kendelse: Den 16. juni 2016 blev der i sag nr. 73/2015 Revisortilsynet mod A ApS sag nr. 74/2015 Revisortilsynet mod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kendelse: Den 16. juni 2016 blev der i sag nr. 73/2015 Revisortilsynet mod A ApS sag nr. 74/2015 Revisortilsynet mod"

Transkript

1 Den 16. juni 2016 blev der i sag nr. 73/2015 Revisortilsynet mod A ApS og sag nr. 74/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Aimé Perret-Gentil afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, og stk. 5, indbragt A ApS samt registreret revisor Aime Perret Gentil for Revisornævnet. Personlige oplysninger 1

2 Erhvervsstyrelsen har oplyst, at indklagede revisor har været godkendt som registreret revisor fra den 7. september 1982, og har været tilknyttet revisionsvirksomheden A ApS, cvr. XX XX XX XX, siden 30. marts De indklagede er tidligere pålagt sanktioner ved Revisornævnet således: ved Revisornævnets kendelse af 5. oktober 2012 i sag 58/2011 vedrørende både revisor og revisionsvirksomheden, blev revisionsvirksomheden fundet skyldig i at have et utilstrækkeligt kvalitetsstyringssystem samt ikke at have sikret fornøden anvendelse af dette. Revisor blev blandt andet fundet skyldig i manglende dokumentation for planlægning med fastlæggelse af dokumentationsniveau, manglende dokumentation for de foretagne revisionshandlinger, manglende konklusioner i reviewopgaver, manglende arbejdspapirer, anvendelse af forkert koncept for affattelse af erklæringer på skatteregnskaber, samt ukorrekt udformning af revisionsprotokollater i to enkeltsager. Revisionsvirksomheden blev pålagt en bøde på kr., og revisor blev pålagt en bøde på kr. ved Revisornævnets kendelse af 21. oktober 2013 i sag 60/2012 som vedrørte både revisor og revisionsvirksomheden, blev revisor fundet skyldig i manglende aftalebrev, manglende revisionsplan, manglende regnskabserklæring, manglende dokumentation for going concern, manglende delkonklusioner, manglende sammenhæng mellem planlægning, udførelse og konklusion, samt forkert anvendelse af koncepter for erklæringsopgaver). Revisionsvirksomheden blev fundet skyldig i utilstrækkelig anvendelse af kvalitetsstyringssystem. Revisor blev pålagt tillægsbøde på kr., jf. princippet i straffelovens 89, mens der ikke fandtes grundlag for at pålægge revisionsvirksomheden nogen tillægsstraf. Klagen: Tilsynet har rejst følgende klagepunkter: 1. Vedrørende revisionsvirksomheden: 2

3 a) Revisionsvirksomheden har afgivet urigtige oplysninger vedrørende revisionsvirksomhedens afgivelse af erklæringer med sikkerhed i forbindelse med den udførte kvalitetskontrol, og revisionsvirksomheden har ikke sikret, at kvalitetsstyringssystemet anvendes ved udførelse af erklæringsopgaver. b) Revisionsvirksomheden har ikke tilstrækkelige procedurer for overvågning, og at der ikke har været udført intern overvågning siden c) Revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem er mangelfuldt i relation til beskrivelse af procedurer for gennemførelse af obligatorisk efteruddannelse samt gennemførelse af uddannelsesog instruktionsprogrammer, der skal sikre betryggende kendskab til reglerne om hvid-vask. 2) Vedrørende revisor personligt: a) Revisor har overtrådt erklæringsbekendtgørelsen ved afgivelse af revisionspåtegning på årsregnskaberne for samtlige 4 kontrollerede enkeltsager samt yderligere 6 afgivne revisionspåtegninger. Indklagede har afgivet supplerende oplysninger, som skulle have givet anledning til forbehold og til modifikation af konklusionen i revisionspåtegningen i samtlige sager, som følge af manglende revisionsbevis. b) Revisor har overtrådt god revisorskik ved afgivelse af erklæring på årsregnskaber vedrørende samtlige 4 kontrollerede revisionssager, idet planlægning og dokumentation for revision af væsentlige og risikofyldte områder i samtlige sager er utilstrækkelig. Der foreligger ikke tilstrækkelig dokumentation til at understøtte de afgivne revisionspåtegninger. c) Revisor har overtrådt revisorloven og god revisorskik ved afgivelse af revisionspåtegning på samtlige gennemgåede enkeltsager, idet der ikke er udarbejdet revisionsprotokollat vedrørende revisionen. d) Revisor har overtrådt erklæringsbekendtgørelsen ved afgivelse af revisionspåtegning på C ApS for 2013, idet der ikke er taget forbehold for overtrædelse af årsregnskabsloven i relation til selskabets grunde og bygninger. Tilsynet har endvidere nedlagt påstand om, at indklagede revisor frakendes sin godkendelse som registreret revisor i en periode på op til 5 år, jf. revisorlovens 44, stk. 2. 3

4 Indklagede revisionsvirksomhed og indklagede revisor har samstemmende nedlagt påstand om afvisning, subsidiært frifindelse. Indklagede revisor har endvidere nedlagt påstand om frifindelse for påstanden om frakendelse af godkendelsen. Sagsfremstilling: Revisortilsynet udtog i 2014 revisionsvirksomheden A ApS, cvr.nr.xx XX XX XX, til kvalitetskontrol. Af kvalitetskontrollantens erklæring af 15. december 2014 fremgår det, at der på tidspunktet for kontrollens start til revisionsvirksomheden var tilknyttet ét kontorsted med én godkendt revisor, som var berettiget i revisionsvirksomheden efter interne regler til at underskrive de i revisorlovens 1, stk. 2, omhandlede erklæringer. Endelig fremgår det, at der har været udtaget 4 enkeltsager til kontrol. Følgende endvidere af kvalitetskontrollantens erklæring: Forbehold Ved gennemlæsning af konkrete erklæringsopgaver har vi i flere tilfælde konstateret, at det beskrevne kvalitetsstyringssystem kun anvendes i begrænset omfang, at der er foretaget mangelfuld planlægning, at det udførte arbejde og omfanget heraf er utilstrækkeligt og kun delvist dokumenteret og ikke tilstrækkeligt udført og dokumenteret til at kunne danne grundlag for de afgivne erklæringer. Samtidig har vi konstateret, at de afgivne erklæringer i flere tilfælde ikke overholder kravene i erklæringsbekendtgørelsen, idet de supplerende oplysninger medfører en konflikt til erklæringerne afgivet med sikkerhed, da der ikke er foretaget behørig modifikation til revisionspåtegningerne. Vi har tillige konstateret, at der ikke er afgivet revisionsprotokollater på revisionsopgaver. Virksomhedens generelle kvalitetsstyringssystem indeholder ikke tilstrækkelige procedurer for overvågning og der er ikke udført overvågning siden 2011, hvorfor der ikke har været opfølgning herpå i vores gennemgang. 4

5 Konklusion Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at der ikke er etableret og implementeret et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem, men som følge af det i forbeholdet anførte, er det vor opfattelse, at kvalitetsstyringssystemet ikke anvendes i fornødent omfang. Som følge af det anførte forbehold er det vor opfattelse, at det udførte arbejde på erklæringsopgaverne ikke lever op til kravene i lovgivning, standarder eller god skik. Vi har konstateret, at revisors erklæring på erklæringsopgaver ikke er i overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen. Supplerende oplysninger Uden at tage forbehold kan vi oplyse, at virksomheden har overtrådt god revisorskik ved at afgive erklæringer, der falder uden for Revisorlovens 1, stk. 2 på selskabers årsrapporter uden at disse selskabers fravalg af revision er blevet oplyst og registreret hos Erhvervsstyrelsen. Uden at tage forbehold kan vi oplyse, at virksomheden har overtrådt god revisorskik ved at afgive erklæringer, der falder inden for Revisorlovens 1, stk. 2 på selskabers årsrapporter, uden der er givet meddelelse til Erhvervsstyrelsen om, at virksomheden er blevet tilknyttet selskaberne som selskabernes revisor. Vedrørende kontrol af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem Af bilag 2, Arbejdsprogram til gennemgang af revisionsvirksomheden og dens generelle kvalitetsstyringssystem, fremgår det af afsnittet Accept og fortsættelse af klientforholdet (punkt C), at: Der er ikke en årlig accept opdatering af kundeforholdet beskrevet i Kvalitetsmanualen. Af afsnittet Menneskelige ressourcer (punkt D) fremgår blandt andet, at: Der er ikke beskrevet i Kvalitetsstyringsmanualen, at Aime Perret-Gentil skal følge de i lovgivningen fastsatte rammer for efteruddannelse. På spørgsmål 5 i afsnittet Hvidvask og underretning om økonomiske forbrydelser (punkt E), fremgår det som svar på spørgsmålet At der løbende gennemføres uddannelse- og instruktionsprogrammer for såvel ledelse som medarbejdere, der sikrer, at de pågældende til stadighed har et betryggende kendskab til reglerne om hvidvask, herunder den af Finanstilsynet udstedte vejledning om revisionsvirksomhedens interne skriftlige regler om hvidvask? : 5

6 Dette er ikke beskrevet i Kvalitetsmanualen. Som konklusion på afsnittet er det anført: Der mangler afsnit om at der løbende skal gennemføres efteruddannelse og indenfor hvidvask. Af bilag 3, Arbejdsprogram til gennemgang af overvågning fremgår det som kvalitetskontrollantens konklusion på punkt A, Overvågning, følgende: Det er ikke beskrevet hvem, der kan udføre overvågningen. Det kan ikke konstateres hvorvidt mangler fundet ved overvågningen i december 2011 er blevet repareret. Som konklusion er det anført: Virksomheden har ikke fået foretaget overvågning siden december Indklagede har som kommentar hertil anført: Virksomheden var af den opfattelse, at der ikke blev afgivet erklæringer efter 1, stk. 2 inden for de seneste 2 år, hvorfor det ikke var nødvendigt at få udført overvågning. Af af 23. oktober 2014 fra Revisortilsynet til kvalitetskontrollanten fremgår blandt andet følgende: Du har i telefonsamtale d.d. oplyst, at du har været på kvalitetskontrol hos A ApS. Ved kvalitetskontrollen er du blevet oplyst, at revisionsvirksomheden udelukkende afgiver erklæringer uden sikkerhed. Erhvervsstyrelsen har imidlertid oplyst Revisortilsynet, at der er afgivet revisionspåtegninger på flere årsrapporter. Det følger af Revisortilsynets retningslinjer afsnit 5.1, at Revisortilsynet kan pålægge kontrollanten, at udtage yderligere sager til kontrol, samt at udtage konkrete erklæ- 6

7 ringsopgaver til kontrol. I den forbindelse pålægger Revisortilsynet dig, at du i tillæg til de allerede udtagne stikprøver skal udtage yderligere sager til kontrol. Af en dateret 30. oktober 2014 fra kvalitetskontrollanten til Revisortilsynet fremgår det blandt andet: Min første gennemgang hos A ApS blev gennemført den 21. oktober Aime Perret- Gentil bekræftede herunder den tidligere afgivne oplysning, at han ikke havde afgivet erklæringer med sikkerhed. Min gennemgang var derfor begrænset og forberedt til at afgive en erklæring under forudsætning af, at selskabet ikke havde afgivet erklæringer omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Under henvisning til nedenstående bedes Revisortilsynet venligst oplyse, hvorvidt den kontrol, jeg kan påbegynde den 11. november 2014 skal udvides til en fuld kontrol. Revisortilsynet skrev ved af samme dag til kvalitetskontrollanten, at der skulle gennemføres fuld kontrol, da der var afgivet erklæringer med sikkerhed hos revisionsvirksomheden. D ApS Indklagede afgav den 12. juni 2014 revisionspåtegning på årsrapporten for D ApS for regnskabsåret Følgende fremgår blandt andet af erklæringen: Til anpartshaverne i D ApS Påtegning på årsregnskabet Jeg har revideret årsregnskabet for D ApS for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Da revisor først er indtrådt efter regnskabsafslutningsdatoen har det ikke været muligt at udføre revision i årets løb. På grund af selskabets størrelse, har det ligeledes ikke væ- 7

8 ret muligt at udføre de sædvanlige revisionsmæssige handlinger, hvorfor der ikke kan gives en erklæring med sikkerhed. Følgende fremgår blandt andet af anvendt regnskabspraksis: Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat efter skat var kr., balancesummen var kr., grunde og bygninger var anført med 4.988,600 kr. og egenkapitalen udgjorde kr. Kvalitetskontrollanten har i skema C, Redegørelser vedrørende gennemgangen af de udvalgte sager, som kort beskrivelse af sagen anført: Sagen vedrører en revisionspåtegning på et selskab i klasse B. Selskabets aktivitet er Formueadministration. Formueadministrationen består i investeringer i ejendomme og værdipapirer. Selskabets årsrapport for 2013 udvist et overskud på kr og en egenkapital på kr Om den kontrollerede revisors (mulige) begrundelse for væsentlige fejl og mangler, hedder det i samme skema: Revisor havde i revisionserklæringen anført følgende supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen: Da revisor først er indtrådt efter regnskabsafslutningsdatoen har det ikke været muligt at udføre revision i årets løb. På grund af selskabets størrelse, har det ligeledes ikke været muligt at udføre de sædvanlige revisionsmæssige handlinger, hvorfor der ikke kan afgives erklæring med sikkerhed. Revisor var af den opfattelse, at ved at anføre ovenstående, var der redegjort for at det ikke var muligt at revidere selskabet og at der derfor ikke behøvedes at blive udarbejdet korrekt revisionsplanlægning og dokumentation for den udførte revision. Kvalitetskontrollanten har i samme skema i sin redegørelse for den udførte gennemgang, herunder væsentlige fejl og mangler vedrørende den udførte revision/gennemgang, anført følgende: 8

9 Der er ikke afgivet revisionsprotokollat i forbindelse med revisionen hvilket er en overtrædelse af Revisorlovens 20, stk. 1. Dokumentationen for accept af revisionsopgaven består af uformelle mailkorrespondancer og telefonsamtaler. Der er ikke udarbejdet et formelt aftalebrev eller tiltrædelsesprotokollat, og således ingen dokumentation for ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor ved udarbejdelse af årsrapport og gennemførelse af revisionen. Der er udarbejdet et overordnet revisionsstrategi notat, men der er ikke foretaget en detaljeret planlægning med beskrivelse af de planlagte revisionshandlinger. Revisionsvirksomheden abonnerer på et standardsystem, FOCUS-IT til brug for regnskabsudarbejdelsen af årsrapporter og gennemførelse af revisionsopgaver mv. FOCUS-IT er blevet anvendt til udarbejdelsen af årsregnskabet for D ApS, medens FOCUS-IT ikke er blevet anvendt til dokumentation for den udførte revision. I D ApS årsrapport måles ved første indregning til kostpris og herefter til dagsværdi. Der er ikke dokumentation for beregning af dagsværdi af ejendom, der måles til kr ud [af] regnskabets samlede balance på kr Revisor har ikke indhentet regnskabserklæring fra ledelsen og herudover er der ikke udarbejdet dokumentation for den udførte revision. Af afsnittet Redegørelse for den udførte gennemgang herunder væsentlige fejl og mangler vedrørende overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsen, herunder overtrædelse af den relevante begrebsramme (f.eks. årsregnskabsloven) i skema C fremgår det: I den uafhængige revisors erklæring er Basis-erklæringen afgivet iht. Erklæringsbekendtgørelsen. Men den supplerende oplysning medfører en konflikt til erklæringen afgivet med sikkerhed, da der ikke er foretaget behørig modifikation til revisionspåtegningen. Af konklusionen på den udførte kontrol, herunder konsekvenser for erklæringen samt forslag til forbedringer, fremgår: På grundlag af den foretagne gennemgang er det min vurdering, at dokumentationskravene til planlægning og udførelse af revisionsopgaven ikke overholder lovgivningen og relevante standarders krav for så vidt angår revisionen. Den afgivne erklæring er på denne baggrund ikke afgivet i henholdt til Erklæringsbekendtgørelsen. Derudover er bestemmelserne i revisorloven vedrørende udarbejdelse af revisionsprotokollatet ikke efterlevet, idet der ikke er udarbejdet revisionsprotokollat. 9

10 Revisorvirksomheden anvender regnskabs og bogføringsmodulet i FOCUS-IT ved bogføringen og udarbejdelsen af årsrapporter. Det skal anbefales at revisions-modulet i FOCUS-IT ligeledes anvendes til brug for planlægning, udførelse og dokumentation af revisionsopgaverne mv. fremover. Det skal anbefales, at selskabets ledelse får udarbejdet en værdiansættelse af investeringsejendommene, eventuel med revisors assistance, hvori parametre, multipler mv. fastlægges ud fra bedste skøn. Fremadrettet foretages opfølgning på ændringer i parametre ud fra fastlagte benchmarks og dagsværdien reguleres afledt heraf. Benchmarks kan findes på ejendomsvaluarers hjemmesider. Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer, bilag 4, Arbejdsprogram til gennemgang af en konkret revisionsopgave, har kontrollanten afkrydset feltet Nej til spørgsmålet Er revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem anvendt ved løsningen af erklæringsopgaven?, og har videre anført: Virksomhedens kvalitetsstyringsstem FOCUS-IT er anvendt ved udarbejdelsen af årsrapporten, men er ikke anvendt ved udførelsen af revisionen af årsrapporten. Ved revisionen er anvendt et revisionsmemo. På spørgsmålet Har revisor dokumenteret udførelse af revisionshandlinger for at vurdere, om den generelle præsentation af regnskabet og de hertil knyttede oplysninger er i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme? har kontrollanten i feltet Nej anført (X) og har videre anført: Focus IT standardregnskab er anvendt, men en afsluttende gennemgang er ikke dokumenteret. Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af erklæringsemnet og den afgivne revisionspåtegning skrevet: Basis-erklæringen er iht. Erklæringsbekendtgørelsen, men den afgivne supplerende oplysning er ikke iht. Erklæringsbekendtgørelsen. 10

11 Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer, bilag 4, punkt C, Revisionsprotokollatet, fremgår som konklusion på gennemgangen af det afgivne revisionsprotokollat: Der er ikke afgivet revisionsprotokollat, hvilket er en overtrædelse af Revisorlovens 20, stk. 1. Kontrollanten har under punkt D som konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for accept og fortsættelse af klientforhold anført: Ingen dokumentation for accept af kundeforholdet.(aftalebrev eller tiltrædelsesprotokollat.) Kontrollanten har under punkt E som konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for planlægning skrevet: Der er ikke foretaget en detaljeret planlægning med beskrivelse af de aktuelle planlagte revisionshandlinger. Herudover er der ikke foretaget en dagsværdiberegning af dagsværdien af investeringsejendomme. Kontrollanten har under punkt F som konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for udførelse af revisionsopgaven skrevet: D[e]r mangler indhentelse af ledelsens regnskabserklæring. Herudover mangler der dokumentation for de udførte revisionshandlinger. Indklagede revisor og revisionsvirksomhed har ikke anført bemærkninger til kontrollantens gennemgang og konklusioner i bilag 4. C ApS Indklagede afgav den 28. september 2014 revisionspåtegning på årsrapporten for C ApS for regnskabsåret Følgende fremgår blandt andet af erklæringen: 11

12 Til anpartshaverne i C ApS Jeg har revideret årsregnskabet for C ApS for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Selskabet er med virkning for indeværende regnskabsår samt for årene 2014 og 2015 af styrelsen blevet pålagt omfattet af revisionspligten. I foregående år (2012) havde selskabet i overensstemmelse med lovgivningen ingen generalforsamlingsvalgt revisor. Sammenligningstallene i årsregnskabet er derfor ikke revideret, som det også fremgår af regnskabet. Da revisor først er indtrådt efter regnskabsafslutningsdatoen har det ikke været muligt at udføre revision i årets løb. På grund af selskabets størrelse, har det ligeledes ikke været muligt at udføre de sædvanlige revisionsmæssige handlinger, hvorfor der ikke kan gives en erklæring med sikkerhed. Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat var kr., balancesummen var kr., egenkapitalen udgjorde kr. og kortfristede gældsforpligtelser udgjorde kr. Kvalitetskontrollanten har i skema C, Redegørelser vedrørende gennemgangen af de udvalgte sager, som kort beskrivelse af sagen anført: Sagen vedrører en revisionspåtegning på et selskab i klasse B. Selskabets formål er at drive virksomhed med computer programmering. Selskabets årsrapport for 2013 udviste et overskud på kr og en egenkapital på kr Om den kontrollerede revisors (mulige) begrundelse for væsentlige fejl og mangler, hedder det i samme skema: Revisor havde i revisionserklæringen anført følgende supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen: Selskabet er med virkning for indeværende regnskabsår samt for årene 2014 og 2015 af styrelsen blevet pålagt omfattet af revisionspligten. I foregående år (2012) havde selskabet i overensstemmelse med lovgivningen ingen generalforsamlingsvalgt revisor. 12

13 Sammenligningstallene i årsregnskabet er derfor ikke revideret, som det også fremgår af regnskabet. Da revisor først er indtrådt efter regnskabsafslutningsdatoen har det ikke været muligt at udføre revision i årets løb. På grund af selskabets størrelse, har det ligeledes ikke været muligt at udføre de sædvanlige revisionsmæssige handlinger, hvorfor der ikke kan afgives en erklæring med sikkerhed. Revisor var af den opfattelse, at ved at anføre ovenstående, var der redegjort for at det ikke var muligt at revidere selskabet og at der derfor ikke behøvedes at blive udarbejdet korrekt revisionsplanlægning og dokumentation for den udførte revision. Kvalitetskontrollanten har i samme skema i sin redegørelse for den udførte gennemgang, herunder væsentlige fejl og mangler vedrørende den udførte revision/gennemgang, anført følgende: Der er ikke afgivet revisionsprotokollat i forbindelse med revisionen hvilket er en overtrædelse af Revisorlovens 20, stk. 1. Dokumentationen for accept af revisionsopgaven består af uformelle mailkorrespondancer og telefonsamtaler. Der er ikke udarbejdet et formelt aftalebrev eller tiltrædelsesprotokollat, og således ingen dokumentation for ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor ved udarbejdelse af årsrapport og gennemførelse af revisionen. Der er udarbejdet et overordnet revisionsstrategi notat, men der er ikke foretaget en detaljeret planlægning med beskrivelse af de planlagte revisionshandlinger. Revisionsvirksomheden abonnerer på et standardsystem, FOCUS-IT til brug for regnskabsudarbejdelsen af årsrapporter og gennemførelse af revisionsopgaver mv. FOCUS-IT er blevet anvendt til udarbejdelsen af årsregnskabet for C ApS, medens FOCUS-IT ikke er blevet anvendt til dokumentation for den udførte revision. Revisor har ikke indhentet regnskabserklæring fra ledelsen og herudover er der ikke udarbejdet dokumentation for den udførte revision. Der er heller ingen dokumentation for revision af balancens sammenligningstal. Revisor er ikke ifm. revisionen blev tilknyttet selskabet ved registrering på CVR.dk. Af afsnittet Redegørelse for den udførte gennemgang herunder væsentlige fejl og mangler vedrørende overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsen, herunder overtrædelse af den relevante begrebsramme (f.eks. årsregnskabsloven) i skema C fremgår det: I den uafhængige revisors erklæring er Basis-erklæringen afgivet iht. Erklæringsbekendtgørelsen. Men den supplerende oplysning medfører en konflikt til erklæringen af- 13

14 givet med sikkerhed, da der ikke er foretaget behørig modifikation til revisionspåtegningen. Der er ikke foretaget afskrivninger på de materielle anlægsaktiver i årsrapporten. Revisor burde have taget forbehold herfor i påtegningen. Af konklusionen på den udførte kontrol, herunder konsekvenser for erklæringen samt forslag til forbedringer, fremgår: På grundlag af den foretagne gennemgang er det min vurdering, at dokumentationskravene til planlægning og udførelse af revisionsopgaven ikke overholder lovgivningen og relevante standarders krav for så vidt angår revisionen. Den afgivne erklæring er på denne baggrund ikke afgivet i henhold til Erklæringsbekendtgørelsen. Derudover er bestemmelserne i revisorloven vedrørende udarbejdelse af revisionsprotokollatet ikke efterlevet, idet der ikke er udarbejdet revisionsprotokollat. Revisorvirksomheden anvender regnskabs og bogføringsmodulet i FOCUS-IT ved bogføringen og udarbejdelsen af årsrapporter. Det skal anbefales at revisions-modulet i FOCUS-IT ligeledes anvendes til brug for planlægning, udførelse og dokumentation af revisionsopgaverne mv. fremover. I bilag 4, Arbejdsprogram for gennemgang af en konkret revisionsopgave, har kontrollanten afkrydset feltet Nej til spørgsmålet Er revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem anvendt ved løsningen af erklæringsopgaven?, og har videre anført: Virksomhedens kvalitetsstyringsstem FOCUS-IT er anvendt ved udarbejdelsen af årsrapporten, men er ikke anvendt ved udførelsen af revisionen af årsrapporten. Ved revisionen er anvendt et revisionsmemo. På spørgsmålet Har revisor dokumenteret udførelse af revisionshandlinger for at vurdere, om den generelle præsentation af regnskabet og de hertil knyttede oplysninger er i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme? har kontrollanten afkrydset i feltet Nej og har videre anført: Ej dokumenteret. 14

15 På spørgsmålet Er revisionspåtegningen udformet i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen, og indeholder den de i erklæringsbekendtgørelsen krævede oplysninger? har kontrollanten anført: Der tages forbehold for revisionen me[n] dette er anført som en supplerende oplysning og ikke som et forbehold. Der er således foretaget en sammenblanding af forbehold og Supplerende oplysninger i erklæringen, hvorved erklæringen ikke opfylder erklæringsbekendtgørelsen. Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af erklæringsemnet og den afgivne revisionspåtegning skrevet: Årsrapporten opfylder ikke årsregnskabsloven som følge af manglende afskrivninger på bygninger. Dette burde have givet anledning til yderligere et forbehold i revisionspåtegningen. Den afgivne supplerende oplysning er ikke udarbejdet iht. Erklæringsbekendtgørelsen. Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer, bilag 4, punkt C, Revisionsprotokollatet, fremgår som konklusion på gennemgangen af det afgivne revisionsprotokollat: Der er ikke udarbejdet revisionsprotokollat (hverken tiltrædelsesprotokollat eller protokollat til den reviderede årsrapport), hvilket er en overtrædelse af RL 20. Kvalitetskontrollanten har i samme bilag under punkt D som konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for accept og fortsættelse af klientforholdet skrevet: Der mangler udarbejdelse af revisionsaftale med selskabet. Der er ingen dokumentation for ansvarsfordelingen mellem kunde og revisor ved indgåelse af revisionsaftale Revisor ikke tilknyttet selskabet ved CVR.dk Kvalitetskontrollanten har i samme bilag under punkt D som konklusion gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for planlægning skrevet: 15

16 I planlægningsmemo er ikke redegjort for risici for væsentlig fejlinformation. Det udførte arbejde ifm. skøn er ikke planlagt og dokumenteret. Det udførte revisionsarbejde er i øvrigt ikke dokumenteret. Kvalitetskontrollanten har i samme bilag under punkt F som konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for udførelse af revisionsopgaven skrevet: De udførte revisionshandlinger er ikke dokumenterede. Indklagede revisor og revisionsvirksomhed har ikke haft bemærkninger til kontrollantens gennemgang og konklusioner i bilag 4. E ApS Indklagede afgav den 28. september 2014 revisionspåtegning på årsrapporten for E ApS for regnskabsåret Følgende fremgår blandt andet af erklæringen: Til anpartshaverne i E APS Jeg har revideret årsregnskabet for E APS for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Selskabet er med virkning for indeværende regnskabsår samt for årene 2014 og 2015 af styrelsen blevet pålagt omfattet af revisionspligten. I foregående år (2012) havde selskabet i overensstemmelse med lovgivningen ingen generalforsamlingsvalgt revisor. Sammenligningstallene i årsregnskabet er derfor ikke revideret, som det også fremgår af regnskabet. Da revisor først er indtrådt efter regnskabsafslutningsdatoen har det ikke været muligt at udføre revision i årets løb. På grund af selskabets størrelse, har det ligeledes ikke været muligt at udføre de sædvanlige revisionsmæssige handlinger, hvorfor der ikke kan gives en erklæring med sikkerhed. 16

17 Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat før skat var kr., balancesummen var kr., egenkapitalen udgjorde kr. og de kortfristede gældsforpligtelser udgjorde kr. Kvalitetskontrollanten har i skema C, Redegørelser vedrørende gennemgangen af de udvalgte sager, som kort beskrivelse af sagen anført: Sagen vedrører en revisionspåtegning på et selskab i klasse B. Selskabets formål er at udøve virksomhed indenfor byggebranchen samt aktiviteter i tilknytning hertil. Selskabets årsrapport for 2013 udviste et overskud på kr og en egenkapital på kr Om den kontrollerede revisors (mulige) begrundelse for væsentlige fejl og mangler, hedder det i samme skema: Revisor havde i revisionserklæringen anført følgende supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen: Selskabet er med virkning for indeværende regnskabsår samt for årene 2014 og 2015 af styrelsen blevet pålagt omfattet af revisionspligten. I foregående år (2012) havde selskabet i overensstemmelse med lovgivningen ingen generalforsamlingsvalgt revisor. Sammenligningstallene i årsregnskabet er derfor ikke revideret, som det også fremgår af regnskabet. Da revisor først er indtrådt efter regnskabsafslutningsdatoen har det ikke været muligt at udføre revision i årets løb. På grund af selskabets størrelse, har det ligeledes ikke været muligt at udføre de sædvanlige revisionsmæssige handlinger, hvorfor der ikke kan afgives en erklæring med sikkerhed. Revisor var af den opfattelse, at ved at anføre ovenstående, var der redegjort for at det ikke var muligt at revidere selskabet og at der derfor ikke behøvedes at blive udarbejdet korrekt revisionsplanlægning og dokumentation for den udførte revision. Kvalitetskontrollanten har i samme skema i sin redegørelse for den udførte gennemgang, herunder væsentlige fejl og mangler vedrørende den udførte revision/gennemgang, anført følgende: Der er ikke afgivet revisionsprotokollat i forbindelse med revisionen hvilket er en overtrædelse af Revisorlovens 20, stk. 1. Dokumentationen for accept af revisionsopgaven består af uformelle mailkorrespondancer og telefonsamtaler. Der er ikke udarbejdet et formelt aftalebrev eller tiltrædelsesprotokollat, og således ingen dokumentation for ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor ved udarbejdelse af årsrapport og gennemførelse af revisionen. 17

18 Der er udarbejdet et overordnet revisionsstrategi notat, men der er ikke foretaget en detaljeret planlægning med beskrivelse af de planlagte revisionshandlinger. Revisionsvirksomheden abonnerer på et standardsystem, FOCUS-IT til brug for regnskabsudarbejdelsen af årsrapporter og gennemførelse af revisionsopgaver mv. FOCUS-IT er blevet anvendt til udarbejdelsen af årsregnskabet for C ApS, medens FOCUS-IT ikke er blevet anvendt til dokumentation for den udførte revision. Revisor har ikke indhentet regnskabserklæring fra ledelsen og herudover er der ikke udarbejdet dokumentation for den udførte revision. Der er herunder heller ingen dokumentation for revision af balancens sammenligningstal. Revisor er ikke ifm. revisionen blevet tilknyttet selskabet ved registrering på CVR.dk. Af afsnittet Redegørelse for den udførte gennemgang herunder væsentlige fejl og mangler vedrørende overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsen, herunder overtrædelse af den relevante begrebsramme (f.eks. årsregnskabsloven) i skema C fremgår det: I den uafhængige revisors erklæring er Basis-erklæringen afgivet iht. Erklæringsbekendtgørelsen. Men den supplerende oplysning medfører en konflikt til erklæringen afgivet med sikkerhed, da der ikke er foretaget behørig modifikation til revisionspåtegningen. Sammenligningstallene for materielle anlægsaktiver og for de øvrige balancetal er forkerte. Revisor burde som udgangspunkt have oplyst dette i en supplerende oplysning i revisionspåtegningen. Af konklusionen på den udførte kontrol, herunder konsekvenser for erklæringen samt forslag til forbedringer, fremgår: På grundlag af den foretagne gennemgang er det min vurdering, at dokumentationskravene til planlægning og udførelse af revisionsopgaven ikke overholder lovgivningen og relevante standarders krav for så vidt angår revisionen. Den afgivne erklæring er på denne baggrund ikke afgivet i henholdt til Erklæringsbekendtgørelsen. Derudover er bestemmelserne i revisorloven vedrørende udarbejdelse af revisionsprotokollatet ikke efterlevet, idet der ikke er udarbejdet revisionsprotokollat. Revisorvirksomheden anvender regnskabs og bogføringsmodulet i FOCUS-IT ved bogføringen og udarbejdelsen af årsrapporter. Det skal anbefales at revisions-modulet i FOCUS-IT ligeledes anvendes til brug for planlægning, udførelse og dokumentation af revisionsopgaverne mv. fremover. 18

19 I bilag 4, Arbejdsprogram for gennemgang af en konkret revisionsopgave, har kontrollanten afkrydset feltet Nej til spørgsmålet Er revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem anvendt ved løsningen af erklæringsopgaven?, og har videre anført: Virksomhedens kvalitetsstyringsstem FOCUS-IT er anvendt ved udarbejdelsen af årsrapporten, men er ikke anvendt ved udførelsen af revisionen af årsrapporten. Ved revisionen er anvendt et revisionsmemo. På spørgsmålet Har revisor dokumenteret udførelse af revisionshandlinger for at vurdere, om den generelle præsentation af regnskabet og de hertil knyttede oplysninger er i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme? har kontrollanten afkrydset i feltet Nej med (X) og har videre anført: Årsrapporten er opstillet i henhold til årsrapporten for klasse-b. Dette vurderes af (SFS) for relevant men vurdering af Aime er ikke dokumenteret. På spørgsmålet Er revisionspåtegningen udformet i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen, og indeholder den de i erklæringsbekendtgørelsen krævede oplysninger? har kontrollanten anført: Der tages forbehold for revisionen me[n] dette er anført som en supplerende oplysning og ikke som et forbehold. Der er således foretaget en sammenblanding af forbehold og Supplerende oplysninger i erklæringen, hvorved erklæringen ikke opfylder erklæringsbekendtgørelsen. Som konklusion på gennemgangen af erklæringsemnet og den afgivne revisionspåtegning har kontrollanten i bilag 4 anført: Revisionspåtegningen er ikke afgivet i henhold til Erklæringsbekendtgørelsen, idet der er en sammenblanding af forbehold og supplerende oplysninger i påtegningen. 19

20 Kontrollanten har i samme bilag under punkt C som konklusion på gennemgang af det afgivne revisionsprotokollat skrevet: Der er ikke afgivet hverken tiltrædelsesprotokollat eller protokollat til årsregnskabet, hvilket er en overtrædelse af Revisorlovens 20. Kontrollanten har ligeledes i bilag 4 under punkt D som konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for accept og fortsættelse af klientforholdet skrevet: Der er ingen dokumentation for ansvarsfordelingen mellem kunde og revisor ved indgåelse af revisionsaftale. Revisor ikke tilknyttet selskabet ved CVR.dk Kontrollanten har i bilag 4 under punkt E som konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for planlægning skrevet: Planlægningsmemoet er udarbejdet uden dokumenteret vurdering af risiko og væsentlighed. Kontrollanten har i samme bilag under punkt F som konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for udførelse af revisionsopgaven skrevet: Der er ikke udarbejdet tilstrækkelig dokumentation for revisionens gennemførelse. Indklagede revisor og revisionsvirksomhed har ikke haft bemærkninger til kontrollantens gennemgang og konklusioner i bilag 4. A ApS Indklagede afgav den 14. oktober 2014 revisorpåtegning på årsrapporten for A ApS for regnskabsåret Følgende fremgår blandt andet af erklæringen: Til anpartshaverne i A ApS 20

21 Jeg har revideret årsregnskabet for A ApS for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Selskabet er med virkning for indeværende regnskabsår samt for årene 2014 og 2015 af styrelsen blevet pålagt omfattet af revisionspligten. I foregående år (2012) havde selskabet i overensstemmelse med lovgivningen ingen generalforsamlingsvalgt revisor. Sammenligningstallene i årsregnskabet er derfor ikke revideret, som det også fremgår af regnskabet. Da revisor først er indtrådt efter regnskabsafslutningsdatoen har det ikke været muligt at udføre revision i årets løb. På grund af selskabets størrelse, har det ligeledes ikke været muligt at udføre de sædvanlige revisionsmæssige handlinger, hvorfor der ikke kan gives en erklæring med sikkerhed. Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat var kr., balancesummen var kr., egenkapitalen udgjorde kr. og de kortfristede gældsforpligtelser udgjorde kr. Kvalitetskontrollanten har i skema C, Redegørelser vedrørende gennemgangen af de udvalgte sager, som kort beskrivelse af sagen anført: Sagen vedrører en revisionspåtegning på et selskab i klasse B. Selskabets formål er at drive ejendomsudlejningsvirksomhed. Selskabets årsrapport for 2013 udviste et overskud på kr og en egenkapital på kr Om den kontrollerede revisors (mulige) begrundelse for væsentlige fejl og mangler, hedder det i samme skema: Revisor havde i revisionserklæringen anført følgende supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen: Selskabet er med virkning for indeværende regnskabsår samt for årene 2014 og 2015 af styrelsen blevet pålagt omfattet af revisionspligten. I foregående år (2012) havde selskabet i overensstemmelse med lovgivningen ingen generalforsamlingsvalgt revisor. 21

22 Sammenligningstallene i årsregnskabet er derfor ikke revideret, som det også fremgår af regnskabet. Da revisor først er indtrådt efter regnskabsafslutningsdatoen har det ikke været muligt at udføre revision i årets løb. På grund af selskabets størrelse, har det ligeledes ikke været muligt at udføre de sædvanlige revisionsmæssige handlinger, hvorfor der ikke kan afgives en erklæring med sikkerhed. Revisor var af den opfattelse, at ved at anføre ovenstående, var der redegjort for at det ikke var muligt at revidere selskabet og at der derfor ikke behøvedes at blive udarbejdet korrekt revisionsplanlægning og dokumentation for den udførte revision. Kvalitetskontrollanten har i samme skema i sin redegørelse for den udførte gennemgang, herunder væsentlige fejl og mangler vedrørende den udførte revision/gennemgang, anført følgende: Der er ikke afgivet revisionsprotokollat i forbindelse med revisionen hvilket er en overtrædelse af Revisorlovens 20, stk. 1. Dokumentationen for accept af revisionsopgaven består af uformelle mailkorrespondancer og telefonsamtaler. Der er ikke udarbejdet et formelt aftalebrev eller tiltrædelsesprotokollat, og således ingen dokumentation for ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor ved udarbejdelse af årsrapport og gennemførelse af revisionen. Der er udarbejdet et overordnet revisionsstrategi notat, men der er ikke foretaget en detaljeret planlægning med beskrivelse af de planlagte revisionshandlinger. Revisionsvirksomheden abonnerer på et standardsystem, FOCUS-IT til brug for regnskabsudarbejdelsen af årsrapporter og gennemførelse af revisionsopgaver mv. FOCUS-IT er blevet anvendt til udarbejdelsen af årsregnskabet for A ApS, medens FOCUS-IT ikke er blevet anvendt til dokumentation for den udførte revision. Revisor har ikke indhentet regnskabserklæring fra ledelsen og herudover er der ikke udarbejdet dokumentation for den udførte revision. Der er herunder heller ingen dokumentation for revision af balancens sammenligningstal. Revisor er ikke ifm. revisionen blev tilknyttet selskabet ved registrering på CVR.dk. Af afsnittet Redegørelse for den udførte gennemgang herunder væsentlige fejl og mangler vedrørende overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsen, herunder overtrædelse af den relevante begrebsramme (f.eks. årsregnskabsloven) i skema C fremgår det: I den uafhængige revisors erklæring er Basis-erklæringen afgivet iht. Erklæringsbekendtgørelsen. Men den supplerende oplysning medfører en konflikt til erklæringen afgivet med sikkerhed, da der ikke er foretaget behørig modifikation til revisionspåtegningen. 22

23 I anvendt regnskabspraksis er ikke anført afskrivningsperioden for afskrivninger på Produktionsanlæg og maskiner. Det er min opfattelse, at dette er vurderet som en enkelt fejl ikke er en væsentlig fejl i årsrapporten. Af konklusionen på den udførte kontrol, herunder konsekvenser for erklæringen samt forslag til forbedringer, fremgår: På grundlag af den foretagne gennemgang er det min vurdering, at dokumentationskravene til planlægning og udførelse af revisionsopgaven ikke overholder lovgivningen og relevante standarders krav for så vidt angår revisionen. Den afgivne erklæring er på denne baggrund ikke afgivet i henholdt til Erklæringsbekendtgørelsen. Derudover er bestemmelserne i revisorloven vedrørende udarbejdelse af revisionsprotokollatet ikke efterlevet, idet der ikke er udarbejdet revisionsprotokollat. Revisorvirksomheden anvender regnskabs og bogføringsmodulet i FOCUS-IT ved bogføringen og udarbejdelsen af årsrapporter. Det skal anbefales at revisions-modulet i FOCUS-IT ligeledes anvendes til brug for planlægning, udførelse og dokumentation af revisionsopgaverne mv. fremover. I bilag 4, Arbejdsprogram for gennemgang af en konkret revisionsopgave, har kontrollanten afkrydset feltet Nej til spørgsmålet Er revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem anvendt ved løsningen af erklæringsopgaven?, og har videre anført: Virksomhedens kvalitetsstyringsstem FOCUS-IT er anvendt ved udarbejdelsen af årsrapporten, men er ikke anvendt ved udførelsen af revisionen af årsrapporten. Ved revisionen er anvendt et revisionsmemo. På spørgsmålet Har revisor dokumenteret udførelse af revisionshandlinger for at vurdere, om den generelle præsentation af regnskabet og de hertil knyttede oplysninger er i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme? har kontrollanten afkrydset i feltet Nej med (X) og har videre anført: Årsrapporten er opstillet ved anvendelse af revisionsvirksomhedens regnskabsprogram Focus-IT, men der er ikke dokumenteret en afsluttende gennemgang hvor revisor vurderer regnskabets lovmedholdelighed. 23

24 Som konklusion på gennemgangen af erklæringsemnet og den afgivne revisionspåtegning har kontrollanten i bilag 4 anført: Den supplerende oplysning, der er afgivet i tilknytning til revisionserklæringen opfylder ikke erklæringsbekendtgørelse. Kontrollanten har i samme bilag under punkt C som konklusion på gennemgang af det afgivne revisionsprotokollat skrevet: Der er ikke afgivet revisionsprotokollat, hvilket er i strid med Revisorlovens 20, stk. 1. Kontrollanten har i samme bilag under punkt D som konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for accept og fortsættelse af klientforhold skrevet: Der er ikke udarbejdet aftalebrev eller tiltrædelsesprotokollat. Samtidig er revisor ikke tilknyttet selskabet ved CVR.dk. Kontrollanten har i samme bilag under punkt E som konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for planlægning skrevet: Der er ingen sammenhæng i planlægningen og ingen dokumenteret fastlæggelse af væsentlighedsniveau, identifikation af væsentlige og risikofyldte områder og valgt strategi. Der er ikke udarbejdet detaljerede revisionsinstrukser (revisionsplan). Kontrollanten har i samme bilag under punkt F som konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for udførelse af revisionsopgaven skrevet: De udførte revisionshandlinger er i væsentligt omfang ikke dokumenteret. Indklagede revisor og revisionsvirksomhed har ikke haft bemærkninger til kontrollantens gennemgang og konklusioner i bilag 4. 24

25 Det fremgår videre af sagens oplysninger, at tilsynet ved sin gennemgang af kontrolsagen er blevet opmærksom på yderligere årsrapporter, som af Erhvervsstyrelsen er blevet påbudt revision, og hvor indklagede revisor har afgivet erklæringer henholdsvis den 28. september og den 14. oktober Det drejer sig om selskaberne: G ApS, cvr.nr. XX XX XX XX, årsrapport 2013 H ApS, cvr.nr. XX XX XX XX, årsrapport 2013 I ApS, cvr.nr. XX XX XX XX, årsrapport 2013 J ApS, cvr.nr. XX XX XX XX, årsrapport 2013 K ApS, cvr.nr. XX XX XX XX, årsrapport 2013 L A/S, cvr.nr. XX XX XX XX, årsrapport 2013 Der er for samtlige disse årsrapporter af indklagede revisor afgivet en erklæring uden forbehold, med en konklusion hvorefter årsregnskabet giver et retvisende billede af de pågældende selskabers aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Samtlige erklæringer indeholder enslydende supplerende oplysninger, hvoraf fremgår: Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Selskabet er med virkning for indeværende regnskabsår samt for årene 2014 og 2015 af styrelsen blevet pålagt omfattet af revisionspligten. I foregående år (2012) havde selskabet i overensstemmelse med lovgivningen ingen generalforsamlingsvalgt revisor. Sammenligningstallene i årsregnskabet er derfor ikke revideret, som det også fremgår af regnskabet. Da revisor først er indtrådt efter regnskabsafslutningsdatoen har det ikke været muligt at udføre revision i årets løb. På grund af selskabets størrelse, har det ligeledes ikke været muligt at udføre de sædvanlige revisionsmæssige handlinger, hvorfor der ikke kan gives en erklæring med sikkerhed. Revisortilsynet gennemførte ved skrivelser af 5. marts 2015 høringer af de indklagede, hvoraf det blandt andet fremgår, at tilsynet havde til hensigt at indbringe de indklagede for Revisornævnet. De indklagede fremkom ved skrivelse af 12. april 2015 samlet med bemærkninger til høringsskrivelserne. Heraf fremgår det blandt andet, at: Der er igen fristregler der er overskredet samt at revisionsvirksomheden har haft en statsautoriseret revisor som kontrollant på trods af klare aftaler mellem foreningerne, 25

26 at revisorerne skal kontrolleres af medlemmer fra egen forening. Derudover har jeg først med 2 måneders forsinkelse fået oplysning omkring kvalitetskontrol midt i juli Derfor bør denne sag afvises af Revisornævnet. Man må vel forvente at Revisortilsynet skal overholde de samme regler, retningslinier og frister, som de kontrollerede revisorer skal, men jeg kan jo se at dette stadig ikke er tilfældet. Hidtil, de sidste 10 år, er det foregået ekstremt diktatorisk fra tilsynets side. Jeg kan samtidig konstatere, at som i min første sag, gennemlæses og gennemses kvalitetskontrollantens fotokopier af min dokumentation ikke. Ligeledes kan jeg konstatere, at der ligesom i min første sag intet kendes til de internationale standarder omkring revision, samt de danske standarder omkring revision. Dengang blev jeg fejldømt omkring manglende Forbehold for going koncern i to sager, trods at der ved mødet ved revisornævnet mere end et år efter kunne fremvises regnskaber for de 2 sager hvor der i det efterfølgende år var udbetalt udbytte. Revisortilsynet og revisornævnets konklusion om det manglende forbehold for going koncern var helt klart i strid med både de internationale revisionsstandarder samt de danske revisionsstandarder. Mine kommentarer til revisortilsynets udkast: a) Revisionsvirksomheden har ikke givet urigtige oplysninger ved afgivelse af erklæringer på den omhandlede sager. Disse sager er forsøgt afgivet bedst muligt, da sagerne/selskaberne IKKE kan revideres i henhold til de internationale standarder omkring revision, samt de danske standarder omkring revision. Det er ubegribelig manglende viden omkring revision, at disse selskaber er blevet pålbudt at skulle revideres af selskabsstyrelsen, trods at revisortilsynet og revisornævnet altid henviser til disse ISA-er, der netop tydeligt indikerer at revisionshandlinger ikke kan foretages i sådanne mikroselskaber. Dette bringer mig tilbage til sagerne, som fejlagtigt af Erhvervsstyrelsen er blevet påbudt revision, og som ikke kan revideres, derfor er alle forbehold blevet oplyst som supplerende oplysninger. Den afgivne erklæring er oplyst som uden sikkerhed, da selskaberne ikke kan revideres. Mikroselskaberne og hovedanpartshaverselskaber kan ikke revideres ud fra de internationale standarder omkring revision, samt de danske standarder omkring revision. Blanke revisionserklæringer på sådanne selskaber er tværtimod i strid med erklæringsbekendtgørelsen. b) God revisorskik er ikke overtrådt (?). Dette er ikke noget som revisortilsyn eller revisornævn sætter, eller skal blande sig i. God revisorskik er forbeholdt revisorforeningerne at udtale sig om og formulere. Jeg skal igen tilføje her, at omhandlende sager/selskaber ikke kan og ikke skal revideres ud fra de internationale standarder omkring revision, samt de danske standarder omkring revision, hvorfor kommentarer omkring dette fra revisortilsynet ikke er relevant. 26

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Steen Niels Kristensen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 21. november 2016 blev der i sag nr.72/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Ved brev af 1. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, i

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab (CVR xx xx xx xx) og Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Kendelse: Den 3. november 2015 blev der i. sag nr. 017/2015. Revisortilsynet. mod. registreret revisor Jonna Christensen.

Kendelse: Den 3. november 2015 blev der i. sag nr. 017/2015. Revisortilsynet. mod. registreret revisor Jonna Christensen. Den 3. november 2015 blev der i sag nr. 017/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Jonna Christensen afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 3. februar 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Indhold Indhold... 1 Vejledning til udfyldelse af arbejdsprogrammer i bilag 2-4... 2 Vejledning til udfyldelse af Issue Tracker... 3 Eksempel

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 057/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Ib A. Evensen og sag nr. 058/2014 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Firma Ib A. Evensen, CVR-nr. 18 84 16

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda. Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 112/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Claus Skoda afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 57/2009 Revisortilsynet mod Revisionskontoret A v/registreret revisor B og Registreret revisor med deponeret godkendelse C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 101/2014 Revisortilsynet mod tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Revision 1, CVR-nr. 1565 9777 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold.

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold. Den 9. december 2013 blev i sag 55/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 14. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2010 den indklagede revisionsvirksomhed til kvalitetskontrol, som blev udført den 4. november 2010.

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2010 den indklagede revisionsvirksomhed til kvalitetskontrol, som blev udført den 4. november 2010. Den 3. september 2012 blev der i sag nr. 65/2011 Revisortilsynet mod Selskab 1 (revision) ApS, cvr. nr, #1 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juni 2011 har

Læs mere

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013. Revisorstilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse:

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013. Revisorstilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse: Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013 Revisorstilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden klaget over følgende:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden klaget over følgende: Den 23. oktober 2013 blev der i sag nr. 79/2012 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet B, cvr.nr. xx xx xx xx og Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 8. oktober 2012 har

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret revisor Pia Marianne Jensen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret revisor Pia Marianne Jensen for Revisornævnet. Den 1. december 2014 blev der i sag nr. 168/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Pia Marianne Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986. Den 21. december 2009 blev der i Sag nr. 30/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret revisor Ole Wanting CVR-nr. 55 36 59 54 og Registreret revisor Ole Wanting afsagt følgende K e n

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 30. januar 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 26. november 2013 blev der i sag nr. 78/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden A v/a CVR nr. xx xx xx xx og 2) Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 19. november

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. september 2016 blev der i sag nr. 13/2016. Revisortilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. september 2016 blev der i sag nr. 13/2016. Revisortilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende Den 28. september 2016 blev der i sag nr. 13/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 19. april 2010 blev i sag nr. 40/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 35-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisionsvirksomhed RR og Registreret revisor

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 55/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Kurt Bülow afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisorstilsynet, i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet.

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet. Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 83/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Kim Birk Olesen afsagt følgende Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk

Læs mere

kendelse: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirma B, cvr.-nr. XX XX XX XX til kvalitetskontrol.

kendelse: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirma B, cvr.-nr. XX XX XX XX til kvalitetskontrol. Den 16. august 2017 blev der i sag nr. 65/2016 Erhvervsstyrelsen (tidl. Revisortilsynet) mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 2. marts 2016 har Revisortilsynet, nu

Læs mere

A Revisionsvirksomheden B, CVR-nr. xx xx xx xx Registreret revisor C personligt K e n d e l s e: Sagsfremstilling:

A Revisionsvirksomheden B, CVR-nr. xx xx xx xx Registreret revisor C personligt K e n d e l s e: Sagsfremstilling: Den 27. Januar 2010 blev der i sag nr. 19/2009-R A mod Revisionsvirksomheden B, CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor C personligt afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 16. marts 2009

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. Den 28. marts 2011 blev der i sag nr. 45/2010 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor B og Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 13. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

k e n d e l s e: Klagen: Revisortilsynet har i forhold til indklagede personligt begrundet klagen i følgende punkter:

k e n d e l s e: Klagen: Revisortilsynet har i forhold til indklagede personligt begrundet klagen i følgende punkter: Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 60/2012 Revisortilsynet mod Registeret revisor A og Revisionsvirksomheden B ApS cvr.nr. xx xx xx xx afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 21. august 2012

Læs mere

Den 22. marts 2017 blev der i. sag nr. 46/2016. Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod. Registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 22. marts 2017 blev der i. sag nr. 46/2016. Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod. Registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 22. marts 2017 blev der i sag nr. 46/2016 Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 18. februar 2016 har Revisortilsynet (nu

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R. Den 26. februar 2013 blev der i sag nr. 114/2011 Revisortilsynet mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose.

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose. Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor Preben Møgelmose afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. december 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. december 2009 har Revisortilsynet i medfør af den tidligere

Læs mere

K e n d e l s e: Tilsynet har for så vidt angår revisionsvirksomheden rejst følgende klagepunkter:

K e n d e l s e: Tilsynet har for så vidt angår revisionsvirksomheden rejst følgende klagepunkter: Den 22. maj 2017 blev der i sag nr. 32/2016 Revisortilsynet mod A ApS og sag nr. 33/2016 Erhvervsstyrelsen (tidl. Revisortilsynet) mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. marts 1984.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. marts 1984. Den 20. december 2010 blev der i sag nr. 8/2010 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 29. januar 2010 har A i medfør af dagældende revisorlovens 19, stk. 3,

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol.

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol. Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 100/2014 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Finn Brogaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november 2014 i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirmaet B Godkendt Revisionsanpartsselskab, CVR-nr. XX XX XX, til kvalitetskontrol.

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirmaet B Godkendt Revisionsanpartsselskab, CVR-nr. XX XX XX, til kvalitetskontrol. Den 27. april 2016 blev der i sag nr. 069/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Tommy Rathmann afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 11. august 2015 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisionscentret for Læger og Tandlæger, CVR nr. 76 62 90 13 afsagt følgende K e n d el s e : Ved skrivelse af 16. juli

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Revisionsvirksomhed Henrik Højbjerre Statsautoriseret Revisionsvirksomhed cvr.nr K E N D E L S E:

Revisionsvirksomhed Henrik Højbjerre Statsautoriseret Revisionsvirksomhed cvr.nr K E N D E L S E: Den 17. november 2014 blev der i sag nr. 135/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Henrik Højbjerre og sag nr. 136/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Henrik Højbjerre Statsautoriseret

Læs mere

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Ved Birgitte Hove fra Revisortilsynets sekretariat Agenda Kvalitetskontrol og organisering Fokusområder Resultater af kvalitetskontrol 2012 Typiske

Læs mere

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. oktober 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012.

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol Side 1 Resultat af Revisortilsynets kvalitetskontrol 2011 Typiske fejl og mangler Revisortilsynets arbejde

Læs mere

Kendelse: Den 13. juli 2015 blev der i sag nr. 070/2014. Revisortilsynet. mod. statsautoriseret revisor Jan Carson Feldberg.

Kendelse: Den 13. juli 2015 blev der i sag nr. 070/2014. Revisortilsynet. mod. statsautoriseret revisor Jan Carson Feldberg. Den 13. juli 2015 blev der i sag nr. 070/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Carson Feldberg afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 29. august 2014 i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 30. maj 1972.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 30. maj 1972. Den 31. marts 2008 blev der i sag nr. 40/2005-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden v/registreret revisor A, CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Offentliggjort den 14. november 2014 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVSSTYRELSEN, LANGELINIE ALLÈ 17, 2100 KØBENHAVN Ø E-mail: revisortilsynet@erst.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden (Revision 1) ApS, CVR nr. xx xx xx x1 og 2) Registreret revisor (R) afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

kendelse: Den 7. juli 2015 blev der i sag nr. 106/2014 og 107/2014 Revisortilsynet mod A v/ B Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor B

kendelse: Den 7. juli 2015 blev der i sag nr. 106/2014 og 107/2014 Revisortilsynet mod A v/ B Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor B Den 7. juli 2015 blev der i sag nr. 106/2014 og 107/2014 Revisortilsynet mod A v/ B og Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 7. november 2014 i medfør

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr. 4-2006-R) REVISORTILSYNET mod Revisorvirksomheden RR Ved brev af 13. januar 2006 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 142/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 og sag nr. 143/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Regnar Jørgensen

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) REVISORTILSYNET mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 11. juli 2007

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen. Den 8. oktober 2014 blev der i sag nr.150/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 13. november 2013 blev i sag nr. 30/2013 Revisortilsynet mod Registeret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i året 2007.

K e n d e l s e: Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i året 2007. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 39/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen CVR-nr.21403679 og registreret revisor Jan Malvin Jespersen afsagt sålydende K e n d

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 18. december 2013 blev i sag nr. 45/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 47/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Per Gundorph Johansen.

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 47/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Per Gundorph Johansen. Den 25. februar 2016 blev der i sag nr. 47/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Per Gundorph Johansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. maj 2015 som berigtiget ved brev af 11.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 5. november 2012 blev der i sag nr. 100/2011. Revisortilsynet. mod. statsautoriseret revisor B.

K e n d e l s e: Den 5. november 2012 blev der i sag nr. 100/2011. Revisortilsynet. mod. statsautoriseret revisor B. Den 5. november 2012 blev der i sag nr. 100/2011 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 12. oktober 2011 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 13/2012 Revisortilsynet mod F v/ G, cvr-nr. xx xx xx xx sag nr. 15/2012

kendelse: Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 13/2012 Revisortilsynet mod F v/ G, cvr-nr. xx xx xx xx sag nr. 15/2012 Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 13/2012 Revisortilsynet mod F v/ G, cvr-nr. xx xx xx xx og sag nr. 15/2012 Revisortilsynet mod registreret revisor G afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 15.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Virksomhedens ledelse har ansvaret for etablering, implementering anvendelse af det generelle erklæringsopgaver med sikkerhed samt

Læs mere

Den 30. november 2016 blev der i. sag nr. 025/2016. Erhvervsstyrelsen (tidl. Revisortilsynet) mod. registreret revisor A. afsagt sålydende.

Den 30. november 2016 blev der i. sag nr. 025/2016. Erhvervsstyrelsen (tidl. Revisortilsynet) mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Den 30. november 2016 blev der i sag nr. 025/2016 Erhvervsstyrelsen (tidl. Revisortilsynet) mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 29. januar 2016 har Erhvervsstyrelsen (tidl.

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere