Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 13:00 16:00 Rådssalen. Deltagere:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 13:00 16:00 Rådssalen. Deltagere:"

Transkript

1 Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 13:00 16:00 Rådssalen Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Henrik Villadsen, Michael Werchmeister, Michael Nørgaard, Marianne Evers, Tue Bak AC: Nikolaj Bolsing Bak, Jan Woollhead, FTF: Jenny Heinrichs, Helle Dirksen, Margrethe Boel, Lisbet Jensen, Ninna Friis LO: Vivi Henningsen, Jes Hansen, Jesper Svanberg, Gunhild Krogager Carlsson, Karina Felling Petersen Arbejdsmiljørepræsentanter: Hanne Kirsten Bach, Anette Sztuk, Margit Siig Mortensen, Selvejende institutioner: Jens-Otto Skovgaard Jeppesen (ledelsesrepræsentant), Lykke Nielsen (medarbejderrepræsentant), Mie Demant (arbejdsmiljørepræsentant) Sekretariat: Karin Winther Afbud: Per Bennetsen, Morten Koch Formøde for medarbejderrepræsentanter den 20. januar 2015 kl , Mødelokale 10, Regionshuset.

2 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden 3 2. Godkendelse af referat fra mødet den 15. december Konstituering af MED-Hovedudvalget 5 4. MED-Hovedudvalgets seminar den 3. og 4. marts Budget Status på sygefraværet i Region Sjælland 9 7. Orientering om serviceassistentprojektet Deltagerkredsen i Husudvalg Godkendelse af nye Afdelings-MED for Klinisk 15 Fysiologisk Nuklearmedicinsk afdeling samt Plasticog brystkirurgisk afdeling 10. Gensidig orientering Eventuelt

3 1. Godkendelse af dagsorden MED-Hovedudvalget Brevid:

4 2. Godkendelse af referat fra mødet den 15. december 2014 MED-Hovedudvalget Brevid:

5 3. Konstituering af MED-Hovedudvalget MED-Hovedudvalget Brevid: Resume MED-Hovedudvalget skal konstatere at MED Hovedudvalgets sammensætning er i overensstemmelse med MED-aftalen samt godkende forretningsorden. Mødeplan for MED-Hovedudvalget i 2015 skal endelig godkendes, og der skal udpeges sekretær. Rammerne for sammensætning af underudvalgene (Personalepolitisk underudvalg og Underudvalg sygehuseområdet) skal desuden drøftes. Sagsfremstilling Der er foretaget nyvalg til MED-Hovedudvalget pr. 1. januar I den forbindelse skal der ske konstatering af udvalgets sammensætning, herunder valgt næstformand, forretningsordenenog mødeplan for 2015 skal godkendes, og der skal udpeges sekretær. Medlemmerne af MED-Hovedudvalget fremgår af bilag 1. Udkast til forretningsorden fremgår af bilag 2. Mødeplan for MED-Hovedudvalget 2015: På møde i MED-Hovedudvalget den 7. oktober 2014 forhåndsgodkendte MED- Hovedudvalget nedenstående mødeplan: Den 20. januar 2015 kl o Den marts 2015 (kl ) - Seminar for MED-Hovedudvalget Den 15. april 2015 kl Den 22. juni 2015 kl inklusiv møde med den politiske ledelse Den 14. august 2015 kl Den 6. oktober 2015 kl Den 14. december 2015 kl inklusiv møde med den politiske ledelse Sekretær for MED-Hovedudvalget Jfr. 1 i Forretningsorden for MED-Hovedudvalget udpeger ledelses- og medarbejderrepræsentanter i fællesskab en sekretær, som ikke behøver, at være medlem af udvalget. MED-Hovedudvalget betjenes af Koncern HR

6 Det indstilles, at Karin Winther, Koncern HR udpeges til sekretær for MED- Hovedudvalget. Sammensætning af underudvalg Med baggrund i nyudpegning skal der aftales rammer for sammensætning af Personalepolitisk underudvalg og Underudvalg - sygehusområdet. Udklip fra MED-aftalens bilag 6 om underudvalg: I relation til den etablerede MED-struktur kan der nedsættes underudvalg - herunder også permanente underudvalg til kvalificering af bestemte sager. Ved MED-aftalens underskrivelse er der aftalt to underudvalg: Underudvalg - sygehusområdet Underudvalg - personalepolitik Underudvalgene kan sammensættes af medlemmer af MED-udvalget eller suppleres med eller sammensættes af andre medarbejderrepræsentanter 0g ledere i Region Sjælland. Ved behandling af specielle spørgsmål kan underudvalget ligesom MED-udvalget tilkalde særligt sagkyndige. Bilag 1: Oversigt over medlemmer af MED-Hovedudvalget 2015 Bilag 2: Udkast til forretningsorden for MED-Hovedudvalget Indstilling At at at at at at MED-Hovedudvalget konstaterer at MED-Hovedudvalgets sammensætning er i overensstemmelse med MED-aftalen MED-Hovedudvalget tager valg af næstformand til efterretning MED-Hovedudvalget vedtager forretningsorden MED-Hovedudvalget godkender mødeplan for MED- Hovedudvalget i 2015 MED-Hovedudvalget udpeger Karin Winther, Koncern HR som Sekretær MED-Hovedudvalget drøfter rammer for sammensætning af underudvalgene Personalepolitisk underudvalg og underudvalg - sygehusområdet

7 4. MED-Hovedudvalgets seminar den 3. og 4. marts 2015 MED-Hovedudvalget Brevid: Resume Det er tidligere aftalt, at MED-Hovedudvalget afholder seminar den 3. og 4. marts På mødet den 20. januar 2015 drøftes det overordnede indhold på seminaret mhp. videre planlægning af seminaret. Sagsfremstilling MED-Hovedudvalget afholder seminar den 3. og 4. marts 2015 (kl ). Sted for afvikling af seminaret afventer. Sekretariatet forslår, at følgende 2 hovedtemaer behandles på seminaret: Forankre samarbejdet i det nye MED-Hovedudvalg o Planlægning af arbejdet i perioden Årshjul drøftelse af emner og indsatsområder, der er væsentlige at fokusere på og arbejde med, jf. MED-aftalens 9 o Arbejdsform Ramme for drøftelser i underudvalgene o Udlevering af IPads og introduktion til E-dagsorden Drøfte plan og proces for indarbejdelse af værdien tillid i i Region Sjællands personalepolitiske ramme. o Oplæg vedr. tillid o Drøfte konkret (e) formulering(er) vedr. tillid, der kan indgå i Region Sjællands personalepolitikker. Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe med to til tre medarbejderrepræsentanter fra MED-Hovedudvalget og sekretariatet for MED-Hovedudvalget. Arbejdsgruppens opgave vil være at udarbejde program for seminaret. Indstilling At At MED-Hovedudvalget drøfter forslag til det overordnede indhold på seminaret MED-Hovedudvalget vedtager, at nedsætte en arbejdsgruppe til planlægning af seminaret - 7 -

8 5. Budget 2015 MED-Hovedudvalget Brevid: Resume Ledelsen orienterer i mødet om status på budget Sagsfremstilling Der gives en status på budget 2015 på mødet. Indstilling At Ledelsen orienterer om status på budget

9 6. Status på sygefraværet i Region Sjælland MED-Hovedudvalget Brevid: Resume Regionsrådet valgte i forbindelse med budgetaftalen for 2013, at regionens sygefravær skulle sænkes med 10 % inden udgangen af Måltallet blev defineret ved at trække 10 % fra det gennemsnitlige fravær for første halvår 2012 og blev således beregnet til 4,56 %. Målsætningen er ikke nået, selvom der kan konstateres et lille gennemsnitligt fald i sygefraværet fra 2013 til Fra 2012 til 2013 reducerede Region Sjælland sit fravær med knap 3 %. Sagsfremstilling Det samlede fravær for regionen var i ,88 % (2013 4,90 %). Det betyder, at virksomheden har reduceret sit fravær med 0,41 %. Dermed er regionen stadig et stykke fra målsætningen fra 2012 på et gennemsnitligt fravær på 4,56 %. Indenfor de forskellige virksomhedsområder og tværgående centre er der som det fremgår af tabel 1 nedenfor variationer. Nogle områder har oplevet et fald i sygefraværet, andre en stigning. F.eks. formår Koncernservice og Nykøbing Falster Sygehus fald i sygefraværet på omkring 6 %. Indsatsen for at nedbringe sygefraværet fastholdes i Det sker blandt andet via følgende indsatser: MED-Hovedudvalget har valgt at forlænge projekt Mening og Sundhed" til 30. april 2016, hvor de enkelte virksomhedsområder kan rekvirere støtte og hjælp til arbejde med nærværksfaktorer og et styrket arbejdsmiljø. På baggrund af resultaterne af undersøgelsen "Langtidsfrisk i Region Sjælland" er der udviklet et uddannelsesforløb i langtidsfriske arbejdspladser til trioen. Der gennemføres i alt 3 forløb af "langtidsfriske arbejdspladser". Trivselsmålingen gennemføres i foråret 2015 og vil sammen med APV og Ledelsesevalueringen for 2014 være et vigtigt afsæt for at præcisere indsatsen for at reducere sygefraværet. De seneste 2 års fokus på sygefravær har skabt opmærksomhed på udfordringen. Det er også blevet klart - gennem de mange forskellige tiltag at fravær ikke blot handler om de syge, om tal og fraværsfaktorer, men i ligeså stor grad om nærværsfaktorer som arbejdsglæde, trivsel og ledelse

10 Fremadrettet vil Koncern HR fortsat arbejde med at udbrede den fremmende tilgang til arbejdsmiljøarbejdet. Den fremmende tilgang handler om at fokusere målrettet på at skabe den bedste arbejdsplads og dermed reducerer behovet for en mere reaktiv og forebyggende arbejdsmiljøindsats. Tabel 1: Sygefravær i procent af nærværstimer Anm til tabel: Opgørelsen af sygefraværet er baseret på udtræk fra Den administrative portal og består af sygdom, delvis sygdom, nedsat tjeneste, sygdom med 56 og arbejdsskade. Beregningsforudsætninger: Fraværet er opgjort for månedslønnede i Timelønnede er således udeladt. Fraværsprocenten er beregnet på baggrund af registrerede fraværstimer i forhold til nærværstimer ekskl. helligdage. Nærværstimerne udgør som udgangspunkt 1.931,4 timer i perioden og inkluderer også perioder med barsel og ferie uden løn mv. For deltidsansatte eller ansatte, som ikke har været ansat i hele perioden, er nærværstimerne dog nedbragt forholdsmæssigt. Indstilling At Ledelsen orienterer om status for sygefraværet i Region Sjælland

11 7. Orientering om serviceassistentprojektet MED-Hovedudvalget Brevid: Resume Design Manualen er behandlet i styregruppen og der er taget beslutning om at servicemedarbejdere med overvejende logistikarbejde ikke indgår i pilotfasen. Sagsfremstilling MED-processen om designmanualen og udrulningsplanen Styregruppen gennemgik på mødet 17/ de mange tilbagemeldinger fra Område-MED og HovedMED, og med udgangspunkt i disse blev det besluttet at Designmanualen vil blive justeret, og der til manualen vil blive vedlagt en række opmærksomhedspunkter til brug for implementeringsgruppernes arbejde. Designmanualen og opmærksomhedspunkterne skal give de lokale implementeringsgrupper mulighed for at afvikle pilotprojekterne (Holbæk og Nykøbing F), med så stor en frihedsgrad som muligt indenfor den fælles ramme for projektets udrulning. Den opdaterede Designmanual med tilføjede opmærksomhedspunkter er vedhæftet som bilag. Snitflader mellem serviceassistent-projektet og VALASJ-projektet. Af Designmanualen fremgår følgende: Der pågår pt. et projekt om etablering af central lagerfunktion med tilhørende logistik i regionen. (VALASJ) Derfor omfatter serviceassistentprojektet for nuværende ikke opgaver og funktioner knyttet til dette projekt. (Lager og logistik.) Disse opgaver bliver uændret forankret i Koncern Service. Når VALASJ er gennemført revurderes opgavevaretagelsen i forhold til serviceassistentprojektet. I høringsfasen har der været en almen accept heraf. Udviklingen af Business Case i VALASJ projektet er nu så langt, at det fremstår sikkert, at projektet, som led i innovationssporet, vil indeholde mulighed for konceptudvikling ift. intern logistik på sygehusene. Dette vedrører de funktioner, der i dag udføres af en bestemt portør gruppe/ servicemedarbejder gruppe. Det drejer sig om servicemedarbejdere/portører der overvejende har logistikfunktioner, som bl.a. omfatter følgende: Transporter: intern transport af: Mad, Linned (ren/urent), medicin/returmedicin, affald, depotvarer, post og pakker, frankering, prøver og blod, trykflasker, Transport af rene/urene senge og vask af disse og Transport af sterilvarer og mindre flytteopgaver, samt piccolinetjeneste. Herudover kan Kapelportøropgaver også omfattes af denne kategori

12 Disse funktioner håndteres primært af portører/servicemedarbejdere, der ikke har andre typer opgaver. På enkelte sygehuse er der dog p.t. en opgavevaretagelse, hvor andet servicepersonale udfører logistikopgaver, f.eks. i forhold til at få arbejdsplaner til at hænge sammen. Styregruppen besluttede, at servicepersonale beskæftiget overvejende med logistikopgaver ikke indgår i serviceassistentprojektet, da disse logistikfunktioner, vil blive en del af VALASJ projektet. Det er implementeringsgrupperne, der vurderer, om der konkret kan være funktioner, det giver værdi at lade indgå i serviceassistentprojektet. Bilag 3: Nyhedsbrev serviceassistentprojektet, januar 2015 Bilag 4: Designmanual - justeret efter pilot, januar 2015 Indstilling At Ledelsen orienterer om status på serviceassistentprojektet

13 8. Deltagerkredsen i Husudvalg MED-Hovedudvalget Brevid: Resume Der har vist sig behov for at MED-Hovedudvalget fortolker den ny MEDaftale for så vidt angår deltagerkredsen i Husudvalg. Der er tale om et udsat punkt fra mødet i MED-Hovedudvalget den 15. december Sagsfremstilling På møde i Personalepolitisk underudvalg den 21. november 2014 blev implementering af Husudvalg drøftet, og der viste sig behov for fortolkning af ny MED-aftale for så vidt angår deltagerkredsen i Husudvalg. Udklip fra referat fra møde i Personalepolitisk underudvalg den 21. november 2014: Personalepolitisk underudvalg drøftede deltagerkredsen i Husudvalg. Medarbejdersiden vurderede behov for, at alle enheder, der hører under andre koncernenheder, skal have en repræsentant i Husudvalget, hvor også medarbejderrepræsentanterne i Område-MED sidder. Dermed er der mulighed for, at repræsentanter fra alle enheder, der arbejder på geografien, kan mødes, således at Husudvalget også medvirker til at samle og kitte de enheder, der arbejder på geografien. Ledelsessiden anførte, at Husudvalg, der jf. MED-aftalen er et supplement til MED-strukturen, primært har til formål at drøfte fælles bygningsmæssige forhold og forhold vedrørende det fysiske arbejdsmiljø. Husudvalget har ikke til formål at løfte relationer og samarbejde mellem enhederne. Ledelsen vurderer, at en ledelsesrepræsentant og en medarbejderrepræsentant udpeget fra hvert Område-MED vil være tilstrækkelig til at løfte denne opgave, jf. også MED-aftalens bilag 8. Udklip fra MED-aftalen om Husudvalg (bilag 8 i MED-aftalen) Formål med Husudvalg Husudvalg har medindflydelse på bygningsejerens beslutninger om bygningsmæssige ændringer, der har betydning for arbejdsmiljøforhold (primært fysisk arbejdsmiljø). Husudvalg drøfter fælles praktiske forhold, der berører flere eller alle enheder, der arbejder på lokationen. I Husudvalg drøftes desuden fælles begivenheder på lokationen

14 Opgaverne i arbejdsmiljøgrupperne og MED-udvalg fastholdes. Husudvalg kan inddrages, hvis løsning af en udfordring (primært på arbejdsmiljøområdet) kræver koordinering mellem flere koncernenheder på lokationen. Husudvalg kan beskæftige sig med følgende emner: Brug af fællesarealer såvel indenfor som udenfor, samt arealernes indretning Adgang til og fra lokationen (i forhold til offentlig transport og P- forhold) Beredskab f.eks. i forhold til brandøvelser og sikring af brandveje Aktiviteter, der er fælles eller som må tolereres af andre Fælles service i forhold til ansatte kantineforhold, kaffe- og drikkevandsautomater med videre Fælles information og modtagelse af gæster, patienter m.fl. Fælles begivenheder Ombygninger eller renovering af bygninger eller udearealer Fysiske rokader på lokationen, som involverer flere koncernenheder Andre arbejdsmiljøforhold for eksempel i forhold til omgangsform, vedligehold, indretning, rengøring, støj mv. Deltagere i et Husudvalg Husudvalg består af en ledelses- og en medarbejderrepræsentant udpeget af hver af de Område-MED, der har enheder, der arbejder på lokationen. Repræsentanter skal have deres daglige arbejdsgang på lokationen, og skal så vidt muligt være tillidsvalgte (arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter eller medlemmer af MED). Af bilag 5 fremgår et mødegrundlag fra NSR om Husudvalg. Dette mødegrundlag er tilføjet beregning af Husudvalgets størrelse ud fra ledelsens henholdsvis medarbejdersidens synspunkt om deltagerkredsen i Husudvalg. Bilag 5: Mødegrundlag om Husudvalg fra Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse tilføjet beregning af Husudvalgenes størrelse ud fra ledelsens og medarbejdersidens synspunkt. Indstilling At MED-Hovedudvalget fortolker Region Sjællands MED-aftale fsva. deltagerkredsen i et Husudvalg

15 9. Godkendelse af nye Afdelings-MED for Klinisk Fysiologisk Nuklearmedicinsk afdeling samt Plastic- og brystkirurgisk afdeling MED-Hovedudvalget Brevid: Resume Sagsfremstilling angår godkendelse af 2 nye Afdelings-MED ved Roskilde og Køge Sygehuse: Afdelings MED, Klinisk Fysiologisk Nuklearmedicinsk afdeling Afdelings MED, Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk afdeling Der er tale om et udsat punkt fra mødet i MED-Hovedudvalget den 15. december Sagsfremstilling Oprettelse af nye Afdelings-MED skal ifølge MED aftalens 9 godkendes af MED Hovedudvalget. Forslag til etablering af de to nye Afdelings-MED udvalg er godkendt af formandskabet for det midlertidige MED udvalg for Roskilde og Køge sygehuse. På møde i MED-Hovedudvalget den 15. december 2014 blev godkendelsen af de 2 nye Afdelings-MED udsat, idet medarbejdersiden bad om orientering om MED-udvalgenes sammensætning. Afdelings -MED, Klinisk Fysiologisk Nuklearmedicinsk Afdeling Direktionen ved Region Sjælland har besluttet at samle de Klinisk Fysiologiske Nuklearmedicinske afdelinger i Region Sjælland med en fælles afdelingsledelse på Køge Sygehus pr. 1. januar I den forbindelse oprettes et nyt fælles Afdelings-MED, som dækker matriklerne i Køge, Holbæk og Næstved. Afdelings- MED, Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Direktionen ved Region Sjælland har besluttet at sammenlægge Mammakirurgisk Afdeling, Ringsted sygehus med Plastikkirurgisk Afdeling, Roskilde sygehus. Det vil være afdelingsledelsen på Plastikkirurgisk Afdeling, Roskilde Sygehus, der pr. 1. januar 2015 vil varetage ledelsen af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling i Region Sjælland. I den forbindelse oprettes et nyt Afdelings-MED udvalg, som dækker matriklerne i Roskilde og Ringsted

16 De to nye Afdelings-MED er begge i overensstemmelse med afdelingsledelsesstrukturen ved Roskilde og Køge sygehuse. Bilag 6: Bilag 7: Henvendelse fra Roskilde Køge Sygehuse om MED- Hovedudvalgets godkendelse af etablering af 2 nye Afdelings- MED Notat om sammensætningen i de 2 nye MED-udvalg Indstilling At at MED-Hovedudvalget godkender oprettelse af Afdelings-MED, Klinisk Fysiologisk Nuklearmedicinsk Afdeling ved Roskilde Køge Sygehuse MED-Hovedudvalget godkender oprettelse af Afdelings- MED, Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling ved Roskilde Køge Sygehuse

17 10. Gensidig orientering MED-Hovedudvalget Brevid: Sagsfremstilling På mødet den 15. december 2014 blev der spurgt til, hvorfor varer anskaffet via Indkøb kan forekomme dyrere, end hvis de anskaffes uden om indkøb. Svar: Aftaler, der indgås fælles for hele regionen vil erfaringsvist samlet set indebære besparelser for regionen. Det udelukker ikke, at enkelte varer på en konkret aftale isoleret set kan være dyrere i forhold til rekvirenters erfaringer med tidligere lokalt handlede varer. I årene er der således næsten sparet 120 mio. kr. på udbud af varer og tjenesteydelser. De resultater skal vi fortsætte med at levere ved flere udbud, og ved en forøget brug af regionens indkøbssystem og efterlevelse af de fælles vedtagne regionale retningslinjer for indkøb af varer

18 11. Eventuelt MED-Hovedudvalget Brevid: Kommende punkter: Årlig arbejdsmiljødrøftelse

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 13:00 16:00 Rådssalen. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 13:00 16:00 Rådssalen. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 13:00 16:00 Rådssalen Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Henrik Villadsen, Michael Werchmeister, Michael Nørgaard,

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget tirsdag den 3. marts 2015 kl. 11:00 Konference og hotel Klinten. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget tirsdag den 3. marts 2015 kl. 11:00 Konference og hotel Klinten. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget tirsdag den 3. marts 2015 kl. 11:00 Konference og hotel Klinten Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen Henrik Dalsgaard

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget mandag den 14. september 2015 kl. 11:30 Mødelokale 8/9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget mandag den 14. september 2015 kl. 11:30 Mødelokale 8/9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget mandag den 14. september 2015 kl. 11:30 Mødelokale 8/9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen Henrik Dalsgaard Villadsen

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 13. august 2015 kl. 13:00 Rådssalen. Deltagere:

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 13. august 2015 kl. 13:00 Rådssalen. Deltagere: Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 13. august 2015 kl. 13:00 Rådssalen Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen Henrik Dalsgaard Villadsen

Læs mere

Medlemmer af MED-Hovedudvalget 2015-2017

Medlemmer af MED-Hovedudvalget 2015-2017 Medlemmer af MED-Hovedudvalget 2015-2017 Liste over medlemmer af MED-Hovedudvalget for Region Sjælland. Udvalget har ledelses- og medarbejder- og arbejdsmiljørepræsentanter samt et sekretariat. Ordinært

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget onsdag den 15. april 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8/9. Deltagere:

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget onsdag den 15. april 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8/9. Deltagere: Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget onsdag den 15. april 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen- afbud Per Bennetsen Henrik Dalsgaard

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Onsdag den 1. februar 2017 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Onsdag den 1. februar 2017 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget Onsdag den 1. februar 2017 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Lars Onsberg Henriksen Lone Lindsby Karsten

Læs mere

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Ulla Birk Johansen, Margrethe Boel, Lisbet Jensen, Susann Carlsen (suppleant for Helle Dirksen)

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Ulla Birk Johansen, Margrethe Boel, Lisbet Jensen, Susann Carlsen (suppleant for Helle Dirksen) Dagsorden Møde MED-Hovedudvalget Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Ib Steen Mikkelsen, Michael Nørgaard, Morten Koch, Jan Huus Vestergaard, Michael Werchmeister

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg fredag den 9. september 2016 kl. 12:30 Mødelokale 20 i Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg fredag den 9. september 2016 kl. 12:30 Mødelokale 20 i Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i Personalepolitisk underudvalg fredag den 9. september 2016 kl. 12:30 Mødelokale 20 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Marianne Evers Arne Cyron- afbud Michael Nørgaard Kim

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk Underudvalg Onsdag den 7. august 2013, kl. 9.00 11.00 Mødelokale 5, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat. Møde i Personalepolitisk Underudvalg Onsdag den 7. august 2013, kl. 9.00 11.00 Mødelokale 5, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Referat Møde i Personalepolitisk Underudvalg Deltagere: Jens Andersen (formand) (afbud), Marianne Evers, Kim Leck Fischer, Jenny Heinrichs, Margit Siig Mortensen, Jes Hansen (afbud), Gunhild Krogager Carlsson,

Læs mere

NOTAT vedr. serviceassistentprojekt

NOTAT vedr. serviceassistentprojekt Punkt 7 - bilag 11 NOTAT vedr. serviceassistentprojekt Indledning Der har i Region Sjælland været arbejdet med serviceassistenter og det interne serviceområde i relation til sygehusene i flere sammenhænge.

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik Villadsen, Michael Nørgaard, Morten Koch

Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik Villadsen, Michael Nørgaard, Morten Koch Dagsorden Møde MED-Hovedudvalget Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik Villadsen, Michael Nørgaard, Morten Koch AC: Jan Woollhead, Nikolaj Bolsing Bak FTF:

Læs mere

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Helle Dirksen, Ninna Friis, Margrethe Boel, Lisbet Jensen

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Helle Dirksen, Ninna Friis, Margrethe Boel, Lisbet Jensen Dagsorden Møde MED-Hovedudvalget Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik Villadsen, Michael Nørgaard, Jan Huus Vestergaard, Michael Werchmeister AC: Jan Woollhead,

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 23. september 2013, kl. 13.00 15.00 Mødelokale 4, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 23. september 2013, kl. 13.00 15.00 Mødelokale 4, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Referat Deltagere: Jens Andersen (formand), Marianne Evers, Kim Leck Fischer (afbud), Jenny Heinrichs, Margit Siig Mortensen, Jes Hansen, Gunhild Krogager Carlsson (afbud), Dorethe Bay Christiansen, Richard

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Fredag den 1. november 2013, kl. 10.00 12.00 Mødelokale 14, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Fredag den 1. november 2013, kl. 10.00 12.00 Mødelokale 14, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Referat Deltagere: Jens Andersen (formand), Marianne Evers, Kim Leck Fischer, Jenny Heinrichs, Margit Siig Mortensen, Jes Hansen, Gunhild Krogager Carlsson, Dorethe Bay Christiansen, Richard Faarup. Sekretariat:

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Medlemmer af MED-Hovedudvalget

Medlemmer af MED-Hovedudvalget Medlemmer af MED-Hovedudvalget 2015-2017 Liste over medlemmer af MED-Hovedudvalget for Region Sjælland. Udvalget har ledelses- og medarbejder- og arbejdsmiljørepræsentanter samt et sekretariat. Ordinært

Læs mere

Medlemmer af MED-Hovedudvalget

Medlemmer af MED-Hovedudvalget Medlemmer af MED-Hovedudvalget 2017-2019 Liste over medlemmer af MED-Hovedudvalget for Region Sjælland. Udvalget har ledelses- og medarbejder- og arbejdsmiljørepræsentanter samt et sekretariat. Ordinært

Læs mere

Medlemmer af MED-Hovedudvalget

Medlemmer af MED-Hovedudvalget Medlemmer af MED-Hovedudvalget 2015-2017 Liste over medlemmer af MED-Hovedudvalget for Region Sjælland. Udvalget har ledelses- og medarbejder- og arbejdsmiljørepræsentanter samt et sekretariat. Ordinært

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 16. august 2016 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 16. august 2016 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 16. august 2016 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Lars Onsberg Henriksen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013

Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013 Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Klaus Poulsen, Arbejdsleder Marianne Lindholdt, Næstformand, DLF Marlene Dalskov, BUPL Hanne

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø regionsyddanmark.dk MED-systemet i Region Syddanmark omfatter mere end 325 udvalg med i alt næsten 3000

Læs mere

Medlemmer af MED-Hovedudvalget

Medlemmer af MED-Hovedudvalget Medlemmer af MED-Hovedudvalget 2017-2018 Liste over medlemmer af MED-Hovedudvalget for Region Sjælland. Udvalget har ledelses- og medarbejder- og arbejdsmiljørepræsentanter samt et sekretariat. Ordinært

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 11. april 2016 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 11. april 2016 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 11. april 2016 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Lars Onsberg Henriksen Henrik Dalsgaard Villadsen

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 1/2009 Sted : Mødelokale 3, Rådhuset i Grenaa Dato : 5. januar 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.00 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse)

Læs mere

Hovedudvalget. Referat

Hovedudvalget. Referat Hovedudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 03-12-2013 Starttidspunkt for møde: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: : Jørgen Christiansen, Anne-Lene Haveløkke, Kurt Habekost,

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 4. oktober 2016 kl. 12:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 4. oktober 2016 kl. 12:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 4. oktober 2016 kl. 12:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Lars Onsberg Henriksen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) ssekretariatet Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Deltagere: Jens Andersen (formand), Marianne Evers, Kim Leck Fischer, Jenny Heinrichs, Margit Siig Mortensen, Jes Hansen, Dorethe Bay Christiansen.

Deltagere: Jens Andersen (formand), Marianne Evers, Kim Leck Fischer, Jenny Heinrichs, Margit Siig Mortensen, Jes Hansen, Dorethe Bay Christiansen. Referat Møde i Personalepolitisk Underudvalg Deltagere: Jens Andersen (formand), Marianne Evers, Kim Leck Fischer, Jenny Heinrichs, Margit Siig Mortensen, Jes Hansen, Dorethe Bay Christiansen. Sekretariat:

Læs mere

UDKAST Forretningsorden for Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social. 1. Medlemmer og suppleanter

UDKAST Forretningsorden for Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social. 1. Medlemmer og suppleanter Psykiatri og Social Administrationen Sekretariat, Kommunikation og HR Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg UDKAST Forretningsorden for Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social 1. Medlemmer

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Tirsdag den 11. marts 2014, kl Mødelokale 5, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Tirsdag den 11. marts 2014, kl Mødelokale 5, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Referat Møde i Personalepolitisk underudvalg Tirsdag den 11. marts 2014, kl. 12.30 14.00 Mødelokale 5, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Deltagere: Jens Andersen (formand), Marianne Evers, Kim Leck Fischer,

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødedato: 13. marts kl. 10.00-12.00 Mødested: Møderum 1 Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødelokalet er reserveret fra kl.9.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Ib Steen Mikkelsen, Michael Nørgaard, Morten Koch, Jan Huus Vestergaard,

Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Ib Steen Mikkelsen, Michael Nørgaard, Morten Koch, Jan Huus Vestergaard, Referat Møde MED-Hovedudvalget Onsdag den 29. januar 2014, kl. 12.00 15.00 Mødelokale 7, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Ib

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 15. juni Kl på Regionsgården i H7. Møde nr. 11. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 15. juni Kl på Regionsgården i H7. Møde nr. 11. Medlemmer: K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 15. juni 2011 Kl. 17.00 på Regionsgården i H7 Møde nr. 11 Medlemmer: Lise Müller (F), formand Jannie Hjerpe (F) Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen (Ø)

Læs mere

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Pilot-fasen Pilotfasens formål er at teste serviceassistent-konceptet, hvilket betyder, at det beskrevne koncept prøves af på virkeligheden. Afprøvningerne vil blive vurderet og

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 4. oktober 2016 kl. 12:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 4. oktober 2016 kl. 12:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 4. oktober 2016 kl. 12:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Lars Onsberg Henriksen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Medarbejderrepræsentanter: NN (evt. Næstformand), NN, NN. Arbejdsmiljørepræsentanter: NN (evt. Næstformand), NN, NN

Medarbejderrepræsentanter: NN (evt. Næstformand), NN, NN. Arbejdsmiljørepræsentanter: NN (evt. Næstformand), NN, NN Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: NN (formand), NN, NN Medarbejderrepræsentanter: NN (evt. Næstformand), NN, NN. Arbejdsmiljørepræsentanter: NN (evt. Næstformand), NN, NN Tilforordnede: NN Sekretær: NN

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Referat fra mødet i HovedUdvalget

Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødedato: 13. april 2015 kl. 9.30-12.15 Mødested: Møderum 2 Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.15 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Referat Hovedudvalget Mødedato 7. marts 2012 kl. 10:00 Mødelokale Deltagere Afbud Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Søren Lund Hansen, Lars Hansen, Ole Kristensen, Vini Lindhardt,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER 1. møde 2014 - Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen Områdeudvalget for Administrationen DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Mødelokale 2, Rådhuset i Grenaa Dato : 14. maj 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jesper Kaas Schmidt (Ledelse) Ove

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland BILAG 1 Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland J.nr. 1-30-77-76-14 I henhold til 3 i Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale sker valg og udpegning af medlemmer til MED og AMO (Arbejdsmiljøorganisationen)

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Gode råd om Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Formål: Formålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. På den måde forebygger man arbejdsmiljøproblemer

Læs mere

Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik Villadsen, Morten Koch

Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik Villadsen, Morten Koch Referat Møde MED-Hovedudvalget Mandag den 23. juni 2014, kl. 13.00 16.00 Mødelokale 8/9, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 29. september 2014 kl. 9.30-14.00 Mødested: Møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.15 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Område MED På skole- og dagtilbudsområdet

Område MED På skole- og dagtilbudsområdet Område På skole- og dagtilbudsområdet Denne folder handler om område på skole- og dagtilbudsområdet. Her kan du læse om, hvem vi er, hvad der er vores formål og opgaver, og hvordan vi løser dem. Formålet

Læs mere

UDSKRIFT af protokollen fra møde i Midlertidigt Tværgående SamarbejdsUdvalg (MT-SU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune

UDSKRIFT af protokollen fra møde i Midlertidigt Tværgående SamarbejdsUdvalg (MT-SU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent Referat til Mødedato: Torsdag den 10. december 2015 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Gitte Eskesen, Thorkild Sloth Pedersen, Nikolaj Dybdal

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl

Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl. 9.00-15.00 Mødeleder: Ulla Mulbjerg Referent: Ulla Mulbjerg Deltagere: Christian G. Hansen, Thomas Søndergaard Larsen, Gitte Stokholm,

Læs mere

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen.

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen. SAMARBEJDSAFTALE FOR AARHUS UNIVERSITET 1. Etablering af et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) 1: Der etableres et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) på Aarhus Universitet til løsning af de opgaver, der er omtalt i

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

Vær MED. i en dans for alle ansatte!

Vær MED. i en dans for alle ansatte! Version 20130911/DJ Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MEDbestemmelse i Næstved Kommune Hvad er MED - hvordan skal musikken spille? MED er gensidig

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Retsgrundlaget 1. Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariet 9. april 2015 /LOHOLK Refer af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Til stede: Peder Bang, Ulrik Serges, Mona anker, Rikke Dalsgaard, Connie Waldstrøm,

Læs mere

Procedureretningslinjer

Procedureretningslinjer Procedureretningslinjer DATO 14-04-2011 SAGSNR. 326-2011-18747 SAGSANSVARLIG Rita Jeppesen HR og Personale HR og Personale I henhold til Kalundborg Kommunes lokale MED-aftale er der udarbejdet nedenstående

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18. Nanna Ferslev (naf), tlf ,

Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18. Nanna Ferslev (naf), tlf , Dagsorden Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7,

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

Referat MED-udvalgsmøde Fredag d. 13. december 2013 kl. 9.30

Referat MED-udvalgsmøde Fredag d. 13. december 2013 kl. 9.30 Referat MED-udvalgsmøde Fredag d. 13. december 2013 kl. 9.30 Kulturhusets konferencerum Ledelsesrepræsentanter: Bernhard Schmitz Thomas Meyhoff Crone (referent) John Bay Sørensen Renate Gregersen Afbud

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ styregruppe Referat Dato: 29. november 2004 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 9.00 - ca. 12.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Forretningsorden

Læs mere

Dagsordenspunkt til Hovedudvalget torsdag den 4. december 2014

Dagsordenspunkt til Hovedudvalget torsdag den 4. december 2014 Område: Human Resources Afdeling: HR Jura Journal nr.: 14/35011 Dato: 1. december 2014 Udarbejdet af: Katja Sommer Sjödin E-mail: kss@rsyd.dk Telefon: 76631758 Dagsordenspunkt til Hovedudvalget torsdag

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001.

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Referat fra HovedMedUdvalgsmøde 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsmiljø... 1 2. Gensidig information... 1/2 3. Uddannelse

Læs mere

HK-klubben under regionshuset Beretning til generalforsamling, onsdag den 8. marts 2017

HK-klubben under regionshuset Beretning til generalforsamling, onsdag den 8. marts 2017 HK-klubben under regionshuset Beretning til generalforsamling, onsdag den 8. marts 2017 Indledning Jeg takker for ordet. Jeg skal på vegne af HK klubben under regionshuset give en beretning om, hvad vi

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Hovedudvalget. Referat

Hovedudvalget. Referat Hovedudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 26-06-2012 Starttidspunkt for møde: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Jørgen Christiansen, Anne-Lene Haveløkke, Kurt

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 8, Glesborg Dato: Onsdag den 11. marts 2015 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Finn Nørskov Mikkelsen, formand Birgit Underbjerg (AMR)

Læs mere

Dagsorden for møde i HovedUdvalget

Dagsorden for møde i HovedUdvalget Mødedato: 18. august 2014 kl. 10:00-14:00 Mødested: møderum 2 Dagsorden for møde i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.30 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Referat Fredag den 10. februar 2017 kl Mødelokale 10, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat Fredag den 10. februar 2017 kl Mødelokale 10, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Møde i Regionalt Strategisk Samarbejdsforum Referat Fredag den 10. februar 2017 kl. 13.00 16.00 Mødelokale 10, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø DELTAGERE Repræsentanter Region Sjælland: Kim Leck Fischer

Læs mere

Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Ib Steen Mikkelsen, Michael Nørgaard, Morten Koch, Jan Huus Vestergaard

Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Ib Steen Mikkelsen, Michael Nørgaard, Morten Koch, Jan Huus Vestergaard Referat Møde MED-Hovedudvalget Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Ib Steen Mikkelsen, Michael Nørgaard, Morten Koch, Jan Huus Vestergaard AC: Jan Woollhead, Jesper

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen (Hvordan er processen foregået, hvem har været inddraget mv.?) - Formulering

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere