Strategi for sundhedsfremme og forebyggelsesområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for sundhedsfremme og forebyggelsesområdet"

Transkript

1 R A P P O R T Strategi for sundhedsfremme og forebyggelsesområdet SUNDHEDSCENTER VEST MAJ 2013

2 S t r a t e g i f o r s u n d h e d s f r e m m e o g f o r e b y g g e l s e S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Sundhedsfremme og forebyggelse Hvorfor en strategi for sundhedsfremme og forebyggelsesområdet? Rammebetingelser for arbejdet omkring sundhedsfremme og forebyggelse Metoder Konkrete tiltag på området.... 9

3 S t r a t e g i f o r s u n d h e d s f r e m m e o g f o r e b y g g e l s e S i d e 3 1. Sundhedsfremme og forebyggelse. Sundhed kan ses som et komplekst samspil mellem flere faktorer. Den enkeltes sundhed hænger sammen med alder, arv, livsstil og de levevilkår den enkelte borger har, og har haft gennem hele livet. Sundhed handler om de ressourcer, man har i livet, og som kan variere i forhold til de livsvilkår, man er omgivet af. Sundhedsdeterminantmodel udviklet af Dahlgren og Whitehead. Ovenstående model er fra 1993 og udviklet af Dahlgren og Whitehead. Modellen illustrer, at der er flere faktorer, som har indflydelse på borgerens sundhed og på hinanden, og derfor kan man ikke se de enkelte faktorer som årsag til sundhed eller sygdom. Eksempelvis når man taler om rygning og rygevaner, så er rygning og rygervaner afhængig af borgerens viden om rygning. Ligeledes har borgerens præferencer, rygeadfærden i borgerens omgangskreds, tilgængelighed og pris for cigaretter, borgerens økonomiske situation og rygekultur betydning for den enkelte borgers rygning og rygeadfærd. Derfor er det væsentligt at planlægge indsatser på flere niveauer, når man eksempelvis vil ændre rygeadfærden blandt befolkningen, det vil sige både på individniveau, gruppeniveau og på strukturelt niveau. I Ringkøbing-Skjern Kommune anvender vi Anotonowsky s teoretiske referencerammer som udgangspunkt for at forstå sundhedsfremme og forebyggelse. Antonowsky s siger at: Sundhed handler om følelsen af livsmod og livsglæde og følelsen af at kunne mestre hverdagslivets mange situationer.

4 S t r a t e g i f o r s u n d h e d s f r e m m e o g f o r e b y g g e l s e S i d e 4 Sundhed er at have følelsen af sammenhæng, det vil sige en følelse af begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed. For at forstå sammenhængen på sundhedsfremme og forebyggelses området, er det væsentligt at forstå og kunne adskille begreberne sundhedsfremme og forebyggelse. Det er begreber, man ofte anvender i flæng indenfor i sundhedsfremme og forebyggelsesarbejdet. Sundhedsstyrelsen har defineret begreberne sundhedsfremme og forebyggelse på følgende måde: Sundhedsfremme: Sundhedsrelateret aktivitet, der søger at fremme den enkeltes sundhed og folkesundheden ved at skabe rammer og muligheder for at mobilisere borgerens ressourcer og handlekompetencer. Forebyggelse: Sundhedsrelateret aktivitet, der søger at forhindre opståen og udvikling af sygdomme, psykosociale problemer eller ulykker og dermed fremme folkesundheden. 2. Hvorfor en strategi for sundhedsfremme og forebyggelsesområdet? Siden januar 2007 har ansvaret for sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til borgerne ligget i kommunerne. Ifølge Sundhedslovens 119 omfatter kommunens sundhedsfremme og forebyggelses opgaver både den borgerrettede indsats, som skal fremme sundhed og forebygge sygdom og ulykker, og den patientrettede indsats, som skal søge at undgå, at opstået sygdom udvikler sig og at begrænse eller udskyde komplikationer af en opstået sygdom. Sundhedsloven fastslår, at kommunen har ansvaret for det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde, men endnu stilles der hverken krav til prioritering eller indsatser. Vi ved, at sundhedsfremme og forebyggelse er en kompleks størrelse og skal tænkes ind i alle livets faser og dermed også ind i alle offentlige tiltag. For at sikre at vi i kommunen har en målrettet og systematisk indsats, og at vi udnytter hinandens kompetencer og ressourcer bedst muligt på sundhedsområdet, er en handleplan et vigtigt arbejdsredskab i det daglige arbejde. Region Midtjylland udarbejder hvert 4. år en sundhedsprofil. Sundhedsprofilen bygger på selvrapporterede data fra Regionens borgere over 16 år. Fra Sundhedsprofilen 2012 ved vi, at der i Ringkøbing-Skjern Kommune er: 37 % overvægtige og 16 % er svært overvægtige 22 % daglige rygere 43 % inaktive borgere

5 S t r a t e g i f o r s u n d h e d s f r e m m e o g f o r e b y g g e l s e S i d e 5 22 % har et risikabelt alkoholforbrug Vi ved også, at der er rigtig mange af kommunens borgere, der er motiverede for selv at gøre noget for deres egen sundhed og trivsel. Vi ved fra Sundhedsprofilen at: 76 % af de inaktive ønsker at være mere fysisk aktive 80 % af de overvægtige ønsker at tabe sig 72 % af daglig rygerne ønsker at holde op med at ryge og 53 % af daglig rygerne ønsker hjælp til at holde op med at ryge Antallet af borgere med kroniske sygdomme stiger Antallet af borgere der har mere end en kronisk sygdom stiger Ringkøbing-Skjern Kommune har ca indbyggere. Samtidig viser Sundhedsprofilen også, at uddannelsesniveau, graden af tilknytning til arbejdsmarkedet og styrken af sociale netværk, har afgørende betydning for helbredstilstanden. Vi ved, at flere og flere borgere i fremtiden vil leve med livsstilsrelaterede og kroniske sygdomme. Samtidig med dette lever vi længere. Det betyder, at antallet af ældre borgere i kommunen øges - det stiller store krav til den kommunale indsats på ældreområdet. I takt med dette sker der en større og større specialisering på hospitalerne. Behandlingsog indlæggelsestiderne forkortes, den medicinske teknologi er i fortsat udvikling og det er muligt at behandle flere, ligesom patienterne udskives tidligere en kompleks situation, som er med til at skubbe på opgaveglidningen fra region til kommune og igen er med til, at det nære sundhedsvæsen er sat på den nationale dagsorden. 3. Rammebetingelser for arbejdet omkring sundhedsfremme og forebyggelse. Omfanget af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats er i høj grad påvirket af de rammer, der er sat via politikker, forløbsprogrammer og sundhedsaftaler m.fl, som etableres i kommunerne og som etableres i et samarbejde mellem kommuner, regioner og ligeledes på et nationalt plan. Ringkøbing-Skjern Kommune er en kommune med sunde og livsglade borgere, der er fælles om ansvaret for egen og andres sundhed.

6 S t r a t e g i f o r s u n d h e d s f r e m m e o g f o r e b y g g e l s e S i d e 6 Ovenstående er visionen i Ringkøbing-Skjern Kommunes sundhedspolitik, som er udarbejdet for Sundhedspolitikken skal være med til at skabe sammenhæng mellem alle de sundhedsfremmende tiltag, der foregår i kommunen både i offentligt og privat regi. Sundhedspolitikken er altså tværgående, og derfor er det en forventning at alle fag og stabsområder bakker op om politikken. For at sikre dette har man i kommunen etableret et forpligtigende samarbejde mellem de enkelte fagområder og sundhedsfremme og forebyggelses området, som er organiseret på Sundhedscenter Vest. Ringkøbing-Skjern Kommune har valgt at have fokus på 4 overordnede målsætninger i Sundhedspolitikken: Trivsel Sunde vaner Alkohol og stofmisbrug Mennesker med kronisk sygdom Ringkøbing-Skjern Kommune tænker sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til borgere i alle aldre og den forståelse er også en vigtig del af kommunens øvrige politikker. Samtidig med Sundhedspolitikken har man via Sundhedsaftalerne mellem Region Midtjylland og Ringkøbing-Skjern Kommune lavet konkrete tiltag på sundhedsfremme og forebyggelsesområdet. Blandt andet via forløbsprogrammerne, som er udviklet i samarbejde og med udgangspunkt i den generiske model, som er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen (SST). Der er pt. udviklet forløbsprogrammer på KOL, type 2 diabetes, kroniske hjertesygdomme, depression og kræft området. Et forløbsprogram beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerende indsats målrettet borgere med ovennævnte diagnoser, således at man sikrer borgere bedst mulig behandling og sammenhæng. Begreberne sundhedsfremme, forebyggelse, information, patientuddannelse, læring og mestring, træning og rehabilitering i sammenhængende forløb har stor betydning for, hvordan borgeren håndterer hverdagslivet med kronisk sygdom og lever bedst muligt med de konsekvenser, der følger. Sundhedsstyrelsen har udviklet anbefalinger til udvikling og etablering af patientskoler. KL har ligeledes fokus på området og anbefaler, at kommunerne prioriterer indsatsen målrettet borgere med en kronisk sygdom dette er også en del af det nære sundhedsvæsen. I foråret 2012 og efteråret 2013 udkom forebyggelsespakkerne. De er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og skal være med til at styrke folkesundheden generelt gennem en

7 S t r a t e g i f o r s u n d h e d s f r e m m e o g f o r e b y g g e l s e S i d e 7 systematisk forebyggelses- og sundhedsfremme indsats af høj kvalitet. Forebyggelsespakkerne er anbefalinger til kommunerne, som bygger på evidens og kan anvendes som redskabskasse for kommunerne. Der er udgivet i alt 11 forebyggelsespakker som indeholder følgende temaer: alkohol, fysisk aktivitet, hygiejne, indeklima i skoler, mad og måltider, mental sundhed, overvægt, seksuel sundhed, solbeskyttelse, stoffer og tobak. Globalt har man også sat sundhed på dagsordenen. I efteråret 2011 besluttede FN at fokusere på indsatsen målrettet kroniske sygdomme særligt på fire områder nemlig rygning, alkoholmisbrug, lavt aktivitetsniveau og usund kost. 4. Metoder. Som tidligere nævnt er Antonovsky s teori om meningsfuldhed, begribelighed og håndterbarhed grundelementet i arbejdet omkring sundhedsfremme og forebyggelse i Ringkøbing-Skjern Kommune. Når man taler om sundhedsfremme og forebyggelse, taler man helt grundlæggende om at ændre folks adfærd, man taler om at skifte fokus fra at være patient til at være en aktiv borger og sigtet er, at borgeren bliver ekspert i eget liv ved at tage aktiv del og se muligheder. Den afklarende samtale er et centralt element når man arbejder med adfærdsændring. Den afklarende samtale handler konkret om at identificere borgerens ønsker, behov og meget vigtigt hvad der er borgerens motivation for forandring. Man spørger ind til konkrete problemstillinger i forhold til borgerens livssituation, sygdom, misbrug, fysisk aktivitet, kost m.m. Hvad ønskes forandret? Hvad kan understøtte forandringsprocessen og eventuelle barrierer. Der er udviklet mange sundhedspædagogiske metoder til at hjælpe borgerne med at ændre adfærd. Nedenstående nævnes et par af de metoder vi anvender på området i Ringkøbing-Skjern Kommune. I forbindelse med vægt stop anvender vi metoden Små Skridt. Små skridt, som den enkelte selv oplever, er små skridt vejen frem til at ændre sine egne nuværende vaner ændringer som man selv har lyst til, og som man let kan fortsætte med på lang sigt. En metode der er baseret på, at borgeren er eksperten. Man ved selv, om det er et stort eller lille skridt man har taget - man planlægger selv sine ændringer. Tag det første trin baseret på tro. Du behøver ikke se hele trappen, tag bare det første trin Martin Luther King

8 S t r a t e g i f o r s u n d h e d s f r e m m e o g f o r e b y g g e l s e S i d e 8 Lærings og mestrings-principperne anvender vi, når det handler om indsatser målrettet borgere med en eller flere kroniske sygdomme eksempelvis KOL, type 2 diabetes, kræft eller en kronisk hjertesygdom. Når en borger får en kronisk sygdom ændres livet i væsentlig grad, det medfører ofte store forandringer i den enkeltes hverdagsliv. Vi arbejder i den sammenhæng ud fra Mestringsprocessen se nedenstående. Det er en model, som angiver de faser, som den enkelte person gennemlever på vejen gennem mestringsprocessen. Modellen beskriver processen livet før, livet ændres, åbninger mod nye veje, mine nye veje og livet nu. Gennem processen beskrives, hvad der karakteriserer de enkelte faser og bevægelsen gennem processen. Derudover beskrives, hvordan fagpersonens opgave og rolle kan forstås i forhold til at støtte borgere, som er forskellige steder i processen. Implicit i metoden samarbejder man med erfarne patienter, det vil sige borgere som har en kronisk sygdom og har deltaget i et sundhedspædagogisk uddannelsesprogram. I forbindelse med forebyggelsesarbejdet i klasserne Tænk efter, som omhandler unge og alkohol arbejder man med sammenhængen mellem holdning og handling. Det vil sige at indsatsen målrettes både den unge, men i høj grad også forældrene, da man ved, at forældrenes holdning har stor betydning i forhold til de unges

9 S t r a t e g i f o r s u n d h e d s f r e m m e o g f o r e b y g g e l s e S i d e 9 vaner. Man anvender eksempelvis at stille provokerende spørgsmål i samarbejdet med forældrene til forældremøder. Spørgsmålene kan motivere til refleksion over forældrenes egen holdning til både stof og alkohol. Nedenstående er eksempler på anvendte spørgsmål; Må dit barn drikke alkohol 2 gang ugentligt? eller Vil du lære dit barn at ryge hash, hvorfor vil du så lære dem at drikke alkohol? Det sidst nævnte spørgsmål kan anvendes i dialogen til forældre om accepten af tidlig alkoholdebut i hjemmet. Samarbejde med frivillige og frivillige organisationer er et meget væsentligt element i al sundhedsfremme og forebyggelsesarbejde. De frivillige og de frivillige organisationer er jo en del af civilsamfundet. Det er der, vi kommer fra og det er der, mange borgere får deres hverdagsliv til at hænge sammen. For at sikre det samarbejde er der gennem de seneste år udviklet et samarbejde med mange idrætsforeninger, DGI og patientforeninger. Udover den traditionelle træning anvendes på Sundhedscenter Vest Træning i naturen, hvor det handler om at bruge naturen aktivt som et sted for bevægelse, læring, erfaring og sundhed. 5. Konkrete tiltag på området. I dette afsnit er der lagt vægt på at beskrive de indsatser, som er målrettet bestemte målgrupper. Den del som omhandler kompetenceudvikling af personale eller at klæde forskellige personalegrupper på til specifikke sundhedsfremme og forebyggelsesopgaver, er nævnt i mindre grad. Det kan eksempelvis være den motiverende samtale eller den korte samtale, beskrivelser af samarbejder på tværs af fagligheder og sektorer m.m., men alle indsatser er forsøgt illustreret implicit i nedenstående figur. Figuren skal beskrive den kompleksitet, der er i samarbejdet omkring sundhedsfremme og forebyggelse. Et kompleks af de rigtige samarbejdspartnere, politikker der skal skeles til og samarbejdsaftaler på tværs af sekt sektorer, som skal overholdes. Holdninger som skal cleares af og relationer, som skal bygges op i forbindelse med etablering af nye samarbejdsrelationer. Det er blot nogle af de udfordringer, som ligger på sundhedsfremme og forebyggelsesområdet.

10 S t r a t e g i f o r s u n d h e d s f r e m m e o g f o r e b y g g e l s e S i d e 1 0 Model udviklet af Sundhedscenter Vest. Indsatserne på sundhedsfremme og forebyggelsesområdet varierer også løbende gennem hele året. Nedenstående model viser et udvalg af opgaverne og hvordan opgaverne varierer hen over året. I sundhedsfremme og forebyggelsesteamet forsøger man, som man gør andre steder, at planlægge indsatserne således, at man rent ressourcemæssig anvender ressourcerne mest effektivt, både i forhold til tid, faglige kompetencer og udviklingspotentialer. Der ligger en særlig udfordring på dette område, da tyngden af opgaverne varierer gennem hele året. Eksempelvis ved vi, at borgere med KOL har svært ved at komme ud om vinteren når det er koldt, det betyder, at forløbene målrettet borgere med KOL planlægges i forår/sommer perioden og ligeledes ved vi, at der ligger en stor opgave lige op til Sundhedsugen i uge 17, men når den er afsluttet, er arbejdstyngden på Sundhedsugen igen reduceret i en periode. Således er der stor variation løbende gennem året. Andre opgave på området har en mere stationær tyngde gennem året.

11 S t r a t e g i f o r s u n d h e d s f r e m m e o g f o r e b y g g e l s e S i d e 1 1 Følgende indsatser er beskrevet og inddelt ud fra de 4 hovedindsatser sundhedsfremme og forebyggelsesteamet arbejder ud fra: Indsatser rettet mod arbejdsmarkedsområdet Indsatser rettet mod ældre Indsatser rettet mod børn, unge og familier Indsatser rettet mod borgere med en kronisk sygdom Derudover er der generelle indsatser. Disse er beskrevet under afsnittet generelle indsatser. Indsatserne er ikke et udtømmende katalog, men blot en beskrivelse af de mest driftsikre indsatser. Samtidig med driftsikkerheden sker der løbende justering og monitorering af de enkelte indsatser dette reguleres ud fra ny viden, erfaringer m.m. Indsatser rettet mod arbejdsmarkedsområdet: MOVE. Tilbud til sygedagpengemodtagere med det mål at komme tilbage i beskæftigelse. Tilbuddet indeholder en afklarende samtale med borgeren, 8 ugers fysisk træning og undervisning og afsluttende samtale med borgeren.

12 S t r a t e g i f o r s u n d h e d s f r e m m e o g f o r e b y g g e l s e S i d e 1 2 Brug for alle. Kontanthjælpsmodtagere gives i et tværfagligt team et relevant, koordineret og sammenhængende tilbud med henblik på at vende tilbage til beskæftigelse (afsluttes juni 2013). Rehabiliteringsteamet. Kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere m.fl. gives i et tværfagligt team et relevant, koordineret og sammenhængende tilbud med henblik på afklaring af den enkeltes arbejdsevne og herefter prioritering af rækkefølgen af indsatser. Indsatser rettet mod ældre: Forebyggende hjemmebesøg. Denne indsats er beskrevet i en selvstændig rapport Omorganisering af forebyggende hjemmebesøg 2013, begrundet i, at organiseringen af indsatsen er under omorganisering, hvilket betyder at vi fremadrettet satser på en bredere sundhedsfremme og forebyggelsesindsats målrettet ældreområdet og i samarbejde med andre aktivitetsområdet i Sundhed & Omsorg, Borgerservice, frivillige organisationer samt andre. Indsatser rettet mod børn, unge og familier: Tænk efter (projekt forebyggelse i 7. og 8. klasse). En målrettet indsats om generel sundhedsfremme og forebyggelse i 7. og 8. klasserne. Indsatsen er bygget op over temadage med forskellige workshops, hvor man arbejder med grænser, signaler, rygning, flertalsmisforståelser, alkohol og misbrug. Indsatsen er målrettet både forældre og elever. Indsatsen er et samarbejde mellem SSP, Midt og Vestjyllands Politi, sundhedsplejen og Sundhedscenter Vest. Børn i familier med misbrug. Uddannelse af nøglepersoner - pædagoger, lærer, sundhedsplejen m.fl., som uddannes i at spotte og håndtere børn, som lever i familier med misbrug. Indsatsen er et samarbejde mellem Børn & Familie, Dagtilbud & Undervisning og Sundhedscenter Vest. Familiehold. Familier med overvægtige børn tilbydes at deltage på et forløb over 1 år. På forløbet arbejder man med fysisk aktivitet, leg, træning, madlavning m.m. Indsatsen er et samarbejde mellem sundhedsplejen og Sundhedscenter Vest.

13 S t r a t e g i f o r s u n d h e d s f r e m m e o g f o r e b y g g e l s e S i d e 1 3 Indsatser rettet mod borgere med kronisk sygdom: Læringsforløb målrettet borgere med KOL, type 2 diabetes og kroniske hjertesygdom. Tilbud til borgere med kroniske sygdomme om at deltage på 8 10 ugers forløb, hvor der indgår fysisk træning, erfaringsudveksling og undervisning. Målet er at borgeren ser muligheder og motiveres til at leve et sundt liv med en kronisk sygdom. Indsatsen er en del af de regionale, tværsektorielle forløbsprogrammer målrettet borgere med kroniske sygdomme. Læringsforløb målrettet borgere med stress og depression. Tilbud til borgere med lettere depression og stress om at deltage på et 8 ugers forløb, hvor der indgår fysisk træning, erfaringsudveksling og undervisning. Målet er, at borgeren lærer at håndterer sin sygdom. Kræftrehabilitering. Tilbud til borgere over 18 år som har kræft. Borgeren tilbydes træning, varmtvandstræning, pilates, undervisning og deltagelse i cafe arrangementer. Gå igang. Tilbud for ikke motionsvante borgere med kronisk sygdom om tilpasset motion. Samarbejde mellem Natur, kultur og fritid, DGI og Sundhedscenter Vest. Samarbejde med patientforeninger. Struktureret samarbejde med ca. 30 patientforeninger med henblik på diverse aktiviteter på kronikerområdet ex. patientforeningskonferencen i uge 17. Lær at leve med en kronisk sygdom. Et tilbud om patientuddannelse målrettet mennesker med en kronisk sygdom. Undervisningsforløb som afholdes over 6 uger. Ringkøbing-Skjern Kommune har licens til programmet fra Komiteen for Sundhedsoplysning. Undervisningen varetages af borgere med kroniske sygdomme, som er uddannet instruktører. Lær at takle kronisk smerter. Et tilbud om patientuddannelse målrettet mennesker med kroniske smerter. Undervisningsforløb som afholdes over 6 uger. Ringkøbing-Skjern Kommune har licens til programmet fra Komiteen for Sundhedsoplysning. Undervisningen varetages af borgere med kroniske sygdomme, som er uddannet instruktører. Lær at takle angst og depression. Et tilbud om patientuddannelse målrettet mennesker med angst og depression. Undervisningsforløb som afholdes over 6 uger. Ringkøbing-Skjern Kommune har licens til programmet fra Komiteen for Sundhedsoplysning. Undervisningen varetages af borgere med kroniske sygdomme, som er uddannet instruktører.

14 S t r a t e g i f o r s u n d h e d s f r e m m e o g f o r e b y g g e l s e S i d e 1 4 Generelle indsatser: Hjælp til rygestop. Tilbud om hjælp til rygestop målrettet alle rygere i Ringkøbing-Skjern Kommune samt rygestopforebyggelse målrettet alle børn fra 7. klasse til og med ungdomsuddannelserne. Indsatsen består af rygestopkurser, telefonrådgivning, informationsmøder eller særligt aftalte indsatser. Søndags-gåture. Planlagte gåture en søndag i hver måned. Målrettet alle borgere i kommunen, men tilpasset således, at motionsuvante borgere kan deltage. Et samarbejde mellem DGI, Ringkøbing-Skjern Museer, Land, By og Kultur og Sundhedscenter Vest. Vægt-stop. Et tilbud til voksne borgere med en BMI over 35. Tilbuddet indeholder træning, undervisning, indkøb, madlavning m.m. 10 mødegange som forløber hen over et år. På tværs i Damtoften. Et tilbud om sundhedsundervisning i Damtoften (almen boligområde i Ringkøbing). Et tilbud målrettet etniske kvinder. Dette er et samarbejde mellem aktivitetskoordinatoren i Damtoften, Integrationsområdet, Børn og Familie og Sundhedscenter Vest. En for alle. National kampagne målrettet borgere, pårørende eller andre interesserede til mennesker, som er psykisk sårbare. Et samarbejde mellem Psyk-info i Region Midtjylland, Handicap & Psykiatri og Sundhedscenter Vest. Foredrag og temadage. Diverse foredrag, temadage, nationale mærkedage løbende gennem året. Planlægges i samarbejde med relevante aktører. Sundt Samvirke. Kursusforløb målrettet medarbejdere og brugere i Socialpsykiatrien i Ringkøbing- Skjern Kommune. Kurset har fokus på sundhed og sociale relationer. Forløber over 6 mødegange. Et samarbejde mellem Handicap & og Psykiatri og Sundhedscenter Vest. Mens health week National kampagne i uge 24 målrettet mænds sundhed. I løbet af kampagne perioden inviteres mænd med flere til foredrag, sundhedssnak og tjek på de kommunale genbrugspladser m.m. Sundhedsugen uge 17. Sundhedsugen, som ligger i uge 17 hvert år er en uge, hvor alle foreninger, institutioner med flere, inviteres til at lave arrangementer, aktiviteter eller blot have fokus på sundhed. Der er mangfoldige samarbejdspartnere og indsatsen koordineres og delvist markedsføres ud fra Sundhedscenter Vest.

Indhold Sundhedsfremme og forebyggelse... 3 Hvorfor en strategi for sundhedsfremme og forebyggelse?... 4 Organisering og kompetencer...

Indhold Sundhedsfremme og forebyggelse... 3 Hvorfor en strategi for sundhedsfremme og forebyggelse?... 4 Organisering og kompetencer... Strategi for Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedscenter Vest 2016 Indhold Sundhedsfremme og forebyggelse... 3 Hvorfor en strategi for sundhedsfremme og forebyggelse?... 4 Organisering og kompetencer...

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Forslag til indsatser i sundhedspolitikken Målepunkter:

Forslag til indsatser i sundhedspolitikken Målepunkter: Forslag til indsatser i sundhedspolitikken Målepunkter: A. Mental sundhed 1) Andelen af borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune, som er sygemeldt med stres, depression og andre psykiske problemer falder 2)

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik (billeder og layout tilføjes senere) Side 1 af 14 Forord Sundhed er mere end gulerødder og løbeture sundhed handler om trivsel og om at kunne leve og

Læs mere

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg R A P P O R T Marker denne tekst og indsæt billede her Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg Sundhedscenter Vest januar 2014 h j e m m e b e s ø g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Sundhedspædagogisk uddannelse

Sundhedspædagogisk uddannelse Sundhedspædagogisk uddannelse Doris Nørgård Center for Baggrund Region Midtjyllands strategi Forløbsprogrammer Patientuddannelse styrke egenomsorgen Styrke de pædagogiske kompetencer MTV-rapport Undervise

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013 Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013 1.0. Indledning Denne korte statusrapport giver et overblik over aktiviteter i Center for Sundhedsfremme i 2013. I denne rapport

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Forslag til indsatser i sundhedspolitikken Målepunkter:

Forslag til indsatser i sundhedspolitikken Målepunkter: Forslag til indsatser i sundhedspolitikken Målepunkter: A. Mental sundhed 1) Andelen af borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune, som er sygemeldt med stres, depression og andre psykiske problemer falder 2)

Læs mere

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014 Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Hvad virker? Den 17. november 2014 Eva Michelle Burchard, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL De syv anbefalinger 1. Fælles mål og indsatser

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK I NATURENS RIGE

SUNDHEDSPOLITIK I NATURENS RIGE SUNDHEDSPOLITIK I NATURENS RIGE en del af SUNDHEDSPOLITIK FOR NATURENS RIGE VISION FOR SUNDHEDSPOLITIKKEN RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE ER ET TRYGT OG SUNDT STED AT LEVE MED AKTIVE BORGERE, DER I FÆLLESSKAB

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Sygeplejersker arbejder med Sundhedsfremme og Forebyggelse. Charlotte Knudsen Sundhedsfaglig koordinator Fredensborg Kommune

Sygeplejersker arbejder med Sundhedsfremme og Forebyggelse. Charlotte Knudsen Sundhedsfaglig koordinator Fredensborg Kommune Sygeplejersker arbejder med Sundhedsfremme og Forebyggelse Charlotte Knudsen Fredensborg Kommune Præsentation Sygeplejerske Intensiv efteruddannelse Sygeplejerske i hjemmeplejen Visitator Diplomuddannlse

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune. 1. januar 2013 30. juni 2013

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune. 1. januar 2013 30. juni 2013 Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 1. januar 2013 30. juni 2013 1.0. Indledning Denne korte statusrapport giver et overblik over aktiviteter i Center for Sundhedsfremme

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Sundhedsstyrelsen har udsendt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes

Sundhedsstyrelsen har udsendt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de Sundhedsfremme 1. Indledning Kommunen er en del af det samlede sundhedsvæsen og har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse og dele af den patientrettede forebyggelse

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Sundhedsfremme og forebyggelse i graviditeten

Sundhedsfremme og forebyggelse i graviditeten Sundhedsfremme og forebyggelse i graviditeten Projektleder på det femkommunale vægtstopprojekt Lemvig, Struer, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Herning Jette Modlock Tlf.: 2698 4094 / 2117 9520 E-mail:

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering SAMMEN om det sunde liv Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering 1 Sundhed og beskæftigelse en fælles indsats Vi har en udfordring. Vi ved at borgere uden for arbejdsmarkedet, eller med kort, eller ingen

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

Den overordnede mission..

Den overordnede mission.. Forebyggelsesområdet (Sundhedsloven 119) Den overordnede mission.. Den kommunale tværgående forebyggelsesindsats skal medføre længere liv med større livskvalitet for borgerne samt reducerer udgifter til

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser. Februar 2013

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser. Februar 2013 Center for Sundhed & Pleje Status på projekter og indsatser Februar 2013 Center for Sundhed & Pleje Chef Centerstab Sundhedsfremme og forebyggelse Træning og Aktivitet Køkken Sygepleje Pleje Visitation

Læs mere

Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen.

Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen. Punkt 5. Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen. 2012-48804. Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig udvikling

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes - Artrose

Læs mere

Læring og Mestring for borgere med KOL

Læring og Mestring for borgere med KOL Læring og Mestring for borgere med KOL Inga Bøge Holstebro Sundhedscenter - Vi gør sunde valg til lette valg 31-08-2009 1 Introduktion til Lærings- og Mestringsprojektet Definition Læring Definition Mestring

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr.

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde sammenhæng...

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

BILAG 1 ANALYSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSCENTER I NORDFYNS KOMMUNE. Rammerne. Dato 25.09.2009

BILAG 1 ANALYSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSCENTER I NORDFYNS KOMMUNE. Rammerne. Dato 25.09.2009 BILAG 1 ANALYSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSCENTER I NORDFYNS KOMMUNE Dato 25.09.2009 Rammerne Sundhedslov: I forbindelse med kommunesammenlægningen overtog kommunerne ansvaret for sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr.

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013 Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013 Sundhe Forord Rebild Kommune har fået en ny sundhedspolitik for 2014-2018: Sundhed i sammenhæng. Sundhedspolitikken

Læs mere

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra Resumé Sundhedsstyrelsen har i perioden fra juni 2012 til december 2013 udgivet i alt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejde. Formålet med

Læs mere

Formand for Sundhedsudvalget

Formand for Sundhedsudvalget Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) 1 Hvad er Hørsholm for en kommune? Hørsholm Lolland Antal borgere/ Størrelse Gennemsnitsindtægt for 15+ år Andel med videregående uddannelse af arbejds styrken

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

Forebyggelsespakker - vejen til systematisk forebyggelsesindsats - Status for implementering af forebyggelsespakker i Allerød Kommune, maj 2013

Forebyggelsespakker - vejen til systematisk forebyggelsesindsats - Status for implementering af forebyggelsespakker i Allerød Kommune, maj 2013 Forebyggelsespakker - vejen til systematisk forebyggelsesindsats - Status for implementering af forebyggelsespakker i Allerød Kommune, maj 2013 Sundhedsstyrelsen har udviklet en række forebyggelsespakker,

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst Sundhedsudvalgets puljemidler 2016 Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst og depression og LÆR AT TACKLE job og sygdom

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner

Frokostordninger i daginstitutioner Frokostordninger i daginstitutioner - Hvordan spiller de ind i kommunernes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse Konference. Børnehaven som læringsrum for sundhed & maddannelse - fra evidens til forandring.

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Handlingsplan. Faxe Kommunes Sundhedspolitik 2012-2015

Handlingsplan. Faxe Kommunes Sundhedspolitik 2012-2015 Handlingsplan Faxe Kommunes Sundhedspolitik 2012-2015 November 2012 1 Baggrund Byrådet vedtog 25. april 2012 Faxe Kommunes Sundhedspolitik for 2012-2015. I tillæg til Sundhedspolitik 2012-2015 har i samarbejde

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen. Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune

Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen. Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune Sundhed og Sundhedsfremme en utopi og/eller en udfordring? Forebyggelsens utopi

Læs mere

Region Hovedstaden. Forebyggelses- politik

Region Hovedstaden. Forebyggelses- politik Region Hovedstaden Forebyggelses- politik 24. juni 2008 Baggrund Regionsrådet har i de sundhedspolitiske hensigtserklæringer besluttet at udarbejde en forebyggelsespolitik, der skal være retningsgivende

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Program Er der styr på hygiejnen? Odense den 25.2.2014 Forebyggelsespakken om 10:00 Velkomst og introduktion til dagen og morgenkaffe

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Mental sundhed. Handicap- og psykiatriafdelingen

Mental sundhed. Handicap- og psykiatriafdelingen Mental sundhed at mental sundhed er at have det godt og at fungere godt i hverdagen at positive faktorer for mental sundhed prioriteres at den strukturelle tilgang til fremme af mental sundhed styrkes

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER . TEMADAG TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER Karen K. Eriksen og Eva M. Burchard Konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis Formål 2016-2018 Center for

Læs mere

Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet Klart til motion.

Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet Klart til motion. Notat Anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter (2. revidering, maj 2015) /retc Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Forslag til udmøntning af Forebyggelses- og Socialudvalgets pulje på 900.000 kr.

Forslag til udmøntning af Forebyggelses- og Socialudvalgets pulje på 900.000 kr. Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1157539 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Forslag til udmøntning af Forebyggelses- og Socialudvalgets pulje på 900.000

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

SUNDHEDSSTRATEGI. En ressourceorienteret tilgang i samarbejdet med borgere - i alle aldre og livssituationer.

SUNDHEDSSTRATEGI. En ressourceorienteret tilgang i samarbejdet med borgere - i alle aldre og livssituationer. 1. Den mentale trivsel styrkes Den mentale trivsel styrkes SUNDHEDSSTRATEGI At være i mental trivsel betyder, at den enkelte borger barn som voksen - kan udfolde sine evner, håndtere dagligdagens udfordringer

Læs mere

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Godkendt af byrådet den XXXXXXXX Indhold Forord 3 Baggrund 4 2 Hvordan har vi det i Sønderborg Kommune? 7 Vision for sundhedspolitikken 8 Fra vision

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik 2015-2019 Lemvig Kommune Indsatskatalog med handlingsplaner Ældre- og Sundhedsområdet, samt Handicap & Psykiatri 1 De enkelte områder inden for Ældre- og Sundhed samt Handicap & Psykiatri

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Region Nordjylland og kommuner

Region Nordjylland og kommuner Region Nordjylland og kommuner Patientuddannelse Det nordjyske set-up Begreberne på plads Status Hjørring og Aalborg kommune kommunes Rehabiliteringstilbud som eksempel Projekterne Kompetenceudvikling

Læs mere

HVAD KAN VI BRUGE SUNDHEDSPROFILEN TIL? KRONISKE SYGDOMME I FOREBYGGELSESCENTER NØRREBRO

HVAD KAN VI BRUGE SUNDHEDSPROFILEN TIL? KRONISKE SYGDOMME I FOREBYGGELSESCENTER NØRREBRO HVAD KAN VI BRUGE SUNDHEDSPROFILEN TIL? KRONISKE SYGDOMME I FOREBYGGELSESCENTER NØRREBRO Birgitte Gade Koefoed Forebyggelsescenterchef Speciallæge i samfundsmedicin, ph.d. MPA Forebyggelsescenter Nørrebro

Læs mere

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Lev livet godt, hver dag hele livet Hvis man som borger i Glostrup Kommune ønsker at leve livet godt, hver dag hele livet, så kræver det, at man allerede fra fødslen

Læs mere