Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri"

Transkript

1 2013 Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns brand- og byggemyndigheder og omfatter principper og inspiration til brug for udarbejdelse af brandstrategi for høje bygninger. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg juni 2013

2 Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri Nedenstående vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem de fire store byers brand- og byggemyndighed, og omfatter principper og forslag til krav til brug for byggesagsbehandling af høje bygninger. Det vil typisk være bygninger med anvendelseskategori 1 og 4, der udføres som højhuse, og nedenstående vejledning er derfor i første omgang alene for høje bygninger med denne anvendelse. Det er tanken med vejledningen at den løbende revideres i takt med nye erfaringer og viden tilgår. Vejledningen er derfor ikke udtømmende for hvad der kan komme af krav men kun et ideoplæg til hvad der bør tages med i betragtning ved byggesagsbehandling af høje huse. Vejledningen kan ikke betragtes som en fyldestgørende facitliste med de krav der kan forventes at blive stillet i forbindelse med byggesagsbehandling af høje bygninger. Side 2 af 16

3 Indhold Generelt 4 Principper 5 Trapper og indsatsrum 5 Stigrør 7 Luftsluse 7 Adgang til tag 7 Ophængningssystem 8 Sikkerhed i forhold til højde 9 Bygninger med gulv til øverste etage mellem 22 og 30/40m 10 Bygninger med gulv til øverste etage mellem 30/40m og Bygninger med gulv til øverste etage mellem 60 og 100 m 12 Referencer 13 Bilag: eksempler på indretning Bilag 1. Luftsluse (under 40 m) 14 Bilag 2. Overtryksventileret trappe anvendelseskategori 1 (22-60 m) 15 Bilag 3. Overtryksventileret trappe anvendelseskategori 4 (22-60 m) 16 Side 3 af 16

4 Generelt Bygninger med gulv på øverste etage mere end 22m over terræn er ikke omfattet af eksempelsamlingen [2] om end, der i eksempelsamlingen er angivet forhold, som skal iagttages i forhold til personsikkerhed og brandspredning for bygninger over 22m. Kravene i Bygningsreglementet [1] for bygninger med gulv på øverste etage mere end 22m over terræn fremgår særligt af følgende: 5.1 stk. 1 Bygninger skal opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og mod brandspredning til andre bygninger på egen og på omliggende grunde. Der skal være forsvarlig mulighed for redning af personer og for slukningsarbejdet. 5.2 stk. 8 I en bygning hvor gulv i øverste etage er beliggende mere end 22m over terræn eller hvor alle redningsåbninger ikke kan nås af redningsberedskabets stiger, jf. kap 5.6.1, stk. 2, skal der ved indretning af bygningen tages særligt hensyn til muligheden for evakuering fra bygningen, redningsmandskabets indsatstid og adgang til etagerne. 5.3 stk. 4 I en bygning, hvor gulv i øverste etage er beliggende mere end 22m over terræn, skal der ved dimensioneringen af de bærende konstruktioner tages særligt hensyn til tiden til evakuering af bygningen, redningsberedskabets indsatstid, afgang til etagerne, brandbelastning og lignende. 5.4 Stk. 19 I en bygning, hvor gulvet i øverste etage er beliggende mere end 22m over terræn, skal der ved valg af brandtekniske installationer tages særligt hensyn til muligheden for evakuering fra bygningen, redningsberedskabets indsatstid, adgang til etagerne, brandbelastningen og bygningens konstruktive forhold Bygningsreglementet lægger i sideteksten op til at der i bygninger med gulv i øverste etage over 22m overvejes sikkerhedstrappe, stigrør, brandmandselevator, automatisk brandalarmeringsanlæg, varslingsanlæg, automatisk sprinkleranlæg, byggetekniske muligheder så personer kan give sig til kende overfor redningsberedskabet m.v. Minimumskravene til høje bygninger med gulv til øverste etage over 22m, som beredskabet anser for nødvendige for at iagttage BR10 s hensigt, særligt mht. redningsmandskabets indsatstid og mulighed for redning af personer er angivet nedenfor. Bygningens udformning og anvendelse kan betyde, at der stilles yderligere eller andre krav til bygningen, for at BR10, kap. 5.1, stk. 1 kan iagttages. Der skal for bygninger med gulv i øverste etage mere end 22m over terræn udarbejdes en brandstrategirapport som dokumenterer at ovenstående hensigter og krav i Bygningsreglementet iagttages. Afhængig af bygningens udformning og dermed valgte brandstrategi kan der være supplerende krav til nedenstående. Side 4 af 16

5 Principper Følgende principper for bygninger med anvendelseskategori 4 (beboelse) og 1 (kontor) med øverste gulv over 22m fra terræn bør iagttages, idet disse omfatter forhold, der sikrer, at der tages særligt hensyn til muligheden for evakuering fra bygningen, redningsmandskabets indsatstid og adgang til etagerne. Trappe, brandmandselevator og indsatsrum Trappen bør friholdes til evakuering og til retrætemulighed for beredskabet. Trappen er derved helliget denne funktion og må i trappens ganglinje ikke anvendes til indsats. Såfremt trappens/reposens bredde eller andre forhold giver mulighed for at der kan forekomme indsats og evakuering samtidig, kan dette dog accepteres. Beredskabet ønsker, for at sikre hurtig indsats og sikre frie trapper til evakuering, at foretage indsats fra etagen, idet beredskabet får direkte adgang til etagen via brandmandselevator og foretager udlægning fra stigrør på etagen. Dog bør der være mulighed for beredskabet at tage elevator til etager under branden og komme til etagen med brand via trappe umiddelbart ved elevatoren. Trappen anvendes som udgangspunkt alene i forbindelse med indsats i de situationer, hvor der er behov for at sikringshold til indsatsmandskabet trænger op til den brændende etage fra den underliggende etage. Sikkerhedstrappen og brandmandselevatorer bør begge have adgang til indsatsrum (sikret området), hvorfra der kan være adgang til fordelingsgang til som udgangspunkt op til 4 lejligheder med et samlet etageareal på maks. 600m 2, storrumskontor, lobby mv. Indsatsrummet etableres for at sikre gode indsatsforhold for beredskabet, samt under hensyn til det pladsbehov beredskabet forventeligt vil have under indsats i høje huse, se figur 1. Rummet anvendes til redningsberedskabets forberedelse inden indtrængning på etagen for brandslukning mv. Indsatsrummets størrelse er endnu ikke fastlagt, men i British Standard [3] anbefales 5m² som minimumsstørrelse og maks. 20m². Rummet må ikke anvendes til andre formål end trafik, og skal fremstå uden brandbelastning. Størrelsen af indsatsrummet bør mindst være 1,5m i bredden/dybden. Derudover bør det sikres at der er plads til båretransport mellem lejligheder og elevator der kan anvendes til samme. Indretningen af indsatsrummet bør tage højde for at indsats kan forberedes i rummet og kan ske under de bedst mulige vilkår, herunder placering og åbningsretning af døre, geometri af rummet, placering af stigrør, placering af evt. vandfyldte slangevindere, overskuelighed, placering af etageplaner, markering af etage mv. Det bør sikres ved at der er et friareal på mindst 5m². Indsatsrummet bør sammen med trappen adskilles fra den øvrige del af bygningen med konstruktioner svarende til mindst EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60], således at trappe, indsatsrum og elevator udgør en sikker kerne, der som minimum er en selvstændig brandsektion. Trappe og indsatsrum bør adskilles fra hinanden mindst svarende til en brandcelleadskillelse. I døren mellem indsatsrum og etagen bør der etableres mulighed for at orientere sig om forholdene på den anden side af døren. Dette kan opnås ved at der i døren er et glasparti placeret i dørens øverste del, idet det sikres at døren under hensynstagen til glaspartiets størrelse og udformning fortsat opfylder DS krav til prøvede og klassificerede branddøre. Hensigten med dette er at brandvæsenet som led i deres forberedelse til indsats kan orientere sig om forholdene på den brandramte side af døren. Indretningen af etagen og de brandtekniske Side 5 af 16

6 installationer kan dog medføre at behovet for orienteringsmulighed ikke er nødvendigt, hvilket aftales nærmere med den pågældende kommunes beredskab. Figur 1 Eksempel på indsatsrum på ca. 5m² med forventelig anvendelse ift. materiel og mandskab ved indsats. Der skal som minimum etableres automatisk brandalarmeringsanlæg ved røgmeldere i trappe, indsatsrum og fordelingsgang/forrum samt i evt. rum med brandcentral og evt. adgangsveje til trappen fra terræn. Dette er dog ikke gældende for høje huse med luftslusetrapper. Der bør etableres panikbelysning i indsatsrummet, i trappen og i adgangsveje til trappen fra terræn. Gulvet i indsatsrummet bør være udført således, at det ikke bliver glat når det er vådt. I indsatsrummet bør ophænges etageplaner til brug for beredskabet. Såfremt trappe, brandmandselevator og/eller indsatsrum forsynes med overtryksventilation for at opfylde krav om sikker trappe jf. Bygningsreglementet og ES12, skal anlægget opfylde standarden DS/EN Valg af funktionskrav til overtryksventilationen afhænger af bygningens brandstrategi, herunder udformning og anvendelse, idet det blandt andet kan have betydning for hvor mange døre der i dimensioneringen af overtryksventilationen skal påregnes at være åbne fra trapperummet dels til etagerne og dels til det fri. For at sikre hurtig evakuering bør det være muligt for de evakuerende at passere evt. langsomt gående og trapperne bør derfor mindst være 1,2m brede, dog afhængig af højde, anvendelse og personbelastning i øvrigt. Alternativt kan reposer udføres således at det på reposerne er muligt at passere langsomt gående. Side 6 af 16

7 Placeringen af sikre kerner med trappe og brandmandselevator bør placeres tæt på beredskabets adgangsvej, stigrørsindløb og tilkørselsvej for at sikre hurtig indsats. Derudover bør den sikre kerne placeres i nærheden af ABA-central med betjeningsmulighed for de brandtekniske installationer. Stigrør Stigrør placeres i indsatsrummet. For at mindske tid til indsats bør der etableres et system på stigrør, som sikrer at alle ventiler på stigrørsstrengen er lukkede, og stigrøret derved er hurtig klar til indsats. Der bør være en indikation ved brandmandspanelet hvoraf det fremgår om alle ventiler er lukkede og på hvilken etagen fejlen er lokaliseret eller evt. ved sektionsvis opdeling, hvor en sektion indeholder samlet indikation for 5 etager efter aftale med redningsberedskabet. Bygninger over hhv. 30 og 40m skal have monteret trykforøgerpumpe på stigrør, idet det aktuelle, maksimale højdekrav aftales nærmere med det lokale beredskab. Det enkelte stigrør skal betjene samtlige etager, hvilket vil sige både etager over og under højdegrænsen for hvornår trykforøgerpumpe skal etableres. Det bør overvejes om stigrøret skal udføres som et 4 tommer rør i stedet for 3 tommer for derved at sikre større vandydelse og sikre mulighed for flere samtidige indsatser. Se særskilt 4by vejledning for stigrør og trykforøgeranlæg. Vejledningen kan findes på beredskabets hjemmeside. På den enkelte etage må afstanden mellem sikre trapper inklusiv indsatsrum med stigrør og brandmandselevatorer være maks. 50m svarende til Eksempelsamlingens krav om afstand mellem flugtvejstrapper, se bilag 2. Anvendes andre principper i forbindelse med flugtvejsindretning end de i Eksempelsamlingen beskrevne skal det dog sikres i forhold til de indsatsmæssige forhold, at der ikke er mere end maks. 60m fra stigrørsudløb til det fjerneste hjørne ved sprinklede bygninger og maks. 45 m fra stigrørsudløb til det fjerneste hjørne ved usprinklede bygninger. Dette af hensyn til beredskabets indsatsforhold, idet dog afstanden aftales nærmere med det lokale beredskab. Luftsluse Luftsluser udføres som beskrevet i Eksempelsamlingen. Grundet forventelig kraftigere vindpåvirkning bør luftsluser efter beredskabets vurdering ikke anvendes som indsatsrum område ved trappe og brandmandselevator for bygninger over 40m, idet det vurderes at princippet med luftsluser over denne højde grundet vindpåvirkning ikke iagttager hensigterne med sikker trappe 1. Adgang til tag Da beredskabets stiger ikke kan nå taget, bør alle bygninger med gulv i øverste etage over 22m, eller hvor adgang til tag med stige ikke kan foretages af andre årsager, have adgang til tag via trapperum. Antallet af adgange afhænger af arealet på taget samt indretning, idet det bør sikres at beredskabet ved større tage ikke kan blive fanget i en blind ende. Adgangen kan ske via trappe eller loftslem med trappe. Det bør endvidere sikres, at adgangen er tilstrækkelig bred således at brandmanden med udstyr kan få adgang og det skal sikres 1 Jf. SS/EN 179 bør åbningskraften til at åbne en flugtvejsdør ikke overstige 70 N. (Absolut max i ekstrem situation 130 N). Side 7 af 16

8 at der er adgang til højdesikring eller tilstrækkelig høj adskillelse/afskærmning ved facader. Størrelsen på denne bør som udgangspunkt mindst være 60*90cm [4], men størrelse skal aftales med det lokale beredskab. Ophængningssystem på facade Det skal sikres at ophængning af plader, udsmykning o.lign på facader ikke falder ned som minimum i den tid hvor indsats forventelig pågår. For bygninger med gulv på øverste etage mere end 22m over terræn bør det sikres at ophængningssystemet har en brandmodstandsevne svarende til at genstande ophængt på facaden ikke falder ned i mindst 60 min. Side 8 af 16

9 Sikkerhed i forhold til højde Bygningens sikkerhed afhænger selvfølgelig af højden af bygningen. Nedenfor er valgt en opdeling af bygninger med gulv til øverste etage over 22m svarende til følgende: Bygninger med gulv til øverste etage over 22m men under 30/40m fra terræn Bygninger med gulv til øverste etage over 30/40m men under 60m fra terræn Bygninger med gulv til øverste etage over 60m men under 100m fra terræn Årsagen til at hhv. 30/40m anvendes som første step efter 22m er, at stigrør i bygninger med gulv på øverste etage over disse højder, afhængig af de lokale beredskabers materiel, ikke kan fødes alene med beredskabets pumper. Hvorvidt højdekravet er 30 eller 40m skal aftales med det lokale beredskab. For at sikre et tilstrækkeligt tryk til brug for indsats skal der i bygningen etableres ekstra pumpefaciliteter f.eks. via en trykforøgerpumpe. Derved er risiko for svigt af vandforsyning til brandslukning eller forsinket etablering af vandforsyning efter beredskabets umiddelbare vurdering øget i en sådan grad, at der skal stilles større krav til beredskabets sikkerhed og mulighed for indsats på andre områder. En anden årsag til valg af denne højde som næste trin er, at tiden til evakuering fra bygninger med gulv til øverste etage over 30/40m forventeligt vil være længere, idet længden på trappen, trappens bredde i forhold til personbelastning og samtidigheden ved evakuering kan have betydning for den samlede evakueringstid. Næste trin i opdelingen vurderes til at være 60m, idet bygninger over denne højde vil medføre lang evakueringstid, store krav til indsatsforberedelse og lang indtrængningstid. Transport af materiel og personer vil over 60m primært ske med elevatorer og ikke via trappen. Der bør derfor i bygninger i dette trin udover brandmandselevatoren være yderligere mindst én brandmandselevator der kan anvendes til dette formål. Brandmandselevatoren skal i forbindelse med indsats forblive på den etage hvorfra indsatsen foretages som retrætemulighed for brandmænd indsat på etagen. Størrelsen af de ekstra elevatorer kan være standardstørrelse på 1,1*1,4m. Der bør etableres særlige vandfyldte slangevindere ved denne højde som kan anvendes til førsteindsats inden vandforsyning via stigrør er på plads. Dette for at sikre hurtig indsats. Funktionskravene til slangevinderne bør matche brandbelastning på etagen og bygningens udformning. Sidste trin i opdelingen er valgt for bygninger med gulv i øverste etage over 100m. Bygninger over denne højde vil ikke være normalt forekommende. Bygninger med denne højde kræver efter beredskabets vurdering særlige tiltag i forhold til håndtering af personsikkerhed, brandspredningsrisiko og indsatsmandskabets sikkerhed. Bygninger over denne højde er ikke beskrevet nærmere i denne retningslinje. Side 9 af 16

10 Bygninger med gulv til øverste etage mellem 22 og 30/40m Sammenfattet bør følgende iagttages ved bygninger mellem 22m og 30/40m. 1. Sikkerhedstrappe: a. Såfremt der anvendes indeliggende trappe skal der etableres overtryksventilation el. lign. foranstaltning, idet trappe, brandmandselevator og indsatsrum lægges i en sikker kerne med omgivende konstruktioner svarende til mindst EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] afhængig af valgte brandstrategi. b. Såfremt der anvendes luftsluse bør brandmandselevator have adgang til etagen via luftsluse (indsatsrum). 2. Brandmandselevator med indsatsrum og med plads til båretransport 3. Stigrør i indsatsrum med etageangivelse el. lign. Indikationspanel ved brandcentral med angivelse af om alle ventiler i stigrør er lukkede. 4. Indsatsrum og trappe med panikbelysning samt gulv der er skridsikkert i våd tilstand. 5. Affaldsskakt må ikke etableres i trappe, indsatsrum eller i lejligheder ved anvendelseskategori 4 6. Adgang til tag 7. Sprinkling, såfremt der ikke er taget højde for brandsmitte mellem etager ved altaner, brystning el. lign. Størrelse på brystning og/eller altan, såfremt der ikke vælges sprinkling, skal dokumenteres overfor myndighederne i forhold til om der er tilfredsstillende tryghed mod brandspredning med den ønskede størrelse brystning med vindpåvirkningen taget i betragtning. 8. Trappebredde mindst 1,2m eller alternativt repos med mulighed for passage forbi langsomtgående. 9. Anskrigsmulighed ved f.eks. særligt sikret dørtelefonanlæg med nødstrømsforsyning ved anvendelseskategori 4 og mulighed for differentieret talevarsling ved anvendelseskategori 1. Dette udført som envejskommunikation til brug for beredskabet i forhold til informationer til personer på de enkelte etager e. lign. 10. I byggeperioden skal der etableres tilstrækkelige sikre og gode indsatsforhold for beredskabet i forbindelse med brand, redning o.lign. efter nærmere aftale med det lokale beredskab. Side 10 af 16

11 Bygninger med gulv til øverste etage mellem 30/40 og 60m Udover forholdene nævnt under punkterne 1 til og med 10 ovenfor bør følgende iagttages: 11. Trykforøgerpumpe eller evt. vandfyldt stigrør med trykforøgerpumpe 12. Traditionel sprinkling 13. Overtryksventileret trappe med trykaflastning på etagerne (luftsluse bør ikke anvendes over 40m) 14. Overtryksventileret indsatsrum med adgang til brandmandselevator, trappe og fordelingsgang. 15. Overtryksventileret brandmandselevator med plads til båre 16. Sekundær strømforsyning af elevatorer og overtryksventilation skal ske ved nødforsyning i overensstemmelse med stærkstrømsbekendtgørelsen, kap 35, [5], f.eks. ved anvendelse af en generator. 17. Mekanisk udsugning i trapperum som røgudluftningsmulighed, grundet manglende termik for røg. 18. Mulighed for adgang tilbage på etagerne fra trapperne grundet risiko for røgspredning til trappe ved beredskabets indsats inden bygningen er evakueret eller alternativ røgopdelte trapper, en opsamlingsetage eller lign. Side 11 af 16

12 Bygninger med gulv til øverste etage mellem 60 og 100m Udover forholdene nævnt under punkterne 1 til og med 18 ovenfor bør følgende iagttages: 19. To brandmandselevatorer heraf én til båretransport/redning/materieltransport (1,1*2,1m) og én med funktion som normal brandmandselevator (mindst 1,1*1,4m) 20. Særlige vandfyldte slangevindere til brug for førsteindsats grundet forventet lang tid til etablering af vandforsyning for høje bygninger via stigrør. De vandfyldte slanger bør fortrinsvis placeres i indsatsrum eller ved dør til indsatsrum på etagen, dog afhængig af etagens udformning og krav til vandfyldte slangevindere i øvrigt. 21. Adgang fra trapperummet til etager med kælderfunktion el.lign. skal via det fri. Dog kan det accepteres at der i stedet etableres døre i selve det overtryksventilerede trapperum ved terræn som danner et fælles forrum mellem trapperne til etagerne hhv. over og under terræn. Dette under forudsætning af at der på etagerne under terræn er sprinklet og etableret et indsatsrum i tilknytning til trappen. 22. Trapperum og indsatsrum placeres i kerne udført mindst svarende til R/REI 120 A2-s1,d0 (BS-120). Dette skyldes forventning om længere evakueringstid og tid til indsats i bygninger med denne højde. Side 12 af 16

13 Referencer [1] Bygningsreglementet, Energistyrelsen, 2013 [2] Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, Energistyrelsen, 2012 [3] British standard, BS 9999:2008 [4] Dansk Brandteknisk Instituts retningslinje 232, Automatiske brandalarmeringsanlæg, 2003 [5] Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, 1. Juli 2001, Erhvervs- og Vækstministeriet [6] DS/EN 12101, Brandventilation - del 6: specifikation for trykdifferentialsystemer - Komponenter Side 13 af 16

14 Bilag 1 Side 14 af 16

15 Bilag 2 Side 15 af 16

16 Bilag 3 Side 16 af 16

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG 1 TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Til side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Til overskriften er der tilføjet "VEJLEDNING OM BRANDSIKKERHED I HØJE BYGNINGER". Flere af afsnittene i tillæget indeholder vejledning, der kan

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Udarbejdelse af Brandteknisk dokumentation

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Udarbejdelse af Brandteknisk dokumentation Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Udarbejdelse af Brandteknisk dokumentation Indholdsfortegnelse Formål... 2 Brandteknisk dokumentation indhold:... 2 Indledning... 2 Lovgivning:... 2 Lovhjemmel...

Læs mere

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation)

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) Luftsluser Åben luftsluse Varm luftsluse Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) What to do! Mulige løsninger iht. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 2. udgave 2016

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri På side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end 22

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Januar 2010 Denne vejledning har til hensigt at beskrive opbygningen og funktionen af et brandmandspanel Lovgivning Med indførelsen af det funktionsbaserede

Læs mere

Notat. A. Enggaard A/S DLG TÅRNET Overordnet brandstrategi INDHOLD. 1 Indledning Bygningsbeskrivelse... 2

Notat. A. Enggaard A/S DLG TÅRNET Overordnet brandstrategi INDHOLD. 1 Indledning Bygningsbeskrivelse... 2 Notat A. Enggaard A/S DLG TÅRNET Overordnet brandstrategi 27. juni 2016 Projekt nr. 217465 Dokument nr. 1220210666 Version 1 Udarbejdet af HHi Kontrolleret af Godkendt af INDHOLD 1 Indledning... 2 2 Bygningsbeskrivelse...

Læs mere

Vejledning. for udførelse af brandmandspaneler:

Vejledning. for udførelse af brandmandspaneler: Vejledning for udførelse af brandmandspaneler: Københavns Brandvæsen Forebyggelse og Indsats Bag Rådhuset 3 1550 København V Tlf.: 33 66 33 66 www.brand.kk.dk Juli 2013 Side 2 af 8 Denne vejledning har

Læs mere

Præ-accepterede løsninger. Kontorbygninger

Præ-accepterede løsninger. Kontorbygninger Præ-accepterede løsninger Kontorbygninger Version: 04-06-2018 Delvejledning til Bygningsreglementet om brandsikring af traditionelle kontorbygninger Delvejledning: Kontorbygninger 1 INTRODUKTION / FORORD...

Læs mere

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces Har du styr på brand...? Hvem er jeg? Hans Bang Munkholt Bygningskonstruktør 2006 Fire Protection Manager CFPA Ansættelser: KPF Arkitekter, WITRAZ & Rambøll Arbejdsområder: Brandteknisk rådgiver Projektering

Læs mere

Bilag 2 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand. Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med etageboligbyggeri

Bilag 2 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand. Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med etageboligbyggeri Bilag 2 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med etageboligbyggeri Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen Version: 20-12-2018 Bilag

Læs mere

Bilag 3 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand. Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med kontorer mv.

Bilag 3 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand. Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med kontorer mv. Bilag 3 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med kontorer mv. Side 1 af 85 Version: 06-12-2018 Bilag 3 til Bygningsreglementets

Læs mere

Præ-accepterede løsninger. Etageboligbyggeri

Præ-accepterede løsninger. Etageboligbyggeri Præ-accepterede løsninger Etageboligbyggeri Delvejledning til Bygningsreglementet om brandsikring af traditionelt etageboligbyggeri Delvejledning: Etageboligbyggeri 1 INTRODUKTION / FORORD... 4 1.1 Formål...

Læs mere

Præ-accepterede løsninger. For bygninger med forsamlingslokaler, butikker mm.

Præ-accepterede løsninger. For bygninger med forsamlingslokaler, butikker mm. Præ-accepterede løsninger For bygninger med forsamlingslokaler, butikker mm. Side 2 af 85 Version: 04-06-2018 Delvejledning til Bygningsreglementet om brandsikring af traditionelt byggeri for forsamlingslokaler,

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Love og vedtægter mv. Love og vedtægter vedr. byggeri Brandkrav til jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.02-01 Udgivet 01.02.2008 Revideret

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Eksempelsamling. 2. udgave 2016. Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri. Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S

Eksempelsamling. 2. udgave 2016. Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri. Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Myndighedskrav: BR10 Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fri bredde: Fælles adgangsveje og

Læs mere

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Industriparken 7, Valsgaard 9500 Hobro Tlf. 9851 0866 Rådgiver : Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Side

Læs mere

Version: Bygningsreglementets vejledning til kap 5 - Brand. Kapitel 2: Evakuering og redning af personer

Version: Bygningsreglementets vejledning til kap 5 - Brand. Kapitel 2: Evakuering og redning af personer Version: 25-02-2019 Bygningsreglementets vejledning til kap 5 - Brand Kapitel 2: Evakuering og redning af personer 2.1.0 Generelt... 2 2.1.1 Strategi for evakuering... 3 2.2.0 Tiltag til at gøre opmærksom

Læs mere

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01.

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01. William Tolstrup - Arkitekt Ap isegårdsvej 4, Lov 4700 Næstved William Tolstrup 2010-03-30 Jour.: D30912543-8 ag: E10044-2 Init.: L/WJ E-mail: lvr@dbi-net.dk Dir.tlf.: 20 21 89 01 Hald ø Lejren enovering

Læs mere

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES RETNINGSLINJER Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2017 1 Bor I i en ejendom, hvor I ønsker at nedlægge bagtrappen for eksempel for at få plads til badeværelser er brandsikring

Læs mere

Præ-accepterede løsninger. Undervisningsbygninger. Side 1 af 79

Præ-accepterede løsninger. Undervisningsbygninger. Side 1 af 79 Præ-accepterede løsninger Undervisningsbygninger Side 1 af 79 Version: 04-06-2018 Delvejledning til bygningsreglementet om brandsikring af traditionelle undervisningsbygninger Delvejledning: Undervisningsbygninger

Læs mere

5.5.2 Brand- og røgspredning i den bygning, hvor branden opstår eller til bygninger på samme grund

5.5.2 Brand- og røgspredning i den bygning, hvor branden opstår eller til bygninger på samme grund Page 1 of 18 Bygningsreglementet (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00/0/42)» 5. Brandforhold (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00_id76/0/42) 5. Brandforhold 5.1 Generelt 5.2

Læs mere

5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af )

5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af ) MØLLER & ROSENØRN Byggerådgivning Logistik Arkitektgruppe 5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af 01.01.2016) 5.1 Generelt 5.2 Flugtveje og redningsforhold 5.3 Konstruktive forhold 5.4 Brandtekniske

Læs mere

Præ-accepterede løsninger. Bygninger med hoteller, kollegier mv.

Præ-accepterede løsninger. Bygninger med hoteller, kollegier mv. Præ-accepterede løsninger Bygninger med hoteller, kollegier mv. Delvejledning til bygningsreglementet om brandsikring af traditionelt byggeri med hotel, kollegie mv. Version: 25-06-2018 Delvejledning:

Læs mere

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 19.06.2015 Sagsnr. : 15.03.072 Udarbejdet

Læs mere

Bilag 7 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand

Bilag 7 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand Bilag 7 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit, hvor personer ikke kan bringe sig i sikkerhed ved egen hjælp Trafik-, Bygge- og

Læs mere

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 11.12.2015 Sagsnr. : 15.08.160 Udarbejdet af : Niels

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008 Vejledning om - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner 8. udgave januar 2008 2 Beredskabscenter Aalborg Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner?

Læs mere

Beredskab Fyns adgangsforhold. Beredskab Fyn Myndigheds Afdeling. Åsumvej Odense NV Telefon , Telefax

Beredskab Fyns adgangsforhold. Beredskab Fyn Myndigheds Afdeling. Åsumvej Odense NV Telefon , Telefax Beredskab Fyns adgangsforhold Beredskab Fyn Myndigheds Afdeling Åsumvej 35 5240 Odense NV Telefon 6551 1800, Telefax 6591 8574 www.beredskabfyn.dk August 2017 FORMÅL Disse retningslinier er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1 I bekendtgørelse nr. 1601 af 14. december 2015 om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15), som

Læs mere

Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning

Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2015 (BR15) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fælles adgangsveje og flugtveje 1000 mm (BR15 vejl. 3.2.2.

Læs mere

Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen.

Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen. Granskning af brand Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen. Træ 66 Generelt Kilde Hvad står der? Er det taget med i projektet? s. 4 Afstand til

Læs mere

Bilag 4 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand

Bilag 4 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand Bilag 4 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med forsamlingslokaler, butikker mv. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Version:

Læs mere

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 1. udgave april 2010 Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner,

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

Odense Brandvæsen Forebyggende Afdeling

Odense Brandvæsen Forebyggende Afdeling Brandvæsenets adgangsforhold i Odense Kommune Odense Brandvæsen Forebyggende Afdeling Åsumvej 35 5240 Odense NV Telefon 6551 1800, Telefax 6591 8574 www.odense.dk/brand Juni 2013 FORMÅL Disse retningslinier

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3.

Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3. Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3. Vejledning Brandveje og brandredningsarealer Indhold 1. Formål... 2 2. Lovhjemmel... 2 3. Anvendelsesområde... 2 4. Regler for arealer til redning og slukning...

Læs mere

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 2. udgave sep. 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

Præ-accepterede løsninger. Bygninger i anvendelseskategori 6. Side 1 af 73

Præ-accepterede løsninger. Bygninger i anvendelseskategori 6. Side 1 af 73 Præ-accepterede løsninger Bygninger i anvendelseskategori 6 Side 1 af 73 Version: 25-06-2018 Delvejledning til Bygningsreglementet om brandsikring af traditionelle bygninger i anvendelseskategori 6 Delvejledning:

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

7. semester speciale. Brandteknisk dokumentation Vedr. opførelse af fritidshjem, Børneby Ellekær.

7. semester speciale. Brandteknisk dokumentation Vedr. opførelse af fritidshjem, Børneby Ellekær. 7. semester speciale Brandteknisk dokumentation Vedr. opførelse af fritidshjem, Børneby Ellekær. Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College, Aarhus Forfatter: Lasse Lyng Pedersen Vejleder: Henning

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Erhvervs- og Byggestyrelsen Høring af Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 4. november 2010 1 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Indholdsfortegnelse Forord EKSEMPELSAMLING OM BRANDSIKRING

Læs mere

Vejledende retningslinjer for udførelse af adgangsveje, tilkørselsveje og brand- og redningsarealer.

Vejledende retningslinjer for udførelse af adgangsveje, tilkørselsveje og brand- og redningsarealer. Vejledende retningslinjer for udførelse af adgangsveje, tilkørselsveje og brand- og redningsarealer. December 2016 1. Indledning Denne vejledning er tænkt som inspiration til, hvordan arealer til redning

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

Brandteknisk Byggesagsbehandling

Brandteknisk Byggesagsbehandling 2013 Brandteknisk Byggesagsbehandling Vejen Kommune Andst Skole & Børnecenter 7. Semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College, Horsens Vejleder: 25 10 2013 Ove Bjerregaard Broch

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1.

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Brandveje og Brandredningsarealer Indhold 1. Formål... 2 2. Lovhjemmel... 2 3. Anvendelsesområde... 2 4. Regler for arealer til redning og slukning...

Læs mere

Frederiksborgcentret - træningsafsnit

Frederiksborgcentret - træningsafsnit Bilag 04-1 Side 1 Frederiksborgcentret A/S Frederiksborgcentret - træningsafsnit Rev. 1 Juli 2015 Udgivelsesdato : 12. november 2014, Rev. 1: 14. juli 2015 Projekt nr. : 16.7000.01 Udarbejdet : Gitte Reng

Læs mere

Træ som brandgodt byggemateriale. InnoByg gå-hjem møde

Træ som brandgodt byggemateriale. InnoByg gå-hjem møde Træ som brandgodt byggemateriale InnoByg gå-hjem møde Træ som byggemateriale Træ har gennem alle tider været et brandgodt byggemateriale: Hvorfor er brandreglerne Typiske spørgsmål: Hvorfor bygger vi ikke

Læs mere

RANDERS LILLE SKOLE UDVIDELSE. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

RANDERS LILLE SKOLE UDVIDELSE. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse RANDERS LILLE SKOLE UDVIDELSE Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 20.10.2015 Sagsnr. : 15.05.111 Udarbejdet af : Niels Callø Carstensen

Læs mere

INDRETNING AF LEJLIGHEDER VORUP BOULEVARD 33, 8940 RANDERS SV

INDRETNING AF LEJLIGHEDER VORUP BOULEVARD 33, 8940 RANDERS SV INDRETNING AF LEJLIGHEDER VORUP BOULEVARD 33, 8940 RANDERS SV Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 30.10.2017 Sagsnr. : 16.11.209 Udarbejdet

Læs mere

Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning

Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning Lars Anton Pedersen Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Bygningens udformning... 3 1.2. Byggemetode og materialevalg... 3 1.3. Personbelastning... 3 2. Bygningens

Læs mere

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg.

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg. 6 Notat Version: 1 Init.: MBT/MOJ E-mail: MBT@dbi-net.dk Dir.tlf.: 27 57 75 06 Antal sider: 7 Notat vedr.: Brandteknisk gennemgang af E/F Azaleaparken Efter henvendelse fra Keld Hansens ved E/F Azaleaparken,

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold Indhold INDLEDNING... 2 BYGNINGSBESKRIVELSE... 2 BRANDSEKTIONER... 4 BRANDCELLEVÆGGE... 4 BYGNINGENS INDRETNING... 4 BYGNINGSDEL KLASSER... 4 BYGNINGENS

Læs mere

Figur 1, lagertyper (figur 5.3.2 i retningslinie for sprinkleranlæg)

Figur 1, lagertyper (figur 5.3.2 i retningslinie for sprinkleranlæg) Nærværende notat indeholder brandmæssige afsnit og en overordnet beskrivelse af disse, som indgå som bilag til lejerhåndbogen. Da beskrivelserne er overordnet skal lejer sikre, at den brandmæssige indretning

Læs mere

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1.

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1. Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 6 Indretning af faste arbejdspladser i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse af byggearbejde

Læs mere

Nye regler om højlagre. FKB-temadage 2013

Nye regler om højlagre. FKB-temadage 2013 Nye regler om højlagre FKB-temadage 2013 Arbejdsgruppen vedr. fremtidig regulering af højlagre 2009 Arbejdsgruppens anbefalinger 2010 Ændrede regler angående højlagre Oprettelse af en følgegruppe, som

Læs mere

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI IND UST RIA/S SKO LE Anvendelseskategori 1 Anvendelseskategori 2 CEN TER Anvendelseskategori 3 Anvendelseskategori 4 HO T EL Anvendelseskategori 5 HOS PITA

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Myndighed g Frebyggelse Rev. den: 08-03-2016 Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Aabenraa, Tønder g Haderslev Kmmuners bygningsmyndighed anbefaler sammen med Brand & Redning Sønderjylland, at nedenstående

Læs mere

Vejledning om aflåsning af porte m.v.

Vejledning om aflåsning af porte m.v. Vejledning om aflåsning af porte m.v. Hovedstadens Beredskab Forebyggelse Brandteknik Bag Rådhuset 3 1550 København V. Tlf.: 33 43 10 00 www.hbr.dk Marts 2017 Revisions nr. (første udgave) Side 1 af 8

Læs mere

INDRETNING AF LEJLIGHEDER VORUP BOULEVARD 33, 8940 RANDERS SV

INDRETNING AF LEJLIGHEDER VORUP BOULEVARD 33, 8940 RANDERS SV INDRETNING AF LEJLIGHEDER VORUP BOULEVARD 33, 8940 RANDERS SV Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse REVISION A 06.04.2018 Revision : A Revisionsdato : 06.04.2018 Dato : 30.10.2017

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Følgende rettelser er vedtaget af det tekniske udvalg den 11. september 2013: Nyt punkt 3.3 side 21 efter sidste afsnit tilføjes:

Læs mere

Vejledning om Pladsfordelingspladser, Flugtvejsplaner, Etageplaner, Inventaropstillingsplaner, Belægningsplaner, i Jammerbugt Kommune

Vejledning om Pladsfordelingspladser, Flugtvejsplaner, Etageplaner, Inventaropstillingsplaner, Belægningsplaner, i Jammerbugt Kommune Hvor kan man finde flere informationer? På tryk: Driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler. Beredskabsstyrelsens vejledning for forsamlingstelte og selskabshuse samt for større arrangementer på

Læs mere

BR18 - BRANDKRAV OG VEJLEDNINGER. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Ersün Züfer

BR18 - BRANDKRAV OG VEJLEDNINGER. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Ersün Züfer BR18 - BRANDKRAV OG VEJLEDNINGER Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Ersün Züfer BR18 OG VEJLEDNINGER SIDEN 1. JULI 2018 GÆLDER KUN BR18 OVERGANG MED TEKNISK BYGGESAGSBEHANDLING OG CERTIFICERINGSORDNING

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD LANDVEJEN 84; 8543 HORNSLET SAG: 1451 Udført af: CONSULT-ING Rådgivende ingeniørfirma Bjørnkærvej 7 8471 Sabro den 31.07.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Side 1 2. Bygningens

Læs mere

Overgangsordning i forbindelse med BR 18 bør forlænges

Overgangsordning i forbindelse med BR 18 bør forlænges Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Ref.: IME/ime E-mail: ime@frinet.dk 7. juni 2018 Overgangsordning i forbindelse med BR 18 bør forlænges I dag, under en måned før BR 18 bliver obligatorisk, er der på

Læs mere

Brandteknisk redegørelse vedr.: Ny tribune bygning ved Helsingør Stadion

Brandteknisk redegørelse vedr.: Ny tribune bygning ved Helsingør Stadion Brandteknisk redegørelse vedr.: Ny tribune bygning ved Helsingør Stadion Dato : 1. november 2017 Version: : 4A Projektnummer : RE31659003 Projektadresse : Helsingør Stadion Helsingør Udarbejdet af : Mikael

Læs mere

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene

Læs mere

Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning

Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2018 (BR18) samt Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fri bredde: Fælles adgangsveje 1000 mm - (BR18 57 1)). Fri

Læs mere

Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling

Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling Damhavens Skole, Vejle Udført af Kasper Dybdal Terney Hansen 7. semester, 16/05-2010, Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Ove Bjerregaard Borch VIA University

Læs mere

Vejledning om. Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner

Vejledning om. Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner Vejledning om Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner 1 Indhold HVORFOR SKAL DER LAVES FLUGTVEJSPLANER M.V.? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner, inventarplaner og belægningsplaner udgør

Læs mere

Bygningsreglementet og værdisikring. Indlæg ved Bo Balschmidt

Bygningsreglementet og værdisikring. Indlæg ved Bo Balschmidt Bygningsreglementet og værdisikring DFPB Indlæg ved Bo Balschmidt Brandskadeerstatninger i Danmark 2 2,3 2,7 2,26 2,81 2,28 2,44 2,035 2,0788 2,137 2, 29 2,09 1,804 1,894 2,177 2,151 1,876 2,132 2,057

Læs mere

Dan Smed Per Bo Austin Hans Dyrby Kloch. Lynge Hus, gennemgang den 10. december 2018

Dan Smed Per Bo Austin Hans Dyrby Kloch. Lynge Hus, gennemgang den 10. december 2018 Dan Smed Per Bo Austin Hans Dyrby Kloch Falck Assistance Nordic A/S Brand - DK Meterbuen 14-16 2740 Skovlunde CVR 38049372 : +45 7011 3344 WWW.FALCKTEKNIK.DK : + 45 24 65 20 33 Mail : gerner.nielsen@falck.dk

Læs mere

Branddokumentation. Børnehaven Troldebo

Branddokumentation. Børnehaven Troldebo Branddokumentation Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Vestlige del ændres til Erhvervsformål Revisionsdato : 03.06.2016 Revision

Læs mere

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation VEJLEDER: Torben Clausen FORFATTER: Dan Knudsgaard DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: OPLAG: 1 SIDETAL (à 2400 anslag):

Læs mere

Brandkompendium for installatøruddannelsen

Brandkompendium for installatøruddannelsen Brandkompendium for installatøruddannelsen Resume: Brandkompendium for installatøruddannelsen er en tilegnelse af viden og færdighed i udarbejdelse af Brandteknisk Rapport for de studerendes byggeprojekter

Læs mere

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning.

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning. Facadeelement A/S 8361 Hasselager, Aarhus for produktionshal og administrationsbygning. Indhold 1. Formål... 4 2. Beskrivelse af projekt... 4 3. Hovedprincipper for brandsikring af udstillingslokaler...

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil??

Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil?? Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil?? Dansk Forening for Passiv Brandsikring ROCKWOOL Jakob Andersen Afdelingsleder Århus Brandvæsen Funktionsbaserede brandkrav Nye

Læs mere

DBI s erfaringer med Teknisk bytte

DBI s erfaringer med Teknisk bytte v/ Ib Bertelsen master i brandsikkerhed, M.IDA Dias 1 / 2010-10-14 / DBI Hvad er tekniske bytter? - Eksisterer i realiteten ikke! - Der tages i stedet udgangspunkt i 1) funktionsbaserede brandkrav, 2)

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. 2. reviderede udgave 2016 med tillæg af 1. juli

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. 2. reviderede udgave 2016 med tillæg af 1. juli Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2. reviderede udgave 2016 med tillæg af 1. juli Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 2. reviderede udgave 2016, 1. oplag Publikationen kan bestilles

Læs mere

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 ANVENDELSESKATEGORIER I BYGGERIET... 2 BRANDTEKNISK KLASSIFIKATION AF KONSTRUKTIONER... 3 BS-KONSTRUKTIONER... 3 BS-60 OG BS-120... 3 BD-KONSTRUKTIONER... 3 BD-30

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav

Funktionsbaserede brandkrav Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Projektrapport Juni 2004 Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Thomas W. Sødring Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2004

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m.

Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m. Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m. NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner m.m. udgør

Læs mere

Brandteknisk dokumentation

Brandteknisk dokumentation Dokument A.X.02 - REVISION A 12. december 2011 1. Indledning Brandteknisk dokumentation Byggeriet omfatter opførelsen af en ny friskole i Ugelbølle. Bygningen opføres i 2 etager med et samlet bruttoetageareal

Læs mere

Love og regler og grundlag for automatiske sprinkleranlæg og vandtågeanlæg

Love og regler og grundlag for automatiske sprinkleranlæg og vandtågeanlæg Love og regler og grundlag for automatiske sprinkleranlæg og vandtågeanlæg v. Kjeld N. Petersen Dias 1 /FSTA BR10 nu BR15. Udgives af Klima, Energi- og Bygningsministeriet 5 Brandforhold 5.1 stk 1. Bygninger

Læs mere

Vedtagne fortolkninger til DBI retningslinie 251/4001, Sprinkleranlæg

Vedtagne fortolkninger til DBI retningslinie 251/4001, Sprinkleranlæg 2009-09-15 Rev.: 2013-03-20 Dok.nr. N0006 Sag: FURA022 Init.: JAN/- E-mail: JAN@dbi-net.dk Dir.tlf. 20109037 Stående Teknisk udvalg for danske sprinklerretningslinier Vedtagne fortolkninger til DBI retningslinie

Læs mere

Kapitel 5: Redningsberedskabets indsatsmuligheder

Kapitel 5: Redningsberedskabets indsatsmuligheder Version: 12.12.2018 Bygningsreglements vejledning til kap 5 - Brand Kapitel 5: Redningsberedskabets indsatsmuligheder 5.0.0 Indledning... 3 5.1.0 Generelle forhold... 3 5.1.1 Indsatstaktisk traditionelt

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Præ-accepterede løsninger. Industri- og lagerbygninger

Præ-accepterede løsninger. Industri- og lagerbygninger Præ-accepterede løsninger Industri- og lagerbygninger Delvejledning til Bygningsreglementet om brandsikring af traditionelle industri- og lagerbygninger Version: 25-06-2018 Delvejledning: Industri- og

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker Driftsmæssige forskrifter for Butikker STATENS BRANDINSPEKTION l. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976

Læs mere