1. udgave april Forskrift 233. Automatiske Gasalarmanlæg. Brandteknisk Institut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. udgave april 2000. Forskrift 233. Automatiske Gasalarmanlæg. Brandteknisk Institut"

Transkript

1 1. udgave april 2000 Forskrift 233 Automatiske Gasalarmanlæg Brandteknisk Institut

2 Denne forskrift er udarbejdet af et af Dansk Brandteknisk Instituts Sikringsudvalg nedsat teknisk udvalg og godkendt af Dansk Brandteknisk Instituts Sikringsudvalg. Det tekniske udvalg har haft følgende sammensætning: Medlem Marie-Louise Basse Beredskabsstyrelsen Ib Berthelsen Fredericia Kommune Brand og Redning Hans Holt Nielsen Danmarks Gasmateriel Prøvning Erik Lund Lauridsen Novo Nordisk Engineering A/S Leif Munksgard Mogens Balslev - Rådgivende Ingeniører A/S Georg Jørgensen Geopal System A/S Jens Nissen Semco A/S Poul Erik Larsen Duotec A/S Hans Hagen Arbejdstilsynet Risikosekretariatet Erik Albrechtsen Dansk Brandteknisk Institut Finn Massesson Dansk Brandteknisk Institut Udpeget af Beredskabsstyrelsen Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Danmarks Gasmateriel Prøvning Novo Nordisk Engineering A/S Mogens Balslev - Rådgivende Ingeniører A/S Geopal System A/S Semco A/S Duotec A/S Arbejdstilsynet Dansk Brandteknisk Institut Dansk Brandteknisk Institut Forskriftens emner for typeprøvning er udarbejdet i et samarbejde mellem, DELTA Elektroniktest, og Dansk Brandteknisk Institut.

3 1. udgave, april 2000 Udgivet af Dansk Brandteknisk Institut Forskrift 233 Automatiske gasalarmanlæg Emne 000 Indledning og indhold 1

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 10 Indledning 11 Gyldighedsområde 12 Formål 13 Grundlæggende principper 20 Omfang 21 Alment 30 Opbygning 31 Alment 40 Indholdsfortegnelse 2

5 10 Indledning 11 Gyldighedsområde Forskriften er gældende for stationære automatiske gasalarmanlæg (AGA-anlæg) i bygninger og i det fri på land. 12 Formål Formålet med et AGA-anlæg er at detektere tilstedeværelsen af eksplosionsfarlige gasser og herefter iværksætte egnede beskyttelsesforanstaltninger som kan omfatte både aktivering af brand- og eksplosionssikringsforanstaltninger samt alarmering af truede personer og redningsberedskabet Detektorer for måling af andre gaskoncentrationer kan tilsluttes selvstændige grupper i kontrol- og indikeringsudstyret Sådanne detektorer tillades ikke at aktivere brand- og eksplosionssikringsforanstaltninger Detektorerne tillades ikke at medføre alarmafgivelse til redningsberedskabet Denne forskrift tager ikke stilling til kalibrering af detektorerne. 13 Grundlæggende principper AGA-anlæg indgår som et væsentligt led i nogle bygningers totale brandsikring. Det er derfor af stor betydning, at anlægget projekteres og installeres korrekt samt, at der er udarbejdede rutiner i tilfælde af alarmering. Det er ligeledes en forudsætning, at anlæggenes pålidelighed og effektivitet sikres ved hensigtsmæssig kontrol, kalibrering, afprøvning og eftersyn med regelmæssige intervaller. Ved udarbejdelsen af forskriften er det forudsat, at projektering og installation udføres af erfarne og kompetente personer.

6 Omfang Alment Forskriften omfatter: Emnegruppe Titel Anlæg 020 System 030 Detektorer 040 Centraludstyr 050 Alarmtryk 060 Signalgivere 070 Disponibel 080 Disponibel 090 Disponibel Det fremgår af indholdsfortegnelsen i punkt 40, hvilke dele af forskriften, der er udgivet og er gældende udgave Forskriften omfatter endvidere: Emnegruppe Titel: Systemgodkendelser Installatørgodkendelser Datablade for systemdele 30 Opbygning 31 Alment Emnerne 000 til 019 indeholder de praktiske bestemmelser for projektering, installation, drift og vedligeholdelse af AGA-anlæg Som et tillæg til denne emnegruppe er udarbejdet et appendiks, der indeholder forklarende tekster til bestemmelserne Appendikset kan også indeholde eksempler på formularer, fx driftsjournal Appendikset vil løbende blive revideret Emnegrupperne indeholder bestemmelser for systemgodkendelse og typeprøvning af systemer og systemdele. 4

7 31.30 Emnegrupperne indeholder DBI's typegodkendelse af systemer, installatørgodkendelser og typegodkendelse af systemdele Disse emner fremsendes kun til pågældende indehavere af godkendelser, men kan forevises hos DBI på begrundet forlangende og i overværelse af indehaveren. 40 Indholdsfortegnelse Emne Titel Dato Udgave 000 Indledning og indhold Definitioner Systemopbygning Installatørgodkendelse 004 Færdigmelding og godkendelse af anlæg 010 Anlægsprojektering Anlægsinstallation og idriftsættelse, Orienteringsplaner 013 Vedligeholdelse Systemgodkendelse og kontrol Systemprøvning Typeprøvning Miljøprøvningskatalog Detektorer, alment Gasdetektor med katalytisk føler Centraludstyr, alment Kontrol- og indikeringsudstyr Strømforsyning Alarmtryk, alment Alarmgivere, alment Disponibel 080 Disponibel 090 Disponibel Til forskriften udarbejdes endvidere en liste over godkendte installationsfirmaer og godkendte systemer. 5

8 1. udgave, april 2000 Udgivet af Dansk Brandteknisk Institut Forskrift 233 Automatiske gasalarmanlæg Emne 001 Definitioner 1

9 INDHOLDSFORTEGNELSE 10 Indledning 11 Alment 12 Standarder 20 Ordforklaring 10 Indledning 11 Alment Vedrørende bygningsmæssige definitioner og eksempler henvises til gældende Bygningsreglement og Beredskabsstyrelsens Tekniske Forskrifter. 12 Standarder I forskriften henvises til nationale og internationale standarder DS: Dansk Standard ISO: International Standardisation Organisation IEC: International Electrotechnical Commission EN: Europa Norm/Europåishe Norm/European Standard/Norme Europeenne CLC: European Committee for Electrotechnical Standardization/Comité Européen de Normalisation Electrotechnique/Europåishes Komitee fur elektrotechnishe Normung. (Betegnes også CENELEC) CEN: European Committee for Standardization/Comité Européen de Normalisation/Europåisches Komitee fur Normung Der henvises endvidere til definitioner i "Stærkstrømsbekendtgørelsen". 20 Ordforklaring Adgangsvej: Redningsberedskabets adgangsmulighed fra kontrolog indikeringsudstyr til detekteringsområdet. Alarm 1: Laveste alarmniveau ved hvilket brand- og eksplosionsbeskyttelsesforanstaltninger kan iværksættes. Alarm 2: Højeste alarmniveau ved hvilket brand- og eksplosionsbeskyttelsesforanstaltninger kan iværksættes. 2

10 Alarmgiver: Komponent der ved akustisk og/eller optisk signalering tilkendegiver en tilstandsændring på AGA-anlægget. Alarmtilstand: Tilstand som kontrol- og indikeringsudstyret automatisk bringes i, når en eller flere af de tilsluttede detektorer detekterer gas, eller når et eller flere af de tilsluttede alarmtryk aktiveres. Alarmtryk: Tryk der ved aktivering bringer kontrol- og indikeringsudstyret i alarmtilstand. Anlægsejer: Person (eventuelt juridisk person), som har ansvaret for, at et AGA-anlæg til stadighed opfylder denne forskrift samt betjenes og kontrolleres i overensstemmelse hermed. Automatisk brandalarmanlæg: Anlæg udført efter DBI-forskrift 232 og med automatisk alarmafgivelse til redningsberedskabet. Betegnes ABA-anlæg. Automatisk branddørlukningsanlæg: Anlæg udført efter DBIforskrift 231. Betegnes ÅBDL-anlæg. Automatisk gasalarmanlæg: Anlæg udført efter denne DBI-forskrift 233. Betegnes AGA-anlæg. Automatisk rumslukningsanlæg: Anlæg udført efter DBI-forskrift 253. Betegnes ARS-anlæg. Automatisk: Start og forløb af en funktion uden personers medvirken. Automatisk vandslukningsanlæg: Anlæg udført efter DBI-forskrift 251 og med automatisk alarmafgivelse til redningsberedskabet. Betegnes AVS-anlæg. DBI: Dansk Brandteknisk Institut. Detektor: Komponent der reagerer på fysiske og/eller kemiske tilstande i komponentens nærhed. Ordforklaringen dækker såvel punkt- som liniedetektorer. Detekteringsområde: Det område der overvåges af en gasdetektor for blandinger af luft og brændbare gasser. 3

11 Driftsforstyrrelse: Tilstand som kontrol- og indikeringsudstyret automatisk bringes i, når der foretages betjeningsmæssige indgreb, der hindrer afgivelse af gasalarm eller fejlmelding fra anlægget eller dele heraf. (Driftsforstyrrelse kan også være en hindring af styrefunktioner, derfor sletning af "til vagtcentral". Eksplosionsgrænser: Nedre eksplosionsgrænse defineres som den laveste volumen koncentration af en brandbar gas i luft ved hvilken en forbrænding (eksplosion) kan starte under normale betingelser (101.3 kpa og 20 C). Betegnes LEL (Lower Explosive Limit), Øvre ekseksplosions grænse defineres som dem maksimale volumen koncentration af en brandbar gas i luft ved hvilken en forbrænding (eksplosion) kan starte under normale betingelser (101.3 kpa og 20 C). Betegnes UEL (Upper Explosive Limit) Fejlmelding: Signal der tilkendegiver at AGA-anlægget er i fejltilstand. Fejltilstand: Tilstand som kontrol- og indikeringsudstyret automatisk bringes i, når der er mulighed for, at dette ikke kan bringes i alarmtilstand. Driftsforstyrrelse medfører ikke fejltilstand. Gasalarm: Signal der tilkendegiver, at AGA-anlægget er i alarmtilstand. Installatør: Firma der af DBI er registreret til installation samt eftersyn og vedligeholdelse af AGA-anlæg i henhold til kravene i denne forskrift. Klassifikationsplan: Plan der omfatter stillingtagen til områdets afgrænsning og zonebetegnelse, desuden stillingtagen til, hvilken overfladetemperatur, der kan tillades i området, og dermed for de elektriske installationers vedkommende en stillingtagen til angivelse af temperaturbetegnelsen. Kredsløb: Elektrisk kreds der omfatter styre- og måleelektronik til én eller flere gasdetektorer eller alarmtryk, tilhørende kabler med samlings- og afgreningsmateriel samt én eller flere gasdetektorer eller alarmtryk. 4

12 LEL: Se Eksplosionsgrænser. Orienteringsplan: Et sæt tegninger der skal informere redningsberedskabet om bedste adgangsvej fra centraludstyr til detekteringsområdet. Sættet består af: Situationsplan Overordnet information om anlæggets udstrækning og adgangsvej til gruppeområdet. Gruppeplan Detaljeret information om gruppeområdet. Primære funktioner: Detektering, gasalarm og iværksættelse af egnede brand- og eksplosionsbeskyttelsesforanstaltninger. Sekundære funktioner: Alle andre anlægsfunktioner end primære, se ordforklaringen for primære funktioner. Slukningsanlæg: Manuelt eller automatisk brandslukningsanlæg, der ved udløsning afgiver alarmsignal i kontrol- og indikeringsudstyret. Systemdele: Komponenter der er godkendt af DBI i henhold til kravene i denne forskrift. Systemgodkendelse: Et antal systemdele der er samlet i et system, og for hvilke det i henhold til kravene i denne forskrift er eftervist, at de indgår i et funktionsmæssigt afstemt samvirke. UEL: Se Eksplosionsgrænser Vagtcentral: Et sted hvor der modtages og behandles alarmsignaler 24 timer i døgnet året rundt. 5

13 1. udgave, april 2000 Udgivet af Dansk Brandteknisk Institut Forskrift 233 Automatiske gasalarmanlæg Emne 002 Systemopbygning 1

14 INDHOLDSFORTEGNELSE 10 Indledning 11 Alment 12 Systemopbygning 20 Detektering og styring 21 Detektering 22 Alarm 1 23 Alarm 2 24 Fejltilstand 25 Driftsforstyrrelse 26 Overvågningssystem 30 Signalbehandling 31 Baggrund 32 Tidsundertrykt signalbehandling 33 Andre signalbehandlingsmetoder 40 Alamibehandling 41 Baggrund 42 Flerdetektorafhængig alarmbehandling 43 Tidsforsinket alarmbehandling 50 Alarmafgivelse til redningsberedskab 51 Alment 52 Alarmtransmission 60 Melding til vagtcentral 61 Alment 2

15 10 Indledning 11 Alment Forskriften forudsætter et typegodkendt elektrisk system, som muliggør detektering af eksplosionsfarlige gasser og iværksættelse af alarmeringer og beskyttelsesforanstaltninger Opmærksomheden henledes på Boligministeriets bekendtgørelse nr. 697 af 18. august 1995, der gennemfører ATEX direktivet. Især henledes opmærksomheden på kapitel 7, der omhandler ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser i perioden frem til 30. juni er bekendtgørelsens 1 stk. 2 gengivet i sin fulde ordlyd: Bekendtgørelsen omfatter endvidere elektriske sikkerheds-, kontrol- og reguleringsanordninger, der er bestemt til at anvendes uden for eksplosionsfarlig atmosfære, men som er nødvendige, eller som bidrager til, at det elektriske materiel og de elektriske sikringssystemer kan fungere sikkert i forbindelse med eksplosionsrisici. 12 Systemopbygning Den principielle systemopbygning fremgår af figur 12.10, der samtidig inddeler systemdelene i afsnit efter de pågældende afsnits funktion, som følger: Systemafsnit X: Lokalalarm Systemafsnit Y: Fjernalarm Systemafsnit Z: Sluknings- eller inertdel Systemafsnit U: Styrefunktioner Inddeling i systemafsnit har ingen forbindelse med systemdelens fysiske placenng Inddeling i systemdele er kun anført som beskrivelse af systemets signalbehandling, og er således ikke pålagt særlige begrænsninger i formgivning eller konstruktion Systemafsnit X skal være systemgodkendt af DBI Tilsvarende gælder systemafsnit Z, såfremt dette er krævet installeret af Kommunalbestyrelsen (Redningsberedskabet) eller forsikringsselskabet. 3

16 Figur I! G Fy- M ^!. I I 1! I 1 KH L h h-- ^ - I I I I I I - -! I _1 \.-.^ I I h 1 E hh h i- 1 ^ I-H I I L. I r-l o_.l I Symboler til figur A: Gasdetektor B: Kontrol- og indikeringsudstyr for gasalarm C: Alarmgivere for gasalarm eller fejltilstand D: Alarmtryk E: Udstyr for overførsel af gasalarm til vagtcentral (kan være fælles med J) F: Vagtcentral for gasalarm G: Kontrol- og indikeringsudstyr for sluknings- eller inertanlæg (kan være en del af B) J: Udstyr for overførsel af fejltilstand og driftsforstyrrelse til vagtcentral (kan være fælles med E) K: Vagtcentral for fejlsignal og driftsforstyrrelse L: Strømforsyning for kontrol- og indikeringsudstyr (kan være fælles for B og G) Q: Overvågningssystem (flere B kan tilsluttes systemet, kan også være placeret i systemafsnit X) S: Styrefunktioner _: Systemdele og forbindelseselementer, som skal forefindes i et automatisk gasalarmanlæg : Systemdele og forbindelseselementer, som kan forefindes i et automatisk gasalarmanlæg X: Systemafsnit for lokal gasalarm Y: Systemafsnit for ekstern gasalarm Z: Systemafsnit for sluknings- eller inertdel U: Systemafsnit for styrefunktioner 4

17 20 Detektering og styring 21 Detektering Gasdetektorer har til opgave til stadighed eller med korte mellemrum at overvåge de til enhver tid inden for dens område forekommende blandinger af luft og brændbare gasser Der skelnes mellem koncentrationerne "a" og "b", hvor 0<a<b< 100% LEL Kontrol- og indikeringsudstyret skal kunne vise overskridelse af tærskelværdierne "a" og "b" for hver enkelt detektor. 22 Alarm Detekterer en eller flere af de tilsluttede detektorer koncentrationer større end eller lig med "a" bringes kontrol- og indikeringsudstyret, eventuelt efter forudgående signalvurdering efter afsnit 30, i alarm I kontrol- og indikeringsudstyret tilkendegives alarm 1 ved selvstændigt optisk signal for pågældende detektor(er) fælles optisk og akustisk signal for systemafsnit X Alarm 1 tilkendegives endvidere ved akustisk og/eller optisk signal fra alarmgivere, placeret uden for udstyret Formålet er at varsle særligt instrueret driftspersonale om tilstandsændringen Alarmgivere kan være fælles for såvel alarm 1 som alarm 2 såfremt signalerne ændrer karakter fra pulserende til fast signal. Skift fra alarm 1 til alarm 2 skal medføre fornyet signal Akustiske alarmgivere tillades udført med lokal afstilling for den enkelte alarmgiver, såfremt optisk alarmgiver også er installeret Omfatter anlægget systemafsnit Y, kan tilstanden samtidigt videregives til udstyr for overføring af alarmsignal til vagtcentral Formålet er at iværksætte handlinger i henhold til alarminstruks Omfatter anlægget endvidere systemafsnit U, videregives tilstanden hertil for eventuel retablering af passiv brandsikring eller opstart af forceret ventilation for at modvirke yderligere stigning i gaskoncentrationen Omfatter anlægget endvidere systemafsnit Z, kan tilstanden videregives hertil for aktivering af funktionen. 5

18 Alarm 2 Detekterer en eller flere af de tilsluttede detektorer koncentrationer større end eller lig med "b" bringes kontrol- og indikeringsudstyret, eventuelt efter forudgående signalvurdering efter afsnit 30, i alarm I kontrol- og indikeringsudstyret tilkendegives alarm 2 ved selvstændigt optisk signal for pågældende detektor(er) fælles optisk og akustisk signal for systemafsnit X Alarm 2 tilkendegives endvidere ved akustisk og/eller optisk signal fra alarmgivere, placeret uden for udstyret Formålet er at alarmere særligt instrueret driftspersonale om tilstandsændringen Alarmgivere kan være fælles for såvel alarm 1 som alarm 2 såfremt signalerne ændrer karakter fra pulserende til fast signal. Skift fra alarm 1 til alarm 2 skal medføre fornyet signal Akustiske alarmgivere tillades udført med lokal afstilling for den enkelte alarmgiver, såfremt optisk alarmgiver også er installeret Omfatter anlægget systemafsnit Y, videregives tilstanden samtidigt til udstyr for overføring af alarmsignal til vagtcentral Formålet er at alarmere/iværksætte handlinger i henhold til alarminstruks Omfatter anlægget endvidere systemafsnit Z, videregives tilstanden hertil for aktivering af funktionen Omfatter anlægget endvidere systemafsnit U, videregives tilstanden hertil for iværksættelse af eventuel nedlukning af proces udkobling af el-installationer, der ikke opfylder bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen for udstyr til brug i Zone 1 24 Fejltilstand Kontrol - og indikeringsudstyret har til opgave at overvåge den korrekte funktion af systemafsnit X Fejl der kan hindre eller bringe den korrekte funktion i fare, skal bringe udstyret i fejltilstand, hvilket tilkendegives i udstyret ved selvstændigt optisk fejlsignal for pågældende fejlårsag fælles optisk og akustisk fejlsignal for systemafsnit X Fejltilstand kan endvidere tilkendegives ved optisk og/eller akustisk signal fra alarmgivere, placeret uden for udstyret. 6

19 24.31 Formålet er at alarmere særligt instrueret driftspersonale om tilstandsændringen Der skal installeres selvstændig alarmgiver for fejltilstand Akustiske alarmgivere tillades udført med lokalafstilling for den enkelte alarmgiver, såfremt optisk alarmgiver også er installeret Fejltilstand skal medføre fejlmelding til redningsberedskabet (hvis etableret) til vagtcentral (hvis etableret) med det formål, at iværksætte handlinger i henhold til forholdsordre. 25 Driftsforstyrrelse Det skal fra kontrol- og indikeringsudstyret være muligt at frakoble en eller flere automatiske detektorer Frakobling skal optisk indikeres i kontrol- og indikeringsudstyret som driftsforstyrrelse og må ikke medføre fejltilstand Driftsforstyrrelse skal medføre signal til redningsberedskabet (hvis etableret) til vagtcentral (hvis etableret). 26 Overvågningssystem Samtlige informationer fra kontrol- og indikeringsudstyret kan videregives til et oven/ågningssystem placeret i eller uden for den overvågede virksomhed Signaler fra flere kontrol- og indikeringsudstyr kan videregives til overvågningssystemet Det er en betingelse, at driftsforstyrrelse og fejl på overvågningssystemet ikke kan påvirke AGA-anlæggets korrekte funktion Følgende signaler tillades videregivet fra overvågningssystemet til kontrol- og indikeringssystemet: Kvittering for modtagelse af signal, der er alarmbehandlet efter Signal til aktivering af styreelementer i systemafsnit U Signal til kontrol- og indikeringsudstyr for sluknings- eller inertanlæg. 30 Signalbehandling 31 Baggrund Med det formål at undgå uønskede alarmtilstande kan signaler behandles efter nedennævnte signalbehandlingsmetoder. 7

20 31.20 Signaler fra alarmtryk tillades ikke signalbehandlet. 32 Tidsforsinket alarmbeiiandling Denne alarmbehandlingsmetode tillades kun benyttet i de perioder hvor den sikrede virksomhed er tilstrækkelig bemandet Alarm til redningsberedskabet afgives først, når personer der befinder sig på den sikrede virksomheds område har haft mulighed for at konstatere, at et gasudslip forekommer Tidsforsinkelsen må normalt ikke overstige 300 sek. 33 Andre signalbehandlingsmetoder Andre signalbehandlingsmetoder end ovennævnte kan accepteres, såfremt metoden fremgår af pågældende systemgodkendelse Eksempel herpå er detektorer med indbygget tidsundertrykkelse. 40 Alarmbehandling 41 Baggrund Med det formål at undgå uønskede alarmeringer af redningsberedskabet, kan gasalarmer behandles efter nedennævnte alantibehandlingsmetoder Alarmtilstand udløst af alarmtryk tillades ikke alarmbehandlet. 42 Flerdetektorafhængig alarmbehandling Gasalarm afgives først, når to eller flere nabodetektorer hver for sig har etableret alarmtilstand I de særlige tilfælde hvor flerdetektorafhængig alarmbehandling ikke er tilstrækkelig til at undgå uønskede gasalarmer kan alarmbehandling kombineres med signalbehandling efter Tidsforsinket alarmbehandling Denne alarmbehandlingsmetode tillades kun benyttet i de perioder hvor den sikrede virksomhed er tilstrækkeligt bemandet Gasalarm til redningsberedskabet og eventuelt systemafsnittene Z og U afgives først, når personer der befinder sig på den sikrede virksomheds område har haft mulighed for at konstatere, at eksplosionsfare foreligger. 8

21 43.21 Tidsforsinkelsen må normalt ikke overstige 300s Tidsforsinkelsen kan dog vælges op til 600s, såfremt der gives manuel kvittering for modtagelse af alarm inden for 120s. 50 Alarmafgivelse til redningsberedskab 51 Alment Ved anlæg krævet af Kommunalbestyrelsen (Redningsberedskabet) kan kræve denne tillige kræve, at der etableres automatisk alarmafgivelse til redningsberedskabet Kommunalbestyrelsens (Redningsberedskabets) tilslutningsbetingelser skal altid opfyldes Kommunalbestyrelsen (Redningsberedskabet) kan stille krav til signalog alarmbehandlingsmetoder for såvel myndighedskrævede som ikke myndighedskrævede anlæg. 52 Alarmtransmission Alarmtransmission mellem "E" og "F" i figur skal finde sted over én eller flere transmissionskanaler, der til stadighed opretholdes og er overvåget i sin fulde udstrækning, herunder også forbindelsen til systemafsnit X Systemafsnit Y skal indeholde det udstyr, der er nødvendigt for automatisk at kunne overføre gasalarm fra systemafsnit X til vagtcentral Systemafsnit Y kan indeholde udstyr til overførsel af fejltilstand og/eller driftsforstyrrelse Uanset teknik anvendt i systemafsnit Y skal gasalarm altid have fortrinsret fremfor fejltilstand og driftsforstyrrelse Transmissionskanaler skal, uanset antallet, selvstændigt modsvare installationskvaliteten i AlarmNettet. 60 Melding til vagtcentral 61 Alment Fejltilstand og melding om driftsforstyrrelse til vagtcentral kan etableres. 9

22 1. udgave, april 2000 Udgivet af Dansk Brandteknisk Institut Forskrift 233 Automatiske gasalarmanlæg Emne 010 Anlægsprojektering 1

23 INDHOLDSFORTEGNELSE 000 Indledning 010 Alment 020 Henvisninger til andre forskrifter og normer 021 DBI-forskrifter 022 Andre forskrifter og vejledninger 030 Klassifikationsplan 031 Alment 032 Klassifikationsplanens opbygning 100 Dokumentation 110 Anlaegsbeskrivelse 111 Alment 120 Blokskema 121 Omfang 130 Installationstegning 131 Omfang 200 Overvågningens omfang og opdeling 210 Projekteringsparametre 211 Alment 212 Massefylde 220 Overvågningens opdeling i kredsløb 221 Alment 230 Alarmafgivelse til vagtcentral 231 Alment 232 Alarmtransmission 233 Funktionsprøver 300 Valg af detekteringsprincip 310 Alment 320 Detektorer 321 Alment 322 Punktdetektorer 323 Liniedetektorer 2

24 400 Antal og placering af anlægsdele 410 Central udstyr 411 Alment 412 Netforsyning 413 Batteriforsyning 414 Udstyr til afgivelse af alarm til vagtcentral 420 Placering af punktdetektorer 421 Alment 422 Generelle krav til placering af punktdetektorer under loft 423 Generelle krav til placering af punktdetektorer ved gulv 424 Generelle krav til placering af punktdetektorer i det fri 425 Flytbare detektorer 430 Placering af liniedetektorer 431 Alment 432 Generelle krav til placering af liniedetektorer under loft, ved gulv og det fri 440 Alarmtryk 441 Alment 450 Akustiske og optiske alarmgivere 451 Alment 452 Antal og placering 453 Lydstyrke 454 Lysstyrke 500 Styrefunktioner 510 Blokdiagram 511 Alment 520 Fejltilstand 521 Alment 530 Driftsforstyrrelse 531 Alment 3

25 000 Indledning 010 Alment Dette emne angiver mindstekrav til projektering af automatiske gasalarmanlæg Særlige bygnings- og anlægsudformninger og/eller høje værdikoncentrationer kan medføre krav om skærpede projekteringsparametre. 020 Henvisninger til andre forskrifter og normer 021 DBI-forskrifter Ved en kombination af gasdetektering og andre brandsikringsforanstaltninger, skal automatisk brandalarmering opfylde DBI-forskrift 232 (ABA-anlæg) automatisk branddørlukning opfylde DBI-forskrift 231 (ABDL-anlæg) automatisk vandslukning (sprinkleranlæg) opfylde DBI-forskrift 251 (AVS-anlæg) automatisk rumslukning (bortset fra sprinkleranlæg) opfylde DBIforskrift 253 (ARS-anlæg). 022 Andre forskrifter og vejledninger Der henvises endvidere til Tekniske Forskrifter udgivet af Statens Brandinspektion (Beredskabsstyrelsen) Bygningsreglementet Stærkstrømsbekendtgørelsen Stærkstrømsbekendtgørelsen, Love og bekendtgørelser (Afsnit 1) Norm for svagstrømsinstallationer, (DS 460) Brandteknisk Vejledning nr. 19 "Klassifikation af brand- og eksplosionsfarlige områder", udgivet af Dansk Brandteknisk Institut ATEX - direktivet 030 Klassifikationsplan 031 Alment I områder med eksplosionsfare skal installationen udføres efter den af Kommunalbestyrelsen (Redningsberedskabet) godkendte plan for klassifikation af eksplosionsfarlige områder For installationer i områder med eksplosionsfare henvises til "Stærkstrømsbekendtgørelsen, Elektriske Installationer". 4

26 032 Klassifikationsplanens opbygning Klassifikationsplanen skal udarbejdes på en plantegning i et målestoksforhold, der muliggør et overblik over såvel det samlede område som afstandskrav omkring de enkelte områder Planen skal udover områdernes horisontale udstrækning ledsages af detailsnit, der angiver områdernes vertikale udstrækning Klassifikationsplanen skal endvidere indeholde følgende oplysninger: Angivelse af brandsektioneringer Mængder af klasse 1-1, 1-2, 11-1 og 11-2 væsker, som ligger til grund for klassificeringen Mængder og art af brandfarligt oplag i henhold til Beredskabsstyrelsens Tekniske Forskrifter Minimum flammepunkt og tændtemperatur for de enkelte oplag Hvorvidt det installerede elektriske materiel skal være i gruppe IIA, IIB eller IIC Luftskifte for mekaniske ventilationsanlæg Betingelser for eventuelle nedklassificeringer Tryk og temperaturforhold i procesanlæg samt kogepunkt for de brandfarlige væsker angives hvor processen forløber under tryk der afviger fra sædvanlige atmosfæriske forhold De i nævnte angivelser skal ligeledes foretages såfremt væsken under processen opvarmes til mere end 20 C. 5

27 100 Dokumentation 110 Anlægsbeskrivelse 111 Alment Anlæggets funktioner, herunder styrefunktioner, skal dokumenteres i en funktionsbeskrivelse, som mindst skal indeholde følgende oplysninger: Modtager af gasalarm ved alarm Modtager af gasalarm ved alarm Modtager af fejltilstand Modtager af signal for driftsforstyrrelse Kalibrering af hver enkelt detektor samt indstillingsværdi (% LEL) af alarm 1 og Beskrivelse af styrefunktioner, herunder alarmtryksfunktioner I DS 460 er angivet øvrige krav til dokumentationens omfang Dokumentationen skal opbevares i eller ved anlæggets kontrol- og indikeringsudstyr Dokumentationen kan være en del af enten betjeningsvejledningen eller driftsjournalen. 120 Blokskema 121 Omfang Der skal for det installerede anlæg udarbejdes et blokskema, der mindst viser gældende udgave af de enkelte sider reference til andre dokumenter For de enkelte detektorer skal blokskemaet mindst vise detektornummer (anden hensigtsmæssig betegnelse kan anvendes) betegnelse for det rum hvori detektoren er placeret kalibrering til niveau for både alarm 1 og alarm arten af brandbar gas detektoren er kalibreret til styrefunktioner for både alarm 1 og alarm styrefunktioner for systemafsnittene U, X, Y og Z efter figur i emne

28 130 Instaliationstegning 131 Omfang Der skal for det overvågede område udarbejdes en Installationstegning med angivelse af: Placering af kontrol- og indikeringsudstyr Placering af hver enkelt detektor Placering af samtlige alarmgivere Placering af eventuelle alarmtryk Placering af styreelementer for eksterne styrefunktioner På installationstegningen skal endvidere angives: Afstand mellem gulv og detektor ved placering ved gulv Afstand mellem loft og detektor ved placering under loft. 7

29 200 Overvågningens omfang og opdeling 210 Projekteringsparametre 211 Alment Et nøje kendskab til de forekommende gassers eller dampes fysiske egenskaber er afgørende for optimal placering af detektorer til et automatisk gasalarmanlæg Følgende forhold har blandt andet betydning for, at et givet udslip påvirker en given detektor: Udslippets retning, hastighed og varighed Gassens eller dampens massefylde samt udbredelsesegenskaber i øvrigt. Opmærksomheden henledes på, at gassens temperatur påvirker massefylden. Hvor væsker frigøres og overgår til dampform, vil fordampningsvarmen afkøle gassen, dette vil også ske, hvor gastrykket falder Omgivelsernes temperatur, tryk og fugtighed Afstand fra udslipsted til detektor Naturlige og kunstige ventilationsforhold i området Områdets rumgeometri og bygningsmæssige forhold i øvrigt. 212 Massefylde For overvågning af udslip af gas eller damp med en relativ massefylde i forhold til atmosfærisk luft < 1 placeres detektorer under loft, > 1 placeres detektorer ved gulv, ca.1 placeres detektorer såvel under loft som ved gulv Bestemmelserne i kan i visse tilfælde fraviges, fx ved overvågning mod udslip af ophedet oliedamp under højt tryk. I et sådant tilfælde skal detektorer placeres under loft Ved overvågning af områder, hvor forskellige gas- eller damparter med relativ massefylde i forhold til atmosfærisk luft både mindre og større end 1 kan forekomme, skal detektorer for de enkelte gas- eller damparter hver især opfylde bestemmelserne i

30 220 Overvågningens opdeling i kredsløb 221 Alment Det maksimale overvågningsområde for et enkelt kredsløb er m^ En fejl må ikke medføre manglende overvågning af mere end én brandsektion. 230 Alarmafgivelse til vagtcentral 231 Alment Begrænsningerne i 232 skal opfyldes, så det sikres at redningsberedskabet eller andet instrueret personale opnår en hurtig stedbestemmelse af alarmstedet at udstrækningen af det område, der vil være uden alarmafgivelse til vagtcentral, begrænses i tilfælde af fejl på alarmtransmissionen. 232 Alarmtransmission Følgende begrænsninger for et alarmtransmissionssystem skal alle være opfyldt: Gentraludstyr i hver sin bygning må ikke afgive alarmsignal over samme transmissionsudstyr og -ledninger Transmissionsudstyr for gasalarm må kun anvendes til transmission og meldinger fra gasalarmanlægget medmindre andet fremgår af det pågældende redningsberedskabs betingelser for modtagelse af alarm. 233 Funktionsprøver Det skal være muligt at funktionsprøve centraludstyret uden at afgive gasalarm eller fejltilstand til vagtcentral Frakobling af signalafgivelse til vagtcentral skal indikeres på kontrolog indikeringsudstyret Det skal være muligt at funktionsprøve alarmafgivelse til vagtcentral uden at aktivere sekundære funktioner Blokering af sekundære funktioner skal indikeres på kontrol- og indikeringsudstyret Frakobling skal medføre tilstanden: Driftsforstyrrelse. 9

31 300 Valg af detekteringsprlncip 310 Alment Detekteringsprincipper skal være af en sådan art, at detektorer med fuld stabilitet kan detektere den på stedet eventuelt forekommende gas Såfremt der overvåges for blandinger af gasser eller flere forskellige gasser skal detektoren kalibreres således, at den indikerede værdi aldrig er mindre end den faktiske værdi Det er ikke forskriftens intention, at forhindre udvikling eller anvendelse af nye detektortyper. Nye detektortyper vil kunne anvendes som supplement eller, i særlige tilfælde, som eneste detekteringsprincip såfremt det i hvert enkelt tilfælde skriftligt er aftalt med DBI før installationsarbejdet påbegyndes og for et krævet anlæg tillige med kommunalbestyrelsen (Redningsberedskabet). 320 Detektorer 321 Alment Den nødvendige grad af overvågning kan opnås ved anvendelse af de i nævnte detekteringsprincipper. 322 Punktdetektorer Punktdetektorer er velegnede til detektering af både specifikke og blandinger af eksplosive gasser. 323 Liniedetektorer Infrarøde liniedetektorer bruges normalt til detektion af gasser over visse afstande. Detektortypen er ikke velegnet til at skelne mellem høje koncentrationer over kortere afstande og mindre koncentrationer over længere afstande. 10

32 400 Antal og placering af anlægsdele 410 Centraludstyr 411 Alment Udstyret skal placeres let tilgængeligt Såfremt der etableres alarmafgivelse til redningsberedskabet skal placeringen af kontrol- og indikeringsudstyret godkendes af Kommunalbestyrelsen (Redningsberedskabet) Er udstyret ikke placeret umiddelbart ved anlæggets tilkaldeadresse, skal der opsættes henvisningsskilte til udstyret i overensstemmelse med DS Der henvises til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 518 af 17. juni 1994 om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning samt Arbejdstilsynets meddelelse nr af august 1986 om sikkerhedsskiltning Efter figur er anlæggets centraludstyr fællesbetegnelsen for systemdelene "kontrol- og indikeringsudstyr" og "strømforsyning" Den viste inddeling af strømforsyningen er kun anført som beskrivelse af funktionen og er således ikke pålagt særlige begrænsninger i formgivning eller konstruktion. Figur NET 'B' NETAGGREGAT KONTROL- 06 INDIKERINGS UDSTYR KONTROL- OG STYREKREDS- LBB E' BATTERI BATTERIAG GREGAT 11

33 412 Netforsyning Anlægget skal tilsluttes offentlig elforsyning over egen gruppeafbryder i gruppetavle Gruppeafbryderen må ikke være fælles afbryder for flere strømkredse Både gruppeafbryder og eventuel låge foran gruppeafbryder skal mærkes med rødt skilt med påskrift "Automatisk gasalarmanlæg" eller tilsvarende entydig tekst Hverken før eller efter gruppeafbryderen tillades installation af fejlstrømseller fejlspændingsrelæ Fejlstrømsrelæer type PFI med en mærkeudløsning > 0,3 A tillades dog installeret, såfremt der etableres afgivelse af fejltilstand til vagtcentral. Fejlretning skal påbegyndes inden batterikapaciteten er opbrugt Fejlstrømsrelæ skal mærkes som angivet i Afbryder ved centraludstyret skal være nøglebetjent, med mindre afbryderen er placeret inden i udstyret I driftsjournalen skal angives, hvor gruppetavle for netforsyning er placeret. 12

34 413 Batteriforsyning Såfremt batteriforsyning etableres skal kapaciteten være mindst 15 timer En formel for dimensionering af batterikapacitet er angivet i Forskrift 232 Automatiske Brandalarmanlæg emne 10 pkt Såfremt batteriet ikke er placeret i centraludstyret skal batteriet placeres i aflåst skab Aflåsningen kan undlades på betingelse af, at værktøj skal anvendes for åbning af skabet Batterier skal placeres på syrebestandigt underlag med mindre batteriets konstruktion hindrer at syreudslip kan forekomme Forbindelse mellem anlæggets batteriaggregat og tilhørende batteri samt forbindelse mellem batteri og kontrol- og indikeringsudstyr - på figur benævnt henholdsvis "C" og "D" - skal udføres som 2 af hinanden uafhængige ledninger Ledninger på figur benævnt "B", "C", "D" og "E" skal uden for kontrolog indikeringsudstyret udføres med brandbestandigt kabel certificeret efter IEC 331 eller med kabel, der af Elektricitetsrådet er tilladt anvendt til nødbelysning og varslingsanlæg Forbindelse mellem batteriaggregat og tilhørende batteri skal kortslutningsbeskyttes i begge ender og i begge ledere Kortslutningsbeskyttelsen kan dog anbringes adskilt fra batterierne, hvis ledningen mellem batterierne og kortslutningsbeskyttelsen samtidig opfylder følgende tre betingelser: længden er ikke over 3 m ledningen er fremført på en sådan måde, at faren for kortslutning kan anses for udelukket. Dette kan opnås fx ved at forstærke beskyttelse af ledningen mod ydre påvirkninger ledningen er installeret på en sådan måde, at brandfare og fare for personer kan anses for udelukket Kortslutningsbeskyttelsen skal kunne bryde den maksimalt mulige kortslutningsstrøm. 13

35 414 Udstyr til afgivelse af alarm til vagtcentral Til afgivelse af alarm til vagtcentral anvendes normalt Abonneret Privat Ledning, APL AlarmNettet Alarmtransmissionsudstyret må alene benyttes til overførelse af alarmer fra et godkendt AGA-anlæg tilhørende én anlægsejer Alarmtransmissionsudstyret skal altid strømforsynes fra centraludstyret Alarmtransmissionsudstyret skal forbindes til centraludstyret efter systemleverandørens angivelser Såfremt alarmtransmissionsudstyret ikke er placeret i central udstyret, skal alarmtransmissionsudstyret placeres i et til anlægget hørende aflåst skab, der mærkes Automatisk gasalarmanlæg Aflåsning kan undlades på betingelse af, at værktøj skal anvendes for åbning af skabet APL skal anvendes i overensstemmelse med Statens Teleråd's cirkulære nr AlarmNettet skal anvendes i overensstemmelse med Statens Teleråd's cirkulære nr. 29K Alarmtransmissionsudstyret skal galvanisk forbindes til det af teleselskabet definerede Alarm Monopolskillepunkt, Alarm MSP Ledningssystemet skal udføres i overensstemmelse med emne Alarmtransmisionsudstyret og ledningssystemet indtil Alarm MSP er en del af det godkendte AGA-anlæg og skal installeres, repareres og vedligeholdes af en godkendt installatør. 14

36 420 Placering af detektorer 421 Alment Fabrikantens anvisninger skal følges Detektorer skal beskyttes mod mekanisk overlast og placeres således, at der er fri luftbevægelse ved detektorerne og mulighed for inspektion og servicering. Såfremt detektorerne hænges ned i stålwire fra loft skal wiren udover egenvægten og detektorens vægt dimensioneres for ekstra 80 kg. Fast tilsluttede flytbare detektor kan anvendes i særlige tilfælde for eksempel i forbindelse med mobile opstillinger eller til service formål. Detektorerne kan for eksempel placeres på stabilt stativ på gulv eller hængende i skinner i loft. 422 Generelle krav til placering af punktdetektorer under loft Detektorer skal placeres under loft på den højest beliggende del af loftfladen Detektorer skal endvidere installeres under indskudte etager, herunder lukkede gangbroer mv., hvis bredde overstiger 3 m, såfremt udslip kan opsamles under den indskudte etage Ved overvågning af rum med shedtag skal der installeres en detektor i hvert shed Tilsvarende gælder, at hvor lofter er inddelt i felter skal der installeres en detektor i hvert felt uanset feltets størrelse Der skal overvåges både over og under nedhængt loft med mindre det nedhængte loft er gastæt. 423 Generelle krav til placering af punktdetektorer ved gulv Ved overvågning af områder hvor risiko for udslip kan reduceres til rørsamlinger, herunder flanger og ventiler, skal detektor placeres i umiddelbar nærhed af rørsamlingerne Detektorer skal placeres på laveste sted, gerne i brønde, ved gulvafløb eller i umiddelbar nærhed af åbninger for udsugningsanlæg Største afstand mellem gulv og detektorens følsomme element er 15 cm Der skal overvåges både over og under hævet gulv med mindre det hævede gulv er gastæt. 15

37 424 Generelle krav til placering af punktdetektorer i det fri Såfremt områder i det fri skal overvåges, skal detektorer fortrinsvis placeres i brønde og lavtliggende områder samt hvor udslip kan forekomme Såfremt detekteringen kan påvirkes af vindforhold skal mindst tre detektorer placeres i en trekant om de forventede udslipsteder. Det skal tilstræbes, at ingen sidelængde er større end 3 m. 430 Placering af liniedetektorer 431 Alment Liniedetektorer kan anvendes til overvågning både under loft og ved gulv Liniedetektorer må kun installeres såfremt det i hvert enkelt tilfælde skriftligt er aftalt med DBI før installationsarbejdet påbegyndes og for et krævet anlæg tillige med kommunalbestyrelsen (Redningsberedskabet) 16

38 440 Alarmtryk 441 Alment Såfremt alarmafgivelse til redningsberedskabet etableres, skal der ved kontrol- og indikeringsudstyret placeres et alarmtryk for afgivelse af gasalarm Antal, placering og funktion af yderligere alarmtryk fastlægges efter samråd med redningsberedskabet Signal fra alarmtryk må ikke signal- og/eller alarmbehandles Alarm- og fejltilstand fra alarmtryk skal give selvstændig indikering på kontrol- og indikeringsudstyret Alarmtryk skal være røde Alarmtryk skal placeres synligt, let tilgængeligt og i en højde af 1,5-1,8 m over gulv eller terræn. 17

39 450 Akustiske og optiske alarmgivere 451 Alment Akustiske og optiske alarmgivere skal installeres med de formål, at henlede truede personers opmærksomhed på den opståede fare tilkalde personale der er trænet i at bekæmpe den opståede fare tilkalde personale der er instrueret og trænet i at hjælpe truede personer Alarmgivningen må ikke kunne forveksles med andre alarmer i det beskyttede område Alarmgiverne til AGA-anlægget skal tydeligt mærkes. 452 Antal og placering Såfremt alarmafgivelse til redningsberedskabet etableres skal, udover de i kontrol- og indikeringsudstyret indbyggede alarmgivere, enten akustisk og/eller optisk alarmgiver installeres udvendigt ved redningsberedskabets adgangsvej til kontrol- og indikeringsudstyret Udvendige alarmgivere skal installeres i en højde af mindst 2 hn over terræn Udvendige optiske alarmgivere tillades ikke installeret på steder, hvor alarmgivningen kan forveksles med andre signaler, fx trafikreguleringslys Umiddelbart ved adgangsvejen til hvert enkelt overvåget område skal der installeres akustisk og/eller optisk signalgiver Indvendige alarmgivere skal fortrinsvis installeres i en højde af 1,8-2,5m. 453 Lydstyrke Lydtryksniveau og frekvens skal vælges så akustisk alarm entydigt kan genkendes og høres i alarmeringsområdet jævnfør DS/EN Signalet skal have et A vægtet lydtryksniveau der er mindst 75 db og mindst 15 db over normalt forekommende baggrundsstøj Lydstyrken målt 1 m fra alarmgiveren må ikke overstige 115 db(a). 454 Lysstyrke Lysstyrke skal vælges så optisk alarm tydeligt kan ses i det område der skal alarmeres Ved optisk alarmgivning i det fri skal udladningsenergien ved blitzlamper være mindst 15 J. 18

40 500 Styrefunktioner 510 Blokdiagram 511 Alment Samtlige styrefunktioner fra AGA-anlægget til andre installationer skal vises i blokdiagrammet. 520 Fejltilstand 521 Alment Fejltilstand efter emne 002 punkt 24 skal medføre signal til styrefunktioner i systemafsnittene U og X Fejltilstand kan medføre signal til styrefunktion i systemafsnit Y De aktiverede styrefunktioner skal modsvare, at AGA-anlægget ikke er installeret. 530 Driftsforstyrrelse 531 Alment Driftsforstyrrelse efter emne 002 punkt 25 skal medføre signal til styrefunktioner i systemafsnittene U og X Driftsforstyrrelse kan medføre signal til styrefunktion i systemafsnit Y De aktiverede styrefunktioner skal modsvare, at AGA-anlægget ikke er installeret. 19

41 1. udgave, april 2000 Udgivet af Dansk Brandteknisk Institut Forskrift 233 Automatiske gasalarmanlæg Emne 011 Anlægsinstallation og idriftsættelse 1

42 INDHOLDSFORTEGNELSE 10 Indledning 11 Alment 20 Materiel 21 Ledningssystem 22 Samlings- og afgreningsmateriel 30 Udførelse af installation 31 Fremføring 32 Installationstyper 33 Fastgørelse 34 Placering 35 Jordingsanlæg 40 Idriftsættelse 41 Alment 2

43 10 Indledning 11 Alment Installationen skal udføres af en godkendt installatør, uanset om der er tale om nyinstallation ombygning eller udvidelse af installerede anlæg Ethvert installationsarbejde skal udføres således, at såvel bestemmelserne i denne forskrift som Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser er opfyldt Det skal bemærkes at Stærkstrømsbekendtgørelsen indeholder krav af væsentlig betydning for installationens udførelse Installationen skal udføres som fast installation af en sådan kvalitet, at det anvendte systems virkemåde og pålidelighed ikke forringes af driftsmiljøet De anvendte systemdele og øvrige installationsdele må ikke anvendes eller placeres på anden måde end forudsat ved systemgodkendelsen. 20 Materiel 21 Ledningssystem Ledningssystemet skal enten være kabler eller ledninger med kappe Systemgodkendelsen forudsætter anvendelse af ledninger med nærmere angiven konstruktioner og elektriske data Den valgte ledningstype skal være modstandsdygtig over for det aktuelle miljø I modsat fald skal modstandsdygtighed tilvejebringes ved anvendelse af egnet beskyttelsesmateriel Ledertværsnit skal vælges således, at spændingsfaldet ligger inden for de grænser, der er fastlagt ved systemgodkendelsen Hensynet til nødvendig mekanisk styrke kræver en lederdiameter på mindst 0,6 mm. 22 Samlings- og afgreningsmateriel Samling af ledninger uden for anlæggets systemdele må kun finde sted i samlings- og afgreningsmateriel. 3

44 22.20 Materiellets elektriske og mekaniske opbygning skal være modstandsdygtig over for det aktuelle miljø Dæksler skal fastgøres med skruer eller tilsvarende mekanisk fastgørelse Materiellet må ikke forringe de elektriske egenskaber i den samlede installation Hvor forskriften stiller krav om anvendelse af brandbestandige kabler skal samlings- og afgreningsmateriel opfylde krav, der modsvarer kravene til kablerne Materiellet skal skiltes "Gasalarmanlæg" eller anden tilsvarende entydig tekst. Skiltningen skal udføres, så den er bestandig over for det aktuelle miljø. 30 Udførelse af installation 31 Fremføring Opmærksomheden henledes på Stærkstrømbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende nærføring mellem elektriske installationer til ikke elektriske installationer Installationer skal udføres i overensstemmelse med "Basisbeskrivelse for elarbejder" udgivet af F.R.I og ELFO Ledninger placeret under 2,1 m over gulv skal fremføres skjult i bygningsdele eller som ledninger i føringsveje (fx rør, ledningskanal eller kabelbakke) Ved etagegennemføring skal ledninger beskyttes af stålrør, kabeldækjern eller anden tilsvarende mekanisk beskyttelse til mindst 0,2 m over gulv Ledninger skal kunne udskiftes uden at beskadige bygningsdele. 32 Installationstyper Installation over nedhængt loft Installationen skal fremføres enten i ledninger oplagt direkte på faste bygningsdele eller som ledninger i føringsveje (fx rør, ledningskanal eller kabelbakke) fastgjort til faste bygningsdele Installationen føres frem til lodret over detektor placeret under nedhængt loft. 4

45 32.13 Nedføring til detektor udføres enten i rør, der afsluttes umiddelbart over detektor, eller med sammenbundtede ledninger aflastede for træk både ved detektor og på fast bygningsdel Ledninger må højst have en overlængde på 0,5 m ved nedføring til detektor Installation under hævet gulv Detektorer skal monteres på mekanisk stabilt beslag fastgjort til det faste gulv Detektorsoklernes bundplade skal være beskyttet imod støvnedslag Installationen skal fremføres i rør, ledningskanal eller kabelbakke placeret på det faste gulv Ledninger til detektor fastgøres direkte til detektorbeslag eller fremføres i rør For installationer i eksplosionsfarlige områder henvises til "Stærkstrømsbekendtgørelsen, Elektriske Installationer". 33 Fastgørelse Systemdele og øvrige installationsdele skal fastgøres til bygningsdel med egnet fastgørelsesmateriel Ledninger skal fastgøres med clips eller bøjler jævnt fordelt med minimum 4 stk. pr. m Ledninger skal altid fastgøres maksimalt 5 cm fra detektorsokkel eller samlingsmateriel Hæftepistol med hæfteklammer må ikke benyttes til fastgørelse af ledninger På bygningsdele med egnede overflader tillades ledninger, der er egnet hertil, fastgjort ved limning, når anden fastgørelsesmetode ikke er mulig Rør skal fastgøres med bøjler jævnt fordelt med minimum 2 stk. pr. m ved plastrør og 1 stk. pr. m ved stålrør Ledninger i kabelbakker skal bundtes og aflastes for træk ved alle retningsændringer samt minimum for hver tredie meter Ledninger i bakker skal oplægges, så de ikke hindrer oplægning eller nedtagning af andre installationer Ledninger fra kabelbakke til bygningsdele skal fastgøres til bærejern, kabelplade el.lign. eller fremføres i beskyttelsesrør. 5

DBI retningslinie 232

DBI retningslinie 232 DBI retningslinie 232 DBI retningslinie 232 SLM Grafisk ISBN 978-87-92018-55-7 Automatiske brandalarmanlæg Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk

Læs mere

April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas. Forskrift 253

April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas. Forskrift 253 April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas Forskrift 253 Indholdsfortegnelse Forord 6 Udvalgets sammensætning 7 000 Almindelige bestemmelser 8 010 Gyldighed

Læs mere

DBI retningslinie 232

DBI retningslinie 232 2. udgave Marts 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut DBI retningslinie 232 Automatiske brandalarmanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk

Læs mere

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG FANE 150 10 Alment Indledning 20 Definitioner Generel terminologi Udstyrsterminologi Funktionsterminologi Energiforsyningsterminologi Faciliteter 30 Intern informationsgivning Generelt Forsikring & Pension

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Miniguide For ABA projektering & installation

Miniguide For ABA projektering & installation Miniguide For ABA projektering & installation Uddrag af retningslinje 232 marts 2009 2. udgave 1. Anlægsprojektering 2. Anlægstyper 3. Alment I tabel 2.1 er de forskellige anlægstyper, der benyttes i Danmark,

Læs mere

Automatiske branddør lukningsanlæg

Automatiske branddør lukningsanlæg Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske branddør lukningsanlæg Systemgodkendelse og -kontrol ( Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg den 16. april 2013: Side 22 punkt 1.2.1 tilføjes: Alarmtilstand skal medføre at

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

HØRINGSUDGAVE DBI Retningslinie 231 Automatiske Branddørlukningsanlæg Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dansk Institut lukningsanlæg

HØRINGSUDGAVE DBI Retningslinie 231 Automatiske Branddørlukningsanlæg Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dansk Institut lukningsanlæg HØRINGSUDGAVE DBI Retningslinie 231 Automatiske Branddørlukningsanlæg Projektering, installation og Vedligeholdelse 1. udgave juni 2010 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12,

Læs mere

1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Varslingsanlæg. Projektering og installation. DBI retningslinie 24

1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Varslingsanlæg. Projektering og installation. DBI retningslinie 24 1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varslingsanlæg Projektering og installation DBI retningslinie 24 Forord DBI retningslinie 24 Varslingsanlæg - Projektering og installation

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

3. udgave April 2004 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Brandteknisk. Vejledning 19

3. udgave April 2004 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Brandteknisk. Vejledning 19 3. udgave April 2004 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Eksplosionsfarlige områder Brandteknisk Vejledning 19 Indholdsfortegnelse Forord.......................................... 2 Teknisk

Læs mere

Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser

Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser Anlægget. 1. Et brandsikringsanlæg er et brandalarmanlæg, der er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelserudarbejdet i samarbejde Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og Dok: 232685-13 Rev.:

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg, den 6. maj 2014: Side 52 punkt 5.3.6, afsnit 4. ændres til: Punktrøgdetektorer

Læs mere

AIA-katalog Fane 150 Krav til installerede anlæg - centraludstyr

AIA-katalog Fane 150 Krav til installerede anlæg - centraludstyr Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 150 Krav til installerede anlæg - centraludstyr Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser

Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser Anlægget. 1. Et brandsikringsanlæg er et brandalarmanlæg, der er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med Dansk

Læs mere

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning FANE 030 0 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning 20 Valg af detektor Generelt Skalovervågning/celleovervågning Rumovervågning Objektovervågning Anvendelse og placering Forsikring

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen

Stærkstrømsbekendtgørelsen Stærkstrømsbekendtgørelsen Definitioner og dokumentation for Nødbelysning (kapitel 805) 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner FANE 010 Definitioner Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K Tlf. 33 43 55 00 Fax 33 43 55 01 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk SIDE 7 SEPTEMBER 2008 Definitioner AIA-anlæg

Læs mere

AIA-katalog Fane 10 Definitioner

AIA-katalog Fane 10 Definitioner Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 10 Definitioner Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Definitioner...

Læs mere

DBI Retningslinie 024 VARSLINGSANLÆG Projektering, installation og vedligeholdelse

DBI Retningslinie 024 VARSLINGSANLÆG Projektering, installation og vedligeholdelse Udgave 12. marts 20072011 DBI Retningslinie 024 VARSLINGSANLÆG Projektering, installation og vedligeholdelse 1 Forord DBI Retningslinie 024 Varslingsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse

Læs mere

Februar 2002. Vejledning. Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder. Forsikring & Pension

Februar 2002. Vejledning. Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder. Forsikring & Pension Februar 2002 Særlige Vejledning sikringsforanstaltninger mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder Forsikring & Pension Indholdsfortegnelse 000 Indledning 3 10 Alment 3 100 Forskrifter og regler 6

Læs mere

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune.

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. BRAND OG REDNING DJURSLAND Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. Gældende for alle offentlige og private ABA anlægsejere 01-08 08-2015 Generelt Brand og

Læs mere

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet indeholder krav om sådanne

Læs mere

Standardbeskrivelse for ABA v.2015.1

Standardbeskrivelse for ABA v.2015.1 Danmarks Tekniske Universitet Campus Service Standardbeskrivelse for ABA v.2015.1 Gældende for Risø Campus Indhold Materiale Valg:... 3 Centraludstyr:... 3 Branddetektorer:... 4 Alarmtryk:... 4 O-Planer:...

Læs mere

Miniguide For ABA projektering & installation

Miniguide For ABA projektering & installation Miniguide For ABA projektering & installation Uddrag af retningslinje 232 marts 2009 3. udgave ENP 26-10-2016 Indhold 1. Anlægsprojektering... 3 2. Anlægstyper... 3 3. Alment... 3 Overvågningens udstrækning...

Læs mere

AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg

AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg mv. Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF BRANDALARMANLÆG

FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF BRANDALARMANLÆG Anlægsejer: Adresse: Tlf. Attention: E-mail: Anlægsnavn: Adresse: FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF BRANDALARMANLÆG Kontaktperson: Driftansvarlig: Tlf.nr.: Tlf.nr.: Anlægsinstallatør: Ansvarlig: Godkendelsesnr.:

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg, den 23. juni 2014: Side 29 punkt 3.1.2 afsnit vedr. uudnyttelige tagrum udgår

Læs mere

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' ! #+,! ---! # Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune. % $%#!!#&/' ( &%'(& ' )*!" #+,! ---! # Der skal til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 64.81 Brandsikring... 3 64.81.1 Indledning... 3 64.81.2 Generelle principper... 3 64.81.3 Installation/udførelse... 3 64.81.3.1

Læs mere

4. Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) for teknikrum

4. Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) for teknikrum 1 af 7 Brandslukning af teknikrum 4. Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) for teknikrum 4.1. Alment 4.1.1 Beskrivelse Formålet med ARS-anlæg for teknikrum er: Slukke brand i et teknikrum i den i indledende

Læs mere

Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg

Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg Juni 2016 Version 1.1 Indhold Indhold... 2 1.0 Indledning... 3 2.0 Anlægget... 3 3.0 Supplerende vilkår... 4 4.0 Anlægsdrift... 7 5.0 Misligholdelse...

Læs mere

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG FANE 110 Integration med adgangskontrol - kortlæser uden for det sikrede område 10 Forord 20 Projektering 30 Sabotageovervågning 40 Informationsgivning 50 Betjening Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256

Læs mere

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetektor HC Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetektor HC Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning Gasmåle- og alarmsystemer ExDetektor HC-150 - Katalytisk gasdetektor Betjenings-og installationsvejledning Vigtige noter: Forholdsregler for sikker betjening af systemet Korrekt transport og behandling

Læs mere

Version: 020a. Side 1 af 9. SKS Dokumentstyringsoversigt. Udlånt Dato/Initialer. Udlånt Dato/Initialer

Version: 020a. Side 1 af 9. SKS Dokumentstyringsoversigt. Udlånt Dato/Initialer. Udlånt Dato/Initialer Nummer Navn Ansvarlig Gyldig fra dato Placering Hjælpeværktøj Love og Bekendtgørelser A Forsyningsanlæg A-1 A-2 Fællesregulativet 2011 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande A-3 SIK-Meddelelser

Læs mere

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1 Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer og Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Januar 2014 Side 1 Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg

Læs mere

AUTOMATISKE BRANDALARMERINGS ANLÆG TILSLUTNINGSAFTALE OG BETINGELSER FOR REDNINGSBEREDSKABETS MODTAGELSER AF ALARMER

AUTOMATISKE BRANDALARMERINGS ANLÆG TILSLUTNINGSAFTALE OG BETINGELSER FOR REDNINGSBEREDSKABETS MODTAGELSER AF ALARMER AUTOMATISKE BRANDALARMERINGS ANLÆG TILSLUTNINGSAFTALE OG BETINGELSER FOR REDNINGSBEREDSKABETS MODTAGELSER AF ALARMER Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Manøvej 25 4700 Næstved 5578 7800 msbr@msbr.dk

Læs mere

ADGANGSNIVEAU FANE 060. 10 Alment. 20 Adgangsniveau. 30 Autorisation. 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling

ADGANGSNIVEAU FANE 060. 10 Alment. 20 Adgangsniveau. 30 Autorisation. 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling FANE 060 10 Alment 20 Adgangsniveau 30 Autorisation 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling 50 Afstilling af indbrudsalarmtilstand Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København

Læs mere

Vi værner om liv, miljø og værdier. Ingeniørbeskrivelse. Stationære rumslukningsanlæg

Vi værner om liv, miljø og værdier. Ingeniørbeskrivelse. Stationære rumslukningsanlæg Ingeniørbeskrivelse Stationære rumslukningsanlæg Side 2 af 7 Dokument-ID Indhold 1. Argonite Automatisk rumslukningssystem (ARS)... 3 1.1 Omfang... 3 1.2 Autorisation og godkendelse... 3 1.3 Forskrifter...

Læs mere

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005 3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg Drift og vedligeholdelse DBI retningslinie 005 Indholdsfortegnelse Definitioner...4 10 Almindelige bestemmelser...6

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Bestemmelser For Automatiske brandbeskyttelsesanlæg

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Bestemmelser For Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Bestemmelser For Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Formål Der skal til Østjyllands Brandvæsen, Forebyggende afdeling, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

TRANSMISSIONSSYSTEMER

TRANSMISSIONSSYSTEMER FANE 160 10 Forord 20 Definitioner 30 Generelt 40 Alarmtransmissionssystemer i henhold til EN 50131 og EN 50136 50 Forklaring til kravene jf. EN 50131 og EN 50136 Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256

Læs mere

Høringsudgave. Orienteringsplaner for brandsikringsanlæg DBI RETNINGSLINJE 007. 1. udgave 2014. Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Høringsudgave. Orienteringsplaner for brandsikringsanlæg DBI RETNINGSLINJE 007. 1. udgave 2014. Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI RETNINGSLINJE 007 1. udgave 2014 Orienteringsplaner for brandsikringsanlæg Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail:

Læs mere

INSTALLATION FANE 040. 10 Alment Anlægsdeles fastgørelse. 20 Forbindelseselementer Kabel- og ledningsforbindelser Samledåser og forgreningsdåser

INSTALLATION FANE 040. 10 Alment Anlægsdeles fastgørelse. 20 Forbindelseselementer Kabel- og ledningsforbindelser Samledåser og forgreningsdåser FANE 040 10 Alment Anlægsdeles fastgørelse 20 Forbindelseselementer Kabel- og ledningsforbindelser Samledåser og forgreningsdåser 30 Detektorer Alment Brudfolie Kontakttråde (snorekontakter) Åbningskontakt

Læs mere

Meddelelse nr. 001/CFO af 28. november 2008 om klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder på salgs- og forbrugstankanlæg

Meddelelse nr. 001/CFO af 28. november 2008 om klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder på salgs- og forbrugstankanlæg Meddelelse nr. 001/CFO af 28. november 2008 om klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder på salgs- og forbrugstankanlæg Indledning Virksomheder, hvor der er eksplosionsfarlige områder,

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning Gasmåle- og alarmsystemer ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor Betjenings-og installationsvejledning Vigtige noter: Forholdsregler for sikker betjening af systemet Korrekt transport og behandling

Læs mere

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg El-projektering Mekanisk ABV-anlæg safelight.dk El-projektering - Mekanisk ABV-anlæg Erstatningsluft Udsugning Flowretning Porte til erstatningsluft. Note 2 Brandventilator Note 15 Spjæld Note 16 Ventilationssystemer

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

ABDL 4000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

ABDL 4000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk ABDL 4000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk ABDL 4000 kontrolenhed ABDL 4000: ABDL 4000 serien opfylder Dansk Brand og sikringsteknisk

Læs mere

DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg. Brandsikringsautomatik. Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S

DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg. Brandsikringsautomatik. Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Brandsikringsautomatik Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S side 1 Moe & Brødsgaard A/S Rådgivende ingeniører Nøgletal Medarbejdere

Læs mere

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530 INSP Reg. nr. 9019 Inspektionsrapport Brandalarmanlæg Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup Inspektion udført: 2013-12-12 Rapport udstedt: 2013-12-19 Inspektør: Benny Henningsen Inspektionsafdelingen

Læs mere

Brugsanvisning Q1 v1.3 (komprimeret), DK.doc. Brugsanvisning Q1. torbjorn@qfog.se tel:+46-(0)70-2622137

Brugsanvisning Q1 v1.3 (komprimeret), DK.doc. Brugsanvisning Q1. torbjorn@qfog.se tel:+46-(0)70-2622137 2009-06-15 1(9) Brugsanvisning Q1 Q-Fog AB bjorn@qfog.se tel:+46-(0)70-2622149 Herrgårdsgatan 13 torbjorn@qfog.se tel:+46-(0)70-2622137 713 31 Nora Office tel:+46-(0)587-25640 SWEDEN org.nr 556699-3464

Læs mere

Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Statistisk analyse af ABA- og AVS-anlæg inspiceret af DBI i 2015 og 2016 Dato : 16. januar 2017 Version:

Læs mere

Suppleringskataloget Kapitel 3 Tågesikring

Suppleringskataloget Kapitel 3 Tågesikring Forsikring & Pension April 2014 Suppleringskataloget Kapitel 3 Tågesikring Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces Har du styr på brand...? Hvem er jeg? Hans Bang Munkholt Bygningskonstruktør 2006 Fire Protection Manager CFPA Ansættelser: KPF Arkitekter, WITRAZ & Rambøll Arbejdsområder: Brandteknisk rådgiver Projektering

Læs mere

November 2010 ATEX INFO Kennet Vallø. INFO om ATEX

November 2010 ATEX INFO Kennet Vallø. INFO om ATEX INFO om ATEX 1 2 HVAD ER ATEX? 4 DEFINITIONER: 5 TEORIEN: 5 STØV: 6 KLASSIFICERING AF EKSPLOSIONSFARLIGE OMRÅDER I ZONER 6 GAS: 7 ZONE 0: 7 ZONE 1: 7 ZONE 2: 7 STØV: 7 ZONE 20: 7 ZONE 21: 8 ZONE 22: 8

Læs mere

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg)

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) DBI Report 2012 Version: 01 Statistisk analyse af ABA-anlæg inspiceret 2011 Rolf Knudsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Baggrund...

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

Brandfarlige væsker og gasser

Brandfarlige væsker og gasser Brandfarlige væsker og gasser Beskrivelse af grænser for oplagsmængder - FORELØBIG ENHED: 1 INDLEDNING Denne folder har til formål at give en tilgængelig og ensartet oversigt over begrænsningen af oplaget

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3.

Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3. Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3. Vejledning Brandveje og brandredningsarealer Indhold 1. Formål... 2 2. Lovhjemmel... 2 3. Anvendelsesområde... 2 4. Regler for arealer til redning og slukning...

Læs mere

AIA-katalog Fane 60 Adgangsniveau, betjening af AIAanlæg

AIA-katalog Fane 60 Adgangsniveau, betjening af AIAanlæg Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 60 Adgangsniveau, betjening af AIAanlæg Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser for opkobling til Beredskab Fyns vagtcentral.

Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser for opkobling til Beredskab Fyns vagtcentral. Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser for opkobling til Beredskab Fyns vagtcentral. Anlægget. 1. Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, Brandventilations-, gasalarms-,

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) DBI Report 2012 Version: 01 Statistisk analyse af AVS-anlæg inspiceret 2011 Rolf Knudsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Baggrund...

Læs mere

Vejledning om sagsbehandling af nye og opgraderede skumsluknings- og overrislingsanlæg på eksisterende tankanlæg

Vejledning om sagsbehandling af nye og opgraderede skumsluknings- og overrislingsanlæg på eksisterende tankanlæg Center for Forebyggelse MEDDELELSE NR. 5 Vejledning om sagsbehandling af nye og opgraderede skumsluknings- og overrislingsanlæg på eksisterende tankanlæg 1. INDLEDNING Beredskabsstyrelsen udsendte den

Læs mere

Gør det rigtigt. Velkommen til tema møde omkring. Fejl og mangler Love og regler Holdninger Den el-håndværksmæssige stolthed

Gør det rigtigt. Velkommen til tema møde omkring. Fejl og mangler Love og regler Holdninger Den el-håndværksmæssige stolthed Gør det rigtigt Velkommen til tema møde omkring Fejl og mangler Love og regler Holdninger Den el-håndværksmæssige stolthed Program for tema møde. 17.00 Opstart og velkomst fra afdelingen 17.15 Hvad er

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 6 INSTALLATIONSBESTEMMELSER 8 3. Udførelse

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Ærøskøbing Fjernvarme A.M.B.A., idet følgende

Læs mere

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør.

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Fjernkøling Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling Side 1 af 13 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Høringsforslag. DBI retningslinje 003. Brandsikringsanlæg. Certificering af systemer og systemdele til brandsikringsanlæg. 4.

Høringsforslag. DBI retningslinje 003. Brandsikringsanlæg. Certificering af systemer og systemdele til brandsikringsanlæg. 4. Dato: 2012-12-20 Sign.: MEP Sag: FU13504 Høringsforslag DBI retningslinje 003 Brandsikringsanlæg Certificering af systemer og systemdele til brandsikringsanlæg 4. udgave 1 Forord Denne DBI retningslinje

Læs mere

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl 10 % eftersyn En gennemgang af de mest typiske fejl Formålet med eftersynet. 10 % anlægstilsyn udføres på nye og ændrede elinstallationer, og formålet med tilsynene er at kontrollere, at den faste elektriske

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Juli 2016 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Bestemmelser. for. automatiske brandsikringsanlæg

Bestemmelser. for. automatiske brandsikringsanlæg Beredskabsmyndighederne i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre & Rødovre Kommuner Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg Februar 2014 (O) Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg Side

Læs mere

DBI retningslinie 006

DBI retningslinie 006 2. udgave Januar 2010 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Sammenkoblede brandsikringsanlæg DBI retningslinie 006 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende videncenter,

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Følgende rettelser er vedtaget af det tekniske udvalg den 11. september 2013: Nyt punkt 3.3 side 21 efter sidste afsnit tilføjes:

Læs mere

Specifikation for. projektering, installation og anvendelse af tågesikringsanlæg. Forsikring & Pension Specifikation juli 2007

Specifikation for. projektering, installation og anvendelse af tågesikringsanlæg. Forsikring & Pension Specifikation juli 2007 Specifikation juli 2007 Specifikation for projektering, installation og anvendelse af tågesikringsanlæg Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1.

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Brandveje og Brandredningsarealer Indhold 1. Formål... 2 2. Lovhjemmel... 2 3. Anvendelsesområde... 2 4. Regler for arealer til redning og slukning...

Læs mere

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10 Side 1 af 10 Bilag 6 Levering Indhold 1. Levering... 2 1.1 Leveringssted... 2 1.2 Fastsættelse af leveringstidspunkt... 2 2. Leveringsfrister, udeblivelse mv.... 3 2.1 Levering af Årligt serviceeftersyn...

Læs mere

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Program Ny lovgivning el-området Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Lovgivning og standarder Direktiver Besluttes af EU kommissionen og skal følges af medlemslandene

Læs mere

Figur 1, lagertyper (figur 5.3.2 i retningslinie for sprinkleranlæg)

Figur 1, lagertyper (figur 5.3.2 i retningslinie for sprinkleranlæg) Nærværende notat indeholder brandmæssige afsnit og en overordnet beskrivelse af disse, som indgå som bilag til lejerhåndbogen. Da beskrivelserne er overordnet skal lejer sikre, at den brandmæssige indretning

Læs mere

:J " Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære nr. 3

:J  Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære nr. 3 - " NAMMINERSORNERULLUTIK OQUARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE PEQQINNISSAMUT AVATANGIISINULLU PISORTAQARFIK ~ ~l-" :.i..,...7 DIREKTORATET FOR SUNDHED OG MILJØ \ :J " Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære

Læs mere

VEJLEDNING OM BRANDREDNINGSAREALER, TILKØRSELSVEJE OG BRANDVEJE LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

VEJLEDNING OM BRANDREDNINGSAREALER, TILKØRSELSVEJE OG BRANDVEJE LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN VEJLEDNING OM BRANDREDNINGSAREALER, TILKØRSELSVEJE OG BRANDVEJE LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN Formål I forbindelse med brand er brandvæsnets indsats i bygningen afhængig af, at grundenarealet omkring, indrettes

Læs mere

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) DBI Report 2009:02 1. april 2009 Statistisk analyse af AVS-anlæg inspiceret 2008 Rolf Knudsen Henrik Bygbjerg 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

AIA-katalog Fane 160 Transmissionssystemer

AIA-katalog Fane 160 Transmissionssystemer Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 160 Transmissionssystemer Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Byggedata, opdateret 7. april 2014 Brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001 Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund Side 2 16. maj 2006 Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 4 ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere