Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter"

Transkript

1 Notat Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter 1. Baggrund Der er i november/december 2014, som en del af opfølgningen på den interne problemanalyse, gennemført et eftersyn af institutstrukturen på ST. Instituteftersynet er foretaget på de enkelte institutter. Processen har været tilrettelagt som en bottom-up proces. Udgangspunktet har været, at der skal være stærke faglige argumenter for justeringer/ændringer i institutstrukturen. MAJ Dato: 28. januar 2015 Side 1/5 Der har været nedsat en tværgående koordinationsgruppe bestående af institutleder Peter Henriksen (formand), institutleder Erik Østergaard Jensen, centerleder Jørgen Kjems og prodekan Kurt Nielsen. Gruppen har haft til opgave at formulere overordnede principper for en inddragende og hensigtsmæssig tilrettelagt proces på institutter og samle op på resultaterne af de enkelte institutters interne processer og institutledernes beslutninger/indstillinger og sikre orienterings- og/eller beslutningsoplæg til fakultetsledelsen (se vedlagte bilag: Ramme for koordinationsgruppe og Fælles principper for de interne drøftelser.. ). 2. Konklusion og beslutning Tilbagemeldingerne fra institutterne er kort opsummeret nedenfor (afsnit 3). Der er i tilbagemeldingerne ikke lagt op til ændringer i den eksisterende institut- og centerstruktur på ST. Der er generelt flere, der er udfordret bl.a. i forhold til en spredt geografi og forskelle i rammevilkår. På flere institutter er der igangsat initiativer til at styrke den interne faglige sammenhængskraft. Koordinationsgruppen har på baggrund af eftersynet indstillet til fakultetsledelsen, at den nuværende institut- og centerstruktur fastholdes. Fakultetsledelsen tiltrådte den 12. januar 2015 koordinationsgruppens indstilling således, at institutterne indstillinger/tilbagemeldinger tages til efterretning og den nuværende institut- og centerstruktur på ST fastholdes. Akademisk Råd og FSU er hørt omkring beslutningen ultimo januar Dekansekretariatet, Science and Tlf.: Technology Fax: Aarhus Universitet Nordre Ringgade Aarhus C

2 Koordinationsgruppen har i forlængelse af eftersynet af institutstrukturen fremsat følgende anbefalinger: 1. Der iværksættes et eftersyn af centerkonstruktioner og -modeller på ST. Det gælder både i forhold til de nuværende centre (herunder BIRC, inano og Arktisk Center) samt udvikling af en model for fremtidige centerkonstruktioner. Der er aktuelle udfordringer knyttet til centrenes integration i institutstrukturen, centrenes økonomi og de personalemæssige tilhørsforhold. 2. Der bør generelt være en drøftelse i regi af fakultetsledelsen omkring krav/forventninger til og understøttelse af varetagelse af undervisningsopgaver. Der er i forlængelse af besparelsesrunden og dimensionering opstået diskussioner omkring undervisningsforpligtigelse/-muligheder på tværs af den tidligere sektorforskning og 8000 C. Dette har stor betydning for den interne sammenhængskraft og understøttelse af faglighed og samarbejde i de institutter, der rummer grupperinger fra både den tidligere sektorforskning og det klassiske universitet. 3. Der bør ligeledes i regi af fakultetsledelsen tages en drøftelse af udnyttelsen af de ph.d.-studerendes undervisnings- og formidlingsforpligtigelse og generelt forskelle i de ph.d.-studerendes vilkår på tværs af ST. 4. Det anbefales generelt at sikre en bedre kommunikation og planlægning i forhold til kommende flytninger. Det er oplevelsen at det generelt skaber meget usikkerhed med upræcise meldinger og manglende planlægning. Side 2/5 Fakultetsledelsen tilsluttede sig den 12. januar 2015, at emnerne vil blive taget op til drøftelse. Særligt for Ingeniørområdet Der er nedsat en særlig arbejdsgruppe, der skal kigge på Ingeniørområdets organisering og synlighed. Arbejdsgruppen har endnu ikke afsluttet arbejdet. Arbejdsgruppen arbejder med muligheden for at etablere en koordineringsgruppe, der skal varetage den overordnede udvikling af det samlede AU Engineering-område herunder sikre synlighed overfor potentielle studerende og erhvervslivet mv. Koordinationsgruppen tænkes bestående af dekanen, prodekan for uddannelse og prodekan for forskning samt direktøren for Ingeniørhøjskolen og institutlederen for Institut for Ingeniørvidenskab. 3. Kort resume af institutternes tilbagemeldinger Der er modtaget tilbagemeldinger fra de 14 institutter (herunder ASE og inano). DCE og DCA behandles af arbejdsgruppen for myndighedsbetjening. I forhold til resultaterne fra problemanalysen er særligt Bioscience, ENG, MBG, Environmental Science og AGRO udfordret i forhold til de videnskabelige medarbejderes oplevelse af om instituttet udgør en hensigtsmæssig enhed og om instituttet har en klar faglig profil.

3 Bioscience Fra ledelsen er indstillingen, at instituttet bevares samlet med den nuværende opsplitning i økonomiske enheder med hver sin institutleder i AAR og RKS. Argumenterne for at bevare den nuværende organisering er koordinering, synergi, samarbejde og fastsættelse af fælles mål for et samlet biologimiljø, men med væsentlige forskelle i rammevilkårene mellem underenhederne. Der har været gennemført en grundig intern proces. Der er bl.a. gennemført en intern spørgeskemaundersøgelse. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen viser, at 23 % svarer ja til, at instituttet udgør en hensigtsmæssig enhed, 49 % svarer både og samt 29 % svarer nej. I forhold til om den nuværende organisering er den rette model i årerne fremover svarer 42 % ja, 31 % både og samt 28 % nej. Der har været afholdt møder med LSU, Institutforum og tjenestestedsmøder. Instituttet har i december 2014 udarbejdet en omfattende handleplan, der med en række konkrete initiativer har som overordnet målsætning om at styrke faglighed, samarbejde og trivsel på instituttet. Side 3/5 ENG I tilbagemeldingen fra ENG peges på en række aktiviteter, der er iværksat for at styrke den faglige identitet på instituttet. Der peges på udvalget med deltagelse af dekanen, der har til formål generelt at forankre og synliggøre ingeniørområdet på AU, samt medarbejdermøder og interne seminarer på tværs. MBG Der har været drøftelser i LSU, gruppen af senior-vip og på fællesmøder. Instituttet er geografisk spredt på 3 lokaliteter, men fagligt set matcher forskningsaktiviteterne i 11 af de 12 sektioner. LSU indstiller til instituttets ledelse, at instituttet forbliver den nuværende enhed. Men at der besluttes en handleplan der bl.a. indeholder en række konkrete initiativer med henblik på at styrke den faglige sammenhæng på tværs af geografi og forskningsgrupper og en ændret for deling af undervisningsopgaverne. Environmental Science Fra ENVS er meldingen, at drøftelser i LSU og Institutforum peger på, at der er tilfredshed med instituttets organisering/sammenhæng og at sammenlægning af de 3 tidligere DMU-afdelinger må betragtes som en succes. Der er igangsat en intern proces vedrørende styrket inddragelse og evt. interne omorganiseringer. AGRO Der lægges ikke op til en ændring i strukturen. Spørgsmålene har været drøftet på LSU og Institutforum. At 20 % i problemanalysen svarer, at AGRO ikke er en hensigtsmæssig enhed tilskrives i nogen udstrækning, at instituttet har været hårdt ramt i forhold til tilpasningsrunde og usikkerhed omkring flytteplaner for Flakkebjerg. Der arbejdes på at styrke den interne kommunikation/information samt at igangsætte aktiviteter på tværs af de pt. fire lokaliteter. ANIS

4 Instituttet har iværksat en proces for revurdering og beskrivelse af instituttets faglige profil/faglige hovedområder. Det har involveret sektionslederne og en række relevante medarbejdere. Formålet har været både internt på ANIS og på tværs af ST at etablere et fælles grundlag for diskussioner af snitflader og synergi. Side 4/5 Geoscience Institutforum har drøftet faglig identitet og sammenhæng. Der opleves generel tilfredshed. Også i forhold til at instituttet er blevet samlet på færre lokaliteter. FOOD Der har været drøftelser på medarbejdermøder, LSU og Institutforum. Der er generel opbakning til den nuværende struktur. Der har været drøftet tiltag og muligheder i relation til at styrke sammenhæng og samarbejde på tværs af forskningsgrupper/geografi. inano Det beskrives som en udfordring, at over halvdelen af grupperne fysisk er placeret ude på institutterne Fysik, Kemi og MBG (dog i gåafstand). Der er stor opmærksomhed på, at alle føler sig som fuldgyldige inano-medlemmer. Den faglige organisering har været drøftet i LSU og forskningsudvalg. Der er melding om generel stor tilfredshed og der vil kun blive fortaget mindre omorganisering i den interne udvalgsstruktur. Kemi Der er allerede i forår 2014 igangsat proces for at genskabe faglig identitet, trivsel og sammenhæng. Det skete på baggrund af besparelsesrunden og institutlederskifte. Der har været i gangsat en række Task Forces og afholdt institutdag. Status: Nuværende organisering bevares, der er udarbejdet institut-årshjul og arbejde i Task Forces videreføres i relevant omfang i udvalgsstrukturen eller specifikt nedsatte arbejdsgrupper. Fysik Konklusionen fra Institutforum og LSU er, at Fysik er en passende faglig og sammenhængene enhed. Matematik Der har været drøftelser i relevante fora. Den faglige identitet synes veletableret/velfunderet. Der er ikke planer om ændringer i instituttets struktur og opbygning. ASE Der har været drøftelser i LSU og de enkelte enheder. Der er ikke planer om en ændret organisering. Der er drøftet tiltag til en styrket inddragelse af medarbejdere og studerende.

5 Computer Science Konklusionen fra Institutforum og LSU er, at Computer Science er en passende faglig og sammenhængene enhed. Side 5/5

PROBLEMANALYSEN OPFØLGNING PÅ ST

PROBLEMANALYSEN OPFØLGNING PÅ ST PROBLEMANALYSEN OPFØLGNING PÅ ST FOKUSPUNKTER PÅ ST Fakultetsledelse, institutledelse, nærvær og delegering ST økonomimodel Ansættelsesprocesser Medinddragelse Organisering, faglig identitet og sammenhæng

Læs mere

Konklusion vedrørende bedre medinddragelse på ST

Konklusion vedrørende bedre medinddragelse på ST Notat Konklusion vedrørende bedre medinddragelse på ST 1. Baggrund Alle institutter, råd, nævn og udvalg på ST har i vinteren 2014/2015 haft mulighed for at komme med forslag til, hvordan inddragelse af

Læs mere

DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden og referat 2. Opfølgning a. Opfølgning på rullende to-do liste (bilag)

DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden og referat 2. Opfølgning a. Opfølgning på rullende to-do liste (bilag) Fakultetsledelsesmøde mandag den 12. januar kl. 13.00 16.30 Aarhus Universitet, Ndr. Ringgade 1, 8000 Århus C, lokale 021 og 023 Fakultetsledelsesmøde nr. 1 Deltagere: Niels Chr. Nielsen NCN), Hans Brix

Læs mere

Med henvisning til brev af 16. august 2014 fremsendes hermed høringssvar fra Institut for Agroøkologi til problemanalysen.

Med henvisning til brev af 16. august 2014 fremsendes hermed høringssvar fra Institut for Agroøkologi til problemanalysen. Til rektor Brian Bech Nielsen og universitetsledelsen Høringssvar til universitetsledelsens forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen Med henvisning til brev af 16. august 2014 fremsendes

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ DEN INTERNE PROBLEMANALYSE. STATUS

BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ DEN INTERNE PROBLEMANALYSE. STATUS BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ DEN INTERNE PROBLEMANALYSE. STATUS 29.01.15 Tabel 1: Ledelsesdelegering og nærvær LEDELSESDELEGERING OG NÆRVÆR AR BSS ST HE Dekaner uddelegerer ansvar til prodekaner og institutledere

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN

FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN DEN INTERNE PROBLEMANALYSE 13. november 2013 tiltrådte bestyrelsen den interne problemanalyse Målet var at få identificeret og håndteret betydende

Læs mere

UTILISING ST S UNIQUE PROFILE

UTILISING ST S UNIQUE PROFILE UTILISING ST S UNIQUE PROFILE AGRO BIOS CS PHYS CLASSICAL SCIENCE 56% GEOS GEOS ANIS ENG CHEM THEMATIC CENTRES PHYS CHEM ENVS MBG ASE DCA ENVS MBG DCA BIOS inano MATH CS FOOD MATH DCE inano AGRO DCE ENG

Læs mere

Årlig status på uddannelseskvalitet og uddannelsesevalueringer

Årlig status på uddannelseskvalitet og uddannelsesevalueringer Årlig status på uddannelseskvalitet og uddannelsesevalueringer Omdrejningspunktet i den systematiske opfølgning på uddannelsernes kvalitet er et årligt statusmøde samt en uddannelsesevaluering, som gennemføres

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Til Svend Hylleberg

AARHUS UNIVERSITET. Til Svend Hylleberg Til Svend Hylleberg Høringssvar fra Institutforum, LSU, Koordinationsrådet med faggrupper og de administrative medarbejdere ved Juridisk Institut Institutforum, LSU, Koordinationsrådet med faggrupper og

Læs mere

og 21. okt (bilag) 2. Opfølgning a. Opfølgning på rullende to-do liste (bilag)

og 21. okt (bilag) 2. Opfølgning a. Opfølgning på rullende to-do liste (bilag) Referat Møde: Torsdag den 30. oktober kl. 10.00 14.30 Institut for Datalogi, Åbogade 34, mødelokale Ada 333 Fakultetsledelsesmøde nr. 13 Deltagere: Niels Chr. Nielsen NCN), Niels Kroer (NKR), Peter Henriksen

Læs mere

Beslutninger som opfølgning på den interne problemanalyse

Beslutninger som opfølgning på den interne problemanalyse Beslutninger som opfølgning på den interne problemanalyse Indholdsfortegnelse Tabel 1: Ledelsesdelegering og nærvær... 2 Tabel 1.A: Økonomi og budget... 4 Tabel 1.B: Ansættelser... 5 Tabel 2: Medinddragelse...

Læs mere

DEN FAGLIGE UDVIKLINGSPROCES AARHUS UNIVERSITET

DEN FAGLIGE UDVIKLINGSPROCES AARHUS UNIVERSITET DEN FAGLIGE UDVIKLINGSPROCES Processen indtil bestyrelsens beslutning den 17. juni 2010 Drøftelser i bestyrelsen, HSU, Samarbejdsudvalg, Akademiske Råd Afholdelse af seminarer, involvering af internationale

Læs mere

DEN FAGLIGE UDVIKLINGSPROCES

DEN FAGLIGE UDVIKLINGSPROCES DEN FAGLIGE UDVIKLINGSPROCES Møde for Fællesadministrationens medarbejdere den 31. august 2010 Ved universitetsdirektør Jørgen Jørgensen Formålet med AU s faglige udviklingsproces Fagligt mål: Udvikle

Læs mere

LEDERSKAB MEDEJERSKAB - MEDARBEJDERSKAB

LEDERSKAB MEDEJERSKAB - MEDARBEJDERSKAB LEDERSKAB MEDEJERSKAB - MEDARBEJDERSKAB FSU-MØDE PROCES Korte oplæg Drøftelse i trioer Plenumdrøftelse Afrunding ved dekanen FSU-MØDE KORTE OPLÆG Steen Harrit Jakobsen: De tre vigtigste pointer i ekspertgruppens

Læs mere

Henrik Friis Bach Dekan BSS Thomas Pallesen; Anja Zimmerdahl Høringssvar fra Statskundskab Date: 11. september :18:34

Henrik Friis Bach Dekan BSS Thomas Pallesen; Anja Zimmerdahl Høringssvar fra Statskundskab Date: 11. september :18:34 From: Henrik Friis Bach To: Dekan BSS Cc: Thomas Pallesen; Anja Zimmerdahl Subject: Høringssvar fra Statskundskab Date: 11. september 2014 16:18:34 Universitetsledelsens udspil har været drøftet i Institut

Læs mere

Møde den: 27. januar 2015, Aarhus, PHYS Akademisk Råd REFERAT

Møde den: 27. januar 2015, Aarhus, PHYS Akademisk Råd REFERAT Møde den: 27. januar 2015, 16.15 18.20 Aarhus, PHYS 1525-626 Akademisk Råd REFERAT Deltagere: Medlemmerne af ST s Akademisk Råd samt kommende studentermedlemmer Referent: Jette Laursen Dagsorden: Dato:

Læs mere

HR AU NY SAMAR- BEJDSSTRUKTUR PÅ AU AARHUS UNIVERSITET

HR AU NY SAMAR- BEJDSSTRUKTUR PÅ AU AARHUS UNIVERSITET HR NY SAMAR- BEJDSSTRUKTUR PÅ AARHUS UNIVERSITET 2 Hvordan er den nye struktur blevet til?... 3 Hvordan ser den nye struktur ud?... 3 Skal min organisatoriske enhed have eget samarbejdsudvalg?... 3 Hvornår

Læs mere

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 17. JUNI 2010 REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 Bestyrelsens beslutning Fire hovedområder: Aarhus Faculty of Arts, Kulturvidenskab Aarhus Faculty of Science and Technology, Naturvidenskab og Teknologi

Læs mere

Projektinitieringsdokument Organisering af HR på Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument Organisering af HR på Aarhus Universitet Projektinitieringsdokument Organisering af HR på Aarhus Universitet 1. Formål og baggrund for projektet Baggrund: Baggrunden for nedsættelse af arbejdsgruppen vedr. Organisering af HR på Aarhus Universitet

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

NYE FUNKTIONSMAILADRESSER

NYE FUNKTIONSMAILADRESSER NYE FUNKTIONSMAILADRESSER FEBRUAR 2012 Listen opdateres løbende i takt med at flere adresser oprettes. Funktion Hovedområde Funktionsmailadresse arts@au.dk scitech@au.dk health@au.dk bss@au.dk Uniled Rektor

Læs mere

PROBLEMANALYSEN OPFØLGNING PÅ ST

PROBLEMANALYSEN OPFØLGNING PÅ ST PROBLEMANALYSEN OPFØLGNING PÅ ST VORES ST ET VÆKSTHUS ET STED HVOR TING TRIVES OG GROR! VORES ST MÅLET ER TILFREDSE OG STOLTE MEDARBEJDERE DER HAR MEDEJERSKAB FOR ST. TILBAGE TIL RØDDERNE: FORSKNING, UDDANNELSE,

Læs mere

Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi

Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi Arbejdsmiljøudvalget Institut for Fysik og Astronomi August 2016 Psykisk APV 2016 Institut for Fysik og Astronomi Handleplan udarbejdet af: Lars

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: Videolink AGRO institutledelsesmøde

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: Videolink AGRO institutledelsesmøde Møde den: 19-01-2015 Videolink AGRO institutledelsesmøde Referat Til stede: Karen E. Henriksen; Mogens H. Greve; Jørgen Eriksen; Steen Lykke Nielsen; Jørgen E. Olesen; John Hermansen; Per Kudsk; Erik Steen

Læs mere

Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30

Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 10. NOVEMBER 2010 Forum: FSU FAKULTETSSEKRETARIATET LEDELSESSEKRETARIAT Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30 Sted: Referent:

Læs mere

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen.

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen. SAMARBEJDSAFTALE FOR AARHUS UNIVERSITET 1. Etablering af et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) 1: Der etableres et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) på Aarhus Universitet til løsning af de opgaver, der er omtalt i

Læs mere

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 87 d. 31 januar 2017 Punkt 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 23. JANUAR 2017 Vedr. Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Læs mere

Administration på AU og Arts

Administration på AU og Arts 7. Administration på AU og Arts Store forandringer mange spørgsmål AARHUS UNIVERSITET Hvorfor? Fagligt: For at sikre universitetets konkurrencedygtighed i fremtiden Kunne skaffe bevillinger, forskere og

Læs mere

BESLUTNINGER OG PROCES SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN

BESLUTNINGER OG PROCES SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN BESLUTNINGER OG PROCES SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN PRÆSENTATION FOR HEALTH S ANSATTE PROCESSEN INDTIL HØRINGEN 13. nov. 2013: Bestyrelsen tiltrådte den interne problemanalyse Dec. 2013 jan. 2014:

Læs mere

DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra il-møde 20. november

DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra il-møde 20. november Referat Fakultetsledelsesmøde tirsdag den 9. december kl. 13.00 17.00 AgroTech, Agro Food Park 13, Skejby mødelokale Foodturelab Fakultetsledelsesmøde nr. 15 Deltagere: Niels Chr. Nielsen NCN), Hans Brix

Læs mere

Proces for de interdisciplinære centre. Processen for oprettelse af et interdisciplinært center:

Proces for de interdisciplinære centre. Processen for oprettelse af et interdisciplinært center: Modtager(e): Universitetsledelsen NOTAT Proces for de interdisciplinære centre Interdisciplinære centre Søren Klit Lindegaard Fuldmægtig Dato: 01. juni 2011 Ref: SKL Side 1/5 I forbindelse med rapporten

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

Bilag: handleplan og rektors oversigt

Bilag: handleplan og rektors oversigt Møde den: 8. februar 2018 kl. 14.00-16.00, Bygning 1261, lokale 118 Deltagere: Niels Trolle Andersen, Annette Bachmann, Ole Bækgaard, Ask Vest Christiansen, Charlotte Delmar, Loni Ledderer, Claus Vinther

Læs mere

BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN

BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN PROCESSEN INDTIL HØRINGEN 13. november 2013: Bestyrelsen tiltrådte den interne problemanalyse December 2013 januar 2014: Analysepanelet og ekspertgruppen

Læs mere

Naturvidenskab ved AU

Naturvidenskab ved AU Naturvidenskab ved AU Erik Meineche Schmidt Årsfest den 3. juni 2005 NF s bidrag til AU s udviklingskontrakt Det naturvidenskabelige Fakultet stræber efter at være blandt de bedste Science-fakulteter på

Læs mere

Informationsmøde 3. November. - Set fra en institutleders perspektiv

Informationsmøde 3. November. - Set fra en institutleders perspektiv Informationsmøde 3. November Den faglige udviklingsproces - Set fra en institutleders perspektiv Dias 2 Dagsorden Hvor er vi? Analysearbejdet Institutstruktur, overordnet struktur Det nye institut Nye

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

Læs mere

QUICK GUIDE TIL HIGH LEVEL DELEGATIONSBESØG OG INDGÅELSE AF SAMARBEJDSAFTALER PÅ AU ST

QUICK GUIDE TIL HIGH LEVEL DELEGATIONSBESØG OG INDGÅELSE AF SAMARBEJDSAFTALER PÅ AU ST 1 Quick Guide Delegationsbesøg & Samarbejdsaftaler Sci Tech QUICK GUIDE TIL HIGH LEVEL DELEGATIONSBESØG OG INDGÅELSE AF SAMARBEJDSAFTALER PÅ AU ST Introduktion I takt med at Aarhus Universitets placering

Læs mere

Administration på AU og Arts

Administration på AU og Arts 7. Administration på AU og Arts AARHUS UNIVERSITET Fremtidens administration på fremtidens AU Forbedrede vilkår for den faglige udvikling af AU gennem: Ensartet og effektiv administration (90% - 10%) Professionalisering

Læs mere

BSS høringssvar vedr. universitetsledelsens beslutningsforslag

BSS høringssvar vedr. universitetsledelsens beslutningsforslag Til rektor BSS høringssvar vedr. universitetsledelsens beslutningsforslag Hermed fremsendes på fakultetsledelsens vegne høringssvar fra BSS. Universitetsledelsens beslutningsforslag har været sendt i bred

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET SCIENCE AND TECHNOLOGY

AARHUS UNIVERSITET SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET SCIENCE AND TECHNOLOGY AGRO Institutforum, LSU og Institutledelsen - møde Tirsdag den 11. august 2015 kl. 8.30-11.00 Mødelokale: Haraldskær, Vejle REFERAT Mødedeltagere: Erik Steen Kristensen,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Institutledermøde nr. 12 Møde den 19. september 2012, kl Sted: FOOD, Årslev, mødelokale Rosen

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Institutledermøde nr. 12 Møde den 19. september 2012, kl Sted: FOOD, Årslev, mødelokale Rosen Institutledermøde nr. 12 Møde den 19. september 2012, kl. 10.00 12.00 Sted: FOOD, Årslev, mødelokale Rosen REFERAT Deltagere: Dekan Brian Bech Nielsen (BBN), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Niels Kroer (NKR),

Læs mere

CAMPUS HERNING FORUM AARHUS UNIVERSITET AU HERNING JACOB KJÆR ESKILDSEN

CAMPUS HERNING FORUM AARHUS UNIVERSITET AU HERNING JACOB KJÆR ESKILDSEN CAMPUS HERNING FORUM AGENDA Regnskab 2014 (forventning) Nyansættelser Fokus 2015 Lokalerokade Lektoratopslag (Business-)ingeniørstudienævn på BSS/ Herning Ph.d.-studerende Status på nye uddannelser Kommunikation

Læs mere

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET Møde den: 19. juni 2013, kl. 13.00 15.00 Bygning 1431 013/015. Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Ordinært FSU-møde Deltagere: Brian Bech Nielsen, Olav W. Bertelsen, Erik Østergaard Jensen, Søren Bom Nielsen,

Læs mere

Bygning. Trafik. Stiger og trapper. Fald. Arbejdsstillinger, løft og flytning. Husdyr/forsøgsdyr. Laboratorie. Maskiner og værktøj. Psykisk påvirkning

Bygning. Trafik. Stiger og trapper. Fald. Arbejdsstillinger, løft og flytning. Husdyr/forsøgsdyr. Laboratorie. Maskiner og værktøj. Psykisk påvirkning Bilag 3.2c Grupperede registreringer over nærved ulykker og anmeldte arbejdsskader i ST opgjort fra d. 01/01 2013 til d. 27/11 2014 Gruppering: Antal ulykker i alt: 2013 2014 Bygning 4 3 1 Trafik 5 3 2

Læs mere

Fakultetsledelsesmøde d. 29. oktober 2015 kl: AU, bygning 1525, mødelokale 626 Fakultetsledelsesmøde nr. 14

Fakultetsledelsesmøde d. 29. oktober 2015 kl: AU, bygning 1525, mødelokale 626 Fakultetsledelsesmøde nr. 14 Fakultetsledelsesmøde d. 29. oktober 2015 kl: 13.00 17.00 AU, bygning 1525, mødelokale 626 Fakultetsledelsesmøde nr. 14 Referat Deltagere: Niels Chr. Nielsen NCN), Erik Steen Kristensen (ESK), Erik Østergaard

Læs mere

Akademisk Råd på Det Naturvidenskabelige Fakultet FAKULTETSSEKRETARIATET

Akademisk Råd på Det Naturvidenskabelige Fakultet FAKULTETSSEKRETARIATET D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T REFERAT 26. OKTOBER 2011 Forum Akademisk Råd på Det Naturvidenskabelige Fakultet FAKULTETSSEKRETARIATET

Læs mere

Handlingsplaner for opfølgning af den psykiske APV 2013 i Institut for Bioscience

Handlingsplaner for opfølgning af den psykiske APV 2013 i Institut for Bioscience 1 Handlingsplaner for opfølgning af den psykiske APV 2013 i Institut for Bioscience Nærværende oversigt er alene påført ændring i pkt. 4 på side 2 og status på oversigten startende fra side 4. 1. Introduktion

Læs mere

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET Møde den: 8. februar 2013, kl. 09.00 11.00 Bygning 1421 013/015. Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Ordinært FSU-møde Deltager: Dekan Brian Bech Nielsen, Erik Østergaard Jensen, Klaus Lønne Ingvartsen, Olav

Læs mere

Projektinitieringsdokument. Organisering af tværgående funktioner for forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument. Organisering af tværgående funktioner for forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 Punkt 1, bilag 1b: DFU PiD vedrørende de tværgående funktioner Projektinitieringsdokument Organisering af tværgående funktioner for forskning, talentudvikling,

Læs mere

Møde den: 12. november 2014, Aarhus, PHYS Akademisk Råd REFERAT

Møde den: 12. november 2014, Aarhus, PHYS Akademisk Råd REFERAT Møde den: 12. november 2014, 16.15 18.50 Aarhus, PHYS 1525-626 Akademisk Råd REFERAT Deltagere: Medlemmerne af ST s Akademisk Råd Referent: Jette Laursen Dagsorden: Dato: 17. novmber 2014 Side 1/9 1. Godkendelse

Læs mere

Forventningsafstemninger ift. opgaver. opgave-beskrivelser (kunne evt. ske ved MUS-samtaler) O: August 2014 Påbegyndt.

Forventningsafstemninger ift. opgaver. opgave-beskrivelser (kunne evt. ske ved MUS-samtaler) O: August 2014 Påbegyndt. Psykisk APV Handlingsplan for CUDiM Udarbejdet 04.07.2013 Koder: Grøn = igangsat Blå = afsluttet Ajourført: den 18.11.2013 - den 28.05.2015 - den 30.06. Indsatsområder Behov Tiltag Ansvar (og evt hjælper)

Læs mere

Kommentarer til dagsorden 1. Til drøftelse: Dele- og deltidsstillinger 2. Til drøftelse: Instituttets historie 3. Til orientering: Diverse punkter

Kommentarer til dagsorden 1. Til drøftelse: Dele- og deltidsstillinger 2. Til drøftelse: Instituttets historie 3. Til orientering: Diverse punkter Møde den: 21. maj 20 15 kl. 13.00-16.00 Bygning 1261-118. Deltagere: Niels Trolle Andersen, Annette Bachmann, Ask Vest Christiansen, Søren Kjærgaard, Klavs Madsen, Helle Terkildsen Maindal, Kim Overvad,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ARTS 10. november 2016 Udarbejdet af APV FØLGEGRUPPEN og FORMANDSSKABET I FAMU og FSU

AARHUS UNIVERSITET. HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ARTS 10. november 2016 Udarbejdet af APV FØLGEGRUPPEN og FORMANDSSKABET I FAMU og FSU HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ARTS 10. november 2016 Udarbejdet af APV FØLGEGRUPPEN og FORMANDSSKABET I FAMU og FSU Forebyggelse af stress Nedsætte risikoen for stress i hverdagen. PRIORITERING 2 Karrierevejledning

Læs mere

REFERAT ASE LSU - møde 11 mandag den 16. februar 2015 kl. 09.15, mødelokale Edison 110. Deltagere: Conni Simonsen. Erland U. Jessen Jesper Jensen

REFERAT ASE LSU - møde 11 mandag den 16. februar 2015 kl. 09.15, mødelokale Edison 110. Deltagere: Conni Simonsen. Erland U. Jessen Jesper Jensen REFERAT ASE LSU - møde 11 mandag den 16. februar 2015 kl. 09.15, mødelokale Edison 110 Deltagere: Conni Simonsen Asger Schou Erland U. Jessen Jesper Jensen Stig Ravn Klaus Kolle Peder Maribo Christina

Læs mere

6. Erfaringsudveksling omkring pressehåndtering i relation til rådgivning

6. Erfaringsudveksling omkring pressehåndtering i relation til rådgivning Fakultetsledelsesmøde d. 15. marts 2016 kl: 12.30 17.00 Mødet afholdes på AU, bygning 1525, mødelokale 626 Fakultetsledelsesmøde nr. 4 Deltagere: Niels Chr. Nielsen NCN), Hans Brix (HX), Peter Henriksen

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Indstilling til universitetsledelsen Studienævnsstrukturen i den kommende organisation

HØRINGSUDKAST. Indstilling til universitetsledelsen Studienævnsstrukturen i den kommende organisation HØRINGSUDKAST Indstilling til universitetsledelsen sstrukturen i den kommende organisation Indledning Aarhus Universitets bestyrelse har besluttet, at der i forbindelse med den faglige udviklingsproces

Læs mere

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET Møde den: 14. maj 2013, kl. 10.30 12.00 Bygning 1431 021. Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Ekstraordinært FSU-møde Deltager: Brian Bech Nielsen, Stig Ravn, Olav W. Bertelsen, Leif Flensborg, Jens Barfod,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET SCIENCE AND TECHNOLOGY

AARHUS UNIVERSITET SCIENCE AND TECHNOLOGY Institutledermøde nr. 4 Møde den: 21. marts 2012, kl. 10.00 12.00 Mødelokale: Konferencelokale, bygning 2, 3. sal Referat Deltagere: Dekan Brian Bech Nielsen (BBN), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Bo Riemann

Læs mere

Tale ved stormøde på Arts om opfølgning på problemanalysen, 18. august 2014 Kst. dekan Johnny Laursen

Tale ved stormøde på Arts om opfølgning på problemanalysen, 18. august 2014 Kst. dekan Johnny Laursen Tale ved stormøde på Arts om opfølgning på problemanalysen, 18. august 2014 Kst. dekan Johnny Laursen Tak fordi I alle så resolut har meldt jer til mødet i dag. Det varsler godt. Vi ved alle, hvorfor vi

Læs mere

2. Meddelelser a) LSU s sammensætning for perioden til (bilag) b) Institutionsakkreditering

2. Meddelelser a) LSU s sammensætning for perioden til (bilag) b) Institutionsakkreditering INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK Møde den 5. april 2016 kl. 12.00-14.00 Instituttets Samarbejdsudvalg (LSU) Mødelokale 5, Bygning 3140 (Pv 1) Gustav Wieds Vej 10, Århus Referat Deltagere: Erik

Læs mere

PAUSE med oplæg fra pressechef på AU Anders Correll og Kommunikationschef på ST Elin Møller

PAUSE med oplæg fra pressechef på AU Anders Correll og Kommunikationschef på ST Elin Møller Møde den: 4. februar 2014 kl. 10.00 13.30 Aarhus Universitet, Ndr. Ringgade 1, 8000 Århus C, Frandsen salen Institutledermøde nr. 2 Referat Deltagere: Niels Chr. Nielsen NCN), Niels Kroer (NKR), Hans Brix

Læs mere

1. Kl : Godkendelse af dagsorden. 2. Kl : Økonomi og besparelsesproces a. Drøftelse af udvælgelseskriterier

1. Kl : Godkendelse af dagsorden. 2. Kl : Økonomi og besparelsesproces a. Drøftelse af udvælgelseskriterier Møde den: 15. januar 2014, kl. 13.00 15.15 Bygning 1520 732. Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C Ordinært FSU-møde Deltagere: Dekan Niels Christian Nielsen, Erik Østergaard Jensen, Stig Ravn, Uffe Pilegaard

Læs mere

Referat af LSU - møde 12 Tirsdag den 26. maj 2015 kl , mødelokale NAVITAS Deltagere: Conni Simonsen Jens B.

Referat af LSU - møde 12 Tirsdag den 26. maj 2015 kl , mødelokale NAVITAS Deltagere: Conni Simonsen Jens B. Referat af LSU - møde 12 Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 12.00, mødelokale NAVITAS 03.070 Deltagere: Conni Simonsen Jens B. Bennedsen Asger Schou Jesper Jensen Stig Ravn Klaus Kolle Peder Maribo Christina

Læs mere

ARTS INTERNE ORGANISERING PBA. PROBLEMANALYSEN

ARTS INTERNE ORGANISERING PBA. PROBLEMANALYSEN ARTS INTERNE ORGANISERING PBA. PROBLEMANALYSEN OVERSIGT 1. Diagnosen ekspertgruppens og analysepanelets 2. Uni- og fakultetsledelsens forslag 3. ARTS-strukturens historik 4. Hvilke principper og målsætninger

Læs mere

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Fakultetssekretariatet, Tagensvej 16, 2200 København N Frokoststuen på 2. sal

Fakultetssekretariatet, Tagensvej 16, 2200 København N Frokoststuen på 2. sal D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til MØDEINDKALDELSE 22. OKTOBER 2008 Forum Mødedato: Tirsdag d. 28. oktober 2008, kl. 13.00-16.00 Sted:

Læs mere

DAGSORDEN. Møde den: 12. december 2014, kl Sted: Bygn 1260, lok 312 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer:

DAGSORDEN. Møde den: 12. december 2014, kl Sted: Bygn 1260, lok 312 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer: Møde den: 12. december 2014, kl. 11.30-13.30 Sted: Bygn 1260, lok 312 Møde i samarbejdsudvalget DAGSORDEN Medlemmer: Søren K Kjærgaard Annette Bachmann Bo Martin Bibbi Kim Iburg Janni Mosgaard Jensen Eva

Læs mere

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET Møde den: 18. august 2014, kl. 13.00 15.30 Bygning 1431 013/015. Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Ekstraordinært FSU-møde Deltagere: Dekan Niels Christian Nielsen, Søren Bom Nielsen, Thomas Skjødeberg

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Meddelelser. 3. Økonomi

AARHUS UNIVERSITET. Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Meddelelser. 3. Økonomi INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK Møde den 13. oktober 2016 kl. 10.00-12.00 Instituttets Samarbejdsudvalg (LSU) Mødelokale 5, Bygning 3140 (Pv 1) Gustav Wieds Vej 10, Århus Referat Deltagere: Erik

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Mødedato: Mødested: Videolink Foulum Flakkebjerg Mødeemne: AGRO Institutledelsesmøde

Referat AARHUS UNIVERSITET. Mødedato: Mødested: Videolink Foulum Flakkebjerg Mødeemne: AGRO Institutledelsesmøde Side 1/6 Mødedato: 09-05-2018 Mødested: Videolink Foulum Flakkebjerg Mødeemne: AGRO Institutledelsesmøde Deltagere: Mogens Nicolaisen; Erik Steen Kristensen; Per Kudsk; Mogens H. Greve; Tommy Dalgaard;

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q2 2017 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR HR GUST 2017 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb Arts Aarhus BSS HE ST 1 Øvrige: Omfatter pt. Aarhus Institute

Læs mere

IKS Institutforum 24. februar 2016 Referat

IKS Institutforum 24. februar 2016 Referat IKS Institutforum 24. februar 2016 Referat Mødeleder: Bjarke Paarup/ Annette Skovsted Hansen Referent: Camilla Dimke Dato: 24. februar 2016 Varighed: 12.00-13.45 Tilstedeværende: Annette Skovsted Hansen

Læs mere

DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra Fakultetsledelsesmøde

DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra Fakultetsledelsesmøde Møde: Torsdag den 20. november kl. 10.00 13.30 Århus, Bygn. 1525, mødelokale 626 Fakultetsledelsesmøde nr. 14 Deltagere: Niels Chr. Nielsen NCN), Niels Kroer (NKR), Hans Brix (HX), Peter Henriksen (PH),

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET Akademisk Råd, Arts Notat Aftagerpaneler Arts Der skal nedsættes nye aftagerpaneler ved Arts sommeren 2012. Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts enkelte studienævn, og der skal således nedsættes fire

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00 Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00 Referat Ny Munkegade 120 Lokale 1525-626 (mulighed for videolink) ST FAMU møde Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen B. Jespersen (daglig

Læs mere

FSU-MØDE - STRATEGI OG STRATEGIOPFØLGNING PÅ HEALTH

FSU-MØDE - STRATEGI OG STRATEGIOPFØLGNING PÅ HEALTH FSU-MØDE - STRATEGI OG STRATEGIOPFØLGNING PÅ HEALTH OPLÆG AF DEKAN ALLAN FLYVBJERG OPLÆG AF INSTITUTLEDER THOMAS G. JENSEN AU AARHUS HEALTH HVORDAN ER STRATEGI 2013-2017 BLEVET TIL? Involverende bottom-up-proces

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af eksterne eksperter finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets fælles principper

Læs mere

Handlingsplan for opfølgning på Psykisk APV 2012 ved. Science and Technology, Aarhus Universitet

Handlingsplan for opfølgning på Psykisk APV 2012 ved. Science and Technology, Aarhus Universitet Handlingsplan for opfølgning på Psykisk APV 2012 ved Science and Technology, Aarhus Universitet Baggrund: Aarhus Universitet gennemførte i 2012 en samlet analyse af det psykiske arbejdsmiljø for alle universitetets

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET Institutforum den 16. april 2013 kl. 10.00-12.00 D219 GODKENDT REFERAT Deltagere: Hanne Løngreen, Eva Viala, Ane Qvortrup (afbud), Hanne Knudsen,

Læs mere

IKS INSTITUTFORUM Ordinært møde d. 14. december 2017

IKS INSTITUTFORUM Ordinært møde d. 14. december 2017 IKS INSTITUTFORUM Ordinært møde d. 14. december 2017 Mødeleder: Annette Skovsted Hansen Referent: Camilla Dimke Dato: 14. december 2017 Varighed: 13.00-15.30 Tilstedeværende: Annette Skovsted Hansen Bjarke

Læs mere

AU Økonomi, ST. http://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/oekonomi for hovedomraaderne/oekonomi paa st/ AU Økonomi, ST AU Økonomi, ST FÅF

AU Økonomi, ST. http://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/oekonomi for hovedomraaderne/oekonomi paa st/ AU Økonomi, ST AU Økonomi, ST FÅF Økonomichef AU Økonomi, ST Aarhus AU Økonomi, ST http://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/oekonomi for hovedomraaderne/oekonomi paa st/ AU Økonomi, ST AU Økonomi, ST RKS FÅF Tværgående Økonomistyring

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Referat af mødet den 10. marts 2009 i Forskningsudvalget. Aarhus Universitet

AARHUS UNIVERSITET. Referat af mødet den 10. marts 2009 i Forskningsudvalget. Aarhus Universitet Referat af mødet den 10. marts 2009 i Forskningsudvalget Aarhus Universitet Deltagere: Prorektor Nina Smith (formand) Prodekan Johnny Laursen (HUM) Prodekan Troels Nørager Prodekan Else Tønnesen (SUN)

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU AMKU S A G S N O T A T 16. NOVEMBER 2011 Vedr.: Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Health Aarhus Universitet Nordre Ringgade Aarhus C. Tlf.:

AARHUS UNIVERSITET. Health Aarhus Universitet Nordre Ringgade Aarhus C. Tlf.: Prioritering af strategimidler 2013 pr. 20. december 2012 På baggrund af institutternes og SKT s ønsker om tildeling af strategimidler 2013 og hovedområdets tiltag, der kræver finansiering, har dekanatet

Læs mere

Høringssvar ifm. rådgivende fora på universitetsniveau

Høringssvar ifm. rådgivende fora på universitetsniveau Høringssvar ifm. rådgivende fora på universitetsniveau 1/39 2/39 3/39 From: Rebekka Sylvest To: Mathias Kruse Subject: VS: Vedr. høring om medinddragelse Date: 17. november 2015 07:13:54 Kære Mathias Hermed

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Meddelelser. 3. Økonomi

AARHUS UNIVERSITET. Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Meddelelser. 3. Økonomi INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK Møde den 8. juni 2016 kl. 12.00-14.00 Instituttets Samarbejdsudvalg (LSU) Mødelokale 5, Bygning 3140 (Pv 1) Gustav Wieds Vej 10, Århus Referat Deltagere: Erik Østergaard

Læs mere

Tværgående Strategi projekter - overblik

Tværgående Strategi projekter - overblik Bestyrelsesmøde nr. 100, d. 17. juni 2019 Pkt. 7. Bilag 1 Tværgående Strategi 2023- projekter - overblik Rektorsekretariatet Maj 2019 Projekterne og strategiens temaer Over linjen: Er igangsat Under linjen:

Læs mere

Kommentarer til Organisering af administrationen på Aarhus Universitet. Peder Andersen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet

Kommentarer til Organisering af administrationen på Aarhus Universitet. Peder Andersen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Kommentarer til Organisering af administrationen på Aarhus Universitet Peder Andersen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Kort CV Cand oecon, lic. oecon, lektor, institutbestyrer, Aarhus

Læs mere

BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN - ADMINISTRATIVT MØDE

BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN - ADMINISTRATIVT MØDE BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN - ADMINISTRATIVT MØDE MØDET I DAG Har præsenteret de endelige beslutninger Vil fokusere på: de administrative beslutninger betydning og bagvedliggende overvejelser

Læs mere

FREMTIDENS UNIVERSITET

FREMTIDENS UNIVERSITET FREMTIDENS Program: 14.30 14.55 De administrative forandringer v. Jørgen Jørgensen 14.55 15.20 Økonomiadministrationen v. Søren Trangbæk 15.20 15.35 Den videre proces v. Louise Gade 15.35 16.00 Diskussion

Læs mere

Der indkaldes til møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljøudvalget tirsdag den 20. juni 2017 kl i mødelokale 077

Der indkaldes til møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljøudvalget tirsdag den 20. juni 2017 kl i mødelokale 077 Dato: 13. juni 2017 Ref: MZ/tam j.nr. 043/300-5 Der indkaldes til møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljøudvalget tirsdag den 20. juni 2017 kl. 13.00-15.15 i mødelokale 077 Dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET Møde i lønudvalget nedsat af FSU Fredag den 25. oktober 2013 kl. 8.00 9.30 Ndr. Ringgade 1, 8000 Aarhus C, Bygn. 1431-015 Deltagere: Dekan Niels Christian Nielsen, Olav W. Bertelsen, Uffe Pilegård Larsen,

Læs mere

DAGSORDEN AARHUS UNIVERSITET. Referat

DAGSORDEN AARHUS UNIVERSITET. Referat Referat Fakultetsledelsesmøde torsdag d. 22. februar 2017 kl.: 12.30 17.00 Mødet afholdes på AU, bygning 1525, mødelokale 626 Fakultetsledelsesmøde nr. 3 Deltagere: Niels Chr. Nielsen (NCN), Hans Brix

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET MAJ 2010 SANDBJERGSEMINAR DEN FAGLIGE UDVIKLINGSPROCES. Rektoratets oplæg - udkast til drøftelse

AARHUS UNIVERSITET MAJ 2010 SANDBJERGSEMINAR DEN FAGLIGE UDVIKLINGSPROCES. Rektoratets oplæg - udkast til drøftelse 25.-26. MAJ 2010 SANDBJERGSEMINAR DEN FAGLIGE UDVIKLINGSPROCES Rektoratets oplæg - udkast til drøftelse Formålet med AU s faglige udviklingsproces Udvikle universitetets stærke forsknings- og uddannelsesmiljøer

Læs mere

Referat. LSU - møde 9 Afholdt mandag den 15. september 2014 kl , mødelokale , Navitas AARHUS UNIVERSITET. Deltagere:

Referat. LSU - møde 9 Afholdt mandag den 15. september 2014 kl , mødelokale , Navitas AARHUS UNIVERSITET. Deltagere: LSU - møde 9 Afholdt mandag den 15. september 2014 kl. 08.00, mødelokale 03.052, Navitas Referat Deltagere: Conni Simonsen Jens B. Bennedsen Asger Schou Erland U. Jessen Stig Ravn Klaus Kolle Peder Maribo

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q1 2017 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR HR 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb Arts Aarhus BSS HE ST 1 Øvrige: Omfatter pt. Aarhus Institute of Advanced

Læs mere