Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3"

Transkript

1 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

2

3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til Det generelle effektiviseringskrav 3.1 Det generelle effektiviseringskrav i prislofterne for Costdriversammensætning 4.1 Drikkevandsselskaber Spildevandsforsyning Opsamling på resultaterne fra analysen... 12

4

5 1 Indledning I dette bilag fremgår først beregningerne for hhv. prisudviklingen og det generelle effektiviseringskrav. Derudover findes afsnittet om selskabernes costdriversammensætning, hvor der er foretages flere analyser for at påvise eventuelle skævheder i benchmarkingmodellen. Side 1

6 2 Prisudvikling De korrigerede driftsomkostninger i prisloftet korrigeres for prisudviklingen, jf. prisloftbekendtgørelsens 32, stk. 2. Korrektionen for prisudviklingen sker, efter der er foretaget en eventuel korrektion for et bortfald af væsentlige omkostninger fra perioden Prisudviklingen er udregnet ved en vægtning af nedenstående prisindeks fra Danmarks Statistik, jf. prisloftbekendtgørelsens 32, stk. 1:» Omkostningsindeks for anlæg (BYG 6, undergruppen Jordarbejde mv. ) vægtes 35 pct.» Omkostningsindeks for anlæg (BYG 6, undergruppen Asfaltarbejde ) vægtes 15 pct.» Byggeomkostningsindeks for boliger (BYG 4) vægtes 30 pct.» Prisindeks for indenlandsk vareforsyning (PRIS 11, undergruppen Andre maskiner og apparater ) vægtes 20 pct. 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til 2015 De korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2014 korrigeres for prisudviklingen fra 2014 til 2015, jf. prisloftbekendtgørelsens 32, stk. 2 I beregningen til brug for prisloftet for 2015 anvendes prisudviklingen fra ultimo 2012 til ultimo 2013, som er det senest tilgængelige kalenderår. Tabel 2.1 Opgørelse af prisindeks Opgørelsestidspunkt Ultimo 2012 Ultimo 2013 BYG 6: Jordarbejde mv. (35 pct.) 100,0 100,91 BYG 6: Asfaltarbejde (15 pct.) 100,0 99,42 BYG 4: Byggeomkostningsindeks for boliger (30 pct.) 100,0 101,23 PRIS 11: Andre maskiner og apparater (20 pct.) 100,0 97,42 Vægtet indeks (,,+,, +,,+,, ) 100,0 100,08 Kilde: Forsyningssekretariatets beregning baseret på tal fra Danmarks Statistiks BYG 6: Omkostningsindeks for anlæg efter art og indekstype (undergrupperne Jordarbejde mv. samt Asfaltarbejde ), BYG 4: Byggeomkostningsindeks for boliger efter hovedindeks, delindeks og art (hovedindekset Byggeomkostningsindeks for boliger, delindekset Byggeomkostningsindeks i alt og art I alt ) og PRIS 11: Prisindeks for indenlandsk vareforsyning efter varegruppe (varegruppen Andre maskiner og apparater under gruppe 84). Prisudviklingen fra 2014 til 2015 kan på den baggrund opgøres til 0,08 pct., jf. tabellen ovenfor. Det betyder, at de korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2014 skal ganges med 1,0008 for at få driftsomkostningerne i 2015-priser. Side 2

7 3 Det generelle effektiviseringskrav For at sikre at hvert vandselskab løbende øger sin effektivitet i takt med, at produktiviteten og effektiviteten øges i andre erhverv, skal selskabet leve op til et generelt effektiviseringskrav. Det fremgår således af prisloftbekendtgørelsens 5, stk. 1, at prisloftet korrigeres med fradrag af et generelt effektiviseringskrav. Det generelle effektiviseringskrav er baseret på den generelle produktivitetsudvikling i dansk erhvervsliv (indgår i effektiviseringskravet med 70 pct.) og på udviklingen inden for bygge- og anlægssektoren (indgår i effektiviseringskravet med 30 pct.), jf. prisloftbekendtgørelsens 14, stk. 1. Produktivitetsudviklingen opgjort efter disse indeks kan udvise betydelige variationer fra år til år. For at sikre en mere stabil og forudsigelig udvikling i de generelle effektiviseringskrav, som skal stilles til vandselskaberne i prisreguleringen i 2015 og årene fremover, foretages beregningen som et (rullende) gennemsnit af produktivitetsudviklingen i de ti seneste år, som er tilgængelige på tidspunktet for fastsættelsen af prisloftet, jf. prisloftbekendtgørelsens 14, stk Det generelle effektiviseringskrav i prislofterne for 2015 I prisloftet for 2015 fastsættes selskabernes generelle effektiviseringskrav som et såkaldt geometrisk gennemsnit af produktivitetsudviklingen i den nuværende senest tilgængelige 10- årige periode. Den gennemsnitlige produktivitetsudvikling fremgår af nedenstående tabel. Tabel 3.1 Opgørelse af den gennemsnitlige produktivitetsudvikling År Dansk erhvervsliv (70 pct.) -0,64 1,09 1,76 1,21 1,16 0,14-2,55-3,64 4,85 0,77 Bygge og anlæg (30 pct.) 0,11 5,00-2,09-1,22 1,05-4,10 2,79-4,06-0,77 8,86 Vægtet udvikling -0,42 2,26 0,61 0,48 1,13-1,13-0,95-3,77 3,16 3,20 10-års gennemsnit 0,44 Kilde: Forsyningssekretariatets beregning baseret på tal fra Danmarks Statistiks NATP25 1 : Produktivitetsudviklingen efter branche, type og prisenhed for brancherne Markedsmæssig økonomi i alt og F Bygge og anlæg ved typen Totalfaktorproduktivitet for årene Den gennemsnitlige produktivitetsudvikling bliver således 0,44 pct. Det bemærkes, at der er sket nogle ændringer i tallene i tabellen, sammenlignet med den tilsvarende tabel fra sidste år. Ændringen skyldes ekstraordinære revisioner i arbejdstimerne tilbage fra 1966, fra Danmarks Statistik. (Se afsnittet Revisioner i linket for mere informati /UDKAST%20til%20Bilag%201%20Prisudvikling%20generelt%20effektiviseringskrav%20og%20costdriver.pdf Side 3

8 on om Danmarks Statistiks ændringer at produktivitetsudviklingen - Ovenstående tal er beregnet på baggrund af totalfaktorproduktiviteten. Idet totalfaktorproduktiviteten bl.a. er defineret ud fra en sammenvejning af indeks for indsatsen af kapital, arbejdskraft og forbrug i produktionen, påvirker ændringer i opgørelsen af arbejdskraften derfor også totalfaktorproduktiviteten, og dermed det generelle effektiviseringskrav. Side 4

9 4 Costdriversammensætning Benchmarkingmodellen sammenligner forsyningerne på tværs af individuelle forhold, hvorfor modellen indeholder et flere forskellige costdrivere. Formålet med dette afnit er at analysere robustheden af effektiviseringspotentialerne. Herunder om der i selve omkostningsallokeringen fra selskaberne er sket en skævvridning af netvolumenbidragene fra de enkelte costdrivere. I afsnittet analyseres sammenhængen, på tværs af selskaberne, imellem størrelsen af det procentvise netvolumenbidrag fra hver enkelt costdriver og effektiviseringspotentialerne, og sammenhængen mellem effektiviseringspotentialerne og selskabernes geografiske placering. Resultaterne af undersøgelserne bruges til at foretage yderligere individuelle vurderinger af de enkelte selskabers individuelle forhold. Analyserne i dette bilag er udført på baggrund af de data og oplysninger, som forsyningerne har indsendt i år 2013 til brug for benchmarkingen i prisloftet for Først analyseres hvor robuste effektiviseringspotentialerne er overfor ændringer i det procentvise netvolumenbidrag fra de enkelte costdrivere. Formålet med denne analyse er at undersøge om nogle selskaber får et uhensigtsmæssigt stort effektiviseringspotentiale på grund af deres specielle sammensætning af costdrivere. Såfremt der er en sammenhæng, kan resultaterne bruges til at tage hensyn til selskaber, som har forholdsvis store procentvise netvolumen bidrag fra en enkelt costdriver. Undersøgelserne i dette bilag benytter regressionsanalyse. Regressionsanalyserne tester sammenhængen mellem det procentvise netvolumenbidrag fra en enkelt costdriver og effektiviseringspotentialerne. Der undersøges en lineær sammenhæng, der ser ud som følger: Y = B0 + B1X1 Til brug for disse analyser er forsyningernes effektiviseringspotentialer defineret som den afhængige variabel (Y). Den forklarende variabel (X1) er den relative andel af det samlede netvolumenbidrag, som stammer fra en enkelt costdriver, jf. ligningen ovenfor. For at der kan antages en sammenhæng skal B1 være signifikant. Signifikansniveauet er fastsat til 5 pct. 4.1 Drikkevandsselskaber I nedenstående tabel fremgår resultaterne af regressionsanalyserne for hver costdriverkategori for drikkevandsforsyningerne. Tabel : Regressionsresultater for drikkevandsselskaber. Tabel 4.1 Regressionsanalysens resultater for boringer Skæring 39,607 2,816 14,067 < 2e-16 Boringer -0,993 0,225-4,414 1,65e-05 Antal observationer: 205 Justeret R2= 0,08307 Side 5

10 Tabel 4.2 Regressionsanalysens resultater for vandværker Skæring 41,826 3,090 13,538 < 2e-16 Vandværker -0,480 0,101-4,761 3,66e-06 Antal observationer: 205 Justeret R2= 0,0960 Tabel 4.3 Regressionsanalysens resultater for trykforøgerstationer Skæring 28,033 1,572 17,837 < 2e-16 Trykforøgerstationer -0,030 0,237-0,127 0,899 Antal observationer: 205 Justeret R2= 0,00485 Tabel 4.4 Regressionsanalysens resultater for rentvandsledninger Skæring 26,720 3,002 8,902 3,01e-16 Rentvandsledninger 0,064 0,119 0,540 0,590 Antal observationer: 206 Justeret R2= 0,0035 Tabel 4.5 Regressionsanalysens resultater for stik Skæring 11,628 3,435 3,385 0,00086 Stik 1,086 0,218 4,988 1,31e-06 Antal observationer: 205 Justeret R2= 0,105 Side 6

11 Tabel 4.6 Regressionsanalysens resultater for kunder Skæring 11,698 3,166 3,695 0,00028 Kunder 0,988 0,182 5,436 1,56e-07 Antal observationer: 205 Justeret R2= 0,1228 Det fremgår af tabel , at følgende forklarende variable i ovenstående regressioner ikke er signifikante:» Trykforøgerstationer» Rentvandsledninger Idet disse forklarende variable ikke er signifikante betyder det, at det relative procentvise netvolumenbidrag fra costdriverne trykforøgerstationer og rentvandsledninger ikke forklarer størrelsen af effektiviseringspotentialerne. Dette er en indikation af, at der ikke er en skæv omkostningsfordeling i omkostningsækvivalenterne for costdriveren trykforøgerstationer. Det fremgår af tabel , at følgende forklarende variable i ovenstående regressioner er negative signifikante:» Boringer» Vandværker Følgende forklarende variable i ovenstående regressioner er positive signifikante:» Stik» Kunder Idet disse forklarende variable er signifikante betyder det, at det relative netvolumenbidrag fra disse costdriverkategorier forklarer en del af effektiviseringspotentialerne. Det vil sige, at der er en sammenhæng imellem størrelsen af potentialer og andelen af netvolumenbidrag fra ovennævnte costdrivere. Der er dog værd at bemærke, at forklaringsgraden i alle regressionerne er meget lav, og dermed at andelen af netvolumenbidrag ikke generelt er udtryk for den væsentlige del af variationen i potentialerne. Der kan være flere forklaringer af sammenhængen mellem effektiviseringspotentialer og relative procentvise fordelinger af netvolumenbidragene på costdriverne. Det mest nærliggende er at antage, at det er et tegn på en skævvridning af omkostningsækvivalenterne. Det kan dog også skyldes, at selskabernes sammensætning af costdrivere afspejler andre fællesforhold som f.eks ineffektivitet og/eller manglende costdrivere. Denne analyse danner baggrunden for en efterfølgende vurdering af, om effektiviseringspotentialet giver et retvisende billede af de enkelte selskabers egentlige effektiviseringspotentiale, når sammensætningen af deres costdrivere tages i betragning. Nedenfor følger den konkrete håndtering af resultaterne Boringer og vandværker Specielt for boringer og vandværker lader det til at være en fordel at have et relativt stort netvolumenbidrag fra boringer og vandværker. Det er derfor ikke relevant at tage yderligere Side 7

12 hensyn til denne costdriver, da en stor andel af boringer og vandværker er en fordel og en lille andel vil have mindre betydning. Stik og kunder For stik og kunder er det den modsatte sammenhæng, der gør sig gældende, hvilket betyder, at det er en ulempe hvis et selskab har et stort relativt netvolumenbidrag fra en af disse costdrivere. Det er derfor nødvendigt, at tage hensyn til selskaber som har relativt store netvolumenbidrag fra de tre costdrivere. Stik og kunder er kraftig sammenfaldende. Til undersøgelsen af stik og kunders totale indflydelse på effektiviseringspotentialerne foretages ved, at opstille et samlet mål for de tre costdriveres andel af netvolumenmålet. Det er nødvendigt med et samlet mål, for at finde et costdrivernes samlede indflydelse på effektiviseringspotentialerne. Analysen af stik og kunders indflydelse på effektiviseringspotentialerne fremgår af tabel 4.7. Tabel 4.7 Regressionsanalysens resultater for det samlede bidrag fra stik og kunder Skæring 10,067 3,405 2,956 0,00348 Stik og kunder 0,5683 0,103 5,513 1,07e-07 Antal observationer: 205 Justeret R2= 0,1259 Denne analyse peger stadig på, at det er en ulempe, hvis et selskab har et relativt stort netvolumenbidrag fra stik og kunder. Det er derfor nødvendigt, at tage hensyn til selskaber, som har relativt store netvolumenbidrag fra de to costdrivere. I hvor høj grad der skal tages hensyn vil afhænge af det enkelte selskabs sammensætning af costdriverene stik og kunder. Det betyder, at der skal være tale om en væsentlig afvigelse fra gennemsnittet, førend der laves en revurdering af selskabets effektiviseringspotentiale. Begrundelsen for dette er, at såfremt selskabet ikke afviger markant fra gennemsnittet, vil selskabet ikke have en stor ulempe ved at have et relativt stort netvolumenbidrag fra stik og kunder. I bilag 2 har Forsyningssekretariatet lavet en oversigt over andelene af netvolumenbidrag fra hver costdriver opgjort for de enkelte selskaber. Som et udtryk for en væsentlig afvigelse, bliver der taget udgangspunkt i spredningen af det relative netvolumenbidrag for stik og kunder. Det betyder, at afvigelsen fra gennemsnittet skal være mere end den gennemsnitlige afvigelse, hvis der skal tages hensyn til selskabets costdriver sammensætning jf. bilag 2. Konsekvensen bliver, at selskaber med en afvigelse på mere end 10,50 pct. point vil få en reduktion af deres effektiviseringspotentiale. Det er kun selskaber, der afviger i forhold til at have et stort netvolumenbidrag fra stik og kunder, og ikke omvendt. Et meget lille netvolumenbidrag vil ikke påvirke selskabets effektiviseringspotentiale negativt, da selskabets andre costdrivere vil opveje for dette. Selve hensynet til sammensætningen bliver fastsat i forhold til resultaterne af regressionen i tabel 4.7 ovenfor. B-værdien på 0,5683 angiver den gennemsnitlige øgning i effektiviseringspotentialet ved 1 pct. points øgning i det relative netvolumen bidrag fra stik og kunder. Selskaberne får dermed sænket deres potentiale med størrelsen af afvigelsen for det relative Side 8

13 netvolumenbidrag fra de to costdrivere. Det er dog kun afvigelsen, som ligger udover den gennemsnitlige afvigelse, der tages hensyn til. Eksempelvis, hvis et selskab har en afvigelse på 20,5 pct. point betyder det, at der tages hensyn til 10 pct. point(20,5-10,50) ved at gange B-værdien med denne afvigelse. Dette svarer til 0, = 5,68 procentpoint. Resultatet angiver den reduktion af potentialet, der skal til for at opveje den skævhed i omkostningsallokeringen, som ikke opvejes af selskabets øvrige costdrivere. For at tage højde for det forsigtighedshensyn, som Forsyningssekretariatet benytter, på 25 pct. trækkes der også 25 pct. fra dette tal. Altså får selskabet justeret deres korrigerede potentiale med 25 pct. Dette svarer til, at den samlede reduktion af selskabets korrigerede potentiale bliver 0,75*5,68 = 2,45 procentpoint Herefter tages der udgangspunkt i det nedjusterede potentiale ved fastsættelsen af selskabets individuelle effektiviseringskrav, jf. bilag 2. Konkret svarer det til, at et selskab med et korrigeret potentiale på 20 pct. og et efterfølgende effektivitetskrav på 5 pct. (20 pct./4) får nedjusteret deres potentiale fra 20 pct. til 16,74 pct. (20-2,45). Effektivitetskravet bliver dernæst 4,39 pct. (17,55 pct./4). Betydningen i dette tilfælde er altså en reduktion på ca. 0,60 procentpoint af effektiviseringskravet. 4.2 Spildevandsforsyning I forhold til den tidligere version er regressionsanalyserne opdateret med de nyeste indberetninger til slamdisponering samt flere selskabers ændringer af costdriveroplysninger. Disse oplysninger har medført ændringer i regressionsanalyserne. Resultaterne af regressionsanalyserne viser nu, at ikke er en statistisk sammenhæng mellem selskabernes costdriversammensætning og potentialerne. I nedenstående tabeller fremgår de nyeresultaterne af regressionsanalyserne for hver costdriverkategori for spildevandsforsyningerne. Tabel : Regressionsresultater for spildevandsforsyninger. Tabel 4.8 Regressionsanalysens resultater for ledninger Skæring 29,818 2,179 13,684 < 2e-16 Ledninger 0,092 0,076 1,223 0,224 Antal observationer: 109 Justeret R2= 0,0046 Tabel 4.9 Regressionsanalysens resultater for pumpestationer Skæring 38,196 2,418 15,799 < 2e-16 Pumpestationer -0,291 0,094-3,114 0,0024 Antal observationer: 109 Justeret R2= 0,0745 Side 9

14 Tabel 4.10 Regressionsanalysens resultater for regnvandsbassiner Skæring 31,448 2,039 15,420 < 2e-16 Regnvandsbassiner 0,196 0,665 0,295 0,769 Antal observationer: 109 Justeret R2= 0,00081 Tabel 4.11 Regressionsanalysens resultater for spildevandsbassiner Skæring 30,575 1,818 16,817 < 2e-16 Spildevandsbassiner 0,906 0,821 1,103 0,272 Antal observationer: 109 Justeret R2= 0,0020 Tabel 4.12 Regressionsanalysens resultater for renseanlæg Skæring 32,019 2,584 12,392 < 2e-16 Renseanlæg -0,0036 0,062-0,059 0,953 Antal observationer: 109 Justeret R2= 0,0093 Tabel 4.13 Regressionsanalysens resultater for slambehandling Skæring 32,255 2,055 15,698 < 2e-16 Slambehandling -0,190 0,418-0,456 0,65 Antal observationer: 108 Justeret R2= 0,0019 Side 10

15 Tabel 4.14 Regressionsanalysens resultater for slamdisponering Skæring 30,631 1,881 16,28 < 2e-16 Slamdisponering 0,232 0,237 0,98 0,329 Antal observationer: 109 Justeret R2= 0,0089 Tabel 4.15 Regressionsanalysens resultater for minirenseanlæg Skæring 32,719 1,441 22,702 < 2e-16 Minirenseanlæg -11,881 6,815-1,743 0,0841 Antal observationer: 109 Justeret R2= 0,0185 Tabel 4.16 Regressionsanalysens resultater for kunder Skæring 29,010 2,555 11,352 < 2e-16 Kunder 0,390 0,292 1,335 0,185 Antal observationer: 109 Justeret R2= 0,0072 Det fremgår af tabel , at følgende forklarende variable i ovenstående regressioner ikke er signifikante:» Ledninger» Regnvandsbassiner» Spildevandsbassiner» Renseanlæg» Slambehandling» Slamdisponering» Minirenseanlæg» Kunder Idet disse forklarende variable ikke er signifikante betyder det, at det relative procentvise netvolumenbidrag fra costdriveren trykforøgerstationer ikke forklarer størrelsen af effektiviseringspotentialerne. Dette er en indikation af, at der ikke er en skæv omkostningsfordeling i omkostningsækvivalenterne for costdriveren trykforøgerstationer. Det fremgår af tabel , at følgende forklarende variable i ovenstående regressioner er negative signifikante:» Pumpestationer Side 11

16 Ingen forklarende variable i ovenstående regressioner er positive signifikante: Hvis variable er signifikante betyder det, at det relative netvolumenbidrag fra disse costdriverkategorier forklarer en del af effektiviseringspotentialerne. Det vil sige, at der er en sammenhæng imellem størrelsen af potentialer og andelen af netvolumenbidraget fra ovennævnte costdrivere. Der er dog værd at bemærke, at forklaringsgraden er meget lav, og dermed at andelen af netvolumenbidraget ikke generelt er udtryk for den væsentlige del af variationen i potentialerne. Der kan være flere forklaringer på sammenhængen mellem effektiviseringspotentialer og relative procentvise fordelinger af netvolumenbidragene på costdriverne. Det mest nærliggende er at antage, at det er et tegn på en skævvridning af omkostningsækvivalenterne. Det kan dog også skyldes, at selskabernes sammensætning af costdrivere afspejler andre fællesforhold som f.eks. ineffektivitet og/eller manglende costdrivere. Denne analyse danner baggrunden for en efterfølgende vurdering af, om effektiviseringspotentialet giver et retvisende billede af de enkelte selskabers egentlige effektiviseringspotentiale, når sammensætningen af deres costdrivere tages i betragning. Nedenfor følger den konkrete håndtering af resultaterne Pumpestationer Specielt for pumpestationer lader det til at være en fordel at have et relativt stort netvolumenbidrag fra pumpestationer. Det er derfor ikke relevant at tage yderligere hensyn til denne costdriver, da en stor andel af pumpestationer er en fordel og en lille andel vil have mindre betydning. Særligt for costdriveren ledninger For ledninger er det specielt, at der i forhold til første version af bilaget, ikke længere er en signifikant sammenhæng, hvilket medfører, at et stort relativt netvolumenbidrag fra ledninger ikke vil medføre et højere potentiale. Forsyningssekretariatet vil derfor ikke foretage en korrektion for costdriversammensætningen for spildevandsselskaber i benchmarkingen for 2015, idet ingen costdrivere har vist en signifikant positiv sammenhæng mellem netvolumenbidraget og potentialet. 4.3 Opsamling på resultaterne fra analysen Der kan være flere forklaringer på sammenhængen mellem effektiviseringspotentialer og relative procentvise fordelinger af netvolumenbidragene på costdriverne. Det mest nærliggende er at antage, at det er et tegn på en skævvridning af omkostningsækvivalenterne. En skævvridning af omkostningsækvivalenterne skyldes forsyningernes omkostningsallokering. Denne analyse vil danne baggrund for en efterfølgende vurdering af, om de fundne effektiviseringspotentialer giver et retvisende billede af de enkelte forsyningers egentlige effektiviseringspotentiale, når sammensætningen af deres costdrivere tages i betragtning. Herudover vil analysen også danne baggrund for en konkret vurdering af forsyningerne på fronten. Når analysen for spildevandsselskaber ikke viser en forklarende sammenhæng mellem netvolumenbidrag og potentialer, kan det tyde på, at modellen er blevet mere retvisende for prisloft 2015 som følge af nogle af de ændringer der er foretaget i modellen. Side 12

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014 2. udgave Forsyningssekretariatet marts 2013 Vejledning til ansøgning om særlige forhold... 1 Hvad er et særligt forhold...

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

Økonomisk regulering af elnetselskaberne

Økonomisk regulering af elnetselskaberne 12 samfundsøkonomen nr. 1 marts 2012 Økonomisk regulering af elnetselskaberne Økonomisk regulering af elnetselskaberne De selskaber, der distribuerer el til husholdninger og virksomheder, reguleres gennem

Læs mere

FORHØJET TOBAKSAFGIFT

FORHØJET TOBAKSAFGIFT en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FORHØJET TOBAKSAFGIFT PÅVIRKNING AF TOBAKS- FORBRUG, GRÆNSEHANDEL SAMT STATENS AFGIFTSPROVENU

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

19. september 2012. Vækst gennem Rådgivning. Effektmåling af programmet

19. september 2012. Vækst gennem Rådgivning. Effektmåling af programmet 19. september 2012 Vækst gennem Rådgivning Effektmåling af programmet For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012

Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012 Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012 Udarbejdet af Ea Energianalyse for Energi- og olieforum 27-03-2014 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing.

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing. Derfor skal livrenter ikke Derfor ind skal under livrenter 100.000 ikke ind under kr. s loftet 100.000- Ann-Kathrine Ejsing Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Udbud af og efterspørgsel efter samfundsvidenskabelig og erhvervsøkonomisk arbejdskraft Udarbejdet af DAMVAD for Djøf Indhold 1 INDLEDNING... 1 2 RESUMÉ... 3 3 DEN

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde?

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Søkelys på Norden Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Den relativt store indvandring til Danmark gennem de sidste

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

UDSÆTTELSER AF LEJERE UDVIKLING OG BENCHMARKING

UDSÆTTELSER AF LEJERE UDVIKLING OG BENCHMARKING UDSÆTTELSER AF LEJERE UDVIKLING OG BENCHMARKING LEJERE BERØRT AF FOGEDSAGER OG UDSÆTTELSER I PERIODEN 2007-13 15:18 GUNVOR CHRISTENSEN ANDERS GADE JEPPESEN AGNETE ASLAUG KJÆR KRISTOFFER MARKWARDT 15:18

Læs mere

Konjunkturbarometre som prognoseværktøj

Konjunkturbarometre som prognoseværktøj 73 Konjunkturbarometre som prognoseværktøj Jonas Sørensen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den økonomiske aktivitet opgøres mest udførligt i nationalregnskabet, men det offentliggøres først

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Rapport Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Titel: Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Udgiver: Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39 2500

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere