DAR OIO vejledning Version 1.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAR OIO vejledning Version 1.2"

Transkript

1 DAR OIO vejledning Version 1.2

2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version Introduktion Formål Læsevejledning Beskrivelse Fælles elementer og strukturer Metode input- og outputstrukturer DatoTid elementer ReturnMessage Adgangspunkt Adgangspunkt opret Adgangspunkt slet Adgangspunkt hent Adgangspunkt ret Husnummer Husnummer opret Husnummer slet Husnummer hent Husnummer ret Adresse Adresse opret Adresse slet Adresse hent Adresse ret Adgang og sikkerhed Adgang Sikkerhed Version 1.1 Side 1 af 22

3 1 Ændringer i forhold til forrige version Version Bemærkning 1.0 Første udgave 1.1 Forretningslogikken i DAR tillader ikke, at et husnummer oprettes uden at der samtidig også oprettes en adresse. Derfor er der i opret-husnummer kaldet blevet tilføjet en adressestruktur, som skal udfyldes og som opretter den første adresse under husnummeret sammen med husnummeret. 1.2 Bemærkningsfelt tilføjet til adresse. Nyt endpoint til demoserveren. Version 1.1 Side 2 af 22

4 2 Introduktion Denne snitfladebeskrivelse beskriver grundlaget for udveksling af data med Danmarks Adresseregister (DAR) via webservicesnitfladen AddressServiceV1. Baggrunden for snitfladen er, at man ønsker at registrere og opdatere adressedata i DAR ved webservicebaseret overførsel fra et eksternt system i OIOXML format. Denne snitfladebeskrivelse svarer til følgende version af webservicen: AddressServiceV1.svc. I produktionsmiljø findes snitfladens endpoint her: Kommer senere. Snitfladens dokumentation, snitfladens wsdl dokumenter for både produktions- og demoversionen vil man kunne finde på DARs demoserver, hvor den kan tilgås uden certifikater. I demomiljøet findes snitfladens endpoint her: Wsdl'en er ikke eksponeret i produktion. Man skal bruge den fra demomiljøet og erstatte endpointet når man vil køre op mod produktion. Snitfladen giver kort sagt mulighed for oprettelse, nedlægning og opdatering af adressedata i DAR, på entiteterne adgangspunkt, husnummer og adresse. 2.1 Formål Formålet med webservicen er at adressedata kan vedligeholdes af eksterne systemer uden for DAR. For at søge og læse adresser henvises til AWS Suiten. 2.2 Læsevejledning Dokumentet består ud over en introduktion af et afsnit "Beskrivelse", hvor der gives en kort introduktion til entiteternes indbyrdes sammenhæng, samt en beskrivelse af de elementer og karakteristika der er fælles for entiteterne. Senere i afsnittet gives en beskrivelse af alle entiteterne og de metoder, der er knyttet til dem. Afsnit 4 Adgang og sikkerhed beskriver sikkerhedsmodellen og de endpoints hvor servicen er udstillet. 3 Beskrivelse Webservicen indeholder 12 CRUD metoder (operationer). Disse 12 CRUD metoder er fordelt på 3 entiteter hvis indbyrdes relationer fremgår af den logiske model i Figur 1. Version 1.1 Side 3 af 22

5 Adgangspunkt Husnummer 1 1..* Adresse Figur 1 Logisk model. Webservicen er opbygget, så man opererer på én entitet type ad gangen. Det betyder, at man bl.a. kan opdatere en adresse uden at skulle forholde sig til dets husnummer eller adgangspunkt. Ved opdatering af en entitet er det vigtigt at medsende alle felter, ellers vil de manglende felter blive nulstillet, hvis det er muligt for valideringsreglerne i DAR. I det efterfølgende er de vigtigste strukturer for de 3 entiteter samt fælles elementer med tilhørende metoder beskrevet. 3.1 Fælles elementer og strukturer I dette afsnit beskrives nogle af de vigtigste elementer og strukturer, som benyttes på tværs af flere metoder og de elementer og strukturer, som har samme karakteristika Metode input- og outputstrukturer Alle metoder i webservicen falder i en af følgende kategorier: Hent, Opret, Ret eller Slet. Til hver metode er der unikke strukturer, som definerer henholdsvis input og output til metoden. Disse strukturer er navngivet efter følgende mønster: <entitet><metode>inputstructure og <entitet><metode>-outputstructure. I Figur 2 vises et eksempel på inputstrukturen for opret metoden for et adgangspunkt. Version 1.1 Side 4 af 22

6 Figur 2 Grafisk repræsentation af AccessPointCreateInputStructure DatoTid elementer Hver entitetsstruktur indeholder fire DatoTid elementer. Disse elementer er kun til informations formål og kan ikke opdateres gennem webservicen. De fire elementer er beskrevet i Tabel 1 nedenfor. I den nuværende version af OIO snitfladerne kan kun den aktuelle version hentes, dvs. versionen med VirkningstidSlut og RegistreringstidSlut sat til null. Tabel 1 DatoTid elementer. ActuelFromDateTime/Virkningstid start Beskriver tidspunktet hvorfra at entiteten afspejler virkeligheden. ActuelToDateTime/Virkningstid slut RecordFromDateTime/Registreringstid start RecordToDateTime/Registreringstid slut Beskriver tidspunktet hvorfra at entiteten ikke længere afspejler virkeligheden. Beskriver tidspunktet hvorfra denne entitet reflekterede systemets viden om virkeligheden. Beskriver tidspunktet hvorfra denne entitet ikke længere reflekterede systemets viden om virkeligheden. Version 1.1 Side 5 af 22

7 Bitemporale egenskaber I DAR er implementeret dobbelthistorik ved hjælp af bitemporale egenskaber. Det dobbelte består i, at to tidsaspekter virkningstid og registreringstid håndteres i sammenhæng. Selv om modellen understøtter bitemporale egenskaber så der i nuværende version af DAR ikke er muligt at håndtere/benytte flere virkningstider igennem OIO snitfladerne. I DAR 0.9 vil alle ændringer således blive håndteret som reelle ændringer og der er ingen mulighed for at lave fejlrettelser tilbage i tiden. Når data rettes, gemmes den gamle version med RegisteringsSlut og der oprettes to nye versioner i Version tabellen. Eksempel for et adresselivsforløb I det følgende beskrives et livsforløb for en adresse i DAR 0.9: Adressen oprettes Status Etagebetegnelse Side/dør Reg start Reg Slut Virk Start Virk Slut Foreløbig ST TV Adressen ændres til gældende Status Etagebetegnelse Side/dør Reg start Reg Slut Virk Start Virk Slut Foreløbig ST TV Foreløbig ST TV Gældende ST TV Adressen nedlægges Status Etagebetegnelse Side/dør Reg start Reg Slut Virk Start Virk Slut Foreløbig ST TV Foreløbig ST TV Gældende ST TV Gældende ST TV Nedlagt ST TV Version 1.1 Side 6 af 22

8 3.1.3 ReturnMessage Alle Hent, Opret, Ret eller Slet metoder returnerer en ReturnMessageStructure, som ses i Figur 3. Figur 3 Grafisk repræsentation af ReturnMessageStructure. Tabel 2 ReturnMessageStructure elementer. ReturnMessageTypeCode Angiver en kode for hvilken type resultatet er af: 0: OK 10: Fejl men statuskode indeholder eventuelt nummer på valideringsfejl, og statustekst indeholder en eventuel tekstuel beskrivelse af valideringsfejlen. 30: Not Found Exceptions hvor statuskode er 0, men statustekst indeholder en eventuel tekstuel beskrivelse af fejlen. ReturnMessageStatusCode ReturnMessageStatusText Angiver en kode for resultatet, som enten er 0: OK eller nummeret på en specifik valideringsfejl. En tekstuel beskrivelse af resultatet. I nogle enkelte tilfælde vil ReturnMessageTypeCode være 0 og ReturnMessageStatusText indeholde en supplerende tekst. Det betyder at opdateringen er gået godt, men at der gøres opmærksom på specielle situationer, som f.eks. at koordinaterne ligger udenfor kommunegrænsen. Version 1.1 Side 7 af 22

9 3.2 Adgangspunkt Et adgangspunkt udpeger en bestemt adgang ind på et areal eller ind i en bygning/teknisk anlæg. Følgende figur viser strukturen for et adgangspunkt: Tabel 3 specifikke felter for adgangspunkt AccessPointEastingMeasure AccessPointNorthingMeasure Elementet beskriver adgangspunktets 'østlige' position. (Xkoordinat) Elementet beskriver adgangspunktets 'nordlige' position. (Ykoordinat) Version 1.1 Side 8 af 22

10 X- og Y- koordinat er krævede for alle adgangspunkter uanset status. Der må ikke oprettes eller opdateres koordinater med værdien (0,0). x, y koordinater skal normalt ligge i kommunen. Reglen vedligeholdes i DAR 0.9 ved hjælp af webservice kald til GST. Adgangspunktet kan oprettes/opdateres dog selv om GST ikke kan levere et passende kommunenummer eller GST leverer et andet kommunenummer. AccessPointQualityClassCode Elementet beskriver adgangspunktets nøjagtighedsklasse. Værdierne udtrykker et overordnet kvalitetsmål for stedfæstelsen. Kodeværdier: A - Absolutte adressekoordinater - stedfæstelsen bør pege på det rigtige objekt, jf. specifik f. teknisk kort B - Beregnet koordinatsæt, foreløbig, omtrentlig stedfæstelse U - Adresse uden koordinater - stedfæstelse ukendt Feltet er krævet for alle adgangspunkter uanset status. Der må ikke oprettes/opdateres adgangspunkter uden at der er angivet koordinater, derfor er kodeværdien U ikke tilladt ved oprettelser og opdateringer. Ved opdatering kan en dårlig nøjagtighedsklasse ikke overskrive en bedre nøjagtighedsklasse. AccessPointSourceCode Kode til kilde for geometridata på adgangspunktet. Kodeværdier: 1 - Oprettet maskinelt på baggrund af teknisk kort 2 - Oprettet maskinelt på baggrund af matrikelnummer tyngdepunkt 3 - Eksternt indberettet af konsulent på vegne af kommunen 4 - Eksternt indberettet af kommunes GIS- eller kortkontor o.l. 5 - Oprettet af kommunens BBR- eller adresseansvarlige (teknisk forvaltning) Feltet er krævet for alle adgangspunkter uanset status. De gældende kodeværdier skal benyttes. AccessPointStatusCode Beskriver status for adgangspunktet Kodeværdier: 1- Gældende 2- Nedlagt Version 1.1 Side 9 af 22

11 3- Foreløbig 4- Henlagt Ved oprettelser og opdateringer må status 1 og 3 benyttes. AccessPointTechnicalStandardCode Kode for teknisk standard for geometridata Kodeværdier: TD - Husnummer placeres 3 meter inde i bygningen ved det sted hvor indgangsdør e.l. skønnes placeret, eventuelt med en retningsvinkel der er orienteret i forhold til den adressegivende vejs vejmidte TK - Udtrykkelig TK-standard: 3 meter inde i bygning, midt for længste side mod vej og roteret TN - Alm. teknisk standard: bygningstyngdepunkt eller blot i bygning og roteret UF - Uspecificeret/foreløbig; ikke nødvendigvis placeret i bygning, ikke nødvendigvis roteret Teknisk standard skal angives ved oprettelser og opdateringer og alle kodeværdier kan benyttes. AccessPointTextAngleMeasure Elementet beskriver retningen for et adgangspunkt, retningen kan gå fra 0 til 400 grader. Retning angives ved oprettelser og opdateringer. Hvis feltet ikke angives ved oprettelser, sættes retning til AccessPointTextJustificationCode Placering af husnummer i forhold til adgangspunktet på kortet jf. DSFL. Et heltal: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9. Placering angives ved oprettelser og opdateringer. Hvis feltet ikke angives ved oprettelser, sættes den til 5. AccessPointUniversalIdentifier ESDHreferenceIdentifier FileNumberIdentifier RevisionDateTime Specificerer en unik ID for et adgangspunkt. Feltet kan ikke indberettes, men sættes automatisk af systemet ESDH reference er et link til sagen i ESDH (Elektronisk sags- og dokumenthåndtering). Journalnummer er et valgfrit felt, hvor kommunen kan indtaste et journalnummer. Revisionsdato: Dato for seneste revision (godkendelse eller ændring) af geometridata (felterne x-koordinat, y-koordinat, retning). Feltet er krævet. Ved opdatering skal revisionsdato være lig med eller nyere end eksisterende revisionsdato. Hvis revisionsdatoen ikke angives eller hvis revisionsdatoen er uændret, men koordinaterne eller retning er ændret, sættes revisionsdatoen automatisk til dagsdato. Version 1.1 Side 10 af 22

12 Tabel 4 Genbrugte felter fra digitaliser.dk MunicipalityCode En kommunes kode. Klarteksten af en kommune skal findes ved at referere til myndighedstabellerne i Det Centrale Personregister. Koden vil altid være unik Adgangspunkt opret Benyttes til at oprette et adgangspunkt. For at oprette adgangspunktet skal strukturen AccessPointCreateInputStructure udfyldes. Denne struktur består af en AccessPointStructure, som udfyldes med alle relevante felter. AccessPointUniversalIdentifier udfyldes ikke ved opret, da DAR angiver adgangspunktets id. Strukturen AccessPointCreateOutputStructure returneres, indeholdende AccessPointStructure med data fra det oprettede adgangspunkt, og en ReturnMessageStructure med status for kaldet Adgangspunkt slet Benyttes til at slette et adgangspunkt. Når et adgangspunkt slettes, slettes også det underliggende husnummer og adresserne. For at slette et adgangspunkt skal AccessPointUniversalIdentifier, som er adgangspunktets id, udfyldes: Strukturen AccessPointDeleteOutputStructure returneres, indeholdende en ReturnMessageStructure med status for kaldet. Version 1.1 Side 11 af 22

13 3.2.3 Adgangspunkt hent Benyttes til at læse et adgangspunkt. For at læse et adgangspunkt skal strukturen AccessPointUniver salidentifier udfyldes: Strukturen AccessPointGetByIdOutputStructure returneres, indeholdende AccessPointStructure med data fra det hentede adgangspunkt, og en ReturnMessageStructure med status for kaldet Adgangspunkt ret Benyttes til at opdatere et adgangspunkt. For at opdatere et adgangspunkt skal strukturen AccessPointUpdateInputStructure udfyldes: Vær opmærksom på at alle felter i AccessPointStructure som ikke angives ved ret af et adgangspunkt, vil blive forsøgt nulstillet i DAR, hvis de ikke medsendes. Strukturen AccessPointUpdateOutputStructure returneres, indeholdende AccessPointStructure med data fra det opdaterede adgangspunkt, og en ReturnMessageStructure med status for kaldet. Version 1.1 Side 12 af 22

14 3.3 Husnummer Et husnummer udpeger et bestemt adgangspunkt, som giver adgang til en eller flere adresser. Følgende figur viser strukturen for et Husnummer: Tabel 5 specifikke felter for husnummer HouseNumberUniversalIdentifier HouseNumberStatusCode Specificerer en Unik ID for et husnummer. Elementet beskriver status for husnummeret. Kodeværdier: 1- Gældende 2- Nedlagt 3- Foreløbig 4- Henlagt Ved oprettelser og opdateringer må status 1 og 3 benyttes. Version 1.1 Side 13 af 22

15 HouseNumberSourceCode Kode til kilde for husnummeret Kodeværdier: 1 - Oprettet af kommunen iht. adressecirkulæret 2 - Oplysning fra ejer 3 - Oplysning fra teknisk kort 4 - Oplysning fra KRR Manuel 5 - Oplysning fra KRR Administrativ 6 - Oplysning fra ESR 7 - Oplysning fra CPR 8 - Oplysning fra CVR 9 - Oplysning fra post 10 - Oplysning fra 112 o.l Oplysning fra anden kilde Feltet krævet ved oprettelser og opdateringer og alle kodeværdier kan vælges. ValidDateTime Angiver entitetens ikrafttrædelsesdato. Feltet kan indberettes, men hvis det ikke indberettes sættes datoen automatisk til den dato, hvor husnummeret ændrer status fra Foreløbig til Gældende. Ikrafttrædelsesdatoen må ikke fremdateres. AccessPointUniversalIdentifier Fremmednøgle til husnummerets adgangspunkt Tabel 6 Genbrugte felter fra digitaliser.dk StreetCode Erklærer en navngivet gade, vej, plads, sti eller lignende i kode Feltet er krævet for gældende husnumre. Feltet vejkode skal opfylde de officielle definitioner i hvert fald hvis det indberettes. StreetBuildingIdentifier Husnummer inkl. et valgfrit bogstav, der identificerer en bestemt adgang til en bygning, en grund/jordstykke eller en fabrik etc. Feltet er krævet for gældende husnumre. Feltet skal opfylde de officielle definitioner i hvert fald hvis det indberettes. Der gælder følgende ifølge adressebekendtgørelsen: På grund af risikoen for forveksling må bogstaverne I, J, O og Q ikke benyttes for et nyt husnummer, eller når et husnummer ændres. Version 1.1 Side 14 af 22

16 Der gives fejl hvis man prøver at oprette eller ændre et husnummer til et husnummer med de uhensigtsmæssige bogstaver. Det vil dog være muligt at opdatere et eksisterende husnummer som har de uhensigtsmæssige bogstaver. StreetName Det godkendte navn på en vej, et torv, en plads, en sti og lignende. Feltet opdateres automatisk ud fra vejkode og husnummeret. PostCodeIdentifier Postvæsenets landsdækkende postnummerkode. Feltet opdateres automatisk ud fra vejkode og husnummeret. DistrictName Angiver postdistriktets navn i klarskrift. Feltet opdateres automatisk ud fra vejkode og husnummeret. DistrictSubDivisionIdentifier Angiver bynavn. Feltet opdateres automatisk ud fra vejkode og husnummeret Husnummer opret Benyttes til at oprette et husnummer. For at oprette husnummeret skal strukturen HouseNumberCreateInputStructure udfyldes. Denne struktur består af en HouseNumberStructure og en AddressStructure, som udfyldes med alle relevante felter. HouseNumberUniversalIdentifier og AddressUniversalIdentifier udfyldes ikke ved opret, da DAR angiver id er. Det er vigtigt at udfylde AddressStructure ved oprettelse af et husnummer, da datamodellen i DAR kræver, at et husnummer har en adresse. Strukturen HouseNumberCreateOutputStructure returneres, indeholdende HouseNumberStructure med data fra det oprettede husnummer, AddressStructure som indeholder data fra det oprettede husnummer, og en ReturnMessageStructure med status for kaldet. Version 1.1 Side 15 af 22

17 3.3.2 Husnummer slet Benyttes til at slette et husnummer. Når et husnummer slettes, slettes også de underliggende adresser. For at slette et husnummer skal HouseNumberUniversalIdentifier, som er husnummerets id, udfyldes: Strukturen HouseNumberDeleteOutputStructure returneres, indeholdende en ReturnMessageStructure med status for kaldet Husnummer hent Benyttes til at læse et husnummer. For at læse et husnummer skal strukturen HouseNumberUniversalIdentifier udfyldes: Strukturen HouseNumberGetByIdOutputStructure returneres, indeholdende HouseNumberStructure med data fra det hentede husnummer, og en ReturnMessageStructure med status for kaldet Husnummer ret Benyttes til at opdatere et husnummer. For at opdatere et husnummer skal strukturen HouseNumberUpdateInputStructure udfyldes: Version 1.1 Side 16 af 22

18 Vær opmærksom på at alle felter i HouseNumberStructure som ikke angives ved ret af et husnummer, vil blive forsøgt nulstillet i DAR, hvis de ikke medsendes. Strukturen HouseNumberUpdateOutputStructure returneres, indeholdende HouseNumberStructure med data fra det opdaterede husnummer, og en ReturnMessageStructure med status for kaldet. 3.4 Adresse En adresse angiver en særskilt adgang til et areal, en bygning eller en del af en bygning, efter reglerne i adressebekendtgørelsen. Følgende figur viser strukturen for en adresse: Version 1.1 Side 17 af 22

19 Tabel 7 specifikke felter for adresse AddressUniversalIdentifier AddressStatusCode Specificerer en Unik ID for en adresse. Elementet beskriver status for adressen. Kodeværdier: 1- Gældende 2- Nedlagt 3- Foreløbig 4- Henlagt Ved oprettelser og opdateringer må status 1 og 3 benyttes. AddressNoteText ESDHreferenceIdentifier FileNumberIdentifier AddressSourceCode Bemærkningsfelt til adressen. ESDH reference er et link til sagen i ESDH (Elektronisk sags- og dokumenthåndtering). JournalNumber er et valgfrit felt, hvor kommunen kan indtaste det journalnummer, som ESDH har givet sagen. Kode til kilde for adressen Kodeværdier: 1 - Oprettet af kommunen iht. adressecirkulæret 2 - Oplysning fra ejer 3 - Oplysning fra teknisk kort 4 - Oplysning fra KRR Manuel 5 - Oplysning fra KRR Administrativ 6 - Oplysning fra ESR 7 - Oplysning fra CPR 8 - Oplysning fra CVR 9 - Oplysning fra post 10 - Oplysning fra 112 o.l Oplysning fra anden kilde Feltet er krævet ved oprettelser og opdateringer og alle kodeværdier kan vælges. ValidDateTime Angiver entitetens ikrafttrædelsesdato. Feltet kan indberettes, men hvis det ikke indberettes sættes datoen automatisk til den dato, hvor adressen ændrer status fra Foreløbig til Gældende. Ikrafttrædelsesdatoen må ikke fremdateres. HouseNumberUniversalIdentifier Fremmednøgle til husnummerets adgangspunkt Version 1.1 Side 18 af 22

20 Tabel 8 Genbrugte felter fra digitaliser.dk SuiteIdentifier Identifikation, der beskriver placeringen af en specifik indgangsdør på en etage eller en repos i den opgang der refereres til. Korrekte side/dørbetegnelse kan være følgende BLANK TV, MF, TH, , bogstaver, kombinationer af bogstaver (A-Z) og tal, samt tegnene skråstreg og bindestreg. FloorIdentifier Identifikation, der beskriver etagen eller reposen på hvilken en specifik indgangsdør, lejlighed, eller sidedør er placeret i den opgang der refereres til. Korrekt etagebetegnelse kan være følgende BLANK ST Stuen KL Kælder Adresse opret Benyttes til at oprette en adresse. For at oprette adressen skal strukturen AddressCreateInputStructure udfyldes. Denne struktur består af en AddressStructure, som udfyldes med alle relevante felter. AddressUniversalIdentifier udfyldes ikke ved opret, da DAR angiver adressens id. Strukturen AddressCreateOutputStructure returneres, indeholdende AddressStructure med data fra den oprettede adresse, og en ReturnMessageStructure med status for kaldet. Version 1.1 Side 19 af 22

21 3.4.2 Adresse slet Benyttes til at slette en adresse. Når den sidste adresse under et husnummer slettes, slettes også husnummeret. For at slette en adresse skal AddressUniversalIdentifier, som er adressens id, udfyldes: Strukturen AddressDeleteOutputStructure returneres, indeholdende en ReturnMessageStructure med status for kaldet Adresse hent Benyttes til at læse en adresse. For at læse en adresse skal strukturen AddressUniversalIdentifier udfyldes: Strukturen AddressGetByIdOutputStructure returneres, indeholdende AddressStructure med data fra den hentede adresse, og en ReturnMessageStructure med status for kaldet Adresse ret Benyttes til at opdatere en adresse. For at opdatere en adresse skal strukturen AddressUpdateInputStructure udfyldes: Version 1.1 Side 20 af 22

22 Vær opmærksom på at alle felter i AddressStructure som ikke angives ved ret af en adresse, vil blive forsøgt nulstillet i DAR, hvis de ikke medsendes. Strukturen AddressUpdateOutputStructure returneres, indeholdende AddressStructure med data fra den opdaterede adresse, og en ReturnMessageStructure med status for kaldet. Version 1.1 Side 21 af 22

23 4 Adgang og sikkerhed 4.1 Adgang Servicen kan tilgås på nedenstående "endpoints". Produktion Demo Kommer senere Kommer senere For at tilgå snitfladen skal rollen DARAjourfoer i BBR tildeles. 4.2 Sikkerhed Sikkerheden i webservicen er baseret på OWSA model T 1, hvor HTTPS benyttes til sikker transport mellem to sikkerhedsdomæner og OCES-certifikater anvendes til autentifikation af Service Aftager. For at benytte webservicen skal Service Aftager : Være autoriseret af BBR til at benytte servicen. BBR skal kende Subject serialnumber fra det OCES virksomheds- eller funktions-certifikat/signatur som serviceaftager ønsker at benytte ved kald af webservicen Benytte et gyldigt OCES virksomheds- eller funktionscertifikat/signatur til autorisationen Medsende ovennævnte certifikat/signatur ved alle webservicekald Have installeret OCES-rodcertifikat 1 OWSA model T er beskrevet på digitaliser.dk: Version 1.1 Side 22 af 22

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: AddressGeometryService

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: AddressGeometryService BBR OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 17.2.2009 Version 1.1 Opdateret i forhold til _- 20090930.

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML-snitflade En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Første version, 19.11.2010 Snitfladebeskrivelser Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 15.01.2010 Version 1.1.0 5.2.2010: Opdateret med de tilbagemeldinger

Læs mere

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Kom godt i gang Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Side 1 af 69 sider INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 5 Begreber... 6 Adgangspunkter, husnumre og adresser... 6 Status af

Læs mere

DAR 0.9 Systembeskrivelse Version 1.0

DAR 0.9 Systembeskrivelse Version 1.0 DAR 0.9 Systembeskrivelse Version 1.0 Versionsoversigt Version Dato Beskrivelse Initialer 0.0 01.02.2015 Version 0.0 oprettet som kopi af arkitekturbeskrivelsen JWT 1.0 27.02.2015 Version 1.0 sendt til

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. Utility.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. Utility.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML-snitflade En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Første version, 31.05.2010 3. 06.2010 Tilrettet med vejnavn/streetname i

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV5. BuildingDwellingV6

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV5. BuildingDwellingV6 OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl Tillæg til BuildingDwellingV5 / Ændringer i BuildingDwellingV6 En vejledning rettet mod 3. part. Indholdsfortegnelse

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV3. BuildingDwellingV4

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV3. BuildingDwellingV4 OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl Tillæg til BuildingDwellingV3 og BuildingDwellingV4 En vejledning rettet mod 3. part. Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Første version, 01. maj 2010

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 23-06-2014 MST Oprettelse af integrationskrav 0.2 25-06-2014 HAH Review for forståelighed og stringens.

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV4. BuildingDwellingV5

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV4. BuildingDwellingV5 OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl Tillæg til BuildingDwellingV4 / Ændringer i BuildingDwellingV5 En vejledning rettet mod 3. part. Indholdsfortegnelse

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Adresser Address.wsdl. Ændringer i AddressV2

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Adresser Address.wsdl. Ændringer i AddressV2 OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Adresser Address.wsdl Ændringer i AddressV2 En vejledning rettet mod 3. part. Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Ny opdateringsmekanisme i AddressV2...

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for webservicen: HuslejeregisterV1. Version 1.12, 10-11-2015

Snitfladebeskrivelse for webservicen: HuslejeregisterV1. Version 1.12, 10-11-2015 Snitfladebeskrivelse for webservicen: HuslejeregisterV1 Version 1.12, 10-11-2015 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...3 1 Introduktion...7 1.1 Formål... 7 1.2 Læsevejledning...

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17.06.2014 PKR Første udkast 0.2 18.06.2014 MBS Tilføjet afsnit om Søgeresultater 0.3 26.06.2014

Læs mere

Krav til dataformat ved indberetning

Krav til dataformat ved indberetning Bilag 1 Krav til dataformat ved indberetning Dette bilag beskriver data struktur og format for de data som energileverandørerne skal indberette. Formatet på filen er en csv eller xls fil som består af

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for webservicen: HuslejeregisterV1. Version 1.11, 17-12-2013

Snitfladebeskrivelse for webservicen: HuslejeregisterV1. Version 1.11, 17-12-2013 Snitfladebeskrivelse for webservicen: HuslejeregisterV1 Version 1.11, 17-12-2013 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...3 1 Introduktion...7 1.1 Formål... 7 1.2 Læsevejledning...

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik Indholdsfortegnelse 3. Forretningslogik... 2 3.1 Domænemodel... 2 3.1.1 BBR-domænemodel... 2 3.1.1.1 er i BBR-domænemodel... 3 3.1.2 Modtageboks-domænemodel... 8 3.1.2.1 er i modtageboks-domænemodel...

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Forord... 4 1.2. Baggrund... 4 1.3. Adgang... 5 1.4. Opbygning af vejledningen... 5 2. Definitioner...6 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Stamoplysninger for en person CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt . Ejerskab Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

Energidata ind i BBR Systemdesign Version 4

Energidata ind i BBR Systemdesign Version 4 Energidata ind i BBR Systemdesign Version 4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Systemarkitektur... 5 3. Use cases - diagram... 7 4. Use cases - primære aktører... 8 4.1 Indberetningsklient... 8

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 NOTAT VERSION 0.6 Dato: 31. marts 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 NOTAT VERSION 0.4 Dato: 19. december 2013 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 1.

Læs mere

Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring

Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring Side 2 af 8 Dataelementer, som fremgår af nedenstående tabel, kan anvendes frit. Dette gælder dog ikke brug til markedsføring

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 NOTAT VERSION 0.5 Dato: 17. februar 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 1. Indledning

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til version 1

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til version 1 OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Ændringer i BuildingDwelling... 4 2.1.

Læs mere

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) 16. november 2010.

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) 16. november 2010. Lovtidende A 2010 16. november 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) I medfør af 4, stk. 4, og 8, stk. 2, i lov om bygnings- og boligregistrering,

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 Indholdsfortegnelse 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Forberedelse til anvendelse Serviceplatformen... 2 1.2.1 Medarbejdercertifikat (MOCES)... 2 1.2.2

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV5. BuildingDwellingV7

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV5. BuildingDwellingV7 OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl Tillæg til BuildingDwellingV5 + V6/ Ændringer i BuildingDwellingV7 En vejledning rettet mod 3. part. Indholdsfortegnelse

Læs mere

6. Dataudveksling med andre systemer... 2

6. Dataudveksling med andre systemer... 2 Indholdsfortegnelse 6. Dataudveksling med andre systemer... 2 6.1 Kontekstdiagram for Nyt BBR... 3 6.1.1 Kort om NYT BBR s dataudveksling... 4 6.2 Udtræk fra NYT BBR... 6 6.2.1 Total udtræk (Totalkopi)...

Læs mere

Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) I medfør af 4, stk. 4, i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-Bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-Bekendtgørelsen) BEK nr 195 af 07/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen j. nr. 07/08217

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund...5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen...6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Statistik

Vejledning til SLS webservice Statistik Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Statistik Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Inputstruktur

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

Beskrivelse af de 10 faste rapporter

Beskrivelse af de 10 faste rapporter Beskrivelse af de 10 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 10 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 10

Læs mere

Personnummerregister / CPR Importer

Personnummerregister / CPR Importer Personnummerregister / CPR Importer 1 Indbakke Forventer biblioteker i sin indbakke indeholdende filer kodet i tegnsættet ISO-8859-1 der overholder følgende navngivningsmønster: D.{6}\.L4311.* Filerne

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Værgeoplysninger CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog

Læs mere

Det Gode CPR-opslag MedCom, version 1.0.2

Det Gode CPR-opslag MedCom, version 1.0.2 Det Gode CPR-opslag MedCom, version 1.0.2 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Introduktion... 3 Adgangskrav... 3 Sikkerhedslog... 3 Løsningsmodel... 4 Funktionalitet... 5 getpersoninformation...

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i sammenhæng... 5 2.1.

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Dataudveksling med andre systemer... 2

Dataudveksling med andre systemer... 2 Indholdsfortegnelse 6. Dataudveksling med andre systemer... 2 6.1 Overordnede betragtninger...2 6.2 Oversigt over integration mellem Nyt BBR og andre systemer...3 6.3 Skabelon til systemintegration...5

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Testrapport til KOMBIT BBR 1.7 og DAR 0.9 (Adresseklient ADK 0.9.2) Brugertest den 28. april 2015. KMD Projekt UP-3219

Testrapport til KOMBIT BBR 1.7 og DAR 0.9 (Adresseklient ADK 0.9.2) Brugertest den 28. april 2015. KMD Projekt UP-3219 Testrapport til KOMBIT BBR 1.7 og DAR 0.9 (Adresseklient ADK 0.9.2) Brugertest den 28. april 2015 KMD Projekt UP-3219 Oprettet dato: 30/4 2015 Reviewdato: 4/5 2015 Af: Af: Til godkendelse: KOMBIT ved Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE STAMDATA 0 1. Stamdata 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE STAMDATA 0 1. Stamdata 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE STAMDATA 0 1 Stamdata 0 1 STAMDATA STAMDATA Stamdata Stamdata omfatter alle centrale oplysninger, der identificerer bygningen, energimærkningen, energikonsulenten og det certificerede

Læs mere

Beskrivelse af de 12 faste rapporter

Beskrivelse af de 12 faste rapporter Beskrivelse af de 12 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 12 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 12

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag B - Informationsmodel

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag B - Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 202 205 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Adresser UBL 2.0 Address G36 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Adresser Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV3. BuildingDwellingV4

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV3. BuildingDwellingV4 OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl Tillæg til BuildingDwellingV3 / Ændringer i BuildingDwellingV4 En vejledning rettet mod 3. part. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fokus er nu rettet på kvalitetssikring af de eksisterende adresse- og vejdata.

Fokus er nu rettet på kvalitetssikring af de eksisterende adresse- og vejdata. Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister juli 2016 1. Indledning I forbindelse med adresseprogrammet er det aftalt, at kvaliteten af de nuværende adresse-data skal forbedres

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Vejnavne og adresser i kommunalreformen

Vejnavne og adresser i kommunalreformen ORIENTERING Til sammenlægningsudvalgene 3. januar 2006 Sag: D-4236-4 /lgl/mli Vejnavne og adresser i kommunalreformen Orientering om kommunernes opgaver som adressemyndighed forud for kommunesammenlægningen

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015 Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel KD Indkomst, P13-5 Version 13.0, 24.09.2015 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur 1 ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur Indhold ecpr erstatnings CPR... 1 Indhold... 2 Formål... 3 Overblik... 4 Snitflader... 4 Komponenter... 5 Webservice... 5 Statuskomponent... 5 Forretningslag...

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Ansættelsesforholdets faste felter

Vejledning til SLS webservice Ansættelsesforholdets faste felter Side 1 af 9 Vejledning til SLS webservice Ansættelsesforholdets faste felter Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer...

Læs mere

Vejledning til SLS webservice - Afgang

Vejledning til SLS webservice - Afgang Side 1 af 9 Vejledning til SLS webservice - Afgang Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Inputstruktur

Læs mere

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q KMD Dagpenge Snitfladebeskrivelse til Servicesnitfladen Ydelsesoversigt NY97010Q Version 1.2 27-3-2012 KMD 2012 Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde INDENRIGSMINISTERIET Opgavenr. Journal nr. 370715 EJ-HJEMMESID Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (UDEN NØGLE) 19.07.2007

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 9 - Sikkerhed

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 9 - Sikkerhed Indholdsfortegnelse 9. Sikkerhed i BBR... 2 9.1 Autentifikation i Nyt BBR... 2 9.2 Grundelementer... 3 9.2.1 Log på-funktionalitet... 4 9.3 Autorisation i Nyt BBR... 5 9.3.1 Security Application Block

Læs mere

DAR 0.9 Systembeskrivelse Version 1.3

DAR 0.9 Systembeskrivelse Version 1.3 DAR 0.9 Systembeskrivelse Version 1.3 DAR 0.9 Systembeskrivelse Side 1 Version 1.3 Versionsoversigt Version Dato Beskrivelse Initialer 0.0 01.02.2015 Version 0.0 oprettet som kopi af arkitekturbeskrivelsen

Læs mere

Webservice kald. System-til-system integration. Ny Easy. ATP 1. februar 2017

Webservice kald. System-til-system integration. Ny Easy. ATP 1. februar 2017 Webservice kald System-til-system integration Ny Easy ATP 1. februar 2017 Side 1 of 9 Dokumenthistorik Revisionshistorik Dato for denne revision: 01.02.2017 Dato for næste revision ukendt Revisions Revisions

Læs mere

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1.

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1. OIO standardservice til Journalnotat Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.0 01-09-2013 KMD A/S Side 1 af 15 Generel servicevejledning til OIO Journalnotat Ekstern standardservice Opdateret 01.09.2013

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter

Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter Bygning. BYG.1 Bygning ID UUID Dannes maskinelt BYG.2 Kommunenumm er H(4) Fra kommunetabel. Værdisæt: 0001 0999 BYG.3 Landsejerlav H(7) Fra MATR.

Læs mere

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 www.nets.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Nets DanID december 2016 Side 1-7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer PUBLICPUBLICX Ungebasen Løsningsbeskrivelse Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer 14.09.2012 A414.44.4 [Status] Side 1 af 9 Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

VEJLEDNING TIL CERTIFIKATBRUG FOR A- KASSERNES WEBSERVICEINTEGRATION MOD ARBEJDSMARKEDSSTYRELSENS DFDG.

VEJLEDNING TIL CERTIFIKATBRUG FOR A- KASSERNES WEBSERVICEINTEGRATION MOD ARBEJDSMARKEDSSTYRELSENS DFDG. ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN VEJLEDNING TIL CERTIFIKATBRUG FOR A- KASSERNES WEBSERVICEINTEGRATION MOD ARBEJDSMARKEDSSTYRELSENS DFDG. VERSION RC1 DATO 10. januar 2012 REFERENCE FORFATTER Tøger Nørgaard KONTRAKTNUMMER

Læs mere

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL Notat Vedrørende: Skrevet af: Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere Jesper Lund Version: 1.4: rev. af Ankestyrelsen, januar 2014 27.06.2012 JL I

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter

Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter Bygning. BYG.1 Bygning ID UUID Dannes maskinelt BYG.2 Kommunenumm er H(4) Fra kommunetabel. Værdisæt: 0001 0999 BYG.3 Landsejerlav H(7) Fra MATR.

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 9 - Sikkerhed

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 9 - Sikkerhed Indholdsfortegnelse 9. Sikkerhed i BBR... 2 9.1 Autentifikation i Nyt BBR... 2 9.2 Grundelementer... 3 9.2.1 Log på-funktionalitet... 4 9.3 Autorisation i Nyt BBR... 5 9.3.1 Security Application Block

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration

Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration Dokument version: 2.0 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde

Læs mere

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne?

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne? Adresser nu med meget mere geo Hvad er der i det for brugerne? Morten Lind, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter mli@mbbl.dk adresser@mbbl.dk Adresseprogrammet - en del af grunddataprogrammet Adresser

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 2. Skærmbilledets opbygning...4 2.1. Fanebladet Rapporter...

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere