Ny police til Silkeborg Kajakklub v/ Claus Byskov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny police til Silkeborg Kajakklub v/ Claus Byskov"

Transkript

1 ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade Roskilde Telefon Telefax DFFDATFDDATTDFTTDFTTTFAAFDFADDTDFDFFFDDTAFADAFDAATTTDAAATDTADFFFFF Silkeborg Kajakklub V/ Claus Byskov Helsingborgvej Silkeborg 143,8 Kundenr Policenr Dato 5. juli 2012 Side 1 af 1 Ny police til Silkeborg Kajakklub v/ Claus Byskov Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. G01_NEL - TT G_ Job545-P1-553 Vil I vide mere? Har I spørgsmål til policen, eller vil I vide mere, er I velkomne til at ringe til os på telefon Telefonerne er åbne alle hverdage mellem kl og Med venlig hilsen Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand A/S CVR-nr Hovedkontor: Midtermolen København Ø Telefon Alm. Brand Forsikring A/S CVR-nr Alm. Brand Bank A/S CVR-nr Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S CVR-nr Alm. Brand Pantebreve A/S CVR-nr Alm. Brand Formue A/S CVR-nr Alm. Brand Leasing A/S CVR-nr

2 ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade Roskilde Telefon Telefax Kundenr Policenr Erhvervsforsikring Dato 5. juli 2012 Side 1 af 3 Forsikringstager Silkeborg Kajakklub V/ Claus Byskov Helsingborgvej Silkeborg I kraft-/ændringsdato Policen træder i kraft den 3. juli Denne police erstatter en eventuel tidligere udstedt police. Policen er oprettet ifølge aftale med forsikringstager og Alm. Brand Forsikring A/S. Oplysninger om det forsikrede G TT G_ Job545-P1-553 Virksomhedsoplysninger Idrætsklub. Forsikringssted Åhave Allé 9B, 8600 Silkeborg Idrætsklub. Forsikringen dækker Brand Omfattede genstande: Se forsikringsbetingelsernes afsnit 100, pkt. 1 Forsikringssum kr. Tyveri Omfattede genstande: Se forsikringsbetingelsernes afsnit 100, pkt kr. Vand Omfattede genstande: Se forsikringsbetingelsernes afsnit 100, pkt kr. Driftstab Dækningsperiode: 12 måneder kr. Glas kr. Selvrisiko Den generelle selvrisiko er på Glas kr. 0 kr. Alm. Brand A/S CVR-nr Hovedkontor: Midtermolen København Ø Telefon Alm. Brand Forsikring A/S CVR-nr Alm. Brand Bank A/S CVR-nr Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S CVR-nr Alm. Brand Pantebreve A/S CVR-nr Alm. Brand Formue A/S CVR-nr Alm. Brand Leasing A/S CVR-nr

3 Side 2 af 3 Erhvervsforsikring Ved beregning af selvrisiko for Bygnings- og /eller Erhvervsforsikring gælder: Hvis samme forsikringsbegivenhed medfører erstatningsudbetaling fra både Bygnings- og Erhvervsforsikringen i Alm. Brand, fratrækker vi kun selvrisiko fra den police, der har den højeste selvrisiko. Hvis samme forsikringsbegivenhed rammer forskellige forsikringssteder, vil der blive fratrukket den selvrisiko, der gælder for hvert enkelt forsikringssted. Den generelle selvrisiko gælder ikke for forsikring af beboelsesejendomme eller lokaler til beboelse. Generelle oplysninger Forsikringsbetingelser For policen gælder Alm. Brands forsikringsbetingelser nr Erhvervsforsikring. Indeksering Indeksering sker hvert år i henhold til betingelserne. Indeks Hovedforfald 1. juli. G TT G_ Job545-P1-553 Betaling Policen betales helårligt pr. 1. juli. Aftaleperiode Policen er oprettet for en 5-årig aftaleperiode. Aftaleperioden udløber den 30. juni Moms Er det muligt på skadedagen at modregne moms og andre afgifter i regnskabet med Skat, fastsættes erstatningen uden moms og eventuelle andre afgifter. Stempel Stempelafgiften berigtiges efter stempellovens regler. Særlige forhold Særlige forhold der gælder for hele policen Driftstab Særlige forhold for branddækning Eventuelle særlige forhold gældende for branddækningen er ligeledes gældende for denne driftstabsdækning. Særlige forhold der gælder for forsikringsstedet Åhave Allé 9B, 8600 Silkeborg Alm. Brand A/S CVR-nr Hovedkontor: Midtermolen København Ø Telefon Alm. Brand Forsikring A/S CVR-nr Alm. Brand Bank A/S CVR-nr Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S CVR-nr Alm. Brand Pantebreve A/S CVR-nr Alm. Brand Formue A/S CVR-nr Alm. Brand Leasing A/S CVR-nr

4 Side 3 af 3 Erhvervsforsikring Brand Forhandling/reparation må ikke finde sted Virksomheden må ikke forhandle og/eller reparere knallerter og motorcykler. Restaurant Tyveri Restaurant i idrætsklubben må ikke forefindes. Sikringsniveau 20 Vedr. tyverisikring - jfr. betingelsernes afsnit 900: For forsikringsstedet gælder: Sikringsniveau 20. Begrænsning af varegrupper: Varegruppe 1: Må ikke findes på adressen G TT G_ Job545-P1-553 Varegruppe 2: kr. Varegruppe 3: kr. Varegruppe 4: kr. Varegruppe 5: Må findes i ubegrænset omfang. Dog ikke i større omfang end, at den samlede sum for tyveri svarer til det, der er opgivet på policen. Begrænsningen af særligt løsøre: kr. De anførte beløb er det, Alm. Brand maksimalt hæfter med ved en skade (basis 1. januar 2007). Hvis de aktuelle værdier overstiger de anførte beløb, skal du kontakte Alm. Brand. Hvis Alm. Brand ikke får meddelelse, vil erstatningen blive nedsat jfr. betingelsernes afsnit 100 pkt Alm. Brand A/S CVR-nr Hovedkontor: Midtermolen København Ø Telefon Alm. Brand Forsikring A/S CVR-nr Alm. Brand Bank A/S CVR-nr Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S CVR-nr Alm. Brand Pantebreve A/S CVR-nr Alm. Brand Formue A/S CVR-nr Alm. Brand Leasing A/S CVR-nr

5 Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring

6

7 Generelle bestemmelser Sikringsniveau Sikrede 1 2. Flytning, risikoforandring og ejerskifte 1 3. Anmeldelse af skade 1 4. Anden forsikring 1 5. Krigs-, jordskælvs- og atomskade 1 6. Opkrævning af præmie og afgifter 2 7. Indeksregulering 2 8. Forsikringens varighed og opsigelser 2 9. Besigtigelse Tvister vedrørende forsikringsaftalen Medlemskab af Alm. Brand af 1792 fmba 3 Fællesb. for brand, tyveri, vand og all risks 1. Geografisk område 4 2. Forsikringsværdi 4 3. Erstatningsregler 4 4. Underforsikring 5 5. Overdækning 5 6. Hvordan beregnes erstatningen 5 7. Redning, bevaring og oprydning 5 Brand-, tyveri- og vand 1. Hvilke genstande er omfattet 7 2. Hvilke skader er dækket 7 3. Hvordan beregnes erstatningen 10 Driftstab inklusive meromkostninger 1. Hvilket tab er dækket Leverandør/aftagerdækning Dækningsperiode Hvordan beregnes erstatningen Begrænsning af driftstab Ophør af virksomheden Forsikrede meromkostninger Meromkostninger som ikke erstattes Hvordan beregnes erstatningen Erstatningsbegrænsning 13 Glas 1. Hvilke genstande er omfattet Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen Oprydning 15 Tyverisikringsniveauer og varegrupper Sikringsniveau Sikringsniveau Sikringsniveau Sikringsniveau Sikringsniveau 50 22

8

9 Side 1 af Sikrede Sikrede er forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For erhvervs- og produktansvarsdækningen se dog afsnit 850, i det omfang dækningerne er tegnet. For retshjælpsdækningen se dog afsnit 700, i det omfang dækningen er tegnet. 2. Flytning, risikoforandring og ejerskifte Det skal hurtigst muligt skriftligt meddeles Alm. Brand når 2.1 der sker ændring til anden virksomhed, end hvad der fremgår af policen den forsikrede virksomhed eller de forsikrede genstande flyttes til et andet sted end det i policen anførte. Dette gælder dog ikke genstande forsikret under evt. tegnet transportdækning 2.3. der sker ændring i bygningernes størrelse, indretning (herunder brandsektionering) eller anvendelse 2.4. der sker ændring af produktion/oplagring/produktsortiment 2.5. bygningernes tag ændres til blødt tag (strå, rør eller halm) eller fra blødt tag til anden belægning 2.6 der installeres fast brændselsfyr, halmfyringsanlæg eller andre energianlæg 2.7. bestående energianlæg ændres - også hvis frakoblede energianlæg tages i anvendelse 2.8. den forsikrede virksomhed skifter ejer 2.9. der sker ændring i antallet af biler, hvis der er tegnet transportdækning der sker ændring i virksomhedens momsregistreringsforhold. Hvis Alm. Brand ikke får meddelelse, kan retten til erstatning bortfalde helt eller delvist. Når Alm. Brand har modtaget en sådan meddelelse, tages stilling til, om og på hvilke betingelser og til hvilken præmie forsikringen kan fortsætte. Uanset bestemmelsen i punkt 8 om forsikringens varighed og opsigelse kan Alm. Brand ved risikoforandring og/eller ejerskifte opsige forsikringen eller ændre betingelser og/eller præmie med øjeblikkelig virkning. 3. Anmeldelse af skade Alle skader, tab eller uheld, der kan medføre erstatningskrav, skal hurtigst muligt anmeldes til Alm. Brand. Tyveri, ran, røveri eller hærværk skal desuden hurtigst muligt anmeldes til politiet. Sikrede har pligt til - så vidt muligt - at afværge eller begrænse skade. Alm. Brand har ret til at foretage samme foranstaltninger. Alm. Brand skal give tilladelse til, at en skade udbedres, eller at beskadigede genstande fjernes, medmindre det sker for at afværge eller begrænse skaden. Undladelse af at efterkomme dette kan få betydning for erstatningen. 4. Anden forsikring Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring også er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold denne forsikring. Bestemmelserne vedrører kun selskaberne, som betaler erstatning i fællesskab. 5. Krigs-, jordskælvs- og atomskade Forsikringen dækker ikke skade, som er direkte eller indirekte følge af 5.1 krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder 5.2. jordskælv eller andre naturforstyrrelser

10 Side 2 af udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. Uanset bestemmelsen i punkt 5.3. omfatter branddækningen dog skade, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelsen heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. 6. Opkrævning af præmie og afgifter 6.1 Præmien opkræves over giro eller Betalingsservice med tillæg af porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr. Betales præmien ikke senest den på opkrævningen anførte sidste rettidige betalingsdag, sender Alm. Brand en erindringsskrivelse, der indeholder oplysning om, at forsikringsdækningen ophører, hvis præmien ikke er betalt senest på en ny anført betalingsdag. Erindringsskrivelsen vil være pålagt et gebyr, ligesom der beregnes renter efter renteloven fra opkrævningens sidste rettidige betalingsdag til betaling sker Stempelafgift til staten berigtiges i henhold til stempellovens regler og opkræves sammen med præmien Præmien vil endvidere blive tillagt de afgifter, Alm. Brand er lovgivningsmæssigt forpligtet til at opkræve. Bidragene vil fremgå af præmieopkrævningen Alm. Brand er berettiget til at opkræve gebyrer til dækning af de omkostninger, der er forbundet med udbetalinger, udfærdigelse og fremsendelse af dokumenter, opkrævninger, besigtigelser, taksationer og yderligere ydelser i forbindelse med varetagelse af kundeforholdet. De til enhver tid gældende gebyrer kan ses på ligesom de kan oplyses ved telefonisk og personlig henvendelse til Alm. Brand. 7. Indeksregulering Indeksregulering sker i takt med ændringer i Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor for januar kvartal. Indeksreguleringen finder sted i det efterfølgende kalenderår efter nedenstående retningslinjer, medmindre andet fremgår af policen eller betingelserne. 7.1 Præmien reguleres fra førstkommende forfaldsdag Forsikringssummer, erstatningsmaksimumbeløb og selvrisici reguleres fra 1. januar. Ophører udgivelsen af eller ændres beregningsmetoden for det anførte indeks, kan Alm. Brand fortsætte reguleringen i overensstemmelse med et andet af Danmarks Statistik offentliggjort indeks. 8. Forsikringens varighed og opsigelser 8.1 Forsikring, der er tegnet for en 1-årige periode (se policen), er fortløbende, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til en hovedforfaldsdag ved en forsikringsperiodes udløb Forsikring, der er tegnet for en flerårig periode (se policen), er fortløbende, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til den flerårige periodes udløb Alm. Brand kan ændre betingelser og/eller præmie med 1 måneds varsel. Forsikringstageren er berettiget til skriftligt at opsige forsikringen med 14 dages varsel til ændringsdagen, når ændringen er til ugunst for forsikringstageren Fra anmeldelse af skade og indtil 1 måned efter erstatningens betaling eller efter afvisning af skaden er begge parter berettiget til skriftligt at opsige forsikringen med 14 dages varsel. Forsikringstagerens opsigelse af en forsikring, der er tegnet for en flerårig periode, kan alene ske mod efterbetaling af 20 % af den gældende årspræmie. 9. Besigtigelse Alm. Brand har til enhver tid ret til at lade det forsikrede besigtige. 10. Tvister vedrørende forsikringsaftalen Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole.

11 Side 3 af Medlemskab af Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand af 1792 fmba er en forening, hvis medlemmer er de til enhver tid værende forsikringstagere i de selskaber i Alm. Brand A/S-koncernen, der indtegner skadesforsikringer. Indtræden som medlem af foreningen sker automatisk, når den nævnte betingelse er opfyldt. Foreningens formål er defineret i vedtægten. Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser og er ikke forpligtede til at betale kontingent eller foretage andre indbetalinger til foreningen. I øvrigt henvises til foreningens vedtægt, som til enhver tid udleveres til foreningens medlemmer efter forlangende

12

13 Side 4 af Geografisk område De forsikrede genstande er dækket 1.1. på de i policen anførte forsikringssteder 1.2. når de beror andetsteds i Danmark (eksklusive Grønland og Færøerne) med indtil 15 % af forsikringssummen, dog højst kr. (basis 2007). Det er en betingelse, at sikringsniveauet svarer til det niveau, som bestemmes af varegruppe- og sikringsskemaet efter varearten og -værdien samt særligt løsøre og -værdien jf. afsnit 900. Tyveridækningen gælder ikke på forsikringstagerens byggepladser uden for forsikringsstedet. Ved forsikringstagerens byggepladser forstås arbejdspladser, hvor der foretages entreprenør-, installations-, monterings- eller håndværksmæssigt arbejde uden for forsikringssteder, der er nævnt i policen. Såfremt den samlede værdi af de forsikrede genstande uden for forsikringsstedet overstiger 15 % af forsikringssummen, dog højst (basis 2007), ydes kun forholdsmæssig erstatning Er der ved flere policer tegnet forsikring, som uden særlig præmieberegning yder samme dækning som anført i punkt 1.2 og afsnit 100 punkt , , , og , reduceres de anførte beløb forholdsmæssigt, således at forsikringstageren højst oppebærer erstatning inden for de i bestemmelserne anførte fastsatte grænser. Omfatter policen flere forsikringssteder med hver sin forsikringssum, ydes de anførte dækninger for hvert forsikringssted. 2. Forsikringsværdi I forsikringsværdien skal medregnes værdien af samtlige genstande, der er forsikret under policen Inventar, maskiner m.v. Værdien af inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr tilhørende forsikringstageren og hørende til virksomheden opgøres på grundlag af nyværdien, hvorved forstås genanskaffelsesprisen, umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden uden fradrag for alder og brug, men med rimelige fradrag for nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder Færdigvarer af egen tilvirkning. Værdien af genstande, som forsikringstageren selv har tilvirket til salg, opgøres på grundlag af den pris, som ved salg på almindelige vilkår vil kunne opnås umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden, med fradrag for regelmæssige salgsomkostninger, undgået handelsrisiko, samt fordelen ved kontant betaling Halvfabrikata. Værdien af genstande, som forsikringstageren selv har under tilvirkning med senere salg for øje, opgøres på grundlag af produktionsomkostninger (herunder råmaterialer) med tillæg af andel dels af forsikringstagerens generalomkostninger, dels af avancen ved færdigvarens salg til en pris, der på almindelige vilkår kunne opnås umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden, med fradrag som anført i punkt Varer og andre genstande. Værdien af andre genstande, herunder genstande tilhørende tredjemand, opgøres på grundlag af genanskaffelsesprisen umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden med rimelige fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder (dagsværdi) Rede penge mv. Rede penge mv. medregnes med disses værd, dog højest med de i afsnit 100 punkt 1.2 anførte beløb Kartoteker og forretningsbøger Kartoteker og forretningsbøger medregnes med disses genfremstillingsværdi, dog højest med det i afsnit 100, punkt anførte beløb Originalmodeller og -tegninger Originalmodeller og -tegninger medregnes med disses genfremstillingsværdi, dog højest med de i afsnit 100, punkt anførte beløb. 3. Erstatningsregler 3.1. Hvordan erstattes en skade Alm. Brand kan erstatte en skade ved at sætte beskadigede genstande i væsentlig samme stand som før skaden betale værdiforringelse overtage beskadigede genstande mod at levere tilsvarende genstande (ved nyværdi tilsvarende nye genstande)

14 Side 5 af overtage beskadigede genstande mod at betale kontanterstatning Moms og andre afgifter Såfremt sikrede på skadedagen kan modregne moms og andre afgifter i sit regnskab med SKAT, opgøres erstatningen uden moms og evt. andre afgifter. Moms og andre afgifter udlægges ikke af Alm. Brand. 4. Underforsikring Hvis værdien, udregnet efter de i punkt 2 anførte principper, overstiger forsikringssummen, foreligger der underforsikring, og en skade erstattes kun forholdsmæssigt. Hvis policen er opdelt i flere positioner, henholdsvis underpositioner eller afsnit med hver sin forsikringssum, behandles hver position, henholdsvis underposition eller afsnit som en selvstændig forsikring. 5. Overdækning 5.1 I skadetilfælde dækkes med en forsikringssum, der er 33 1/3 % højere end den, der fremgår af policen Overdækningen gælder dog ikke for de dækninger i betingelserne, hvor der specielt er anført en højeste forsikringssum. Her erstattes inden for de angivne forsikringssummer Overdækningen er betinget af, at forsikringssummen var korrekt fastsat ved forsikringens tegning ændringer på policen i løbet af forsikringsåret hvert efterfølgende forsikringsårs start. For at overdækningen skal være gældende, har forsikringstageren pligt til at give Alm. Brand besked om øgede forsikringsværdier i virksomheden senest 3 måneder efter forsikringsårets start. Ved korrekt forsikringssum forstås, at forsikringssummen mindst svarer til forsikringsværdien. 6. Hvordan beregnes erstatningen Hvis Alm. Brand forlanger det, skal forsikringstageren levere Alm. Brand en fortegnelse over de skaderamte og ikke skaderamte genstande. I overensstemmelse med de i punkt 2 anførte principper erstattes skaden med forskellen mellem værdien af de forsikrede genstande før og efter skaden. Herudover erstattes - inden for forsikringssummen - uundgåelige merudgifter, der skyldes, at den faktiske genanskaffelsespris henholdsvis istandsættelsesudgift bliver højere end forudsat som følge af prisstigning i tidsrummet mellem forsikringsbegivenhed og levering. 6.1 Ved skade på inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr tilhørende forsikringstageren og hørende til virksomheden gælder, at erstatningen beregnes som forskellen mellem de skaderamte genstandes nyværdi og deres værdi efter skaden beskadigede genstande skal være istandsat eller genanskaffet inden 1 år fra skadedagen eller der efter Alm. Brands skøn er betryggende sikkerhed for, at istandsættelse eller genanskaffelse finder sted. I modsat fald ydes kun erstatning på grundlag af dagsværdien forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien svarende del af erstatningen først udbetales, når de beskadigede genstande er istandsat eller genanskaffet, henholdsvis at istandsættelse eller genanskaffelse efter Alm. Brands skøn er betryggende sikret. 7. Redning, bevaring og oprydning I forbindelse med en dækningsberettiget skade erstattes endvidere: 7.1. Inden for forsikringssummen Genstande, der stjæles eller på anden måde bortkommer under en forsikringsbegivenhed.

15 Side 6 af Skade på de forsikrede genstande ved slukning eller anden forsvarlig foranstaltning, som under en forsikringsbegivenhed udføres for at begrænse skadens omfang Ud over forsikringssummen Rimelige udgifter til redning og bevaring. Såfremt der foreligger underforsikring efter punkt 4, nedsættes erstatningen for udgifter til redning og bevaring i samme forhold som for de skadede genstande Nødvendige udgifter til - fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelse - oprydning efter en forsikringsbegivenhed - bortskaffelse og destruktion af de forsikrede genstande, herunder hjælpestoffer til produktion, affald og lignende fra virksomheden. Dækningen omfatter ikke udgifter til rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft i det omgivende miljø, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en af dækningen omfattet forsikringsbegivenhed. Dækningen ifølge punkt er begrænset til 20 % af den samlede aftalte forsikringssum for alle positioner ifølge policen, dog mindst kr. (basis 2007) og højst kr. (basis 2007).

16

17 Side 7 af Hvilke genstande er omfattet Medmindre andet fremgår af policen, omfatter dækningerne: 1.1. Alt løst og fast maskinelt udstyr inklusive installationer, inventar og øvrigt driftsudstyr (herunder værktøj, forme, redskaber, driftsmidler og lignende) samt varer (herunder råvarer, halvfabrikata og færdigvarer) og emballage - alt tilhørende forsikringstageren og hørende til virksomheden. Dækningerne omfatter, inden for forsikringssummen, endvidere udgifter til genfremstilling af kartoteker og forretningsbøger, herunder data og specialudviklede It-programmer på elektroniske medier, med indtil 15 % af forsikringssummen, dog højst kr. (indeksreguleres ikke). Erstatningspligten er betinget af, at genfremstilling finder sted udgifter til genfremstilling af originalmodeller og -tegninger, herunder data og specialudviklede It-programmer på elektroniske medier, med indtil 15 % af forsikringssummen, dog højst kr. (indeksreguleres ikke). Erstatningspligten er betinget af, at genfremstilling finder sted. Data på elektroniske medier, der er mere end en uge gamle, erstattes kun såfremt skaden samtidig rammer backup-arkivet, som skal være opbevaret i et rum adskilt fra it-udstyret Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter, alt tilhørende forsikringstageren, hørende til virksomheden og som beror på forsikringsstedet. Alm. Brands erstatningspligt er begrænset til kr. (indeksreguleres ikke) i aflåst pengeskab eller -boks svarende til sikringsskab i rød klasse eller tilsvarende kvalitet i klassificeret værdiopbevaringsenhed, jf. F&P's sikringskatalog kr. (indeksreguleres ikke), der ikke beror i pengeskab eller -boks. Se dog punkt vedrørende ran og røveri. Tyveridækningen omfatter ikke tyveri fra pengeskab eller -boks sket ved benyttelse af koden eller nøglerne hertil, for så vidt disse har været efterladt på forsikringsstedet Genstande - tilhørende tredjemand - som forsikringstageren under udøvelse af sit erhverv i skadetilfælde er pligtig at erstatte eller bærer risikoen for, for så vidt genstandene ikke er dækket ved selvstændig forsikring Genstande - tilhørende tredjemand - som i forbindelse med forsikringstagerens erhverv befinder sig på forsikringsstedet, men som forsikringstageren i skadetilfælde ikke er pligtig at erstatte eller bærer risikoen for, for så vidt genstandene ikke er dækket ved selvstændig forsikring. De nævnte genstande er kun omfattet af dækningerne, i den udstrækning forsikringssummen overstiger den samlede værdi af de i punkterne 1.1., 1.2. og 1.3. nævnte genstande. Dækningerne omfatter ikke motorkøretøjer og andre køretøjer, der er registrerede eller registreringspligtige (godkendte), knallerter samt sø- og luftfartøjer. Nævnte genstande, eksklusive virksomhedens egne driftsmidler, er dog omfattet, såfremt de hører til en virksomhed, der erhvervsmæssigt fremstiller, reparerer eller forhandler disse. Alm. Brands erstatningspligt omfatter ikke genstande, der er dækket under en Bygningsforsikring, medmindre det fremgår af policen. 2. Hvilke skader er dækket 2.1. Branddækning. Direkte tab af og skade på det forsikrede ved: Ildsvåde (brand) bortset fra skade ved svidning, forkulning, overophedning eller smeltning, som ikke er en følge af ildsvåde (brand) skade på genstande, der forsætligt udsættes for ild eller varme i forbindelse med opvarmning, kogning, strygning, tørring, røgning eller lignende, og derved kommer i brand eller beskadiges.

18 Side 8 af Lynnedslag Lynnedslag (herunder overspænding/induktion eller andre elektriske fænomener), når lynet er slået ned direkte i det forsikrede eller i de bygninger, hvor de forsikrede genstande beror Eksplosion Ved eksplosion forstås en momentan forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af de reagerende stoffer Sprængning Sprængning (ikke sønderrivning af andre årsager) af dampkedler, autoklaver og bageovne. Ved sprængning forstås en momentan udligning af forskelligt tryk i luftformige stoffer i og uden for beholderen fremkaldt af denne trykforskel, Pludselig tilsodning Pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning Nedstyrtning af luftfartøjer Nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra Tørkogning Tørkogning af forskriftsmæssigt opstillede og indrettede kedler, der helt eller delvis anvendes til produktionsformål, når sådanne kedlers varmeydelse ikke overstiger 120 kw (100 Mcal/h) eller for dampkedler 170 kg damp/h. Branddækningen omfatter ikke driftstab og andre indirekte tab Tyveridækning Direkte tab af og skade på det forsikrede ved: Indbrudstyveri. Dækningen omfatter alene genstande, som beror i bygning. Helt eller delvis åbne bygninger, drivhuse, boblehaller eller andre teltagtige konstruktioner betragtes i denne sammenhæng ikke som bygninger. Indbrudstyveri foreligger, når tyven har skaffet sig adgang til forsvarligt aflåst bygning, lokale, værelse eller lofts- og kælderrum, og der forefindes synlige tegn på voldeligt opbrud Sikringsniveau Ved antagelse af forsikringen og fastsættelse af præmien har Alm. Brand forudsat, at de lokaler, hvori de forsikrede genstande beror, er sikret mod indbrudstyveri i overensstemmelse med det i policen anførte sikringsniveau. Sikringsniveauerne er beskrevet i afsnit Varegrupper Ved antagelse af forsikringen og fastsættelse af præmien har Alm. Brand forudsat, at visse varegrupper, beregnet til videresalg og/eller udlejning og/eller reparation, ikke findes på forsikringsstedet eller kun findes i begrænsede mængder, se policen. Varegrupperne er beskrevet i afsnit Nedsættelse af erstatning Hvis enten kravene vedrørende varegruppe eller sikringsniveau ikke er overholdt, erstattes kun 60 % af samtlige de beløb, som ifølge denne forsikring ville komme til udbetaling, hvis kravene havde været opfyldt. Hvis hverken kravene vedrørende varegruppe eller sikringsniveau er overholdt, nedsættes erstatningen til 40 % af de nævnte beløb Istandsættelse efter indbrudstyveri Indbrud eller bevisligt forsøg herpå, hvor forsikringstageren som lejer kontraktligt påføres udgifter til istandsættelse af beskadigelser af de lejede lokaler. Bortset fra glasruder eller erstatningsmaterialer herfor Simpelt tyveri af forretningscykler - men ikke beskadigelse af andre genstande i forbindelse hermed. Erstatningspligten er betinget af, at forretningscykler i arbejdstiden har været henstillede aflåste, og uden for arbejdstiden har været anbragt i forsvarligt aflåst lokale. Cyklens stelnummer skal oplyses - i modsat fald bortfalder erstatningspligten.

19 Side 9 af Ran og røveri Ran og røveri af forsikrede genstande (herunder af rede penge, pengerepræsentativer og værdipapirer) fra forsikringstageren eller dennes personale, såvel på forsikringsstedet som under transport overalt i Danmark (eksklusive Grønland og Færøerne), med indtil 15 % af forsikringssummen, dog højst kr. (indeksreguleres ikke) Ved ran forstås tyveri sket åbenlyst uden anvendelse af vold og bemærket af sikrede eller andre i gerningsøjeblikket. Erstatningspligten er betinget af, at der gøres anskrig øjeblikkeligt efter ranet. Ved røveri forstås tyveri ved anvendelse af vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold. Dækningen omfatter ikke ran og røveri, hvori et medlem af forsikringstagerens personale har været delagtig Hærværk Dækningen omfatter hærværk på de forsikrede genstande i bygning i forbindelse med indbrudstyveri eller forsøg herpå Dækningen omfatter med indtil kr. pr. forsikringsbegivenhed (basis 2007) hærværk på de forsikrede genstande i bygning, uden der foreligger synlige tegn på indbrudstyveri Tyveri eller bortkomst af nøgler Dækningen omfatter rimelige og nødvendige udgifter med indtil kr. (basis 2007) til omstilling/udskiftning af lås(e), efter at én eller flere nøgler til virksomheden er gået tabt i forbindelse med en dækningsberettiget skade under tyveridækningen eller bortkommet i forbindelse med indbrudstyveri hos én i virksomheden ansat. Udskiftning af låse må kun finde sted, når omstilling ikke er mulig, og der er truffet aftale herom med Alm. Brand. Udgifter dækkes efter 1. risikoprincippet, hvorefter erstatning udbetales fuldt ud inden for forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed, selv om den(de) forsikrede lås(es) værdi overstiger denne. Under tyveridækningen erstattes ikke skade, som omfattes af branddækningen eller vandskadedækningen. Tyveridækningen omfatter ikke driftstab og andre indirekte tab Vandskadedækning. Dækningen omfatter alene genstande, som beror i bygning. Helt eller delvis åbne bygninger, drivhuse, boblehaller eller andre teltagtige konstruktioner betragtes i denne sammenhæng ikke som bygninger. Dækningen omfatter direkte tab af og skade på det forsikrede ved Udstrømning af vand Skade ved tilfældig udstrømning (ikke udsivning eller dryp) af vand fra røranlæg, der tilfører koldt eller varmt vand, wc-cisterner, kummer, badeindretninger, anlæg til opvarmning og luftkonditionering, spildevandsledninger samt akvarier Bortset fra skade som følge af vand fra tagrender eller nedløbsrør fra tagfladeafvanding skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb skade som følge af frost, medmindre årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra svømmebassiner og akvarier skade på selve installationen, som følge af byggefejl, herunder fejlkonstruktion, fabrikationsfejl eller fejlmontering skade på selve installationen, når årsagen er alder, brug eller tæring skade som følge af opstigning af vand fra afløbsledninger Voldsomt sky- eller tøbrud Skade ved voldsomt sky- eller tøbrud, hvor vandet ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer de af forsikringstageren benyttede lokaler bortset fra skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb

20 Side 10 af skade som følge af sne eller vand fra nedbør, der trænger gennem utætheder eller åbninger, som ikke er en umiddelbar følge af en af forsikringen omfattet skade på bygning Storm, skypumpe og snetryk. Skade ved storm, skypumpe, snetryk og samtidig forvoldt skade forårsaget af sne eller vand fra nedbør, der er en umiddelbar følge af en skade omfattet af en bygningsforsikring bortset fra skade som følge af byggefejl, fejlkonstruktion eller fejlmontering skade som følge af alder og brug, tæring eller mangelfuld vedligeholdelse skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb Udstrømning af olie og kølevæske Skade ved olie og kølevæske, der tilfældigt udstrømmer (ikke udsivning eller dryp) fra olietank, oliefyr, køleskab og køleanlæg bortset fra skade på varer i fryse- og kølerum. I detailforretninger dækkes dog skade på varer i fryse- og kølerum, der skyldes tilfældigt udstrømmende kølevæske tab af olie og kølevæske skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra olieanlæg og køle- og fryseanlæg. Vandskadedækningen omfatter ikke varer i kælder, medmindre de er anbragt på fast, ikke vandsugende underlag, mindst 10 cm over kældergulv. Underlag af træ anses dog i denne forbindelse som godkendt underlag. Skade, der kan henføres til igangværende byggearbejder (ny-, om- og tilbygning samt reparation) på tag og ydermure, hvis varighed overstiger en uge, samt øvrige arbejder, hvis varighed overstiger tre uger, er ikke omfattet af dækningen. Under vandskadedækningen erstattes ikke skade, som omfattes af branddækningen eller tyveridækningen. Vandskadedækningen omfatter ikke driftstab og andre indirekte tab. 3. Hvordan beregnes erstatningen Skaden opgøres, og erstatningen beregnes efter bestemmelserne i afsnit 20, punkt 3 til 7.

21 Side 11 af Hvilket tab er dækket I den i policen anførte dækningsperiode, dækkes forsikringstagerens tab ved nedgang i omsætning af varer og tjenesteydelser (driftstab) som følge af, at 1.1. de mod brand forsikrede genstande - eller de bygninger, hvori genstandene befinder sig - rammes af en skade, der omfattes af branddækning 1.2. de mod tyveri forsikrede genstande rammes af en skade, der omfattes af tyveridækning, såfremt sådan dækning er tegnet 1.3. de mod vandskade forsikrede genstande - eller de bygninger hvori genstandene befinder sig - rammes af en skade, der omfattes af vandskadedækning, såfremt sådan dækning er tegnet 1.4. de mod el-skade forsikrede genstande rammes af en skade, der omfattes af denne polices el-skadedækning, såfremt sådan dækning er tegnet 1.5. de mod all risks forsikrede genstande rammes af en skade, der omfattes af denne polices all riskdækning, såfremt sådan dækning er tegnet Erstatning ydes ikke for den forøgelse af driftstabet, der skyldes strejke, lockout, brud på maskineri, utilstrækkelig forsikring af bygninger og genstande eller forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af forbedringer, udvidelser, offentlige påbud eller lignende. Inden for dækningsperioden dækkes dog den forøgelse af driftstabet, der skyldes, at der under en bygningsforsikring er ydet erstatning for anvendelige bygningsrester, lovliggørelse eller restværdi. Inden for dækningsperioden dækkes endvidere den forøgelse af driftstabet, som forsikringstageren måtte lide ved forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af offentlige myndigheders krav stillet i forbindelse med oprydning efter en dækningsberettiget skade i henhold til punkt 1.1 til Leverandør/aftagerdækning Dækningen er udvidet til, med indtil 15 % af forsikringssummen, dog højst kr. (indeksreguleres ikke), at dække driftstab i henhold til punkt 1.1, 1.2 og 1.3, når skaden indtræffer 2.1. på ejendomme over alt i verden, der benyttes af forsikringstagerens leverandører og/eller aftagere samt af forsikringstagerens reparatører af driftsudstyr 2.2. under transport overalt i verden direkte fra leverandører til forsikringstageren eller direkte til og fra forsikringstagerens reparatører af driftsudstyr. Ophold i forbindelse med transporten betragtes som en del af denne. Dækningen omfatter ikke tab og/eller skade på de forsikrede genstande, hvis skaden skyldes terrorisme sket i USA, Storbritannien og i lande, hvor der er etableret en national særaftale for dækning af skader som følge af terrorisme (det kan være i form af pool/statsgaranti/forsikring eller lignende aftaler f.eks. GAREAT i Frankrig og Extremus AG i Tyskland). Forsikringsmæssig definition på terrorisme: Ved terrorisme forstås en handling, herunder - men ikke begrænset til - vold eller trussel om anvendelse af vold, der er foretaget af en eller flere personer, uanset om de handler på egen hånd eller i forbindelse med en eller flere organisationer og/eller myndigheder, begået med politisk, religiøst, ideologisk eller etnisk formål eller begrundelse, herunder med den hensigt at påvirke en regering og/eller at sprede frygt i offentligheden eller dele af offentligheden. En forudsætning for at karakterisere handlingen som terrorisme er, at handlingen er egnet til at påvirke en regering og/eller sprede frygt i offentligheden eller dele af den. 3. Dækningsperiode Dækningsperioden er det i policen anførte tidsrum, for hvilket Alm. Brand erstatter tab som følge af en forsikringsbegivenhed Dækningsperioden begynder på det tidspunkt, hvor en forsikringsbegivenhed konstateres. Tab, der hidrører fra de første 8 timers standsning, erstattes kun, såfremt virkningen strækker sig ud over 30 dage efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret Dækningsperioden ophører så mange måneder senere, som svarer til det i policen anførte antal måneder og på samme tidspunkt på døgnet som begyndelsestidspunktet.

22 Side 12 af Hvis dækningsperioden er 12 måneder eller derover, kan forsikringstageren forlange tidspunktet for dækningsperiodens begyndelse udskudt i indtil 6 måneder efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret. Hvis dækningsperioden ønskes udskudt, skal forsikringstageren inden 1 måned efter forsikringsbegivenhedens konstatering give Alm. Brand meddelelse om dag og tid for dækningsperiodens begyndelse. Dækningsperiodens begyndelsestidspunkt kan herefter ikke yderligere ændres. 4. Hvordan beregnes erstatningen 4.1 Skadeopgørelse påbegyndes senest 14 dage efter dækningsperiodens udløb Erstatningen udgør den i dækningsperioden af skaden forårsagede forskel mellem Og den forventede omsætning af varer og tjenesteydelser med fradrag af forventet forbrug af indkøbte handelsvarer til videresalg råvarer og halvfabrikata den konstaterede omsætning af varer og tjenesteydelser med fradrag af konstateret forbrug af indkøbte handelsvarer til videresalg råvarer og halvfabrikata. Ved omsætning forstås faktureret omsætning eksklusive merværdiafgift, ydede rabatter, bonus og anden salgsreduktion Nedgangen i omsætningen reduceres med salgsværdien af det i dækningsperioden opbyggede lager af varer af egen produktion, der ligger ud over den lageropbygning, som punkt 5.2. berettiger til Erstatningen reduceres med sparede omkostninger - herunder lønomkostninger - som forsikringstageren kan frigøres for Ved fastsættelse af erstatningen ses bort fra eventuel udbetalt erstatning hidrørende fra Erhvervsforsikringen Alm. Brand erstatter forsikringstagerens rimelige omkostninger til sagkyndig assistance i forbindelse med opgørelse af en erstatningsberettiget skade med indtil 5 % af forsikringssummen, dog højst kr. (indeksreguleres ikke). 5. Begrænsning af driftstab 5.1 Er skaden sket, er forsikringstageren forpligtet til i videst muligt omfang at afværge og begrænse skadens virkninger, herunder søge at opretholde sin omsætning af varer og tjenesteydelser for at afværge eller begrænse driftstabet Inden for dækningsperioden er forsikringstageren berettiget til at producere til lager i det omfang, afsætningsmæssige forhold kræver dette Forsikringstageren er pligtig til effektivt at samarbejde med Alm. Brand med henblik på foranstaltninger til afværgelse eller begrænsning af driftstabet. 6. Ophør af virksomheden 6.1 Hvis virksomheden efter skade ikke genoptages, udregnes erstatningsbeløbet for det tidsrum (højst dækningsperioden), der normalt ville hengå, indtil virksomheden kunne være i drift. 6.2 Af det efter punkt 6.1. således udregnede beløb erstattes kun den del, der svarer til uundgåelige forsikrede omkostninger, som beviseligt er afholdt. 6.3 Dersom forhold, som forsikringstageren ikke er herre over, er årsag til, at virksomheden ikke kan genoptages, ydes erstatning uden hensyntagen til punkt 6.2.

23 Side 13 af Forsikrede meromkostninger I den i policen anførte dækningsperiode dækkes nødvendige, rimelige og dokumenterede meromkostninger, som virksomheden må afholde for at opretholde virksomhedens drift som følge af, at 7.1. de mod brand forsikrede genstande - eller de bygninger, hvori genstandene befinder sig - rammes af en skade, der omfattes af branddækning 7.2. de mod tyveri forsikrede genstande rammes af en skade, der omfattes af tyveridækning, såfremt sådan dækning er tegnet 7.3. de mod vandskade forsikrede genstande - eller de bygninger hvori genstandene befinder sig - rammes af en skade, der omfattes af vandskadedækning, såfremt sådan dækning er tegnet 7.4. de mod el-skade forsikrede genstande rammes af en skade, der omfattes af denne polices el-skadedækning, såfremt sådan dækning er tegnet 7.5. de mod all risks forsikrede genstande rammes af en skade, der omfattes af denne polices all riskdækning, såfremt sådan dækning er tegnet Afholdelse af meromkostninger skal ske efter aftale med Alm. Brand. 8. Meromkostninger som ikke erstattes Inden for dækningsperioden dækkes endvidere de forøgede meromkostninger, der skyldes forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af offentlige myndigheders krav stillet i forbindelse med oprydning efter en dækningsberettiget skade i henhold til punkt 7.1 til Hvordan beregnes erstatningen 9.1. Skadeopgørelse foretages senest, når følgerne af en forsikringsbegivenhed er ophørt, dog senest 14 dage efter dækningsperiodens udløb Erstatningen udgør de med Alm. Brand aftalte meromkostninger efter punkt Forsikringstageren kan ikke opnå mere i erstatning, end hvad der kræves til dækning af faktisk afholdte meromkostninger Meromkostninger, der har værdi ud over dækningsperioden, erstattes kun forholdsmæssigt Alm. Brand dækker ikke meromkostninger, der afholdes senere end den i policen anførte dækningsperiode. 10. Erstatningsbegrænsning Den samlede erstatning for driftstab og meromkostninger kan ikke overstige den i policen anførte forsikringssum for driftstab. Som meromkostninger medregnes ikke 8.1. omkostninger til oprydning, redning og bevaring 8.2. omkostninger til genfremstilling. Erstatning ydes ikke for forøgelse af meromkostninger, der skyldes strejke, lockout, brud på maskineri, utilstrækkelig forsikring af bygninger og genstande eller forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af forbedringer, udvidelser, offentlige påbud eller lignende. Inden for dækningsperioden dækkes dog de forøgede meromkostninger, der skyldes, at der under en tegnet bygningsforsikring er ydet erstatning for anvendelige bygningsrester, lovliggørelse eller restværdi.

24

25 Side 14 af Hvilke genstande er omfattet Dækningen omfatter - i det omfang det fremgår af policen - de til forsikringsstedet hørende 1.1. ud- og indvendige ruder, glas i døre og porte og andet bygningsglas 1.2. inventarglas til erhvervsmæssig brug (diske, montrer og lignende) 1.3. faste spejle 1.4. glas i udvendige lamper og i udhængsskabe 1.5. glas anvendt som facadebeklædning 1.6. andre facadebeklædninger f.eks. aluminiumsplader, men ikke stofbaserede materialer 1.7. keramiske kogeplader 1.8. baldakiner, faste overdækninger i træ- eller metalkonstruktion med beklædningsmaterialer i metal, træ, plast eller tilsvarende, dog eksklusive bevægelige markiser af stof eller plastfolie. Bortset fra 1.9. Glas i skilte. Alle genstande dækkes i den hidtil benyttede kvalitet (inklusive solfilter, mattering og permanent bemaling). Endvidere dækkes permanent påklæbede streamere med logo, bomærke og lignende samt udgifter til istandsættelse af beskadiget elektrisk tyverisikring i eller på selve ruden i forbindelse med en dækningsberettiget skade (foliestrimler m.m.). Som glas betragtes tillige erstatningsmaterialer for glas. 2. Hvilke skader er dækket Bortset fra 2.1. skade omfattet af garanti 2.2. skade som følge af ildsvåde (brand), lynnedslag eller eksplosion 2.3. skade på genstande, der ikke er anbragt på deres blivende plads 2.4. skade på glas og erstatningsmateriale herfor i drivhuse 2.5. ridsning, afspringning af splinter eller fliser 2.6. punktering af eller utæthed i sammensætningen af termoruder 2.7. skade på elektriske pærer og neonrør (lysstofrør) 2.8. skade af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede og resterende genstande. Endvidere dækkes omkostninger til midlertidig afdækning af rudearealet som følge af en dækningsberettiget skade. 3. Hvordan beregnes erstatningen 3.1. Skaden erstattes efter bestemmelserne i afsnit 20, punkt 3. Overdækningen i afsnit 20, punkt 5 er ikke gældende Skaden opgøres, og erstatningen beregnes til det beløb, som efter priserne på skadedagen vil medgå til istandsættelse eller genanskaffelse af det beskadigede i den hidtil benyttede kvalitet (nyværdi) Erstatningen kan ikke overstige den i policen anførte højeste forsikringssum (1. risiko). Underforsikring kan ikke gøres gældende. Den direkte skade på det forsikrede ved brud.

26 Side 15 af Oprydning Dækningen omfatter rimelige udgifter til oprydning af forsikrede genstande, herunder omkostninger til fjernelse af genstande, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan genanvendes.

27 Side 16 af 30 Sikringsniveau 10 Skalsikring Mekanisk skalsikring - minimumskrav 1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme. 2) Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere eller en hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog Installationserklæring Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører. ¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm. Sikringsniveau 20 Skalsikring Mekanisk skalsikring - minimumskrav 1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme. 2) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog. 3) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed i GUL klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog, fastholdes med en Ø 10 mm skudrigel eller fastholdes med en låsebom. 4) Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter. Elektronisk skalovervågning - minimumskrav 1) Overvågningen skal omfatte de rum, hvori de tyvetækkelige varer og særligt løsøre opbevares. Overvågningen skal omfatte alle større åbninger i rummets grænseflader. 2) Centraludstyret skal placeres i det overvågede område. 3) Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral. 4) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget. Reaktion ved alarm - minimumskrav 1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes. 2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg. Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør. Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret. Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører. ¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm. Cellesikring Mekanisk cellesikring - minimumskrav 1) Større åbninger¹ i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme. 2) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Erhvervsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Sikrede 1 2. Flytning, risikoforandring og ejerskifte 1 3. Anmeldelse af skade

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 2003 og jeres nye betingelser nr. 2501.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 2003 og jeres nye betingelser nr. 2501. Sammenligning Erhvervsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 2003 og jeres nye betingelser nr. 2501. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds-

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501. Sammenligning Erhvervsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds- eller ændringsdatoer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Ny police til Motorhistorisk Samråd

Ny police til Motorhistorisk Samråd ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFDATFDDFFTDFTTDFTTTFAFFDFADDTDFDFFTFFTAFADAFAATFFDFTTTFTDTFFFFFF Motorhistorisk Samråd

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller Betingelser nr. 600801 Forsikringsbetingelser for Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner Betingelser nr. 401301 Forsikringsbetingelser for Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 501

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 600503 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for all-risksforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Police. Jeres police. Har I spørgsmål. E/F Kløverhaven c/o Lene Agger Søndergårds Allé Måløv. Alm Brand FORSIKRING

Police. Jeres police. Har I spørgsmål. E/F Kløverhaven c/o Lene Agger Søndergårds Allé Måløv. Alm Brand FORSIKRING Police Alm Brand FORSIKRING Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 www.almbrand.dk E/F Kløverhaven c/o Lene Agger Søndergårds Allé 194 2760 Måløv Dato 20. juli 2016 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Ny police til EJF TYREENGEN

Ny police til EJF TYREENGEN G0201_NEL - TT201512080065126071 - G_65127109Job162-P1-130 01 ERHM 9608925973 DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF Dansk System Ass. A/S Allegade 14 2000 Frederiksberg Ny

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsøreindbrudstyveriforsikring. Betingelser nr. 400210

Forsikringsbetingelser for. Løsøreindbrudstyveriforsikring. Betingelser nr. 400210 Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Transportforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Transportforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 601001 Forsikringsbetingelser for Transportforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for transportforsikring

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

F ORSIKRINGSBETINGELSER 41/3

F ORSIKRINGSBETINGELSER 41/3 Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR KOMBINERET ERHVERVSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed GRUNDDÆKNING 0500 Fællesbetingelser

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser 655-02. Erhvervsforsikring, juli 2005

Forsikringsbetingelser 655-02. Erhvervsforsikring, juli 2005 Forsikringsbetingelser 655-02 Erhvervsforsikring, juli 2005 Indhold 100 Generelle betingelser 101 Betaling af præmie 102 Forsikringens varighed og opsigelse 103 Indeksregulering 104 Ændring af betingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Transportforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Transportforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsøreindbrudstyveriforsikring. Betingelser nr. 400206

Forsikringsbetingelser for. Løsøreindbrudstyveriforsikring. Betingelser nr. 400206 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Tyverisikringsniveauer og varegrupper

Tyverisikringsniveauer og varegrupper Side 1 af 11 Sikringsniveau 10 eller en hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog Sikringsniveau 20 side, skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed i

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser Depotrumsforsikring Forsikringsbetingelser Gælder fra februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Branddækning Side 5 3. Tyveridækning Side 6 4. Vandskadedækning Side 7 5. Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervsforsikring 110 Brandforsikringens omfang 111 Ildsvåde, lynnedslag eller eksplosion 112 Sprængning af

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Dækningsomfang 1b Brand-, tyveri- og vandskadeforsikring

Læs mere

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25

Læs mere

Telte/boblehaller. Forsikringsbetingelser R

Telte/boblehaller. Forsikringsbetingelser R Telte/boblehaller Forsikringsbetingelser R317 121 Gælder fra juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Stormskade og hærværk afsnit 16-18 Side 6 3. Erstatningsregler afsnit

Læs mere

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01 TotalErhverv Byggepladsforsikring Forsikringsvilkår TE-CS-01 Indholdsfortegnelse Hvilke genstande er omfattet 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Forsikringssum og selvrisiko 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

ERHVERVSFORSIKRING FOR LØSØRE

ERHVERVSFORSIKRING FOR LØSØRE ERHVERVSFORSIKRING FOR LØSØRE FORSIKRINGSBETINGELSER 250-1 AFSNIT NR. HOVED- OG UNDERAFSNIT 1. Sikrede 2. Hvor dækker forsikringen 3. Forsikrede genstande 3.1 - Løsøre 3.2 - Originalmodeller og -tegninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Specialforsikring for erhverv Køle- og fryseanlæg Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 www.gjensidige.dk

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket?

Læs mere

Ny police til Ejerfor. Bymosegaard

Ny police til Ejerfor. Bymosegaard ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk B Ejerfor. Bymosegaard c/o Morten Kvistgaard Bymosegårds Alle 3 3400 Hillerød Kundenr.

Læs mere

Ny police til E/F Frøbels Alle 1-7 m.fl.

Ny police til E/F Frøbels Alle 1-7 m.fl. ALM. BRAND København Rådhuspladsen 2-4 1550 København V Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DFFDATFDDATTDFTTDFTTTFAAFDFADDTDFDFFFDDTAFADAFDAATTTDAAATDTADFFFFF E/F Frøbels Alle 1-7 M.Fl.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 9800 og 9801 og

Læs mere

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler.

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. FORSIKRINGSBETINGELSER 362-1. ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG. 1.1. Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre

Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre Indholdsfortegnelse 1. Forsikrede genstande... 2 1.1 Hvilke genstande dækker forsikringen... 2 1.2 Hvilke genstande dækker forsikringen ikke... 2 1.3 Hvor dækker forsikringen...

Læs mere

Ny police til Kolonihaveforbundet

Ny police til Kolonihaveforbundet ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF Kolonihaveforbundet

Læs mere

Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 100 Generelle betingelser 101 Betaling af præmie 102 Forsikringens varighed og opsigelse 103 Indeksregulering 104 Ændring

Læs mere

Ny police til Silkeborg Kajakklub v/ Claus Byskov

Ny police til Silkeborg Kajakklub v/ Claus Byskov ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 87 30 20 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DFFDATFDDATTDFTTDFTTTFAAFDFADDTDFDFFFDDTAFADAFDAATTTDAAATDTADFFFFF Silkeborg Kajakklub

Læs mere

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 5103 - løsøre og ansvar - og de nye betingelser 5601 + viser forbedringer

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

Ny police til A/B Hulgården

Ny police til A/B Hulgården ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF A/B Hulgården c/o

Læs mere

Police. Ny police til B Ejerforening af Har I spørgsmål? B Ejerforening af 1976 Remmevej Ikast. Alm Brand FORSIKRING

Police. Ny police til B Ejerforening af Har I spørgsmål? B Ejerforening af 1976 Remmevej Ikast. Alm Brand FORSIKRING Police DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF B Ejerforening af 1976 Remmevej 8 7430 Ikast Side 1 af 1 Ny police til B Ejerforening af 1976 Vi sender her jeres nye police på

Læs mere

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 340-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Ny police til Ejerforeningen Klinten

Ny police til Ejerforeningen Klinten ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 63 12 40 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DFFDATFDDATTDFTTDFTTTFAAFDFADDTDFDFFFDDTAFADAFDAATTTDAAATDTADFFFFF Ejerforeningen Klinten

Læs mere

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008 Maj 2008 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Erhvervsløsøre Nemkonto Bornholms Brandforsikring benytter Nemkonto-systemet til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Kombineret løsøreforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Kombineret løsøreforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere