Center for Børn og Voksne Faglig udviklingsplan på området for voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte voksne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Børn og Voksne Faglig udviklingsplan på området for voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte voksne"

Transkript

1 Center for Børn og Voksne Faglig udviklingsplan på området for voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte voksne FAGLIG UDVIKLINGSPLAN ENDELIGT UDKAST 1

2 Indhold Indledning... 3 Indsatsområde 1: selvhjulpenhed... 6 Indsatsområde 2: sammenhæng... 9 Indsatsområde 3: Sikker drift og styring Målene for de tre indsatsområder FAGLIG UDVIKLINGSPLAN ENDELIGT UDKAST 2

3 INDLEDNING Furesø Kommune yder hvert år hjælp og støtte til ca voksne borgere med handicap, sindslidelser eller borgere, der er socialt udsatte. Hjælpen spænder vidt og kan fx bestå i bostøtte, et aktivitetstilbud eller et botilbud. Hertil kommer borgere, som modtager anonym rådgivning. For at yde den bedst mulige støtte til borgere med handicap, sindslidelser og socialt udsatte borgere skal vi have klare mål for vores arbejde. Formålet med denne faglige udviklingsplan er at sætte en fælles retning og konkrete mål for arbejdet med voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte voksne i Furesø Kommune. Udviklingsplanen henvender sig primært til medarbejdere i Center for Børn og Voksne og til borgere, som er i kontakt med centret. Udviklingsplanen knytter an til Furesø Kommunes handicappolitik (se og til Center for Børn og Voksnes overordnede mål om at centret skal: 1. Gøre en positiv forskel for borgere forstået som en helhedsorienteret service og en tidlig, forebyggende opsporing og indsats. 2. Sikre bedre, billigere og hurtigere opgaveløsning indenfor de eksisterende økonomiske rammer. Sammenhæng på tværs 3. Sikre god forvaltningsskik, en stærk Borgere i Furesø Kommune, som har behov for støtte i faglighed og et konstruktivt forbindelse med et handicap, en sindslidelse eller sociale arbejdsklima. problemer, får hjælp fra Center for Børn og Voksne. Her skelner vi mellem to områder: - Myndighedsområdet, som i samarbejde med borgeren udreder borgerens ressourcer og behov og på baggrund af udredningen træffer afgørelse og bevilger støtte. Myndighedsområdet hedder Voksenhandicap og Psykiatri. - Udførerområdet, som leverer den bevilgede støtte. Udførerområdet råder blandt andet over dag- og klubtilbud, aktivitets- og samværstilbud, en bostøtteordning, beskyttet beskæftigelse og forskellige typer botilbud. Denne udviklingsplan omfatter både myndigheds- og udførerområdet og sætter således en fælles retning og mål på tværs af områderne. De borgere, som har kontakt med området for voksne med handicap, sindslindelser og socialt udsatte voksne, kan imidlertid også have andre problemstillinger, der gør, at de er i kontakt med andre dele af kommunen eller andre offentlige instanser, fx Jobcentret eller Center for Social og Sundhed, hospitaler, psykiatrien mv. Derfor vil vi med denne faglige udviklingsplan også arbejde for, at borgerne oplever sammenhængende indsatser, når de modtager tilbud fra flere forskellige offentlige instanser og vi vil invitere involverede samarbejdspartnere til at være med til det. Udviklingsplanens indsatsområder Udviklingsplanen er bygget op om følgende tre indsatsområder, der viser retningen for vores arbejde de kommende år: 1. Selvhjulpenhed: Alle borgere skal understøttes i at tage ansvar for eget liv og udnytte deres potentialer med hensyn til beskæftigelse, job, uddannelse og bolig 2. Sammenhæng: Alle borgere skal opleve en sammenhængende og koordineret indsats FAGLIG UDVIKLINGSPLAN ENDELIGT UDKAST 3

4 3. Sikker drift og styring: Området har en sikker drift og styring Indsatsområderne skal ses i forlængelse af det arbejde, som i dag udføres på området for voksne med handicap, sindslidelser eller sociale problemer. Der er ikke tale om grundlæggende nye mål eller tilgange til arbejdet, men med de tre indsatsområder samler og konkretiserer vi hovedlinjerne i arbejdet og skaber dermed en fælles retning og tydelighed om de fælles mål. De to første indsatsområder handler direkte om borgerne og beskriver vores ambitioner for arbejdet med borgere med handicap, sindslidelser eller sociale problemer. Det tredje indsatsområde sikker drift og styring - kalder vi et understøttende indsatsområde. Her sætter vi eksempelvis fokus på at have styr på økonomien, ressourcer og kapacitet, så driften fungerer og muliggør et godt og effektivt arbejde for og med borgerne i Furesø Kommune. En habiliterende og rehabiliterende tilgang I vores tilgang til arbejdet henter vi inspiration fra den habiliterende og rehabiliterende tilgang. Det gør vi, fordi habilitering og rehabilitering i mange tilfælde medfører, at man Forskellen på habilitering og rehabilitering kan opnå et selvstændigt liv og en aktiv deltagelse i Rehabilitering handler om at generhverve samfundslivet og sociale fællesskaber. Det kan betyde meget mistede færdigheder, mens habilitering handler for livskvaliteten for det enkelte menneske. Samtidig kan en om at opnå færdigheder, man ikke tidligere har habiliterende og rehabiliterende indsats give en bedre besiddet. udnyttelse af kommunens ressourcer. En habiliterende og rehabiliterende tilgang er kendetegnet ved, at indsatsen udføres sammen med borgeren og ikke for borgeren. I forlængelse af denne tilgang er det kommunens opgave at understøtte borgeren i at udvikle eller vedligeholde kompetencer til at skabe en selvstændig og meningsfuld tilværelse. Habilitering og rehabilitering forstår vi som: en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats Citat fra Hvidbog om Rehabilitering i Danmark Denne tilgang betyder, at vi har fokus på, at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv, og at vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers situation. Som led i denne tilgang vil vi også samarbejde med borgeren og eventuelle pårørende, både i udredningen af borgerens situation og i forbindelse med de indsatser, der eventuelt igangsættes. Vi vil arbejde helhedsorienteret og inddrage løsninger fra forskellige sektorer, når det er relevant. Vi bruger den bedst mulige viden På tværs af indsatsområderne har vi fokus på at arbejde efter metoder og tilgange, der bygger på den bedst tilgængelige viden. Det har vi, fordi vi ønsker at se mest mulig effekt af den indsats, der ydes. Det giver mening for den enkelte borger, og det giver den bedst mulige udnyttelse af kommunens ressourcer. FAGLIG UDVIKLINGSPLAN ENDELIGT UDKAST 4

5 Ambitionen er, at vores fokus på at anvende den bedst tilgængelige viden skal afspejles både i de metoder og tilgange, som anvendes på tværs af området, og i den daglige praksis rundt omkring på kommunens mange forskellige tilbud. Det kræver, at vi holder os opdaterede på ny viden og løbende får denne viden omsat til praksis. Vi følger løbende op For hvert af de tre indsatsområder har vi fastsat konkrete mål. Dem bruger vi som indikatorer på, om udviklingen går i den ønskede retning. Samtidig giver vi eksempler på, hvad vi allerede gør for at nå de fastsatte mål, og hvad vi yderligere vil igangsætte de kommende år. Der er ikke tale om udtømmende beskrivelser af hverken nuværende eller nye tiltag, men dog om væsentlige elementer for at nå de mål, vi har sat os. Vi vil løbende følge op på målene og vurdere, om der skal nye eller ændrede tiltag til for at nå dem. Udviklingsplanen er således en dynamisk plan, der løbende vil blive justeret. Sidst i denne udviklingsplan er en oversigt over indsatsområder og mål samt hvordan vi følger op på dem. FAGLIG UDVIKLINGSPLAN ENDELIGT UDKAST 5

6 INDSATSOMRÅDE 1: SELVHJULPENHED Med dette indsatsområde vil vi sætte fokus på, at en af vores kerneopgaver er at hjælpe og støtte borgerne til at leve et liv på egne præmisser og med så stor grad af selvhjulpenhed, som det er muligt for den enkelte. Det vil vi, fordi det giver livskvalitet, selvværd, nye muligheder og frihed at være selvhjulpen og udvikle sig ud fra egne potentialer og ønsker. Samtidig øger selvhjulpenhed muligheden for at deltage i samfundet og i sociale fællesskaber. Graden af selvhjulpenhed vil være forskellig fra person til person og afhænger blandt andet af funktionsnedsættelsen eller karakteren af sindslidelsen og af borgerens ressourcer. Nogle borgere vil med den rette indsats kunne komme til at leve et liv uden støtte. Andre vil have behov for støtte i større eller mindre omfang gennem hele livet. Endelig er der borgere, som har brug for hjælp til at vedligeholde kompetencer for at leve et aktivt liv med høj grad af selvhjulpenhed. Den rehabiliterende tilgang er central for dette indsatsområde. Vores grundlæggende tilgang er, at alle mennesker besidder ressourcer og kompetencer. Når en borger i Furesø Kommune har behov for støtte på grund af et handicap, en sindslidelse eller sociale problemer, er det derfor Center for Børn og Voksnes opgave at støtte borgeren til at udvikle eller vedligeholde kompetencer og potentialer. At leve et selvstændigt liv og tage ansvar herfor betyder også, at borgerne selv skal være med til at definere ressourcer og udfordringer og give bud på løsninger, som vil fungere for netop ham eller hende. Samtidig skal sagsbehandleren og det udførende personale spille aktivt ind med deres faglighed og bidrage med viden og erfaringerne i forhold til de udfordringer, som borgeren står overfor. Når der i fællesskab findes gode løsninger for den enkelte borger, bidrager det ikke blot til selvværd og livskvalitet, men også til mere holdbare løsninger. For medarbejderne betyder fokus på selvhjulpenhed eksempelvis, at der skal være opmærksomhed på borgerens ressourcer, og at man skal stille krav til borgerne, som tager højde for den enkelte borgers funktionsevne. Ofte vil man som medarbejder have en motiverende og guidende rolle i forhold til borgeren. Borgeren vil opleve, at han eller hun får opgaver og ansvar, som matcher funktionsevne og kompetencer. Samtidig skal der være fysiske rammer, som understøtter selvhjulpenhed. At arbejde sammen med borgeren mod øget selvhjulpenhed kræver derfor både kompetencer hos medarbejderne, og det kræver tilbud, hvor der arbejdes med rehabilitering med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og behov. Derfor arbejder vi med mange forskellige indsatser for at nå de fastsatte mål. Sådan vil vi følge, om vi når målet Vi har fastsat følgende indikatorer for, om vi lykkes med at skabe øget selvhjulpenhed: I borgernes handleplaner er der fastsat mål for indsatsen, som understøtter øget selvhjulpenhed. Vores tilbud scorer minimum 4 på en skala fra 1 til 5 i de dele af Socialtilsynets tilsyn, som omhandler arbejdet med selvhjulpenhed. FAGLIG UDVIKLINGSPLAN ENDELIGT UDKAST 6

7 Hvordan når vi målet? Allerede iværksatte initiativer Centret har igangsat en række initiativer, der understøtter øget selvhjulpenhed og et aktivt og selvstændigt liv. Eksempler på disse er: Sammen med borgeren afdækkes ressourcer og behov Myndighedsområdet har indført Voksenudredningsmetoden (VUM), som metode til at udrede borgere med handicap, sindslidelser eller sociale problemer. I denne udredningsmetode afdækkes borgerens udfordringer, men også ressourcer, kompetencer og borgerens egne ønsker til fremtiden. Samtidig involveres borgeren i udarbejdelsen af udredningen, fastsættelse af mål for indsatsen og udarbejdelse af handleplanen. Dermed skaber udredningen grundlaget for et forløb, hvor der med udgangspunkt i ressourcer og behov i fællesskab arbejdes på, at borgeren skal støttes i øget selvhjulpenhed og i at udvikle eller vedligeholde kompetencer. Undervisningsforløb om voksenudredningsmetoden For at understøtte en høj kvalitet i sagsbehandlingen er alle sagsbehandlere blevet undervist i voksenudredningsmetoden. Via forløbet er sagsbehandlerne blevet undervist i metodens forskellige facetter, samarbejde med borgeren, fastsættelse af mål, udarbejdelse af handleplan mv. I forlængelse af undervisningen vil der blive sat fokus på at få omsat viden til praksis, fx via kollegial sparring. Nye tilbud til borgere med autisme Furesø Kommune har udviklet tre tilbud målrettet borgere med autismespektrumforstyrrelser, hhv. en klub, et bofællesskab og bostøtter, der er specialiserede i autismespekturmforstyrrelser. Fokus i indsatsen på tværs af de tre tilbud er at støtte borgerne til øget selvhjulpenhed, fx ved gradvis træning i at bo i egen bolig. Personalet i klubben, bofællesskabet, bostøtterne og medarbejderrepræsentanter fra sagsbehandlergruppen har derfor gennemført et kompetenceudviklingsforløb, som blandt andet ruster dem til at støtte borgerne i øget selvhjulpenhed. Det vil vi gøre mere af Vi er kommet et godt stykke vej i forhold til at arbejde målrettet med øget selvhjulpenhed hos borgerne, men vi er ikke i mål. Derfor vil vi de kommende år arbejde med nedenstående indsatser. Faglig udvikling En forudsætning for at understøtte borgeren i øget selvstændighed og i at udnytte egne potentialer er viden om hensigtsmæssige metoder og tilgange. Derfor skal medarbejdernes faglighed bygge på et bredt fundament af teorier og metoder, samtidig med at en vis specialisering i forhold til de meget forskellige udfordringer, som borgerne oplever, er nødvendig. Vi vil løbende sikre, at medarbejdere på såvel myndighedssiden som udførerområdet er opdaterede på viden om relevante tilgange og metoder, og at der er fokus på hvordan denne viden omsættes til praksis. Hyppigere opfølgning på indsatser Et vigtigt element for at understøtte øget selvhjulpenhed er at følge hyppigt op på de mål, der opstilles i borgerens handleplan. Hyppig opfølgning giver mulighed for sammen med borgeren løbende at evaluere, om den iværksatte indsats støtter borgeren på en hensigtsmæssig måde og justere den, hvis den ikke har den forventede effekt, fx bidrager til øget selvhjulpenhed. Derfor vil vi følge hyppigere op på de indsatser, vi iværksætter. Systematisk dokumentation og justering af det pædagogiske arbejde Med udgangspunkt i målene fra borgerens handleplan udarbejder det udførende personale en plan for den pædagogiske indsats. Udførerområdet vil fremadrettet følge systematisk op på og dokumentere den pædagogiske FAGLIG UDVIKLINGSPLAN ENDELIGT UDKAST 7

8 indsats. Dette skal skabe grundlag for løbende at evaluere og skabe refleksion omkring det pædagogiske arbejde og på den baggrund eventuelt justere indsatsen for borgeren i samarbejde med borger og myndighed. Løbende justering af tilbud Borgernes behov udvikler sig løbende. Derfor skal vores tilbudsvifte være fleksibel og løbende udvikles, så tilbuddene matcher de aktuelle behov. Det kræver en vis kapacitet. Derfor arbejder vi på at udvikle tilbud i kommunen, så borgere ikke skal henvises til eksterne tilbud. Udover fleksibilitet i forhold til borgernes behov giver det også mulighed for systematisk at arbejde med at vedligeholde og udvikle borgernes ressourcer, det giver en fornuftig anvendelse af kommunens midler, og det giver borgerne mulighed for at blive i nærmiljøet. FAGLIG UDVIKLINGSPLAN ENDELIGT UDKAST 8

9 INDSATSOMRÅDE 2: SAMMENHÆNG Et helt centralt element i en god og rehabiliterende indsats er, at den er helhedsorienteret, sammenhængende og koordineret. Nogle borgere oplever desværre, at dette ikke er tilfældet. Det kan skyldes gode indsatser fra forskellige centre, der trækker i forskellige retninger eller ikke er koordinerede. Eller det kan være en borger, som oplever, at det er vanskeligt at finde ud af, hvor i kommunen han eller hun kan få hjælp til et konkret problem. Med dette indsatsområde vil vi derfor sætte som mål, at borgeren skal opleve at være centrum for indsatsen og opleve, at der er sammenhæng også selv om flere forskellige instanser eller centre er involveret. At skabe sammenhæng og sikre koordinerede indsatser er en kompleks opgave. Det skyldes, at vi samtidig ønsker at yde en faglig stærk støtte til borgere med handicap, sindslidelser eller sociale problemer. Derfor er specialisering nødvendig for, at vi kan yde støtte af høj kvalitet og have viden om de enkelte målgrupper og lovområder. Men vi skal fortsat huske, at et menneskes liv ikke er delt op i lovområder, afdelinger eller centre. Det stiller krav til organisationen og til os som medarbejdere. Som organisation skal vi arbejde på at skabe strukturer og arbejdsgange, der understøtter koordination og tværgående indsatser. Som medarbejdere skal vi - hvad enten vi arbejder som myndighedsperson, som bostøtte eller medarbejder på et botilbud - kunne løfte blikket og spørge os selv, om den indsats vi yder også er koordineret og skaber sammenhæng for borgeren. Det er vores ansvar at sikre, at indsatsen er koordineret ikke borgerens. Det betyder eksempelvis, at man som sagsbehandler sørger for at undersøge om en borger modtager indsatser fra andre områder i kommunen, og man sørger for at koordinere med fx udførerområdet, Jobcentret eller Center for Social og Sundhed om den indsats, der skal iværksættes. Som bostøtte eller medarbejder på et bo- eller dagtilbud sørger man for at orientere sagsbehandleren, hvis der sker ændringer i borgerens liv, som kan have betydning for indsatsen. Sådan vil vi følge, om vi når målet Vi har fastsat følgende indikatorer for, om vi lykkes med at skabe en mere sammenhængende og koordineret indsats: Borgerne med handicap, sindslidelser eller sociale problemer, som har kontakt til Furesø Kommune, oplever en sammenhængende og koordineret indsats. Der har været koordinering mellem myndighed og udfører i alle relevante sager, fx i form af et møde eller en fælles opstartsplan. Hvordan når vi målet? For at sikre en sammenhængende og koordineret indsats, skal der arbejdes på mange niveauer: Der skal arbejdes med strukturer, der understøtter sammenhæng og koordination, med ledelsens og medarbejdernes vaner og med værktøjer, der bidrager til en mere sammenhængende og koordineret indsats. Nedenfor beskrives eksempler på tiltag, der allerede er igangsat og på tiltag, der igangsættes den kommende tid for at skabe en mere sammenhængende og koordineret indsats for borgere med handicap, sindslidelser eller sociale problemer i Furesø Kommune. Allerede iværksatte initiativer Følgende tiltag er iværksat: FAGLIG UDVIKLINGSPLAN ENDELIGT UDKAST 9

10 Organisationsændring og faste samarbejdsmøder I slutningen af 2014 blev der gennemført en organisationsændring i Furesø Kommune, som understøtter sammenhæng på tværs af områder. Organisationsændringen betyder eksempelvis, at områderne for hhv. børn og voksne med handicap organisatorisk hører sammen. Ligeledes er myndigheds- og udførerområdet organisatorisk bragt tættere sammen, hvilket understøtter det løbende samarbejde mellem myndighed og udførerområdet. Der skal naturligvis også være et godt og tæt samarbejde med de samarbejdspartnere, som vi ikke er organisatorisk tæt på. Der er gennemført en analyse af samarbejdet mellem Center for Børn og Voksne, Center for Social og Sundhed og Jobcentret, som peger på, at der er potentialer i et større gensidigt kendskab og tættere samarbejde. Der er desuden etableret formaliserede samarbejdsmøder mellem Center for Social og Sundhed, Jobcenteret og Center for Børn og Voksne. Støttekontaktpersoner, der går på tværs af børne- og voksenområdet For at understøtte en glidende overgang til voksenlivet er der skabt mulighed for, at støttekontaktpersoner kan arbejde på tværs af børne- og voksenområdet. Fx ved at starte som støttekontaktperson ved det 16. år og fortsætte ind i voksenlivet. Det kan være med til at skabe kontinuitet i en periode, hvor der kan være store skift på grund af de forskellige lovbestemte muligheder, der gælder for borgere hhv. under og over 18 år. Metodeudviklingsprojektet Familiens Fremtid Det kan være en stor udfordring, når en familie er ramt af flere forskellige sociale problemer. Derfor har Furesø Kommune søgt og fået - midler til et metodeudviklingsprojekt, hvor der etableres en ny organisatorisk enhed, som går på tværs af nuværende organisatoriske rammer. Enheden kaldes Familiens Fremtid. Målet er at koordinere indsatsen og skabe en helhedsorienteret indsats på tværs af kommunen for udsatte familier, fx ved at arbejde med en fælles plan, der samler handleplaner fra børneområdet, Jobcenteret og Voksenhandicap og Psykiatri. Det vil vi gøre mere af Trods de indsatser, som allerede er i gang, er vi ikke i mål endnu. Derfor vil vi arbejde videre med nedenstående tiltag for at sikre en sammenhængende og koordineret indsats. Gode overgange Et helt centralt element i en koordineret og sammenhængende indsats er velbeskrevne og velfungerende arbejdsgange, så de nødvendige overgange sker så gnidningsfrit som muligt. For at sikre et godt og sammenhængende forløb udarbejdes derfor samarbejdsaftaler og arbejdsgange for samarbejdet mellem Voksenhandicap og Psykiatri og de nærmeste samarbejdspartnere. Aftalerne vil indeholde beskrivelser af ansvarsfordeling og arbejdsgange mellem Voksenhandicap og Psykiatri og henholdsvis udførerområdet, Jobcentret, Center for Social og Sundhed og børneområdet. Fokus på sammenhæng og koordination i forbindelse med visitation og opfølgning Når der i samarbejde med borgeren er lavet en grundig udredning af borgerens behov og ressourcer fx i forhold til sundhed, kan Voksenhandicap og Psykiatri bevilge en relevant indsats. Herefter følges løbende op på indsatsen. En del borgere modtager imidlertid også indsatser fra andre områder i kommunen som vedrører fx sundhed eller beskæftigelse. I forbindelse med at finde en det relevante tilbud og opfølgningen herpå vil Voksenhandicap og psykiatri sikre, at de forskellige indsatser, som borgeren modtager, bliver koordineret, så der er sammenhæng i indsatsen for borgeren. FAGLIG UDVIKLINGSPLAN ENDELIGT UDKAST 10

11 Større gensidigt kenskab Gensidigt kendskab til muligheder på tværs af myndighed og udførerområdet og mellem samarbejdspartnere er afgørende for, at borgerne oplever en sammenhængende indsats. Gensidigt kendskab medvirker eksempelvis til, at vi kan rådgive borgerne korrekt, til at afstemme forventninger og til at vi internt i Furesø Kommune kan bruge hinandens muligheder bedst muligt. Derfor vil vi arbejde på større gensidigt kendskab, fx beskrivelser af alle tilbud og fælles faglige arrangementer. Fokus på god kommunikation med borgerne Et afgørende element i en sammenhængende indsats er, at vi som medarbejdere formår at kommunikere med borgerne, så de oplever sig godt behandlet, forstår, hvad vi siger eller skriver til dem, og oplever sig hørt også selv om det kan være nødvendigt at træffe afgørelser, som borgeren ikke er enig i. Derfor vil vi sætte fokus på god mundtlig og skriftlig kommunikation, fx ved at have relevante brevskabeloner og pjecer. FAGLIG UDVIKLINGSPLAN ENDELIGT UDKAST 11

12 INDSATSOMRÅDE 3: SIKKER DRIFT OG STYRING En forudsætning for at kunne levere den ønskede indsats er, at vi har en sikker drift og styring. Med dette understøttende indsatsområde vil vi derfor sætte fokus på alt det, der skal fungere bag kulissen for, at vi kan understøtte øget selvhjulpenhed, støtte borgerne i at udnytte deres potentialer og sikre, at de får en sammenhængende og koordineret indsats. En sikker drift og styring betyder eksempelvis, at vi har metoder og velbeskrevne arbejdsgange, som understøtter arbejdet, at ansvarsfordelingen er tydelig, at vi har styr på økonomien, og at vores ressourcer anvendes, så de kommer borgerne mest mulig til gavn. Og det betyder, at vi vil sikre, at arbejdet udføres i overensstemmelse med god forvaltningsskik, og at vi vil overholde tidsfrister og formelle krav til sagsførelsen. Samtidig vil vi med dette indsatsområde sætte fokus på at gøre en positiv forskel for borgerne ved at bruge den bedst tilgængelige viden og styre området på et veldokumenteret grundlag. Det kan være viden om konkrete metoder og tilgange, økonomistyring mv. Og det kan være viden om aktiviteter på vores tilbud og efterspørgsel herpå, som gør os i stand til at styre kapaciteten, så vi har tilbud, der matcher borgernes aktuelle behov. Kort sagt sætter vi med dette indsatsområde fokus på alt det, man som borger har en berettiget forventning om fungerer, uden man nødvendigvis skal forholde sig hertil. Ikke desto mindre er det væsentlige områder, som medvirker til at sikre, at vi kan gøre en positiv forskel for borgerne, yde en sammenhængende og koordineret indsats og sammen med borgerne bidrage til øget selvhjulpenhed. Sådan vil vi følge, om vi når målet Vi har fastsat følgende indikatorer for, om vi lykkes med dette indsatsområde: Vi har prognosesikkerhed Belægningsprocenten på kommunens egne tilbud er på minimum 95 % Hvordan når vi målet? Nedenfor beskrives, hvordan vi vil arbejde for at nå de fastsatte mål. Allerede iværksatte initiativer Centret har allerede igangsat en række indsatser for at skabe en sikker drift og styring. Eksempler på disse tiltag er: Serviceniveauer Vi har udarbejdet serviceniveauer på området for borgere med handicap, sindslidelser og sociale problemer. I serviceniveauerne beskrives målgrupper, formål og omfang for de relevante indsatstyper. Serviceniveauerne har til formål at skabe sammenhæng mellem de politisk fastsatte rammer og indsatsen over for den enkelte borger. Kapacitetsstyring Borgernes behov ændrer sig løbende. Derfor skal vi løbende tilpasse vores tilbud, så de matcher de aktuelle behov, fx så vi ikke har tomme pladser til én målgruppe, mens der er ventelister på tilbud til andre målgrupper. Derfor FAGLIG UDVIKLINGSPLAN ENDELIGT UDKAST 12

13 arbejder vi målrettet med kapacitetsstyring. På udførerområdet har vi indført i et nyt kapacitetsstyringsredskab, som understøtter dette. Nyt prognosesystem Vi har indført et nyt prognoseværktøj, der skaber grundlag for præcise prognoser og dermed et godt grundlag for en sikker økonomistyring. Det vil vi gøre mere af For at skabe sikker drift og styring vil vi arbejde med nedenstående nye indsatser. Ud over disse indsatser vil de velbeskrevne arbejdsgange (jf. indsatsområde 2) også medvirke til at skabe en sikker drift og styring. Bedre økonomistyring Borgerne skal have en ensartet og god service. Det er sikker økonomistyring en forudsætning for. Derfor vil vi arbejde med at skabe en endnu bedre økonomistyring, fx ved at lave arbejdsgange, som sikrer, at udgifter i forbindelse med de iværksatte indsatser hurtigt medregnes i prognoser. Derudover vil vi anvende takster på egne tilbud mere aktivt i vores økonomistyring, så der etableres et korrekt og retvisende grundlag for den fremadrettede drift. Ledelsesinformation Ledelsesinformation er eksempelvis information om antallet af borgere, der modtager en bestemt ydelse og udviklingen i ydelserne, varigheden af indsatserne og sagsbehandlingstiden, antallet af klager mv. Denne type information giver et solidt grundlag for at styre driften, følge udviklingen i borgernes behov for støtte, tilrettelægge tilbuddene fleksibelt efter de aktuelle behov og sikre, at ressourcerne bruges rigtigt. Derfor vil vi hver måned udarbejde systematisk ledelsesinformation. Visitationskompas Furesø Kommune har en lang række forskellige tilbud til borgere med handicap, sindslidelser og socialt udsatte borgere. Hertil kommer regionale tilbud, tilbud hos andre kommuner eller tilbud fra private leverandører. Som hjælp til at finde det rette tilbud til en borger vil vi udvikle et visitationskompas. Visitationskompasset skal være et inspirationsværktøj til sagsbehandlerne, der kan give et overblik over mulige tilbud og ydelser ud fra borgerens konkrete behov. FAGLIG UDVIKLINGSPLAN ENDELIGT UDKAST 13

14 MÅLENE FOR DE TRE INDSATSOMRÅDER Nedenfor er en samlet oversigt over, hvordan vi vil følge op på, om vi når de mål, vi har fastsat. Selvhjulpenhed Sammenhæng og koordination Sikker drift og styring MÅL: Vi udarbejder mål for indsatsen, som understøtter selvhjulpenhed. SÅDAN MÅLES: Vurdering af selvhjulpenhed indgår i vores regelmæssige gennemgang af kvaliteten af sagsarbejdet. MÅL: Borgerne med handicap, sindslidelser eller sociale problemer, som har kontakt til Furesø Kommune, oplever en sammenhængende og koordineret indsats. SÅDAN MÅLES: Der foretages interviews med borgere. MÅL: Vi har prognosesikkerhed. SÅDAN MÅLES: Udregnes på baggrund af prognoser og regnskabstal. MÅL: Vores tilbud scorer minimum 4 på en skala fra 1 til 5 i de dele af Socialtilsynets tilsyn, som omhandler arbejdet med selvhjulpenhed. SÅDAN MÅLES: Scoren fremgår af Socialtilsynets rapporter. MÅL: Der har været koordinering mellem myndighed og udfører i alle relevante sager, fx i form af et møde eller en fælles opstartsplan. SÅDAN MÅLES: Vurderingen indgår i vores regelmæssige gennemgang af kvaliteten af sagsarbejdet. MÅL: Belægningsprocenten på kommunens egne tilbud er på minimum på 95 % i SÅDAN MÅLES: Udregnes på baggrund af data om antallet af pladser. FAGLIG UDVIKLINGSPLAN ENDELIGT UDKAST 14

Voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte voksne FAGLIG UDVIKLINGS- PLAN

Voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte voksne FAGLIG UDVIKLINGS- PLAN Voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte voksne FAGLIG UDVIKLINGS- PLAN Center for børn og voksne Området for voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte voksne er placeret i Center

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015-2017 regionsyddanmark.dk Hvorfor en rehabiliteringsstrategi? I Region Syddanmark ønsker vi at give borgerne mulighed for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2014 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Nærværende rammesætning udgør det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats-

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

VELFÆRD I PSYKIATRI- OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

VELFÆRD I PSYKIATRI- OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE VELFÆRD I PSYKIATRI- OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Handleplan frem mod 2020 Indhold I virkeligheden er der mange virkeligheder....4 Next stop: Velfærd år 2020....5 Rehabilitering.....8 Effekt 10

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK)

Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK) Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK) Socialområdet i Randers Kommune har gennem flere år arbejdet systematisk med faglig kvalitetsudvikling, dokumentation og

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Hvor er vi på vej hen i Rehabilitering?

Hvor er vi på vej hen i Rehabilitering? Hvor er vi på vej hen i Rehabilitering? Tre bud på den aktuelle kurs www.regionmidtjylland.dk Hvor er vi på vej hen i rehabilitering? Regionalt perspektiv som leder af Fysio- og ergoterapiafdelingen på

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. . Pjece om metoden til udførere på handicap- og udsatte voksenområdet Maj 2011 Indsæt titel via File -> Properties -> Summary Voksenudredningsmetoden en ny metode til sagsbehandling og udredning på handicap-

Læs mere

DK EUROPLAN-KONFERENCE

DK EUROPLAN-KONFERENCE DK EUROPLAN-KONFERENCE REHABILITERING AF BORGERE MED SJÆLDNE HANDICAP. HVAD SKAL DER TIL OG HVORDAN SIKRES KOORDINATION? V. KIRSTEN DENNIG, SOCIAL- OG HANDICAPCHEF, GENTOFTE KOMMUNE. 23. januar 2015 Agenda

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

KL s Handicap og Psykiatrikonference 22. november 2010

KL s Handicap og Psykiatrikonference 22. november 2010 Digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. KL s Handicap og Psykiatrikonference 22. november 2010 Indhold 1. Kort om behovet for projektet 2. Præsentation af DHUV projektet 1. Formål med metoden

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Informationsmøde Marts 2011

Informationsmøde Marts 2011 Digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. Informationsmøde Marts 2011 Indhold 1. Kort om behovet for projektet 2. Præsentation af Voksenudredningsmetoden 1. Formål med metoden 2. Udredningsmetode

Læs mere

Kvalitetsstandard for særlige klubtilbud (til borgere over 18 år) efter Lov om Social Service 36

Kvalitetsstandard for særlige klubtilbud (til borgere over 18 år) efter Lov om Social Service 36 Kvalitetsstandard for særlige klubtilbud (til borgere over 18 år) efter Lov om Social Service 36 Introduktion Greve Kommune kan bevilge særlige klubtilbud til borgere fra det fyldte 18. år efter Lov om

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Principper for indsatsen

Principper for indsatsen 16.03.2015 Principper for indsatsen Serviceniveauet udmønter de politiske mål for den sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige indsats overfor voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Udviklingsplan 2015 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan 2015 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2015 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats- og fokusområder,

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Voksenudredningsmetoden VUM & faglige kvalitetsoplysninger FKO. Ringkøbing-Skjern Kommune

Voksenudredningsmetoden VUM & faglige kvalitetsoplysninger FKO. Ringkøbing-Skjern Kommune Voksenudredningsmetoden VUM & faglige kvalitetsoplysninger FKO Ringkøbing-Skjern Kommune Dagsorden Præsentation Lidt om kommunen Organisationsplan Ændret syn på borgeren Voksenudredningsmetoden Faglige

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et længerevarende botilbud vil som udgangspunkt have følgende formål

Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et længerevarende botilbud vil som udgangspunkt have følgende formål Kvalitetsstandard Længerevarende ophold i botilbud Servicelovens 108 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed 2 DEN SOCIALE VIRKSOMHED NÅR DER ER BEHOV FOR EN HØJT SPECIALISERET INDSATS RAMMER OG RETNING 2016-2018

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. Voksenudredningsmetoden. Pjece om metoden Maj 2011 1 Voksenudredningsmetoden en ny metode til sagsbehandling og udredning på handicap- og udsatte voksneområdet Socialministeriet og KL har udviklet en ny

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Principper for arbejdet i Center for Særlig Social Indsats

Principper for arbejdet i Center for Særlig Social Indsats Center for Særlig Social Indsats December 2016 Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Principper for arbejdet i Center for Særlig Social Indsats Godkendt i

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85.

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Individuel socialpædagogisk støtte ydes til borgere over 18 år, der bor i selvstændig bolig og har betydelig nedsat fysisk

Læs mere

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område Med Plan 2020 lægger Gladsaxe Kommune op til en nyorientering af indsatsen overfor borgere med psykosociale handicap. Plan 2020 præsenterer en række visioner

Læs mere

Kvalitetsstandard vedr. sagsbehandling i forhold til borgere, der søger ydelser i Psykiatri og Handicap.

Kvalitetsstandard vedr. sagsbehandling i forhold til borgere, der søger ydelser i Psykiatri og Handicap. Kvalitetsstandard vedr. sagsbehandling i forhold til borgere, der søger ydelser i Psykiatri og Handicap. Målgruppe: Sagsbehandlere i Rådgivning og Bevilling. Formål med ydelsen: Formålet med ydelsen er,

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i Frederikssund kommune

Hverdagsrehabilitering i Frederikssund kommune Hverdagsrehabilitering i Frederikssund kommune Kørte som projekt fra august 2011- marts 2013 Rehabiliteringsdefinitionen vi valgte: Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte 2016 Brug for socialpædagogisk støtte? Hvis du eller en pårørende har behov for socialpædagogisk støtte, kan du kontakte koordinatorerne i Social

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

Takststrukturen på Region Syddanmarks Socialområde

Takststrukturen på Region Syddanmarks Socialområde Et socialområde, en fælles indgang, seks sociale centre Tekst Takststrukturen på Region Syddanmarks Socialområde regionsyddanmark.dk April 2017 2 Indledning og formål med takststrukturen Region Syddanmark

Læs mere

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed Styrket sammenhæng i borgerforløb Demokrati og medborgerskab Mere for mindre Frivillighed Mental sundhed Strategisk kompetenceudvikling Åben dialog Recovery Indsats i lokale miljøer Opkvalificering til

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarderne for socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 31 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Rehabilitering i Odense Kommune

Rehabilitering i Odense Kommune Rehabilitering i Odense Kommune Landsmøde Socialt Lederforum 2014 Jan Lindegaard Virksom Støtte Ældre- og Handicapforvaltningen Virksom Støtte - fakta Handicap Plejebolig - Mad Kendetegnende ved borgere

Læs mere

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik Indhold 1. Indledning... 2 2. Værdier og mål for Børn og Unge... 3 3. Målgruppe for Børne- og Ungepolitikken... 3 4. Byrådets børne- og familiesyn... 3 Tema: Den enkelte og familiens trivsel og ressourcer....

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Længerevarende botilbud Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Servicedeklaration

Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Servicedeklaration Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser Servicedeklaration 1 Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Hvad består den specialiserede indsats af?... 3 Dagtilbud, 85... 3 Midlertidig botilbud,

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formål 2. VUM og information til styring og udvikling 3. Erfaringer og potentiale 4. Praktiske eksempler 5. Læring

Læs mere

Projektbeskrivelse light

Projektbeskrivelse light 1 Projektbeskrivelse light, MT juli 2010 Projektbeskrivelse light - til frontpersonale Rehabilitering i hverdagen Rehabilitering betyder at leve igen; at leve som vanligt. Hverdagsrehabilitering handler

Læs mere

RAMME OG RETNING Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer

RAMME OG RETNING Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer RAMME OG RETNING 2016-2020 Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer Ramme og retning Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer 2016-2020 Hvidovre

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet Serviceinformation Vedtaget december 2013 Gyldighedsperiode 2014 til 2015 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 3 2.

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2016 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats- og fokusområder,

Læs mere

Kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103

Kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103 Kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103 Introduktion Greve Kommune bevilger beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103. Kvalitetsstandarden for beskyttet

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme Udviklingsplan for Specialområde Autisme 2016 1 Baggrund og fakta om Specialområde Autisme Specialområde Autisme er opstået som en fusion mellem de regionale autismetilbud, Hinnerup Kollegiet, Bækketoften

Læs mere

VUM og Rehabilitering. Gentofte Kommune Social & Handicap Myndighed Marianne Lincke og Anders Aittomaki

VUM og Rehabilitering. Gentofte Kommune Social & Handicap Myndighed Marianne Lincke og Anders Aittomaki VUM og Rehabilitering Gentofte Kommune Social & Handicap Myndighed Marianne Lincke og Anders Aittomaki Rehabilitering Plan for workshoppen VUM og rehabilitering. Ressourcefokus i udredningen Inddragelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver Bilag Høringssvar med kommentar til oplæg om serviceniveau for den fysio- og ergoterapeutiske indsats til børn og unge med vidtgående funktionsnedsættelser Høringssvarene fremgår af oversigten med tilhørende

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere