LØNPOLITIK. for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØNPOLITIK. for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen:"

Transkript

1 LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand A/S Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S Gældende fra godkendelse på selskabernes førstkommende repræsentantskabsmøde hhv. ordinære generalforsamlinger

2 Lønpolitik for de finansielle selskaber i Alm. Brand koncernen for de respektive bestyrelsesmedlemmer, direktører samt medarbejdere, hvis erhvervsmæssige aktiviteter har væsentlig indflydelse på de respektive selskabers risikoprofil. Til de finansielle selskaber i Alm. Brand koncernen henregnes: Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand A/S Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S. 1. Baggrund og formål: Lønpolitikken er fastsat til opfyldelse af reglerne på det finansielle område vedrørende løn og lønpolitik. Lønpolitikken er udformet på baggrund af en overordnet vurdering af virksomhedens størrelse, organisation og omfanget og kompleksiteten af virksomhedens aktiviteter. Formålet er en lønpolitik, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring, stemmer overens med virksomhedens strategi, værdier og mål og tilgodeser kunders og investorers interesser. 2. Omfattet personkreds Lønpolitikken omfatter bestyrelsen, direktionen, øvrige medarbejdere, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på koncernens henholdsvis de respektive selskabers risikoprofiler, (i det følgende benævnt risikotagere) samt medarbejdere, som varetager kontrol-, revision- eller aktuarfunktioner. Endelig rummer lønpolitikken regler for medarbejdere, som via direkte kundekontakt er beskæftiget med salg og/eller rådgivning vedrørende finansielle instrumenter til privatkunder. Lønforhold, der er fastsat i kollektive overenskomster, er ikke omfattet af lønpolitikken. Bestyrelsen tager minimum én gang årligt stilling til, hvilke medarbejdere som er omfattet af afgrænsningen vedrørende risikotagere samt, hvilke medarbejdere, der er involveret i revision, kontrol- eller aktuarfunktioner, og som på denne baggrund omfattes af nærværende lønpolitik. Vurderingen sker på baggrund af følgende: For Alm. Brand 1792 fmba, Alm. Brand A/S og Alm. Brand Bank A/S, EU forordning nr. 604/2014 om identifikation af risikotagere (i det følgende benævnt forordningen), idet selskaberne har lagt de i forordningen anførte overvejelser og kriterier til grund for fastlæggelsen af kredsen af risikotagere. For de øvrige af lønpolitikken omfattede selskaber, den til enhver tid gældende bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder (i det følgende benævnt bekendtgørelsen), idet der her særligt lægges vægt på: Den pågældende medarbejders bemyndigelse og/eller bevillingskompetence, idet det vurderes, at disse personer vil kunne påføre selskabet en økonomisk risiko, hvilken risiko vil kunne være af en karakter, så den vurderes at kunne være væsentlig. Den pågældende medarbejders ledende rolle i kontrolfunktioner eller risikobegrænsende funktioner. På denne baggrund er det vurderet, at medarbejdere, der indtager følgende stillinger,er risikotagere: Erhvervsdirektøren Privatdirektøren Skadedirektøren Økonomidirektøren 2

3 IT direktøren HR direktøren Lederen af complianceansvarlige og koncernjura Complianceansvarlige Lederen af afdelingen Forretningssupport Lederen af afdelingen Reasssurance Chefaktuarer Lederen af Intern revision Lederen af afdelingen Risk Management samt leder med direkte reference hertil Lederen af afdelingen Finansielle Markeder samt ledere med direkte reference hertil Lederen af afdelingen Kreditsekretariat og ledere med direkte reference hertil Lederen af afdelingen Privatbank og ledere med direkte reference hertil Ledelsen af afdelingen Trading & Prop Leder og medarbejder i afdelingen Treasury Leder og medarbejder i Asset Management, Obligationer, som kan handle Alm. Brand Banks midler Leder af bankfilialer, når denne filial råder over mindst 2% af bankens interne kapital Regionsdirektører, når denne har det ledelsesmæssige ansvar for en leder af en bankfilial, hvilken bankfilial råder over mindst 2% af bankens interne kapital. Kontrol-, revisions- og aktuarfunktioner samt medarbejdere beskæftiget med salg og/eller rådgivning af finansielle instrumenter til detailkunder: Følgende omfattes af regler for øvrige særlige funktioner, jf. nedenfor under punkt 7, når de respektive stillinger anført nedenfor involverer varetagelse af kontrol-, revisions- eller aktuarfunktioner: Leder og medarbejdere beskæftiget i Risk Management Leder og medarbejdere beskæftiget i Intern Revision Leder og medarbejdere beskæftiget i Compliancefunktionen Leder og medarbejdere i aktuarfunktionen Leder og medarbejdere, som ved direkte kundekontakt for banken sælger eller rådgiver om finansielle instrumenter til kunder, som ikke er professionelle kunder eller godkendte modparter, omfattes tillige af nærværende lønpolitik for så vidt angår indretning af en eventuel bonusordning, jf. nedenfor under punkt 7.2. Ledere og medarbejdere, som er omfattet af ovenstående særlige funktioner, kan tillige indtage en risikotagerfunktion. Oversigt over ovennævnte personkreds forefindes hos HR-afdelingen. Generelt Uanset om en direktør eller anden udpeget risikotager varetager opgaver for flere selskaber i koncernen, men alene anses for at have væsentlig indflydelse på et af koncernselskabernes risikoprofil, vil hele den pågældendes ansættelsesforhold blive underlagt lønpolitikkens regler for risikotagere. Ved en eventuel organisationsændring efter denne lønpolitiks vedtagelse, kan funktioner, som er anført ovenfor, bortfalde eller organisatorisk blive flyttet. Dette kan have den konsekvens, at den pågældende funktion ikke længere indtager en position, som i overensstemmelse med forordningen eller bekendtgørelsen anses for at have væsentlig indflydelse på et af koncernselskabernes risikoprofil. I denne situation vil den pågældende funktion fra tidspunktet, hvor ændringen træder i kraft, og funktionen ikke længere indtager en position med væsentlig indflydelse på risikoprofilen i et eller flere selskaber, udtræde af lønpolitikkens regler vedrørende risikotagere. Sådanne ændringer i lønpolitikkens løbetid kan særligt blive relevant for de funktioner, som indtager en væsentlig risikofunktion qua ledelsesfunktion af en væsentlig forretningsenhed eller reference til en leder af en væsentlig forretningsenhed, jf. forordningen. 3

4 3. Bestyrelsens aflønning Som en del af selskabernes årsrapporter godkender de ordinære generalforsamlinger for så vidt angår Alm. Brand af 1792 fmba repræsentantskabet - årligt de i det afsluttede regnskabsår udbetalte bestyrelseshonorarer. Bestyrelserne aflønnes alene med et fast vederlag i form af et honorar. Honoraret er ikke pensionsgivende. Der ydes ikke noget variabelt vederlag, ligesom der ikke aflønnes med incitamentsprogrammer af nogen art. Bestyrelsen tilstræber honorarernes størrelse afpasset efter bestyrelsesarbejdets omfang og det ansvar, som er forbundet med bestyrelseshvervet. Bestyrelseshonorarerne søges herudover fastsat, så de harmonerer med det i tilgængelige undersøgelser oplyste markedsniveau for sammenlignelige virksomheder. 4. Direktionens aflønning Direktionsmedlemmers løn fastlægges af bestyrelsen. I Alm. Brand Forsikring A/S og Alm. Brand Liv og Pension A/S har bestyrelsen delegeret denne beføjelse til bestyrelsesformanden. Fast løn Medlemmerne af direktionen i Alm. Brand A/S samt i øvrige selskaber oppebærer en fast grundløn, der tilstræbes fastsat, således, at den står i rimeligt forhold til de stillede opgaver og den enkelte direktørs ansvar, og så den er konkurrencedygtig med aflønning af tilsvarende hverv i den finansielle sektor. I tillæg til lønnen indbetaler selskabet pensionsbidrag, ligesom firmabil af passende størrelse, fri telefon og andre sædvanlige løndele (helbredsforsikring, helbredstests og alarm) indgår i vederlaget. Direktionsmedlemmers vederlag reguleres hvert andet år. For aktieoptionsaftaler indgået før den 17. december 2014, overgangsordning. Der er mellem Alm. Brand A/S og direktionen i Alm. Brand A/S samt mellem øvrige selskaber og direktionen i disse selskaber indgået aftaler før den 17. december 2014, hvorefter en fast del af den faste grundløn udbetales i form af aktieoptioner. Den del af den faste løn (ekskl. pension og øvrige løndele), som udgøres af aktieoptioner, udgør 13%. De indgåede aftaler bortfalder ved udgangen af marts måned 2016, hvorefter de ikke fornys som fastlønsaftaler jf. Finanstilsynets afgørelse af 17. december Variabel løn Direktionsmedlemmer kan i tillæg til deres faste løn modtage variabel løn gennem deltagelse i et aktieoptionsprogram. Deltagelse i aktieoptionsprogrammet har til formål at understøtte en for direktøren afbalanceret, bæredygtig og langsigtet interesse i selskabernes og koncernens vedvarende resultater og positive udvikling. Direktionsmedlemmer, der modtager aktieoptioner i henhold til aftale indgået før 17. december 2014, kan ikke deltage i aktieoptionsprogrammet, før samtlige aktieoptioner under deres eksisterende aktieoptionsaftaler er tildelt. I det omfang, der indgås aftaler om deltagelse i aktieoptionsprogrammet, tildeles direktionsmedlemmerne et antal aktieoptioner, der under visse betingelser giver ret til at erhverve aktier i Alm. Brand A/S. Aktieoptionerne tildeles på baggrund af opfyldelse af en række på forhånd fastlagte kriterier. Kriterierne fastsættes af bestyrelsen på baggrund af selskabernes forhold og økonomiske situation samt under behørig inddragelse af regler og begrænsninger i lov om finansiel virksomhed (i det følgende benævnt FIL). Aktieoptionerne er valgt som instrument, da de er fundet egnet til at understøtte det ovenfor anførte formål med en variabel lønmodel. Direktøren opnår som følge af aktieoptionernes natur alene en værdi af den tildelte variable aflønning, forudsat selskabet på lang sigt formår at løfte markedets værdiansættelse af selskaberne i Alm. Brand. En sådan værdiforøgelse antages alene at kunne realiseres via direktørens virke 4

5 med en langsigtet og helhedsorienteret afbalanceret, bæredygtig interesse i selskabernes og koncernens vedvarende resultater og positive udvikling. Tildelingen af aktieoptioner sker i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler angående tildeling af variabel løn, og de individuelle aftaler med de enkelte direktionsmedlemmer indeholder således udbetalingsbegrænsninger, claw back-bestemmelser mv. Den endelige overdragelse af 60 % af de tildelte aktieoptioner udskydes. Overdragelsen sker med ligelig fordeling over en periode på 4 år under de betingelser, der er anført i FIL. Dette medfører blandt andet, at retten til udskudte aktieoptioner bortfalder, såfremt direktøren har deltaget i eller været ansvarlig for en adfærd, der har resulteret i betydelige tab for Alm. Brand-koncernen, såfremt direktøren ikke har efterlevet passende krav til egnethed og hæderlighed, eller såfremt den økonomiske situation i det relevante selskab i Alm. Brand-koncernen er væsentligt forringet i forhold til tidspunktet for tildelingen af aktieoptionerne. Udnyttelse af aktieoptionerne kan tidligst ske efter samlet 4,5 år efter tildelingen. Tilbageholdelsesperioden for samtlige tildelte aktieoptioner er, i det omfang, det i overensstemmelse med de gældende regler er muligt, indeholdt i de tildelte aktieoptioners modningsperiode. I perioden fra tildelingen af aktieoptionerne og frem til direktøren må udnytte disse, er det ikke tilladt for direktøren at foretage nogen form for afdækning af den kursrisiko, som er knyttet til aktieoptionerne. Såfremt reglerne ikke rummer mulighed for at lade modningsperioden rumme tildelingsperioden, vil tildelte aktieoptioner kunne udnyttes til køb af aktier i Alm. Brand A/S 4 år efter tildelingen og således først, når alle udskudte aktieoptioner er overdraget. De aktier, der modtages ved udnyttelse af aktieoptionerne, må ikke afhændes af direktøren i en periode på 6 måneder fra udnyttelsen af aktieoptionerne. I perioden fra tildelingen af aktieoptionerne og frem til udløbet af nævnte 6 måneders periode, er det ikke tilladt for direktøren at foretage nogen form for afdækning af den kursrisiko, som er knyttet til aktieoptionerne henholdsvis aktierne. Den variable løn kan maksimalt udgøre 12,5 % af direktørens samlede løn p.a. 5. Aflønning af risikotagere Nærmeste leder fastlægger lønnen for den enkelte risikotager Risikotagere, som samtidig deltager i Alm. Brands koncernkoordineringsgruppe, (i det følgende benævnt ABKO) Fast løn Risikotagere, som samtidig deltager i ABKO oppebærer en fast grundløn, der tilstræbes fastsat, således, at denne står i rimeligt forhold til de stillede opgaver og risikotagerens ansvar, og så den er konkurrencedygtig med aflønning af tilsvarende hverv i den finansielle sektor. I tillæg til lønnen indbetaler selskabet pensionsbidrag, ligesom firmabil af passende størrelse, fri telefon og andre sædvanlige løndele (helbredsforsikring, helbredstests og alarm) indgår i vederlaget. Vederlaget reguleres hvert andet år. For aktieoptionsaftaler indgået før den 17. december 2014, overgangsordning. Der er mellem selskaberne og risikotagerne i disse selskaber indgået aftaler før den 17. december 2014, hvorefter en fast del af den faste grundløn udbetales i form af aktieoptioner. Den del af den faste løn (ekskl. pension og øvrige løndele), som udgøres af aktieoptioner, udgør 13%. De indgåede aftaler bortfalder ved udgangen af marts måned 2016, hvorefter de ikke fornys som fastlønsaftaler jf. Finanstilsynets afgørelse af 17. december Variabel løn Risikotagere, som er medlem af ABKO, kan i tillæg til deres faste løn modtage variabel løn gennem deltagelse i et aktieoptionsprogram på samme vilkår som direktionsmedlemmer. Deltagelse i aktieoptionsprogrammet har til formål at understøtte en for risikotagerne afbalanceret, bæredygtig og langsigtet interesse i de respektive selskabers og koncernens vedvarende resultater og positive udvikling. Risikotagere, som er 5

6 medlem af ABKO, og som modtager aktieoptioner i henhold til aftale indgået før 17. december 2014, kan ikke deltage i aktieoptionsprogrammet, før deres eksisterende aktieoptionsaftaler er udløbet, jf. ovenfor. Den variable løn kan maksimalt udgøre op til 12,5 % af risikotagers samlede løn p.a Øvrige risikotagere Fast Løn Øvrige risikotagere aflønnes med et passende fast vederlag i form af en fast løn og diverse tilhørende løndele som pension, forsikringsordninger mv. Lønnen tilstræbes fastsat således, at denne står i rimeligt forhold til de stillede opgaver og risikotagerens ansvar, og så den er konkurrencedygtig med aflønning af tilsvarende hverv i den finansielle sektor. Variabel løn Der kan mellem direktionen i de respektive selskaber og risikotagere, som ikke er medlem af ABKO, indgås aftale om variabel løn, hvor direktionen i det respektive selskab måtte finde, at en variabel lønordning findes velegnet til at understøtte en afbalanceret, bæredygtig og langsigtet interesse i selskabets og koncernens vedvarende resultater og positive udvikling. I det omfang der indgås aftaler om variabel løn, tildeles den variable løn på baggrund af opfyldelse af på forhånd fastlagte kriterier. Kriterierne fastsættes af direktionen på baggrund af selskabernes forhold og økonomiske situation samt under behørig inddragelse af regler og begrænsninger i FIL. Tildelingen af variabel løn sker i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler angående tildeling af variabel løn, og de individuelle aftaler med de enkelte risikotagere indeholder således udbetalingsbegrænsninger, claw back-bestemmelser mv. På tidspunktet for tildelingen af en variabel løndel sker beregningen af den variable løndel i 50 % aktieoptioner udstedt af Alm. Brand A/S, mens de resterende 50 % beregnes kontant. Forudsat at de fastlagte kriterier for tildeling af den variable løn er opfyldt helt eller delvist, vil 60 % af den variable løndel blive anvist til risikotageren i forbindelse med tildelingen. Den resterende tildelte variable løn vil blive udskudt til anvisning med ligelig fordeling i løbet af de efterfølgende tre år, forudsat de opstillede målkriterier for tildelingen fortsat er opfyldt, samt forudsat øvrige i FIL anførte betingelser for anvisningen er opfyldt. Såfremt den tildelte variable løndel er af en væsentlig størrelse, vil alene 40 % af den tildelte variable løndel blive anvist i forbindelse med tildelingen, mens den resterende del vil blive udskudt og anvist med ligelig anvisning i løbet af de efterfølgende tre år. Direktionen vurderer i hvert enkelt tilfælde, om en tildelt variabel løn skal anses for at udgøre et større beløb. Dette vil som minimum være tilfældet, hvis den samlede tildelte variable løn overstiger kr Tildelte aktieoptioner kan tidligst udnyttes efter samlet 3,5 år efter tildelingen. Tilbageholdelsesperioden for samtlige tildelte aktieoptioner er, i det omfang det i overensstemmelse med de gældende regler er muligt, indeholdt i de tildelte aktieoptioners modningsperiode. I perioden fra tildelingen af aktieoptionerne og frem til, at risikotageren må udnytte disse, er det ikke tilladt for risikotageren at foretage nogen form for afdækning af den kursrisiko, som er knyttet til aktieoptionerne. Såfremt reglerne ikke rummer mulighed for at lade modningsperioden rumme tildelingsperioden, vil tildelte aktieoptioner kunne udnyttes til køb af aktier i Alm. Brand A/S 3 år efter tildelingen og således først når alle udskudte aktieoptioner er overdraget. De aktier, der modtages ved udnyttelse af aktieoptionerne, må ikke afhændes af risikotageren i en periode på 6 måneder fra udnyttelsen af aktieoptionerne. I perioden fra tildelingen af aktieoptionerne og frem til udløbet af nævnte 6 måneders periode, er det ikke tilladt for risikotageren at foretage nogen form for afdækning af den kursrisiko, som er knyttet til aktieoptionerne henholdsvis aktierne. Den tildelte variable løn kan ikke overstige risikotagerens samlede faste årsløn. 6.Engangsvederlag Engangsvederlag kan ganske undtagelsesvist gives i overensstemmelse med reglerne i FIL, og den til enhver tid tilhørende bekendtgørelse. Et engangsvederlag af passende størrelse kan alene tildeles, såfremt direktøren eller risikotageren gennem en periode på grund af arbejdets karakter har været undergivet ekstraordinær arbejdsmæssig belastning. Et engangsvederlag kan maksimalt udgøre kr p.a. 6

7 En direktør eller risikotager kan alene modtage engangsvederlag, for så vidt at summen af engangsvederlaget og eventuel anden tildelt variabel løn ikke overstiger kr p.a. Engangsvederlag til et direktionsmedlem kan alene tildeles efter beslutning af selskabets bestyrelse. Engangsvederlag til en risikotager kan alene tildeles efter beslutning af selskabets direktion. Engangsvederlag vil udelukkende blive tildelt, hvis bestyrelse eller direktionen vurderer, at det er forsvarligt at tildele engangsvederlaget kontant uden iagttagelse af reglerne i FIL om udskydelse og tilbageholdelse. Bestyrelsens hhv. direktionens begrundelse for at udbetale engangsvederlag med en beskrivelse af, hvilke hensyn der er lagt til grund for at undtage engangsbeløbet fra kravene i FIL samt forsvarligheden heraf, skal foreligge skriftligt. Ved beslutning om tildeling af et engangsvederlag skal dette ske med respekt af selskabsloven 139. Et engangsvederlag til medlemmer af direktionen i Alm. Brand A/S forudsætter en forudgående godkendelse på selskabets generalforsamling. 7. Aflønning af ansatte i særlige funktioner Der gælder særlige regler for indretningen af en eventuel variabel løn til ansatte, omfattet af de i dette afsnit (punkt 7) anførte regler. Nogle af de ansatte, som er omfattet af dette afsnit kan tillige være risikotagere. For de ansatte, som både er omfattet af reglerne om risikotagere og reglerne for ansatte i særlige funktioner, skal lønnen leve op til bestemmelserne i begge regelsæt Vedrørende medarbejdere, beskæftiget i kontrol-, revisions- eller aktuarfunktionerne. Nærmeste leder fastlægger lønnen for den enkelte medarbejder. Fast løn Medarbejdere som er beskæftiget i kontrol-, revisions- eller aktuarfunktioner aflønnes med et passende fast vederlag i form af en fast løn og diverse tilhørende løndele som pension, forsikringsordninger mv. Variabel løn Medarbejdere, som er involverede i kontrol-, revisions- eller aktuarfunktioner via beskæftigelse i Risk Management, Intern Revision eller Compliancefunktionen, kan i tillæg til den faste løn aflønnes med en passende variabel løn. Den variable løn må dog ikke være afhængig af resultatet i den eller de afdeling(er), som medarbejderne fører kontrol med. Aktuarer, som er beskæftiget i de respektive selskabers aktuarafdelinger, kan i tillæg til den faste løn aflønnes med en passende variabel løn. Den variable løn må i givet fald afhænge af medarbejderens rolle, idet den variable løn ikke må være afhængig af afdelingens resultater Vedrørende ansatte, som ved direkte kundekontakt yder rådgivning og/eller salg af finansielle bankprodukter til detailkunder m.fl. Nærmeste leder fastlægger lønnen for den enkelte medarbejder. Medarbejdere, som ved direkte kundekontakt sælger eller rådgiver om finansielle instrumenter omfattet af bilag 5 til FIL m.fl., jf. FIL, må ikke modtage variable løndele, der er afhængige af opnåelse af et salgsmål, der angiver en salgsmængde af finansielle instrumenter, som skal være opnået i forhold til kunder, der ikke er professionelle kunder eller godkendte modparter. Medarbejdere, som ved direkte kundekontakt sælger eller rådgiver om finansielle instrumenter til kunder, som ikke er professionelle eller godkendte modparter, aflønnes med et passende fast vederlag i form af en fast løn og diverse tilhørende løndele som pension, forsikringsordninger mv. og kan i tillæg til den faste løn aflønnes med en passende variabel løn, idet indretningen af en variabel løn må ske med respekt af følgende krav: Kriterier for opnåelse af variabel løn skal fastlægges således, at optjeningen af den variable løndel ikke er afhængig af, at medarbejderen opnår et salgsmål, når dette salgsmål er angivet som en salgsmængde af finansielle instrumenter, som skal være opnået over for kunder, der ikke er professionelle eller godkendte modparter, jf. FIL. 7

8 8. Tiltrædelsesgodtgørelser I forbindelse med ansættelse af direktører og andre risikotagere, kan der mellem selskaberne og de respektive direktører henholdsvis risikotagere indgås aftale om tildeling af tiltrædelsesgodtgørelse. Indgåelse af aftale om tiltrædelsesgodtgørelse forudsætter, at det vurderes, at aftalen vil understøtte selskabets positive udvikling. Aftale om tiltrædelsesgodtgørelse kan alene indgås, såfremt tiltrædelsesgodtgørelsen opfylder følgende kriterier: Aftalen om tiltrædelsesgodtgørelse indgås i forbindelse med direktørens henholdsvis risikotagerens tiltrædelse af en stilling i Alm. Brand-koncernen Aftalen om tiltrædelsesgodtgørelse angår alene første ansættelsesår Tiltrædelsesgodtgørelsen udgør maksiamlt et beløb svarende til et års samlet vederlag Selskabet, hvori direktøren eller risikotageren ansættes, har et sundt og solidt kapitalgrundlag på tidspunktet for tildelingen af tiltrædelsesgodtgørelsen. 9. Pensionsydelse Direktionsmedlemmer, risikotagere og medarbejdere i særlige funktioner deltager i almindelige bidragsbaserede pensionsordninger. Der tildeles ikke pensionsydelser, der helt eller delvist kan sidestilles med variabel løn. 10. Retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse Der er mellem Alm. Brand A/S og direktionen heri aftalt et gensidigt opsigelsesvarsel på 12 måneder. Der er mellem øvrige selskaber og direktionsmedlemmer aftalt et opsigelsesvarsel, således at selskaberne kan opsige direktørerne med et varsel på 12 måneder, mens direktørerne kan opsige deres respektive stillinger med et varsel på 6 måneder. I forhold til risikotagerne i selskaberne er de aftalte opsigelsesvarsler af varierende karakter, idet de dog maksimalt har en længde svarende til de mellem selskaberne og direktionen aftalte. Fratrædelsesgodtgørelse Der kan indgås aftaler om fratrædelsesgodtgørelser på beløb op til 12 måneders hhv. 24 måneders vederlag afhængigt af aftaleindgåelsestidspunktet jf. FIL og tilhørende bekendtgørelse. Pt. eksisterer fortsat aftale om fratrædelsesgodtgørelse mellem Alm. Brand A/S og direktionen, hvorved direktionen ved fratrædelse foranlediget af Alm. Brand A/S er berettiget til at modtage en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 36 måneders vederlag, hvilken aftale er indgået før den 1. januar Der foreligger pt. fratrædelsesaftaler mellem Alm. Brand Forsikring A/S, Alm. Brand Bank A/S henholdsvis Alm. Brand Liv og Pension A/S og de i disse selskaber værende direktører samt risikotagere, som er medlem af ABKO. Fratrædelsesaftalerne indebærer, at direktørerne og risikotagerne ved fratrædelse foranlediget af de respektive selskaber er berettiget til at modtage en fratrædelsesgodtgørelse på et beløb op til 12 måneders vederlag. I tilfælde af, at ansættelsesforholdets ophør er begrundet i væsentlig misligholdelse fra direktørens eller risikotagerens side, bortfalder fratrædelsesgodtgørelsen. Der indgås ikke aftaler om fratrædelsesgodtgørelse mellem selskaberne og de respektive bestyrelser. 11. Aflønningsudvalg samt bestyrelser og kontrol mv. Der nedsættes aflønningsudvalg under selskabets bestyrelse i Alm. Brand A/S og Alm. Brand Forsikring A/S. 8

9 Aflønningsudvalget er nedsat i henhold til FIL. Udvalgene udfører følgende opgaver specificeret i en forretningsorden: Indstille lønpolitikken for bestyrelse, direktion og andre væsentlige risikotagere til bestyrelsens godkendelse. Fremkomme med forslag til bestyrelsen om vederlaget til bestyrelsen og direktionen og sikre, at forslaget er i overensstemmelse med selskabets lønpolitik og vurderingen af den pågældendes indsats. Føre kontrol med aflønning af ledelsen af Risk Management, ansvarlig for Compliancefunktionen og koncernrevisionschefen. Overvåge at oplysningerne i årsrapporten om vederlaget til bestyrelsen og direktion er korrekt, retvisende og fyldestgørende. I de selskaber, der ikke har nedsat et aflønningsudvalg, påser de respektive bestyrelser, at der føres kontrol med lønpolitikkens overholdelse. Herunder, at aflønning af ledelsen af Risk Management, ansvarlig for Compliancefunktionen og koncernrevisionschefen sker korrekt og i overensstemmelse med det i lønpolitikken anførte. HR udfører kontrollen af, at løn er anvist i overensstemmelse med lønpolitikken på vegne af de respektive bestyrelser. Retningslinjer for de respektive bestyrelsers gennemgang af lønpolitikken med henblik på at sikre, at den tilpasses de respektive selskabers udvikling findes hos HR. Retningslinjer for aflønningsudvalgenes kontrol og overvågningsopgaver samt de respektive bestyrelsers kontrol af lønpolitikkens overholdelse findes hos HR. Compliance fører kontrol med, at lønpolitikken er i overensstemmelse med lovgivningen mv. 12. Offentliggørelse Lønpolitikken offentliggøres via koncernens hjemmeside. Bestyrelsesformanden redegør i sin mundtlige beretning på den ordinære generalforsamling for bestyrelsens og direktionens aflønning. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om aflønningen i det forgangne regnskabsår, den forventede aflønning i indeværende regnskabsår samt om den forventede aflønning i førstkommende regnskabsår. Det overlades til direktionen at træffe nærmere afgørelse om, på hvilken måde der skal ske offentliggørelse af de til lønpolitikken relaterede oplysninger. Offentliggørelsen skal opfylde de til enhver tid værende krav i bekendtgørelsen. 13. Opdatering HR er ansvarlig for opdatering af lønpolitikken. Aflønningsudvalgene forestår det forberedende arbejde. Lønpolitikken skal årligt indstilles til bestyrelsens godkendelse. 14. Generalforsamlingens godkendelse Eventuelle ændringer i lønpolitikken skal godkendes på selskabernes førstkommende repræsentantskabsmøde hhv. ordinære generalforsamlinger. 9

10 15. Overholdelse af lønpolitikken Intern Revision reviderer lønpolitikken med de begrænsninger, som følger af punkt 11 ovenfor vedrørende Aflønningsudvalg mv. Dette sker: som en stikprøvekontrol af et antal konkrete lønaftaler og herunder lønaftaler indeholdende ordninger med variabel løn, via en gennemgang af opfyldelse af øvrige formelle krav i lønpolitikken Intern Revision rapporterer en gang årligt til bestyrelsen om resultatet. Godkendt på bestyrelsesmøde i Alm. Brand af 1792 fmba den Bestyrelsesformand Jørgen H. Mikkelsen Næstformand Boris N. Kjeldsen Godkendt på bestyrelsesmøde i Alm. Brand A/S den Bestyrelsesformand Jørgen H. Mikkelsen Næstformand Boris N. Kjeldsen Godkendt på bestyrelsesmøde i Alm. Brand Forsikring A/S den Bestyrelsesformand Søren Boe Mortensen Næstformand Anne Mette Barfod Godkendt på bestyrelsesmøde i Alm. Brand Bank A/S den Bestyrelsesformand Jørgen H. Mikkelsen Næstformand Boris N. Kjeldsen Godkendt på bestyrelsesmøde i Alm. Brand Liv og Pension A/S den Bestyrelsesformand Søren Boe Mortensen Næstformand Anne Mette Barfod 10

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen:

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand A/S Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S Udgave februar 2012

Læs mere

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen:

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand A/S Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S Udgave 2013 1 Lønpolitik

Læs mere

LØNPOLITIK. for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen:

LØNPOLITIK. for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand A/S Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S Gældende fra godkendelse

Læs mere

LØNPOLITIK. for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen:

LØNPOLITIK. for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand A/S Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S Gældende fra godkendelse

Læs mere

LØNPOLITIK. for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen:

LØNPOLITIK. for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand A/S Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S Gældende fra godkendelse

Læs mere

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen:

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand A/S Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S Udgave januar 2011

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato:

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato: 1af 5 LØNPOLITIK Lovhjemmel Lønpolitikken er fastsat til opfyldelse af lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9 og 77a -77d samt bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Lønpolitik for PenSam A/S

Lønpolitik for PenSam A/S Lønpolitik for PenSam A/S Målsætninger og Strategi PenSam A/S er ikke er en finansiel virksomhed, men der stilles krav om, at PenSam A/S som leverandør til de øvrige selskaber i koncernen, skal være underlagt

Læs mere

Lønpolitik. November 2016

Lønpolitik. November 2016 Lønpolitik November 2016 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. GENERELLE AFLØNNINGSPRINCIPPER... 3 3. AFLØNNING AF BESTYRELSEN... 4 4. AFLØNNING AF DIREKTIONEN... 4 5. VÆSENTLIGE RISIKOTAGERE M.FL.... 5 6. AFLØNNINGSUDVALG...

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato:

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato: 1 af 5 LØNPOLITIK Lovhjemmel Lønpolitikken er fastsat til opfyldelse af lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9 og 77, samt bekendtgørelse nr. 1583 om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Forsikring A/S der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelse

Læs mere

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016 PFA Asset Management A/S Aflønningsrapport for 2016 Forord Denne rapport beskriver PFA Asset Managements principper for aflønning, samt hvordan gældende regler blev efterlevet i 2016. Rapporten er udformet

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Bank A/S

Lønpolitik for PenSam Bank A/S Lønpolitik for PenSam Bank A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Bank A/S, der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik

Læs mere

Lønpolitik for Sampension KP Livsforsikring a/s

Lønpolitik for Sampension KP Livsforsikring a/s Generalforsamling 18. marts 2016 Sampension KP Livsforsikring a/s Lønpolitik for Sampension KP Livsforsikring a/s 1. Baggrund og formål Formålet med denne lønpolitik er at fastlægge principper og rammer

Læs mere

Lønpolitik for PenSam A/S

Lønpolitik for PenSam A/S Lønpolitik for PenSam A/S Indledning Politikken gælder for bestyrelse, direktion og alle medarbejdere i PenSam A/S. Målsætninger og Strategi PenSam A/S er ikke er en finansiel virksomhed, men der stilles

Læs mere

Bilag til pkt. 5 vedr. godkendelse af lønpolitik for LB Foreningen

Bilag til pkt. 5 vedr. godkendelse af lønpolitik for LB Foreningen Bilag til pkt. 5 vedr. godkendelse af lønpolitik for LB Foreningen Indledning Formål Lønpolitikken skal overordnet sikre: at aflønningen er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Formål: Topdanmarks aflønningspolitik er tilrettelagt med henblik på at optimere den langsigtede værdiskabelse på koncernniveau. Aktiekursen afspejler den forventede

Læs mere

Vederlagsrapport. Vederlagspolitik. Beslutningsprocessen for vederlagspolitikkens fastlæggelse. Alm. Brand A/S Årsrapport Governance

Vederlagsrapport. Vederlagspolitik. Beslutningsprocessen for vederlagspolitikkens fastlæggelse. Alm. Brand A/S Årsrapport Governance Vederlagsrapport Vederlagspolitik Vederlagspolitikkens formål er overordnet at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede ansatte, medlemmer af de respektive selskabers direktioner og bestyrelser.

Læs mere

Aflønningsrapport for 2017

Aflønningsrapport for 2017 Aflønningsrapport for 2017 Forord Denne rapport beskriver PFA Banks principper for aflønning, og hvordan gældende regler efterleves. Rapporten er udformet med afsæt i regler i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Lønpolitik for koncernen

Lønpolitik for koncernen Generalforsamling i Foreningen AP Pension f.m.b.a. Dagsordenens punkt 4 Bilag 2 Lønpolitik for koncernen Indstilling til generalforsamlingen den 28. april 2016 Dokumenttype: Politik Emne: Løn Refererende

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Fast gage inkl. pension (mio. kr.) Variabel gage (mio. kr.) Antal. Heraf aktier eller aktielignende. Heraf kontant udbetaling. instrumenter.

Fast gage inkl. pension (mio. kr.) Variabel gage (mio. kr.) Antal. Heraf aktier eller aktielignende. Heraf kontant udbetaling. instrumenter. Lønoplysninger m.v. - regnskabsåret 2016 Jf. Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

Norli Pension Livsforsikring A/S

Norli Pension Livsforsikring A/S Klassifikation Side Intern 1/7 Type af regelsæt Politik Dato 19. april 2018 Norli Pension Livsforsikring A/S LØNPOLITIK Besluttet af Norli Pension Livsforsikring A/S Dato for beslutning 2018-04-26 Erstatter

Læs mere

Formål... side 2. Lønkomponenter... side 3. Aflønning... side 5. PenSam gruppens væsentlige risikotagere... side 6. Information...

Formål... side 2. Lønkomponenter... side 3. Aflønning... side 5. PenSam gruppens væsentlige risikotagere... side 6. Information... Lønpolitik for gruppen Indholdsfortegnelse Formål... side 2 Lønkomponenter... side 3 Aflønning... side 5 gruppens væsentlige risikotagere... side 6 Information... side 7 Rammer og vilkår... side 7 Ansvarlig...

Læs mere

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Lønpolitik for LB Forsikring A/S

Lønpolitik for LB Forsikring A/S Lønpolitik for LB Forsikring A/S Indledning Formål Nærværende lønpolitik omfatter alle medarbejdere samt bestyrelsen i LB Forsikring A/S. Lønpolitikken skal overordnet sikre: at aflønningen gør selskabet

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Det er bestyrelsens opfattelse, at bestyrelsens, direktionens og medarbejdernes vederlag opfylder disse principper.

Det er bestyrelsens opfattelse, at bestyrelsens, direktionens og medarbejdernes vederlag opfylder disse principper. Politik for vederlag i Nordens Management A/S 1. Generelt Nordens Management A/S lønpolitik er grundlæggende fastlagt med ønsket om, at være en attraktiv og konkurrencedygtig virksomhed, der kan tiltrække

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Lønpolitik Opdateret pr. 27. marts 2015 MS/MAS med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og

Læs mere

Norli Pension Livsforsikring A/S

Norli Pension Livsforsikring A/S 1/7 Dato 19. marts 2019 Norli Pension Livsforsikring A/S LØNPOLITIK Besluttet af Norli Pension Livsforsikring A/S Dato for beslutning 2019-04-12 Erstatter Norli Pension Livsforsikring A/S lønpolitik af

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

LØNPOLITIK. 3. Lønpolitik gældende for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner

LØNPOLITIK. 3. Lønpolitik gældende for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 J.nr. 74-12891 LØNPOLITIK 1. Indledning I medfør af Lov om finansiel virksomhed 77a-d samt f, bekendtgørelse nr. 1582 af 13. december

Læs mere

Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S. Formål

Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S. Formål Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Formål Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af gældende regler om aflønning i finansielle virksomheder, herunder Kommissionens

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forvaltere af alternative investeringsfonde 1)

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forvaltere af alternative investeringsfonde 1) BEK nr 1151 af 24/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1011-0007 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Bank A/S

Lønpolitik for PenSam Bank A/S Lønpolitik for PenSam Bank A/S Indledning Politikken gælder for bestyrelse, direktion og alle medarbejdere i PenSam Bank A/S Målsætninger og Strategi Politikken afspejler en målsætning om en ordentlig

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 I medfør af 20, stk. 11, 22, stk. 4, og 189, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni

Læs mere

Formålet med lønpolitikken er at understøtte en adfærd, der gavner bankens interesser og langsigtede værdiskabelse.

Formålet med lønpolitikken er at understøtte en adfærd, der gavner bankens interesser og langsigtede værdiskabelse. Lønpolitik Formål og omfang I medfør af Lov om finansiel virksomheds bekendtgørelse om lønpolitik, CRR forordningen samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, har bestyrelsen

Læs mere

2.11 Lønpolitik

2.11 Lønpolitik 2.11 Lønpolitik 26.06.2019 2.11 Lønpolitik 1. Indledning I medfør af Lov om finansiel virksomhed 77 a-d samt f, bekendtgørelse nr. 1582 af 13. december 2016 og ændringer i bekendtgørelse nr. 1337 af 29.

Læs mere

Lønpolitik. For følgende finansielle virksomheder i forsikringsadministrationsfællesskabet: Sampension KP Livforsikring A/S, CVR-nr.

Lønpolitik. For følgende finansielle virksomheder i forsikringsadministrationsfællesskabet: Sampension KP Livforsikring A/S, CVR-nr. Lønpolitik For følgende finansielle virksomheder i forsikringsadministrationsfællesskabet: Sampension KP Livforsikring A/S, CVR-nr. 55 83 49 11 Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Pensionskassen

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Liv

Lønpolitik for PenSam Liv Lønpolitik for PenSam Liv Indledning Politikken gælder for bestyrelse, direktion og alle medarbejdere i PenSam Liv Målsætninger og Strategi Politikken afspejler en målsætning om en ordentlig governance

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

Lønnen skal være i overensstemmelse med selskabets forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål, herunder en holdbar forretningsmodel.

Lønnen skal være i overensstemmelse med selskabets forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål, herunder en holdbar forretningsmodel. Indledning Selskabet skal have en politik omkring løn og oplysningsforpligtelser i forhold til aflønning i finansielle virksomheder. Dette er beskrevet i nærværende skriftlige lønpolitik. sudvalg Selskabet

Læs mere

Kunngerðablaðið B. 13. juli 2015. Nr. 901.

Kunngerðablaðið B. 13. juli 2015. Nr. 901. Kunngerðablaðið B 13. juli 2015. Nr. 901. Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder samt finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71,

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK Vejledning om vederlagspolitik, version 2.0, - 1. september 2015 Anbefalinger for god Selskabsledelse, maj 2013, opdateret november 2014 INDHOLD 1. FORM OG INDHOLD... 3 2.

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Formål Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") har til formål at: 1) være i overensstemmelse med og fremme en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder

Læs mere

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Lønpolitik for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S 7. marts 2017 Baggrund I medfør af 71, stk. 1,

Læs mere

Skandia Danmarks lønpolitik

Skandia Danmarks lønpolitik Skandia Danmarks lønpolitik Vedtaget af bestyrelsen i Skandia Asset Management, Fondsmæglerselskab A/S (SAMF), Skandia A/S, Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring

Læs mere

Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2016

Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2016 Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2016 Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens pkt. 3 vedr. godkendelse

Læs mere

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag)

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens

Læs mere

Herudover har IC Group A/S vedtaget overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning for selskabets bestyrelse og direktion, jf. nedenfor.

Herudover har IC Group A/S vedtaget overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning for selskabets bestyrelse og direktion, jf. nedenfor. IC GROUP A/S VEDERLAGSPOLITIK 1. Indledning I overensstemmelse med Anbefalingerne for god Selskabsledelse har IC Group A/S' bestyrelse vedtaget en vederlagspolitik for selskabets bestyrelse og direktion.

Læs mere

Lønpolitik. for. Dragsholm Sparekasse

Lønpolitik. for. Dragsholm Sparekasse Lønpolitik for Dragsholm Sparekasse 1 1. Indledning og formål I medfør af Lov om finansiel virksomheds bekendtgørelse om lønpolitik, CRR forordningen samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 AFLØNNINGSRAPPORT 2012 Regler for aflønning Med virkning fra 1. januar 2011 trådte der nye regler i kraft vedrørende finansielle virksomheders forpligtelse til at fastlægge

Læs mere

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Lønpolitik for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S 28. august 2013 Baggrund I medfør af 71, stk.

Læs mere

Lønpolitik for Koncernen Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Lønpolitik for Koncernen Sparekassen Sjælland-Fyn A/S Lønpolitik for Koncernen Sparekassen Sjælland-Fyn A/S Lønpolitikken i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S koncernen (herefter sparekassen), omfatter alle sparekassens medarbejdere, herunder også direktion, bestyrelse

Læs mere

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2011

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2011 CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2011 2 AFLØNNINGSRAPPORT 2011 Regler for aflønning Med virkning fra 1. januar 2011 trådte der nye regler i kraft vedrørende finansielle virksomheders forpligtelse til at fastlægge

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Lønpolitik for PenSam Liv forsikringsaktieselskab Side 1 af 6 Indhold Indledning Formål... 1 Indhold... 1 Indledning... 1 Formål... 1 Afgrænsning... 2 Referencer... 2 Ændringshistorik... 3... 4 Indledning... 4 Aflønning af bestyrelsen, direktionen samt

Læs mere

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen godkendt på generalforsamling 12. april 2018 Formål: Topdanmarks aflønningspolitik er tilrettelagt med henblik på at optimere

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 28. marts 2014 27. marts 2014. Nr. 283. Bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 24. marts 2017

Lovtidende A Udgivet den 24. marts 2017 Lovtidende A 2017 Udgivet den 24. marts 2017 14. marts 2017. Nr. 257. Bekendtgørelse for Grønland om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

Lønpolitik for Sparekassen Fyn A/S. (en del af koncernen Sparekassen Sjælland A/S)

Lønpolitik for Sparekassen Fyn A/S. (en del af koncernen Sparekassen Sjælland A/S) Lønpolitik for Sparekassen Fyn A/S (en del af koncernen Sparekassen Sjælland A/S) Lønpolitikken i Sparekassen Fyn A/S og Sparekassen Sjælland A/S (herefter koncernen), omfatter alle koncernens medarbejdere,

Læs mere

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Lønpolitik for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S 8. marts 2018 Baggrund I medfør af 77d, stk.

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK I overensstemmelse med Anbefalingerne for god selskabsledelse har IC Companys A/S's bestyrelse vedtaget en vederlagspolitik for selskabets bestyrelse og direktion, som

Læs mere

Formål... side 2. Lønkomponenter... side 3. Aflønning... side 5. PenSam gruppens væsentlige risikotagere... side 6. Information...

Formål... side 2. Lønkomponenter... side 3. Aflønning... side 5. PenSam gruppens væsentlige risikotagere... side 6. Information... Lønpolitik for gruppen Indholdsfortegnelse Formål... side 2 Lønkomponenter... side 3 Aflønning... side 5 gruppens væsentlige risikotagere... side 6 Information... side 7 Rammer og vilkår... side 7 Ansvarlig...

Læs mere

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

Til offentliggørelse på hjemmesiden pr. 30. marts 2012:

Til offentliggørelse på hjemmesiden pr. 30. marts 2012: Til offentliggørelse på hjemmesiden pr. 30. marts 2012: Unipension: Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger:

Læs mere

Lønpolitik - Aflønning af ledelsen og væsentlige risikotagere

Lønpolitik - Aflønning af ledelsen og væsentlige risikotagere Lønpolitik - Aflønning af ledelsen og væsentlige risikotagere Indledning Bestyrelsen i Sønderjysk Forsikring G/S har vedtaget nærværende lønpolitik for selskabet i overensstemmelse med reglerne gældende

Læs mere

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Skadekoncernen Udvikling i lønomkostninger (Mio. kr.) Skadekoncernen Lønomkostninger i procent af præmieindtægten

Læs mere

Aflønningspolitik i Danica Pension

Aflønningspolitik i Danica Pension Aflønningspolitik i Danica Pension 1. Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for aflønning i Danica Pension. Politikken tager udgangspunkt i aflønningspolitikken for Danske Bank-koncernen,

Læs mere

BEK nr 818 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar Senere ændringer til forskriften BEK nr 1582 af 13/12/2016

BEK nr 818 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar Senere ændringer til forskriften BEK nr 1582 af 13/12/2016 BEK nr 818 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0019 Senere ændringer til

Læs mere

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2014:

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2014: Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2014: Unipension: Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

2.9 Lønpolitik

2.9 Lønpolitik 2.9 Lønpolitik 16.08.2017 2.9 Lønpolitik 1. Indledning I medfør af 77 d, stk. 1 i Bekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017 af Lov om Finansiel Virksomhed samt 5 og 9, stk. 1, nr. 1, 3 og 5 og 10, stk.

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

Til offentliggørelse på hjemmesiden den 19. april 2013:

Til offentliggørelse på hjemmesiden den 19. april 2013: Til offentliggørelse på hjemmesiden den 19. april 2013: Unipension: Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger:

Læs mere

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015:

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015: Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015: Unipension: Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

BI Holding A/S samt datterselskaberne BI Management A/S og BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

BI Holding A/S samt datterselskaberne BI Management A/S og BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Emne Gældende for Lønpolitik Dato Marts 2019 BI Holding A/S samt datterselskaberne BI Management A/S og BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Lønpolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik (Politikken) er

Læs mere

Bilag til pkt. 7 vedr. lønpolitik for LB Foreningen Dokumentnr. Fortroligheds-niveau Sidenr. Godkendt POL-1000516 Offentlig 1/1 [Godkendt] Ansvarlig Modtager Forfatter Version Jakob Thyssen Valerius Alle

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Honorar- og lønpolitik for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Lønpolitik for bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S, inkl. retningslinjer for incitamentsaflønning

Læs mere

Anvendelsesområde. Lønpolitik

Anvendelsesområde. Lønpolitik Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger 1)

Læs mere

Vederlagsrapport 2018

Vederlagsrapport 2018 Vederlagsrapport 2018 Vederlagspolitik Vederlagspolitikken har til formål at sikre, at principper og praksisser for aflønning og vederlag i opfylder reglerne på det finansielle område. Vederlagspolitikkens

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Aflønningsrapport for Danica koncernen 2016 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Bestyrelsen fastsætter en vederlagspolitik, som erhvervsministeren modtager til orientering på virksomhedsmødet, jf. også punkt 5.4.

Bestyrelsen fastsætter en vederlagspolitik, som erhvervsministeren modtager til orientering på virksomhedsmødet, jf. også punkt 5.4. SIDE 1 AF 5 VEDERLAGSPOLITIK STAMDATA Ejer (ansvarlig): Bestyrelsen repræsenteret ved Bestyrelsens Vederlagsudvalg Version: 1 oprettet den 13.06.2018 Placering: [drev/intranet med deeplink] Godkendt af:

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 20 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2013 Danske Banks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for

Læs mere

BEK nr 1582 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017

BEK nr 1582 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 BEK nr 1582 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1910-0013 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

DS/16/26 Den 25. februar 2016

DS/16/26 Den 25. februar 2016 DS/16/26 Den 25. februar 2016 Lønpolitik for Danmarks Skibskredit A/S 1. april 2016 31. marts 2017 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Organisation... 3 3.1 Bestyrelsen... 4 3.2 Direktionen...

Læs mere

Resume af lønpolitik. Juni 2016

Resume af lønpolitik. Juni 2016 Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Kort beskrivelse af indhold... 4 3. Ansvarlig for tildeling af løn og goder... 5 4. Tildeling af løn og goder... 5 5. Tilsyn og seneste revision af lønpolitik...

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Aflønning. Politik. forsikring. 26. januar 2015 Nykredit Forsikring AS

Aflønning. Politik. forsikring. 26. januar 2015 Nykredit Forsikring AS Politik Aflønning 26. januar 2015 Nykredit Forsikring AS Politik Politik for aflønning jf. lov om finansiel virksomhed 71 stk. 1 nr. 9 samt 77a & d. Hjemmelsgrundlag Bekendtgørelse 818 af 27. juni 2014

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Realkredit Danmarks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionæren. Aflønningsprincipperne

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013, kl. 12.00 hos Finansiel Stabilitet A/S, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V, med følgende dagsorden:

tirsdag den 23. april 2013, kl. 12.00 hos Finansiel Stabilitet A/S, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V, med følgende dagsorden: INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING - FS BANK A/S I henhold til vedtægternes pkt. 3.2 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i FS Bank A/S (CVR nr. 32467687). Den ordinære generalforsamling

Læs mere

Politik for. vederlag

Politik for. vederlag Politik for vederlag (Honorering og aflønning af bestyrelse og ledelse) Godkendelsesdato: 13. april 2018, ordinær generalforsamling Gældende for: Det børsnoterede moderselskab North Media A/S og datterselskaber

Læs mere