29. august Temadrøftelse fra kl til kl Rådsmøde starter ca. kl Frokost fra kl

2 2 Temadrøftelse: Status vedrørende førtidspensionsreformen rehabiliteringsteam, ressourceforløb mv. Under dette punkt deltager ledende overlæge Jens Tølbøll Mortensen, Socialmedicinsk Enhed, Aalborg og socialfaglig Konsulent Annette Juul Jensen, Thisted Kommune. Bilag Nu er det ½ år siden at førtidspensionsreformen trådte i kraft. I Nordjylland har Socialmedicinsk enhed fra starten været involveret i de nye rehabiliteringsteam. Jens Tølbøll Mortensen vil som indledning til en drøftelse give et oplæg om erfaringerne med arbejdet hidtil og socialfaglig konsulent Annette Juul Jensen om arbejdet med rehabiliteringsteams og ressourceforløb. Derefter er der mulighed for dialog. BEK 754 om kommuners og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning

3 3 Dagsorden: 1. Strategiske drøftelser Sammenfatning af resultatrevisioner for Opfølgning på jobcentrenes resultater efter 2. kvartal Måling af Ministermål 4 om styrkelse af kontakten til virksomhederne Øvrige emner til drøftelse og eventuelt beslutning Der er denne gang ingen emner til behandling under dagsordenens punkt Orientering fra Formanden, Formandskabet og Beskæftigelsesregionen, herunder orientering om arbejdet i Vækstforum Orientering fra Formanden Orientering fra Formandskabet Orientering fra Beskæftigelsesregionen Aktuelle emner til drøftelse uden bilag Diverse indkomne skrivelser og meddelelser til orientering Jobrotation ny bekendtgørelse Årshjulet Orientering til pressen Eventuelt... 24

4 4 1. Strategiske drøftelser 1.1 Sammenfatning af resultatrevisioner for 2012 A. Hvorfor behandles sagen? Hvert år udarbejder kommunen en resultatrevision for det foregående år. I lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fremgår i 25: Kommunen sender beskæftigelsesplanen og resultatrevisionen til det regionale beskæftigelsesråd med det lokale beskæftigelsesråds bemærkninger. Vi har nu modtaget resultatrevisioner for alle kommuner inklusiv LBR s bemærkninger, som hermed fremlægges til drøftelse i Rådet B. Kort beskrivelse af sagen Jobcentrene skal hvert år udarbejde en resultatrevision, som viser resultater og effekter af indsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen anvendes til at understøtte den samlede indsats i jobcentrene. Resultatrevisionen anvendes også som input til jobcentrenes planlægning og budgettering af det kommende års beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesplanen. Resultatrevisionerne har været sendt til høring i det lokale beskæftigelsesråd og hos Beskæftigelsesregionen, og den er sammen med bemærkningerne fra det lokale beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen godkendt af kommunalbestyrelsen. Resultatrevisionerne er offentliggjort kommunernes hjemmesider. Beskæftigelsesregionen har drøftet resultatrevisionen med jobcentrene i løbet af foråret, og Beskæftigelsesregionens bemærkninger er i høj grad indarbejdet i den endelige resultatrevision. I forhold til nedenstående skal det bemærkes, at data for Læsø bygger på meget få personer, hvorfor der kan være store procentvise udsving. Hovedkonklusionerne i resultatrevisionerne er følgende: I forhold til Ministerens mål 1 om arbejdskraftreserven har 9 jobcentre haft et fald. I Jammerbugt er arbejdskraftreserven uændret i forhold til året før. Mariagerfjord har haft en stigning på 2 %. I 8 af jobcentrene er resultatet bedre end gennemsnittet for de øvrige kommuner i klyngen.

5 5 I forhold til Ministerens mål 2 om tilgangen til de permanente forsørgelsesordninger har 6 jobcentre haft et fald i tilgangen. I Hjørring er tilgangen uændret, I de øvrige jobcentre har der været en stigning: Læsø (56 %), Aalborg (16 %), Rebild (8 %) og Vesthimmerland (20 %). Læsø, Mariagerfjord og Jammerbugt har haft et resultat, som er bedre end gennemsnittet for de øvrige kommuner i klyngen. I forhold til Ministerens mål 3 om ungeindsatsen har 7 kommuner haft et fald i antal unge på offentlig forsørgelse. I Hjørring er antallet uændret, mens antal unge på offentlig forsørgelse er steget i de øvrige jobcentre. Mest på Læsø (20 %) og i Jammerbugt (9 %). I 7 kommuner er resultatet bedre end gennemsnittet for de øvrige kommuner i klyngen. I forhold til Ministerens mål 4 om personer med ikke vestlig baggrund har der kun været et fald i Mariagerfjord (-1 %). I de øvrige kommuner har der været en stigning størst på Læsø og i Vesthimmerland, begge med en stigning på 17 %. 4 kommuner har haft en mere positiv udvikling end gennemsnittet for de øvrige kommuner i klyngen. Samlet placering. Når der beregnes et gennemsnit for resultaterne på de 4 mål, placerer 6 af de 11 jobcentre sig i den bedste halvdel i klyngerne. I forhold til antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse har der været et fald i samtlige nordjyske kommuner, og i 8 kommuner er udviklingen mere positiv end gennemsnittet for de øvrige kommuner i klyngerne. I forhold til de jobklare på offentlig forsørgelse har der med undtagelse af Læsø været et fald i samtlige kommuner, og i 8 kommuner er udviklingen mere positiv end gennemsnittet i klyngen. I forhold til de indsatsklare har der kun været et fald i 3 kommuner, nemlig Læsø, Rebild og Vesthimmerland. Sammenlignet med gennemsnittet for de øvrige kommuner i klyngerne har udviklingen i 7 af de nordjyske kommuner været mere positiv. Endelig har der været et fald i antal midlertidigt passive i 9 af de nordjyske kommuner. Faldet har været størst på Læsø, Frederikshavn, Hjørring og Morsø. I forhold til denne gruppe har udviklingen sammenlignet med klyngen være mere positiv i 7 kommuner. Der er også en opgørelse af besparelsespotentialet i de nordjyske kommuner, hvis man på de områder, hvor man har haft en dårligere udvikling end gennemsnittet af jobcentre i klyngen, kunne komme op på gennemsnittet. Opgørelsesmetoden er udelukkende en sammen-

6 6 tælling af forsørgelsesydelser, hvor der er et besparelsespotentiale. Bemærk derfor, at forsørgelsesydelser, hvor kommunen ligger lavere end gennemsnittet, ikke er modregnet. I Nordjylland er det samlede besparelsespotentiale på 338,1 mio.kr. Resultatrevisionen ser også på den gennemsnitlige aktiveringsgrad. I forhold til dagpengemodtagerne har 4 af de nordjyske jobcentre en højere aktiveringsgrad end gennemsnittet i klyngen. 6 jobcentre har en højere aktiveringsgrad for jobklare kontanthjælpsmodtagere, og 6 jobcentre har en højere aktiveringsgrad for de indsatsklare. Endelig er der en opgørelse over opfyldelse af minimumskravene jobsamtaler og aktive tilbud. For dagpengemodtagere er der 3 jobcentre, som har en lavere andel dagpengemodtagere, der mangler en kontaktsamtale. For kontanthjælpsmodtagerne har 4 jobcentre en lavere andel. Med hensyn til aktiveringstilbud har 7 jobcentre en højere andel af dagpengemodtagerne, som mangler et aktiveringstilbud sammenlignet med klyngen. For kontanthjælpsmodtagerne er der 6 jobcentre, som har en højere andel, som mangler et rettidigt tilbud. I forbindelse med resultatrevisionen skal jobcentrene også følge op på resultaterne af den særlige bevilling til ansættelse af jobkonsulenter med henblik på at øge brugen af virksomhedsrettet aktivering for langtidsledige. Jobcentrene skulle selv opstille mål for denne indsats. Det betyder, at målene er forskellige i alle jobcentre. Derfor er det for omfattende i sammenfatningen af resultatrevisionerne at foretage en samlet opfølgning herpå. Alle jobcentre (Thisted undtaget) har afrapporteret på dette punkt, og for alle jobcentre går det godt i forhold til at opfylde deres individuelle mål. Flere jobcentre bemærker, at omfanget af virksomhedsrettet aktivering er lavere, end de mål der er fastlagt, og at årsagen er, at aktiveringsreglerne er ændrede. Der vedlægges et notat med sammenfatning af resultatrevisionerne. Formandskabet har drøftet opsamlingen på resultatrevisionerne og har taget den til efterretning. Fremlægges for Rådet på næste møde. Formandskabet besluttede i øvrigt: Rådet opfordres til at motivere LBR-ene til at kommentere resultatrevisionerne lidt grundigere fremover. Det er en mulighed for, at de kan påvirke indsatsen. Beskæftigelsesregionen opfordres til at følge Jammerbugt og Vesthimmerland i løbet af året, selv om det nu kan ses, at deres resultater er blevet bedre i Beskæftigelsesregionen blev opfordret til at forsøge at beregne et nettobesparelsespotentiale til næste gang resultatrevisionerne skal behandles.

7 7 C. Indstilling Det indstilles, at Rådet drøfter og tager sammenskrivningen af resultatrevisionerne til efterretning. Desuden indstilles, at Rådet beslutter at opfordre LBR-ene til at kommentere resultatrevisionerne grundigere fremover. D. Bilag Sammenfatning af de nordjyske jobcentres resultatrevisioner for bilag

8 8 1. Strategiske drøftelser 1.2 Opfølgning på jobcentrenes resultater efter 2. kvartal 2013 A. Hvorfor behandles sagen? B. Kort beskrivelse af sagen Hvert kvartal får Rådet præsenteret resultaterne af indsatsen i jobcentrene i relation til ministerens mål. Denne gang fremlægges resultaterne for 2. kvartal Der vedlægges en opfølgningsrapport. Hovedkonklusionerne heri er følgende: Sammenfatning af analysen af den samlede målgruppe for beskæftigelsesindsatsen i Nordjylland: I juni 2013 modtog fuldtidspersoner, svarende til 17,7% af befolkningen i Nordjylland, en forsørgelsesydelse. Til sammenligning modtog 17,2% af den samlede danske befolkning en forsørgelsesydelse på samme tidspunkt. I Nordjylland er det samlede antal personer, der modtager en forsørgelsesydelse, faldet med 4,8% på et år. I landet som helhed har der i samme periode været et fald på 4,7%. Faldet i Nordjylland sker primært på baggrund af et fald i antallet af dagpenge-, sygedagpenge- og ledighedsydelsesmodtagere. Her er antallet af dagpengemodtagere faldet med 23,3%, mens antallet af sygedagpengemodtagere er faldet med 12,1% og ledighedsydelsesmodtagere med10,8%. Udviklingen i Nordjylland skiller sig ud fra udviklingen på landsplan ved at have et fald i antal ledighedsydelsesmodtagere. Her har der på landsplan været en stigning. Til gengæld er der i Nordjylland sket en stigning i antal personer, der modtager forrevalidering, mens der på landsplan har været et fald.

9 9 Sammenfatning af analysen af Nordjyllands resultater vedrørende mål 1 om uddannelsesgraden: Uddannelsesgraden for unge a-dagpenge og kontanthjælpsmodtagere uden en erhvervskompetencegivende uddannelse i Nordjylland akkumuleres henover året. Uddannelsesgraden var ved udgangen af 2012 på 20,2, mens uddannelsesgraden i april 2013 var på 8,9. Målet i Kontrakt 2013 er en uddannelsesgrad på 21,5 På landsplan var uddannelsesgraden 9,8 i samme periode. 9,8 for a-dagpengemodtagere og 9,8 for kontanthjælpsmodtagere. De unge a-dagpengemodtagere i Nordjylland har med en uddannelsesgrad på 14,3 starter således i højere grad en erhvervskompetencegivende uddannelse end på landsplan, mens det modsatte er tilfældet for kontanthjælpsmodtagerne. Ved udgangen af 2012 var der i Nordjylland unge a- dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Antallet af unge i målgruppen er faldet med 7 % fra udgangen af 2012 til april For dagpengemodtagere er der tale om et fald i målgruppen på 34 %, mens der for kontanthjælpsmodtagere er sket et fald på 2 %. Det skal dog bemærkes, at det til stadighed sker korrektioner i tallene, som hentes fra en database i undervisningsministeriet, så der må tages et forbehold for tallene. Sammenfatning af analysen af Nordjyllands resultater vedrørende mål 2 om tilgang til førtidspension: Af Kontrakt 2013 fremgår, at tilgangen til førtidspension skal begrænses til 958 personer i december I april 2013 lå tilgangen til førtidspensionsordningen det seneste år på Tilgangen til førtidspension har været faldende i Nordjylland i de seneste 5 måneder. Fra en tilgang på personer i april 2013 til personer i juni 2013, et fald på 20 %. Tilgangen er faldet med 11 % for personer under 40 år og 24 % for personer over 40 år i perioden juni 2012 til juni 2013 I 5 ud af 11 nordjyske kommuner er tilgangen til førtidspension for unge under 40 år steget det seneste år. Sidste år var det 6 ud af 11. Tilgangen til førtidspension for personer over 40 kun er steget i Vesthimmerland. Nordjylland har en lidt højere andel af befolkningen, der modtager førtidspension end i Danmark som helhed. I Nordjylland

10 10 modtager 6,9 % af befolkningen førtidspension. Det gør sig kun gældende for 6,5 % af befolkningen i landet som helhed. 4 kommuner i Nordjylland har haft et større fald i tilgangen til førtidspension end gennemsnittet på landsplan. Det er i Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Brønderslev. Sammenfatning af analysen af Nordjyllands resultater vedrørende mål 3 om langtidsledighed: Af Kontrakt 2013 fremgår, at langtidsledigheden skal nedbringes til personer i december I juni 2013 var der langtidsledige personer i Nordjylland. Langtidsledigheden i Nordjylland er faldet med 23 % det seneste år, svarende til et fald på personer. Antallet af langtidsledige dagpengemodtagere er faldet med 47 % det seneste år, svarende til personer, mens antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere i samme periode er steget med 132 %, svarende til 858 personer. Denne udviklingstendens ses i stort set alle de nordjyske kommuner og i landet som helhed. I Nordjylland ligger antallet af langtidsledige på 25,3 %. Til sammenligning ligger antallet på landsplan på 29,3 %. Det er vanskeligt præcist at sige, hvor meget den forkortede dagpengeperiode har indflydelse på faldet i langtidsledigheden. Det ligger dog fast, at de dagpengemodtagere, som kommer på kontanthjælp og den særlige uddannelsesydelse fra dagpengetabsdatoen registreres som langtidsledige kontanthjælpsmodtagere. Det forklarer således den store stigning i langtidsledige kontanthjælpsmodtagere. Af de knap personer, som i Nordjylland fra januar til maj 2013 har mistet deres dagpengeret er 814 startet på den særlige uddannelsesydelse og 174 på kontanthjælp. Af de 2.000, som har mistet deres dagpengeret er 174 er registreret i arbejde, 206 i seniorjob og 121 på SU. Disse ca. 500 personer tæller ikke længere som langtidsledige, men er i job eller uddannelse. Dertil kommer, 65 er registreret på efterløn og er dermed ude af systemet. 33 af de er på sygedagpenge og nogle må forventes måske at vende tilbage til langtidsledighed på et senere tidspunkt. Af de personer, som har mistet deres dagpengeret er 312 personer hverken registreret med lønindkomst eller offentlig ydelse. Det kunne indikere, at en tredjedel af faldet i langtidsledigheden på i 1. halvår 2013 skyldes, at

11 11 ledige har mistet deres underhold uden at komme i arbejde. De resterende må antages at være i job eller uddannelse. Til denne opgørelse skal tages det forbehold, at deres er tale om deres status i den måned, hvor de har mistet deres dagpengeret. Der kan i en senere måned være sket ændring i deres situation, som ikke er registreret i denne opgørelse. Sammenfatning af analysen af Region Nordjyllands resultater vedrørende mål 4 om virksomhedskontakten : I Kontrakt 2013 har Beskæftigelsesrådet fastsat et regionalt mål for den virksomhedsvendte indsats Beskæftigelsesrådet og regionen vil understøtte jobcentrenes virksomhedsvendte indsats blandt andet ved at drøfte indsatsen på det årlige møde med de lokale beskæftigelsesråd og på opfølgningsmøderne med jobcentrene. Antallet af fuldtidsbeskæftigede i Nordjylland har det seneste år svinget mellem og personer. Fra juni 2012 til juni 2013 faldt beskæftigelsen med personer i Nordjylland, svarende til et fald på ca. 1 %. Antallet af fuldtidsaktiverede har været stærkt faldende det seneste år. Fra fuldtidsaktiverede i maj 2012 til fuldtidsaktiverede i maj 2013, svarende til et fald på 23 %. Det største fald er sket i antallet af personer i offentlig ansættelse med løntilskud. Her har der været et fald på 45 %. I marts 2013 var det i Nordjylland primært virksomheder inden for undervisning, sundheds- og socialvæsen, offentlig administration samt kultur og fritid, der havde personer i virksomhedsrettet aktivering. Nogle brancher har stort set ikke personer i virksomhedsrettet aktivering. I juli 2012 var der opslået ledige stillinger i Jobnet med arbejdssted i Nordjylland. I juli 2013 var det antal faldet til stillinger. Antallet af opslåede stillinger i Nordjylland har i perioden svinget mellem og stillinger. Formandskabet har på sit møde den 15. augsut 2013 drøftet dele af materialet. Formandskabet besluttede følgende: Det er uheldigt at tallene vedrørende mål 1 er vanskeligt forståelige og hele tiden ændres. Det er positivt, at tilgangen til førtidspension er faldende i næsten alle kommuner, og fra juli nu også ser ud til at falde i Vesthim-

12 12 merland. Det er positivt, at langtidsledigheden falder, også set i lyset af den forkortede dagpengeperiode. Men hvor kommer tilgangen i langtidsledige kontanthjælpsmodtagere fra? Hvad var deres situation tidligere? Hvor bliver dem, som hverken har lønarbejde eller får en offentlig ydelse, af? Sekretariatet forsøger til næste møde at give svar på disse spørgsmål. C. Indstilling D. Bilag Det indstilles, at Rådet tager drøfter opfølgningsrapporten, herunder om der er særlige emner, som Beskæftigelsesregionen bør drøfte med jobcentrene i den kommende runde med besøg på alle jobcentre. Dernæst indstilles, at opfølgningen tages til efterretning Opfølgningsrapport Nordjylland

13 13 1. Strategiske drøftelser 1.3 Måling af Ministermål 4 om styrkelse af kontakten til virksomhederne A. Hvorfor behandles sagen? Ministermål 4 om kontakten til virksomhederne blev introduceret i Kontrakt 2013 og fortsætter i Kontrakt I 2013 er der ikke et kvantitativt mål knyttet til målet. Det skal der være i 2014, og det har Arbejdsmarkedsstyrelsen sammen med en arbejdsgruppe under BER (Beskæftigelsesrådet) arbejdet på at tilrettelægge. Et notat om denne måling vedlægges. Formandskabet foreslår, at Rådet skriver til Arbejdsmarkedsstyrelsen/BER, idet man ikke mener, at det kvantitative mål måler dét, som ministeren formulerer i sit mål 4 i B. Kort beskrivelse af sagen I udmeldingen af målene for 2014 blev mål 4 formuleret således: 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Det er helt centralt, at indsatsen overfor de danske virksomheder opprioriteres i beskæftigelsessystemet. Det er en forudsætning for, at jobcentrene kan hjælpe ledige i job, at de har en tæt kontakt og dialog med virksomhederne og kender det lokale arbejdsmarked - og ikke mindst virksomhedernes behov for arbejdskraft. Jobcentrene skal med beskæftigelsesindsatsen sikre det rette match mellem de ledige og de lokale virksomheder. Jobcentrene skal kende virksomhedernes jobåbninger og jobmuligheder, så de kan målrette den aktive indsats, herunder uddannelsesindsatsen. Og jobcentrene skal levere en professionel service til virksomhederne, så virksomhederne oplever, at indsatsen er virksomhedsfokuseret, at det er nemt at samarbejde med jobcentret, og at de får en god service og hjælp i samspillet med jobcenteret. Det er vigtigt, at der løbende følges op på, om indsatsen fører til et reelt samarbejde med virksomhederne. Der vil som led i opfølgningen på virksomhedskontakten blive målt på jobcentrenes

14 14 samarbejdsgrad med virksomhederne, hvor målingen vil basere sig på, hvor mange virksomheder jobcentrene samarbejder med, og hvad de samarbejder om - herunder synliggørelse af jobåbninger på jobnet.dk og oprette virksomhedsrettede forløb samt voksenlærlinge- og jobrotationspladser. Jobcentrene skal i beskæftigelsesplanen for 2014 som noget nyt opstille et kvantitativt niveaumål for dette beskæftigelsespolitiske mål. I vedlagte bilag præsenteres Arbejdsmarkedsstyrelsen overvejelser om målingerne efter drøftelse med BER s arbejdsgruppe. Som det fremgår af notatet, som er vedlagt som bilag, skal målingen følge op på omfanget og graden af jobcentrenes samarbejde med virksomhederne, og få indikationer på resultaterne af samarbejdet. Derfor etableres der følgende målinger: En månedlig kvantitativ måling af omfanget af jobcentrenes samarbejdsgrad med virksomhederne (eksklusiv rekruttering til ordinære job)l En halvårlig landsdækkende surveymåling af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrenes indsats i forbindelse med opgaver som rekruttering af ordinær arbejdskraft, samarbejde om ansatte i løntilskud m.v. (kvaliteten af samarbejdet med virksomhederne) Formandskabet har drøftet notatet, og herunder hvorvidt det overhovedet giver viden om ministerens mål og begrundelsen herfor jf. ovenfor. Til gengæld er det vanskeligt at fremlægge alternative måder at måle kvantitativt på dette mål. Formandskabet lægger op til at Rådet drøfter denne måling og overvejer at rette henvendelse til Arbejdsmarkedsstyrelsen/BER om, at målingen kan give uheldige konsekvenser for indsatsen i 2014 f.eks. ved at jobcentrene har et større incitament til at placere ledige i støttet beskæftigelse frem ofr i ordinære job, fordi det tæller med i samarbejdsgraden. Der vedlægges et forslag til brev herom som bilag C. Indstilling Det indstilles, at Rådet drøfter målingen og herunder om der skal rettes henvendelse til Arbejdsmarkesstyrelsen/BER om udfordringerne i målemetoden.

15 15 D. Bilag Måling af samarbejdsgraden med virksomhederne og survey af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrenes indsats Forslag til brev til Arbejdsmarkedsstyrelsen/BER

16 16 2. Øvrige emner til drøftelse og eventuelt beslutning Der er denne gang ingen emner til behandling under dagsordenens punkt 2

17 17 3. Orientering fra Formanden, Formandskabet og Beskæftigelsesregionen, herunder orientering om arbejdet i Vækstforum 3.1 Orientering fra Formanden Formanden præsenterer eventuelle orienteringspunkter mundtligt. Indstilling Det indstilles, at Formandens orienteringer tages til efterretning. Bilag Der er ingen bilag til dette punkt.

18 18 3. Orientering fra Formanden, Formandskabet og Beskæftigelsesregionen, herunder orientering om arbejdet i Vækstforum 3.2 Orientering fra Formandskabet Der vedlægges til orientering referat af mødet i formandskabet den 15. august Indstilling Det indstilles, at referatet tages til efterretning. Bilag Referat af Formandskabets møde den 15. august 2013.

19 19 3. Orientering fra Formanden, Formandskabet og Beskæftigelsesregionen, herunder orientering om arbejdet i Vækstforum 3.3 Orientering fra Beskæftigelsesregionen Beskæftigelsesregionen præsenterer eventuelle orienteringspunkter mundtligt. Indstilling Det indstilles, at orienteringerne tages til efterretning. Bilag Der er ingen bilag til dette punkt

20 20 4. Aktuelle emner til drøftelse uden bilag Dette punkt er nyt jf. beslutningerne i forlængelse af partnerskabsanalysen fra Meningen er, at Rådets medlemmer kan lægge aktuelle emner op til drøftelse i Rådet. I udgangspunktet er der ikke på forhånd udarbejdet eller udsendt bilag til dette punkt. Efterfølgende kan emnet når der er mere klarhed over, hvad det indeholder sættes på som et punkt med bilag til ét af de kommende møder. Indstilling Det indstilles, at Rådsmedlemmerne drøfter aktuelle emner og eventuelt opfordrer Formandskabet til at sætte ét eller flere af dem på dagsordenen til grundigere drøftelse på kommende møder. Bilag Der er ingen bilag til dette punkt

21 21

22 22 5. Diverse indkomne skrivelser og meddelelser til orientering 5.1 Jobrotation ny bekendtgørelse Indstilling I forlængelse af tidligere drøftelser udsendte ministeren ny en bekendtgørelse om jobrotation i forbindelse med erhvervsuddannelser den 1. juli Efter bekendtgørelsen gælder følgende: 15 c. Som et forsøg kan jobrotationsydelse i perioden fra 1. juli 2013 til og med 31. december 2013 ikke bevilges, når arbejdsgiveren udbetaler løn, der er knyttet til en uddannelsesaftale, der fører frem til en erhvervsuddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller i henhold til lov om maritime uddannelser, herunder i perioder hvor den beskæftigede deltager i praktik på arbejdsgiverens virksomhed. Jobrotation i forbindelse med en GVU-uddannelse kan fortsat lade sig gøre. Med bekendtgørelsen er muligheden for at ansætte en elev og samtidig ansætte en vikar i elevens sted ikke længere til stede. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning Bilag Brev om samt ny bekendtgørelse om jobrotation

23 23 5. Diverse indkomne skrivelser og meddelelser til orientering 5.2 Årshjulet Der vedlægges et revideret årshjul. Som aftalt på forrige Rådsmøde er mødet den 26/9 flyttet til at ligge i forlængelse af Handicapkonferencen den 3/10. Samtidig besluttede Formandskabet, at emnet om Status på førtidspensionsreformen blev fremrykket fra dette møde og frem til augustmødet, da det viste sig, at Jens Tøllbøl Mortensen kunne deltage denne dag. Samtidig udhuler det indholdet i mødet, der nu er berammet til den 3/10, så det foreslås helt at aflyse dette møde. Der skønnes ikke at være emner til behandling, som ikke kan vente til mødet, der afholdes i forbindelse med Rådskonferencen den 24-25/10. Mødet på Tech college, herunder om brobygningsprojektet foreslås udskudt til mødet den 27. marts Indstilling Det indstilles, at det reviderede årshjul tages til efterretning. Bilag Revideret årshjul, august 2013

24 24 6. Orientering til pressen Indstilling Det skal besluttes, hvilke emner, som Formanden efterfølgende skal orientere pressen om. Det indstilles, at Rådet beslutter, hvilke emner, som Formanden skal orientere pressen om. Bilag Der er ingen bilag til dette punkt

25 25 7. Eventuelt

Dagsorden for Beskæftigelsesrådets møde den 28. august, kl Frokost kl

Dagsorden for Beskæftigelsesrådets møde den 28. august, kl Frokost kl Dagsorden for Beskæftigelsesrådets møde den 28. august, kl. 13.00 Frokost kl. 12.30 2 Dagsorden: 1. Strategiske drøftelser... 4 1.1 Drøftelse og godkendelse af Kontrakt 2015... 4 1.2 Opfølgning på kommunernes/jobcentrenes

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring Maj 213 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 27.juni, kl Frokost fra kl

Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 27.juni, kl Frokost fra kl Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 27.juni, kl. 13.00 Frokost fra kl. 12.30 Tema (fra kl. 13.00 til 14.00): Mentorforsøget Der er tale om et kontrolleret forsøg, hvor blandt andet to nordjyske

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Marts 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...2 Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende:

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. September 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. September 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev September 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune - Udgivet februar 214 - Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer og

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

Referat af Beskæftigelsesrådets møde den 27. juni, kl Frokost fra kl

Referat af Beskæftigelsesrådets møde den 27. juni, kl Frokost fra kl Referat af Beskæftigelsesrådets møde den 27. juni, kl. 13.00 Frokost fra kl. 12.30 Tema (fra kl. 13.00 til 14.00): Mentorforsøget Der er tale om et kontrolleret forsøg, hvor blandt andet to nordjyske jobcentre

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Mål 4. Måling af samarbejdsgraden med virksomhederne og survey af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrenes indsats

Mål 4. Måling af samarbejdsgraden med virksomhederne og survey af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrenes indsats NOTAT 17. juli 2013 Mål 4. Måling af samarbejdsgraden med virksomhederne og survey af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrenes indsats J.nr. 2013-0005802 2. og 4. kt./kba, Rgr Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring August 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Fakta ark: Thisted Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Thisted Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: Thisted Kommune 212 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

NOTAT. Opfølgning Beskæftigelsesplan 2013

NOTAT. Opfølgning Beskæftigelsesplan 2013 JOBCENTER Team service Dato: 28-04-2014 Sagsnr.: 12/10876 Kontaktperson: Louise Hansen Dir. tlf.: 7996 6613 NOTAT E-mail: lhan@vejenkom.dk Opfølgning Beskæftigelsesplan 2013 Uddannelsesgraden for unge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Fakta ark: Nordjylland. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Nordjylland. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: 1 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat i 8. 8. 7. 7.......

Læs mere

Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Fakta ark: Morsø Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Morsø Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: Morsø Kommune 212 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigt... 4 2.1 Resultatoversigt 2013 - Stevns... 5 2.1.1 De 4 ministermål i 2013:... 5 2.1.2 Forsørgelsesgrupper

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. 2. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. 2. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn 2. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Fakta-ark: Mariagerfjord Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta-ark: Mariagerfjord Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta-ark: Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat i 21.

Læs mere