DAR OIO vejledning Version 1.2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAR OIO vejledning Version 1.2"

Transkript

1 DAR OIO vejledning Version 1.2

2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version Introduktion Formål Læsevejledning Beskrivelse Fælles elementer og strukturer Metode input- og outputstrukturer DatoTid elementer ReturnMessage Adgangspunkt Adgangspunkt opret Adgangspunkt slet Adgangspunkt hent Adgangspunkt ret Husnummer Husnummer opret Husnummer slet Husnummer hent Husnummer ret Adresse Adresse opret Adresse slet Adresse hent Adresse ret Adgang og sikkerhed Adgang Sikkerhed Version 1.1 Side 1 af 22

3 1 Ændringer i forhold til forrige version Version Bemærkning 1.0 Første udgave 1.1 Forretningslogikken i DAR tillader ikke, at et husnummer oprettes uden at der samtidig også oprettes en adresse. Derfor er der i opret-husnummer kaldet blevet tilføjet en adressestruktur, som skal udfyldes og som opretter den første adresse under husnummeret sammen med husnummeret. 1.2 Bemærkningsfelt tilføjet til adresse. Nyt endpoint til demoserveren. Version 1.1 Side 2 af 22

4 2 Introduktion Denne snitfladebeskrivelse beskriver grundlaget for udveksling af data med Danmarks Adresseregister (DAR) via webservicesnitfladen AddressServiceV1. Baggrunden for snitfladen er, at man ønsker at registrere og opdatere adressedata i DAR ved webservicebaseret overførsel fra et eksternt system i OIOXML format. Denne snitfladebeskrivelse svarer til følgende version af webservicen: AddressServiceV1.svc. I produktionsmiljø findes snitfladens endpoint her: Kommer senere. Snitfladens dokumentation, snitfladens wsdl dokumenter for både produktions- og demoversionen vil man kunne finde på DARs demoserver, hvor den kan tilgås uden certifikater. I demomiljøet findes snitfladens endpoint her: https://demodar-services.bbr-kommune.dk/addressservicev1.svc Wsdl'en er ikke eksponeret i produktion. Man skal bruge den fra demomiljøet og erstatte endpointet når man vil køre op mod produktion. Snitfladen giver kort sagt mulighed for oprettelse, nedlægning og opdatering af adressedata i DAR, på entiteterne adgangspunkt, husnummer og adresse. 2.1 Formål Formålet med webservicen er at adressedata kan vedligeholdes af eksterne systemer uden for DAR. For at søge og læse adresser henvises til AWS Suiten. 2.2 Læsevejledning Dokumentet består ud over en introduktion af et afsnit "Beskrivelse", hvor der gives en kort introduktion til entiteternes indbyrdes sammenhæng, samt en beskrivelse af de elementer og karakteristika der er fælles for entiteterne. Senere i afsnittet gives en beskrivelse af alle entiteterne og de metoder, der er knyttet til dem. Afsnit 4 Adgang og sikkerhed beskriver sikkerhedsmodellen og de endpoints hvor servicen er udstillet. 3 Beskrivelse Webservicen indeholder 12 CRUD metoder (operationer). Disse 12 CRUD metoder er fordelt på 3 entiteter hvis indbyrdes relationer fremgår af den logiske model i Figur 1. Version 1.1 Side 3 af 22

5 Adgangspunkt Husnummer 1 1..* Adresse Figur 1 Logisk model. Webservicen er opbygget, så man opererer på én entitet type ad gangen. Det betyder, at man bl.a. kan opdatere en adresse uden at skulle forholde sig til dets husnummer eller adgangspunkt. Ved opdatering af en entitet er det vigtigt at medsende alle felter, ellers vil de manglende felter blive nulstillet, hvis det er muligt for valideringsreglerne i DAR. I det efterfølgende er de vigtigste strukturer for de 3 entiteter samt fælles elementer med tilhørende metoder beskrevet. 3.1 Fælles elementer og strukturer I dette afsnit beskrives nogle af de vigtigste elementer og strukturer, som benyttes på tværs af flere metoder og de elementer og strukturer, som har samme karakteristika Metode input- og outputstrukturer Alle metoder i webservicen falder i en af følgende kategorier: Hent, Opret, Ret eller Slet. Til hver metode er der unikke strukturer, som definerer henholdsvis input og output til metoden. Disse strukturer er navngivet efter følgende mønster: <entitet><metode>inputstructure og <entitet><metode>-outputstructure. I Figur 2 vises et eksempel på inputstrukturen for opret metoden for et adgangspunkt. Version 1.1 Side 4 af 22

6 Figur 2 Grafisk repræsentation af AccessPointCreateInputStructure DatoTid elementer Hver entitetsstruktur indeholder fire DatoTid elementer. Disse elementer er kun til informations formål og kan ikke opdateres gennem webservicen. De fire elementer er beskrevet i Tabel 1 nedenfor. I den nuværende version af OIO snitfladerne kan kun den aktuelle version hentes, dvs. versionen med VirkningstidSlut og RegistreringstidSlut sat til null. Tabel 1 DatoTid elementer. ActuelFromDateTime/Virkningstid start Beskriver tidspunktet hvorfra at entiteten afspejler virkeligheden. ActuelToDateTime/Virkningstid slut RecordFromDateTime/Registreringstid start RecordToDateTime/Registreringstid slut Beskriver tidspunktet hvorfra at entiteten ikke længere afspejler virkeligheden. Beskriver tidspunktet hvorfra denne entitet reflekterede systemets viden om virkeligheden. Beskriver tidspunktet hvorfra denne entitet ikke længere reflekterede systemets viden om virkeligheden. Version 1.1 Side 5 af 22

7 Bitemporale egenskaber I DAR er implementeret dobbelthistorik ved hjælp af bitemporale egenskaber. Det dobbelte består i, at to tidsaspekter virkningstid og registreringstid håndteres i sammenhæng. Selv om modellen understøtter bitemporale egenskaber så der i nuværende version af DAR ikke er muligt at håndtere/benytte flere virkningstider igennem OIO snitfladerne. I DAR 0.9 vil alle ændringer således blive håndteret som reelle ændringer og der er ingen mulighed for at lave fejlrettelser tilbage i tiden. Når data rettes, gemmes den gamle version med RegisteringsSlut og der oprettes to nye versioner i Version tabellen. Eksempel for et adresselivsforløb I det følgende beskrives et livsforløb for en adresse i DAR 0.9: Adressen oprettes Status Etagebetegnelse Side/dør Reg start Reg Slut Virk Start Virk Slut Foreløbig ST TV Adressen ændres til gældende Status Etagebetegnelse Side/dør Reg start Reg Slut Virk Start Virk Slut Foreløbig ST TV Foreløbig ST TV Gældende ST TV Adressen nedlægges Status Etagebetegnelse Side/dør Reg start Reg Slut Virk Start Virk Slut Foreløbig ST TV Foreløbig ST TV Gældende ST TV Gældende ST TV Nedlagt ST TV Version 1.1 Side 6 af 22

8 3.1.3 ReturnMessage Alle Hent, Opret, Ret eller Slet metoder returnerer en ReturnMessageStructure, som ses i Figur 3. Figur 3 Grafisk repræsentation af ReturnMessageStructure. Tabel 2 ReturnMessageStructure elementer. ReturnMessageTypeCode Angiver en kode for hvilken type resultatet er af: 0: OK 10: Fejl men statuskode indeholder eventuelt nummer på valideringsfejl, og statustekst indeholder en eventuel tekstuel beskrivelse af valideringsfejlen. 30: Not Found Exceptions hvor statuskode er 0, men statustekst indeholder en eventuel tekstuel beskrivelse af fejlen. ReturnMessageStatusCode ReturnMessageStatusText Angiver en kode for resultatet, som enten er 0: OK eller nummeret på en specifik valideringsfejl. En tekstuel beskrivelse af resultatet. I nogle enkelte tilfælde vil ReturnMessageTypeCode være 0 og ReturnMessageStatusText indeholde en supplerende tekst. Det betyder at opdateringen er gået godt, men at der gøres opmærksom på specielle situationer, som f.eks. at koordinaterne ligger udenfor kommunegrænsen. Version 1.1 Side 7 af 22

9 3.2 Adgangspunkt Et adgangspunkt udpeger en bestemt adgang ind på et areal eller ind i en bygning/teknisk anlæg. Følgende figur viser strukturen for et adgangspunkt: Tabel 3 specifikke felter for adgangspunkt AccessPointEastingMeasure AccessPointNorthingMeasure Elementet beskriver adgangspunktets 'østlige' position. (Xkoordinat) Elementet beskriver adgangspunktets 'nordlige' position. (Ykoordinat) Version 1.1 Side 8 af 22

10 X- og Y- koordinat er krævede for alle adgangspunkter uanset status. Der må ikke oprettes eller opdateres koordinater med værdien (0,0). x, y koordinater skal normalt ligge i kommunen. Reglen vedligeholdes i DAR 0.9 ved hjælp af webservice kald til GST. Adgangspunktet kan oprettes/opdateres dog selv om GST ikke kan levere et passende kommunenummer eller GST leverer et andet kommunenummer. AccessPointQualityClassCode Elementet beskriver adgangspunktets nøjagtighedsklasse. Værdierne udtrykker et overordnet kvalitetsmål for stedfæstelsen. Kodeværdier: A - Absolutte adressekoordinater - stedfæstelsen bør pege på det rigtige objekt, jf. specifik f. teknisk kort B - Beregnet koordinatsæt, foreløbig, omtrentlig stedfæstelse U - Adresse uden koordinater - stedfæstelse ukendt Feltet er krævet for alle adgangspunkter uanset status. Der må ikke oprettes/opdateres adgangspunkter uden at der er angivet koordinater, derfor er kodeværdien U ikke tilladt ved oprettelser og opdateringer. Ved opdatering kan en dårlig nøjagtighedsklasse ikke overskrive en bedre nøjagtighedsklasse. AccessPointSourceCode Kode til kilde for geometridata på adgangspunktet. Kodeværdier: 1 - Oprettet maskinelt på baggrund af teknisk kort 2 - Oprettet maskinelt på baggrund af matrikelnummer tyngdepunkt 3 - Eksternt indberettet af konsulent på vegne af kommunen 4 - Eksternt indberettet af kommunes GIS- eller kortkontor o.l. 5 - Oprettet af kommunens BBR- eller adresseansvarlige (teknisk forvaltning) Feltet er krævet for alle adgangspunkter uanset status. De gældende kodeværdier skal benyttes. AccessPointStatusCode Beskriver status for adgangspunktet Kodeværdier: 1- Gældende 2- Nedlagt Version 1.1 Side 9 af 22

11 3- Foreløbig 4- Henlagt Ved oprettelser og opdateringer må status 1 og 3 benyttes. AccessPointTechnicalStandardCode Kode for teknisk standard for geometridata Kodeværdier: TD - Husnummer placeres 3 meter inde i bygningen ved det sted hvor indgangsdør e.l. skønnes placeret, eventuelt med en retningsvinkel der er orienteret i forhold til den adressegivende vejs vejmidte TK - Udtrykkelig TK-standard: 3 meter inde i bygning, midt for længste side mod vej og roteret TN - Alm. teknisk standard: bygningstyngdepunkt eller blot i bygning og roteret UF - Uspecificeret/foreløbig; ikke nødvendigvis placeret i bygning, ikke nødvendigvis roteret Teknisk standard skal angives ved oprettelser og opdateringer og alle kodeværdier kan benyttes. AccessPointTextAngleMeasure Elementet beskriver retningen for et adgangspunkt, retningen kan gå fra 0 til 400 grader. Retning angives ved oprettelser og opdateringer. Hvis feltet ikke angives ved oprettelser, sættes retning til AccessPointTextJustificationCode Placering af husnummer i forhold til adgangspunktet på kortet jf. DSFL. Et heltal: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9. Placering angives ved oprettelser og opdateringer. Hvis feltet ikke angives ved oprettelser, sættes den til 5. AccessPointUniversalIdentifier ESDHreferenceIdentifier FileNumberIdentifier RevisionDateTime Specificerer en unik ID for et adgangspunkt. Feltet kan ikke indberettes, men sættes automatisk af systemet ESDH reference er et link til sagen i ESDH (Elektronisk sags- og dokumenthåndtering). Journalnummer er et valgfrit felt, hvor kommunen kan indtaste et journalnummer. Revisionsdato: Dato for seneste revision (godkendelse eller ændring) af geometridata (felterne x-koordinat, y-koordinat, retning). Feltet er krævet. Ved opdatering skal revisionsdato være lig med eller nyere end eksisterende revisionsdato. Hvis revisionsdatoen ikke angives eller hvis revisionsdatoen er uændret, men koordinaterne eller retning er ændret, sættes revisionsdatoen automatisk til dagsdato. Version 1.1 Side 10 af 22

12 Tabel 4 Genbrugte felter fra digitaliser.dk MunicipalityCode En kommunes kode. Klarteksten af en kommune skal findes ved at referere til myndighedstabellerne i Det Centrale Personregister. Koden vil altid være unik Adgangspunkt opret Benyttes til at oprette et adgangspunkt. For at oprette adgangspunktet skal strukturen AccessPointCreateInputStructure udfyldes. Denne struktur består af en AccessPointStructure, som udfyldes med alle relevante felter. AccessPointUniversalIdentifier udfyldes ikke ved opret, da DAR angiver adgangspunktets id. Strukturen AccessPointCreateOutputStructure returneres, indeholdende AccessPointStructure med data fra det oprettede adgangspunkt, og en ReturnMessageStructure med status for kaldet Adgangspunkt slet Benyttes til at slette et adgangspunkt. Når et adgangspunkt slettes, slettes også det underliggende husnummer og adresserne. For at slette et adgangspunkt skal AccessPointUniversalIdentifier, som er adgangspunktets id, udfyldes: Strukturen AccessPointDeleteOutputStructure returneres, indeholdende en ReturnMessageStructure med status for kaldet. Version 1.1 Side 11 af 22

13 3.2.3 Adgangspunkt hent Benyttes til at læse et adgangspunkt. For at læse et adgangspunkt skal strukturen AccessPointUniver salidentifier udfyldes: Strukturen AccessPointGetByIdOutputStructure returneres, indeholdende AccessPointStructure med data fra det hentede adgangspunkt, og en ReturnMessageStructure med status for kaldet Adgangspunkt ret Benyttes til at opdatere et adgangspunkt. For at opdatere et adgangspunkt skal strukturen AccessPointUpdateInputStructure udfyldes: Vær opmærksom på at alle felter i AccessPointStructure som ikke angives ved ret af et adgangspunkt, vil blive forsøgt nulstillet i DAR, hvis de ikke medsendes. Strukturen AccessPointUpdateOutputStructure returneres, indeholdende AccessPointStructure med data fra det opdaterede adgangspunkt, og en ReturnMessageStructure med status for kaldet. Version 1.1 Side 12 af 22

14 3.3 Husnummer Et husnummer udpeger et bestemt adgangspunkt, som giver adgang til en eller flere adresser. Følgende figur viser strukturen for et Husnummer: Tabel 5 specifikke felter for husnummer HouseNumberUniversalIdentifier HouseNumberStatusCode Specificerer en Unik ID for et husnummer. Elementet beskriver status for husnummeret. Kodeværdier: 1- Gældende 2- Nedlagt 3- Foreløbig 4- Henlagt Ved oprettelser og opdateringer må status 1 og 3 benyttes. Version 1.1 Side 13 af 22

15 HouseNumberSourceCode Kode til kilde for husnummeret Kodeværdier: 1 - Oprettet af kommunen iht. adressecirkulæret 2 - Oplysning fra ejer 3 - Oplysning fra teknisk kort 4 - Oplysning fra KRR Manuel 5 - Oplysning fra KRR Administrativ 6 - Oplysning fra ESR 7 - Oplysning fra CPR 8 - Oplysning fra CVR 9 - Oplysning fra post 10 - Oplysning fra 112 o.l Oplysning fra anden kilde Feltet krævet ved oprettelser og opdateringer og alle kodeværdier kan vælges. ValidDateTime Angiver entitetens ikrafttrædelsesdato. Feltet kan indberettes, men hvis det ikke indberettes sættes datoen automatisk til den dato, hvor husnummeret ændrer status fra Foreløbig til Gældende. Ikrafttrædelsesdatoen må ikke fremdateres. AccessPointUniversalIdentifier Fremmednøgle til husnummerets adgangspunkt Tabel 6 Genbrugte felter fra digitaliser.dk StreetCode Erklærer en navngivet gade, vej, plads, sti eller lignende i kode Feltet er krævet for gældende husnumre. Feltet vejkode skal opfylde de officielle definitioner i hvert fald hvis det indberettes. StreetBuildingIdentifier Husnummer inkl. et valgfrit bogstav, der identificerer en bestemt adgang til en bygning, en grund/jordstykke eller en fabrik etc. Feltet er krævet for gældende husnumre. Feltet skal opfylde de officielle definitioner i hvert fald hvis det indberettes. Der gælder følgende ifølge adressebekendtgørelsen: På grund af risikoen for forveksling må bogstaverne I, J, O og Q ikke benyttes for et nyt husnummer, eller når et husnummer ændres. Version 1.1 Side 14 af 22

16 Der gives fejl hvis man prøver at oprette eller ændre et husnummer til et husnummer med de uhensigtsmæssige bogstaver. Det vil dog være muligt at opdatere et eksisterende husnummer som har de uhensigtsmæssige bogstaver. StreetName Det godkendte navn på en vej, et torv, en plads, en sti og lignende. Feltet opdateres automatisk ud fra vejkode og husnummeret. PostCodeIdentifier Postvæsenets landsdækkende postnummerkode. Feltet opdateres automatisk ud fra vejkode og husnummeret. DistrictName Angiver postdistriktets navn i klarskrift. Feltet opdateres automatisk ud fra vejkode og husnummeret. DistrictSubDivisionIdentifier Angiver bynavn. Feltet opdateres automatisk ud fra vejkode og husnummeret Husnummer opret Benyttes til at oprette et husnummer. For at oprette husnummeret skal strukturen HouseNumberCreateInputStructure udfyldes. Denne struktur består af en HouseNumberStructure og en AddressStructure, som udfyldes med alle relevante felter. HouseNumberUniversalIdentifier og AddressUniversalIdentifier udfyldes ikke ved opret, da DAR angiver id er. Det er vigtigt at udfylde AddressStructure ved oprettelse af et husnummer, da datamodellen i DAR kræver, at et husnummer har en adresse. Strukturen HouseNumberCreateOutputStructure returneres, indeholdende HouseNumberStructure med data fra det oprettede husnummer, AddressStructure som indeholder data fra det oprettede husnummer, og en ReturnMessageStructure med status for kaldet. Version 1.1 Side 15 af 22

17 3.3.2 Husnummer slet Benyttes til at slette et husnummer. Når et husnummer slettes, slettes også de underliggende adresser. For at slette et husnummer skal HouseNumberUniversalIdentifier, som er husnummerets id, udfyldes: Strukturen HouseNumberDeleteOutputStructure returneres, indeholdende en ReturnMessageStructure med status for kaldet Husnummer hent Benyttes til at læse et husnummer. For at læse et husnummer skal strukturen HouseNumberUniversalIdentifier udfyldes: Strukturen HouseNumberGetByIdOutputStructure returneres, indeholdende HouseNumberStructure med data fra det hentede husnummer, og en ReturnMessageStructure med status for kaldet Husnummer ret Benyttes til at opdatere et husnummer. For at opdatere et husnummer skal strukturen HouseNumberUpdateInputStructure udfyldes: Version 1.1 Side 16 af 22

18 Vær opmærksom på at alle felter i HouseNumberStructure som ikke angives ved ret af et husnummer, vil blive forsøgt nulstillet i DAR, hvis de ikke medsendes. Strukturen HouseNumberUpdateOutputStructure returneres, indeholdende HouseNumberStructure med data fra det opdaterede husnummer, og en ReturnMessageStructure med status for kaldet. 3.4 Adresse En adresse angiver en særskilt adgang til et areal, en bygning eller en del af en bygning, efter reglerne i adressebekendtgørelsen. Følgende figur viser strukturen for en adresse: Version 1.1 Side 17 af 22

19 Tabel 7 specifikke felter for adresse AddressUniversalIdentifier AddressStatusCode Specificerer en Unik ID for en adresse. Elementet beskriver status for adressen. Kodeværdier: 1- Gældende 2- Nedlagt 3- Foreløbig 4- Henlagt Ved oprettelser og opdateringer må status 1 og 3 benyttes. AddressNoteText ESDHreferenceIdentifier FileNumberIdentifier AddressSourceCode Bemærkningsfelt til adressen. ESDH reference er et link til sagen i ESDH (Elektronisk sags- og dokumenthåndtering). JournalNumber er et valgfrit felt, hvor kommunen kan indtaste det journalnummer, som ESDH har givet sagen. Kode til kilde for adressen Kodeværdier: 1 - Oprettet af kommunen iht. adressecirkulæret 2 - Oplysning fra ejer 3 - Oplysning fra teknisk kort 4 - Oplysning fra KRR Manuel 5 - Oplysning fra KRR Administrativ 6 - Oplysning fra ESR 7 - Oplysning fra CPR 8 - Oplysning fra CVR 9 - Oplysning fra post 10 - Oplysning fra 112 o.l Oplysning fra anden kilde Feltet er krævet ved oprettelser og opdateringer og alle kodeværdier kan vælges. ValidDateTime Angiver entitetens ikrafttrædelsesdato. Feltet kan indberettes, men hvis det ikke indberettes sættes datoen automatisk til den dato, hvor adressen ændrer status fra Foreløbig til Gældende. Ikrafttrædelsesdatoen må ikke fremdateres. HouseNumberUniversalIdentifier Fremmednøgle til husnummerets adgangspunkt Version 1.1 Side 18 af 22

20 Tabel 8 Genbrugte felter fra digitaliser.dk SuiteIdentifier Identifikation, der beskriver placeringen af en specifik indgangsdør på en etage eller en repos i den opgang der refereres til. Korrekte side/dørbetegnelse kan være følgende BLANK TV, MF, TH, , bogstaver, kombinationer af bogstaver (A-Z) og tal, samt tegnene skråstreg og bindestreg. FloorIdentifier Identifikation, der beskriver etagen eller reposen på hvilken en specifik indgangsdør, lejlighed, eller sidedør er placeret i den opgang der refereres til. Korrekt etagebetegnelse kan være følgende BLANK ST Stuen KL Kælder Adresse opret Benyttes til at oprette en adresse. For at oprette adressen skal strukturen AddressCreateInputStructure udfyldes. Denne struktur består af en AddressStructure, som udfyldes med alle relevante felter. AddressUniversalIdentifier udfyldes ikke ved opret, da DAR angiver adressens id. Strukturen AddressCreateOutputStructure returneres, indeholdende AddressStructure med data fra den oprettede adresse, og en ReturnMessageStructure med status for kaldet. Version 1.1 Side 19 af 22

21 3.4.2 Adresse slet Benyttes til at slette en adresse. Når den sidste adresse under et husnummer slettes, slettes også husnummeret. For at slette en adresse skal AddressUniversalIdentifier, som er adressens id, udfyldes: Strukturen AddressDeleteOutputStructure returneres, indeholdende en ReturnMessageStructure med status for kaldet Adresse hent Benyttes til at læse en adresse. For at læse en adresse skal strukturen AddressUniversalIdentifier udfyldes: Strukturen AddressGetByIdOutputStructure returneres, indeholdende AddressStructure med data fra den hentede adresse, og en ReturnMessageStructure med status for kaldet Adresse ret Benyttes til at opdatere en adresse. For at opdatere en adresse skal strukturen AddressUpdateInputStructure udfyldes: Version 1.1 Side 20 af 22

22 Vær opmærksom på at alle felter i AddressStructure som ikke angives ved ret af en adresse, vil blive forsøgt nulstillet i DAR, hvis de ikke medsendes. Strukturen AddressUpdateOutputStructure returneres, indeholdende AddressStructure med data fra den opdaterede adresse, og en ReturnMessageStructure med status for kaldet. Version 1.1 Side 21 af 22

23 4 Adgang og sikkerhed 4.1 Adgang Servicen kan tilgås på nedenstående "endpoints". Produktion Demo Kommer senere Kommer senere For at tilgå snitfladen skal rollen DARAjourfoer i BBR tildeles. 4.2 Sikkerhed Sikkerheden i webservicen er baseret på OWSA model T 1, hvor HTTPS benyttes til sikker transport mellem to sikkerhedsdomæner og OCES-certifikater anvendes til autentifikation af Service Aftager. For at benytte webservicen skal Service Aftager : Være autoriseret af BBR til at benytte servicen. BBR skal kende Subject serialnumber fra det OCES virksomheds- eller funktions-certifikat/signatur som serviceaftager ønsker at benytte ved kald af webservicen Benytte et gyldigt OCES virksomheds- eller funktionscertifikat/signatur til autorisationen Medsende ovennævnte certifikat/signatur ved alle webservicekald Have installeret OCES-rodcertifikat 1 OWSA model T er beskrevet på digitaliser.dk: Version 1.1 Side 22 af 22

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV3. BuildingDwellingV4

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV3. BuildingDwellingV4 OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl Tillæg til BuildingDwellingV3 og BuildingDwellingV4 En vejledning rettet mod 3. part. Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV4. BuildingDwellingV5

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV4. BuildingDwellingV5 OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl Tillæg til BuildingDwellingV4 / Ændringer i BuildingDwellingV5 En vejledning rettet mod 3. part. Indholdsfortegnelse

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt . Ejerskab Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for webservicen: HuslejeregisterV1. Version 1.11, 17-12-2013

Snitfladebeskrivelse for webservicen: HuslejeregisterV1. Version 1.11, 17-12-2013 Snitfladebeskrivelse for webservicen: HuslejeregisterV1 Version 1.11, 17-12-2013 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...3 1 Introduktion...7 1.1 Formål... 7 1.2 Læsevejledning...

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring

Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring Side 2 af 8 Dataelementer, som fremgår af nedenstående tabel, kan anvendes frit. Dette gælder dog ikke brug til markedsføring

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer PUBLICPUBLICX Ungebasen Løsningsbeskrivelse Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer 14.09.2012 A414.44.4 [Status] Side 1 af 9 Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Vejnavne og adresser i kommunalreformen

Vejnavne og adresser i kommunalreformen ORIENTERING Til sammenlægningsudvalgene 3. januar 2006 Sag: D-4236-4 /lgl/mli Vejnavne og adresser i kommunalreformen Orientering om kommunernes opgaver som adressemyndighed forud for kommunesammenlægningen

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde INDENRIGSMINISTERIET Opgavenr. Journal nr. 370715 EJ-HJEMMESID Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (UDEN NØGLE) 19.07.2007

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 16.06.2014 A414.97.6 [Status] Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Geokodning af BBR-data. Integration i den kommunale sagsbehandling. Gevinster. Sten Frandsen

Geokodning af BBR-data. Integration i den kommunale sagsbehandling. Gevinster. Sten Frandsen Geokodning af BBR-data Integration i den kommunale sagsbehandling Gevinster Sten Frandsen Teknisk Assistent Kortteknikker GIS-medarbejder 1989 Odense Tekniske Skole 1990 GeoMasters / Kampsax 1997 Nyborg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 6 - Dataudveksling

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 6 - Dataudveksling Indholdsfortegnelse 6. Dataudveksling med andre systemer... 2 6.1 Kontekstdiagram for BBR... 3 6.2 Kort om BBR s dataudveksling... 4 6.3 Vedligeholdelse af matrikulære data i BBR... 6 6.4 Systemspecifikke

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

1 KY-person. 1.1 Skattekort 26.11.2013

1 KY-person. 1.1 Skattekort 26.11.2013 1 KY-person... 2 1.1 Skattekort... 2 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Person... 3 1.2.1 Attributter... 3 1.3 Ægteskab... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Adresse... 5 1.5 Dansk adresse... 5 1.5.1 Attributter...

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab

Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab Side 1 af 7 Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer...

Læs mere

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 Introduktion ERP-leverandører har været med i afklarings- og specificeringsforløb siden 2013. Der vil være gentagelser og opsummeringer

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Kald af PingService via SOAPUI

Kald af PingService via SOAPUI Kald af PingService via SOAPUI Author: Integration Expert Team (IET) Owner: Integration Expert Team (IET) Page 1 of 24 1. Dokumenthistorik Kald af PingService via SOAPUI Revisioner Dato for denne version:

Læs mere

10 informationer som gør din fejlrapport selvforklarende for både forretningen og programmørerne

10 informationer som gør din fejlrapport selvforklarende for både forretningen og programmørerne 10 informationer som gør din fejlrapport selvforklarende for både forretningen og programmørerne Introduktion Uanset hvor mange informationer man tilføjer en fejlrapport er det vigtigt, at man beslutter

Læs mere

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og formål... 3 Systemets indhold... 3 1. Opslag via adresse... 4 2. Informationer fra ejendomsregistrene... 5 3. Vurdering af bevaringsværdi... 6 4. Fotos...

Læs mere

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort 1. december 2006 Sag D-4236-6 /mli Version 1.0a 1. Indledning I forbindelse med forberedelsen af kommunalreformen vedtog folketinget i juni 2005

Læs mere

6. Dataudveksling med andre systemer... 2

6. Dataudveksling med andre systemer... 2 Indholdsfortegnelse 6. Dataudveksling med andre systemer... 2 6.1 Kontekstdiagram for Nyt BBR... 3 6.1.1 Kort om NYT BBR s dataudveksling... 4 6.2 Udtræk fra NYT BBR... 6 6.2.1 Total udtræk (Totalkopi)...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 6 Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 11 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Udbudsoption vedrørende supplerende forretningsbeskrivelser.

Læs mere

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Servicebeskrivelse Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af

Læs mere

NemHandel-registret. Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0

NemHandel-registret. Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0 NemHandel-registret Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne modtage

Læs mere

UNI Login. Licens webservice. ws-03

UNI Login. Licens webservice. ws-03 UNI Login Licens webservice ws-03 UNI Login Licens webservice 5.0 Licens webservice 1 Indhold 1 Licens webservice... 2 1.1 Informationsmodel... 2 1.2 Entiteter og attributter... 2 Projekt... 2 Gruppe...

Læs mere

Særlig service vejvisning

Særlig service vejvisning Særlig service vejvisning Denne dokumentation er udarbejdet af Arbejdsgruppen for standardisering af vejdata (Vejportal) under en domæne-komité for vejsektoren i regi af XML-projektet i Ministeriet for

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

NemHandelsRegistret (NHR)

NemHandelsRegistret (NHR) NemHandelsRegistret (NHR) Hjælpeguide til oprettelse i NemHandelsRegistret og registrering af profiler. Januar 2015 Version 1.1 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER

DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER 3. marts 2015 Version 1.00 Dok. 13/81170-31 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 3 1.1 Versionsoversigt...

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Ankestyrelsen Data og Analyse Den 4. marts 2014 KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Kontakt: Jesper Nyholm, Statistiksektionen, jny@ast.dk, tlf. 61 89 75 07 1 af 12 1. Indledning I denne kravspecifikation

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Person

OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person . Ejerskab Indenrigs og Sundhedsministeriets CPR-kontor i medfør af Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister, jf. lov nr.

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune

Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune Connecting Business & Technology Devoteam Fischer & Lorenz A/S 2004 Dette dokument er udarbejdet for af Devoteam Fischer & Lorenz A/S. har

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Januar 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04)

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04) Side 1/28 Brugermanual SIF (33069-04) Godkendt af: Dato: Side 3/28 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 1.1 Fangster, sporbare enheder og salg... 4 2 GENEREL NAVIGERING... 4 2.1 Login... 4 2.2 Log ud...

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

MakeRoute. Bruger manual

MakeRoute. Bruger manual MakeRoute Bruger manual Indholdsfortegnelse MakeRoute... 3 MakeRoute hjemmesiden... 4 Log på hjemmeside... 6 Opret tur... 7 Se ture... 9 Indtast adresse... 11 Upload tur... 13 MakeRoute app... 14 Download

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Datamodeller. 1. Elementerne. Vi betragter E/R-diagrammet, som et diagram over entiteter og relationer Tegneregler: Entitet

Datamodeller. 1. Elementerne. Vi betragter E/R-diagrammet, som et diagram over entiteter og relationer Tegneregler: Entitet Datamodeller I forlængelse af noten om normalisering, følges der her op med redskabet E/R-diagrammer til opstilling af en datamodel, opfat således dette som en alternativ metode mere end endnu et redskab

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt. Maskiner på Maskinbladet online Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på Maskinbladet online. Der dannes en xml fil der overføres til Maskinbladet, som så opdaterer deres internet side over

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne Indholdsfortegnelse 5. Udskrifter til borgerne... 2 5.1 Udskriftsmuligheder... 4 5.1.1 Central udskrift... 4 5.1.2 Decentral visning/udskrift/e-mail... 5 5.1.3 Skærmbillede BBR-Meddelelses-data... 5 5.2

Læs mere

Specifikation af serviceinterface for organisation. Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13.

Specifikation af serviceinterface for organisation. Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13. Specifikation af serviceinterface for organisation Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13. november 2009 Specifikation af forretningsservice for Organisation Denne

Læs mere

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007 Administrativ nummerering af offentlige veje og stier Vejcenter Workshops Foråret 2007 Vejcenter workshop Stig Hemdorff, Vejdirektoratet Flemming Pedersen, Vejdirektoratet Dagens program Hvad er CVF og

Læs mere

Avanceret kampagnestyring

Avanceret kampagnestyring Indlæsning af egne kampagner:... 1 Prioritering af kampagner... 3 Arbejdsgangen er følgende:... 3 Mere om RET:... 4 Kampagne numre:... 4 Rapportudskrivning af kampagner:... 4 Udskriv prismærker for en

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Opnåelse af tilladelse til at udbyde spil i Danmark

Opnåelse af tilladelse til at udbyde spil i Danmark Opnåelse af tilladelse til at udbyde spil i Danmark Vejledning til teknisk tilslutningsforløb 1.7.2015 Version 1.2 Historik for dokumentet: Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.0 2011.06.30

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Administrationsklienten til Huslejeregisteret

Administrationsklienten til Huslejeregisteret Brugervejledning for: Administrationsklienten til Huslejeregisteret Version 1.2.1 Brugervejledning for Administrationsklienten til Huslejeregisteret version 1.2.1 Side 1 Versionsoversigt Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 1 Indholdsfortegnelse G.1 INTRODUKTION 4 G.1.1 OVERBLIK OVER HVORDAN DIGITAL POST KAN TILGÅS 4 G.1.2 FLOW SOM EN DIGITAL

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger. KMD Udbetaling. GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015

Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger. KMD Udbetaling. GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015 Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger KMD Udbetaling GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 3 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel.

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel. 1. Log på og kom i gang. For at komme i gang med at administre dine egne og dine medarbejderes rettigheder på sundhed.dk, skal du logge på med en digital signatur til sundhedsfaglige. 2. Vælg digital signatur.

Læs mere

Encoding:...1 Et tegn sæt (character set):...1 UTF-8 og UTF-16 (Unicode):...2

Encoding:...1 Et tegn sæt (character set):...1 UTF-8 og UTF-16 (Unicode):...2 Encoding:...1 Et tegn sæt (character set):...1 UTF-8 og UTF-16 (Unicode):...2 Encoding: Vi har tidligere set på spørgsmålet om et XML dokuments encoding. Det er generelt altid en god ide at gemme et dokument

Læs mere

Profilhåndtering. Unifaun Online 2014-05-07

Profilhåndtering. Unifaun Online 2014-05-07 Profilhåndtering Unifaun Online 2014-05-07 2 Indhold 1 Profilhåndtering... 3 2 Centrale begreber i Profilhåndtering... 4 3 Administratoren... 6 4 Et eksempel - Blomster A/S... 7 5 Sådan opsættes profilhåndtering

Læs mere

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/.

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/. Bilag 2 VEJLEDNING I BRUGERADMINISTRATION PÅ SKI.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Brugeradministrations portal...1 3. Oprette brugere...2 3.1 Forhåndsoprettede brugere...2 Slet forhåndsoprettede

Læs mere

Guide til Frivillige foreninger

Guide til Frivillige foreninger Brug Frivillige foreninger på Virk.dk til at oprette et CVR nr. til din frivillige forening. Det er også her, du retter i foreningens oplysninger, fornyer og lukker dens CVR nr.. Du kan tilgå løsningen

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Vejledning Post modul

Vejledning Post modul Vejledning Post modul Post modulet ligger under rapporter, men først skal man sørge for at man har rettigheder til dette modul. Den rettighedsansvarlige skal ind under rettigheder og tildele POST til relevante

Læs mere