Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3"

Transkript

1 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

2

3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til Det generelle effektiviseringskrav 3.1 Det generelle effektiviseringskrav i prislofterne for Costdriversammensætning 4.1 Drikkevandsselskaber Spildevandsforsyning Opsamling på resultaterne fra analysen... 12

4

5 1 Indledning I dette bilag fremgår først beregningerne for hhv. prisudviklingen og det generelle effektiviseringskrav. Derudover findes afsnittet om selskabernes costdriversammensætning, hvor der er foretages flere analyser for at påvise eventuelle skævheder i benchmarkingmodellen. Side 1

6 2 Prisudvikling De korrigerede driftsomkostninger i prisloftet korrigeres for prisudviklingen, jf. prisloftbekendtgørelsens 32, stk. 2. Korrektionen for prisudviklingen sker, efter der er foretaget en eventuel korrektion for et bortfald af væsentlige omkostninger fra perioden Prisudviklingen er udregnet ved en vægtning af nedenstående prisindeks fra Danmarks Statistik, jf. prisloftbekendtgørelsens 32, stk. 1:» Omkostningsindeks for anlæg (BYG 6, undergruppen Jordarbejde mv. ) vægtes 35 pct.» Omkostningsindeks for anlæg (BYG 6, undergruppen Asfaltarbejde ) vægtes 15 pct.» Byggeomkostningsindeks for boliger (BYG 4) vægtes 30 pct.» Prisindeks for indenlandsk vareforsyning (PRIS 11, undergruppen Andre maskiner og apparater ) vægtes 20 pct. 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til 2015 De korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2014 korrigeres for prisudviklingen fra 2014 til 2015, jf. prisloftbekendtgørelsens 32, stk. 2 I beregningen til brug for prisloftet for 2015 anvendes prisudviklingen fra ultimo 2012 til ultimo 2013, som er det senest tilgængelige kalenderår. Tabel 2.1 Opgørelse af prisindeks Opgørelsestidspunkt Ultimo 2012 Ultimo 2013 BYG 6: Jordarbejde mv. (35 pct.) 100,0 100,91 BYG 6: Asfaltarbejde (15 pct.) 100,0 99,42 BYG 4: Byggeomkostningsindeks for boliger (30 pct.) 100,0 101,23 PRIS 11: Andre maskiner og apparater (20 pct.) 100,0 97,42 Vægtet indeks (,,+,, +,,+,, ) 100,0 100,08 Kilde: Forsyningssekretariatets beregning baseret på tal fra Danmarks Statistiks BYG 6: Omkostningsindeks for anlæg efter art og indekstype (undergrupperne Jordarbejde mv. samt Asfaltarbejde ), BYG 4: Byggeomkostningsindeks for boliger efter hovedindeks, delindeks og art (hovedindekset Byggeomkostningsindeks for boliger, delindekset Byggeomkostningsindeks i alt og art I alt ) og PRIS 11: Prisindeks for indenlandsk vareforsyning efter varegruppe (varegruppen Andre maskiner og apparater under gruppe 84). Prisudviklingen fra 2014 til 2015 kan på den baggrund opgøres til 0,08 pct., jf. tabellen ovenfor. Det betyder, at de korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2014 skal ganges med 1,0008 for at få driftsomkostningerne i 2015-priser. Side 2

7 3 Det generelle effektiviseringskrav For at sikre at hvert vandselskab løbende øger sin effektivitet i takt med, at produktiviteten og effektiviteten øges i andre erhverv, skal selskabet leve op til et generelt effektiviseringskrav. Det fremgår således af prisloftbekendtgørelsens 5, stk. 1, at prisloftet korrigeres med fradrag af et generelt effektiviseringskrav. Det generelle effektiviseringskrav er baseret på den generelle produktivitetsudvikling i dansk erhvervsliv (indgår i effektiviseringskravet med 70 pct.) og på udviklingen inden for bygge- og anlægssektoren (indgår i effektiviseringskravet med 30 pct.), jf. prisloftbekendtgørelsens 14, stk. 1. Produktivitetsudviklingen opgjort efter disse indeks kan udvise betydelige variationer fra år til år. For at sikre en mere stabil og forudsigelig udvikling i de generelle effektiviseringskrav, som skal stilles til vandselskaberne i prisreguleringen i 2015 og årene fremover, foretages beregningen som et (rullende) gennemsnit af produktivitetsudviklingen i de ti seneste år, som er tilgængelige på tidspunktet for fastsættelsen af prisloftet, jf. prisloftbekendtgørelsens 14, stk Det generelle effektiviseringskrav i prislofterne for 2015 I prisloftet for 2015 fastsættes selskabernes generelle effektiviseringskrav som et såkaldt geometrisk gennemsnit af produktivitetsudviklingen i den nuværende senest tilgængelige 10- årige periode. Den gennemsnitlige produktivitetsudvikling fremgår af nedenstående tabel. Tabel 3.1 Opgørelse af den gennemsnitlige produktivitetsudvikling År Dansk erhvervsliv (70 pct.) -0,64 1,09 1,76 1,21 1,16 0,14-2,55-3,64 4,85 0,77 Bygge og anlæg (30 pct.) 0,11 5,00-2,09-1,22 1,05-4,10 2,79-4,06-0,77 8,86 Vægtet udvikling -0,42 2,26 0,61 0,48 1,13-1,13-0,95-3,77 3,16 3,20 10-års gennemsnit 0,44 Kilde: Forsyningssekretariatets beregning baseret på tal fra Danmarks Statistiks NATP25 1 : Produktivitetsudviklingen efter branche, type og prisenhed for brancherne Markedsmæssig økonomi i alt og F Bygge og anlæg ved typen Totalfaktorproduktivitet for årene Den gennemsnitlige produktivitetsudvikling bliver således 0,44 pct. Det bemærkes, at der er sket nogle ændringer i tallene i tabellen, sammenlignet med den tilsvarende tabel fra sidste år. Ændringen skyldes ekstraordinære revisioner i arbejdstimerne tilbage fra 1966, fra Danmarks Statistik. (Se afsnittet Revisioner i linket for mere informati /UDKAST%20til%20Bilag%201%20Prisudvikling%20generelt%20effektiviseringskrav%20og%20costdriver.pdf Side 3

8 on om Danmarks Statistiks ændringer at produktivitetsudviklingen - Ovenstående tal er beregnet på baggrund af totalfaktorproduktiviteten. Idet totalfaktorproduktiviteten bl.a. er defineret ud fra en sammenvejning af indeks for indsatsen af kapital, arbejdskraft og forbrug i produktionen, påvirker ændringer i opgørelsen af arbejdskraften derfor også totalfaktorproduktiviteten, og dermed det generelle effektiviseringskrav. Side 4

9 4 Costdriversammensætning Benchmarkingmodellen sammenligner forsyningerne på tværs af individuelle forhold, hvorfor modellen indeholder et flere forskellige costdrivere. Formålet med dette afnit er at analysere robustheden af effektiviseringspotentialerne. Herunder om der i selve omkostningsallokeringen fra selskaberne er sket en skævvridning af netvolumenbidragene fra de enkelte costdrivere. I afsnittet analyseres sammenhængen, på tværs af selskaberne, imellem størrelsen af det procentvise netvolumenbidrag fra hver enkelt costdriver og effektiviseringspotentialerne, og sammenhængen mellem effektiviseringspotentialerne og selskabernes geografiske placering. Resultaterne af undersøgelserne bruges til at foretage yderligere individuelle vurderinger af de enkelte selskabers individuelle forhold. Analyserne i dette bilag er udført på baggrund af de data og oplysninger, som forsyningerne har indsendt i år 2013 til brug for benchmarkingen i prisloftet for Først analyseres hvor robuste effektiviseringspotentialerne er overfor ændringer i det procentvise netvolumenbidrag fra de enkelte costdrivere. Formålet med denne analyse er at undersøge om nogle selskaber får et uhensigtsmæssigt stort effektiviseringspotentiale på grund af deres specielle sammensætning af costdrivere. Såfremt der er en sammenhæng, kan resultaterne bruges til at tage hensyn til selskaber, som har forholdsvis store procentvise netvolumen bidrag fra en enkelt costdriver. Undersøgelserne i dette bilag benytter regressionsanalyse. Regressionsanalyserne tester sammenhængen mellem det procentvise netvolumenbidrag fra en enkelt costdriver og effektiviseringspotentialerne. Der undersøges en lineær sammenhæng, der ser ud som følger: Y = B0 + B1X1 Til brug for disse analyser er forsyningernes effektiviseringspotentialer defineret som den afhængige variabel (Y). Den forklarende variabel (X1) er den relative andel af det samlede netvolumenbidrag, som stammer fra en enkelt costdriver, jf. ligningen ovenfor. For at der kan antages en sammenhæng skal B1 være signifikant. Signifikansniveauet er fastsat til 5 pct. 4.1 Drikkevandsselskaber I nedenstående tabel fremgår resultaterne af regressionsanalyserne for hver costdriverkategori for drikkevandsforsyningerne. Tabel : Regressionsresultater for drikkevandsselskaber. Tabel 4.1 Regressionsanalysens resultater for boringer Skæring 39,607 2,816 14,067 < 2e-16 Boringer -0,993 0,225-4,414 1,65e-05 Antal observationer: 205 Justeret R2= 0,08307 Side 5

10 Tabel 4.2 Regressionsanalysens resultater for vandværker Skæring 41,826 3,090 13,538 < 2e-16 Vandværker -0,480 0,101-4,761 3,66e-06 Antal observationer: 205 Justeret R2= 0,0960 Tabel 4.3 Regressionsanalysens resultater for trykforøgerstationer Skæring 28,033 1,572 17,837 < 2e-16 Trykforøgerstationer -0,030 0,237-0,127 0,899 Antal observationer: 205 Justeret R2= 0,00485 Tabel 4.4 Regressionsanalysens resultater for rentvandsledninger Skæring 26,720 3,002 8,902 3,01e-16 Rentvandsledninger 0,064 0,119 0,540 0,590 Antal observationer: 206 Justeret R2= 0,0035 Tabel 4.5 Regressionsanalysens resultater for stik Skæring 11,628 3,435 3,385 0,00086 Stik 1,086 0,218 4,988 1,31e-06 Antal observationer: 205 Justeret R2= 0,105 Side 6

11 Tabel 4.6 Regressionsanalysens resultater for kunder Skæring 11,698 3,166 3,695 0,00028 Kunder 0,988 0,182 5,436 1,56e-07 Antal observationer: 205 Justeret R2= 0,1228 Det fremgår af tabel , at følgende forklarende variable i ovenstående regressioner ikke er signifikante:» Trykforøgerstationer» Rentvandsledninger Idet disse forklarende variable ikke er signifikante betyder det, at det relative procentvise netvolumenbidrag fra costdriverne trykforøgerstationer og rentvandsledninger ikke forklarer størrelsen af effektiviseringspotentialerne. Dette er en indikation af, at der ikke er en skæv omkostningsfordeling i omkostningsækvivalenterne for costdriveren trykforøgerstationer. Det fremgår af tabel , at følgende forklarende variable i ovenstående regressioner er negative signifikante:» Boringer» Vandværker Følgende forklarende variable i ovenstående regressioner er positive signifikante:» Stik» Kunder Idet disse forklarende variable er signifikante betyder det, at det relative netvolumenbidrag fra disse costdriverkategorier forklarer en del af effektiviseringspotentialerne. Det vil sige, at der er en sammenhæng imellem størrelsen af potentialer og andelen af netvolumenbidrag fra ovennævnte costdrivere. Der er dog værd at bemærke, at forklaringsgraden i alle regressionerne er meget lav, og dermed at andelen af netvolumenbidrag ikke generelt er udtryk for den væsentlige del af variationen i potentialerne. Der kan være flere forklaringer af sammenhængen mellem effektiviseringspotentialer og relative procentvise fordelinger af netvolumenbidragene på costdriverne. Det mest nærliggende er at antage, at det er et tegn på en skævvridning af omkostningsækvivalenterne. Det kan dog også skyldes, at selskabernes sammensætning af costdrivere afspejler andre fællesforhold som f.eks ineffektivitet og/eller manglende costdrivere. Denne analyse danner baggrunden for en efterfølgende vurdering af, om effektiviseringspotentialet giver et retvisende billede af de enkelte selskabers egentlige effektiviseringspotentiale, når sammensætningen af deres costdrivere tages i betragning. Nedenfor følger den konkrete håndtering af resultaterne Boringer og vandværker Specielt for boringer og vandværker lader det til at være en fordel at have et relativt stort netvolumenbidrag fra boringer og vandværker. Det er derfor ikke relevant at tage yderligere Side 7

12 hensyn til denne costdriver, da en stor andel af boringer og vandværker er en fordel og en lille andel vil have mindre betydning. Stik og kunder For stik og kunder er det den modsatte sammenhæng, der gør sig gældende, hvilket betyder, at det er en ulempe hvis et selskab har et stort relativt netvolumenbidrag fra en af disse costdrivere. Det er derfor nødvendigt, at tage hensyn til selskaber som har relativt store netvolumenbidrag fra de tre costdrivere. Stik og kunder er kraftig sammenfaldende. Til undersøgelsen af stik og kunders totale indflydelse på effektiviseringspotentialerne foretages ved, at opstille et samlet mål for de tre costdriveres andel af netvolumenmålet. Det er nødvendigt med et samlet mål, for at finde et costdrivernes samlede indflydelse på effektiviseringspotentialerne. Analysen af stik og kunders indflydelse på effektiviseringspotentialerne fremgår af tabel 4.7. Tabel 4.7 Regressionsanalysens resultater for det samlede bidrag fra stik og kunder Skæring 10,067 3,405 2,956 0,00348 Stik og kunder 0,5683 0,103 5,513 1,07e-07 Antal observationer: 205 Justeret R2= 0,1259 Denne analyse peger stadig på, at det er en ulempe, hvis et selskab har et relativt stort netvolumenbidrag fra stik og kunder. Det er derfor nødvendigt, at tage hensyn til selskaber, som har relativt store netvolumenbidrag fra de to costdrivere. I hvor høj grad der skal tages hensyn vil afhænge af det enkelte selskabs sammensætning af costdriverene stik og kunder. Det betyder, at der skal være tale om en væsentlig afvigelse fra gennemsnittet, førend der laves en revurdering af selskabets effektiviseringspotentiale. Begrundelsen for dette er, at såfremt selskabet ikke afviger markant fra gennemsnittet, vil selskabet ikke have en stor ulempe ved at have et relativt stort netvolumenbidrag fra stik og kunder. I bilag 2 har Forsyningssekretariatet lavet en oversigt over andelene af netvolumenbidrag fra hver costdriver opgjort for de enkelte selskaber. Som et udtryk for en væsentlig afvigelse, bliver der taget udgangspunkt i spredningen af det relative netvolumenbidrag for stik og kunder. Det betyder, at afvigelsen fra gennemsnittet skal være mere end den gennemsnitlige afvigelse, hvis der skal tages hensyn til selskabets costdriver sammensætning jf. bilag 2. Konsekvensen bliver, at selskaber med en afvigelse på mere end 10,50 pct. point vil få en reduktion af deres effektiviseringspotentiale. Det er kun selskaber, der afviger i forhold til at have et stort netvolumenbidrag fra stik og kunder, og ikke omvendt. Et meget lille netvolumenbidrag vil ikke påvirke selskabets effektiviseringspotentiale negativt, da selskabets andre costdrivere vil opveje for dette. Selve hensynet til sammensætningen bliver fastsat i forhold til resultaterne af regressionen i tabel 4.7 ovenfor. B-værdien på 0,5683 angiver den gennemsnitlige øgning i effektiviseringspotentialet ved 1 pct. points øgning i det relative netvolumen bidrag fra stik og kunder. Selskaberne får dermed sænket deres potentiale med størrelsen af afvigelsen for det relative Side 8

13 netvolumenbidrag fra de to costdrivere. Det er dog kun afvigelsen, som ligger udover den gennemsnitlige afvigelse, der tages hensyn til. Eksempelvis, hvis et selskab har en afvigelse på 20,5 pct. point betyder det, at der tages hensyn til 10 pct. point(20,5-10,50) ved at gange B-værdien med denne afvigelse. Dette svarer til 0, = 5,68 procentpoint. Resultatet angiver den reduktion af potentialet, der skal til for at opveje den skævhed i omkostningsallokeringen, som ikke opvejes af selskabets øvrige costdrivere. For at tage højde for det forsigtighedshensyn, som Forsyningssekretariatet benytter, på 25 pct. trækkes der også 25 pct. fra dette tal. Altså får selskabet justeret deres korrigerede potentiale med 25 pct. Dette svarer til, at den samlede reduktion af selskabets korrigerede potentiale bliver 0,75*5,68 = 2,45 procentpoint Herefter tages der udgangspunkt i det nedjusterede potentiale ved fastsættelsen af selskabets individuelle effektiviseringskrav, jf. bilag 2. Konkret svarer det til, at et selskab med et korrigeret potentiale på 20 pct. og et efterfølgende effektivitetskrav på 5 pct. (20 pct./4) får nedjusteret deres potentiale fra 20 pct. til 16,74 pct. (20-2,45). Effektivitetskravet bliver dernæst 4,39 pct. (17,55 pct./4). Betydningen i dette tilfælde er altså en reduktion på ca. 0,60 procentpoint af effektiviseringskravet. 4.2 Spildevandsforsyning I forhold til den tidligere version er regressionsanalyserne opdateret med de nyeste indberetninger til slamdisponering samt flere selskabers ændringer af costdriveroplysninger. Disse oplysninger har medført ændringer i regressionsanalyserne. Resultaterne af regressionsanalyserne viser nu, at ikke er en statistisk sammenhæng mellem selskabernes costdriversammensætning og potentialerne. I nedenstående tabeller fremgår de nyeresultaterne af regressionsanalyserne for hver costdriverkategori for spildevandsforsyningerne. Tabel : Regressionsresultater for spildevandsforsyninger. Tabel 4.8 Regressionsanalysens resultater for ledninger Skæring 29,818 2,179 13,684 < 2e-16 Ledninger 0,092 0,076 1,223 0,224 Antal observationer: 109 Justeret R2= 0,0046 Tabel 4.9 Regressionsanalysens resultater for pumpestationer Skæring 38,196 2,418 15,799 < 2e-16 Pumpestationer -0,291 0,094-3,114 0,0024 Antal observationer: 109 Justeret R2= 0,0745 Side 9

14 Tabel 4.10 Regressionsanalysens resultater for regnvandsbassiner Skæring 31,448 2,039 15,420 < 2e-16 Regnvandsbassiner 0,196 0,665 0,295 0,769 Antal observationer: 109 Justeret R2= 0,00081 Tabel 4.11 Regressionsanalysens resultater for spildevandsbassiner Skæring 30,575 1,818 16,817 < 2e-16 Spildevandsbassiner 0,906 0,821 1,103 0,272 Antal observationer: 109 Justeret R2= 0,0020 Tabel 4.12 Regressionsanalysens resultater for renseanlæg Skæring 32,019 2,584 12,392 < 2e-16 Renseanlæg -0,0036 0,062-0,059 0,953 Antal observationer: 109 Justeret R2= 0,0093 Tabel 4.13 Regressionsanalysens resultater for slambehandling Skæring 32,255 2,055 15,698 < 2e-16 Slambehandling -0,190 0,418-0,456 0,65 Antal observationer: 108 Justeret R2= 0,0019 Side 10

15 Tabel 4.14 Regressionsanalysens resultater for slamdisponering Skæring 30,631 1,881 16,28 < 2e-16 Slamdisponering 0,232 0,237 0,98 0,329 Antal observationer: 109 Justeret R2= 0,0089 Tabel 4.15 Regressionsanalysens resultater for minirenseanlæg Skæring 32,719 1,441 22,702 < 2e-16 Minirenseanlæg -11,881 6,815-1,743 0,0841 Antal observationer: 109 Justeret R2= 0,0185 Tabel 4.16 Regressionsanalysens resultater for kunder Skæring 29,010 2,555 11,352 < 2e-16 Kunder 0,390 0,292 1,335 0,185 Antal observationer: 109 Justeret R2= 0,0072 Det fremgår af tabel , at følgende forklarende variable i ovenstående regressioner ikke er signifikante:» Ledninger» Regnvandsbassiner» Spildevandsbassiner» Renseanlæg» Slambehandling» Slamdisponering» Minirenseanlæg» Kunder Idet disse forklarende variable ikke er signifikante betyder det, at det relative procentvise netvolumenbidrag fra costdriveren trykforøgerstationer ikke forklarer størrelsen af effektiviseringspotentialerne. Dette er en indikation af, at der ikke er en skæv omkostningsfordeling i omkostningsækvivalenterne for costdriveren trykforøgerstationer. Det fremgår af tabel , at følgende forklarende variable i ovenstående regressioner er negative signifikante:» Pumpestationer Side 11

16 Ingen forklarende variable i ovenstående regressioner er positive signifikante: Hvis variable er signifikante betyder det, at det relative netvolumenbidrag fra disse costdriverkategorier forklarer en del af effektiviseringspotentialerne. Det vil sige, at der er en sammenhæng imellem størrelsen af potentialer og andelen af netvolumenbidraget fra ovennævnte costdrivere. Der er dog værd at bemærke, at forklaringsgraden er meget lav, og dermed at andelen af netvolumenbidraget ikke generelt er udtryk for den væsentlige del af variationen i potentialerne. Der kan være flere forklaringer på sammenhængen mellem effektiviseringspotentialer og relative procentvise fordelinger af netvolumenbidragene på costdriverne. Det mest nærliggende er at antage, at det er et tegn på en skævvridning af omkostningsækvivalenterne. Det kan dog også skyldes, at selskabernes sammensætning af costdrivere afspejler andre fællesforhold som f.eks. ineffektivitet og/eller manglende costdrivere. Denne analyse danner baggrunden for en efterfølgende vurdering af, om effektiviseringspotentialet giver et retvisende billede af de enkelte selskabers egentlige effektiviseringspotentiale, når sammensætningen af deres costdrivere tages i betragning. Nedenfor følger den konkrete håndtering af resultaterne Pumpestationer Specielt for pumpestationer lader det til at være en fordel at have et relativt stort netvolumenbidrag fra pumpestationer. Det er derfor ikke relevant at tage yderligere hensyn til denne costdriver, da en stor andel af pumpestationer er en fordel og en lille andel vil have mindre betydning. Særligt for costdriveren ledninger For ledninger er det specielt, at der i forhold til første version af bilaget, ikke længere er en signifikant sammenhæng, hvilket medfører, at et stort relativt netvolumenbidrag fra ledninger ikke vil medføre et højere potentiale. Forsyningssekretariatet vil derfor ikke foretage en korrektion for costdriversammensætningen for spildevandsselskaber i benchmarkingen for 2015, idet ingen costdrivere har vist en signifikant positiv sammenhæng mellem netvolumenbidraget og potentialet. 4.3 Opsamling på resultaterne fra analysen Der kan være flere forklaringer på sammenhængen mellem effektiviseringspotentialer og relative procentvise fordelinger af netvolumenbidragene på costdriverne. Det mest nærliggende er at antage, at det er et tegn på en skævvridning af omkostningsækvivalenterne. En skævvridning af omkostningsækvivalenterne skyldes forsyningernes omkostningsallokering. Denne analyse vil danne baggrund for en efterfølgende vurdering af, om de fundne effektiviseringspotentialer giver et retvisende billede af de enkelte forsyningers egentlige effektiviseringspotentiale, når sammensætningen af deres costdrivere tages i betragtning. Herudover vil analysen også danne baggrund for en konkret vurdering af forsyningerne på fronten. Når analysen for spildevandsselskaber ikke viser en forklarende sammenhæng mellem netvolumenbidrag og potentialer, kan det tyde på, at modellen er blevet mere retvisende for prisloft 2015 som følge af nogle af de ændringer der er foretaget i modellen. Side 12

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2015 VERSION 2 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra prisloft

Læs mere

Bilag 16: Robusthedsanalyser af effektiviseringspotentialerne Bilaget indeholder analyser af effektiviseringspotentialernes robusthed.

Bilag 16: Robusthedsanalyser af effektiviseringspotentialerne Bilaget indeholder analyser af effektiviseringspotentialernes robusthed. Bilag 16: Robusthedsanalyser af effektiviseringspotentialerne Bilaget indeholder analyser af effektiviseringspotentialernes robusthed. FORSYNINGSSEKRETARIATET FEBRUAR 2013 INDLEDNING... 3 1. COSTDRIVERSAMMENSÆTNING...

Læs mere

Bilag 1. Costdriversammensætning. November 2016 VERSION 3

Bilag 1. Costdriversammensætning. November 2016 VERSION 3 Bilag 1 Costdriversammensætning November 2016 VERSION 3 Bilag 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online

Læs mere

Bilag 1 Costdriversammensætning

Bilag 1 Costdriversammensætning Bilag 1 Costdriversammensætning August 2017 Bilag 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Bilag 1 er udarbejdet

Læs mere

Pris- og produktivitetsudvikling

Pris- og produktivitetsudvikling Pris- og produktivitetsudvikling Til brug i de økonomiske rammer for 2018 og 2019 September 2017 Version 3 Pris- og produktivitetsudvikling Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl

Læs mere

Pris- og produktivitetsudvikling

Pris- og produktivitetsudvikling Pris- og produktivitetsudvikling VERSION 2 FORSYNINGSSEKRETARIATET DECEMBER 2016 Indholdsfortegnelse Resumé og hovedkonklusioner Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen for økonomiske rammer for 2017 og frem...

Læs mere

Pris- og produktivitetsudvikling. Til brug i de økonomiske rammer for 2018

Pris- og produktivitetsudvikling. Til brug i de økonomiske rammer for 2018 Pris- og produktivitetsudvikling Til brug i de økonomiske rammer for 2018 Juni 2017 Pris- og produktivitetsudvikling Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Vejle Spildevand A/S Att.: Jesper Villumsen Toldbodvej 15 7100 Vejle 18. november 2011 Sag 4/1020-0600-0048 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Andelsselskabet Ørbæk Vandværk Att.: Peer Heine Andersen Bakkevej 8 5953 Ørbæk 15. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0305 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloftet for 2013

Korrigeret afgørelse om prisloftet for 2013 Tarup Vandværk Att.: Jørgen Storm Pilevangen 2 D 5210 Odense NV Den 12. december 2013 Sag nr. 13/11777 Korrigeret afgørelse om prisloftet for 2013 Indledning Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Aars Vand Att.: Per Havbro Industrivej 44 9600 Aars 21. december 2012 Sag 12/10799 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 Tlf. 4171

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Dragør Spildevand A/S Att.: Asger Nielsen/Asger Djørup Ndr. Dragørvej 162 2791 Dragør 11. februar 2013 Sag 12/06098 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Att.: Martin Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby 23. september 2011 Sag 4/1020-0301-0464 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Dronninglund Vandværk I/S Att.: Arne Hansen/ Poul Erik Jensen Slotsgade 17 9330 Dronninglund 29. september 2010 Sag 4/1020-0301-0251 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød 31. maj 2013 Sag 12/05945 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Nr. Uttrup Vandværk a.m.b.a. Att.: Arne Larsen Gisselfeldparken 4 9400 Nørresundby Den 21. marts 2014 Sag nr. 13/04813 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Køge Afløb A/S Att.: Carsten Ring Ørnevej 15 4600 Køge 11. februar 2013 Sag 12/05930 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Langeland Spildevand ApS Att.: Peter Bøgebjerg Andreasen Nørrebro 207 A 5900 Rudkøbing 11. februar 2013 Sag 12/05996 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Middelfart Spildevand A/S Att.: Jacob Støving Strandvejen 100 5500 Middelfart 13. februar 2013 Sag 12/06168 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 NK-Vand A/S Att.: Bent Blom Larsen Ved Fjorden 18 4700 Næstved 27. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0321 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade 30 1780

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 KE Vand A/S Att.: Per Jacobsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S 14. oktober 2011 Sag 4/1020-0301-0366 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Gentofte Vand A/S Att.: Morten Serup Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte 23. september 2011 Sag 4/1020-0301-0475 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Nyropsgade 30 1780

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Hedensted Vandværk Att.: Gitte Markussen Årupvej 16 8722 Hedensted 13. februar 2013 Sag 12/06127 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Aarhus Vand A/S (spildevand) Att.: Lars Schrøder Bautavej 1 8210 Århus V 14. oktober 2011 Sag 4/1020-0301-0460 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 SK Vand A/S Att.: Henrik Lundgaard Lilleøvej 3 4220 Korsør 27. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0289 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Herlev Kloak A/S Att.: Torben Olsson Herlev Bygade 90 2730 Herlev 11. februar 2013 Sag 12/05976 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hillerød Vand A/S Att.: Alf Johansen Trollesmindealle 27 3400 Hillerød 2. november 2010 Sag 4/1020-0301-0262 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Energi Viborg Vand A/S Att.: Mogens Brems Knudsen Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 8. januar 2014 Sag nr. 13/04384 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Struer Forsyning Vand A/S Att.: Torben Poulsen Jyllandsgade 1 7600 Struer 31. Maj 2013 Sag 12/05980 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Kalundborg Overfladevand A/S Att.: Karin Hansen Holbækvej 189B 4400 Kalundborg 15. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0273 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Ulsted-Ålebæk Vandværk a.m.b.a. Att: Hanne Bønnelykke Skovsgårdsvej 31 9370 Hals 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0301-0500 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank Steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 11. oktober 2013 Sag nr. 13/04572 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Randers Spildevand A/S (vand) Att.: Martin Frydensberg Vestergrave 30 8900 Randers C 19. december 2012 Sag 12/10475 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Vandcenter Djurs a.m.b.a. Att.: Henrik Harregaard Jordalen Teknologivej 2 8500 Grenaa Den 27. september 2013 Sag nr. 13/04637 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Egedal Spildevand A/S Att.: Eiko Sølby Steinhauer Krogholmvej 71 3650 Ølstykke 23. september 2011 Sag 4/1020-0301-0384 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 NFS Vand A/S Att.: Erik Hansen Gasværksvej 2 5800 Nyborg 29. september 2010 Sag 4/1020-0301-0058 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 27. august 2010 Sag 4/1020-0301-0138 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Eva Lund Østergade 130 6900 Skjern 27. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0323 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Herlev Kloak A/S Att.: Torben Olsson Herlev Bygade 90 2730 Herlev 23. september 2011 Sag 4/1020-0301-0438 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Nyropsgade 30 1780

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Samsø Spildevand A/S Att.: Per Even Rasmussen Slagterivej 28 Brundby Mark 8305 Samsø 15. februar 2013 Sag 12/06182 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Skærbæk Vandværk Att.: Jan Gregersen Brøns Skovvej 2 A 6780 Skærbæk 20. januar 2011 Sag 4/1020-0301-0334 / VAND Deres ref. Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Esbjerg Vand A/S Att.: Eric Lauridsen Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Den 10.december 2013 Sag nr. 13/04389 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vand-

Læs mere

Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne. Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2014

Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne. Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2014 Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2014 FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2013 Indhold Indledning Benchmarkingmodellen

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 AquaDjurs A/S (vand) John A. Christiansen Århusvej 22 C 8500 Grenå 14. oktober 2011 Sag 4/1020-0301-0509 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg 8. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0160 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Videbæk Vand A/S Att.: Ib Melsen Godthåbsvej 3 6920 Videbæk 16. september 2011 Sag 4/1020-0301-0376 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Frederiksberg Vandværk Att.: Jens Olsen Koldemosevej 2 4180 Sorø 2. september 2011 Sag 4/1020-0301-0408 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Nyropsgade 30 1780

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Fensmark Vandværk a.m.b.a Att.: Erling Green Christensen Elmevej 2 4684 Holmegaard Den 4. Oktober 2013 Sag nr. 13/04565 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Vordingborg Vand A/S Att.: Søren L. Didriksen Færgegårdsvej 3 4760 Vordingborg Den 12. december 2013 Sag nr. 13/04372 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg 12. februar 2013 Sag 12/06104 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Esbjerg Vand A/S Att.: Eric Lauridsen Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø 11. februar 2013 Sag 12/06048 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 TREFOR Vand A/S Att.: Jørgen Guldborg Kokbjerg 30 6000 Kolding Den 18. december 2013 Sag nr. 13/04893 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vand-

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Lemvig Vand og Spildevand A/S (vand) Att.: Gitte Guldberg Rønbjerghage 31 7620 Lemvig 16. september 2011 Sag 4/1020-0301-0605 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Esbjerg Spildevand A/S Att.: Flemming Andersen Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø 23. september 2011 Sag 4/1020-0301-0504 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyning Helsingør Spildevand A/S Att.: Morten Timmermann Haderslevvej 25 3000 Helsingør Den 7. januar 2014 Sag nr. 13/04703 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

Bilag 4: Beregning af de korrigerede netvolumenmål Bilaget indeholder en teknisk gennemgang af beregningen af de korrigerede netvolumenmål, som

Bilag 4: Beregning af de korrigerede netvolumenmål Bilaget indeholder en teknisk gennemgang af beregningen af de korrigerede netvolumenmål, som Bilag 4: Beregning af de korrigerede netvolumenmål Bilaget indeholder en teknisk gennemgang af beregningen af de korrigerede netvolumenmål, som indgår i benchmarkingmodellen. FORSYNINGSSEKRETARIATET FEBRUAR

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Verdo Vand A/S Jesper S. Sahl Agerskellet 7 8920 Randers NV 14. oktober 2011 Sag 4/1020-0301-0662 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Bilag 3 - Beregning af det alderskorrigerede netvolumenmål Bilaget indeholder en teknisk gennemgang af beregning af det alderskorrigerede

Bilag 3 - Beregning af det alderskorrigerede netvolumenmål Bilaget indeholder en teknisk gennemgang af beregning af det alderskorrigerede Bilag 3 - Beregning af det alderskorrigerede netvolumenmål Bilaget indeholder en teknisk gennemgang af beregning af det alderskorrigerede netvolumenmål, som indgår i benchmarkingmodellen. FORSYNINGSSEKRETARIATET

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende benchmarkingmodellen Statistikker over besvarelserne. Forsyningssekretariatet, marts 2014 Version 1.

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende benchmarkingmodellen Statistikker over besvarelserne. Forsyningssekretariatet, marts 2014 Version 1. Spørgeskemaundersøgelse vedrørende benchmarkingmodellen Statistikker over besvarelserne Forsyningssekretariatet, marts 0 Version.0 Indhold Indledning Om spørgeskemaundersøgelsen.... Formål og baggrund....

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Frederikssund Spildevand A/S Att.: Jørgen Skaarup Kongensgade 18 Postboks 201 3550 Slangerup 27. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0255 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Lolland Vand A/S Att.: Marianne Spicker Stavangervej 13 4900 Naksskov Den 17. december 2013 Sag nr. 13/04791 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Billund Spildevand A/S Att.: Ole Pedersen Johnsen Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted 12. februar 2013 Sag 12/05965 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Thisted Spildevand Transport A/S Att.: Helle Korsgaard Kirkevej 9 7760 Hurup Den 11. november 2013 Sag nr. 13/04954 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Galten Vandværk Att.: Nis Erichsen Låsbyvej 1 8464 Galten 31. maj 2013 Sag 12/06119 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Fanø Vand A/S (spildevand) Att.: Anna Marie Sørensen Skolevej 5 6720 Fanø 15. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0253 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Kolding Spildevand A/S Att.: Gunnar Hansen Nytorv 11 6000 Kolding 8. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0144 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade 30 1780

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Vordingborg Rens A/S Att.: Søren Didriksen Brovejen 10 4760 Vordingborg Den 4. oktober 2013 Sag nr. 13/04966 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Rebild Vand & Spildevand A/S (vand) Att.: Morten Aaby Nielsen Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping 19. oktober 2012 Sag 12/06033 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Bilag 7 Analyse af alternative statistiske modeller til DEA Dette bilag er en kort beskrivelse af Forsyningssekretariatets valg af DEAmodellen.

Bilag 7 Analyse af alternative statistiske modeller til DEA Dette bilag er en kort beskrivelse af Forsyningssekretariatets valg af DEAmodellen. Bilag 7 Analyse af alternative statistiske modeller til DEA Dette bilag er en kort beskrivelse af Forsyningssekretariatets valg af DEAmodellen. FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2011 INDLEDNING... 3 SDEA...

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Gl. Hørning Vandværk Att.: Steffen Dall Kristensen Møllevænget 45 8362 Hørning 13. februar 2013 Sag 12/05928 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Padborg Vandværk A.m.b.a. Att.: Børge V. Nielsen Toldbodvej 1 6330 Padborg Den 19. september 2013 Sag nr. 13/04286 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Aars Vand Att.: Per Havbro Industrivej 44 9600 Aars 14. februar 2013 Sag 12/06224 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Vandværket Lyngen Att.: Lone Brenholdt Pedersen Snogebækvej 3 4600 Køge 22. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0234 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Kvarmløse-Tølløse Vandværk Att.: Lis Madsen Sofievej 11 4340 Tølløse 5. februar 2013 Sag 12/ 10749 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse om prisloft

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Skive Vand A/S Att.: Jan Falk Anlægsgade 34 Durup 7870 Roslev Den 12. december 2013 Sag nr. 13/04868 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vand-

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Guldborgsund Vand A/S Att.: Flemming Bach Gaabensevej 116 4800 Nykøbing Falster 19. december 2012 Sag 12/10205 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Frederikssund Spildevand A/S Att.: Jørgen Skaarup Marbækvej 2 3600 Frederikssund Den 4. oktober 2013 Sag nr. 13/04641 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Billund Spildevand A/S Att.: Ole Pedersen Johnsen Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Den 17. december 2013 Sag nr. 13/03959 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Allerød Spildevand A/S Att.: Charlotte Frandsen Kirkehavegård Kirkehaven 10 3450 Allerød 15. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0213 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 Nyropsgade 30

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Solrød Vandværk a.m.b.a. Att.: Hans Odder Engvangen 14 2680 Solrød Strand 30. september 2011 Sag 4/1020-0301-0641 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Ringkøbing-Skjern Vand A/S Att.: Søren Jakobsen Østergade 130 6900 Skjern 14. februar 2013 Sag 12/05954 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Assens Spildevand A/S Att.: Bent Hvam Pedersen Skovvej 2B 5610 Assens 14. oktober 2011 Sag 4/1020-0301-0446 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Nr. Uttrup Vandværk Amba Att.: Arne Larsen Gisselfeldparken 4 9400 Nørresundby 22. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0322 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 TRE-FOR Vand A/S Att.: Jørgen Guldborg Kokbjerg 30 6000 Kolding 15. februar 2013 Sag 12/10582 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse om prisloft for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Varde Kloak & Spildevand A/S Att.: Jørn Henrik Skrumsager Gl. Kærvej 15 6800 Varde 8. februar 2013 Sag 12/10524 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Haarby Vandværk Att.: Jesper Jensen Algade 6 5683 Haarby 27. juni 2014 Sag 12/06142 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Forsyningssekretariatet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014 2. udgave Forsyningssekretariatet marts 2013 Vejledning til ansøgning om særlige forhold... 1 Hvad er et særligt forhold...

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Jyllinge Vandværk a.m.b.a. Att.: Vini Lindberg Kometvej 61 4040 Jyllinge 14. februar 2013 Sag 12/05910 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Mølleåværket A/S Att.: Dorthe Kruchov Stausholm Hjortekærbakken 12 2800 Kongens Lyngby Den 27. september 2013 Sag nr. 13/04803 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Helsingør Forsyning Spildevand A/S Att.: Morten Timmermann Haderslevvej 25 3000 Helsingør 15. februar 2013 Sag 12/05981 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Svendborg Spildevand A/S Att.: Jakob Juhl Ryttermarken 21 5700 Svendborg 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0301-0466 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hillerød Spildevand A/S Att.: Alf Johansen Trollesmindealle 27 3400 Hillerød 15. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0261 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Andelsselskabet Haarlev Vandværk Att.: Henrik Petersen Himlingøjevej 31 4652 Hårlev 14. februar 2013 Sag 12/06073 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Hæstrup Vandværk I/S Att.: Erik Jensen Munkedalsvej 110 9800 Hjørring 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0301-0591 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 17. december 2013 Sag nr. 13/03960 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 HOFOR Spildevand Dragør A/S Att.: Louise Isafold Ørestads Boulevard 35 2300 København S Den 12. december 2013 Sag nr. 13/04321 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Langeland Vand ApS Att.: Peter Bøgebjerg Andreasen Nørrebro 207A 5900 Rudkøbing Den 8. januar 2014 Sag nr. 13/04784 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Bilag 7a: Den nye omkostningsækvivalent for Slam FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 2

Bilag 7a: Den nye omkostningsækvivalent for Slam FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 2 Bilag 7a: Den nye omkostningsækvivalent for Slam FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 2 Indholdsfortegnelse Baggrund for genberegning 1.1 Valg af elementer... 1 Resultater 2.1 Slambehandling...

Læs mere

Bilag 10 - Forsyningssekretariatets bemærkninger til høringssvar til papiret: Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne

Bilag 10 - Forsyningssekretariatets bemærkninger til høringssvar til papiret: Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne Bilag 10 - Forsyningssekretariatets bemærkninger til høringssvar til papiret: Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2011 INDLEDNING...3 SFA-DEA

Læs mere