SSP Årsrapport Udarbejdet af : SSP og Ungnorddjurs : 1. maj 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SSP Årsrapport Udarbejdet af : SSP og Ungnorddjurs : 1. maj 2012"

Transkript

1 Udarbejdet af : SSP og Ungnorddjurs Dato : 1. maj 2012

2 Indledning: SSP står for Samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi. SSP er et lokalt samarbejde med det formål at styrke udviklingsbetingelser for børn og unge i kommunen. Herunder at forebygge problemer generelt samt at arbejde specifikt i forhold til forebyggelse af, at børn og unge udvikler kriminel og misbrugende adfærd med deraf følgende mistrivsel. I Norddjurs Kommune er SSP forankret i Ungnorddjurs. Ungnorddjurs har koordinatorrollen i forhold til at sikre forebyggelse på alle niveauer igennem et tæt samarbejde med alle øvrige interessenter. Se mere på Kriminalitets- og misbrugsforebyggelse må forstås i en bred og kompleks sammenhæng. Overordnet handler det om, at børn og unge får et godt liv ved, at de voksne omkring dem samarbejder og styrker barnets/den unges positive udvikling gennem forskellige trivselsfremmende tiltag for at forebygge et liv med kriminalitet og misbrug. Ét af principperne i SSP-samarbejdet er derfor, at understrege det fælles ansvar for, at børn og unge rustes til at fravælge kriminel adfærd og misbrug samt modstå nederlag og fristelser, som kan presse dem til kriminalitet og misbrug, samt at de unge efter evne inddrages i et medansvar for deres eget og andres gode liv. Langt de fleste børn og unge klarer sig godt og møder de udfordringer, som tiden og samfundet stiller dem overfor. De børn og unge, som vælger kriminalitet eller misbrug, er ofte børn eller unge, som ikke er i stand til at tage et medansvar for deres eget liv og egen udvikling. Deres opvækst kan af forskellige årsager være præget af svigt og svag voksenkontakt, manglende succes og lav selvfølelse m.v. Disse børn og unge føler sig ofte udstødte og reagerer f.eks. med afvigende adfærd enten med udadreagerende kriminalitet eller indadvendt selvdestruktion i form af misbrug. Målet med SSP-samarbejdet er at forebygge risikoadfærd og risikovillighed generelt og at arbejde forebyggende i forhold til at modvirke, at børn og unge udvikler mistrivsel som konsekvens af kriminel og misbrugende adfærd samt styrke udviklingsbetingelser for børn og unge i kommunen. SSP-arbejdet i Norddjurs Kommune retter sig primært mod børn, unge og forældre som målgrupper, og er afgrænset til at omfatte det kriminalpræventive og misbrugsforebyggende arbejde omkring børn og unge. Der vil dog også forekomme SSP-arbejde omkring andre former for risikoadfærd blandt børn og unge, som kan få direkte eller indirekte indflydelse på deres trivsel. SSP-samarbejdet skal medvirke til at sikre størst mulig sammenhæng og koordination af de forebyggende tiltag og initiativer i Norddjurs Kommune rettet mod målgrupperne og skal være krumtappen i det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i kommunen, og bestå af de personer, som har den nødvendige viden og kendskab til de tværfaglige og tværsektorielle samarbejdsmuligheder, samt et grundlæggende kendskab til lokalområdet - og ikke mindst børn og unge. I Norddjurs Kommune har vi valgt at have en målsætning om bedst mulig trivsel blandt vore børn og unge. Dette uanset om børnene aldrig har lavet kriminalitet, eller hvis 2

3 I Norddjurs Kommune har vi valgt at opdele SSP indsatsen i 3 niveauer: de er taget flere gange af politiet. I Norddjurs Kommune er vi opmærksomme på de faktorer, der beskytter eller øger risikoen for at børn og unge bliver kriminelle. Socialstyrelsen har med baggrund i SFI s forskning lavet et redskab, der skal afdække beskyttelses- og risikofaktorer for, at børn udvikler kriminel adfærd. En af konklusionerne her i er, at skal der sættes målrettet ind overfor børn og unge, som er i risiko for at havne i kriminalitet, skal de identificeres, så tidligt som muligt. Det er afgørende, at der på et så tidligt tidspunkt som muligt er viden om, hvilke risikofaktorer, der skal arbejdes med for at det konkrete barn ikke udvikler kriminel adfærd. Dette redskab samt viden om den nye forskning vil vi i SSP samarbejdet bruge aktivt fremover. Se mere på: Den generelle/forebyggende indsats: Denne indsats orienterer sig mod målgrupper, hvor der ikke har været tegn på kriminel adfærd eller omgang med rusmidler, og som derfor omfatter de fleste børn og unge. Den indsats kan og skal finde sted på et meget tidligt tidspunkt af børns liv, evt. helt ned i børnehaven. Den specifikke/foregribende indsats: Denne indsats orienterer sig mod truede områder, grupper eller problemstillinger og er rettet mod børn og unge, som er på kant mod loven, som viser tegn på at kunne udvikle kriminel adfærd eller som har et eksperimenterende brug af rusmidler. Den individorienterede/indgribende indsats: Denne indsats er rettet mod enkeltpersoner, som har begået kriminalitet, misbruger rusmidler eller udviser uhensigtsmæssig adfærd. I forhold til den generelle indsats, har Det kriminalpræventive råd, DKR, udarbejdet en ny forebyggelsesmodel, hvor begrebet opbygning fremstår. Opbygning er defineret som at skabe gode, trygge og udviklende vilkår for alle i samfundet. Se mere på: 3

4 4

5 Indhold 1. Lokalrådet: SSP udvalgene: SSP koordinatorens arbejde: Ungdomskonsulenternes arbejde: Forebyggelsestiltag: Kriminalitet: Misbrug: Forebyggelsesplan: Andre forebyggende indsatser i Ungnorddjurs: klasses undersøgelse: Konklusion og perspektivering: Links:

6 1. Lokalrådet: Handleplan: Lokalrådet har udarbejdet en handleplan for det kriminalitetsforebyggende arbejde. Tryghed i nattelivet Personfarlig kriminalitet (vold og vold i par- og familieforhold) Indbrud i privat beboelse, sommerhuse og virksomheder Organiseret kriminalitet (bander og utilpassede unge) Færdsel, herunder knallertkørsel til ulempe. Social pejling Forebyggelsesplan SSP hjemmeside Konflikthåndtering og mægling Her er der afholdt 4 møder i Lokalrådet er i løbet af 2011 blevet orienteret om, hvad der tales om og besluttes på kredsrådsmøderne. Dette bl.a. fordi SSP-koordinatoren har været med på flere kredsrådsmøder, men også fordi der nu formelt sendes info og referater imellem de to mødefora. Dette til stor gavn for begge råd. Kredsrådet er et råd bestående af politidirektøren i Østjyllands Politi og de 7 borgmestre i Østjylland, samt en repræsentant mere fra hver kommune. 6

7 2. SSP udvalgene: SSP grupperne: Der har været afholdt 2 møder i hver gruppe, samt to temadage. Dette til stor tilfredshed blandt del-tagerne. Søndre Skole, Østre Skole, Vestre Skole, Ørum Skole, Mølleskolen samt Toubroskolen. Øvrige skoler holder ad hoc møder efter behov. SSP+: Blev startet op i I 2011 har der været holdt et enkelt møde. Her afventer vi den nye kommunale struktur, der skal give et klarere billede af hvordan indsatsen for de unge over 18 år bedst kan løses. Kriminalitetsstatistikken for denne gruppe viser, at der stadig er lige mange, der bliver sigtet, men samtidig er der flere sigtelser. Dvs. der er flere unge mellem der år, der laver megen kriminalitet. 115 møder: Hver måned holder ungdomskonsulenterne og forebyggelsesenheden ved Østjyllands Politi møder, hvor der laves strategier i forhold til grupperinger samt konkrete indsatser i forhold til enkeltpersoner. Dette til stor tilfredshed for begge parter. Mini SSP: Der bliver holdt faste møder på 10 kl. Center Djursland, Auning Skole, Allingåbroskolen, Rougsøskolen, 7

8 3. SSP koordinatorens arbejde: Hjemmeside: Der er ved at blive udarbejdet en hjemmeside til SSP. SSP-koordinatoren er indtil videre ansvarlig. ERFA Gruppe / SSP Østjylland: SSP koordinatoren sidder med i en arbejdsgruppe i Østjyllands politikreds, hvor formålet er at lave kompetenceudvikling for alle SSP medarbejdere i Østjylland. Udvalget mødes ca. 10 gange om året. Derudover sidder de forskellige medlemmer i mindre arbejdsgrupper med varierende omfang. Udvalg m.m.: SSP koordinatoren er ansvarlig for planlægning af lokalrådsmøder, SSP gruppemøder, samt SSP+ møder, indkald til disse samt referater herfra. Desuden ansvarlig for de omtalte temadage. Forebyggelsestiltag: SSP koordinatoren er ansvarlig for planlægningen af social pejling i 5 klasse, deltagelse her i, samt planlægning og udførelse af 8-9. klasses dage. I forbindelse med social pejling i 5 klasse er der også et forældremøde om aftenen, som koordinatoren står for. Netværk: SSP koordinatoren deltager i diverse netværksgrupper rundt om i kommunen. Lokale temadage: SSP koordinatoren har haft ansvaret for 2 lokale temadage. Fokus på disse dage har været det tværfaglige samarbejde, og har med tydelighed vist, at vi har gode tværfaglige indsatser der virker, men at der stadig er behov for at udvikle disse. Især til også at gælde for de unge over 18 år. 8

9 4. Ungdomskonsulenternes arbejde: Eksempel på en uformel sag: Mia på 14 år virker trist i skolen, og hendes klasselærer tager en snak med hende. Mia vil ikke rigtig fortælle, hvad det drejer sig om, men hun siger ja til at snakke med en ungdomskonsulent. Læreren kontakter ungdomskonsulenten, som dagen efter tager en snak med Mia på skolen. Det viser sig, at Mia har det svært derhjemme. Far og mor er blevet skilt for et par måneder siden, og Mia er blevet ved mor, men føler sig klemt imellem sine forældre. Ungdomskonsulenten aftaler med Mia, at de sammen vil tage en snak med Mias mor, og fortælle hvorfor Mia har det, som hun har. Efterfølgende tager de også snakken med far og mor sammen. Mia fik hjælp til at fortælle sine forældre, hvordan hun havde det, og den lettelse var nok til, at Mia fik mere overskud til og glæde ved skolen. I Ungnorddjurs er der ansat 3 ungdomskonsulenter. Ungdomskonsulenternes primære arbejde er at være uformel kontaktperson på børn og unge, deltage i afhøringer og retsmøder med unge under 18 år, være opsøgende i problemfelterne, varetage den sociale døgnvagt, deltage i SSP samarbejdet og alle øvrige relevante netværk, deltage i den forebyggende undervisning i skolerne og deltage i diverse forebyggende indsatser. Da ungdomskonsulenterne er fuldtidsansat i Ungnorddjurs, er det værd at bemærke, at de hver især har andre opgaver ud over at varetage ungdomskonsulentarbejdet. Den ene er klubmedarbejder, en er midlertidig medleder af de to Bosteder i Ungnorddjurs, mens den sidste er SSP koordinator. Ungdomskonsulenternes uformelle sager: De tre ungdomskonsulenter har i løbet af 2011 haft uformel kontakt med børn og unge i 119 tilfælde. Fordelt med 19 i midt, 49 i vest, samt 51 i Øst. Dette er en stigning i forhold til 2010 på 36 %. Arbejdet her har bestået i rådgivning, vejledning eller decideret brandslukning. Sagerne har bl.a. drejet sig om mobning, skænderier, pjæk, teenageproblematikker m.m., samt begyndende misbrugsproblematikker blandt unge (Se mere under misbrug). Afhøringer: Ungdomskonsulenterne har i 2011 haft kontakt med 46 unge under 18 år, der er blevet sigtet af politiet. Dette er et fald på 6 %. De fleste af disse har ungdomskonsulenterne været bisidder for ved politiet, og efterfølgende været på hjemmebesøg med en socialrådgiver. Nogen af disse unge har været ved politiet mere end en gang, så i alt har ungdomskonsulenterne deltaget i 50 afhøringer. Nogle unge er sigtet på stedet for mindre overtrædelser, bl.a. ordensbekendtgørelsen. I disse tilfælde bliver ungdomskonsulenterne orienteret efterfølgende, og orienterer herefter forvaltningen, hvorefter der bliver lavet en plan for det videre forløb. Der har i 2011 været 14 afhøringer med unge fra andre kommuner. Primært unge anbragt på Grenen. Opsøgende indsats: Ungdomskonsulenterne har i 2011 lavet forskellige indsatser. Typisk har de kørt forbi forskellige områder i kommunen. Det kan være fordi, de har hørt om unge, som holder til der, og måske har la-vet hærværk, drukket alkohol m.m.. 9

10 Det kan også være med besøg i lejligheder, hvor lidt for unge mennesker opholder sig ved de forkerte, og så har de deltaget i sidste skoledag, beach party, rock i parken, Lars Lilholt m.m.. Social døgnvagt: Ungdomskonsulenterne har i 2011 været involveret i 30 sociale døgnvagtsager udover de føromtalte afhøringer. Her er der tale om en stigning på 23 % i forhold til Disse sager har været af varierende karakter, men er typisk børnesager. Diverse netværk: En del af ungdomskonsulenternes arbejde består i netværksarbejde. De sidder med i mini SSP møder, SSP gruppemøder, 115 møder, samt diverse ad hoc møder på ungdomsuddannelser m.fl. Formålet er bl.a. at have en tæt kontakt med de fagpersoner, der kunne være relevante i forhold til de børn og unge ungdomskonsulenterne møder. Den store og gode netværksdannelse er med til at gøre indsatsen overfor en truet ung hurtig og tryg for den unge. I casen er vist et eksempel herpå. Forebyggende indsatser: Ungdomskonsulenterne er med i diverse forebyggende indsatser. I næste afsnit er nævnt en del af de indsatser eller tiltag de deltager i. Nogle indsatser er tværfaglige Case: Ungdomskonsulenten bliver kaldt ud til politiet, hvor Jens på 15 år sidder og skal afhøres for tyveri af en knallert. Under afhøringen er Jens mor også tilstede. Jens forklarer, at han interesserer sig for knallerter, men at han ikke selv har råd til en, og at det var derfor han prøvede at stjæle en. Samtidig fortæller han, at han har det svært i skolen, at han ikke kan sidde stille, og laver for meget ballade. Efter afhøringen aftaler ungdomskonsulenten med Jens og hans mor, at han vil orientere en socialrådgiver på kommunen om afhøringen, og at ungdomskonsulenten og socialrådgiveren vil komme på hjemmebesøg snarest. Desuden aftales det, at ungdomskonsulenten tager en snak med Jens skole, og hører hvordan, de synes det går. Skolen projekter, mens andre er mere eller mindre forankret. Derudover arbejdes der med fraværslister fra skolerne. Ungdomskonsulenterne modtager hvert kvartal en fraværsliste fra skolerne, og sætter hurtigt ind, i samarbejde med skolen, der hvor fraværet hos et barn er unaturligt højt. gir udtryk for, at det går rigtig skidt, at Jens pjækker, laver ballade, og at han har svært ved at følge med. Ungdomskonsulenten aftaler med Jens, mor, skolen og socialrådgiveren, at der skal holdes et netværksmøde. På mødet bliver det besluttet, at Jens skal have et andet skoletilbud, at der skal findes et fritidsjob / dusørjob til ham, og at han skal melde sig til motorlære i ungdomsskolen. Et halvt år efter har Jens tjent penge nok til en knallert, han har fået knallertkørekort, har job i en butik, gået ud af 9 klasse i A-klassen med en rimelig eksamen og både ham og mor er rigtig tilfredse. Ungdomskonsulenten her i hele forløbet fulgt Jens tæt, og været den der har lavet aftalerne med de forskellige parter. 10

11 5. Forebyggelsestiltag: Social pejling i 5. klasse: I 2011 har ungdomskonsulenterne været ude på 13 ud af 14 skoler i Norddjurs. Kun friskolen i Grenå fik ikke booket os i tide. Det betyder, at vi har lavet 18 klasseoplæg af 4 timers varighed og 13 forældremøder. Fremmødet blandt forældrene har ligget på % af børnene, der er repræsenteret, og tiltaget har været taget godt imod. Temadagene fortsætter i Sundhedsafdelingen har igen bevilget midler til dette. 7. klasse: Ungdomskonsulenterne har 7. årgang, som den årgang de fast besøger hver år med et forebyggende tiltag i forhold til alkohol. I 2011 har denne årgang deltaget i projekt sundere alkoholvaner blandt unge i Norddjurs, og modtog derfor ikke ekstra besøg i 2011/ klasses dage: Der har i 2011 været lavet nogle dage for alle 8. og 9. klasses elever i kommunen. Årets tema i 9. årgang var at træffe valg, mens det for 8. klasserne var ansvar. Dagene er lavet i et samarbejde mellem Ungnorddjurs og SSP samarbejdet. Der var oplægsholdere udefra. Sundere alkoholvaner blandt unge i Norddjurs: Et nyt projekt som startede før sommerferien i 6. årgang, og som er fortsat i 7. årgang efter sommerferien. Det er Ungnorddjurs og sundhedsplejen, der i samarbejde med sundhedsafdelingen står for projektet. I 2011 har der været afholdt 3 dage / aftener på alle skoler, hvor børn og forældre har været sammen. Fokus har været viden om alkohol, flertalsmisforståelser, selvtillid, selvværd, gruppepres, forældreaftaler og fester. Projektet fortsætter i samme årgang indtil juni Forældreaftaler: Opstart af forældreaftaler på et så tidligt tidspunkt som muligt, har en forebyggende effekt i forhold til børns risikovillighed på længere sigt. Indtil nu har det kun været en opfordring til skolerne, igennem et idekatalog, om at iværksætte disse, og det endelig overblik over hvilke skoler, der praktiserer dette har vi ikke. Det er et område, der vil være fokus på fremover. Fritidsvejledning: I sommeren 2011 startede Ungnorddjurs i samarbejde med sundhedsafdelingen endnu et projekt. Projektet hedder fritidsvejledning med fritidspas, og er et 4 årigt projekt, der skal få endnu flere børn og unge i 6-17 års alderen til at dyrke noget i deres fritid. Der er ansat 2 fritidsvejledere og disse har i 2011 fået mere end 80 børn i gang med at gå til noget i deres fritid. Se mere på 11

12 6. Kriminalitet: Der er blevet sigtet 46 unge mellem 0 og 18 år i løbet af året. (antal Cpr.) Tallet for år 2010 var 49. De er tilsammen sigtet for 97 forhold. (Sigtelser) Tallet for år 2010 var af de 46 unge er kun sigtet en gang. (Kun 1) I graf 1 ses disse tal i forhold til aldersfordelingen. Graf 1: Antal sigtelser Desuden er 8 unge med bopæl i Norddjurs, men som er anbragt her af deres hjemkommune, sigtet for i alt 15 forhold. Dvs. i den samlede statistik for Norddjurs er tallet 54 unge under 18 år, sigtet for i alt 112 forhold. Disse indgår ikke i nedenstående graf, men derimod i graf 4 over sigtede over de sidste 3 år. Det er værd at bemærke, at evt. tilflyttere, som har begået kriminaliteten i deres tidligere kommune vil medvirke til den statistik, som kan ses i grafen. Som det også kan ses i grafen er kriminaliteten blandt unge over 18 år stadig stigende. Graf 2: Typer af sager Graf 2 viser fordelingen af hvilke sager, de unge er sigtet for. Det meget høje tal for indbrud skyldes, at 3 unge er sigtet for indbrud hver.

13 Tallene i grafen varierer lidt fra ovenstående, hvilket skyldes at 1-2 unge er fraflyttet kommunen siden 2009 og Nedenstående tabel viser antal sigtede og sigtelser i gennem de sidste 3 år. Graf 3: Antal sigtelser/sigtede Antal sigtede Antal sigtelser Graf 4: Antal sigtelser/sigtedev fordelt på alder 13

14 7. Misbrug: Misbrugsbehandlingen for unge med misbrugsproblematikker op til 18 år ligger i Norddjurs Kommune i Ungnorddjurs. Misbrugsbehandlingen er et ambulant behandlingstilbud til unge stofmisbrugere under 18 år. Behandlingen varetages fra Ungnorddjurs, som har særlig ekspertise i og erfaring med familier og unge med misbrugsproblemer. Behandlingen er individuel, men altid med inddragelse af netværket. Der kan efter behov oprettes ad-hoc gruppe til dette tilbud. Der er ansat en behandler i 18,5 time om ugen. Behandleren i Ungnorddjurs er uddannet socialrådgiver med en ekstra uddannelse i misbrugsbehandling. I 2011 har 13 unge været i behandling for hashmisbrug ved Ungnorddjurs misbrugsbehandler. Et par af de unge startede deres behandling allerede i 2010 og er nu afsluttet, mens der her i 2012 dagsdato kun er 4 i behandling. Ud af de 13 unge, der har været i behandling i 2011 har 2 unge selv afsluttet deres behandlingsforløb, da de er fyldt 18 år, og ikke ønskede at blive overflyttet til Rusmiddelcentret. 6 unge er helt ude af deres misbrug og dagsdato er 2 unge ud af de fire, ude af deres misbrug og to har reduceret deres forbrug væsentligt. De fire forsætter deres behandling i Det er generelt hash, der er det store problem for de unge, der kommer i behandling. Feststoffer som extasy, kokain, amfetamin og MDMA forekommer også af og til blandt disse unge, men på ingen 14 måde i så udbredt grad som omfanget af hash. I misbrugsbehandlingen i Ungnorddjurs arbejder vi med de unge ud fra et niveauperspektiv. Unge, der er omfattet af målgrupperne - niveau 1, modtager generel rådgivning ved ungdomskonsulenter eller støtte kontaktperson visiteret fra Familierådgivningen. Unge der er omfattet af målgrupperne - niveau 2 og 3 visiteres til behandling ved misbrugskonsulent. Indsatsen i misbrugsbehandlingen er individuelt tilrettelagt ud fra et helhedsperspektiv og foregår på følgende måde: 1. Misbrugsbehandleren skaber en relation til den unge. Der skabes tillid mellem behandleren og den unge. Behandleren udarbejder en plan for forløbet med den unge. 2. Misbrugsbehandleren arbejder med motivation af misbrugsstop, og anerkendelse af fremskridt. De samtaler omkring den unges egne tanker ift. misbrugsstop. 3. Når den unge er motiveret ift. at stoppe sit misbrug, vil misbrugsbehandleren give den unge forskellige psykiske såvel som fysiske redskaber til at stoppe misbruget. 4. Når den unge har stoppet sit misbrug hjælper misbrugsbehandleren den unge til at fastholde sit misbrugsstop via samtaler, anerkendelses- og motivationsarbejde. 5. Når den unge vurderes som værende stabil i sit misbrugsstop, udskrives vedkommende. Hvis der er behov for en egentlig afgiftningsperiode anvendes opholdsstedet Aktiv Weekend i ca. 3 uger, hvorefter Ungnorddjurs misbrugsbehandler overtager den unge i individuelt tilrettelagt behandlingsforløb. Misbrugsbehandleren etablerer et samarbejde med kommunens misbrugsbehandling for voksne med henblik på videregivelse af sager, der ikke er afsluttet, når den unge fylder 18 år. Visitation og opfølgning forgår ved at Familierådgivningen henviser til misbrugstilbud gennem et visitationsudvalg.

15 8. Forebyggelsesplan: Dette er det foreløbige udkast til forebyggelsesplanen. Det videre arbejde med planen finder sted i 2012, sideløbende med den kommende børnepolitik. 15

16 9. Andre forebyggende indsatser i Ungnorddjurs Ungdomsklubberne og juniorklubberne har lavet opsøgende arbejde ved at tage samtaler med de unge, som på en eller anden måde har udvist en adfærd som var bekymrende. Det kunne være den stille pige henne i hjørnet, eller nogen som havde en anden uheldig måde at opføre sig på. Desuden har de taget ud i området omkring klubben og snakket med de unge som evt. holdt til der, og forsøgt at få dem ind i klubben i stedet. Det er værd at bemærke, at der stadig er færre sager i Ørsted området efter at juniorklubben er startet der forrige år. I klubberne i Ungnorddjurs vil der fremover blive sat fokus på social isolation blandt børn og unge. Klubberne vil modtage viden om området, og være aktive og opsøgende i forhold til unge, der bliver isoleret. Juniorklubberne har fokus på den tidlige indsats, hvor der arbejdes struktureret med trivselsskemaer. I heltidsundervisningen i Ungnorddjurs arbejdes der hele tiden forebyggende, ved at forbedre den unges livssituation. Dette gøres bl.a. ved at øge den unges socialkom- petencer igennem social træning, coaching, konsekvente reaktioner, vægtning af fælles situationer, gruppeorienterede projekter, ungemøder, hjælp til aktiv fritid, samt ved at implementere A.R.T. (Agression, Replacement trai-ning). Støtte/kontakt korpset har i 2011 arbejdet meget med at få de børn og unge de er støtte på, til at deltage i fritidslivet på alm. vilkår. Desuden har de oprettet flere støttegrupper, hvor børnene oplever et fællesskab, og en ligeværdighed med andre børn. Dette til stor glæde for børnene. Bostederne i Ungnorddjurs arbejder helhedsorienteret i forhold til at forbedre den unges livssituation. Der er tæt samarbejde med alle de øvrige aktører i den unges liv, bl.a. forældrene, sagsbehandleren, familiehuset, A-klassen, misbrugsbehandleren, klubberne, fritidslivet samt evt. arbejdspladser. Dette til stor gavn for den unge. Generelt for alle afdelinger: Alle afdelinger i Ungnorddjurs arbejder bevidst med unges sundhed. Dette for at leve op til kommunens sundhedspolitik. Nogle af tiltagene er gratis frugt i alle afdelinger, billig flaskevand som alternativ til sodavand, samt inddragelse af sundhedspersonale fra sundhedsskoler m.fl. Der arbejdes også med inklusion og demokrati i samtlige afdelinger. Se evt. mere på 16

17 10. 9 klasses undersøgelse Ungnorddjurs udarbejder hvert år en omfattende 9. klasses trivsels undersøgelse. Denne undersøgelse er et af vores evalueringsværktøjer sammen med kriminalitetsstatistikken, og antallet af unge misbrugere. Desuden bruges undersøgelsen til at få øje på nye problematikker, indsatsmuligheder, tendenser og viden. Undersøgelsen laves i perioden marts til juni, og derfor pt. under udarbejdelse for Konklusionen på undersøgelsen 2011 er indlagt som bilag. 17

18 11. Konklusion og perspektivering I Norddjurs Kommune er der et fald i kriminaliteten blandt unge under 18 år. Vi har i Norddjurs Kommune haft stor fokus på den hurtige indsats, når en ung udviser uheldig adfærd. Vi har opbygget et system med ungdomskonsulenterne i centrum, som hurtigt får iværksat hjælpeforanstaltninger, når en ung begår kriminalitet eller udviser anden uheldig adfærd. Tager politiet en ung, så er ungdomskonsulenterne tilstede under afhøringen. De tager den unges sag med til en socialrådgiver førstkommende hverdag, og tager sammen med socialrådgiveren på hjemmebesøg hos den unge og dennes familie hurtigst muligt efter afhøringen. Skal den unge i retten følger ungdomskonsulenten også med derhen. Denne ordning er blevet kendt rundt om i landet, og det er næsten hver måned at en kommune henvender sig for at høre nærmere om ordningen, og de øvrige forebyggende tiltag vi laver, og SSP koordinatoren er flere gange blevet interviewet af de danske medier. Ungdomskonsulenterne er også dem, der møder de unge i skolen, når der laves kriminalpræventiv undervisning i skolerne, og møder de unge i de unges eget miljø, bl.a. klubber, beach party, på gaden m.m.. På den måde er de unge fortrolige med ungdomskonsulenten, og denne sammenhæng er til stor gavn for de unge. I Norddjurs vil vi fremover have endnu mere fokus på de tendenser, der ligger til grund for en begyndende kriminel adfærd. Vi kan se at fravær / pjæk fra skolen, tidlig sexdebut, tidlig alkoholdebut, samt et dårligt fritidsliv giver større risiko for kriminel og misbrugende adfærd. I den forbindelse er vi glade for, at vi i 2011 har iværksat et alkoholprojekt, sundere alkoholvaner blandt unge i Norddjurs i samtlige 6. klasser. Projektet er støttet af sundhedsstyrelsen og er et samarbejde mellem sundhedsafdelingen, sundhedsplejen, Ungnorddjurs og samtlige skoler. Projektet skal forløbe i 3 år med den samme årgang. I forhold til sex, har vi i 2011 haft fokus på emnet i 8. årgang til deres forebyggelsesdage umiddelbart efter sommerferien, og har bestemt at gøre dette igen i Ser vi på kriminaliteten blandt de unge over 18 år, er billedet lidt anderledes. Her er kriminaliteten enten stagnerende eller svagt stigende. Fokus fremover må være at bibeholde de gode tiltag, indsatser m.m., der findes de unge under 18 år, og så fremadrettet se på, hvad vi kan gøre for de unge over 18 år, evt. igennem vores SSP+ samarbejde. Der bliver endnu mere fokus på de risikofaktorer og ressourcer, der ligger til grund for kriminalitet og misbrug blandt unge i fremtiden, og mange er interesseret i at få oplysninger om området, råd og vejledning, viden om bestemte emner m.m.. Det betyder, at vi må gøre SSP samarbejdet endnu mere tilgængeligt, bl.a. ved at opprioritere vores hjemmeside. I løbet af 2012 skal der udarbejdes en ny børnepolitik, politik for inklusion og tidlig indsats, sundhedspolitik og politik for folkeskolens 7-10 årgang i Norddjurs Kommune, og Ungnorddjurs og SSP samarbejdet vil være en væsentlig medspiller på dette arbejde. 18

19 12. Links SSP samarbejdets egen hjemmeside Ungnorddjurs Norddjurs Kommune Østjyllands Politi Det kriminalpræventive råd SSP samrådet 19

20

SSP Årsrapport Udarbejdet af : SSP og Ungnorddjurs : 1. februar 2013

SSP Årsrapport Udarbejdet af : SSP og Ungnorddjurs : 1. februar 2013 SSP Årsrapport 2012 Udarbejdet af : SSP og Ungnorddjurs Dato : 1. februar 2013 2 SSP Årsrapport 2012 1. Indhold 1. Indhold... 3 2. Indledning... 4 3. Lokalrådet:... 6 4. SSP udvalgene:... 7 5. SSP koordinatorens

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Møde nr. : 1/2011 Sted : Ungnorddjurs, administrationen, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato : 30. marts Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.

Møde nr. : 1/2011 Sted : Ungnorddjurs, administrationen, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato : 30. marts Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11. SSP Lokalråd Referat Møde nr. : 1/2011 Sted : Ungnorddjurs, administrationen, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato : 30. marts 2011. Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Deltog Sten Broe Sørensen,

Læs mere

Referat. SSP Lokalråd

Referat. SSP Lokalråd SSP Lokalråd Referat Møde nr.: 4/2013 Sted : Østjyllands politi, Vestre skovvej 1, 8500 Grenå Dato : 27. november 2013. Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Deltog John V. Pedersen, Lokalpolitileder

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Forord...Side 3. SSP samarbejdet...side 4. Indsatser...Side 6. Generel forebyggelse...side 7. Specifik forebyggelse...side 9

Forord...Side 3. SSP samarbejdet...side 4. Indsatser...Side 6. Generel forebyggelse...side 7. Specifik forebyggelse...side 9 SSP ÅRSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE: Forord...Side 3 SSP samarbejdet...side 4 Indsatser...Side 6 Generel forebyggelse...side 7 Specifik forebyggelse...side 9 Individorienteret forebyggelse... Side 11 Kriminalitetsstatistikker...

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

DAGSORDEN. SSP lokalråd. Møde nr. : 04/2009 Sted : Glesborg Bygade 1, 8585 Glesborg Dato : 3. december 2009 Start kl. : Slut kl. : 15.

DAGSORDEN. SSP lokalråd. Møde nr. : 04/2009 Sted : Glesborg Bygade 1, 8585 Glesborg Dato : 3. december 2009 Start kl. : Slut kl. : 15. SSP lokalråd DAGSORDEN Møde nr. : 04/2009 Sted : Glesborg Bygade 1, 8585 Glesborg Dato : 3. december 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Michael Henningsen, Lokalpolitileder Per Bennekov,

Læs mere

Referat. SSP Lokalråd. Møde nr.: 2/2013 Sted : UngNorddjurs, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 29. maj Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.

Referat. SSP Lokalråd. Møde nr.: 2/2013 Sted : UngNorddjurs, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 29. maj Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11. SSP Lokalråd Referat Møde nr.: 2/2013 Sted : UngNorddjurs, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 29. maj 2013. Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Deltog John V. Pedersen, Lokalpolitileder + Helle

Læs mere

Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge

Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 at afsætte 1,0 mio. kr. i 2014

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Godkendt af Børne- og skoleudvalg og Lokalråd 2011 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Som en del af den sammenhængende

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet GLOSTRUP KOMMUNE SSP Skole Socialforvaltning - Politi Indsatsen mod ungdomskriminalitet et tillæg til Børnepolitikken herunder den sammenhængende børnepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 12. september

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

Forord...Side 3. SSP samarbejdet...side 4. Indsatser...Side 6. Generel forebyggelse...side 7. Specifik forebyggelse...side 9

Forord...Side 3. SSP samarbejdet...side 4. Indsatser...Side 6. Generel forebyggelse...side 7. Specifik forebyggelse...side 9 SSP ÅRSRAPPORT 214 INDHOLDSFORTEGNELSE: Forord...Side 3 SSP samarbejdet...side 4 Indsatser...Side 6 Generel forebyggelse...side 7 Specifik forebyggelse...side 9 Individorienteret forebyggelse...side 11

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Beslutningsreferat. SSP Lokalråd

Beslutningsreferat. SSP Lokalråd SSP Lokalråd Beslutningsreferat Møde nr. : 2/2010 Sted : Ungdomsskolen, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato : 01. juni 2010. Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Deltog Michael Henningsen, Lokalpolitileder

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Referat. SSP Lokalråd. Møde nr. : 02 Sted : Ungdomsskolen, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 2 juni 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.

Referat. SSP Lokalråd. Møde nr. : 02 Sted : Ungdomsskolen, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 2 juni 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11. Referat Møde nr. : 02 Sted : Ungdomsskolen, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 2 juni 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Deltog Michael Henningsen, Lokalpolitileder + Kent T. Soelberg, Leder

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING 2014

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING 2014 SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING 2014 INDHOLD: Forord... 3 Baggrund... 3 Anvendelse af læseplanen... 4 Bh. Klasse... 6 1. Klasse... 7 2. Klasse... 8 3. Klasse... 9 4.. Klasse...10

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

SSP I MIDDELFART KOMMUNE

SSP I MIDDELFART KOMMUNE SSP I MIDDELFART KOMMUNE ORIENTERING TIL MEDARBEJDERE 2011 Forord Denne folder giver medarbejdere i Middelfart Kommune en generel orientering om SSP-arbejdet i kommunen. Denne folder skal suppleres med

Læs mere

SSP læseplan. Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014

SSP læseplan. Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014 SSP læseplan Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014 Forord: I løbet af 2012 og 2013 har vi i Norddjurs kommune udarbejdet en ny sammenhængende Børnepolitik, en politik for inklusion og

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

DAGSORDEN. SSP lokalråd. Møde nr. : 03/2008 Sted : Politigården, 8500 Grenaa Dato : 2. september 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 11.

DAGSORDEN. SSP lokalråd. Møde nr. : 03/2008 Sted : Politigården, 8500 Grenaa Dato : 2. september 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 11. SSP lokalråd DAGSORDEN Møde nr. : 03/2008 Sted : Politigården, 8500 Grenaa Dato : 2. september 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Michael Henningsen, Lokalpolitileder Kent T. Soelberg, Leder

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg

Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg Centrale aktører i SSP-samarbejdet SSP-styregruppen...1 SSP-konsulenten...1 Ungemedarbejderen på Silkeborg Ungdomsskole...2 Politiets forebyggelsesgruppe...3

Læs mere

DAGSORDEN. SSP lokalråd. Møde nr. : 01/2009 Sted : Politigården i Grenaa Dato : 24. februar 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00

DAGSORDEN. SSP lokalråd. Møde nr. : 01/2009 Sted : Politigården i Grenaa Dato : 24. februar 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 SSP lokalråd DAGSORDEN Møde nr. : 01/2009 Sted : Politigården i Grenaa Dato : 24. februar 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Michael Henningsen, Lokalpolitileder Kent T. Soelberg, Leder af

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Forord...Side 3. SSP samarbejdet...side 4. Indsatser...Side 6. Generel forebyggelse...side 7. Specifik forebyggelse... Side 10

Forord...Side 3. SSP samarbejdet...side 4. Indsatser...Side 6. Generel forebyggelse...side 7. Specifik forebyggelse... Side 10 SSP ÅRSRAPPORT 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: Forord...Side 3 SSP samarbejdet...side 4 Indsatser...Side 6 Generel forebyggelse...side 7 Specifik forebyggelse... Side 10 Individorienteret forebyggelse... Side

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Vesthimmerlands Ungeteam

Vesthimmerlands Ungeteam Vesthimmerlands Ungeteam Ungeteamet er et gratis tilbud til børn/unge og deres forældre, hvor barnet/den unge som udgangspunkt ikke allerede er i kontakt med socialforvaltningen. Ungeteamets arbejdsområde

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Lokale 135a på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Hazel Laura Möller Ingrid Remy Mogens

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Politisk målsætning I Esbjerg Kommune ydes der en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere.

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

Årsberetning 2015 fra SSP

Årsberetning 2015 fra SSP Årsberetning 2015 fra SSP Indledning 2015 har været præget af, at flere centrale unge fra den tidligere problematiske ungegruppe fra 2013 er vendt tilbage til Struer fra deres opholdssteder. De er på forskellige

Læs mere

1. Godkendelse af referat... 1. 2. Sidste nyt. Herunder meddelelser, referater m.m... 2. 3. Handleplan... 4. 4. Projekt god løsladelse...

1. Godkendelse af referat... 1. 2. Sidste nyt. Herunder meddelelser, referater m.m... 2. 3. Handleplan... 4. 4. Projekt god løsladelse... SSP Lokalråd Referat Møde nr. : 1/2015 Sted : Norddjurs kommune, Glesborg bygade 1, 8585 Glesborg Dato : 25. februar 2015. Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Deltog Sten Bro, Lokalpolitileder

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast)

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Denne oversigt er tænkt som en form for katalog, hvor man som fagperson kan få inspiration til, hvordan man i forskellige

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune

KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune December 2016 Indledning Kommunerne skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service (Serviceloven)

Læs mere

L Æ S E P L A N. U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1. SSP Læseplan. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet

L Æ S E P L A N. U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1. SSP Læseplan. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet L Æ S E P L A N U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 0. klasse side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6.

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

SSP beskrivelse af opgaverne p. t.

SSP beskrivelse af opgaverne p. t. 1 SSP beskrivelse af opgaverne p. t. 1. Gennemførelse af forebyggelses program: Skoleområdet http://www.ssp.furesoe.dk/skoleomraadet/forebyggendeundervsining.aspx 3 intromøder med lærere og klubmedarbejdere

Læs mere

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Skanderborg kommune 2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Trivsel Udskoling: Unge i Skanderborg har det som landsgennemsnittet. 4% føler sig mobbet 2-3 gange om måneden eller oftere er som gennemsnittet

Læs mere

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv.

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv. KOMMISSORIUM Tirsdagsmøder i det kriminalitetsforebyggende samarbejde U18 Formål: 1. Tirsdagsmøderne har til formål at opkvalificere kommunens indsats over for unge, som har begået kriminalitet eller er

Læs mere

Unge, fester og rusmidler i praksis

Unge, fester og rusmidler i praksis Unge, fester og rusmidler i praksis Erfaringer fra Norddjurs kommune Indhold: Hvad laver en ungdomskonsulent? Ungnorddjurs Fester og arrangementer i Ungnorddjurs Metoder Track Two det nye flagskib Eksempel

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere. Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30

Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere. Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30 Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30 Nyt fra Socialstyrelsen Ny organisering i Socialstyrelsen - kriminalitetsområdet

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik Indledning Kommunerne skal i henhold til lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik

Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik 2012-2013 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Tværfagligt samarbejde i det kriminalitets- og rusmiddelforebyggende

Læs mere

STATUS- OG STRATEGINOTAT

STATUS- OG STRATEGINOTAT STATUS- OG STRATEGINOTAT SSP-samarbejdet i Viborg Kommune JANUAR 2014 INDLEDNING SSP-samarbejdet i Viborg Kommune tager sit afsæt i det brede generelle forebyggende arbejde i forhold til risikoadfærd blandt

Læs mere

Kvalitetsstandard. For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs

Kvalitetsstandard. For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs Kvalitetsstandard For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs Ungnorddjurs Åboulevarden 64 8500 Grenaa tlf : 89 59 25 50 www.ungnorddjurs.dk ung@ungnorddjurs.dk Heltidsundervisning i Ungnorddjurs Vision Heltidsundervisningen

Læs mere

Forslag til ny SSP struktur i Mariagerfjord Kommune

Forslag til ny SSP struktur i Mariagerfjord Kommune Forslag til ny SSP struktur i Mariagerfjord Kommune Indledning: SSP-samarbejdet er tværfagligt og tværsektorielt med aktiv inddragelse af børn/unge og deres forældre. SSP står for samarbejdet mellem skole,

Læs mere

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Strategiens overordnede mål Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Visionen fra Strategi for mere sundhed og mindre misbrug: I Odense er der et godt børne- og ungdomsliv uden alkohol og stoffer. Vi

Læs mere

Fællesskaber og forebyggelse. Skovvangskolen 2015-16 Det forebyggende samarbejde

Fællesskaber og forebyggelse. Skovvangskolen 2015-16 Det forebyggende samarbejde Fællesskaber og forebyggelse Skovvangskolen 2015-16 Det forebyggende samarbejde 1 Visionen er, at vi skal være en skole, der har fokus på både individet og fællesskabet, da kriminalitet i bred forstand

Læs mere

SSP. SSP-politik for Aabenraa Kommune. SSP samarbejdets rammer/rolle i det kriminalpræventive arbejde

SSP. SSP-politik for Aabenraa Kommune. SSP samarbejdets rammer/rolle i det kriminalpræventive arbejde SSP SSP-politik for Aabenraa Kommune SSP samarbejdets rammer/rolle i det kriminalpræventive arbejde Forord Gennem en aktiv kriminalpræventiv indsats ønsker vi i SSP-regi at bidrage til, at Aabenraa kommune

Læs mere

SSP/Opsøgende Team. Side 1

SSP/Opsøgende Team. Side 1 SSP/Opsøgende Team Side 1 Indholdsfortegnelse SSP/Opsøgende Team Baggrund for SSP/Opsøgende Teams arbejde Hvad gør vi og hvad kan du bruge os til? Trivselshåndbogen Social pejling Forældremøder...10 Rådgivning

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 4.7.2016 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Læseplan for SSP Ung Sorø

Læseplan for SSP Ung Sorø Læseplan for SSP Ung Sorø 2017 2018 2 Det vil SSP Ung Sorø SSP Ung Sorø vil med den kriminalpræventive undervisningsguide gøre det nemt for skoler og undervisere at invitere den kriminalpræventive undervisning

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Forord Den sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet skal ses som en del af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitikpolitik.

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune

Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune Vedtaget af Fanø Byråd den xx Vision På Fanø prioriterer vi det gode børneliv, og alle børn og unge skal opleve, at de kan leve et trygt og sundt liv baseret

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2013 for SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE Denne folder er skrevet og udgivet af en gruppe voksne, som arbejder med børn og unge i Mårslet skoledistrikt se på bagsiden

Læs mere

Udlændinge, integrations og boligministeriet

Udlændinge, integrations og boligministeriet 1 Overblik over organisering af SSP-området i Assens Kommune Justitsministeriet Udlændinge, integrations og boligministeriet Ministerie for børn, undervisning og ligestilling NFC nationalt forebyggels

Læs mere

DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for Holbæk Kommune, onsdag den 25. juni 2008.

DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for Holbæk Kommune, onsdag den 25. juni 2008. 26. juni 2008 Sagsbehandler: kgr LALPOLITIET Lokalstation Holbæk Vicepolitiinspektøren Rådhuspladsen 1 4300 4300 Holbæk Telefon: 5943 1448 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5300 E-mail: kog001@politi.dk DAGSORDEN

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5 Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge April 2017 Side 1 af 5 1. Introduktion Digital dannelse i 4. klasse og Trivselsseminar for 8. årgang er to

Læs mere

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Bornholms regionskommune 2011 1 Forord...3 Indledning...3 Visionen for arbejdet...3 Bornholm i tal...4 Lovgivning...5 Aktører i det kriminalpræventive arbejde...9

Læs mere

SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2016

SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2016 SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2016 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forældremøder generelt: 4 Tryghed og trivsel

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 19.00 19.45 Oplæg g ved Charlie Lywood. 19.45 20.25 Gruppearbejde klassevis. 20.25 21.00 Opsamling i plenum. ldremøde.

Læs mere

Ny SSP-struktur i Kolding Kommune

Ny SSP-struktur i Kolding Kommune Ny SSP-struktur i Kolding Kommune SSP-ledergruppen Politimesteren Vicepolitimesteren Børne- og uddannelsesdirektøren Skolechefen Social- og beskæftigelsesdirektøren Områdechefen for rådgivningsafsnittet

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 17.00-17.40 Oplæg ved Charlie Lywood. 17.40 18.25 Gruppearbejde klassevis. 18.25 19.00 Opsamling i plenum. SSP Furesø

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 6. januar 2015 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet 4300 Holbæk Jour.nr.: Telefon: 46 35 14 48 Indvalg: Lokal: 5300 Mobiltlf.: 2510 7720 Telefax: E-mail: Referat af lokalrådsmøde

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

Score Beskrivelse Vejledende eksempler Status Mål

Score Beskrivelse Vejledende eksempler Status Mål Faktor 1: Udvikling og adfærd (Faktoren er opdelt i tre spørgsmål) Spørgsmål a): Udadreagerende adfærd Vedrører personens emotionelle tilstand i relation til udadreagerende adfærd. Den udadreagerende adfærd

Læs mere

Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018

Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018 Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018 »Da vi begyndte som rollemodeller for fire år siden, diskuterede vi, om vi skulle forsøge at hjælpe de drenge, der allerede var havnet i kriminalitet. Men

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang

Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge 21-4-2016 1 1. Baggrund og introduktion Forskere peger på, og flere undersøgelser viser, at skoletrivsel har en stærk sammenhæng

Læs mere