Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Beredskabskommissionen, Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl. 14:00-15:00 Medlemmer: Formand: Jacob Bjerregaard (A) Næstformand: Kenny Bruun Olsen (V) Helle Kyndesen (Politidirektør) Jan Schrøder (O) Lars Ejby Pedersen (A) Side 1

2 Beredskabskommissionen, Indholdsfortegnelse 17 Godkendelse af dagsorden Udrykningsstatistik Januar - oktober Mødeplan for Etablering af fælles beredskab i Trekantområdet...6 Side 2

3 Beredskabskommissionen, Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Beredskabskommissionen Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Beredskabskommissionen den : Godkendt. Side 3

4 Beredskabskommissionen, Udrykningsstatistik Januar - oktober Sagsnr.:14/1045 Sagen afgøres i: Beredskabskommissionen Sagsbeskrivelse: Beredskabschefen orienterer om udrykningsstatistikken for perioden januar oktober 2014 Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Beredskabschefen indstiller at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Månedsberetning januar - oktober Beslutning i Beredskabskommissionen den : Taget til efterretning. Side 4

5 Beredskabskommissionen, Mødeplan for 2015 Sagsnr.:14/743 Sagen afgøres i: Beredskabskommissionen Sagsbeskrivelse: Byråds- og ledelsessekretariatet har udarbejdet et forslag til mødedatoer for Mødetidspunktet foreslås at være følgende datoer: 3. februar kl. 12:30 14: marts kl. 12:00 14: april kl. 12:00 14: maj kl. 12:00 14: juni kl. 12:00 14:00 2. september kl. 12:00 14:00 7. oktober kl. 12:30 14:30 4. november kl. 12:00 14:00 2. december kl. 12:00 14:00 Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Brand & Redning indstiller, at mødeplanen godkendes. Bilag: Beslutning i Beredskabskommissionen den : Godkendt. Side 5

6 Beredskabskommissionen, Etablering af fælles beredskab i Trekantområdet Sagsnr.:14/8985 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne senest den 1. januar 2016 skal have etableret op mod og maksimalt 20 beredskabsenheder organiseret i tværkommunale samarbejder. Det betyder i praksis, at antallet af beredskaber reduceres fra 86 til maksimalt 20 i Danmark. Dannelsen af de fælles beredskaber skal ske indenfor den nuværende beredskabslovs rammer. Kommunerne skal dermed selv medvirke til, at der indgås de relevante aftaler om etablering af en række fælleskommunale selskaber i henhold til Lov om kommunernes styrelse 60 jf. beredskabslovens 10, stk. 3. Det er en del af aftalen mellem KL og regeringen, at kommunerne under et bliver reduceret med 50 mio. kr. i 2015 og med 75 mio. kr. i 2016, som bliver taget i bloktilskuddet. Derudover er det forudsat i aftalen, at der kan frigøres 100 mio. kr. i kommunerne til omprioriteringer i kommunerne. Begge dele udmøntes af selskabet. Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner har drøftet muligheden for et fælles beredskab. Disse drøftelser har ført til, at der nu er klarhed over, at en forudsætning for etableringen af et sådant kommunalt fællesskab på beredskabsområdet betyder, at der skal være enighed mellem kommunerne om en række spørgsmål, ligesom en række spørgsmål bør overlades til den fremtidige ledelse i selskabet. Af væsentlige spørgsmål, der skal tages stilling til som forudsætning for etablering af et fælles beredskab bestående af Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner er følgende: 0. Der dannes et fælleskommunalt selskab ( 60 Selskab) og selskabet navngives. 1. Ansættelse af beredskabsdirektør for det nye fælles beredskab. 2.a Fysisk placering af den overordnede ledelse og administration 2.b Fysisk placering af vagtcentral med tilhørerende operative funktioner. 3. En administrationsaftale med en af deltagerkommunerne om økonomi, jura, IT, forsikringer, udbud, kommunikation samt løn og personalejuridiske funktioner. 4. Hvorvidt det nye selskab skal have et uddannelsescenter på Beredskabscenter Gudsø. 5. Den fysiske placering af en række understøttende funktioner til det operative beredskab. 6. Hvordan det supplerende frivillige beredskab skal se ud i fremtiden. Side 6

7 Beredskabskommissionen, Hvilke sideaktiviteter, altså opgaver, som ligger ud over den beredskabsmæssige kerneopgave, selskabet skal kunne løse fremover. 8. Fysisk placering af den brandtekniske byggesagsbehandling, brandsyn og beredskabsplanlægning. 9. Beredskabskommissionens sammensætning og eventuel nedsættelse af bestyrelse, samt model for varetagelse af henholdsvis formandspost og næstformandspost i beredskabskommission og bestyrelse. 10. Grundlaget for den fremtidige udgiftsfordeling samt fremtidige økonomiske udviklingspotentialer. 11. Værdiansættelser og apportindskud. 12. Ejendomme, faste installationer og materiel. 13. Vilkår for udtræden. 14. Det beredskabsmæssige serviceniveau på baggrund af en ny fælles risikobaseret dimensionering indenfor rammerne af det nye selskab, hvor redningsberedskabets forebyggende og afhjælpende indsats fastlægges med udgangspunkt i den enkelte kommunes risikoprofil. Bilag 1 Beredskabsbeslutninger: Notat fra konsulentgruppen (Direktionssekretær, Kolding kommune, Chefjurist, Fredericia, Stabschef, Teknik & Miljø, Vejle) Etablering af et fælles beredskab i et fælleskommunalt selskab emner til politisk stillingtagen. Af hensyn til en sikring af, at beredskabet i alle kommuner fungerer under etableringen af et fælles beredskab vil selve etableringen skulle foregå i to faser. De to faser er følgende: I Fase 1 nedsættes en ny beredskabskommission og der ansættes en overordnet ledelse af det nye selskab. I denne fase skal den nye beredskabskommission udarbejde en ny fælles risikobaseret dimensionering, der skal godkendes i deltagerkommunerne. Der sker en samling af nuværende vagtcentraler i en vagtcentral, for de kommuner, der har en sådan. For de kommuner der har ekstern vagtcentral (Falck) kan forhandlinger om hjemtagelse af opgaven påbegyndes umiddelbart efter etablering af nyt selskab, men ellers sker der ingen væsentlig ændring i nuværende forhold. Deltagerkommunerne bevarer således deres nuværende dimensionering og der sker ikke i denne fase ændringer i antal stationer eller deres status. Dette er i stil med situationen ved kommunalreformen i Fase 1 forventes gennemført på ca. 1 år og indfrier ikke det fulde økonomiske potentiale. I Fase 2, der er en udviklings- og stabiliseringsfase, vil den nye fælles risikobaserede dimensionering blive færdiggjort. Det er i denne fase, at der vil ske ændringer af den nuværende fysiske Side 7

8 Beredskabskommissionen, placering af de enkelte kommuners beredskaber og antallet af medarbejdere vil blive tilpasset det nye selskabs behov. I denne fase skal det fulde økonomiske potentiale effektueres og deltagerkommunerne vil blive tilbudt det serviceniveau, der er nødvendigt i.f.t den risikobaserede dimensionering. Det er tillige i denne fase at der vil være mulighed for at indgå aftaler om selskabets løsning af andre opgaver for deltagerkommunerne. Denne fase forventes afsluttet i løbet af 2 3 år. Historik Fredericia Brand & Redning er med sine 125 år et af de ældste brandvæsner i Trekantområdet. Fredericias historie som en industriby og trafikknudepunkt har gennem tiden været dimensionsgivende for brandvæsnet størrelse og driftsform I dag er Brand & Redning en moderne offentlig virksomhed, som er en integreret del af Fredericia kommunes virksomhed. Økonomiske konsekvenser: Den endelig økonomiske betydning som følge af Fredericia Kommune indtræden i det fælles beredskab kendes endnu ikke. De overordnede økonomiske principper er der enighed om jf. indstillingens pkt. 10, 11, 12 og 18. Oversigt over de samlede økonomiske konsekvenser vil blive fremlagt senest samtidig med, at det endelig aftalegrundlag fremlægges for byrådet til godkendelse. Vurdering: Det bemærkes, at den nye beredskabskommission efter beredskabslovens 9, stk. 4 kan træffe beslutning om, at der ydes diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse jf. 16 a i lov om kommunernes styrelse for beredskabskommissionens medlemmer. Modellen med en selskabsbestyrelse bestående af de deltagende kommuners borgmestre og honorar til en sådan bestyrelse har været undersøgt af embedsmandsgruppen og konklusionen er, at modellen med en selvstændig selskabsbestyrelse, under den nye fælles beredskabskommission, kan forventes godkendt af Statsforvaltningen. Tilsvarende gør sig gældende i forhold til de foreslåede honorar for den nye selskabsbestyrelse. For at sikre den nye beredskabsdirektør et klart og tydeligt samspil med såvel Beredskabskommission som bestyrelse, skal formand og næstformand i såvel Beredskabskommission og bestyrelse være identiske. Side 8

9 Beredskabskommissionen, Indstillinger: Kommunaldirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, økonomiudvalget og byrådet at godkende, at Fredericia Kommune er sindet, at deltage i et fælles beredskab mellem kommunerne Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle på følgende nærmere anførte forudsætninger: at: 0. Der dannes et fælleskommunalt selskab ( 60 Selskab) og selskabet navngives: Trekantområdets Brandvæsen 1. Ansættelse af beredskabsdirektør for det nye selskab sker i forlængelse af nærværende principbeslutning. 2.a Den fysiske placering af den overordnede ledelse og administration bliver i Vejle Kommune 2.b Den fysiske placering af vagtcentral med tilhørerende operative funktioner bliver i Fredericia Kommune. 3. Der indgås en administrationsaftale med Vejle Kommune om økonomi, jura, IT, forsikringer, udbud, kommunikation samt løn og personalejuridiske funktioner. 4. Beredskabscenter Gudsø indskydes i det nye selskab. 5. Den fysiske placering af en række understøttende funktioner til det operative beredskab overlades til det nye selskabs ledelse at beslutte, herunder at overveje om opgaven bedst varetages af selskabet eller om opgaven vil kunne være egnet til at blive udbudt. 6. Spørgsmålet vedrørende det supplerende frivillige beredskab afgøres af den fremtidige ledelse, når der foreligger en ny risikobaserede dimensionering og under hensyntagen til de medvirkende kommuners ønsker og traditioner, herunder geografiske traditioner. 7. Selskabet som udgangspunkt udelukkende varetager beredskabsopgaver, dvs. opgaver hjemmehørende under beredskabsloven, dernæst kan selskabet ud fra egen forretningsplan afgøre, hvilke sideaktiviteter der kan tilbydes de deltagende kommuner. De sideaktiviteter, som selskabet tilbyder, tilbydes overfor alle de deltagende kommuner. 8. Den fysiske placering af den brandtekniske byggesagsbehandling, brandsyn og beredskabsplanlægning sker i de enkelte deltagerkommuner og kommunerne stiller efter nærmere aftale med det nye selskab en arbejdsplads til rådighed for denne funktion. 9. Beredskabskommissionens sammensætning med medlemmer fra deltagerkommunerne fordeles på følgende måde: Vejle 3 medlemmer, Kolding 3 medlemmer, Fredericia 2 medlemmer, Middelfart 2 medlemmer, Billund 2 medlemmer og Vejen 2 medlemmer. Borgmestrene er jf. Beredskabsloven selvskrevne medlemmer. Herudover skal de frivillige have en Side 9

10 Beredskabskommissionen, plads i beredskabskommissionen med observatørstatus og politimyndigheden indgår i henhold til lovgivningen. Herudover etableres der en bestyrelse for selskabet bestående af deltagerkommunernes borgmestre. Valg til formandspost og næstformandspost i beredskabskommission og bestyrelse sker hvert fjerde år umiddelbart i forlængelse af et kommunalvalgs afholdelse. 10. Ejerandel fastsættes i forhold til de indskudte aktiver. Udgiftsfordelingen tager udgangspunkt i en model, hvor der er sammenhæng mellem ejerforhold og byrdefordelingen af de årlige driftsbudgetter. I fase 2 fastsættes byrdefordelingen efter indbyggertal, dog efter nærmere forhandling. Den detaljerede fordeling godkendes endeligt af borgmesterkredsen efter indstilling fra kommunernes økonomichefer. 11. Værdiansættelser og apportindskud foretages af revisionen efter gældende regnskabsprincipper. Revisionen udarbejder tillige åbningsbalancen. 12. Ejendomme, faste installationer og materiel apportindskydes som det helt klare udgangspunkt efter en værdiansættelse med en model for afskrivninger og forrentning, der sikre selskabet midler til udskiftning af materiel. 13. Vilkår for udtræden besluttes af beredskabskommissionen i forhold til om det skal ske ved udtagelse af egne indskudt og nedskrevne aktiver eller om det skal ske ved udbetaling/indbetaling af penge. 14. Det beredskabsmæssige serviceniveau på baggrund af en ny fælles risikobaseret dimensionering indenfor rammerne af det nye selskab, hvor redningsberedskabets forebyggende og afhjælpende indsats fastlægges med udgangspunkt i den enkelte kommunes risikoprofil. 15. Sagen forelægges alle høringsberettigede fora. 16. Sagen forelægges deltagerkommunerne igen, når alle dokumenter foreligger i endeligt udkast 17. Sagen i øvrigt godkendes, under forudsætning af, at de af kommunerne aftalte vilkår for selskabets etablering m.v. tiltrædes af de øvrige deltagerkommuner og statsforvaltningen, herunder modellen med en bestyrelse for selskabet. 18. Selskabets stiftelsesomkostninger afholdes af selskabet. Bilag: Notat om beredskabsbeslutninger. Åben - Notat om beredskabsbeslutninger Beslutning i Beredskabskommissionen den : Godkendt. Side 10

11 Beredskabskommissionen, Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales Fraværende: Lars Ejby Pedersen, Henning Due Lorentzen Side 11

12 Beredskabskommissionen, Underskriftsside Jacob Bjerregaard Lars Ejby Pedersen Kenny Bruun Olsen Jan Schrøder Helle Kyndesen

13 Bilag: Månedsberetning januar - oktober Udvalg: Beredskabskommissionen Mødedato: 08. december Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 81672/14

14 FREDERICIA KOMMUNE Brand & Redning Månedsberetning for januar oktober 2014.

15 2 Månedsberetning 2014 Månedsberetning fordelt på alarmtyper 2014 Alarmtype Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec I alt Blind alarm Falsk alarm Reel alarm Alarmer i alt Månedsberetning fordelt på alarmtyper 2013 Alarmtype Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec I alt Blind alarm Falsk alarm Reel alarm Alarmer i alt Månedsberetning for perioden Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

16 3 Månedsberetning 2014 Månedsberetning fordelt på opgavetyper Brandslukning (reel) Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec I alt Slukket før ankomst Overhængende brandfare Småredskaber HT rør HT rør rør >3 rør 2 2 Alarmer i alt Redning (reel) Løst før ankomst Højde/dybte redning Redning ifb. med brand Redning ifb. med trafikuheld Redning i/på vand Tog/fly/skibsulykke 0 Sammenstyrtningsulykke 0 Anden redningsopgave Redning i alt Miljøuheld (reel) Andet Lækage fra køretøj Trafikuheld Uheld sket under transport Under af- eller pålæsning Under industriproduktion 0 Miljøuheld i alt Brandslukning (reel) Redning (reel) Miljøuheld (reel) Blind alarm Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

17 4 Månedsberetning 2014 Brandslukning Redning Miljøuheld Assistance Blind/Falsk alarm Fredericia Brand & Redning kørte i perioden 1. januar 31. oktober 2014 i alt 405 rapporter. Kortet viser udrykningerne i Fredericia kommune og nærmeste opland.

18 Bilag: Notat om beredskabsbeslutninger Udvalg: Beredskabskommissionen Mødedato: 08. december Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 85406/14

19 Bilag 1 Etablering af et fælles beredskab i et fælleskommunalt selskab. - emner til politisk stillingtagen Indledning I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne senest den 1. januar 2016 skal have etableret op mod og maksimalt 20 beredskabsenheder organiseret i tværkommunale samarbejder. Det vil konkret sige en etablering af en række fælleskommunale selskaber i henhold til Lov om kommunernes styrelse 60. Nedsættelsen af de fælles beredskaber skal ske indenfor den nuværende beredskabslovs rammer. Det er en del af aftalen mellem KL og regeringen, at kommunerne under et bliver reduceret med 50 mio. kr. i 2015 og med 75 mio. kr. i 2016, som bliver taget i bloktilskuddet. Derudover er det forudsat i aftalen, at der kan frigøres 100 mio. kr. i kommunerne til omprioriteringer i kommunerne. Kommunerne: Billund, Fredericia, Middelfart, Kolding, Vejen og Vejle etablerer et fælles beredskab med virkning fra 1. januar 2015 (overgangsfase) og fuldt etableret selvstændigt beredskab fra 1. januar Hensigten med dette er at etablere et effektivt og omkostningsbevidst beredskab i forhold til de samlede omkostninger på nuværende tidspunkt. Der foretages risikobaseret dimensionering og udarbejdes forretningsplan i forbindelse med selskabets dannelse, der danner udgangspunkt for fastsættelse af det fælles serviceniveau i alle kommuner. Denne plan skal godkendes af de deltagende kommunalbestyrelser. Der etableres et serviceniveau overfor de deltagende kommuner ud fra en ny fælles risikobaseret dimensionering, der kan sikre et beredskab, der på alle måder er trygt og velfungerende indenfor de i lovgivningens beskrevne krav og intentioner. Dertil kan der skabes mulighed for tilkøb af ekstra serviceydelser fra selskabet efter ønske og nærmere aftale med den enkelte kommune. Disse ydelser vil typisk være funktioner der traditionelt varetages af visse kommuners beredskaber, f.eks. buskørsel. 1

20 De økonomiske principper for selskabets dannelse tager udgangspunkt i BDO s anbefalinger med justeringer af de deltagende kommuners økonomichefer. Principperne er: - Principper for indskud, betaling og udtræden - Principper der tager højde for materiellets tilstand og andre forskelle i indskud Det fælles beredskab organiseres med en ny fælles beredskabskommission som den øverste myndighed. I forlængelse af deltagerkommunernes beslutning om at etablere et selskab, ansættes hurtigst muligt en beredskabsdirektør. Beredskabsdirektøren får, sammen med beredskabskommissionen, ansvaret for udarbejdelsen af den risikobaserede dimensionering. I forlængelse af, at den risikobaserede dimensionering er udarbejdet og godkendt i de enkelte kommunalbestyrelser skal der ligeledes udarbejdes og godkendes en revideret beredskabsplan for de enkelte kommuner i det nye selskab. Beredskabsplanen er et praktisk redskab, hvis indhold skal være handlingsorienteret, overskueligt, ajourført, realistisk, tilgængeligt, læst og forstået samt afprøvet. Beredskabsstyrelsen anbefaler, at en beredskabsplan er opbygget omkring de fem kerneopgaver i krisestyring, som er: 1. Aktivering og drift af krisestaben. 2. Håndtering af informationer om krisen. 3. Koordination af handlinger og ressourcer. 4. Krisekommunikation. 5. Operativ indsats. I forbindelse med overgangsfasen skal de deltagende kommuner forholde sig til hvilket personale, der virksomhedsoverdrages. Fra 1. januar 2016 er organiseringen af beredskabet et selvstændigt ansvar for beredskabsdirektøren efter aftale med beredskabskommissionen. Der skal udarbejdes vedtægter for det fælles beredskab i overensstemmelse med ovenstående principper. Anbefalinger til en række særlige punkter: 0. - Selskabets navn Det anbefales, at selskabets navn bliver Trekantområdets Brandvæsen. 2

21 1 - Ansættelse af beredskabsdirektør for det nye fælles beredskab De endelige beslutninger om lokalisering, økonomi m.v. er ikke til hinder for udvælgelse af den rette person til stillingen som beredskabsdirektør. Endvidere er det vigtigt, at den nye beredskabsdirektør så hurtigt som muligt begynder arbejdet med den risikobaserede dimensionering, beredskabsplan, forretningsplan m.v. Endelig vil der som følge af sammenlægninger være en vis konkurrence om de mest kvalificerede personer, hvorfor en hurtig rekruttering, kunne tænkes at give det bedste ansøgerfelt. Det anbefales, at rekruttering af en ny beredskabsdirektør sker i forlængelse af kommunernes beslutning om etablering af selskabet. Det anbefales at tage kontakt til et rekrutteringsfirma umiddelbart i forlængelse heraf. 2 - Placering af vagtcentral med tilhørerende operative funktioner samt overordnet ledelse og sekretariat. I de seks kommuner er der flere former for vagtcentral. Der er bemandet vagtcentral eller ubemandet vagtcentral blandt de kommuner der har egen vagtcentral. Vagtcentralerne løser vidt forskellige opgaver, men som minimumsopgaver løser alle vagtcentraler opgaver vedrørende modtagelse af alarmer fra 112 samt fra brandalarmeringsanlæg. Vagtcentralen er det logistiske knudepunkt i forbindelse med enhver indsats. Fredericia har, ligesom Kolding, en bemandet vagtcentral. Kolding Kommune har både vagtcentral, overordnet ledelse og sekretariat samlet på en lokalitet, men de nuværende fysiske rammer i Kolding Kommune er ikke velegnede til placering af et større beredskab. Der er ikke taget stilling til hvilke ekstraomkostninger en samlet, hhv. delt placering vil have. En løsning kunne være, at den overordnede ledelse og sekretariat (hovedkontoret) placeres i Vejle Kommune og at vagtcentralen, placeres i Fredericia Kommune. Det anbefales, at vagtcentralen med tilhørerende operative funktioner, placeres i Fredericia Kommune og hovedkontoret (overordnet ledelse og administration) placeres i Vejle Kommune. 3 Administrationsaftale med én kommune om økonomi, jura, it, forsikring, udbud, kommunikation, løn og personalejuridisk funktion. Vil mest hensigtsmæssigt kunne placeres hos den kommune, hvor den overordnede ledelse og sekretariat placeres. Alternativt hvor hovedkontoret placeres i tilfælde af delt placering. Der 3

22 gøres opmærksom på, at i beregningen af den enkelte kommunes bidrag til selskabet skal der indregnes et overhead, der skal dække udgifter til administration. Det anbefales, at der indgås administrationsaftale med Vejle Kommune om økonomi, jura, IT, forsikringer, udbud, kommunikation samt løn og personalejuridiske funktioner. 4 Beredskabscenter Gudsø. Det skal besluttes om det skal indskydes i selskabet eller om det skal nedlægges. Bliver det ikke indskudt i selskabet, skal selskabet ud og leje sig ind andre steder. Umiddelbart vurderet forekommer det derfor mest hensigtsmæssigt, at en fremtidig ledelse i selskabet træffer beslutning om, hvorvidt Beredskabscenter Gudsø skal have en funktion og i givet fald, hvilken funktion, i et fremtidigt fælles beredskabssamarbejde. Det anbefales, at Beredskabscenter Gudsø indskydes i selskabet. 5 Understøttende funktioner for det operative beredskab Det må forventes, at en kommende ledelse vil inddrage de understøttende funktioner i en fremtidig tilpasning af selskabet ud fra en række økonomiske, beredskabsmæssige og organisatoriske hensyn. Disse omfatter bl.a.: - Autoværksted - Røgdykkerværksted - Slangeværksted - Serviceringer af radioer Det anbefales, at spørgsmål vedrørende de understøttende funktioner afgøres af den fremtidige ledelse efter 1. januar 2016 og i overgangsfasen efter aftale med de medvirkende kommuner, udbud kan overvejes. 6 Det frivillige supplerende beredskab. Det bør overlades til en kommende ledelse på baggrund af den nye risikobaserede dimensionering at beslutte, hvorvidt der skal laves et egentligt centralt frivillighedscenter eller i hvilken grad og omfang der fortsat skal opereres med decentrale selvstændige frivillige brandfolk/beredskaber. Især i den sydlige del af det kommende område er der stærke traditioner for selvstændige frivillige beredskaber. I fase 1 vil der ikke ske ændringer i det frivillige supplerende beredskab og tidligst i slutningen af fase 2, når der ligger en ny og af alle 4

23 kommuner godkendt risikobaseret dimensionering, vil det være relevant at overveje strukturen for det fremtidige frivillige supplerende beredskab. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der i dag findes selvstændige juridiske enheder i form af frivillige brandværn, der har aftaler med det lokale beredskab og at der findes lokale beredskaber med deltidsbrandmænd samt tilknyttede frivillige brandmænd. Det anbefales, at spørgsmål vedrørende det frivillige, supplerende beredskab afgøres af den fremtidige ledelse, når der foreligger en ny risikobaserede dimensionering og under hensyntagen til de medvirkende kommuners ønsker og traditioner. 7 Sideaktiviteter. Udgangspunktet herfor bør være, at det bliver den kommende ledelse i selskabet, der beslutter, hvilke sideaktiviteter, der vil være hensigtsmæssige for selskabet at tilbyde. I samarbejdskommunerne løses der eksempelvis følgende andre opgaver ud over minimumsopgaverne: Overvågning af kommunens ejendomme. Kørselskontor. Ældres nødkaldeanlæg. Modtagelse af sygemeldinger Det nye selskab kan uden særskilt aftale løse de opgaver, både myndighedsopgaver og faktisk forvaltningsvirksomhed, der følger af loven, og kan efter aftale med de enkelte kommuner løse alle opgaver, for deltagerkommunerne, der har karakter af faktisk forvaltningsvirksomhed, uden at nogle af disse opgaver skal i udbud. De sideaktiviteter, som i dag varetages af beredskaberne, vil i overgangsåret kunne være udgangspunkt for en afklaring med de enkelte kommuner, om hvilke opgaver det placeres i det nye selskab. Det anbefales, at selskabet som udgangspunkt udelukkende varetager beredskabsopgaver, dvs. opgaver hjemmehørende under beredskabsloven, dernæst kan selskabet ud fra egen forretningsplan afgøre, hvilke sideaktiviteter der kan tilbydes de deltagende kommuner. De sideaktiviteter, som selskabet tilbyder, tilbydes overfor alle de deltagende kommuner. 8 Brandteknisk byggesagsbehandling, brandsyn og beredskabsplanlægning. Kan placeres samlet i forbindelse med den overordnede ledelse og sekretariatet. Det vurderes som hensigtsmæssigt, at den brandtekniske byggesagsbehandling bedst fungerer med lokal 5

24 forankring grundet synergi mellem den lokale indsatsleder og øvrige funktioner som byggesager og ejendomshåndtering. Herudover understøtter denne funktion den erhvervsrettede service. Dette indebærer, at alle kommuner skal stille en arbejdsplads til rådighed til det nye selskabs Indsatslederfunktion, der således imellem udkald kan foretage almindelig brandteknisk sagsbehandling. Det anbefales, at Brandteknisk byggesagsbehandling, brandsyn og beredskabsplanlægning placeres lokalt (I den enkelte kommune) og at kommunerne efter nærmere aftale stiller en arbejdsplads til rådighed for denne funktion. 9 Beredskabskommission og bestyrelse Beredskabskommissionen varetager den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Det følger af beredskabslovens 10, at to eller flere kommuners samordning af deres beredskaber til varetagelse af de opgaver vedrørende redningsberedskabet som kommunalbestyrelserne henlægger hertil, skal ske ved oprettelse af et kommunalt fællesskab, der skal ledes af en fælles beredskabskommission nedsat af kommunerne. Beredskabskommissionen skal bestå af et ulige antal medlemmer, herunder borgmestrene i de deltagende kommuner samt politidirektøren og en repræsentant for de frivillige som observatør. Dette betyder, at den fælles beredskabskommission for Vejle, Kolding, Fredericia, Middelfart, Billund og Vejen kommuner, udover observatører, som minimum består af 9 medlemmer (alternativt 7 medlemmer) - nemlig: 6 borgmestre fra de deltagende kommuner og 3 politidirektører (evt. alene 1 politidirektør, som repræsentant for politidirektørembederne, forudsat deres enighed om samordning herom). Der vil formentlig, som i andre 60 selskaber, kunne nedsættes en bestyrelse, der vil kunne varetage selvstændige opgaver. Bestyrelsens kompetencer skal være defineret i vedtægten for selskabet og disse kompetencer kan mest hensigtsmæssigt handle om de mere generelle ledelsesbeslutninger af intern karakter og betydning for selskabet samt i øvrigt forberedelse af sager til Beredskabskommissionen. Relevansen af et sådant organ afhænger af størrelsen på beredskabskommissionen, men det forekommer i udgangspunktet uhensigtsmæssigt, at en Beredskabskommission, der er større end minimumsstørrelsen for Beredskabskommissioner inkl. tre politidirektører, tillige skal varetage hele ledelsesopgaven af selskabet. Politidirektørkredsen skal ikke være repræsenteret i bestyrelsen. 6

25 Det forudsættes at der dannes et fælleskommunalt selskab jf. styrelseslovens 60 og det vurderes mest hensigtsmæssigt, at der er sammenfald mellem selskabets bestyrelse og den nye fælles beredskabskommission, hvis der nedsættes en Beredskabskommission, der opfylder lovens minimumskrav. En anden mulighed kunne være, at sammensætte beredskabskommissionen således: Vejle 3 personer, Kolding 3 personer, Fredericia 2 personer, Middelfart 2 personer, Billund 2 personer, Vejen 2 personer. Bestyrelse: Borgmestre fra de 6 kommuner, med valg af formand og næstformand hvert fjerde år. Formand og næstformand i beredskabskommissionen er tillige formand og næstformand i bestyrelsen. Hvervet som formand og næstformand for beredskabskommission og bestyrelsen honoreres særskilt. Det anbefales, at beredskabskommissionens sammensætning med medlemmer fra deltagerkommunerne fordeles på følgende måde: Vejle 3 medlemmer, Kolding 3 medlemmer, Fredericia 2 medlemmer, Middelfart 2 medlemmer, Billund 2 medlemmer og Vejen 2 medlemmer. Borgmestrene er jf. Beredskabsloven selvskrevne medlemmer. Herudover skal de frivillige repræsenteres i beredskabskommissionen med observatørstatus og politimyndigheden indgår i henhold til lovgivningen. Herudover etableres der en bestyrelse for selskabet bestående af deltagerkommunernes borgmestre. Valg til formandspost og næstformand i beredskabskommission og bestyrelse sker hvert fjerde år umiddelbart i forlængelse af et kommunalvalgs afholdelse. Honorarer til bestyrelsesmedlemmer skal fremgå af vedtægterne og godkendes af statsforvaltningen. 10 Udgiftsfordeling. Bør tage udgangspunkt i eksisterende budget 2014 prisfremskrevet til 2015-niveau i fase 1. I fase 1 påbegyndes et arbejde med at optimere omkostningerne i forhold til den kommune med laveste omkostningsniveau. I fase 2 når den risikobaserede dimensionering er på plads fastsættes byrdefordelingen mest hensigtsmæssigt efter indbyggertal. Ejerandel fastsættes i forhold til indskudte aktiver. Det bemærkes, at der som DUT-sag er indarbejdet 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 på landsplan, og at moderniseringsaftalen lægger op til en gevinst på 100 mio. kr. Begge dele udmøntes af selskabet. 7

26 Det anbefales, at den fremtidige udgiftsfordeling tager udgangspunkt i en model, hvor der er sammenhæng mellem ejerforhold og byrdefordelingen af de årlige driftsbudgetter. I fase 2 fastsættes byrdefordelingen efter indbyggertal, dog efter nærmere forhandling. Den detaljerede fordeling fastlægges endeligt af borgmesterkredsen efter indstilling fra kommunernes økonomichefer. Ejerandel fastsættes i forhold til indskudte aktiver. 11 Værdiansættelse af apportindskud. Foretages af revisionen efter gældende regnskabsprincipper. Åbningsbalance. 12 Ejendomme og materiel. Der skal tages stilling til om ejendommene skal indskydes i selskabet eller om de skal lejes af selskabet. Det mest hensigtsmæssige vil være, at ejendommene eller i hvert fald hovedparten heraf indskydes til vurderingsprisen fra en valuar, da det ikke giver problemstillinger i forhold til lånebekendtgørelsen hvorefter der ikke er automatisk låneadgang til anlægsudgifter på beredskabsområdet, og eventuelle uenigheder om lejeniveau m.v. Selskabet kan efterfølgende frasælge ejendomme, der på sigt ikke skal anvendes. Provenu vil kunne påvirke kommunernes betalinger positivt i forhold til ejerandele. Der kan være særlige situationer, eksempelvis hvor en kommune ønsker at beholde en konkret ejendom, at det kan være hensigtsmæssigt, at en sådan ejendom ikke indskydes i selskabet, således at selskabet for sådanne enkeltstående ejendomme indgår en lejeaftale. Det bemærkes, at revisionsselskabet BDO anbefaler, at ejendomme bevares i kommunerne uden nærmere argumentation. Det anbefales, at ejendomme (som det helt klare udgangspunkt) og materiel apportindskydes efter værdiansættelse med en model for afskrivninger og forrentning, så selskabet har midler til udskiftning af materiel. 13 Vilkår for udtræden. Der kan være mulighed for udtagning af ejerandel i form af egne indskudte nedskrevne anlægsaktiver, alternativt ejerandel i penge. Det anbefales, at bestyrelsen i selskabet beslutter om ejerandel udtages i form af egne indskudte nedskrevne anlægsaktiver eller i penge, når og hvis en kommune ønsker at udtræde af selskabet. 21. november 2014 Henrik Melchior Olsen (Fredericia Kommune) Thomas Kirsten (Vejle Kommune) 8

27 Henrik Simmelkjær (Kolding kommune) 9

- emner til politisk stillingtagen

- emner til politisk stillingtagen Bilag 1 Etablering af et fælles beredskab i et fælleskommunalt selskab. - emner til politisk stillingtagen Indledning I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 14. august 2013 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-14:00 Medlemmer: Formand: Kenny

Læs mere

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Baggrund Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager

Læs mere

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner.

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner. Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland. Ændret efter styregruppemøde den 2. juni 2015) Sagsfremstilling. Baggrund Kommunalbestyrelsen/byrådet traf på sit møde den?? oktober 2014 principbeslutning

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Beredskabskommissionen, Side 1

Beredskabskommissionen, Side 1 Beredskabskommissionen, 02-06-2015 Side 1 2. Åbent punkt - Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland - Sag nr. 13/61010 Indstilling Beredskabschef Kristian Nabe-Nielsen indstiller, at 1. Beredskabskommissionen

Læs mere

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning Drifts- og økonomirapport Aabenraa Brand & Redning 01.01.2014-31.12.2014 Operativ afdeling Månedsberetning fordelt på alarmtyper. Alarmtype Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec I alt Blind

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 8.00-11.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Jan Lysgaard Thomsen Inger Marie Vynne Rie Perry Karsten Thystrup og Jesper Gradert,

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 23. april 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-14:00 Medlemmer: Formand: Jacob

Læs mere

Sagsfremstilling. Høringen bygger på den indstilling, som den politiske styregruppen for Brand og Redning Vestsjælland har sendt til ejerkommunerne.

Sagsfremstilling. Høringen bygger på den indstilling, som den politiske styregruppen for Brand og Redning Vestsjælland har sendt til ejerkommunerne. MED-udvalgsmøde 4. juni 2015 Deltagere: Jette Vejgaard, Lene Mikkelsen, Maj-Britt Køppen Andersen, Kristian Nabe-Nielsen, Rasmus Damkjær- Ohlsen, Kirsten Dandanell, Jannek Lundgren Olsen, Kristine Klæbel

Læs mere

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet.

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet. Beslutningsprotokol Mødedato: 27042016 Mødetidspunkt: 16.3018.30 Mødested: Brandstationen Silkeborg, Kejlstrupvej 99 C Lokale U2 6. maj 2016 Midtjysk Brand & Redning Kejlstrupvej 99C 8600 Silkeborg Mail:

Læs mere

Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner

Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Kommunalbestyrelserne i de nævnte kommuner indgår med virkning fra 1. januar 2016 aftale om et

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde:

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde: Referat Møde: Politisk styregruppe for beredskab Mødetid: Mødested: Lokale D.3. 39. Laksetorvet, Randers Sekretariat: Sekretariatet Referat Medlemmer af den politiske styregruppe: Syddjurs: Claus Wistoft

Læs mere

Referat. fra Beredskabskommission

Referat. fra Beredskabskommission Referat fra Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 13. januar 2015 Mødetidspunkt: 09:00 Mødested: Vibevej 18 Deltagere: Afbud: Johnny Søtrup, Erik Buhl, Erik Nørreby, Jørgen Ahlquist, Kjeld Anker Espersen,

Læs mere

Beredskabsområdet i omstilling

Beredskabsområdet i omstilling Beredskabsområdet i omstilling Det skal på MED-dagsorden Kommunerne skal inden 1. januar 2016 finde sammen i højst 20 beredskabsenheder. De konkrete sammenlægninger skal drøftes i de kommunale MED-Hovedudvalg

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner 1. To eller flere kommunalbestyrelser kan i medfør af beredskabslovens 10 samordne deres redningsberedskab. Som led i

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen

Dagsorden Beredskabskommissionen Dagsorden Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere:

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Rudersdals Rådhus, Øverødvej 2., 2840 Holte Mødelokale 1 TIDSPUNKT: Mandag den 29. september, kl. 13.00 kl. 14.00 BEMÆRKNINGER: Ekstraordinært møde,

Læs mere

1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet").

1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter interessentskabet). Godkendt af Statsforvaltningen 1. oktober 2015 VEDTÆGTER FOR ØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet").

Læs mere

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Beredskabskommissionen, 21-01-2015 Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. januar 2015 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl. 14:00-15:00

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

TR-forum. 13. april 2015 Rådhuset i Højby

TR-forum. 13. april 2015 Rådhuset i Højby TR-forum 13. april 2015 Rådhuset i Højby Dagsorden 1. Minikonferencen 9. april 2. Den politiske beslutningsproces 3. orientering fra arbejdsgrupperne 4. ansættelsesproces beredskabsdirektør 5. indkomne

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning Drifts- og økonomirapport Aabenraa Brand & Redning 01.01.2013-30.09.2013 Operativ afdeling Månedsberetning fordelt på alarmtyper. Alarmtype Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec I alt Blind

Læs mere

Fælles Sønderjysk Beredskab. Ét sammenlagt, effektivt, robust og borgernært beredskab i Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner

Fælles Sønderjysk Beredskab. Ét sammenlagt, effektivt, robust og borgernært beredskab i Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner Fælles Sønderjysk Beredskab Ét sammenlagt, effektivt, robust og borgernært beredskab i Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner Dagsorden Hvorfor er vi her i dag? -historik Hvad skal politisk

Læs mere

Referat åben dagsorden

Referat åben dagsorden Referat åben dagsorden Møde Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S Dato 09-02-2016, kl. 10:00 12:00 Sted Politidirektørens mødelokale, Nordjyllands Politi. Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg Deltagere Arne

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

SAMMENLÆGNING AF BEREDSKABER I. Trekantområdet ØKONOMICHEF JOHN BURCHARDT, KOLDING KOMMUNE

SAMMENLÆGNING AF BEREDSKABER I. Trekantområdet ØKONOMICHEF JOHN BURCHARDT, KOLDING KOMMUNE SAMMENLÆGNING AF BEREDSKABER I Trekantområdet ØKONOMICHEF JOHN BURCHARDT, KOLDING KOMMUNE Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter Det kommende forløb

Læs mere

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel: Side: 1. Aftalens område 3 2. Sammensætning af - og virksomhed i den fælles beredskabskommission

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen

Referat Beredskabskommissionen Referat : Tirsdag den 14. juni 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: 2 Fraværende (med afbud): Benedikte Kiær

Læs mere

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016 Hvad er der sket med brandvæsnet? Hvad har jeg forberedt til i dag Lidt om mig selv Noget om ændringerne indenfor det kommunale redningsberedskab Noget om opgaver og samarbejde Dialog, dialog, dialog Hvem

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

Hedensted Kommune. Beredskabskommissionen. Referat. Mødedato: 29. september Mødested: Brandstationen, Solkrogen 7, Hedensted

Hedensted Kommune. Beredskabskommissionen. Referat. Mødedato: 29. september Mødested: Brandstationen, Solkrogen 7, Hedensted Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Brandstationen, Solkrogen 7, Hedensted Deltagere:, Kim Hagsten Sørensen, Hanne Grangaard, Tage Zacho Rasmussen, Ulla Roos, Sydøstjyllands politi Fraværende: Kim

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen

Referat fra møde i Beredskabskommissionen Referat fra møde i Beredskabskommissionen Mødetidspunkt 21. december 2016, kl. 10:00 Mødeafholdelse: Udvalgsværelse D, Gentofte Rådhus Mødet hævet kl. 10:30 Tilstede: Hans Toft, Jesper Würtzen, Karin Søjbjerg

Læs mere

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland TIL: FRA: Kasper Sønderdahl DATO: 1. januar 2016 VEDR.: Byrådsgodkendte vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland 1. Navn og hjemsted 1.1. Fællesskabets

Læs mere

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Søren Kærsgaard Martin Damm Mette Touborg Thomas Adelskov Gert Jørgensen Stén Knuth

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som beredskabsdirektør for Trekantområdets Brandvæsen

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som beredskabsdirektør for Trekantområdets Brandvæsen Jesper Lund/Katharina Jespersen Aarhus, 27. februar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som beredskabsdirektør for Trekantområdets Brandvæsen AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA

Læs mere

Vedtægter. For Brand & Redning MidtVest. CVR-nr

Vedtægter. For Brand & Redning MidtVest. CVR-nr Vedtægter For Brand & Redning MidtVest CVR-nr. 37207969 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Interessentkommuner... 3 3. Formål og opgaver... 3 4. Økonomi... 3 5. Hæftelse... 4 6. Beredskabskommission...

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

Bilag 2: Økonomi i Trekantområdets Brandvæsen

Bilag 2: Økonomi i Trekantområdets Brandvæsen NOTAT Bilag 2: Økonomi i Trekantområdets Brandvæsen Dato 04-08-2015 Sagsbehandler Marianne Jacobsen Indledning Dette notat beskriver overordnet økonomien for Trekantområdets Brandvæsen. Afsnit 2 angiver

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen 09-01-2015 Dato 9. januar 2015 Tid 16:00 Sted Beredskabscenter Frederikshavn NB. Bemærk kommissionsmøde kl. 16.00 og nytårsparade kl. 17.00 Fraværende Ingen Stedfortræder

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION Dato 29. april 2016 Side 1/10 REFERAT DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION Mødested: Brandstationen i Kirke Hyllinge, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge kl.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

SAMORDNINGSAFTALE. mellem LOLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNER. for det FÆLLES KOMMUNALE REDNINGSBEREDSKAB LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

SAMORDNINGSAFTALE. mellem LOLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNER. for det FÆLLES KOMMUNALE REDNINGSBEREDSKAB LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN SAMORDNINGSAFTALE mellem LOLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNER for det FÆLLES KOMMUNALE REDNINGSBEREDSKAB LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel Side 1. Aftalens område 3 2. Sammensætning

Læs mere

Udrykninger 2013. Operationelt beredskab. Udarbejdet af:

Udrykninger 2013. Operationelt beredskab. Udarbejdet af: Bilag 10 Udrykninger 2013 Operationelt beredskab Udarbejdet af: Tovholder: Jan Bruun Holbæk (JB) Jesper Christensen Kalundborg (JC) Søren Lundhild Lejre (SL) Lars Karlsen Odsherred (LK) Per S. Eilertsen

Læs mere

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver.

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver. Notat vedrørende samarbejde mellem Faxe kommune og Stevns Kommune for området omhandlende indsatsledervagter, brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn. Notatet er udarbejdet efter samtale mellem teknisk

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 24. juni 2016 Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner besluttede i marts 2015, at etablere Midtog Sydsjællands

Læs mere

Brand og Redning Sønderjylland. Vedtægter

Brand og Redning Sønderjylland. Vedtægter Brand og Redning Sønderjylland Vedtægter Version af 20. november 2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Navnet er Brand og Redning Sønderjylland, (i det følgende BRSJ). 1.2 BRSJ har hjemsted i Aabenraa Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for Trekantområdets Brandvæsen I/S

Vedtægter. for Trekantområdets Brandvæsen I/S Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning:

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning: NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager Beredskabspolitik for Køge Kommune Indledning: Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Køge Kommune har en ambition

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 13. oktober 2016 kl Gribskov Rådhus Lokale 505 Rådhusvej Helsinge

REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 13. oktober 2016 kl Gribskov Rådhus Lokale 505 Rådhusvej Helsinge REFERAT Torsdag den 13. oktober 2016 kl. 08.00 Gribskov Rådhus Lokale 505 Rådhusvej 3 3200 Helsinge Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Steen Hasselriis, Dorte Meldgaard, John Schmidt Andersen,

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

1.2 Interessentskabet er et kommunalt fællesskab omfattet af 60 i lov om kommunernes styrelse.

1.2 Interessentskabet er et kommunalt fællesskab omfattet af 60 i lov om kommunernes styrelse. Hovedstadens Beredskab I/S Etableringsgrundlag Bilag 1 Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 166986 VEDTÆGTER FOR HOVEDSTADENS

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

Vedtægter. for. Nordvestjyllands Brandvæsen I/S. (Fællesskabet) CVR-nr. [**] København september 2015

Vedtægter. for. Nordvestjyllands Brandvæsen I/S. (Fællesskabet) CVR-nr. [**] København september 2015 København september 2015 Sagsnr. 021613-0031 jhw/krl/liz Vedtægter for Nordvestjyllands Brandvæsen I/S (Fællesskabet) CVR-nr. [**] København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Fredag d. 14. oktober 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Fredag d. 14. oktober 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Fredag d. 14. oktober 2016 kl. 09.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Indholdsfortegnelse: Arbejdsgrundlag for ny RBD og fremtidigt operativt beredskab.... 3 Kompetenceoverførelse

Læs mere

Vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S December 2015

Vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S December 2015 Erik Jensen Partner eje@holst-law.com T +45 8934 1114 J.nr. 100037/370 EJE/JGE Vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S December 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus

Læs mere

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet.

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Indledning Formålet med dette notat er at skabe grundlag for en indledende politisk drøftelse af hvilke de nuværende beredskabers opgaver, der ønskes

Læs mere

BEREDSKABSKOMMISSIONEN

BEREDSKABSKOMMISSIONEN BEREDSKABSKOMMISSIONEN Refer Tidspunkt: 14:00 Mødested: Mødelokalet på Endelavevej 14, 8700 Horsens Mødenummer: 2 Deltagere: Beredskabskommissionen - Afbud fra Kim Hagsten Sørensen, Hedensted René Hemberg,

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 92 Protokol Mødedato: 13. april 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhuset Dagsordnen godkendt. Indholdsfortegnelse Sidenr. 93 Sagsnr. Side 1.

Læs mere

Redegørelse for etablering af samarbejde mellem de kommunale redningsberedskaber for Samsø, Odder, Skanderborg og Aarhus Kommune

Redegørelse for etablering af samarbejde mellem de kommunale redningsberedskaber for Samsø, Odder, Skanderborg og Aarhus Kommune Redegørelse for etablering af samarbejde mellem de kommunale redningsberedskaber for Samsø, Odder, Skanderborg og Aarhus Kommune Bilag 8 - Høringssvar Udkast til redegørelse har været i høring hos de lokale

Læs mere

Sydvestjysk Brandvæsen Fælles kommunalt beredskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner

Sydvestjysk Brandvæsen Fælles kommunalt beredskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner Sydvestjysk Brandvæsen Fælles kommunalt beredskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner Vedtægter for fælles kommunalt 60 selskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommune 13. august 2014 Aftale om etablering af

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 13. april 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:30-19:00 Medlemmer: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Hovedstadens Beredskab Implementering fase III

Hovedstadens Beredskab Implementering fase III Hovedstadens Beredskab Implementering fase III 13. august 2015 1. Indledning Albertslund, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Tårnby kommuner behandlede i juni måned

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Tirsdag d. 29. november 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Tirsdag d. 29. november 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag d. 29. november 2016 kl. 16.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Niels Henriksen og Peter Bring-Larsen Indholdsfortegnelse: 1. Samordningsaftale...

Læs mere

Sydvestjysk Brandvæsen

Sydvestjysk Brandvæsen Sydvestjysk Brandvæsen Fælles kommunalt beredskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner Forslag til reviderede vedtægter for fælles kommunalt 60 selskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommune 4. januar 2016

Læs mere

Fremtidens Østjyske Beredskab

Fremtidens Østjyske Beredskab Fremtidens Østjyske Beredskab Den 30. januar 2015 Referat fra Projektgruppemøde nr. 2 Mødedato: Tirsdag, den 27. januar 2015 Mødested: Skanderborg Rådhus, mødelokale 8 Deltagere: Beredskabschef Søren Rekly

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde tirsdag d. 28. november 2014 kl. 16.00 til 18.00 Afbud: Niels Henriksen Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2 DK-4930 Maribo 1 Indholdsfortegnelse: Side:

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Beredskabschef for Brand & Redning MidtVest

Beredskabschef for Brand & Redning MidtVest Indledning 1 Brand & Redning MidtVest. 2 Stillingen. 4 Profilen.. 5 Processen 6 Vi giver dig muligheden for at blive én af de 20 Alle der arbejder på Beredskabsområdet ved at der sker en egentlig revolution

Læs mere

VEDTÆGTER HORSENS-HEDENSTED BEREDSKAB I/S

VEDTÆGTER HORSENS-HEDENSTED BEREDSKAB I/S Udkast af 16. april 2015 Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 165824 VEDTÆGTER HORSENS-HEDENSTED BEREDSKAB I/S Horten Advokatpartnerselskab

Læs mere

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering 15. Status 100 dage Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering Sagsfremstilling Beredskabsdirektøren orienterer på møde bestyrelsen

Læs mere

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation mv. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60

Læs mere

Dragør Kommune. Beredskabskommissionen 24. februar 2015

Dragør Kommune. Beredskabskommissionen 24. februar 2015 Møde dato Blad nr. Beredskabskommissionen 24. februar 2015 1 Møde i Beredskabskommissionen tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.00 i mødelokalet på St. Magleby brandstation, Kirkevej 9. Mødedeltagere: Eik

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. januar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Medlemmer:

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Vedtægter. for Trekantområdets Brandvæsen I/S

Vedtægter. for Trekantområdets Brandvæsen I/S Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT Version 11.01.2017 POLITIK FOR FORTSAT DRIFT for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner Baggrund for politikken Når alvorlige hændelser som hackerangreb, større forsyningssvigt, forulykket skolebus,

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 14. september 2015 kl. 16.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 14. september 2015 kl. 16.00 REFERAT Mandag den 14. september 2015 kl. 16.00 Halsnæs Rådhus - Direktionslokalet Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole

Læs mere

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland 1. Navn og hjemsted 1.1. Fællesskabets navn er Beredskab & Sikkerhed - Randers, Favrskov, Djursland 1.2. Fællesskabets hjemsted fastsættes

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen kl. 15:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Beredskabskommissionen Punkter på åbent møde: 1. Tillæg 1 til brandslukningsoverenskomst med Falcks Redningskorps A/S 1 2. Årsberetning

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere