Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning På vej ud af krisen...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen..."

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 Offentliggjort 21. februar 2014

3 Indhold Ledelsesberetningen ROCKWOOL koncernen...2 På vej ud af krisen...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Bedre bygninger til verden...6 Omsætning, markeder og resultater Hovedpunkter Forretningsområder - Isoleringssegmentet Forretningsområder - Systems-segmentet Finansielle resultater...16 Risikostyring...18 CSR - at være en god samfundsborger...20 Vores HR-målsætninger...22 ROCKWOOL Fonden...24 Bestyrelse...26 Påtegninger Ledelsespåtegning...30 Den uafhængige revisors påtegning...31 Årsregnskabet Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse...33 Balance Aktiver...34 Balance Passiver...35 Pengestrømsopgørelse...36 Egenkapitalopgørelse...37 Noter...38 Definitioner af hoved- og nøgletal...62 Koncernoversigt...63 Andre oplysninger Kvartalsopfølgning...64 Koncernledelse...27 Corporate Governance...28

4 ROCKWOOL koncernen ROCKWOOL koncernen er verdens førende leverandør af stenuldsbaserede innovative produkter og systemer, som forbedrer miljøet og livskvaliteten for millioner af mennesker. Koncernen er blandt verdens førende inden for isoleringsindustrien med produkter og løsninger til alle større anvendelsesområder for både beboelsesejendomme og erhvervsbyggeri. Sammen med andre byggerelaterede produkter som f.eks. akustiklofter og facadebeklædning sikrer koncernen energieffektive og brandsikre bygninger med god akustik og et behageligt indeklima. Vi skaber også grønne løsninger til gartneriindustrien, specialfibre til industrielt brug, effektiv isolering til procesindustrien og marine- og offshore-segmentet samt støj- og vibrationsisolering til den moderne infrastruktur. Vores over medarbejdere i mere end 30 lande servicerer kunder i det meste af verden. Koncernens hovedkvarter ligger tæt ved København. I 2013 havde koncernen en omsætning på DKK mio. Selskabet er noteret på NASDAQ OMX Nordic Exchange København. Koncernen er stærkt repræsenteret i Europa, og vi udvider vores produktions-, salgs- og serviceaktiviteter i Rusland, Nordamerika og Asien. Sammen med et stort netværk af samarbejdspartnere sikrer vi hermed, at koncernens produkter og systemer er globalt repræsenteret. Fabrik Salgskontorer, administration Årsrapport 2013 Forside: Lige fra højhuse som her i New York til tømmerhuse i Canada har den nordamerikanske forretning vist stor vækst i 2013 og bliver stadig mere vigtig for ROCKWOOL koncernen. Snart vil vores tredje stenuldsfabrik på kontinentet blive sat i drift i staten Mississippi, USA.

5 Vi er fast besluttet på at flytte ROCKWOOL koncernen over på en bredere strategisk platform På vej ud af krisen Europæiske beslutningstagere i byggebranchen begynder at tro mere på fremtiden, efterhånden som bygningsejere og investorer bliver mere optimistiske omkring udsigterne på længere sigt. Omsider er der tegn på, at byggebranchen i Europa er på vej ud af den krise, som har domineret de seneste år. Vi forventer ikke en kraftig og hurtig bedring, men snarere en gradvis forbedring i løbet af de kommende år, som langsomt vil øge markedet for nybyggeri i forhold til det nuværende lave niveau, som vi har oplevet i adskillige europæiske lande. Dette er godt nyt for ROCKWOOL koncernen. Vores produktionsbase i Europa er under omlægning med nye teknologier, som kan understøtte nye markedssegmenteringsog positioneringsstrategier. Når markederne for nybyggeri kommer på fode igen, kan vi være sikre på, at der vil være et betydeligt behov for isoleringsprodukter. Siden 2008, hvor den seneste krise begyndte, er reglerne for nybyggeri blevet strammet markant, hvilket har ført til en væsentlig stigning i isoleringsvolumen pr. opført kvadratmeter. stenuldsforretninger og tilknyttede aktiviteter, samtidig med at vi udvikler vores samlede aktiviteter globalt. Dette er en væsentlig hjørnesten i vores Rock the Globe-strategi. I løbet af 2013 blev der foretaget to væsentlige opkøb. Opkøbet af den amerikanske loftproducent Chicago Metallic og den tyske leverandør af facadesystemer HECK Wall Systems var med til at øge vores geografiske dækning betydeligt inden for de respektive forretningssegmenter. Endnu vigtigere er det, at disse opkøb gør det muligt for os at forsyne markedet med komplette systemløsninger, som netop er det, beslutningstagere i byggebranchen i dag forventer af deres leverandør i topklassen. Vi foretrækker dog stadig at forbedre ROCKWOOL koncernens resultat ved organisk vækst. Når vi tager vores tredje nordamerikanske fabrik i brug i forsommeren 2014, vil vi kunne imødekomme den stadigt større efterspørgsel på ROCKWOOL stenuldsløsninger. Den fjerde russiske fabrik, som for nylig blev sat i drift, kan allerede melde helt udsolgt, og andre steder i verden gør vi ligeledes tilfredsstillende fremskridt. Indtil nu har vores omsætning på renoveringsmarkedet fastholdt en stærk position. Vi forventer, at dette vil fortsætte i takt med en styrket tillid hos forbrugerne og markedet generelt. Mens isolering stadig tegner sig for mere end tre fjerdedele af vores samlede forretning, og Vesteuropa i øjeblikket genererer næsten 60 % af omsætningen, er vi fast besluttet på at flytte ROCKWOOL koncernen over på en bredere strategisk platform. Vi er derfor i færd med at udvide vores andre Efter nogle udfordrende år ser det ud til, at vi nu kan forvente at få lidt kærkommen medvind. Organisationen er blevet trimmet og er velforberedt, så vi står stærkere end nogensinde til at høste fordelene af vores indsats. Jeg ser meget frem til, at vores interessenter gør os selskab på denne rejse. Eelco van Heel Koncernchef for ROCKWOOL koncernen 3

6 Nøgletal Nettoomsætning (DKK mio.) Årets resultat (DKK mio.) Cash flow fra driftsaktiviteter (DKK mio.) Investeringer og akkvisitioner (DKK mio.) Omsætning på geografiske segmenter (DKK mio.) Antal medarbejdere geografisk fordelt Vesteuropa Østeuropa inkl. Rusland Vesteuropa Østeuropa inkl. Rusland Nordamerika, Asien og andre Nordamerika, Asien og andre 4 Årsrapport 2013 I ROCKWOOL International A/S

7 Femårsoversigt Resultatposter i DKK mio Nettoomsætning EBITDA Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster Resultat før skat Årets resultat Balanceposter i DKK mio. Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Øvrige i DKK mio. Cash flow fra driftsaktiviteter Investeringer og akkvisitioner Frit cash flow Netto-rentebærende gæld Forsknings- og udviklingsomkostninger Antal medarbejdere Antal medarbejdere, ultimo Nøgletal Overskudsgrad 8 % 8 % 7 % 7 % 5 % Resultat pr. aktie på DKK Udbytte pr. aktie på DKK 10 10,4 10,2 9,6 9,6 9,6 Udbytte/resultat (payout ratio) 26 % 28 % 32 % 40 % 64 % Cash earnings pr. aktie på DKK Indre værdi pr. aktie på DKK Afkastningsgrad 13 % 12 % 10 % 9 % 7 % Egenkapitalforrentning 9 % 9 % 7 % 6 % 4 % Soliditet 69 % 73 % 68 % 72 % 73 % Financial gearing 0,08 0,01 0,06 0,05-0,02 Aktiemarkedet Aktiekapital (DKK mio.) Aktiekurs A-aktie (DKK) Aktiekurs B-aktie (DKK) Antal A-aktier (10 stemmer) Antal B-aktier (1 stemme) For definitioner af hoved- og nøgletal se side 62. For hovedtal i EUR se side 57. De udsagn om fremtiden, der er indeholdt i denne rapport, herunder forventet salg og indtjening, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerhed og kan påvirkes af faktorer, som influerer på koncernens aktiviteter, for eksempel globale økonomiske forhold, herunder rente- og valutaudvikling, råmaterialesituation, produktions- og distributionsrelaterede forhold, kontraktbrud eller ikkeforventet kontraktophør, markedsbestemte prisnedsættelser, markedets accept af nye produkter, lanceringer af konkurrerende produkter og andre uforudsete faktorer. ROCKWOOL International A/S kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte skader eller følgevirkninger, eller andre skader af nogen art, som skyldes driftstab, tab af data eller overskud, hverken ved søgsmål baseret på kontrakt, uagtsomhed eller andet, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med anvendelse af oplysninger i nærværende rapport. 5

8 Bedre bygninger til verden ROCKWOOL koncernens fremtid er tæt forbundet med behovet for bedre bygninger overalt på kloden. Megatrenden bæredygtighed i alle dens mange former såsom bedre energieffektivitet, mindre udledning af CO 2, mere sikre materialer og holdbare konstruktioner danner platformen for vores ekspansion og for en bredere udnyttelse af vores førende teknologier inden for stenuld. Det giver den vækstmulighed, der bidrager til at nå koncernens mål om en gennemsnitlig omsætningsstigning på 8 % om året, hvilket ligger en del over gennemsnittet i byggebranchen på vores vigtigste europæiske markeder. Global leder inden for stenuldsteknologi ROCKWOOL koncernen er verdens suverænt førende leverandør af stenuld og mange gange større end den næststørste aktør. Vores førende status er vokset i årenes løb, i takt med at virksomheden er kommet ind på nye områder. Vi er den eneste stenuldsvirksomhed, der kan servicere Europa, Nordamerika og Asien fra lokale fabrikker. At have et stort globalt netværk af produktionsenheder giver fordele i form af stordrift og international benchmarking mod andre fabrikker. Koncernen er overbevist om, at dens mest avancerede fabrikker i størrelse og effektivitet er langt foran de nærmeste konkurrenter og betydeligt bedre end gennemsnittet globalt set. Når vi køber fabrikker, selv relativt nye fabrikker, er det vores erfaring, at vi takket være vores knowhow og kerneteknologier kan løfte fabrikkernes output- og effektivitetsniveau med tocifrede tal på relativt kort tid og til meget rimelige omkostninger. Isolering et marked i strukturel vækst Isolering af bygninger er underlagt kræfterne i byggebranchen. Både opførelse af nye bygninger og renovering af eksisterende bygninger er faktorer bag markedsvækst. I de senere år, hvor nybyggeriet har været på et historisk lavt niveau i mange lande, er renoveringsmarkedet imidlertid blevet mere vigtigt. Koncernen estimerer i dag, at omkring 70 % af omsætningen på kernemarkederne i EU udgøres af renoveringsprojekter mod kun 30 % af nybyggeri. I EU-landene understøttes energirenovering af bygninger af både EU-lovgivning og national lovgivning. Ved at kombinere lovgivning med relevante støtteprogrammer kan man høste de mange fordele ved et lavere energiforbrug, reduceret CO 2 - udledning og jobskabelse lokalt i byggesektoren. Et centralt punkt i EU s energieffektivitetsdirektiv, der blev lanceret i 2012, er den bindende forpligtelse for medlemslandene til at spare 1,5 % energi årligt hos slutbrugerne fra og med To andre væsentlige elementer er kravet om, at der etableres langsigtede nationale strategier med fokus på at mobilisere investeringer i bygningsrenovering, samt indførelsen af et krav om årlig renovering af 3 % af de statsejede bygningers m 2. Direktivet trådte i kraft 1. januar Nationale programmer som f.eks. KfW-programmet i Tyskland og Grenelle de l Environnement i Frankrig har allerede understøttet energirenoveringen af bygninger i flere år. Nybyggeriet er også blevet underlagt mere stringente energirelaterede EU-krav, men effekten på isoleringsmarkedet er blevet mindsket på grund af det lave niveau af nybyggeri Voldsom vækst i de nye økonomier har skabt et byggeboom i mange bycentre. ROCKWOOL koncernen ser det som en vigtig udfordring at bidrage til mere energieffektive og sikre bygningsløsninger. Shanghai, Kina. 6 Årsrapport 2013 I ROCKWOOL International A/S

9 siden finanskrisen. Så snart husbyggeriet vender tilbage til normalt niveau, forventes de strammere byggeregler i kølvandet på EU-direktivet om bygningers energimæssige ydeevne at få fuld effekt på omsætningen. Direktivet sigter på at bringe nybyggeriet i EU ned på lavenerginiveau inden For at opnå energiforbedringerne er det nødvendigt at definere nationale køreplaner for gradvist at bevæge sig mod målet i 2013 betød det mere stringente byggeregler i Tjekkiet og Spanien. EU er på mange måder en frontløber i udviklingen af lavenergibygninger, men lande som Rusland, USA og Kina bevæger sig også i samme energieffektive retning. Fra isoleringsprodukt til bygningssystemer ROCKWOOL koncernen har bevidst valgt at fokusere på stenuld som kernematerialet i sine produkter og systemer. Nogle store isoleringsproducenter har besluttet at tilbyde et bredere udvalg af basale isoleringsmaterialer (glasuld, skumplast, stenuld, osv.). Vi tror dog, at den samlede kombination af stenuldens egenskaber i form af termisk ydelse, brandsikkerhed, akustik og holdbarhed gør stenuld til det rigtige valg at fokusere på, hvis man vil have sikre bygninger med et behageligt indeklima og stor energimæssig ydeevne. strengere krav til energieffektivitet. Koncernen forventer derfor organisk vækst i USA, da der ikke er nogen åbenlyse mål for større opkøb. I Asien og andre dele af verden er isoleringsmarkedet i sin vorden, særligt i de subtropiske og tropiske områder. Selv her vil der dog også være et betydeligt behov for isolering for at reducere den energi, der kræves for at holde temperaturen i bygninger nede. På grund af den hurtige industrialisering og urbanisering er det her, man finder den største fremdrift i markederne for byggeri i verden. Koncernens segment for industriel og teknisk isolering er normalt det første til at få succes på disse markeder og tilbyder isolering til rør og rørledninger til kraftvarmeværker og procesindustrien. Dog er det også koncernens strategi at vinde en betydelig del af bygningsisoleringsmarkedet i disse regioner. At gå i dialog med lokale myndigheder for at sikre kvalitetsstandarder og fair og lige spilleregler på isoleringsmarkedet er en del af markedsudviklingsprocessen. ROCKWOOL koncernen kan i dag se mange flere potentielle ekspansionsmuligheder på den globale front. Vi vil dog være selektive i vores tilgang og fastholde vores fokus på kun at gå ind på de mest lovende nye markeder. På den anden side er køb af produkter og materialer, der komplementerer stenuld, i høj grad en del af vores strategi for udvikling af mere komplette systemløsninger til bygninger med stenuld som kernematerialet. Det er en klar tendens på markedet: Byggebranchen kigger i stigende grad efter komplette systemløsninger til optimering af byggeprocessen. Vores opkøb af Chicago Metallic den amerikanske producent af metalskinnesystemer til lofter og købet af HECK Wall Systems inden for facadeisolering var en del af denne strategi. Stenulds globale udbredelse øges I de senere år har koncernen ekspanderet betydeligt i Nordamerika og Asien, men de traditionelle kernemarkeder i EU udgør stadig ca. 60 % af omsætningen. Markedsandelen for stenuld er lav uden for Europa NORDAMERIKA EUROPA ASIEN Det er vores strategi at øge den globale udbredelse af stenuld som et seriøst isoleringsvalg i Nordamerika ved at genindføre det på markedet, som i øjeblikket domineres af glasuld og skumplast. Ud over at stræbe efter en større andel af markedet forventes det også, at markedets samlede størrelse vil øges i de kommende år, efterhånden som der introduceres 7

10 Højhuse som her i London udgør en vigtig del af ROCKWOOL koncernens projekter, hvor stenuldsisoleringens ikke-brandbare egenskaber kan være afgørende. 8 Årsrapport 2013 I ROCKWOOL International A/S

11 Omsætning, markeder og resultater Hovedpunkter Omsætningen steg med 1,6 % og nåede DKK mio. EBITDA steg med 3,7 % og nåede DKK mio. Årets resultat steg med 11,5 % og udgjorde i alt DKK 863 mio. Investeringer og akkvisitioner udgjorde DKK mio. Cash flow fra driftsaktiviteter udgjorde DKK mio. en stigning på 5,6 % i forhold til 2012 Omsætningen for 2014 forventes at stige med ca. 12 % i forhold til 2013 eller med 5 % på sammenlignelig basis, med et resultat for året på ca. DKK 950 mio. Investeringsniveauet for 2014, ekskl. akkvisitioner, forventes at blive ca. DKK mio. Det foreslåede udbytte øges til DKK 10,40 pr. aktie ROCKWOOL koncernens omsætning steg med 1,6 % i 2013 og nåede DKK mio. Væksten var 0,5 % organisk, og 1,1 % hidrørte fra opkøbet af den amerikanske loftproducent Chicago Metallic. En væsentlig negativ valutapåvirkning på 1,8 % var også en del af billedet. Den stærke modvind fra den europæiske økonomi generelt og byggesektoren i særdeleshed begyndte at løje af i løbet af sommermånederne, og højsæsonen leverede en pæn fremgang med en omsætningsstigning i 2. halvdel af 2013 på 3,3 % i forhold til året før. Omsætningsvæksten varierede betydeligt fra region til region. På kernemarkederne i Vesteuropa, som står for 59 % af vores globale nettoomsætning, faldt omsætningen væsentligt i 1. kvartal på grund af det barske vintervejr, men rettede sig i løbet af året og endte en anelse lavere end i Endnu en gang viste de tyske og franske markeder som står for næsten en tredjedel af koncernens omsætning god udvikling drevet af renoveringsmarkedet. Dog begyndte nogle af de mest kriseramte markeder for byggeri såsom Spanien, Italien og Skandinavien også at udvise et højere aktivitetsniveau i 2. halvår, hvorimod isoleringsmarkederne i Benelux og Storbritannien fortsat havde problemer. Den østeuropæiske region, herunder Rusland, klarede sig godt med en omsætningsstigning på 4,8 % i forhold til En negativ valutapåvirkning på 3,7 %, primært som følge af devalueringen af RUB, slører delvist den positive udvikling. ROCKWOOL Rusland fortsatte med at øge sin markedsandel takket være nye produktlanceringer og en forbedret logistisk struktur efter åbningen af en ny fabrik i Kazan-regionen i Den kraftige vækst betød, at importen fra nabolandene måtte genoptages for at tilfredsstille efterspørgslen i Rusland. Polen nød også godt af de forbedrede markedsbetingelser efter sommerperioden, og det blev besluttet at foretage en større opgradering af fabriksfaciliteterne. Investeringerne på DKK 492 mio. vil blive afsluttet i 2015, og fabrikken får dermed de mest avancerede smelte-, spinde- og kompressionsteknologier. Denne opgradering vil betyde forbedret produktkvalitet og -udvalg samt lavere produktionsomkostninger og bedre miljømæssigt bidrag. Markederne uden for Europa viste også modsatrettede tendenser, hvilket resulterede i en generel vækst på 8,1 % sammenlignet med Den kraftige ekspansionshastighed i Nordamerika fortsatte hele året med gode resultater på tværs af alle strategiske forretningsområder. Dette betød, at koncernens 9

12 Energirenovering af bygninger ved hjælp af et ekstra lag isolering udvendigt og beklædning med enten puds eller facadeplader bliver mere og mere populært. I 2013 købte ROCKWOOL koncernen den tyske virksomhed HECK Wall Systems, som har specialiseret sig i løsninger med pudsede facader. to canadiske fabrikker måtte melde udsolgt, og man måtte importere produkter fra Storbritannien for at kunne levere til kunderne. Dette vil fortsat være tilfældet, indtil den nye fabrik, som er ved at blive bygget i Mississippi, sættes i drift i maj Asien udviste et noget mere varieret billede med et sundt aktivitetsniveau i Sydøstasien, men en skuffende salgskurve i Nordkina. De indiske driftsenheder klarede sig godt med hensyn til indenlandske ordrer og eksport til Golfregionen. Alle vores fabrikker i den asiatiske region, med undtagelse af Kina, måtte melde udsolgt hen imod slutningen af året. Forretningsområder Isoleringssegmentet Omsætningen i vores isoleringsforretning endte på niveau med sidste år, med en stigende tendens hen imod den sidste del af året. Omsætningen nåede DKK mio. Som følge af kombinationen af stabile priser, forbedret produktionseffektivitet og en generel lav inflation var der en pæn stigning i bruttoavancen. EBIT nåede DKK 843 mio. svarende til en overskudsgrad på 6,2 %, hvilket var noget højere end sidste år. Omsætningen på de største vesteuropæiske markeder blev igen godt stimuleret af betydelige energieffektivitetsordninger, som er blevet etableret af nationale regeringer for at forbedre energieffektiviteten og skabe jobs i den skrantende byggesektor. Blandt de større økonomier i EU fortsatte de veletablerede ordninger i Tyskland og Frankrig, og nye ordninger blev fremsat i Holland og Storbritannien. Hovedtal for Isoleringssegmentet DKK mio Ekstern nettoomsætning Intern nettoomsætning EBITDA Af- og nedskrivninger EBIT Omsætningen inden for almindelig bygningsisolering var relativt afdæmpet i Vesteuropa, men gennemgik en kraftig udvikling i Rusland og Nordamerika. I Rusland blev det nye isoleringsprodukt SCANDIC lanceret fra den nye fabrik og opnåede en væsentlig andel af markedet for enfamiliehuse. I USA steg salget dramatisk via gør-det-selv-kæder som 10 Årsrapport 2013 I ROCKWOOL International A/S

13 Renoveringen af Eiffeltårnet i Paris var et af de mere spektakulære projekter, som ROCKWOOL koncernen deltog i i Frankrig i Det franske marked klarede sig godt takket være et stort antal projekter inden for energirenovering. 11

14 Home Depot og Lowe s, så mere end butikker havde vores produkter på lager ved årets udgang. Et af de mest lovende segmenter på markedet er systemer til udvendig facadeisolering. Med det rette system installeret på f.eks. en betonfacade får bygningen en æstetisk ansigtsløftning, samtidig med at energistandarden forbedres. For at etablere en stærk position på det vigtige tyske marked har ROCKWOOL koncernen købt facadesystemvirksomheden HECK Wall Systems med en årlig omsætning på DKK 507 mio. Med købet af den polske virksomhed FAST i 2010 har koncernen nu de nødvendige nøgleteknologier inden for eksempelvis puds, mørtel og maling til at opbygge en international forretning inden for facadesystemer. Markedet for udvendig facadeisolering understøttede også i 2012 den stærke udvikling i salget af bygningsisolering i Kina som følge af øget fokus på brandsikkerheden i højhuse. Dette var en vigtig faktor bag beslutningen om at etablere en ny fabrik i Tianjin-området. Den forventede lovgivningsmæssige stramning af kravene til brandsikkerhed skete dog ikke i 2013, og der har været en tendens i markedet til, at man vender tilbage til billigere og mere brandbar isolering. Som følge heraf er fabriksprojektet blevet udsat, indtil der ses fremskridt på lovgivningsfronten. Med hensyn til tagisolering blev der foretaget væsentlige fremstød på det nordamerikanske tagmarked, hvor koncernens markedsandel var langt under dets europæiske niveau. Der blev indgået partnerskaber med en række landsdækkende tagsystemleverandører for at få ikkebrændbare tagplader af stenuld inkluderet i deres portefølje for at opfylde kundernes behov for alternativer til den sædvanlige skumplastisolering. Omsætningen steg med høje tocifrede tal, da en række vigtige fabriksprojekter blev sikret, f.eks. inden for bilindustrien. Ud over bygningsisolering er koncernen verdensførende på markedet for industriel og teknisk isolering, hvor stenuldsprodukter anvendes til isolering af rør, kedler og rørledninger ofte der, hvor der forekommer høje temperaturer, f.eks. i industrianlæg og kraftvarmeværker. Et andet vigtigt segment er marine- og offshore-markedet, hvor stenuldsisoleringens ikke-brændbare egenskaber er uhyre vigtige for at forebygge ulykker på skibe eller olieboreplatforme. Omsætningen i Europa begyndte langsomt, men tog fart hen over året. Uden for Europa var forretningsaktiviteterne positive med betydelige projekter i Sydafrika, Mellemøsten og Sydøstasien. Den samlede omsætning faldt sammenlignet med 2012, men rentabiliteten blev forbedret som følge af projekter af bedre kvalitet. 12 Årsrapport 2013 I ROCKWOOL International A/S

15 Loftløsninger til forbedring af æstetik, akustik og indeklima bliver et stadigt mere vigtigt forretningsområde. I 2013 opkøbte koncernen den amerikanske producent af skinnesystemer og metallofter, Chicago Metallic, og kan nu tilbyde et komplet loftsystem og et bredere sortiment. Det blev også en vigtig kanal til markedet for nedhængte lofter i Nordamerika og Asien. Systems-segmentet Omsætningen i Systems-segmentet udviklede sig gunstigt og nåede DKK mio., en fremgang på 9,9 % sammenlignet med Af denne vækst bidrog opkøbet af den amerikanske loftproducent Chicago Metallic, der var fuldt integreret pr. 1. oktober, med 6,3 % i årets sidste kvartal. Hovedtal for Systems-segmentet DKK mio Ekstern nettoomsætning Intern nettoomsætning 2 0 EBITDA Af- og nedskrivninger 14 2 EBIT

16 ROCKPANEL facadebeklædning oplever stigende popularitet i Vesteuropa som en æstetisk og vejrbestandig yderside på bygninger. I oktober blev en ny fabrik indviet i Holland, hvilket tredoblede kapaciteten og gjorde det muligt at ekspandere på vækstmarkeder som Rusland, Polen og Frankrig. EBIT nåede DKK 305 mio., en fremgang på 2,0 % sammenlignet med Eftersom vores Systems-segment er under strategisk udvikling med betydelig ekspansion uden for det traditionelle vesteuropæiske marked, investerer vi kraftigt i salgs- og markedføringsorganisationer. Forståeligt nok har dette en negativ kortfristet effekt på rentabiliteten, men på langt sigt vil dette blive mere end opvejet af øget omsætning. Det største forretningsområde i segmentet, ROCKFON akustiklofter, viste en solid vækst. ROCKFON loftprodukter appellerer til den eksklusive del af markedet for loftsystemer, hvor de lydabsorberende og brandsikre egenskaber og det æstetiske design er højt værdsat. Eksponeringen på de relativt svage vesteuropæiske markeder for erhvervsbyggeri gav ikke den bedste baggrund for aktører på markedet for loftsystemer. ROCKFON selskaberne viste moderat omsætningsvækst, som afspejlede en øget markedsandel i de fleste vesteuropæiske lande. Af de største markeder uden for EU viste Rusland særlig god vækst, hvorimod omsætningen i Kina og Nordamerika stadig befandt sig på et meget tidligt stadie. En ny produktionslinje i Polen vil kunne understøtte vores ambitioner om fremtidig vækst på disse nye markeder. I de senere år har der været en tendens på markedet til at tilbyde integrerede loftsystemer frem for blot loftpaneler. For at imødekomme denne efterspørgsel, opkøbte ROCKWOOL koncernen i august en af de større producenter af metalskinner til nedhængte lofter, den amerikanske loftproducent Chicago Metallic. Vi kan nu tilbyde komplette loftsystemer bestående af både loftpaneler og skinner. Derudover omfatter vores produktsortiment nu metallofter, som er ret populære i den eksklusive del af markedet. Ved hjælp af Chicago Metallics stærke organisation i Nordamerika og Asien er den geografiske ekspansion af vores loftaktiviteter blevet væsentligt fremrykket. 14 Årsrapport 2013 I ROCKWOOL International A/S

17 Omsætningen for ROCKPANEL facadebeklædning udviklede sig rimeligt i et vanskeligt marked. Et stigende antal arkitekter og montører sætter pris på ROCKPANEL facadepladernes innovative og unikke egenskaber. Trods nedgangen i de europæiske byggeaktiviteter er ROCKPANEL forretningen ikke påvirket heraf i helt samme grad som mange andre parter i byggebranchen. I 2013 ekspanderedes der yderligere til nye geografiske markeder i overensstemmelse med ROCKPANEL forretningens vækststrategi. Samtidig er der sket en forbedring af vores markedsposition på eksisterende markeder som Holland, Belgien, Tyskland og Storbritannien. I 2013 blev der åbnet nye produktionsfaciliteter i Holland for at understøtte ROCKPANEL forretningens vækststrategi. Derudover er der fokus på markeder, hvor byggekonceptet med æstetisk facadebeklædning er velkendt, og hvor ROCKWOOL koncernen allerede er til stede. Denne fremgangsmåde giver hurtigere adgang til kunder ved at trække på de lokale, veletablerede ROCKWOOL selskabers viden og kontakter. GRODAN selskabet, som er global markedsleder inden for dyrkningssubstrater til professionelle gartnerier, præsterede godt. Alle større markeder rapporterede om solid vækst, herunder det nordamerikanske marked, som fik sine egne produktionsfaciliteter i Toronto i Markedet for dyrkningssubstrater i Europa er imidlertid stadigt vigende, da prisniveauet for gartneriernes produkter fortsat er lavt. Salget af specialfibre til bl.a. bremsebelægninger, maling og pakninger nød godt af de positive markedsbetingelser i bilindustrien i Da denne branche er det vigtigste marked for LAPINUS FIBRES forretningen, var det et godt år, især uden for Europa. Omsætningen nåede tocifrede tal, mens fremgangen i andre segmenter var mere blandet. Præcisionsdyrkning, som formindsker brugen af næringsstoffer og vand, bliver muligt med GRODAN dyrkningssubstrater. Efter nogle vanskelige år blev rentabiliteten forbedret i

18 Finansielle resultater Omsætning ROCKWOOL koncernens samlede omsætning i 2013 var DKK mio., inklusive tre måneders effekt af opkøbet af Chicago Metallic, svarende til en stigning på 1,6 % i forhold til Justeret for negativ valutakurseffekt og akkvisitioner steg nettoomsætningen med 2,3 % i forhold til sidste år, på sammenlignelig basis. Nettoomsætningen for 4. kvartal steg med 5,0 %, inklusiv en negativ valutakurspåvirkning på 2 % og den positive effekt fra Chicago Metallic. Årets resultat Koncernens EBITDA for 2013 blev DKK mio., hvilket er DKK 83 mio. bedre end i EBITDA-margin var 15,7 % en forbedring på 0,4 % sammenlignet med sidste år - og skyldtes primært lav inflation og forbedrede resultater for fabriksdriften. EBITDA for 4. kvartal blev på DKK 647 mio., hvilket er DKK 36 mio. bedre end samme periode Resultatet for 4. kvartal blev påvirket positivt af fortsat lav inflation på råmaterialer sammenlignet med sidste år, hvorimod salgspriserne forblev stabile. Herudover blev kvartalet påvirket af en betydelig nedskrivning af varebeholdninger på grund af koncernens strenge nedskrivningsregler. Koncernens resultat efter skat blev DKK 863 mio., svarende til en stigning på DKK 89 mio. i forhold til Dette tal som i marts 2013 forventedes at blive ca. DKK 700 mio. og i november 2013 forventedes at blive ca. DKK 800 mio. oversteg forventningerne. Koncernens resultat efter skat for 4. kvartal er også blevet bedre end forventet i november 2013, primært på grund af gode handelsbetingelser i december. Resultat efter skat for moderselskabet udgjorde DKK -225 mio., et fald på DKK 892 mio. sammenlignet med 2012, hovedsageligt som følge af en betydelig nedskrivning på aktier i datterselskaber. Investeringer og cash flow Cash flow fra driftsaktiviteter beløb sig til DKK mio., svarende til en stigning på 5,6 % som følge af forbedrede driftsresultater. Driftskapitalen ved udgangen af 2013 var på samme niveau som året før, med kun en begrænset indvirkning på koncernens cash flow. Den negative effekt fra de gode forretningsbetingelser i december blev udlignet af en forøgelse af anden gæld. Nettolikvider bundet i driftskapital i procent af nettoomsætningen udgjorde 7,9 % mod 7,8 % i Opkøbet af Chicago Metallic havde ingen væsentlig indvirkning på driftskapitalen. I 2013 nåede EBIT DKK mio., svarende til en overskudsgrad på 8,5 %. Dette er en stigning på DKK 119 mio. eller 10,4 % i forhold til sidste år. Valutakurserne havde kun begrænset indvirkning på koncernens EBIT. I 4. kvartal blev EBIT DKK 374 mio., hvilket er DKK 48 mio. bedre end i kvartal 2012 blev negativt påvirket af nedskrivninger af aktiver. De finansielle nettoomkostninger udgjorde DKK 46 mio., hvilket er DKK 9 mio. lavere end i I løbet af året er låneniveauet og renteomkostningerne forblevet lave. Den effektive skatteprocent var 29,5 %, svarende til en skat for året på DKK 362 mio. Den effektive skatteprocent var stabil i forhold til Investeringer blev DKK mio. i 2013, hvoraf DKK 362 mio. hidrørte fra købet af Chicago Metallic og DKK 264 mio. fra forudbetalingen på HECK Wall Systems. Af driftsinvesteringerne var DKK 734 mio. dedikeret til kapacitetsforbedringer, heraf DKK 431 mio. til den nye fabrik i Memphis, USA. Frit cash flow udgjorde i 2013 DKK -94 mio., et fald på DKK 884 mio., som hovedsageligt skyldtes højere investeringer og opkøb. Balance Ved udgangen af 2013 udgjorde de samlede aktiver DKK mio., en stigning på DKK 862 mio. sammenlignet med Dette tal afspejler en stigning i immaterielle og Finansielle mål for ROCKWOOL koncernen Gennemsnitlig omsætningsvækst på 8 % Overskudsgrad på 11 % af nettoomsætningen Mål 6 Mål Årsrapport 2013 I ROCKWOOL International A/S

19 materielle aktiver fra opkøbet af Chicago Metallic og forudbetalingen på HECK Wall Systems. Debitorer steg på grund af bedre betingelser i 4. kvartal. Det gennemsnitlige antal debitordage faldt med 0,3 dage sammenlignet med ROCKWOOL koncernens egenkapital var DKK mio. ved udgangen af 2013, en stigning på DKK 148 mio. sammenlignet med året før og svarende til en soliditet på 69,1 %. Egenkapitalen steg med DKK 646 mio. som følge af årets resultat fratrukket udbytteudbetalinger, men faldt med DKK 510 mio. på grund af den negative valutakurspåvirkning primært fra RUB og CAD. Mississippi i USA, der forventes sat i drift i maj Den generelle forbedring i amerikansk økonomi vil desuden give bedre markedsbetingelser for isoleringsprodukter. I Sydøstasien forventes markedsbetingelserne at forblive positive, særligt inden for kernesegmentet industriel og teknisk isolering. I Kina, hvor koncernen er i færd med at styrke sit kommercielle fundament, forventer vi at se en gradvis bevægelse hen imod strengere brandsikkerhedssregler. Disse ændringer kan imidlertid komme til at ske langsommere end tidligere forudset. Likvide midler netto udgjorde DKK -266 mio. ved udgangen af 2013, et fald på DKK 455 mio. sammenlignet med året før. Ved udgangen af 2013 havde koncernen uudnyttede, kommittede kreditfaciliteter på DKK mio. Ved udgangen af 2013 udgjorde den rentebærende gæld netto DKK 748 mio., en stigning på DKK 680 mio. sammenlignet med 2012, primært på grund af betalinger til opkøbene. Forventninger Den gradvise bedring, der sås på de vesteuropæiske markeder i løbet af sidste kvartal 2013, forventes at fortsætte i Vi tror, at antallet af statslige incitamentsordninger til støtte for energirenovering af eksisterende bygninger vil stige i lighed med dem, der allerede har været i kraft i Tyskland og Frankrig i nogen tid nu. EU-kommissionens seneste beslutning om at sigte efter et CO 2 -reduktionsmål på 40 % inden udgangen af 2030 ses som et positivt tegn, der vil støtte isoleringsmarkedet på langt sigt. I den østlige del af Europa forventes det, at konjunkturerne løbende forbedres, og i Rusland forventes energirenoveringsinitiativer at forblive på et højt niveau. Dog forventes nybyggeriet i Europa ikke at rette sig i den nærmeste fremtid. Salgspriserne forventes generelt at forblive stabile. Vi forventer at koncernens omsætning i 2014, inklusiv opkøbet af Chicago Metallic og HECK Wall Systems, vil stige med ca. 12 % sammenlignet med På sammenlignelig basis er det vores forventning, at omsætningen vil stige med 5 %. Det forventes at prisen på råmaterialer og energi forbliver på det nuværende niveau. Koncernen vil fortsætte omlægningen af sin europæiske produktionsplatform for at tilbyde kunderne produkter af højeste kvalitet og for at forbedre konkurrenceevnen gennem øget produktionseffektivitet. På sammenlignelig basis forventes koncernens overskudsgrad at forblive på samme niveau som i Årets overskud for 2014 forventes at blive omkring DKK 950 mio. Investeringsudgifterne, eksklusiv akkvisitioner, forventes at blive DKK mio. Den amerikanske kapacitetsudvidelse og større omlægningsprojekter i Polen og Danmark udgør DKK 800 mio. De likvide beholdninger vil i 2014 blive negativt påvirket af 2. afdrag på opkøbet af Chicago Metallic der beløber sig til ca. DKK 200 mio. Der skal betales et tilsvarende beløb i I Nordamerika forventes udviklingen i koncernens omsætning at fortsætte i samme takt som tidligere år, godt støttet af vores øgede kommercielle tilstedeværelse og af den nye fabrik i Afkastningsgrad på 15 % af den investerede kapital Soliditet på minimum 50 % af aktiverne Mål 40 Mål

20 Risikostyring Risikostyring er en central del af driften af ROCKWOOL koncernens forretning. Det er fundamentalt for den måde, hvorpå vi driver vores forretning, at vi ser tingene i et langsigtet perspektiv, hvorved undgåelige risici minimeres. Målet er at sikre, at disse risici imødegås proaktivt og effektivt, og at der etableres hensigtsmæssige kontrolsystemer, som tager højde for virksomhedens nuværende aktiviteter og drift. Koncernen arbejder systematisk på at identificere og kontrollere risici ved hjælp af hensigtsmæssige procedurer, som involverer alle relevante dele af organisationen, fra datterselskaber til koncernfunktioner og på koncernledelses- og bestyrelsesniveau. System og proces Risikostyring er organiseret under finansdirektøren, og der rapporteres til bestyrelsens revisionskomite. Med udgangspunkt i et risikostyringssystem, der blev indført i 2012, er der etableret et skematisk overblik over koncernens risikoportefølje. Alle administrerende direktører i datterselskaber og koncernfunktioner skal sikre, at risici inden for deres ansvarsområder beskrives, bedømmes med hensyn til alvor og sandsynlighed og kvantificeres med hensyn til den reelle finansielle virkning. Gennemgangen omfatter, men er ikke begrænset til, 16 foruddefinerede kategorier. Hensigtsmæssige forholdsregler til imødegåelse af risici er en del af de oplysninger, der beskrives af datterselskaberne, og disse forholdsregler vil blive vurderet for at sikre en hensigtsmæssig risikostyring på koncernniveau. Særlige fokusområder En række områder er blevet udvalgt som værende særligt vigtige i relation til risikostyring. Politisk risiko ROCKWOOL koncernen er eksponeret for juridiske regelsæt, som kan blive underlagt ændringer fra politisk side. Dette kan udgøre en risiko på forskellige niveauer: Offentlige energieffektivitetsordninger: I en række lande bliver isoleringsmarkedet stimuleret via forskellige incitamentsordninger, som fremmer efterspørgslen efter energieffektive bygninger. Sandsynligheden for, at disse støtteordninger bliver annulleret i mange lande på samme tid hvilket ville føre til en betydeligt lavere efterspørgsel efter isolering er dog ikke særlig stor. Nationalisering af aktiver og den lokale valutas manglende konvertibilitet: I en række lande, hvor koncernen har etableret produktionsfaciliteter, er de demokratiske traditioner ikke så veletablerede og retssikkerheden mindre udviklet. Dog anses risikoen for lav, og aktiver i hvert identificeret land udgør mindre end 20 % af koncernens aktiver. Det politiske klima i disse lande overvåges nøje. Ulige konkurrencevilkår: Politisk bestemte produktionsomkostninger, der pålægges f.eks. råvarer eller udledning, udgør en risiko særligt i forhold til energiomkostninger og CO 2 -udledning. Koncernen arbejder aktivt for at hjælpe lovgiverne med at etablere ordninger, som ikke vil påvirke stenuldsisoleringens konkurrenceevne negativt eller tilskynde producenter til at placere produktionsfaciliteter uden for beskatningsområdet. Derudover håndteres udfordringen via udvikling af nye procesteknologier med lavere energi- og CO 2 -belastning. Overtrædelse af ejendomsretten En af koncernens stærke sider, sammenlignet med konkurrenternes, er den patentbeskyttede teknologi, som sikrer lavere produktionsomkostninger og en stærk produktportefølje. Derfor er der stor opmærksomhed på beskyttelse af adgang til vores produktionsfaciliteter, særligt de fabrikker, som er udstyret med vores nyeste og mest følsomme udstyr, samt på håndtering af hemmeligt materiale uden for vores faciliteter. IT-systemer IT-systemer spiller i stadigt højere grad en central rolle i vores drift, og større nedbrud skal undgås gennem korrekt risikostyring. For at styrke sikkerheden og også undgå systemnedbrud har koncernen i løbet af de seneste år samlet mange lokale IT-platforme til ét integreret og centralt organiseret system, som bedre kan beskyttes. Dette er en løbende proces. Produktionsrisici ROCKWOOL koncernens produktionsfaciliteter er af en betydelig størrelse og er ligesom anden tung industri underlagt streng miljømæssig kontrol fra lokale myndigheder og interessenters side. Dette gælder særligt i tæt befolkede områder. Når der bygges nye fabrikker, vil disse normalt blive placeret i industriområder eller godt adskilt fra større beboelsesområder. For en række af vores ældre fabrikker betyder den stigende urbanisering dog, at beboelsesområderne 18 Årsrapport 2013 I ROCKWOOL International A/S

Meddelelse nr. 01 2014 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 01 2014 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 01 2014 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København ROCKWOOL International A/S Hovedgaden 584, Indgang C 2640 Hedehusene Tlf.: 46 56 03 00 www.rockwool.com CVR-nr.: 54879415 Side 1/1 21.

Læs mere

ROCKWOOL koncernen 2014

ROCKWOOL koncernen 2014 ROCKWOOL koncernen 2014 Indholdet af denne brochure er et uddrag af ROCKWOOL International A/S årsrapport for 2014. Se hele rapporten (på engelsk) på vores hjemmeside: > www.rockwool.com/annual+reports

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

ROCKWOOL koncernen. Salgskontorer, administration, etc. Fabrik X Planlagt fabrik. ROCKWOOL Rapporten 2012

ROCKWOOL koncernen. Salgskontorer, administration, etc. Fabrik X Planlagt fabrik. ROCKWOOL Rapporten 2012 ROCKWOOL Rapporten 2012 ROCKWOOL koncernen ROCKWOOL koncernen er verdens førende leverandør af innovative produkter og systemer baseret på stenuld, som forbedrer miljøet og livskvaliteten for millioner

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

25 Koncernledelse. 26 Ledelses- og revisionspåtegning. 27 Resultatopgørelse. 28 Balance - Aktiver. 29 Balance - Passiver. 30 Pengestrømsopgørelse

25 Koncernledelse. 26 Ledelses- og revisionspåtegning. 27 Resultatopgørelse. 28 Balance - Aktiver. 29 Balance - Passiver. 30 Pengestrømsopgørelse Årsrapport 2009 INDHOLD 3 Rockwool koncernen 25 Koncernledelse 4 Femårsoversigt 5 Trimning med henblik på fremtidig vækst 6 Energi og miljø 10 Årsberetning for 2009 14 Isoleringssegmentet 18 Systems segmentet

Læs mere

Årsrapport 2011. Offentliggjort 1. marts 2012

Årsrapport 2011. Offentliggjort 1. marts 2012 Årsrapport 2011 Offentliggjort 1. marts 2012 Indhold 2011 vigtige skridt fremad trods international krise...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Isolering den rentable vej til et energieffektivt samfund...6

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Rockwool Rapporten 2010

Rockwool Rapporten 2010 Rockwool Rapporten 20 1 Nøgletal Nettoomsætning (DKK mio.) Årets resultat efter minoritetsinteresser (DKK mio.) 15.000 2.000 12.000 1.500 9.000 1.000 6.000 3.000 500 0 06 07 08 09 0 06 07 08 09 Investeringer

Læs mere

Årsrapport 2010. offentliggjort 10. marts 2011

Årsrapport 2010. offentliggjort 10. marts 2011 Årsrapport 2010 offentliggjort 10. marts 2011 I Indhold Nøgletal... 2 Klar til vækst... 3 Isolering den oplagte vej til lavere energiudgifter... 4 Samfundsengagement... 7 Rockwool Fonden. Indtjening anvendes

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Rockwool rapporten 2011

Rockwool rapporten 2011 Rockwool rapporten 2011 CREATE AND PROTECT Rockpanel facadebeklædning skaber et farverigt og levende miljø for børnene på denne skole i Gentofte og beskytter samtidig bygningen mod vejr og vind. Rockpanel

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Resultatopgørelse Vestas - Omsætning Resultatopgørelsen repræsenterer

Læs mere

ROCKWOOL NEWSLETTER. CMC opkøb styrker loftforretningen. Ny ROCKPANEL fabrik åbnet. Hurtig vækst i USA. Ny førstedame i Rusland

ROCKWOOL NEWSLETTER. CMC opkøb styrker loftforretningen. Ny ROCKPANEL fabrik åbnet. Hurtig vækst i USA. Ny førstedame i Rusland ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S CMC opkøb styrker loftforretningen Ny ROCKPANEL fabrik åbnet Hurtig vækst i USA ROCKWOOL NEWSLETTER AKTIONÆRMAGASIN / DECEMBER 2013 Ny førstedame i Rusland Leverandør til Vinter-OL

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 11 % omsætningsvækst understøttet af succesfulde produktlanceringer og valutakursbevægelser Frie pengestrømme på DKK 543 mio. svarende

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

regnskabsanalyse / gartnerier

regnskabsanalyse / gartnerier 2012 regnskabsanalyse / gartnerier PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 28. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser det næststørste overskud

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Fondsbørsmeddelelse nr. 114 Til Københavns Fondsbørs via Stockwise ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Vedlagt formandens mundtlige beretning ved Glunz & Jensens generalforsamling

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Indhold. Rockwool koncernen...3. Koncernens styring af finansielle risici...26. Femårsoversigt...4. Resultatopgørelse...27. Balance - Aktiver...

Indhold. Rockwool koncernen...3. Koncernens styring af finansielle risici...26. Femårsoversigt...4. Resultatopgørelse...27. Balance - Aktiver... Årsrapport 2008 Indhold Rockwool koncernen...3 Femårsoversigt...4 Når situationen strammer til...5 Årsberetning for 2008...6 Isoleringsområdet...10 Systems Division...14 Corporate Governance...16 Socialt

Læs mere