Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning På vej ud af krisen...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen..."

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 Offentliggjort 21. februar 2014

3 Indhold Ledelsesberetningen ROCKWOOL koncernen...2 På vej ud af krisen...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Bedre bygninger til verden...6 Omsætning, markeder og resultater Hovedpunkter Forretningsområder - Isoleringssegmentet Forretningsområder - Systems-segmentet Finansielle resultater...16 Risikostyring...18 CSR - at være en god samfundsborger...20 Vores HR-målsætninger...22 ROCKWOOL Fonden...24 Bestyrelse...26 Påtegninger Ledelsespåtegning...30 Den uafhængige revisors påtegning...31 Årsregnskabet Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse...33 Balance Aktiver...34 Balance Passiver...35 Pengestrømsopgørelse...36 Egenkapitalopgørelse...37 Noter...38 Definitioner af hoved- og nøgletal...62 Koncernoversigt...63 Andre oplysninger Kvartalsopfølgning...64 Koncernledelse...27 Corporate Governance...28

4 ROCKWOOL koncernen ROCKWOOL koncernen er verdens førende leverandør af stenuldsbaserede innovative produkter og systemer, som forbedrer miljøet og livskvaliteten for millioner af mennesker. Koncernen er blandt verdens førende inden for isoleringsindustrien med produkter og løsninger til alle større anvendelsesområder for både beboelsesejendomme og erhvervsbyggeri. Sammen med andre byggerelaterede produkter som f.eks. akustiklofter og facadebeklædning sikrer koncernen energieffektive og brandsikre bygninger med god akustik og et behageligt indeklima. Vi skaber også grønne løsninger til gartneriindustrien, specialfibre til industrielt brug, effektiv isolering til procesindustrien og marine- og offshore-segmentet samt støj- og vibrationsisolering til den moderne infrastruktur. Vores over medarbejdere i mere end 30 lande servicerer kunder i det meste af verden. Koncernens hovedkvarter ligger tæt ved København. I 2013 havde koncernen en omsætning på DKK mio. Selskabet er noteret på NASDAQ OMX Nordic Exchange København. Koncernen er stærkt repræsenteret i Europa, og vi udvider vores produktions-, salgs- og serviceaktiviteter i Rusland, Nordamerika og Asien. Sammen med et stort netværk af samarbejdspartnere sikrer vi hermed, at koncernens produkter og systemer er globalt repræsenteret. Fabrik Salgskontorer, administration Årsrapport 2013 Forside: Lige fra højhuse som her i New York til tømmerhuse i Canada har den nordamerikanske forretning vist stor vækst i 2013 og bliver stadig mere vigtig for ROCKWOOL koncernen. Snart vil vores tredje stenuldsfabrik på kontinentet blive sat i drift i staten Mississippi, USA.

5 Vi er fast besluttet på at flytte ROCKWOOL koncernen over på en bredere strategisk platform På vej ud af krisen Europæiske beslutningstagere i byggebranchen begynder at tro mere på fremtiden, efterhånden som bygningsejere og investorer bliver mere optimistiske omkring udsigterne på længere sigt. Omsider er der tegn på, at byggebranchen i Europa er på vej ud af den krise, som har domineret de seneste år. Vi forventer ikke en kraftig og hurtig bedring, men snarere en gradvis forbedring i løbet af de kommende år, som langsomt vil øge markedet for nybyggeri i forhold til det nuværende lave niveau, som vi har oplevet i adskillige europæiske lande. Dette er godt nyt for ROCKWOOL koncernen. Vores produktionsbase i Europa er under omlægning med nye teknologier, som kan understøtte nye markedssegmenteringsog positioneringsstrategier. Når markederne for nybyggeri kommer på fode igen, kan vi være sikre på, at der vil være et betydeligt behov for isoleringsprodukter. Siden 2008, hvor den seneste krise begyndte, er reglerne for nybyggeri blevet strammet markant, hvilket har ført til en væsentlig stigning i isoleringsvolumen pr. opført kvadratmeter. stenuldsforretninger og tilknyttede aktiviteter, samtidig med at vi udvikler vores samlede aktiviteter globalt. Dette er en væsentlig hjørnesten i vores Rock the Globe-strategi. I løbet af 2013 blev der foretaget to væsentlige opkøb. Opkøbet af den amerikanske loftproducent Chicago Metallic og den tyske leverandør af facadesystemer HECK Wall Systems var med til at øge vores geografiske dækning betydeligt inden for de respektive forretningssegmenter. Endnu vigtigere er det, at disse opkøb gør det muligt for os at forsyne markedet med komplette systemløsninger, som netop er det, beslutningstagere i byggebranchen i dag forventer af deres leverandør i topklassen. Vi foretrækker dog stadig at forbedre ROCKWOOL koncernens resultat ved organisk vækst. Når vi tager vores tredje nordamerikanske fabrik i brug i forsommeren 2014, vil vi kunne imødekomme den stadigt større efterspørgsel på ROCKWOOL stenuldsløsninger. Den fjerde russiske fabrik, som for nylig blev sat i drift, kan allerede melde helt udsolgt, og andre steder i verden gør vi ligeledes tilfredsstillende fremskridt. Indtil nu har vores omsætning på renoveringsmarkedet fastholdt en stærk position. Vi forventer, at dette vil fortsætte i takt med en styrket tillid hos forbrugerne og markedet generelt. Mens isolering stadig tegner sig for mere end tre fjerdedele af vores samlede forretning, og Vesteuropa i øjeblikket genererer næsten 60 % af omsætningen, er vi fast besluttet på at flytte ROCKWOOL koncernen over på en bredere strategisk platform. Vi er derfor i færd med at udvide vores andre Efter nogle udfordrende år ser det ud til, at vi nu kan forvente at få lidt kærkommen medvind. Organisationen er blevet trimmet og er velforberedt, så vi står stærkere end nogensinde til at høste fordelene af vores indsats. Jeg ser meget frem til, at vores interessenter gør os selskab på denne rejse. Eelco van Heel Koncernchef for ROCKWOOL koncernen 3

6 Nøgletal Nettoomsætning (DKK mio.) Årets resultat (DKK mio.) Cash flow fra driftsaktiviteter (DKK mio.) Investeringer og akkvisitioner (DKK mio.) Omsætning på geografiske segmenter (DKK mio.) Antal medarbejdere geografisk fordelt Vesteuropa Østeuropa inkl. Rusland Vesteuropa Østeuropa inkl. Rusland Nordamerika, Asien og andre Nordamerika, Asien og andre 4 Årsrapport 2013 I ROCKWOOL International A/S

7 Femårsoversigt Resultatposter i DKK mio Nettoomsætning EBITDA Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster Resultat før skat Årets resultat Balanceposter i DKK mio. Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Øvrige i DKK mio. Cash flow fra driftsaktiviteter Investeringer og akkvisitioner Frit cash flow Netto-rentebærende gæld Forsknings- og udviklingsomkostninger Antal medarbejdere Antal medarbejdere, ultimo Nøgletal Overskudsgrad 8 % 8 % 7 % 7 % 5 % Resultat pr. aktie på DKK Udbytte pr. aktie på DKK 10 10,4 10,2 9,6 9,6 9,6 Udbytte/resultat (payout ratio) 26 % 28 % 32 % 40 % 64 % Cash earnings pr. aktie på DKK Indre værdi pr. aktie på DKK Afkastningsgrad 13 % 12 % 10 % 9 % 7 % Egenkapitalforrentning 9 % 9 % 7 % 6 % 4 % Soliditet 69 % 73 % 68 % 72 % 73 % Financial gearing 0,08 0,01 0,06 0,05-0,02 Aktiemarkedet Aktiekapital (DKK mio.) Aktiekurs A-aktie (DKK) Aktiekurs B-aktie (DKK) Antal A-aktier (10 stemmer) Antal B-aktier (1 stemme) For definitioner af hoved- og nøgletal se side 62. For hovedtal i EUR se side 57. De udsagn om fremtiden, der er indeholdt i denne rapport, herunder forventet salg og indtjening, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerhed og kan påvirkes af faktorer, som influerer på koncernens aktiviteter, for eksempel globale økonomiske forhold, herunder rente- og valutaudvikling, råmaterialesituation, produktions- og distributionsrelaterede forhold, kontraktbrud eller ikkeforventet kontraktophør, markedsbestemte prisnedsættelser, markedets accept af nye produkter, lanceringer af konkurrerende produkter og andre uforudsete faktorer. ROCKWOOL International A/S kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte skader eller følgevirkninger, eller andre skader af nogen art, som skyldes driftstab, tab af data eller overskud, hverken ved søgsmål baseret på kontrakt, uagtsomhed eller andet, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med anvendelse af oplysninger i nærværende rapport. 5

8 Bedre bygninger til verden ROCKWOOL koncernens fremtid er tæt forbundet med behovet for bedre bygninger overalt på kloden. Megatrenden bæredygtighed i alle dens mange former såsom bedre energieffektivitet, mindre udledning af CO 2, mere sikre materialer og holdbare konstruktioner danner platformen for vores ekspansion og for en bredere udnyttelse af vores førende teknologier inden for stenuld. Det giver den vækstmulighed, der bidrager til at nå koncernens mål om en gennemsnitlig omsætningsstigning på 8 % om året, hvilket ligger en del over gennemsnittet i byggebranchen på vores vigtigste europæiske markeder. Global leder inden for stenuldsteknologi ROCKWOOL koncernen er verdens suverænt førende leverandør af stenuld og mange gange større end den næststørste aktør. Vores førende status er vokset i årenes løb, i takt med at virksomheden er kommet ind på nye områder. Vi er den eneste stenuldsvirksomhed, der kan servicere Europa, Nordamerika og Asien fra lokale fabrikker. At have et stort globalt netværk af produktionsenheder giver fordele i form af stordrift og international benchmarking mod andre fabrikker. Koncernen er overbevist om, at dens mest avancerede fabrikker i størrelse og effektivitet er langt foran de nærmeste konkurrenter og betydeligt bedre end gennemsnittet globalt set. Når vi køber fabrikker, selv relativt nye fabrikker, er det vores erfaring, at vi takket være vores knowhow og kerneteknologier kan løfte fabrikkernes output- og effektivitetsniveau med tocifrede tal på relativt kort tid og til meget rimelige omkostninger. Isolering et marked i strukturel vækst Isolering af bygninger er underlagt kræfterne i byggebranchen. Både opførelse af nye bygninger og renovering af eksisterende bygninger er faktorer bag markedsvækst. I de senere år, hvor nybyggeriet har været på et historisk lavt niveau i mange lande, er renoveringsmarkedet imidlertid blevet mere vigtigt. Koncernen estimerer i dag, at omkring 70 % af omsætningen på kernemarkederne i EU udgøres af renoveringsprojekter mod kun 30 % af nybyggeri. I EU-landene understøttes energirenovering af bygninger af både EU-lovgivning og national lovgivning. Ved at kombinere lovgivning med relevante støtteprogrammer kan man høste de mange fordele ved et lavere energiforbrug, reduceret CO 2 - udledning og jobskabelse lokalt i byggesektoren. Et centralt punkt i EU s energieffektivitetsdirektiv, der blev lanceret i 2012, er den bindende forpligtelse for medlemslandene til at spare 1,5 % energi årligt hos slutbrugerne fra og med To andre væsentlige elementer er kravet om, at der etableres langsigtede nationale strategier med fokus på at mobilisere investeringer i bygningsrenovering, samt indførelsen af et krav om årlig renovering af 3 % af de statsejede bygningers m 2. Direktivet trådte i kraft 1. januar Nationale programmer som f.eks. KfW-programmet i Tyskland og Grenelle de l Environnement i Frankrig har allerede understøttet energirenoveringen af bygninger i flere år. Nybyggeriet er også blevet underlagt mere stringente energirelaterede EU-krav, men effekten på isoleringsmarkedet er blevet mindsket på grund af det lave niveau af nybyggeri Voldsom vækst i de nye økonomier har skabt et byggeboom i mange bycentre. ROCKWOOL koncernen ser det som en vigtig udfordring at bidrage til mere energieffektive og sikre bygningsløsninger. Shanghai, Kina. 6 Årsrapport 2013 I ROCKWOOL International A/S

9 siden finanskrisen. Så snart husbyggeriet vender tilbage til normalt niveau, forventes de strammere byggeregler i kølvandet på EU-direktivet om bygningers energimæssige ydeevne at få fuld effekt på omsætningen. Direktivet sigter på at bringe nybyggeriet i EU ned på lavenerginiveau inden For at opnå energiforbedringerne er det nødvendigt at definere nationale køreplaner for gradvist at bevæge sig mod målet i 2013 betød det mere stringente byggeregler i Tjekkiet og Spanien. EU er på mange måder en frontløber i udviklingen af lavenergibygninger, men lande som Rusland, USA og Kina bevæger sig også i samme energieffektive retning. Fra isoleringsprodukt til bygningssystemer ROCKWOOL koncernen har bevidst valgt at fokusere på stenuld som kernematerialet i sine produkter og systemer. Nogle store isoleringsproducenter har besluttet at tilbyde et bredere udvalg af basale isoleringsmaterialer (glasuld, skumplast, stenuld, osv.). Vi tror dog, at den samlede kombination af stenuldens egenskaber i form af termisk ydelse, brandsikkerhed, akustik og holdbarhed gør stenuld til det rigtige valg at fokusere på, hvis man vil have sikre bygninger med et behageligt indeklima og stor energimæssig ydeevne. strengere krav til energieffektivitet. Koncernen forventer derfor organisk vækst i USA, da der ikke er nogen åbenlyse mål for større opkøb. I Asien og andre dele af verden er isoleringsmarkedet i sin vorden, særligt i de subtropiske og tropiske områder. Selv her vil der dog også være et betydeligt behov for isolering for at reducere den energi, der kræves for at holde temperaturen i bygninger nede. På grund af den hurtige industrialisering og urbanisering er det her, man finder den største fremdrift i markederne for byggeri i verden. Koncernens segment for industriel og teknisk isolering er normalt det første til at få succes på disse markeder og tilbyder isolering til rør og rørledninger til kraftvarmeværker og procesindustrien. Dog er det også koncernens strategi at vinde en betydelig del af bygningsisoleringsmarkedet i disse regioner. At gå i dialog med lokale myndigheder for at sikre kvalitetsstandarder og fair og lige spilleregler på isoleringsmarkedet er en del af markedsudviklingsprocessen. ROCKWOOL koncernen kan i dag se mange flere potentielle ekspansionsmuligheder på den globale front. Vi vil dog være selektive i vores tilgang og fastholde vores fokus på kun at gå ind på de mest lovende nye markeder. På den anden side er køb af produkter og materialer, der komplementerer stenuld, i høj grad en del af vores strategi for udvikling af mere komplette systemløsninger til bygninger med stenuld som kernematerialet. Det er en klar tendens på markedet: Byggebranchen kigger i stigende grad efter komplette systemløsninger til optimering af byggeprocessen. Vores opkøb af Chicago Metallic den amerikanske producent af metalskinnesystemer til lofter og købet af HECK Wall Systems inden for facadeisolering var en del af denne strategi. Stenulds globale udbredelse øges I de senere år har koncernen ekspanderet betydeligt i Nordamerika og Asien, men de traditionelle kernemarkeder i EU udgør stadig ca. 60 % af omsætningen. Markedsandelen for stenuld er lav uden for Europa NORDAMERIKA EUROPA ASIEN Det er vores strategi at øge den globale udbredelse af stenuld som et seriøst isoleringsvalg i Nordamerika ved at genindføre det på markedet, som i øjeblikket domineres af glasuld og skumplast. Ud over at stræbe efter en større andel af markedet forventes det også, at markedets samlede størrelse vil øges i de kommende år, efterhånden som der introduceres 7

10 Højhuse som her i London udgør en vigtig del af ROCKWOOL koncernens projekter, hvor stenuldsisoleringens ikke-brandbare egenskaber kan være afgørende. 8 Årsrapport 2013 I ROCKWOOL International A/S

11 Omsætning, markeder og resultater Hovedpunkter Omsætningen steg med 1,6 % og nåede DKK mio. EBITDA steg med 3,7 % og nåede DKK mio. Årets resultat steg med 11,5 % og udgjorde i alt DKK 863 mio. Investeringer og akkvisitioner udgjorde DKK mio. Cash flow fra driftsaktiviteter udgjorde DKK mio. en stigning på 5,6 % i forhold til 2012 Omsætningen for 2014 forventes at stige med ca. 12 % i forhold til 2013 eller med 5 % på sammenlignelig basis, med et resultat for året på ca. DKK 950 mio. Investeringsniveauet for 2014, ekskl. akkvisitioner, forventes at blive ca. DKK mio. Det foreslåede udbytte øges til DKK 10,40 pr. aktie ROCKWOOL koncernens omsætning steg med 1,6 % i 2013 og nåede DKK mio. Væksten var 0,5 % organisk, og 1,1 % hidrørte fra opkøbet af den amerikanske loftproducent Chicago Metallic. En væsentlig negativ valutapåvirkning på 1,8 % var også en del af billedet. Den stærke modvind fra den europæiske økonomi generelt og byggesektoren i særdeleshed begyndte at løje af i løbet af sommermånederne, og højsæsonen leverede en pæn fremgang med en omsætningsstigning i 2. halvdel af 2013 på 3,3 % i forhold til året før. Omsætningsvæksten varierede betydeligt fra region til region. På kernemarkederne i Vesteuropa, som står for 59 % af vores globale nettoomsætning, faldt omsætningen væsentligt i 1. kvartal på grund af det barske vintervejr, men rettede sig i løbet af året og endte en anelse lavere end i Endnu en gang viste de tyske og franske markeder som står for næsten en tredjedel af koncernens omsætning god udvikling drevet af renoveringsmarkedet. Dog begyndte nogle af de mest kriseramte markeder for byggeri såsom Spanien, Italien og Skandinavien også at udvise et højere aktivitetsniveau i 2. halvår, hvorimod isoleringsmarkederne i Benelux og Storbritannien fortsat havde problemer. Den østeuropæiske region, herunder Rusland, klarede sig godt med en omsætningsstigning på 4,8 % i forhold til En negativ valutapåvirkning på 3,7 %, primært som følge af devalueringen af RUB, slører delvist den positive udvikling. ROCKWOOL Rusland fortsatte med at øge sin markedsandel takket være nye produktlanceringer og en forbedret logistisk struktur efter åbningen af en ny fabrik i Kazan-regionen i Den kraftige vækst betød, at importen fra nabolandene måtte genoptages for at tilfredsstille efterspørgslen i Rusland. Polen nød også godt af de forbedrede markedsbetingelser efter sommerperioden, og det blev besluttet at foretage en større opgradering af fabriksfaciliteterne. Investeringerne på DKK 492 mio. vil blive afsluttet i 2015, og fabrikken får dermed de mest avancerede smelte-, spinde- og kompressionsteknologier. Denne opgradering vil betyde forbedret produktkvalitet og -udvalg samt lavere produktionsomkostninger og bedre miljømæssigt bidrag. Markederne uden for Europa viste også modsatrettede tendenser, hvilket resulterede i en generel vækst på 8,1 % sammenlignet med Den kraftige ekspansionshastighed i Nordamerika fortsatte hele året med gode resultater på tværs af alle strategiske forretningsområder. Dette betød, at koncernens 9

12 Energirenovering af bygninger ved hjælp af et ekstra lag isolering udvendigt og beklædning med enten puds eller facadeplader bliver mere og mere populært. I 2013 købte ROCKWOOL koncernen den tyske virksomhed HECK Wall Systems, som har specialiseret sig i løsninger med pudsede facader. to canadiske fabrikker måtte melde udsolgt, og man måtte importere produkter fra Storbritannien for at kunne levere til kunderne. Dette vil fortsat være tilfældet, indtil den nye fabrik, som er ved at blive bygget i Mississippi, sættes i drift i maj Asien udviste et noget mere varieret billede med et sundt aktivitetsniveau i Sydøstasien, men en skuffende salgskurve i Nordkina. De indiske driftsenheder klarede sig godt med hensyn til indenlandske ordrer og eksport til Golfregionen. Alle vores fabrikker i den asiatiske region, med undtagelse af Kina, måtte melde udsolgt hen imod slutningen af året. Forretningsområder Isoleringssegmentet Omsætningen i vores isoleringsforretning endte på niveau med sidste år, med en stigende tendens hen imod den sidste del af året. Omsætningen nåede DKK mio. Som følge af kombinationen af stabile priser, forbedret produktionseffektivitet og en generel lav inflation var der en pæn stigning i bruttoavancen. EBIT nåede DKK 843 mio. svarende til en overskudsgrad på 6,2 %, hvilket var noget højere end sidste år. Omsætningen på de største vesteuropæiske markeder blev igen godt stimuleret af betydelige energieffektivitetsordninger, som er blevet etableret af nationale regeringer for at forbedre energieffektiviteten og skabe jobs i den skrantende byggesektor. Blandt de større økonomier i EU fortsatte de veletablerede ordninger i Tyskland og Frankrig, og nye ordninger blev fremsat i Holland og Storbritannien. Hovedtal for Isoleringssegmentet DKK mio Ekstern nettoomsætning Intern nettoomsætning EBITDA Af- og nedskrivninger EBIT Omsætningen inden for almindelig bygningsisolering var relativt afdæmpet i Vesteuropa, men gennemgik en kraftig udvikling i Rusland og Nordamerika. I Rusland blev det nye isoleringsprodukt SCANDIC lanceret fra den nye fabrik og opnåede en væsentlig andel af markedet for enfamiliehuse. I USA steg salget dramatisk via gør-det-selv-kæder som 10 Årsrapport 2013 I ROCKWOOL International A/S

13 Renoveringen af Eiffeltårnet i Paris var et af de mere spektakulære projekter, som ROCKWOOL koncernen deltog i i Frankrig i Det franske marked klarede sig godt takket være et stort antal projekter inden for energirenovering. 11

14 Home Depot og Lowe s, så mere end butikker havde vores produkter på lager ved årets udgang. Et af de mest lovende segmenter på markedet er systemer til udvendig facadeisolering. Med det rette system installeret på f.eks. en betonfacade får bygningen en æstetisk ansigtsløftning, samtidig med at energistandarden forbedres. For at etablere en stærk position på det vigtige tyske marked har ROCKWOOL koncernen købt facadesystemvirksomheden HECK Wall Systems med en årlig omsætning på DKK 507 mio. Med købet af den polske virksomhed FAST i 2010 har koncernen nu de nødvendige nøgleteknologier inden for eksempelvis puds, mørtel og maling til at opbygge en international forretning inden for facadesystemer. Markedet for udvendig facadeisolering understøttede også i 2012 den stærke udvikling i salget af bygningsisolering i Kina som følge af øget fokus på brandsikkerheden i højhuse. Dette var en vigtig faktor bag beslutningen om at etablere en ny fabrik i Tianjin-området. Den forventede lovgivningsmæssige stramning af kravene til brandsikkerhed skete dog ikke i 2013, og der har været en tendens i markedet til, at man vender tilbage til billigere og mere brandbar isolering. Som følge heraf er fabriksprojektet blevet udsat, indtil der ses fremskridt på lovgivningsfronten. Med hensyn til tagisolering blev der foretaget væsentlige fremstød på det nordamerikanske tagmarked, hvor koncernens markedsandel var langt under dets europæiske niveau. Der blev indgået partnerskaber med en række landsdækkende tagsystemleverandører for at få ikkebrændbare tagplader af stenuld inkluderet i deres portefølje for at opfylde kundernes behov for alternativer til den sædvanlige skumplastisolering. Omsætningen steg med høje tocifrede tal, da en række vigtige fabriksprojekter blev sikret, f.eks. inden for bilindustrien. Ud over bygningsisolering er koncernen verdensførende på markedet for industriel og teknisk isolering, hvor stenuldsprodukter anvendes til isolering af rør, kedler og rørledninger ofte der, hvor der forekommer høje temperaturer, f.eks. i industrianlæg og kraftvarmeværker. Et andet vigtigt segment er marine- og offshore-markedet, hvor stenuldsisoleringens ikke-brændbare egenskaber er uhyre vigtige for at forebygge ulykker på skibe eller olieboreplatforme. Omsætningen i Europa begyndte langsomt, men tog fart hen over året. Uden for Europa var forretningsaktiviteterne positive med betydelige projekter i Sydafrika, Mellemøsten og Sydøstasien. Den samlede omsætning faldt sammenlignet med 2012, men rentabiliteten blev forbedret som følge af projekter af bedre kvalitet. 12 Årsrapport 2013 I ROCKWOOL International A/S

15 Loftløsninger til forbedring af æstetik, akustik og indeklima bliver et stadigt mere vigtigt forretningsområde. I 2013 opkøbte koncernen den amerikanske producent af skinnesystemer og metallofter, Chicago Metallic, og kan nu tilbyde et komplet loftsystem og et bredere sortiment. Det blev også en vigtig kanal til markedet for nedhængte lofter i Nordamerika og Asien. Systems-segmentet Omsætningen i Systems-segmentet udviklede sig gunstigt og nåede DKK mio., en fremgang på 9,9 % sammenlignet med Af denne vækst bidrog opkøbet af den amerikanske loftproducent Chicago Metallic, der var fuldt integreret pr. 1. oktober, med 6,3 % i årets sidste kvartal. Hovedtal for Systems-segmentet DKK mio Ekstern nettoomsætning Intern nettoomsætning 2 0 EBITDA Af- og nedskrivninger 14 2 EBIT

16 ROCKPANEL facadebeklædning oplever stigende popularitet i Vesteuropa som en æstetisk og vejrbestandig yderside på bygninger. I oktober blev en ny fabrik indviet i Holland, hvilket tredoblede kapaciteten og gjorde det muligt at ekspandere på vækstmarkeder som Rusland, Polen og Frankrig. EBIT nåede DKK 305 mio., en fremgang på 2,0 % sammenlignet med Eftersom vores Systems-segment er under strategisk udvikling med betydelig ekspansion uden for det traditionelle vesteuropæiske marked, investerer vi kraftigt i salgs- og markedføringsorganisationer. Forståeligt nok har dette en negativ kortfristet effekt på rentabiliteten, men på langt sigt vil dette blive mere end opvejet af øget omsætning. Det største forretningsområde i segmentet, ROCKFON akustiklofter, viste en solid vækst. ROCKFON loftprodukter appellerer til den eksklusive del af markedet for loftsystemer, hvor de lydabsorberende og brandsikre egenskaber og det æstetiske design er højt værdsat. Eksponeringen på de relativt svage vesteuropæiske markeder for erhvervsbyggeri gav ikke den bedste baggrund for aktører på markedet for loftsystemer. ROCKFON selskaberne viste moderat omsætningsvækst, som afspejlede en øget markedsandel i de fleste vesteuropæiske lande. Af de største markeder uden for EU viste Rusland særlig god vækst, hvorimod omsætningen i Kina og Nordamerika stadig befandt sig på et meget tidligt stadie. En ny produktionslinje i Polen vil kunne understøtte vores ambitioner om fremtidig vækst på disse nye markeder. I de senere år har der været en tendens på markedet til at tilbyde integrerede loftsystemer frem for blot loftpaneler. For at imødekomme denne efterspørgsel, opkøbte ROCKWOOL koncernen i august en af de større producenter af metalskinner til nedhængte lofter, den amerikanske loftproducent Chicago Metallic. Vi kan nu tilbyde komplette loftsystemer bestående af både loftpaneler og skinner. Derudover omfatter vores produktsortiment nu metallofter, som er ret populære i den eksklusive del af markedet. Ved hjælp af Chicago Metallics stærke organisation i Nordamerika og Asien er den geografiske ekspansion af vores loftaktiviteter blevet væsentligt fremrykket. 14 Årsrapport 2013 I ROCKWOOL International A/S

17 Omsætningen for ROCKPANEL facadebeklædning udviklede sig rimeligt i et vanskeligt marked. Et stigende antal arkitekter og montører sætter pris på ROCKPANEL facadepladernes innovative og unikke egenskaber. Trods nedgangen i de europæiske byggeaktiviteter er ROCKPANEL forretningen ikke påvirket heraf i helt samme grad som mange andre parter i byggebranchen. I 2013 ekspanderedes der yderligere til nye geografiske markeder i overensstemmelse med ROCKPANEL forretningens vækststrategi. Samtidig er der sket en forbedring af vores markedsposition på eksisterende markeder som Holland, Belgien, Tyskland og Storbritannien. I 2013 blev der åbnet nye produktionsfaciliteter i Holland for at understøtte ROCKPANEL forretningens vækststrategi. Derudover er der fokus på markeder, hvor byggekonceptet med æstetisk facadebeklædning er velkendt, og hvor ROCKWOOL koncernen allerede er til stede. Denne fremgangsmåde giver hurtigere adgang til kunder ved at trække på de lokale, veletablerede ROCKWOOL selskabers viden og kontakter. GRODAN selskabet, som er global markedsleder inden for dyrkningssubstrater til professionelle gartnerier, præsterede godt. Alle større markeder rapporterede om solid vækst, herunder det nordamerikanske marked, som fik sine egne produktionsfaciliteter i Toronto i Markedet for dyrkningssubstrater i Europa er imidlertid stadigt vigende, da prisniveauet for gartneriernes produkter fortsat er lavt. Salget af specialfibre til bl.a. bremsebelægninger, maling og pakninger nød godt af de positive markedsbetingelser i bilindustrien i Da denne branche er det vigtigste marked for LAPINUS FIBRES forretningen, var det et godt år, især uden for Europa. Omsætningen nåede tocifrede tal, mens fremgangen i andre segmenter var mere blandet. Præcisionsdyrkning, som formindsker brugen af næringsstoffer og vand, bliver muligt med GRODAN dyrkningssubstrater. Efter nogle vanskelige år blev rentabiliteten forbedret i

18 Finansielle resultater Omsætning ROCKWOOL koncernens samlede omsætning i 2013 var DKK mio., inklusive tre måneders effekt af opkøbet af Chicago Metallic, svarende til en stigning på 1,6 % i forhold til Justeret for negativ valutakurseffekt og akkvisitioner steg nettoomsætningen med 2,3 % i forhold til sidste år, på sammenlignelig basis. Nettoomsætningen for 4. kvartal steg med 5,0 %, inklusiv en negativ valutakurspåvirkning på 2 % og den positive effekt fra Chicago Metallic. Årets resultat Koncernens EBITDA for 2013 blev DKK mio., hvilket er DKK 83 mio. bedre end i EBITDA-margin var 15,7 % en forbedring på 0,4 % sammenlignet med sidste år - og skyldtes primært lav inflation og forbedrede resultater for fabriksdriften. EBITDA for 4. kvartal blev på DKK 647 mio., hvilket er DKK 36 mio. bedre end samme periode Resultatet for 4. kvartal blev påvirket positivt af fortsat lav inflation på råmaterialer sammenlignet med sidste år, hvorimod salgspriserne forblev stabile. Herudover blev kvartalet påvirket af en betydelig nedskrivning af varebeholdninger på grund af koncernens strenge nedskrivningsregler. Koncernens resultat efter skat blev DKK 863 mio., svarende til en stigning på DKK 89 mio. i forhold til Dette tal som i marts 2013 forventedes at blive ca. DKK 700 mio. og i november 2013 forventedes at blive ca. DKK 800 mio. oversteg forventningerne. Koncernens resultat efter skat for 4. kvartal er også blevet bedre end forventet i november 2013, primært på grund af gode handelsbetingelser i december. Resultat efter skat for moderselskabet udgjorde DKK -225 mio., et fald på DKK 892 mio. sammenlignet med 2012, hovedsageligt som følge af en betydelig nedskrivning på aktier i datterselskaber. Investeringer og cash flow Cash flow fra driftsaktiviteter beløb sig til DKK mio., svarende til en stigning på 5,6 % som følge af forbedrede driftsresultater. Driftskapitalen ved udgangen af 2013 var på samme niveau som året før, med kun en begrænset indvirkning på koncernens cash flow. Den negative effekt fra de gode forretningsbetingelser i december blev udlignet af en forøgelse af anden gæld. Nettolikvider bundet i driftskapital i procent af nettoomsætningen udgjorde 7,9 % mod 7,8 % i Opkøbet af Chicago Metallic havde ingen væsentlig indvirkning på driftskapitalen. I 2013 nåede EBIT DKK mio., svarende til en overskudsgrad på 8,5 %. Dette er en stigning på DKK 119 mio. eller 10,4 % i forhold til sidste år. Valutakurserne havde kun begrænset indvirkning på koncernens EBIT. I 4. kvartal blev EBIT DKK 374 mio., hvilket er DKK 48 mio. bedre end i kvartal 2012 blev negativt påvirket af nedskrivninger af aktiver. De finansielle nettoomkostninger udgjorde DKK 46 mio., hvilket er DKK 9 mio. lavere end i I løbet af året er låneniveauet og renteomkostningerne forblevet lave. Den effektive skatteprocent var 29,5 %, svarende til en skat for året på DKK 362 mio. Den effektive skatteprocent var stabil i forhold til Investeringer blev DKK mio. i 2013, hvoraf DKK 362 mio. hidrørte fra købet af Chicago Metallic og DKK 264 mio. fra forudbetalingen på HECK Wall Systems. Af driftsinvesteringerne var DKK 734 mio. dedikeret til kapacitetsforbedringer, heraf DKK 431 mio. til den nye fabrik i Memphis, USA. Frit cash flow udgjorde i 2013 DKK -94 mio., et fald på DKK 884 mio., som hovedsageligt skyldtes højere investeringer og opkøb. Balance Ved udgangen af 2013 udgjorde de samlede aktiver DKK mio., en stigning på DKK 862 mio. sammenlignet med Dette tal afspejler en stigning i immaterielle og Finansielle mål for ROCKWOOL koncernen Gennemsnitlig omsætningsvækst på 8 % Overskudsgrad på 11 % af nettoomsætningen Mål 6 Mål Årsrapport 2013 I ROCKWOOL International A/S

19 materielle aktiver fra opkøbet af Chicago Metallic og forudbetalingen på HECK Wall Systems. Debitorer steg på grund af bedre betingelser i 4. kvartal. Det gennemsnitlige antal debitordage faldt med 0,3 dage sammenlignet med ROCKWOOL koncernens egenkapital var DKK mio. ved udgangen af 2013, en stigning på DKK 148 mio. sammenlignet med året før og svarende til en soliditet på 69,1 %. Egenkapitalen steg med DKK 646 mio. som følge af årets resultat fratrukket udbytteudbetalinger, men faldt med DKK 510 mio. på grund af den negative valutakurspåvirkning primært fra RUB og CAD. Mississippi i USA, der forventes sat i drift i maj Den generelle forbedring i amerikansk økonomi vil desuden give bedre markedsbetingelser for isoleringsprodukter. I Sydøstasien forventes markedsbetingelserne at forblive positive, særligt inden for kernesegmentet industriel og teknisk isolering. I Kina, hvor koncernen er i færd med at styrke sit kommercielle fundament, forventer vi at se en gradvis bevægelse hen imod strengere brandsikkerhedssregler. Disse ændringer kan imidlertid komme til at ske langsommere end tidligere forudset. Likvide midler netto udgjorde DKK -266 mio. ved udgangen af 2013, et fald på DKK 455 mio. sammenlignet med året før. Ved udgangen af 2013 havde koncernen uudnyttede, kommittede kreditfaciliteter på DKK mio. Ved udgangen af 2013 udgjorde den rentebærende gæld netto DKK 748 mio., en stigning på DKK 680 mio. sammenlignet med 2012, primært på grund af betalinger til opkøbene. Forventninger Den gradvise bedring, der sås på de vesteuropæiske markeder i løbet af sidste kvartal 2013, forventes at fortsætte i Vi tror, at antallet af statslige incitamentsordninger til støtte for energirenovering af eksisterende bygninger vil stige i lighed med dem, der allerede har været i kraft i Tyskland og Frankrig i nogen tid nu. EU-kommissionens seneste beslutning om at sigte efter et CO 2 -reduktionsmål på 40 % inden udgangen af 2030 ses som et positivt tegn, der vil støtte isoleringsmarkedet på langt sigt. I den østlige del af Europa forventes det, at konjunkturerne løbende forbedres, og i Rusland forventes energirenoveringsinitiativer at forblive på et højt niveau. Dog forventes nybyggeriet i Europa ikke at rette sig i den nærmeste fremtid. Salgspriserne forventes generelt at forblive stabile. Vi forventer at koncernens omsætning i 2014, inklusiv opkøbet af Chicago Metallic og HECK Wall Systems, vil stige med ca. 12 % sammenlignet med På sammenlignelig basis er det vores forventning, at omsætningen vil stige med 5 %. Det forventes at prisen på råmaterialer og energi forbliver på det nuværende niveau. Koncernen vil fortsætte omlægningen af sin europæiske produktionsplatform for at tilbyde kunderne produkter af højeste kvalitet og for at forbedre konkurrenceevnen gennem øget produktionseffektivitet. På sammenlignelig basis forventes koncernens overskudsgrad at forblive på samme niveau som i Årets overskud for 2014 forventes at blive omkring DKK 950 mio. Investeringsudgifterne, eksklusiv akkvisitioner, forventes at blive DKK mio. Den amerikanske kapacitetsudvidelse og større omlægningsprojekter i Polen og Danmark udgør DKK 800 mio. De likvide beholdninger vil i 2014 blive negativt påvirket af 2. afdrag på opkøbet af Chicago Metallic der beløber sig til ca. DKK 200 mio. Der skal betales et tilsvarende beløb i I Nordamerika forventes udviklingen i koncernens omsætning at fortsætte i samme takt som tidligere år, godt støttet af vores øgede kommercielle tilstedeværelse og af den nye fabrik i Afkastningsgrad på 15 % af den investerede kapital Soliditet på minimum 50 % af aktiverne Mål 40 Mål

20 Risikostyring Risikostyring er en central del af driften af ROCKWOOL koncernens forretning. Det er fundamentalt for den måde, hvorpå vi driver vores forretning, at vi ser tingene i et langsigtet perspektiv, hvorved undgåelige risici minimeres. Målet er at sikre, at disse risici imødegås proaktivt og effektivt, og at der etableres hensigtsmæssige kontrolsystemer, som tager højde for virksomhedens nuværende aktiviteter og drift. Koncernen arbejder systematisk på at identificere og kontrollere risici ved hjælp af hensigtsmæssige procedurer, som involverer alle relevante dele af organisationen, fra datterselskaber til koncernfunktioner og på koncernledelses- og bestyrelsesniveau. System og proces Risikostyring er organiseret under finansdirektøren, og der rapporteres til bestyrelsens revisionskomite. Med udgangspunkt i et risikostyringssystem, der blev indført i 2012, er der etableret et skematisk overblik over koncernens risikoportefølje. Alle administrerende direktører i datterselskaber og koncernfunktioner skal sikre, at risici inden for deres ansvarsområder beskrives, bedømmes med hensyn til alvor og sandsynlighed og kvantificeres med hensyn til den reelle finansielle virkning. Gennemgangen omfatter, men er ikke begrænset til, 16 foruddefinerede kategorier. Hensigtsmæssige forholdsregler til imødegåelse af risici er en del af de oplysninger, der beskrives af datterselskaberne, og disse forholdsregler vil blive vurderet for at sikre en hensigtsmæssig risikostyring på koncernniveau. Særlige fokusområder En række områder er blevet udvalgt som værende særligt vigtige i relation til risikostyring. Politisk risiko ROCKWOOL koncernen er eksponeret for juridiske regelsæt, som kan blive underlagt ændringer fra politisk side. Dette kan udgøre en risiko på forskellige niveauer: Offentlige energieffektivitetsordninger: I en række lande bliver isoleringsmarkedet stimuleret via forskellige incitamentsordninger, som fremmer efterspørgslen efter energieffektive bygninger. Sandsynligheden for, at disse støtteordninger bliver annulleret i mange lande på samme tid hvilket ville føre til en betydeligt lavere efterspørgsel efter isolering er dog ikke særlig stor. Nationalisering af aktiver og den lokale valutas manglende konvertibilitet: I en række lande, hvor koncernen har etableret produktionsfaciliteter, er de demokratiske traditioner ikke så veletablerede og retssikkerheden mindre udviklet. Dog anses risikoen for lav, og aktiver i hvert identificeret land udgør mindre end 20 % af koncernens aktiver. Det politiske klima i disse lande overvåges nøje. Ulige konkurrencevilkår: Politisk bestemte produktionsomkostninger, der pålægges f.eks. råvarer eller udledning, udgør en risiko særligt i forhold til energiomkostninger og CO 2 -udledning. Koncernen arbejder aktivt for at hjælpe lovgiverne med at etablere ordninger, som ikke vil påvirke stenuldsisoleringens konkurrenceevne negativt eller tilskynde producenter til at placere produktionsfaciliteter uden for beskatningsområdet. Derudover håndteres udfordringen via udvikling af nye procesteknologier med lavere energi- og CO 2 -belastning. Overtrædelse af ejendomsretten En af koncernens stærke sider, sammenlignet med konkurrenternes, er den patentbeskyttede teknologi, som sikrer lavere produktionsomkostninger og en stærk produktportefølje. Derfor er der stor opmærksomhed på beskyttelse af adgang til vores produktionsfaciliteter, særligt de fabrikker, som er udstyret med vores nyeste og mest følsomme udstyr, samt på håndtering af hemmeligt materiale uden for vores faciliteter. IT-systemer IT-systemer spiller i stadigt højere grad en central rolle i vores drift, og større nedbrud skal undgås gennem korrekt risikostyring. For at styrke sikkerheden og også undgå systemnedbrud har koncernen i løbet af de seneste år samlet mange lokale IT-platforme til ét integreret og centralt organiseret system, som bedre kan beskyttes. Dette er en løbende proces. Produktionsrisici ROCKWOOL koncernens produktionsfaciliteter er af en betydelig størrelse og er ligesom anden tung industri underlagt streng miljømæssig kontrol fra lokale myndigheder og interessenters side. Dette gælder særligt i tæt befolkede områder. Når der bygges nye fabrikker, vil disse normalt blive placeret i industriområder eller godt adskilt fra større beboelsesområder. For en række af vores ældre fabrikker betyder den stigende urbanisering dog, at beboelsesområderne 18 Årsrapport 2013 I ROCKWOOL International A/S

ROCKWOOL NEWSLETTER. Eiffeltårnet renoveret med ROCKWOOL isolering. Mød formanden. Stærkt salg i Rusland. Fra start i Indien. Et ROCKWOOL vindue, tak

ROCKWOOL NEWSLETTER. Eiffeltårnet renoveret med ROCKWOOL isolering. Mød formanden. Stærkt salg i Rusland. Fra start i Indien. Et ROCKWOOL vindue, tak ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Eiffeltårnet renoveret med ROCKWOOL isolering Mød formanden Stærkt salg i Rusland ROCKWOOL NEWSLETTER AKTIONÆRMAGASIN / JUNI 2013 Fra start i Indien Et ROCKWOOL vindue, tak Lys

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012

CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012 CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012 MARKEDSOVERSIGT VORES MARKEDER 1 Danmark Norge Sverige Finland Polen Tyskland Baltikum 2 Storbritannien Frankrig Schweiz Italien Portugal Sydøsteuropa 3 Rusland Ukraine Kasakhstan

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN

EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN Oktober 2008 Energieffektivitet i bygninger står højt på dagsordnen over hele Europa. Vi præsenterer i dette nummer tre eksempler fra Holland, Tjekkiet og Spanien med stort potentiale

Læs mere

Årsrapport. Innovators in sound. CVR-nr. 24257843

Årsrapport. Innovators in sound. CVR-nr. 24257843 103 / Ledelsesberetning / FORORD FRA BESTYRELSEN GN Store Nord A/S Årsrapport 2013 Innovators in sound CVR-nr. 24257843 104 / Ledelsesberetning / FORORD FRA BESTYRELSEN Den globale udvikling er afhængig

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Årsrapport 2010/11. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911

Årsrapport 2010/11. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911 Årsrapport 2010/11 Bang & Olufsen a/s koncernen CVR-nr. 41257911 Indhold 3 Kære Bang & Olufsen aktionær 5 Selskabsoplysninger med videre 6 Bang & Olufsen kort fortalt 12 Femårsoversigt, hoved- og nøgletal

Læs mere

5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER

5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER ÅRSRAPPORT 2010/11 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER 12 IC COMPANYS ARBEJDE MED CORPORATE GOVERNANCE 16 DIREKTION OG BESTYRELSE

Læs mere

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17 Årsrapport 2011/12 CVR nr. 69 74 99 17 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Resultatopgørelse Omsætning 11.023 10.172 9.537 8.820 8.463 Forsknings-

Læs mere

KONSOLIDERET ÅRSRAPPORT. Et stærkere andelsselskab på et vanskeligt marked. takket være effektiv drift, stærke globale brands og voksende markeder

KONSOLIDERET ÅRSRAPPORT. Et stærkere andelsselskab på et vanskeligt marked. takket være effektiv drift, stærke globale brands og voksende markeder 2 4 KONSOLIDERET ÅRSRAPPORT Et stærkere andelsselskab på et vanskeligt marked takket være effektiv drift, stærke globale brands og voksende markeder Det globale mælkemarked er turbulent, men også fuld

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3 ÅRSRAPPORT 2012/13 B IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING 2 INDLEDNING 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 STRATEGI OG KAPITALSTRUKTUR 11 FORVENTNINGER 12 SEGMENTRESULTATER 20 KONCERNRESULTAT 24 RISIKOSTYRING

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2013

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2013 A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2013 Maersk Line Majestic Mærsk Langelinie, København Majestic Mærsk ligger stolt bag Gruppens hovedsæde på Esplanaden. Verdens største skib besøgte København i dagene

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Tredje kvartal 2013

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Tredje kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Tredje kvartal 2013 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 4 Finansiel udvikling... 6 Markedsudvikling... 9 Forretningsudvikling... 10

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365

Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365 Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365 9 22 26 30 Gennemsigtighed er det nye sort En række virksomheder er blandt de første til at imødegå en ny forbrugertrend Indien kan blive

Læs mere

NKT Holding A/S. Årsrapport 2005

NKT Holding A/S. Årsrapport 2005 NKT Holding A/S Årsrapport 2005 Indhold Side Ledelsesberetning Resumé 1 - Forventninger til 2006 2 Hovedtal - DK 3 - EURO 101 Strategi 4 Kommentarer til regnskabet for 2005 7 Andre koncernforhold - Corporate

Læs mere

Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv

Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Intel Inside... 3 Metode... 3 Kildekritik... 4 Teori... 5 Den Nationale Diamant... 5 Porters Five Forces...

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Delårsrapport Første kvartal 2013

Delårsrapport Første kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Første kvartal 2013 Selskabsmeddelelse af 8. maj 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling,

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2014 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold PARKEN Årsrapport 2014 Indhold 1 1 Indledning 1 Parken overblik 2 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere