Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser"

Transkript

1 Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

2 2

3 Indholdsfortegnelse Forord Bekendtgørelsens anvendelsesområde Bekendtgørelsens dækningsområde Anvendelse af bekendtgørelsen på eksisterende spildevandsanlæg Definitioner Bekendtgørelsens begreber Spildevand Husspildevand Tag- og overfladevand Humane affaldsprodukter Personækvivalent Samletank Spildevandsanlæg Kapacitet Offentligt spildevandsanlæg Privat spildevandsanlæg Bedste, tilgængelige teknik Spildevandsplanens indhold Baggrund Miljøbeskyttelseslovens krav til spildevandsplanlægningen Generelt Eksisterende og planlagte kloakeringsområder samt ejerskab Områder hvor tilslutningspligt kan ophæves Tilstand og fornyelse af kloakanlæg Spildevandsplanlægning for det åbne land Områder med nedsivning Spredt bebyggelse omfattet af rensekrav Kommunale/private anlæg Tidsfølgeplan og økonomiplan Spildevandsbekendtgørelsens supplerende krav til spildevandsplaner Spildevandsplanens overensstemmelse med anden planlægning Øvrig bortskaffelse af spildevand i kommunen Planlagte og eksisterende udledninger Økonomi Afgivelse af areal og pålæggelse af servitut Etablering af fælles privat spildevandsanlæg Revision af spildevandsplanen Behandling af forslag til og vedtagelse af spildevandsplan Baggrund 35 3

4 4.2 Den offentlige høring Amtsrådets inddragelse i spildevandsplanlægningen Kommunalbestyrelsens vedtagelse af planforslaget Spildevandsplanens retsvirkning Klageadgang Tilslutning af spildevand til spildevandsanlæg Miljøbeskyttelseslovens generelle bestemmelser Tilslutningsret og -pligt Myndighedskompetence for tilslutningstilladelser Tilslutning til offentlige spildevandsanlæg Tilslutning til private spildevandsanlæg Meddelelse af tilslutningstilladelse Tilslutning af almindeligt husspildevand fra boliger til kloak Miljøvurdering af tilslutning af spildevand Oplysninger i ansøgning om tilslutning Forhold til kapacitet af renseanlæg og opland Fastsættelse af vilkår i tilslutningstilladelsen Relation til lov om miljø og genteknologi Ændring af spildevandstilslutninger Ændringer af vilkår i tilslutningstilladelse Ændringer af fysiske forhold ved spildevandssystemer Relation til byggeloven for virksomheder Tilsyn og håndhævelse Oversigt over kompetencefordeling m.v. ved tilslutning Klageadgang Ophævelse af tilslutningspligten Baggrund Spildevandstilledninger, der kan udtrædes for Betingelser for udtræden Forhold til den kommunalbestyrelsens spildevandsplan Aftale mellem kommunen og grundejeren Hensyn til kloakforsyningens økonomi Tekniske hensyn for kloakforsyningen 51 4

5 6.6 Tilladelse til alternativ bortskaffelse Hensyn til regionplanens målsætninger Hensyn til Vandmiljøplanens krav Klageadgang Udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet Miljøbeskyttelseslovens generelle bestemmelser Ansøgningsprocedure Kommunalbestyrelsens kompetence Husspildevand Processpildevand svarende til 30 PE eller derunder Tag- og overfladevand Kopi til amtet Amtsrådets kompetence Større offentlige spildevandsanlæg Virksomheder Vejvand og afstrømning fra jernbanearealer Overløb fra fælleskloakker Udledning fra godkendelsespligtige virksomheder Bestemmelser i udledningstilladelser Vilkår for udledning Prøveudtagning og analysemetoder Kontrol med udledning Nedsivningsanlæg tæt på vandløb, søer og havet Fastsættelse af et anlægs kapacitet Tilsyn og håndhævelse Oversigt over kompetencefordeling Ændring af udledningstilladelser Klageadgang Grænseværdier for visse stoffer ved udledning fra offentlige spildevandsanlæg Baggrund Fastsættelse af anlægskapacitet Anlæg omfattet af nationale udlederkrav Nationale udlederkrav Kontrolmetode for udledninger Mindste antal afløbsprøver 70 5

6 8.4 Administrative bestemmelser Tilsyn og håndhævelse Begrænsning af udledning af kvælstof og fosfor for større industrielle virksomheder Virksomhederne Definitioner Omfang af rensekravene Nedbringelsen af udledningen Afløbskontrol Kompetenceovergang Retsbeskyttelse Tilsyn og håndhævelse Klageadgang Forbud mod tilførsel af visse stoffer direkte til grundvandet Forbud mod tilførsel af visse stoffer Dispensationsmulighed Tilsyn Klageadgang Spildevandsbortskaffelse fra spredt bebyggelse Baggrund Definition på spredt bebyggelse Krav om renseniveau i udledningstilladelse eller påbud Spildevandsløsninger, der opfylder de fire renseklasser Forudsætning for meddelelse af påbud om forbedret spildevandsrensning De konkrete dokumentationskrav ved påbud Tilsyn Klageadgang m.v Afledning af spildevand til jorden (nedsivning) Miljøbeskyttelseslovens generelle bestemmelser 89 6

7 12.2 Ansøgningsprocedure Kommunale tilladelser til nedsivning af husspildevand m.v Generelt Spildevandets mængde og karakter Beskyttelsesområder for vandindvindinger efter miljøbeskyttelseslovens Nedsivningsanlæggets afstand til vandindvindingsanlæg Nedsættelse af afstandskrav til vandindvindingsanlæg Afstand til vandløb, søer eller havet Jordbundens egnethed til nedsivning Udformning af nedsivningsanlæg Afstand til højeste grundvandsspejl Vejledende afstandskrav Kommunale tilladelser til nedsivning af tag- og overfladevand fra befæstede arealer Karakter og mængde af tag- og overfladevand Afstand til vandindvindingsanlæg m.v Udformning af nedsivningsanlægget Afstand til vandløb, søer eller havet Afstandskrav i øvrigt Amtskommunal tilladelse til nedsivning Generelt Spildevandets mængde og karakter Hensyn til kommunal og amtslig planlægning for området Beskyttelse af vandindvindinger og grundvandsressourcen Hensyn til vandkvaliteten af vandløb, søer og havet Udformning af anlæg til nedsivning af klorholdigt spildevand Overdragelse af amtsrådets tilladelseskompetence til kommunalbestyrelsen Generelt Afstand til vandindvindinger Nedsivningsanlæggets udformning Afstand til vandløb, søer og havet Afstand til grundvand m.v Nedsivning hvor afstandskrav til grundvandspejl ikke er opfyldt Etablering af nedsivningsanlæg Ændring eller tilbagekaldelse af nedsivningstilladelser Administrative procedurer ved påbud om nedsivning Ansvar ved tilladelse eller påbud om nedsivning Tilsyn og håndhævelse Oversigt over kompetencefordeling m.v. ved nedsivning Klageadgang 103 7

8 13. Udledning og udsprøjtning på jordoverfladen af spildevand uden jordbrugsmæssig værdi Miljøbeskyttelseslovens generelle bestemmelser Anvendelsesområde Afgrænsning til anden lovgivning Anvendelse af affaldsprodukter fra alternative toiletformer Ansøgningsprocedure efter spildevandsbekendtgørelsen Amtsrådets tilladelser til udsprøjtning og udledning på jordoverfladen af spildevand uden jordbrugsmæssig værdi Udtalelse fra embedslægen og kredsdyrlægen Beskyttelse af grundvand og overfladevand Hensyn til sundhedsfare og gener for omboende Hensyn til kommunal og amtslig planlægning for området Kontrakt for udledning/udsprøjtning Tilsyns- og håndhævelsesforpligtelser Ændring eller tilbagekaldelse af tilladelse Klageadgang Etablering af samletanke for spildevand - opsamling, tømning og transport Miljøbeskyttelseslovens generelle bestemmelser Kommunalbestyrelsens kompetence Krav til samletankens kvalitet Samletankens placering og størrelse Afstand til vandindvindingsanlæg Sundhedsrisici og gener for omboende Tømning og bortskaffelse Amtsrådets kompetence Afgrænsning til anden lovgivning Tømning og bortskaffelse Ikke nedgravede samletanke Tømning og bortskaffelse Etablering og tømning af samletanke for affaldsprodukterne fra alternative toiletsystemer Afløbsfrie bassinanlæg Kommunalbestyrelsens kompetence Amtsrådets kompetence Afløbsfrie bassinanlæg uden tæt bund Tilsyn og håndhævelse Ændring eller tilbagekaldelse af tilladelser 124 8

9 14.9 Klageadgang Tømningsordninger for bundfældningstanke og samletanke m.v Miljøbeskyttelseslovens generelle bestemmelser Tømningsordning for samletanke m.v Generelt om samletanke Samletanke m.v. omfattet af kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen Tømningsordning for bundfældningstanke Generelt om bundfældningstanke Ejendomme omfattet af tømningsordning for bundfældningstanke Bundfældningstanke omfattet af kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen Tømningsordning for øvrige afløbsinstallationer Tømningsordning for fedtudskillere og sandfang Tømning af olie- benzinudskillere Tømningshyppighed Generelt Tømningshyppighed for samletanke m.v Tømningshyppighed for bundfældningstanke Tømningshyppighed for øvrige afløbsinstallationer Administration af tømningsordning Klageadgang Kvalitetskrav og krav til udledning af visse farlige stoffer Baggrunden for bekendtgørelse nr. 921 af 8. oktober Udledninger omfattet af bekendtgørelse nr Grundlag for fastsættelse af krav til udledninger Nationalt og amtsligt fastsatte kvalitetskrav Hvornår skal der fastsættes nye kvalitetskrav? Fagligt grundlag for fastsættelse af kvalitetskrav Kvalitetskrav til grupper af stoffer Fastsættelse af krav til udledning Opfyldelse af kravet om den bedste, tilgængelige teknik og kvalitetskravet (Den kombinerede fremgangsmåde) Initialfortynding Afgrænsning af et spildevandsnærområde I forvejen forekommende stofkoncentrationer i vandområdet Ingen øget forurening af vandområderne Mængdebetragtning Fastsættelse af kontrolvilkår Revision af eksisterende udledningstilladelser 144 9

10 16.7 Klageadgang Kommende revision af bilag 2 til bekendtgørelse nr Andre bestemmelser Register over tilladelser Generelt om vilkår for spildevandstilladelser Tidsbegrænsning af tilladelser Bestemmelser om tilsyn og kontrol Tinglysning Administrative bestemmelser og bestemmelser om klageadgang Administrative bestemmelser Klage og søgsmål Klageadgang Miljøklagenævnet Tilsyn og håndhævelse Tilsyn Håndhævelse Straf Straf for overtrædelse af spildevandsbekendtgørelsen Straf for overtrædelse af kommunale forskrifter Strafansvar for juridiske personer m.v

11 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. 11

12 12

13 Forord Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 698 af 22.september 1998 med senere ændringer, danner grundlag for administration af spildevandsområdet. Lovens kapitel 3 omhandler beskyttelse af jord og grundvand, mens lovens kapitel 4 omhandler beskyttelse af overfladevand. Særligt med hjemmel i disse to kapitler er der med Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 fastsat nærmere detaljerede regler for kommunernes og amternes administration på spildevandsområdet. Bekendtgørelse 501 af 21. juni 1999 erstatter bekendtgørelse nr. 310 af 25. april 1994 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (spildevandsbekendtgørelsen). Den ny spildevandsbekendtgørelse af 21. juni 1999 er i høj grad en videreførelse af de hidtil gældende bestemmelser i en omredigeret udgave. Med den ny bekendtgørelse er der endvidere tale om en række fornyelser som opfølgning på lov nr. 325 af 14. maj 1997 om ændring af miljøbeskyttelsesloven og lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (spildevandsrensning i det åbne land m.v.) Som i den tidligere spildevandsbekendtgørelse, indeholder den nye spildevandsbekendtgørelse bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 91/217 om rensning af byspildevand (Byspildevandsdirektivet) med senere ændringer (Kommissionens direktiv 98/15/EF) og Rådets direktiv nr. 80/68 om beskyttelse af grundvandet mod forurening forårsaget af visse farlige stoffer. Denne vejledning beskriver med udgangspunkt i den nye spildevandsbekendtgørelse og kapitel 3 og 4 i miljøbeskyttelsesloven reguleringen og den gældende praksis på området. I vejledningens kapitel 16 beskrives endvidere anvendelsen af bekendtgørelse nr. 921 af 8. oktober 1996, om kvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af visse farlige stoffer til vandløb, søer eller havet, i forbindelse med fastlæggelse af kvalitetskrav for vandområder og krav til spildevandsudledninger indeholdende sådanne stoffer. Vejledning er således tænkt som en samlet fremstilling af administrationsgrundlaget på spildevandsområdet. Vejledningen erstatter: Cirkulære nr. 92 af 17. april 1974 om spildevand Cirkulære nr. 73 af 21. april 1980 om afledning af spildevand til jorden 13

14 14 Cirkulære nr. 58 af 30. maj 1986 om tilførsel af spildevand til jorden Vejledning nr. 42 af 11. januar 1988 om grænseværdier for visse stoffer ved udledninger til vandløb, søer eller havet for kommunale spildevandsanlæg

15 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde I spildevandsbekendtgørelsens 1 fastsættes anvendelsesområdet for reguleringen i bekendtgørelsen. Bekendtgørelsens regler finder således anvendelse på alle spildevandsanlæg - både offentlige og private anlæg. Som i den tidligere spildevandsbekendtgørelse reguleres i den nye bekendtgørelse endvidere spørgsmålet om tilførsel af stoffer direkte til grundvandet. Reguleringen af dette spørgsmål er en implementering af Rådsdirektiv 80/68/EF. Der henvises til kapitel 10 i vejledningen. Bekendtgørelsen omfatter ikke regler om tilladelse til udledning og udsprøjtning af spildevand med jordbrugsmæssig værdi, jf. bekendtgørelsens 3. Udledning og udsprøjtning af spildevand og slam til jordbrugsformål er reguleret i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 823 af 16. september 1996 om anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål (slambekendtgørelsen). Der henvises til kapitel 13 i vejledningen. 1.2 Anvendelse af bekendtgørelsen på eksisterende spildevandsanlæg Når et eksisterende spildevandsanlæg eller forholdene, der har indflydelse på anlægget ændres væsentligt - herunder at anlægget flyttes eller omlægges, kræves en fornyet spildevandstilladelse efter bekendtgørelsens 2. Det samme gælder, hvis spildevandsmængden eller sammensætning af spildevandet, der tilledes anlægget, ændres, særligt hvis mængden af spildevand forøges. Afgørelsen af, om en ændring af et spildevandsanlæg kræver fornyet tilladelse, beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Det er tilladelsesmyndigheden, der afgør om en ændring er væsentlig og om ny tilladelse er fornøden. Eksempelvis vil ændringer af et spildevandsanlæg med afledning til et nedsivningsanlæg for husspildevand, der kan medføre en større belastning på anlægget, f.eks. ændring af en ejendoms afløbsinstallationer ved etablering af eksempelvis et ekstra badeværelse, kunne medføre, at der skal søges om ny nedsivningstilladelse. Dette vil særligt være tilfældet, hvis der er tale om ældre siveanlæg med lille bundfældningstank. Der skal ved vurderingen af, om fornyet tilladelse er nødvendig, både ses på belastningen af spildevandsanlægget med organisk stof og den hydrauliske spidsbelastning. En omlægning af installationer, hvor der ikke ændres ved antallet af installationer, vil normalt ikke betyde, at der skal søges om ny nedsivningstilladelse. 15

16 16 Ændringer af et kommunalt renseanlæg, hvor der sker ombygninger af anlægget, f.eks. etablering af nye tanke, ændret beluftningsudstyr m.v., vil ikke i sig selv medføre, at der skal søges om ny udledningstilladelse. Derimod vil kapacitetsændringer herunder forøget hydraulisk belastning medføre, at der skal søges om ny udledningstilladelse.

17 2. Definitioner 2.1 Bekendtgørelsens begreber 4 giver definitionerne på en række begreber, der anvendes i bekendtgørelsen og loven. Definition af spildevand Befæstede arealer Vand, der kan sidestilles med spildevand Spildevand Begrebet spildevand defineres i bekendtgørelsens 4, stk. 1 og omfatter i princippet alt vand, der afledes fra beboelse, erhvervsvirksomheder, bebyggelse i øvrigt samt fra befæstede arealer. Begrebet omfatter således husspildevand, spildevand fra erhvervsvirksomheder, herunder kølevand og filterskyllevand, samt regnvand fra tagarealer og befæstede arealer. Ved befæstede arealer forstås arealer, som på grund af anvendelse til f.eks. veje, bebyggelser m.m. er helt eller delvis uigennemtrængelige for vand. Dette kan også omfatte grusarealer og græsarealer. Vand fra omfangsdræn ved kloakerede bygninger betragtes almindeligvis også som spildevand, ligesom drænvand fra kirkegårde betragtes som spildevand, mens andre typer drænvand normalt ikke falder ind under definitionen. Perkolat fra lossepladser betragtes ligeledes som spildevand. Den kompetente myndighed efter lovens 28 er ikke afskåret fra at meddele tilladelse til afledning for vand, der ikke er omfattet af definitionen på spildevand. Vandet kan sidestilles med spildevand - hvis det har en sammensætning, der ikke afviger væsentligt fra sammensætningen af vand, der direkte er omfattet af definitionen på spildevand. Den kompetente myndighed må for sådanne typer af vand forholde sig konkret til en ansøgning og stille de nødvendige vilkår, herunder renseforanstaltninger og udledningssted, hvis der meddeles tilladelse til udledning. Vand fra afværgepumpninger Vand fra grundvandssænkninger Forbud mod udledning af ajle, gylle og ensilagesaft Vand fra afværgepumpninger kan sidestilles med spildevand, forudsat at der ikke er tale om koncentrerede mængder af det/de forurenende stoffer eller om en bevidst fortynding, men om stoffer, der er havnet i grundvandet ved diffus tilførsel. Hvis afværgevandet er meget forurenet, kan det være nødvendigt at opsamle vandet eller lave lokal rensning i stedet. Dette kan f.eks. være tilfældet ved oppumpning af afværgevand i forbindelse med en olieforurenet grund. Vand fra grundvandssænkninger i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder kan som udgangspunkt ikke sidestilles med spildevand, men bortskaffes efter vandforsyningslovens bestemmelser. Hvis der undtagelsesvis skulle være behov for at aflede vandet til et spildevandsanlæg, skal der meddeles en særskilt tilslutningstilladelse. Med lovens 27 er der et generelt forbud imod, at stoffer, der kan forurene vandet, tilføres vandløb, søer eller havet. Dette forbud omfatter ajle, gylle, ensilagesaft og møddingvand, idet disse emner ikke er omfattet af definitionen på spildevand. 17

18 Definition af husspildevand Husspildevand Husspildevand er efter bekendtgørelsens 4, stk. 2, spildevand fra husholdninger, herunder afløb fra vandklosetter. Sanitært spildevand fra erhvervsvirksomheder, dvs. afløb fra baderum, toiletter og køkkener falder også ind under denne definition. I denne vejledning anvendes endvidere begreberne sort spildevand og gråt spildevand. Ved sort spildevand forstås alene spildevand fra vandklosetter, mens der ved gråt spildevand forstås spildevand fra bad, køkken, vask og øvrigt sanitært spildevand, der ikke er sort spildevand. Definition af tag- og overfladevand Tag- og overfladevand Tag- og overfladevand er efter bekendtgørelsens 4, stk. 3 regnvand fra tagarealer og andre helt eller delvist befæstede arealer, herunder jernbaner. Tag- og overfladevandet må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der sædvanligt tilføres regnvandet i forbindelse med afstrømning på veje, parkeringspladser m.v. eller have en væsentlig anden sammensætning. Vand fra vaskepladser, oplagspladser og lignende falder således ikke ind under definitionen, idet vandet tilføres andre stoffer end ved afstrømning på veje og parkeringspladser. Regnvand fra oplagspladser for emner, der indeholder tungmetaller, falder således heller ikke under definitionen, da koncentrationen af tungmetaller kan være større end for vejvand Humane affaldsprodukter I bekendtgørelsens 4, stk. 4 er humane affaldsprodukter defineret som urin og fæces. De humane affaldsprodukter afledes fra sanitære installationer, hvor der ikke tilføres vand eller kun tilføres meget lidt vand. Det kan være i forbindelse med multtoiletter eller urinseparerende toiletter, altså både løsninger, hvor urin og fæces samles i en beholder eller hvor der sker separat opsamling af urin og/eller fæces. Definition af 1 PE Spildevandsafledning op til 30 PE Personækvivalent Ved 1 personækvivalent (PE) forstås, jf. 4, stk. 5, 21,9 kg organisk stof pr. år målt som biokemisk iltforbrug (BI 5 ), 4,4 kg total kvælstof pr. år eller 1,0 kg total fosfor pr. år. En vurdering af, om en spildevandsafledning svarer til 30 PE eller derunder, skal foretages ud fra en vurdering af alle tre parametre, der indgår i definitionen på en personækvivalent - organisk stof, kvælstof og fosfor. En spildevandsafledning kan kapacitetsmæssigt vurderes til 30 PE eller derunder, hvis alle tre parametre holder sig på niveauet svarende til 30 PE eller derunder. I relation til den afgrænsning af kompetence for udledninger af spildevand, der fremgår af miljøbeskyttelseslovens 28 må spildevandet endvidere ikke indeholde andre stoffer, end hvad der sædvanligt forekommer i husspildevand, eller have en væsentlig anden sammensætning, jf. bekendtgørelsens 11 og 14. Tilsvarende gælder for nedsivning af spildevand efter bekendtgørelsens 28, stk.1. 18

19 En spildevandsafledning, hvor spildevandet indeholder andre stoffer, end hvad der normalt forekommer i husspildevand, eller har en væsentlig anden sammensætning, er således aldrig sammenlignelig med en afledning af husspildevand på 30 PE eller derunder, uanset om alle tre parametre ligger under niveauet svarende til 30 PE. Forhøjet temperatur, f.eks. på kølevand, medfører ligeledes, at spildevandet ikke er sammenligneligt med husspildevand. Ved vurdering af, hvilken kapacitet angivet i PE, jf. afsnit 2.1.8, en spildevandsafledning svarer til, kan der ikke ske en udjævning af stofmængden. Eksempelvis kan et stofindhold, der er angivet i f.eks. kg/døgn, ikke udjævnes over et år, selvom der i det pågældende tilfælde kun sker afledning et vist antal dage om året. Definition af samletank Definition af spildevandsanlæg Afgrænsning mellem spildevandsanlæg og vandløb Samletank Ved samletanke til spildevand forstås efter bekendtgørelsens 4, stk. 6 tætte beholdere, der enten er typegodkendt efter den til enhver tid gældende bekendtgørelse om kontrol med oplag af olie eller kan godkendes til opbevaring af spildevand af tilladelsesmyndigheden efter reglerne i bekendtgørelsens kapitel Spildevandsanlæg Spildevandsanlæg omfatter efter bekendtgørelsens 4, stk. 7 såvel åbne som lukkede ledninger og andre anlæg, der tjener til afledning og/eller behandling af spildevand, forinden det udledes til vandløb, søer eller havet, afledes til jorden eller bortskaffes på anden måde. Der skal således ikke nødvendigvis ske både en afledning og en behandling i et spildevandsanlæg. Afgrænsningen mellem vandløb og spildevandsanlæg afhænger af udledningspunktet, som bør fremgå af den foreliggende udledningstilladelse. Det er derfor ikke udelukket, at enkelte mindre sidevandløbsstrækninger kan klassificeres som dele af et spildevandsanlæg. Såfremt der ikke eksisterer en udledningstilladelse, der angiver udledningspunktet, må tilladelsesmyndigheden fastsætte dette. Et spildevandsanlæg skal i øvrigt fremgå af kommunens spildevandsplan, jf. lovens 32 og bekendtgørelsens 5. Kommunalbestyrelsen kan i spildevandsplanen optage en del af en vandløbsstrækning som et spildevandsanlæg. Et anlæg, der tillægges status som et spildevandsanlæg, er ikke længere omfattet af vandløbslovens bestemmelser, men af miljøbeskyttelseslovens bestemmelser om spildevand. Amtsrådet skal efter vandløbsloven høres over en påtænkt statusændring for et vandløb, såfremt vandløbsstrækningen er målsat i regionplanen. Det skal sikres, at lodsejere ikke uforvarende fratages deres ret til afledning af drænvand efter vandløbsloven. Drænledninger Drænledninger er administrativt at betragte som vandløb efter vandløbslovens bestemmelser, med mindre drænledningerne specifikt er optaget som en del af spildevandsanlægget. 19

20 Definition af kapacitet Kapaciteten er en administrativt fastsat størrelse Definition af offentligt spildevandsanlæg Udlicitering af drift Definition af privat spildevandsanlæg Afgrænsning mellem offentligt og privat anlæg Kapacitet Ved et spildevandsanlægs kapacitet eller godkendte kapacitet forstås efter bekendtgørelsens 4, stk. 8 den spildevandsmængde med indhold af forurenende stoffer angivet i personækvivalenter (PE), der i henhold til en meddelt spildevandstilladelse omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 3, 4, eller 5 kan afledes fra en eller flere ejendomme inden for et fastlagt opland til anlægget. I forbindelse med at amtsrådet meddeler udledningstilladelse til et kommunalt renseanlæg, skal amtsrådet således fastsætte anlæggets kapacitet angivet i PE, jf. bekendtgørelsens 17, og dermed fastlægge en afgrænsning af oplandet til anlægget. Kapaciteten benyttes særligt til afgrænsning af tilladelseskompetencen mellem amtsrådets og kommunalbestyrelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens 28 (se ovenfor afsnit 2.1.5) og til afgrænsning af hvilke kommunale spildevandsanlæg, der er omfattet af de nationale faste udlederkrav, jf. bekendtgørelsens 19. Den godkendte kapacitet er således ikke nødvendigvis, den kapacitet anlægget er dimensioneret for, og er som udgangspunkt ikke en målelig størrelse, men en administrativt fastsat størrelse, der kan være forskellig fra anlæggets fysiske kapacitet Offentligt spildevandsanlæg Et offentligt spildevandsanlæg er efter 4, stk. 9 et anlæg, hvor én eller flere kommunalbestyrelser har ansvaret for anlæggets drift og/eller vedligeholdelse. Undtaget fra denne definition er dog anlæg, der er etableret efter 7a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.. Disse anlæg er fortsat private, selvom de etableres, drives og vedligeholdes af kommunalbestyrelsen. Hvis kommunalbestyrelsen har udliciteret driften af et offentligt renseanlæg, er det således fortsat kommunalbestyrelsen, der har ansvaret for driften og dermed for overholdelse af udledningstilladelsen. Det er derfor stadig kommunalbestyrelsen, der kan retsforfølges, f.eks. hvis der sker overskridelse af renseanlæggets udledningstilladelse Privat spildevandsanlæg Et privat spildevandsanlæg er efter bekendtgørelsens 4, stk. 10 et spildevandsanlæg, der ikke falder ind under definitionen af et offentligt spildevandsanlæg. Spildevandsanlæg, som staten er ansvarlig for, har derfor status som private anlæg. Det fremgår ikke direkte af definitionen på et offentligt spildevandsanlæg, i hvilke tilfælde kommunalbestyrelsen har ansvaret for et spildevandsanlægs vedligeholdelse og drift, men dette bør fremgå af spildevandsplanen, jf. bekendtgørelsens 5, stk. 1, nr. 2. Definitionen må således sammenholdes med afgrænsningen af kloakoplande i spildevandsplanen og øvrige oplysninger om, hvilke anlæg kommunen i sin egenskab af kloakforsyning har etableret, drevet og vedligeholdt. Der er efter lovens 28, stk. 4 tilslutningspligt for ejendomme, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen. Kommunalbestyrelsen fører stikledning frem til den enkelte ejendoms grundgrænse, eller frem til områdeafgrænsningen for et privat spildevandsanlæg, som skal tilsluttes et offentlig spildevandsanlæg. 20

21 Ledninger på private grunde I et offentligt kloakopland må en ledning, der går ind over en ejendom for at betjene en anden ejendom, derfor antages at være offentlig, medmindre andet er tinglyst på ejendommen eller direkte fremgår af særskilte dokumenter, idet kommunen ellers ikke har opfyldt sin forsyningspligt. Hvis der ikke af tingbogen eller de nævnte dokumenter fremgår, at der er tale om et privat spildevandsanlæg, er ledningen, der løber over en anden ejendom, en del af det offentlige spildevandsanlæg. Dette betyder, at kommunalbestyrelsen skal stå for ledningens vedligeholdelse og drift. Ved etablering af en ledning på en privat ejendom, der har til formål at forsyne en anden eller flere andre bagvedliggende ejendomme, skal kommunalbestyrelsen have tilladelse til etablering af spildevandsanlægget fra den grundejer, hvor ledningen skal lægges. Hvis ikke en sådan aftale kan opnås, må kommunalbestyrelsen ekspropriere i fornødent omfang, jf. lovens 58. Alternativt må kommunalbestyrelsen føre en ny stikledning frem til grundgrænsen for den eller de bagvedliggende ejendomme og påbyde en ændret tilslutning efter lovens 30. Definition af bedste, tilgængelige teknik Bedste, tilgængelige teknik Bedste, tilgængelige teknik (BAT) er efter bekendtgørelsens 4, stk. 11 den mest avancerede teknik indenfor en bestemt sektor, herunder den måde hvorpå et anlæg konstrueres, bygges, vedligeholdes, drives og lukkes ned. Teknikken skal være teknisk og økonomisk gennemførlig for den relevante sektor, og den skal sikre et så højt beskyttelsesniveau som muligt. Der skal altså foretages en indbyrdes vurdering af prioriteringen af miljøhensyn, princippet om forureningsbegrænsning og proportionalitetsprincippet. Krav om anvendelse af BAT-princippet skal ikke fastsættes som krav om anvendelse af en nærmere bestemt teknik, men som krav svarende til det forureningsniveau (emissionsgrænseværdier eller tilsvarende parametre suppleret med de nødvendige forureningsbegrænsende foranstaltninger), som det har vist sig muligt at opnå ved den bedste tilgængelige teknik. Det er i princippet virksomhedens valg, hvordan den vil opfylde kravene. Forebyggelse eller rensning? Begrænsning af unødvendigt spild og anvendelse af ressourcer til en forebyggende indsats står ikke i modsætning til renseforanstaltninger, hvor forureningen reduceres efterfølgende. BAT-princippet overflødiggør ikke renseløsningerne, men renseløsninger er et supplement til forebyggelse. Forebyggelse skal prioriteres før den traditionelle renseteknologi således at man skal gøre brug af indgreb ved kilden først. Hvis dette ikke giver tilstrækkelig miljøbeskyttelse, skal forureningen herefter begrænses ved hjælp af renseforanstaltninger. 21

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Myndighedsbehandling for spildevand fra røgvasker. - Udtrædelse af kloakopland - Udledning til vandområder - Kravvrærder for Cadmium

Myndighedsbehandling for spildevand fra røgvasker. - Udtrædelse af kloakopland - Udledning til vandområder - Kravvrærder for Cadmium Myndighedsbehandling for spildevand fra røgvasker - Udtrædelse af kloakopland - Udledning til vandområder - Kravvrærder for Cadmium Bo Skovmark, Naturstyrelsen 17. marts 2015 PAGE 1 Mulige løsninger for

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen. Nyborg den 8. juni 2016

Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen. Nyborg den 8. juni 2016 Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen Nyborg den 8. juni 2016 Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen 2 Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen

Læs mere

1667 af 14/12 2006 Bek. om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens...

1667 af 14/12 2006 Bek. om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens... 1667 af 14/12 2006 Bek. om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens... Side 1 af 18 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret

Læs mere

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 1)

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 1) BEK nr 1448 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 27. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. 009-00042 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Sagsfremstilling...3 2.1 Status...3 2.2

Læs mere

HÅNDHÆVELSE I SPILDEVANDSARBEJDET S Æ R L I G T O M T I L S L U T N I N G S T I L L A D E L S E R

HÅNDHÆVELSE I SPILDEVANDSARBEJDET S Æ R L I G T O M T I L S L U T N I N G S T I L L A D E L S E R HÅNDHÆVELSE I SPILDEVANDSARBEJDET S Æ R L I G T O M T I L S L U T N I N G S T I L L A D E L S E R DET VIL JEG TALE OM Dilemmaer Tilslutningstilladelse Lokalplanens betydning Landvæsenskommissions kendelses

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen - Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. SAGSFREMSTILLING... 3 2.1 STATUS... 3 2.2 PLAN... 3

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Dato: 28-02-2014 Sags nr. 820-2013-64206 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Spildevandsvejledningen - til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Spildevandsvejledningen - til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 Spildevandsvejledningen - til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 Kommenterede [DANVA1]: Generelle kommentarer - Vejledningen har visse steder karakter

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

Spildevandsplan 2000-2009 Administration, Bilag 1 1. LOVGIVNING 2 2. KLOAKFORSYNINGENS ØKONOMI 2

Spildevandsplan 2000-2009 Administration, Bilag 1 1. LOVGIVNING 2 2. KLOAKFORSYNINGENS ØKONOMI 2 Bilag 1 Administrationspraksis Indholdsfortegnelse 1. LOVGIVNING 2 2. KLOAKFORSYNINGENS ØKONOMI 2 2.1 Særbidrag for tilledning af særligt forurenet spildevand 2 2.2 Spildevand fra samletanke mm. 2 2.3

Læs mere

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland Side 1 af 5 Bilag 1. Ordliste Spildevand PE Spildevandsanlæg Recipienter Recipientkvalitetsplan Dræn Kloakopland Separatkloakeret Spildevandskloakeret Fælleskloakeret Nedsivningsopland Areal Reduceret

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 1 2. BESKRIVELSE... 1 2.1 FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING...

Læs mere

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til:

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til: Tillæg til s spildevandsplan Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til s spildevandsplan 2004 (gældende spildevandsplan for gl. ) for havekolonierne Skovbrynet, Ålund og Storåen. Procedure for vedtagelse,

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE...

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2.SAGSFREMSTILLING... 2 2.1 INDDRAGELSE AF BOLIGOMRÅDET SAUGSTEDVANG

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Forslag Stålmosen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. 2013 for bortskaffelse af latrin og spildevand

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. 2013 for bortskaffelse af latrin og spildevand Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. 2013 for bortskaffelse af latrin og spildevand I medfør af 10, stk. 1, nr. 15-16, 18, stk. 1, nr. 1-7, 48, 56, stk. 1, 66, stk. 3, og 67, stk. 1 i Inatsisartutlov

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Forbedret rensning af husspildevand i Herning Kommune Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet, Indgang C 7400 Herning Tlf.: 96 28 28 28 Fax: 96 28 80 19 E-mail: teknik@herning.dk

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Knud Erik Jensen Erhvervsjura KOMMUNERNES HÅNDTERING AF OVERFLADEVAND JURIDISKE FORHOLD

Knud Erik Jensen Erhvervsjura KOMMUNERNES HÅNDTERING AF OVERFLADEVAND JURIDISKE FORHOLD Knud Erik Jensen Erhvervsjura KOMMUNERNES HÅNDTERING AF OVERFLADEVAND JURIDISKE FORHOLD MILJØBESKYTTELSESLOVENS 19 Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, må ikke

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen Separatkloakering af et område ved Violstræde og Assensvej i Faldsled Februar 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 Sagsfremstilling...3 Status...3 Plan...4

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. FUNKTIONSKRAV

Læs mere

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr. 439-00006 Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Tillæg til spildevandsplan Side 1 af 6 Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan... 4 Betydning for grundejere...

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Forslag til Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Høringsudkast Side 1 af 6 Tillæg til spildevandsplan Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan...

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 05 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Nyt kloakopland ved Skodborghuskrydset Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune Tillæg

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Forslag 15. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 1.1 Grundlag for tillægget... 4 1.2 Indhold i tillægget...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008 ANSØGNING OM SPILDEVANDSTILLADELSE TIL VIRKSOMHEDER Baggrund Kommunalbestyrelsen skal ifølge Miljøbeskyttelsesloven 1 og Spildevandsbekendtgørelsen 2 give tilladelse til tilslutning til offentlige spildevandsanlæg.

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Transportledning samt det justerede betalingsprincip ved Bobøl Deponi Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juni 2015 om bortskaffelse af latrin og spildevand. Formål og anvendelsesområde.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juni 2015 om bortskaffelse af latrin og spildevand. Formål og anvendelsesområde. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juni 2015 om bortskaffelse af latrin og spildevand I medfør af 10, stk. 1, nr. 15 16, 10, stk. 1, nr. 19, 18, stk. 1, nr. 1 7, 48, 56, stk. 1, 66, stk. 3, og 67,

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Indledning I forslaget til tillægget redegøres for justeringer i forhold til gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan.

Indledning I forslaget til tillægget redegøres for justeringer i forhold til gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan. Tillæg nr. 5 til Gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan (gældende spildevandsplan for gl. Ulfborg-Vemb Kommune ). Kloakering af sommerhusområdet Husby Strandenge. Procedure for vedtagelse, indsigelser

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10. Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej Delopland 589 Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.2014 Endeligt administrativt vedtaget 16.1.2015 Sagsnr. 012957-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2008-2011 Regnvandsbassiner mv. i Sdr. Hygum Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2008-2011 Side

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde Favrskov Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012 Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde 324 Nyt kloakopland for nyt boligområde ved Nørregade i Hinnerup, Lokalplanområde

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Forslaget er offentliggjort den 23. maj 2012 Forslaget er i høring i perioden fra d. 23. maj 18. juli 2012. Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside samt udleveres ved henvendelse

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup december 2009 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2011-2021 Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Marts 2016 1 Lolland Kommune Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2011-2021 Dette tillæg

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2016 Østervang - Gørslev November 2016 Resumé 1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg 1 Indledning 2 Plangrundlag 3 Lovgivning 3 Lokalplan 3 Miljøvurdering

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. september 2015 Journal nr. 15/3845 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land - Ejendomme udpeget til indsats om forbedret rensning i

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 37/2016 Separatkloakering af nyt boligområde ved Over Hornbæk - Lokalplan 620 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Indledning og baggrund I Vandplan 1 for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 2009-2015 er Isefjord og Roskilde Fjord, udpeget

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.:

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.: Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved spildevand@naestved.dk Tlf.: 5588 6170 www.naestved.dk Sags nr. Modtaget, dato: Ansøgning om etablering af Samletank - som anført

Læs mere

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE 1 Formål Formålet med regulativet er, at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og slam fra bundfældningstanke

Læs mere

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Favrskov Kommune Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Dokumentnr. 710-2015-128138 Udgivelsesdato 13. maj 2015 Udarbejdet Shakawan Amin og Erik Pedersen Kontrolleret

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012 Hadsten Nord Hadbjerg Nord Futting Grundfør Søften Sydøst Dokumentnr. 710-2012-85982 Version 1 Udgivelsesdato 5. december 2011 Udarbejdet Anette

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 1)

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 1) BEK nr 153 af 25/02/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 29. oktober 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4600-00073 Senere ændringer

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNING AF SAMLETANKE

REGULATIV FOR TØMNING AF SAMLETANKE REGULATIV FOR TØMNING AF SAMLETANKE [Regulativet omhandler en kommunal tømningsordning for individuel tømning af samletank på privat ejendom.] April 2008 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2008

Læs mere

Tilladelser til regnbetingede udløb

Tilladelser til regnbetingede udløb Tilladelser til regnbetingede udløb Lovgrundlag Datagrundlag til en tilladelse Opbygning af en udledningstilladelse U-skema PULS Bo Skovmark Oversigt over lovgivningen Miljømålsloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8 Forslag 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget 3 1.2 Lovgrundlag 3 1.3 Plangrundlag 4 Kommunal planlægning 4 Anden planlægning

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R.

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via rørbassin til

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Kolding Kommune Kloakering af boliger ved Lejrskov, Egholt og Rolles Møllevej August 2007 27. august 2007 Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013 Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Postadresse: Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010

Læs mere

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.:

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.: Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved spildevand@naestved.dk Tlf.: 5588 6170 www.naestved.dk Sags nr. Modtaget, dato: Ansøgning om etablering af Biologisk sandfilter

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde)

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Sagsbehandler: Stine Bruun Bundesen

Læs mere

Spildevandsplantillæg nr. 4 vedr. optagelse af en række ejendomme ved Sølager i spildevandsplanen for Forslag

Spildevandsplantillæg nr. 4 vedr. optagelse af en række ejendomme ved Sølager i spildevandsplanen for Forslag Spildevandsplantillæg nr. 4 vedr. optagelse af en række ejendomme ved Sølager i spildevandsplanen for 2011-2021 Forslag Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget 3 1.2 Omfang af tillægget

Læs mere

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 1)

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 1) Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 5 og 8, 7 a, stk. 1 og 2, 16, 18, stk. 1, 19, stk. 4 og 5, 27, stk. 3, 29,

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - FORSLAG FORSLAG: Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 2/2010 Randers Regnskovs udvidelse på Snepladsen Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side 2 Afløbsforhold side 2

Læs mere