Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat:"

Transkript

1 Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat: Du har på vegne af X klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over Odense Kommunes tilsyn med overholdelsen af byplanvedtægten for området Hunderupgade Hjallesevej Ingemannsvej Hunderupvej i Odense købstad Statsforvaltningen har nu afsluttet sagens behandling. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Odense Kommune ikke har tilsidesat lovgivningen. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og derefter en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund: Du gør på vegne af din klient gældende, at der fra ejendommen (A), der er et sædvanligt parcelhus, drives virksomheden ( ) og virksomheden ( ), og at det medfører ulovlige og generende parkeringer og trafik ud for blandt andet din klients ejendom, (B). Din klient er af den opfattelse, at det forhold, at vejen ( ) benyttes som plads for diverse firmabiler medfører ikke uvæsentlige gener for omgivelserne, og er i strid med plangrundlaget. Du har klaget til Odense Kommune over forholdene og vedlagt fotografier, der viser virksomhedens biler holdende uden for din klients ejendom. Billederne har være forevist ejeren af (A), der har oplyst, at bilerne på billederne ikke kun tilhører ( ), men tillige klager. TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK STORETORV AABENRAA JOURNAL NR.: /534 SAGSBEHANDLER: IMSOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: EAN- NR SE- NR EKSPEDITIONSTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: TELEFONTID: MANDAG- ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: Ejerne af (A) har oplyst til Odense Kommune, at der ikke drives virksomhed fra ejendommen. Ejeren og sønnen er ansat i firmaet (...). Hun har i den forbindelse en firmabil, som andre fra selskabet bruger om aftenen, ligesom de har en anden bil, som de nogen gange låner til firmaet. Bilerne holder således midlertidigt på ( ). Ifølge Odense Kommune er der ikke er registreret virksomhed på adressen heller ikke (...).

2 Odense Kommune har foretaget besigtigelse af stedet den 8. september 2008 og den 7. oktober 2008 på baggrund af din klients oprindelige klage af 5. august 2008 overforholdene. Ifølge kommunen var bilerne fra (...) ikke tilstede ved besigtigelserne. Henset til oplysningerne om, at der ikke drives virksomhed fra adressen, og at bilerne bruges i forbindelse med et ansættelsesforhold ved (...), har kommunen ikke fundet anledning til at foretage flere tilsyn. Odense Kommune er af den opfattelse, at byplanvedtægtes 3, stk. 4 ikke kan anvendes til regulering af de parkerede biler på ( ), da bilerne ikke har tilknytning til en virksomhed på ( ). Desuden medfører de parkerede biler ikke, at ejendommens karakter af beboelse forandres. Kommunen mener videre ikke, at byplanvedtægtens 3, stk. 5 kan anvendes, da der ikke er tale om en virksomhed på ejendommen eller i byplanvedtægtens område. Man har dog henstillet til ejeren af (A), at parkering sker i egen indkørsel. Der er dog ingen lovhjemmel til at regulere parkeringen i dette område. Den 2. december 2008 påklagede du sagen til Naturklagenævnet, der den 26. februar 2009 afviste at behandle sagen med henvisning til, at Odense Kommune ikke har truffet en afgørelse efter byplanvedtægten, og at der dermed ikke foreligger en afgørelse efter planloven. Retsgrundlag: 15, stk. 1 og 2 og 51 i lov om planlægning (planloven lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) lyder således: 15. En lokalplan skal indeholde oplysninger om planens formål og retsvirkninger. Stk. 2. I en lokalplan kan der optages bestemmelser om: 9) udformning, anvendelse og vedligeholdelse af ubebyggede arealer, herunder om terrænregulering, hegnsforhold, bevaring af beplantning og beplantningsforhold i øvrigt, herunder beplantningens tilladte højde, samt belysning af veje og andre færdselsarealer, 51. Kommunalbestyrelsen påser overholdelsen af denne lov og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, samt af bestemmelserne i lokalplaner og i de efter 68, SIDE 2

3 stk. 2, opretholdte vedtægter og planer m.v., jf. dog stk. 2. Stk. 2. Miljøministeren påser overholdelsen af 11 g og regler, der med hjemmel i 11 g, stk. 4, og 11 h er fastsat for administrationen af 11 g, for så vidt angår anlæg, hvor kompetencen er henlagt til ministeren i regler udstedt i medfør af 11 i. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal foretage indberetning til miljøministeren, når kommunalbestyrelsen får kendskab til et ulovligt forhold i tilfælde, hvor miljøministeren efter stk. 2 er tilsynsmyndighed. Stk. 4. Tilsynsmyndigheden påser, at påbud og forbud efter denne lov efterkommes, og at vilkår fastsat i tilladelser, dispensationer m.v. overholdes. Stk. 5. Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Følgende fremgår af 3 i byplanvedtægten fra 1958 for området Hunderupgade Hjallesevej Ingemannsvej Hunderupvej i Odense købstad: 3 Områdets og bebyggelsens anvendelse. Stk. 1.Bebyggelse i området må med de i stk. 2 og 3 nævnte undtagelser kun anvendes til boligformål. Stk. 2. På matr. nr. 2 og 2xv må drives hotelvirksomhed. Stk. 3. På matr. nr. 2xx må drives en servicestation. Stk. 4. Det skal dog være tilladt fra beboelseslejligheder at drive sådan virksomhed, som almindeligvis udøves i forbindelse med bolig, såsom lægekonsultation, tandlægeklinik, damefrisørsalon, sådan art af kontorvirksomhed, som normalt udøves fra bopælen, tegnestue for arkitekter og ingeniører og lignende ikke generende virksomhed, når dette kan ske, uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom forandres, eller kvarterets karakter af boligområde brydes. Stk. 5. Der må ikke drives nogen virksomhed, som ved brand og sprængstoffare, ved støv, røg, lugt, støj, rystelser, ved sit udseende eller på anden måde efter byrådets skøn er til gene for de omboende. SIDE 3

4 Stk. 6. Butikker og lignende forretningslokaler må kun indrettes med byrådets godkendelse. Stk. 7. Garager må kun anvendes til henstilling af person- og varevogne. Stk. 8. Kælderrum må ikke benyttes til beboelse. Ved kælderrum forstås sådanne rum, hvis gulv ligger under den højeste del af det nuværende eller fremtidige terræn langs det pågældende rums ydervægge, og som ikke effektivt er isoleret mod og adskilt fra andre lignende rum. Stk. 9. Ingen dele af ejendommene, hverken bebyggede eller ubebyggede arealer, må anvendes til lagre, oplagspladser og lignende. Udtalelse: Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. 48, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven lovbekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 2009). Det tilsyn, som de kommunale tilsynsmyndigheder udøver, er et retligt tilsyn. Det falder derfor uden for vores kompetence at tage stilling til kommunernes skønsudøvelse i det omfang, skønnet er udøvet inden for de rammer, lovgivningen sætter. Det følger af 51, stk. 1 i planloven at kommunalbestyrelsen påser overholdelsen af denne lov og af de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, samt af bestemmelserne i lokalplaner. Loven fastsætter imidlertid ikke, på hvilken måde eller ved hvilke medarbejdere tilsynet skal udøves, ligesom loven ikke stiller nærmere krav til tilsynets tilrettelæggelse, omfang eller gennemførelse. Tilsynspligten indtræder, når tilsynsmyndigheden får kendskab til et muligt ulovligt forhold. Tilsynsmyndigheden har således pligt til at reagere, når den ved henvendelser, klager eller på anden måde bliver opmærksom på, at der kan foreligge en overtrædelse af planlovgivningen, medmindre henvendelsen umiddelbart kan afvises som åbenbart grundløs. Der henvises til Anne Birte Boeck, Lov om planlægning med kommentarer, 2. udgave, 2002, side 373 f. SIDE 4

5 Planlovens 15, stk. 2, nr. 9 giver kommunen mulighed for via en lokalplan (byplanvedtægt) at regulere blandt andet anvendelsen af ubebyggede arealer. Bestemmelsen giver mulighed for at indregistrerede køretøjer vil kunne forbydes parkering uden for dertil indrettede parkeringsarealer, jf. Anne Birte Boeck, Lov om planlægning med kommentarer, 2. udgave, 2002, side 185. Statsforvaltningen konstaterer, at byplanvedtægten for området indeholder ikke bestemmelser om anvendelsen af ubebyggede arealer herunder bestemmelser om parkering på ubenyttede arealer, vej og gade. Det er statsforvaltningens opfattelse, at et forbud mod parkering (medmindre andet fremgår af kommunens muligheder i medfør af vejlovgivningen og færdselsloven) forudsætter en lokalplanbestemmelse herom. Det forhold, at et område er fastlagt til boligformål kan næppe i sig selv indebære, at muligheden for parkering af sædvanlige køretøjer, der anvendes til persontransport, er begrænset eller forbudt. Hvorvidt der foreligger forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, er i vidt omfang et skøn, der udøves af kommunalbestyrelsen. Det falder som ovenfor nævnt uden for tilsynets kompetence at tage stilling til kommunernes skønsudøvelse i det omfang, skønnet er udøvet inden for de rammer lovgivningen sætter. Vedrørende antallet af besigtigelser, bemærkes, at kommunen har ansvaret for at de nødvendige oplysninger foreligger til brug for afgørelsen af en sag. Det beror på en konkret vurdering fra sag til sag hvilke oplysninger, der er brug for, herunder hvilke besigtigelser, der er behov for. Der er også her tale om en skønsmæssig vurdering. Statsforvaltningen finder samlet set ikke, at Odense Kommune har tilsidesat lovgivningen i den konkrete sag. Det er i den forbindelse tillagt vægt, at parkeringerne ikke er i strid med byplanvedtægtens bestemmelser, og at kommunen er af den opfattelse, at parkeringerne ikke ændrer ejendommens og kvarterets karakter af beboelse. Statsforvaltningen har videre tillagt det vægt, at kommunen har foretaget 2 tilsyn af forholdene med 1 måneds mellemrum, samt at tilsynene er foretaget i dagstimerne, som er det tidsrum, hvor bilerne ifølge dine oplysninger er parkeret på vejen. SIDE 5

6 Det bemærkes afslutningsvist, at statsforvaltningen ikke har taget stilling til parkeringsforholdenes lovlighed efter vejloven og færdselsloven, idet klage herover skal behandles af en særlig klagemyndighed. Retlige klager over parkeringsbestemmelser i medfør af vejloven kan rettes til Vejdirektoratet. Klager over sådanne forhold efter færdselsloven kan rettes til Politiet. Kommunen har dog ikke, ud fra det der er blevet oplyst i sagen, taget stilling til, om der skal eller kan tillades etableret parkeringsrestriktioner efter vejloven eller færdselsloven. Afgørelserne træffes efter samråd med politiet. Statsforvaltningen foretager ikke videre i sagens anledning. I øvrigt Statsforvaltningen har sendt en kopi af denne skrivelse til Odense Kommune og Allan Stig Kjær. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside på internettet: ( Med venlig hilsen Ingelise Jellesen kontorchef / Ingeborg Mamsen Nissen fuldmægtig SIDE 6

7 Odense Kommune Flakhaven Odense C Statsforvaltningen har i dag skrevet således til advokat Hans Haages: Du har på vegne af Xklaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over Odense Kommunes tilsyn med overholdelsen af byplanvedtægten for området Hunderupgade Hjallesevej Ingemannsvej Hunderupvej i Odense købstad. Statsforvaltningen har nu afsluttet sagens behandling. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Odense Kommune ikke har tilsidesat lovgivningen. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og derefter en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund: Du gør på vegne af din klient gældende, at der fra ejendommen Holbergvænget 22, der er et sædvanligt parcelhus, drives virksomheden (...) og virksomheden FI Rengøring og vinduespolering, og at det medfører ulovlige og generende parkeringer og trafik ud for blandt andet din klients ejendom, (B). Din klient er af den opfattelse, at det forhold, at vejen Holbergvænget benyttes som plads for diverse firmabiler medfører ikke uvæsentlige gener for omgivelserne, og er i strid med plangrundlaget. TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK STORETORV AABENRAA JOURNAL NR.: /534 SAGSBEHANDLER: IMSOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: EAN- NR SE- NR t EKSPEDITIONSTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: TELEFONTID: MANDAG- ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: Du har klaget til Odense Kommune over forholdene og vedlagt fotografier, der viser virksomhedens biler holdende uden for din klients ejendom. Billederne har være forevist ejeren af Holbergvænget 22, der har oplyst, at bilerne på billederne ikke kun tilhører (...), men tillige klager.

8 Ejerne af (A)har oplyst til Odense Kommune, at der ikke drives virksomhed fra ejendommen. Ejeren og sønnen er ansat i firmaet (...). Hun har i den forbindelse en firmabil, som andre fra selskabet bruger om aftenen, ligesom de har en anden bil, som de nogen gange låner til firmaet. Bilerne holder således midlertidigt på Holbergvænget. Ifølge Odense Kommune er der ikke er registreret virksomhed på adressen heller ikke (...). Odense Kommune har foretaget besigtigelse af stedet den 8. september 2008 og den 7. oktober 2008 på baggrund af din klients oprindelige klage af 5. august 2008 overforholdene. Ifølge kommunen var bilerne fra (...) ikke tilstede ved besigtigelserne. Henset til oplysningerne om, at der ikke drives virksomhed fra adressen, og at bilerne bruges i forbindelse med et ansættelsesforhold ved (...), har kommunen ikke fundet anledning til at foretage flere tilsyn. Odense Kommune er af den opfattelse, at byplanvedtægtes 3, stk. 4 ikke kan anvendes til regulering af de parkerede biler på Holbergvænget, da bilerne ikke har tilknytning til en virksomhed på Holbergvænget. Desuden medfører de parkerede biler ikke, at ejendommens karakter af beboelse forandres. Kommunen mener videre ikke, at byplanvedtægtens 3, stk. 5 kan anvendes, da der ikke er tale om en virksomhed på ejendommen eller i byplanvedtægtens område. Man har dog henstillet til ejeren af Holbergvænget 22, at parkering sker i egen indkørsel. Der er dog ingen lovhjemmel til at regulere parkeringen i dette område. Den 2. december 2008 påklagede du sagen til Naturklagenævnet, der den 26. februar 2009 afviste at behandle sagen med henvisning til, at Odense Kommune ikke har truffet en afgørelse efter byplanvedtægten, og at der dermed ikke foreligger en afgørelse efter planloven. Retsgrundlag: 15, stk. 1 og 2 og 51 i lov om planlægning (planloven lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) lyder således: 15. En lokalplan skal indeholde oplysninger om planens formål og retsvirkninger. Stk. 2. I en lokalplan kan der optages bestemmelser om: SIDE 2

9 9) udformning, anvendelse og vedligeholdelse af ubebyggede arealer, herunder om terrænregulering, hegnsforhold, bevaring af beplantning og beplantningsforhold i øvrigt, herunder beplantningens tilladte højde, samt belysning af veje og andre færdselsarealer, 51. Kommunalbestyrelsen påser overholdelsen af denne lov og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, samt af bestemmelserne i lokalplaner og i de efter 68, stk. 2, opretholdte vedtægter og planer m.v., jf. dog stk. 2. Stk. 2. Miljøministeren påser overholdelsen af 11 g og regler, der med hjemmel i 11 g, stk. 4, og 11 h er fastsat for administrationen af 11 g, for så vidt angår anlæg, hvor kompetencen er henlagt til ministeren i regler udstedt i medfør af 11 i. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal foretage indberetning til miljøministeren, når kommunalbestyrelsen får kendskab til et ulovligt forhold i tilfælde, hvor miljøministeren efter stk. 2 er tilsynsmyndighed. Stk. 4. Tilsynsmyndigheden påser, at påbud og forbud efter denne lov efterkommes, og at vilkår fastsat i tilladelser, dispensationer m.v. overholdes. Stk. 5. Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Følgende fremgår af 3 i byplanvedtægten fra 1958 for området Hunderupgade Hjallesevej Ingemannsvej Hunderupvej i Odense købstad: 3 Områdets og bebyggelsens anvendelse. Stk. 1.Bebyggelse i området må med de i stk. 2 og 3 nævnte undtagelser kun anvendes til boligformål. Stk. 2. På matr. nr. 2 og 2xv må drives hotelvirksomhed. Stk. 3. På matr. nr. 2xx må drives en servicestation. Stk. 4. Det skal dog være tilladt fra beboelseslejligheder at drive sådan virksomhed, som almindeligvis udøves i forbindelse med bolig, såsom lægekonsultation, tandlægeklinik, damefrisørsalon, sådan art af kontorvirksom- SIDE 3

10 hed, som normalt udøves fra bopælen, tegnestue for arkitekter og ingeniører og lignende ikke generende virksomhed, når dette kan ske, uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom forandres, eller kvarterets karakter af boligområde brydes. Stk. 5. Der må ikke drives nogen virksomhed, som ved brand og sprængstoffare, ved støv, røg, lugt, støj, rystelser, ved sit udseende eller på anden måde efter byrådets skøn er til gene for de omboende. Stk. 6. Butikker og lignende forretningslokaler må kun indrettes med byrådets godkendelse. Stk. 7. Garager må kun anvendes til henstilling af person- og varevogne. Stk. 8. Kælderrum må ikke benyttes til beboelse. Ved kælderrum forstås sådanne rum, hvis gulv ligger under den højeste del af det nuværende eller fremtidige terræn langs det pågældende rums ydervægge, og som ikke effektivt er isoleret mod og adskilt fra andre lignende rum. Stk. 9. Ingen dele af ejendommene, hverken bebyggede eller ubebyggede arealer, må anvendes til lagre, oplagspladser og lignende. Udtalelse: Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. 48, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven lovbekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 2009). Det tilsyn, som de kommunale tilsynsmyndigheder udøver, er et retligt tilsyn. Det falder derfor uden for vores kompetence at tage stilling til kommunernes skønsudøvelse i det omfang, skønnet er udøvet inden for de rammer, lovgivningen sætter. Det følger af 51, stk. 1 i planloven at kommunalbestyrelsen påser overholdelsen af denne lov og af de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, samt af bestemmelserne i lokalplaner. Loven fastsætter imidlertid ikke, på hvilken måde eller ved hvilke medarbejdere tilsynet skal udøves, ligesom loven ikke stiller nærmere krav til tilsynets tilrettelæggelse, omfang eller gennemførelse. SIDE 4

11 Tilsynspligten indtræder, når tilsynsmyndigheden får kendskab til et muligt ulovligt forhold. Tilsynsmyndigheden har således pligt til at reagere, når den ved henvendelser, klager eller på anden måde bliver opmærksom på, at der kan foreligge en overtrædelse af planlovgivningen, medmindre henvendelsen umiddelbart kan afvises som åbenbart grundløs. Der henvises til Anne Birte Boeck, Lov om planlægning med kommentarer, 2. udgave, 2002, side 373 f. Planlovens 15, stk. 2, nr. 9 giver kommunen mulighed for via en lokalplan (byplanvedtægt) at regulere blandt andet anvendelsen af ubebyggede arealer. Bestemmelsen giver mulighed for at indregistrerede køretøjer vil kunne forbydes parkering uden for dertil indrettede parkeringsarealer, jf. Anne Birte Boeck, Lov om planlægning med kommentarer, 2. udgave, 2002, side 185. Statsforvaltningen konstaterer, at byplanvedtægten for området indeholder ikke bestemmelser om anvendelsen af ubebyggede arealer herunder bestemmelser om parkering på ubenyttede arealer, vej og gade. Det er statsforvaltningens opfattelse, at et forbud mod parkering (medmindre andet fremgår af kommunens muligheder i medfør af vejlovgivningen og færdselsloven) forudsætter en lokalplanbestemmelse herom. Det forhold, at et område er fastlagt til boligformål kan næppe i sig selv indebære, at muligheden for parkering af sædvanlige køretøjer, der anvendes til persontransport, er begrænset eller forbudt. Hvorvidt der foreligger forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, er i vidt omfang et skøn, der udøves af kommunalbestyrelsen. Det falder som ovenfor nævnt uden for tilsynets kompetence at tage stilling til kommunernes skønsudøvelse i det omfang, skønnet er udøvet inden for de rammer lovgivningen sætter. Vedrørende antallet af besigtigelser, bemærkes, at kommunen har ansvaret for at de nødvendige oplysninger foreligger til brug for afgørelsen af en sag. Det beror på en konkret vurdering fra sag til sag hvilke oplysninger, der er brug for, herunder hvilke besigtigelser, der er behov for. Der er også her tale om en skønsmæssig vurdering. Statsforvaltningen finder samlet set ikke, at Odense Kommune har tilsidesat lovgivningen i den konkrete sag. SIDE 5

12 Det er i den forbindelse tillagt vægt, at parkeringerne ikke er i strid med byplanvedtægtens bestemmelser, og at kommunen er af den opfattelse, at parkeringerne ikke ændrer ejendommens og kvarterets karakter af beboelse. Statsforvaltningen har videre tillagt det vægt, at kommunen har foretaget 2 tilsyn af forholdene med 1 måneds mellemrum, samt at tilsynene er foretaget i dagstimerne, som er det tidsrum, hvor bilerne ifølge dine oplysninger er parkeret på vejen. Det bemærkes afslutningsvist, at statsforvaltningen ikke har taget stilling til parkeringsforholdenes lovlighed efter vejloven og færdselsloven, idet klage herover skal behandles af en særlig klagemyndighed. Retlige klager over parkeringsbestemmelser i medfør af vejloven kan rettes til Vejdirektoratet. Klager over sådanne forhold efter færdselsloven kan rettes til Politiet. Kommunen har dog ikke, ud fra det der er blevet oplyst i sagen, taget stilling til, om der skal eller kan tillades etableret parkeringsrestriktioner efter vejloven eller færdselsloven. Afgørelserne træffes efter samråd med politiet. Statsforvaltningen foretager ikke videre i sagens anledning. I øvrigt Statsforvaltningen har sendt en kopi af denne skrivelse til Odense Kommune og Allan Stig Kjær. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside på internettet: ( Hvilket hermed meddeles til orientering. Med venlig hilsen Ingelise Jellesen kontorchef / Ingeborg Mamsen Nissen fuldmægtig SIDE 6

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke.

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. 21-01- 2010 Denne sag drejer sig om Aabenraa Kommunes administration af kommunens Regulativ for kontrol

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag:

Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag: Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: 25-06- 2008 Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag: De har telefonisk såvel som skriftligt klaget til Statsforvaltningen Syddanmark over,

Læs mere

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E Statsforvaltningens brev til en borger 24-06- 2010 Du har i et brev af 12. januar 2010 klaget over, at Vejle Kommune bruger renovationsgebyrerne på socialområdet. Din klage var blandt andet bilagt side

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune 07-04- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Middelfart Kommune har på egne og Fredericia Kommunes vegne anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

Furesø Kommune tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven

Furesø Kommune tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven Furesø Kommune tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Furesø Kommune ikke har tilsidesat sin tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven i forhold til

Læs mere

Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke.

Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke. A 26-06- 2008 Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke. TILSYNET De rettede ved mail af 4. juni 2007 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Hedensted Kommunes tilsyn

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune:

Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune: Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune: 11-05- 2010 Assens Kommune har den 22. marts 2010 søgt om fritagelse for offentligt udbud ved salg af en kommunal fast ejendom, Turup Vandværk,

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger De har som medlem af pårørenderådet ved Plejehjemmet Søbo, ved skrivelse af 28. november 2006 klaget til det daværende Statsamtet Sønderjylland,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 14. juni 2007 til en borger

Statsforvaltningens skrivelse af 14. juni 2007 til en borger Statsforvaltningens skrivelse af 14. juni 2007 til en borger «brevdato» De har 31. oktober 2006 på vegne af Kaare Møller Munch klaget til det daværende Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 20-07- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget jeres henvendelse af 10. april 2007 vedrørende Varde Kommunes videregivelse af oplysninger om et projekt, som

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. august 2010 til en borger.

Statsforvaltningens udtalelse af 11. august 2010 til en borger. Statsforvaltningens udtalelse af 11. august 2010 til en borger. 11-08- 2010 Du har klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over, at Vejle Kommune opkræver dobbelt grundgebyr og

Læs mere

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø 06-12- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK De har i brev af 12. januar 2005 rettet henvendelse til Naturklagenævnet med anmodning

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget Haderslev Kommunes brev af 3. december 2008 vedrørende anmodning om dispensation fra reglerne om offentligt

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger:

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger: Resumé: Statsforvaltningen finder på det foreliggende grundlag ikke, at der er noget, der sandsynliggør, at en nærmere undersøgelse af en sag vedrørende kommunens tilsyn med en fritidshaveforening vil

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening.

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. 31-03- 2008 De har ved brev af 8. december 2006 rettet henvendelse til det daværende Statsamtet Sønderjylland med en klage over Miljøcenter

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Horsens Kommunes afslag på lovliggørende dispensation til at drive Bed & Breakfast på ejendommen Charlotteparken 34

AFGØRELSE i sag om Horsens Kommunes afslag på lovliggørende dispensation til at drive Bed & Breakfast på ejendommen Charlotteparken 34 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. januar 2016 J.nr.: NMK-33-02877 KlageID: 62959 Ref.: HO-NMKN AFGØRELSE i sag om Horsens Kommunes afslag på lovliggørende

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden Rønde. Beskyttede naturområder i Girafmosen

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden Rønde. Beskyttede naturområder i Girafmosen Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 30-03- 2011 TILSYNET Beskyttede naturområder i Girafmosen Danmarks Naturfredningsforening i Syddjurs har den 2. december 2009 rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen Statsforvaltningens brev til en kommune 20-08- 2010 Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen at tage stilling til fem kommunalbestyrelsesmedlemmers habilitet i forbindelse med byrådets

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem 10-02- 2009 TILSYNET Du har som byrådsmedlem af Svendborg Byråd klaget over den proceduremæssige behandling af spørgsmålet om aflysning

Læs mere

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 09-03- 2009 TILSYNET Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 Du har ved mail af 14. januar 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger 27-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. juni 2008, hvor du klager over, at ældrerådet i Langeland Kommune

Læs mere

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter.

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. A 01-09- 2008 Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. De har ved brev af 3. december 2006 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Hjørring Kommunes afslag på lovliggørende dispensation til vinduer og døre udført i plastmateriale samt varsel af påbud

AFGØRELSE i sag om Hjørring Kommunes afslag på lovliggørende dispensation til vinduer og døre udført i plastmateriale samt varsel af påbud Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. december 2015 J.nr.: NMK-33-03261 KlageID: 85120 Ref.: SOELE-NMKN AFGØRELSE i sag om Hjørring Kommunes afslag på lovliggørende

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM:

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM: Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: 18-01- 2008 Vedr.: Deres jnr. 12-24371-MM: Advokatfirmaet Mazanti har for Tønder Kommune anmodet Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. november 2010 til en kommune.

Statsforvaltningens brev af 10. november 2010 til en kommune. Statsforvaltningens brev af 10. november 2010 til en kommune. 10-11- 2010 Assens Kommune har i brev af 13. september 2010 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende

Læs mere

NYBORG KOMMUNE BYPLANVE DTÆGT

NYBORG KOMMUNE BYPLANVE DTÆGT Partiel byplan nr. 9 NYBORG KOMMUNE BYPLANVE DTÆGT FOR ET OMRÅDE BEGRÆNSET AF JOHS. HØIRUPSVEJ JERNBANEN OG CHRISTIANSLUNDSVEJ I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg 04-11- 2010 TILSYNET Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Statsforvaltningen modtog den 3. februar 2009 via Det Sociale Nævn en klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger 19-05- 2008 De har den 16. april 2008 rejst en række spørgsmål i punkt 1-4 til statsforvaltningen vedrørende omstændighederne i forbindelse med regionsrådsformandens

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at en af Dragør Kommune påtænkt parkeringsordning vil være i strid med 107, stk. 2,

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb 08-12- 2009 TILSYNET Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb Du har ved brev af 3. september 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680.

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680. Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. 16-05- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 793680. Tønder Kommune har den 18. december 2006 anmodet om Statsamtet Sønderjyllands samtykke til undladelse

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven

Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg 17-03- 2011 TILSYNET Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven A har ved mail af 26. oktober 2010 rettet

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K 07-09- 2009 TILSYNET Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har ved

Læs mere

Kolding kommune Akseltorv Kolding

Kolding kommune Akseltorv Kolding Kolding kommune Akseltorv 1 6000 Kolding Dato: 24-01-2017 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til advokat vedrørende ejendommen beliggende, kommunens j.nr. 2015 1365. Med venlig hilsen Trine Brønsgaard

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 15. februar 2011 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 15. februar 2011 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 15. februar 2011 til en borger: 15-02- 2011 Du har den 28. juni 2010 klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over Tønder Kommunes opkrævning af

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Hillerød Kommunes beslutning om at tilbagekalde meddelte bevillinger af lån til

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence.

2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence. 2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence. Resumé: Udtalt at statsamtet ikke har kompetence til at behandle klager over anlæggelse af sti om en sø og om stiudlæget er i strid med fredningsbestemmelser,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger 24-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om aktindsigt TILSYNET Statsforvaltningen Midtjylland har den 31. marts 2008 modtaget Deres henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 2. april 2008 til en kommune: Vedr.: Blue Water Arena:

Statsforvaltningens skrivelse af 2. april 2008 til en kommune: Vedr.: Blue Water Arena: Statsforvaltningens skrivelse af 2. april 2008 til en kommune: Vedr.: Blue Water Arena: Esbjerg Kommune har ved skrivelse af 5. februar 2008 anmodet Statsforvaltningen Syddanmark om samtykke til undladelse

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger.

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. 13-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 24. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Vedr. Deres klage over Skanderborg Kommune. De har ved brev af 11. februar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven lovbekendtgørelse

Læs mere

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune lovligt kan ændre takster for byggesagsgebyrer og at der ikke kan kræves nedslag for flere ens byggerier Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. december 2007 til Sønderborg

Statsforvaltningens brev af 20. december 2007 til Sønderborg Statsforvaltningens brev af 20. december 2007 til Sønderborg Kommune 20-12- 2007 Folketingets Ombudsmand har i brev af 12. oktober 2006 videresendt en anonym henvendelse om udbetaling af jubilæumsgratiale

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker for tandlæger i Holstebro 18-11- 2009 Rådgivningsfirmaet DentalMæglerne har den 4.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune

Statsforvaltningens brev til en kommune Statsforvaltningens brev til en kommune 03-09- 2010 Esbjerg Kommune har den 16. august 2010 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende salg af del af ejendommen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens.

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. A 14-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. De har ved brev af 2. oktober 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus,

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 25-03- 2009 TILSYNET Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 2. oktober 2008 anmodet Velfærdsministeriet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune 01-10- 2010 Fanø Kommune har den 8. juli 2010 anmodet om statsforvaltningens vejledende udtalelse om, hvorvidt Dansk Røde Kors i en konkret situation

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark. Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup.

Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark. Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup. Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark 15-05- 2007 TILSYNET Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup. MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Sagen vedrører hjemlen til at

Læs mere

(0 m. cii^rø"it^?^i)'"'-.- STATSFORVALTNINGEN # INDGÅcT ^ _. 2 7 my, 2012 MIDTJYLLAND. Syddjurs Kommune Hovedgaden Rønde

(0 m. cii^røit^?^i)''-.- STATSFORVALTNINGEN # INDGÅcT ^ _. 2 7 my, 2012 MIDTJYLLAND. Syddjurs Kommune Hovedgaden Rønde WS101652W slet 27-11-2012 10 43 SEPBARCODE 0U121 cii^rø"it^?^i)'"'-.- STATSFORVALTNINGEN # INDGÅcT ^ _ 2 7 my, 2012 MIDTJYLLAND (0 m Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde 26 11 2012 Vedr. Syddjurs

Læs mere

Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena:

Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena: Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena: Esbjerg Kommune har den 21. april 2008 anmodet Statsforvaltningen Syddanmark om at genoptage behandlingen af kommunens anmodning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-33-02485 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. 25-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i lejekontrakt

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen på en privat fællesvej i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne til trods

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. oktober 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 15. oktober 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 15. oktober 2010 til en kommune 15-10- 2010 Vejen Kommune har den 1. juli 2010 søgt om fritagelse for offentligt udbud i forbindelse med salg af et areal til byggemarkedskæden

Læs mere

Partiel byplan nr. 58. ODENSE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR OMRÅDET HUNDERUPVEJ-KASTANIEVEJ-LÆSSØEGADE-LAHNSGADE I HUNDERUPKVARTERET I ODENSE KOMMUNE

Partiel byplan nr. 58. ODENSE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR OMRÅDET HUNDERUPVEJ-KASTANIEVEJ-LÆSSØEGADE-LAHNSGADE I HUNDERUPKVARTERET I ODENSE KOMMUNE Partiel byplan nr 58 ODENSE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR OMRÅDET HUNDERUPVEJ-KASTANIEVEJ-LÆSSØEGADE-LAHNSGADE I HUNDERUPKVARTERET I ODENSE KOMMUNE område I medfør af lov øm byplaner, lovbekendtgørelse nr

Læs mere

Partiel byplan nr. 41. ODENSE KOMMUNE B YPLANVEDTÆGT FOR OMRADET BEGRÆNSET AF BØGGILDSVEJ-FENGERSVEJ-ROSENGARDSVEJ-ROSENØRNSVEJ I ODENSE KØBSTAD

Partiel byplan nr. 41. ODENSE KOMMUNE B YPLANVEDTÆGT FOR OMRADET BEGRÆNSET AF BØGGILDSVEJ-FENGERSVEJ-ROSENGARDSVEJ-ROSENØRNSVEJ I ODENSE KØBSTAD Partiel byplan nr. 41. ODENSE KOMMUNE B YPLANVEDTÆGT FOR OMRADET BEGRÆNSET AF BØGGILDSVEJ-FENGERSVEJ-ROSENGARDSVEJ-ROSENØRNSVEJ I ODENSE KØBSTAD D il 0 li D 5 IN Side I. Vedtægtens område...............................

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 27. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 27. november 2007 til en borger: 27-11- 2007 De har ved brev af 28. august 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark. Sagen vedrører

Læs mere

Afgørelse i sagen om bibeholdelse af et voldanlæg på en ejendom i Fanø Kommune.

Afgørelse i sagen om bibeholdelse af et voldanlæg på en ejendom i Fanø Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 12. juni 2007 NKN-33-00429 LER Afgørelse i sagen om bibeholdelse

Læs mere

2008-02-11. Hillerød Kommune. Udbud.

2008-02-11. Hillerød Kommune. Udbud. 2008-02-11. Hillerød Kommune. Udbud. Resumé: Udtalt, at kommunen ikke er berettiget til at stille vilkår, som omhandler en privat naboejendom i forbindelse med udbud af en kommunal ejendom. Statsforvaltningens

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 6. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 6. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 6. juni 2007 til en borger: De har ved brev af 25 april 2007 klaget til Statsforvaltningen Syddanmark over Nyborg Byråds afvisning af Deres klage over afholdelsen af valg

Læs mere

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens sagsbehandling Sagsresumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag eller at sende sagen

Læs mere

Partiel byptan nr. 4 BYPLANVEDTÆGT FOR EN DEL AF NYBORG AVLSGARDS JORDER. med tilhørende kortbitag

Partiel byptan nr. 4 BYPLANVEDTÆGT FOR EN DEL AF NYBORG AVLSGARDS JORDER. med tilhørende kortbitag Partiel byptan nr. 4 NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR EN DEL AF NYBORG AVLSGARDS JORDER med tilhørende kortbitag I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2. februar 197) fastsættes følgende

Læs mere

SKJERN KOMMUNE, PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR.2. BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR ET OMRÅDE MELLEM VES- TERGADE, AMAGERVEJ, KLOSTERVEJ OG GANER Å. i Område.

SKJERN KOMMUNE, PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR.2. BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR ET OMRÅDE MELLEM VES- TERGADE, AMAGERVEJ, KLOSTERVEJ OG GANER Å. i Område. SKJERN KOMMUNE, PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR.2. BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR ET OMRÅDE MELLEM VES- TERGADE, AMAGERVEJ, KLOSTERVEJ OG GANER Å. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o.2.197o) fastsættes

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune:

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget Kolding Kommunes anmodning om at forhåndsgodkende en påtænkt

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 11-05- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune ST. BLICHERS

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT ODENSE KOMMUNE. Partiel byplan nr. 53. FOR OMRADET BEGRÆNSET AF

BYPLANVEDTÆGT ODENSE KOMMUNE. Partiel byplan nr. 53. FOR OMRADET BEGRÆNSET AF Partiel byplan nr 53 ODENSE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR OMRADET BEGRÆNSET AF BIRKEVEJ-POPPELVEJ-PILEVEJ-H UNDERUPGADE-HUNDERUP- VÆNGET-S MEDEVÆ NG ET, nordskellet af matr nr 9 gp og 3 df i HUNDERUPKVARTERET

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef Mariagerfjord Byråd Nordre Kajgade 1 9500 Hobro 1. april 2011 TILSYNET Sagsbehandling overladt til Falck Hjælpemidler. Det Sociale Nævn har rettet henvendelse til det kommunale tilsyn i anledning af, at

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger 12-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 21. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningen brev af 1. februar 2008 til en kommune

Statsforvaltningen brev af 1. februar 2008 til en kommune Statsforvaltningen brev af 1. februar 2008 til en kommune 01-02- 2008 Statsamtet Sønderjylland har modtaget en række klager af blandt andet 2. august 2004, 20. maj 2005 og 9. februar 2006 over Sønderjyllands

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere