Carlsberg Breweries A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Carlsberg Breweries A/S"

Transkript

1 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår)

2 Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG TIL IFRS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS CARLSBERG BREWERIES GRUPPENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE BALANCE EGENKAPITALUDVIKLING PENGESTRØMSOPGØRELSE NOTER GRUPPENS SELSKABER REGNSKAB FOR MODERSELSKABET CARLSBERG BREWERIES A/S... 91

3 Selskabsoplysninger Selskabet: Carlsberg Breweries A/S Ny Carlsberg Vej København V Danmark Hjemstedskommune: København Bestyrelse: Direktør Jens Bigum (formand) Professor, dr. pharm. Povl Krogsgaard-Larsen (næstformand) Bryggeriarbejder, Hans Andersen (medarbejdervalgt) Koncerndirektør, Søren Bjerre-Nielsen Customer Service Manager, Eva Vilstrup Decker (medarbejdervalgt) Adm. direktør, koncernchef Henning Dyremose Brygmester, Jens Magnus Eiken (medarbejdervalgt) IT-konsulent, Erik Dedenroth Olsen (medarbejdervalgt) Direktion: Koncernchef Nils S. Andersen, adm. direktør Koncerndirektør Paul Bergqvist Koncerndirektør Jørn P. Jensen Revision: KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Alle Frederiksberg 1

4 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2005 for Carlsberg Breweries gruppen og moderselskabet. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af Carlsberg Breweries gruppens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af Carlsberg Breweries gruppens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 15. marts Direktionen for Carlsberg Breweries A/S Nils S. Andersen Paul Bergqvist Jørn P. Jensen Bestyrelsen for Carlsberg Breweries A/S Jens Bigum Formand Povl Krogsgaard-Larsen Hans Andersen Næstformand Søren Bjerre-Nielsen Henning Dyremose Erik Dedenroth Olsen Eva Vilstrup Decker Jens M. Eiken 2

5 Revisionspåtegning Til aktionæren i Carlsberg Breweries A/S Vi har revideret årsrapporten for Carlsberg Breweries gruppen og moderselskabet for regnskabsåret 2005, der aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Carlsberg Breweries gruppens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af Carlsberg Breweries gruppens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2005 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter. København den 15. marts KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Finn L. Meyer Statsautoriseret revisor Søren Thorup Sørensen Statsautoriseret revisor 3

6 Ledelsesberetning Hovedtal for Carlsberg Breweries gruppen IFRS IFRS Volumen (mio. hl) Øl 101,6 92,0 92,0 81,4 78,6 67,0 Læskedrikke 19,1 19,4 19,4 21,2 20,9 21,2 Resultatopgørelse (mio. kr.) Nettoomsætning Resultat af primær drift før særlige poster Af- og nedskrivning på goodwill Særlige poster, netto Finansielle poster, netto *) Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Carlsberg Breweries A/S andel Balance (mio. kr.) Aktiver i alt Investeret kapital Rentebærende gæld, netto Egenkapital for aktionærer i Carlsberg Breweries A/S Pengestrøm (mio. kr.) Pengestrøm fra drift Pengestrøm fra investeringer Fri pengestrøm Nøgletal Overskudsgrad (primær drift før særlige 9,0% 8,2% 8,3% 9,9% 10,1% 8,6% poster) Afkast af gns. investeret kapital (ROIC) 10,2% 9,4% 9,6% 12,3% 11,9% 9,5% Egenkapitalandel 23,5% 21,1% 21,5% 29,4% 28,0% 28,7% Gæld/egenkapital (finansiel gearing) 138% 168% 166% 90% 110% 102% Rentedækning 3,37 3,64 4,04 5,38 3,31 10,32 Medarbejdere Antal medarbejdere *) Finansielle poster for 2001 inkluderer avance ved salg af Thai-aktier på 518 mio. kr. Regnskabspraksis er ændret med virkning fra 2005 jf. årsrapportens afsnit om overgang til IFRS fra Sammenligningstallene for 2004 er ændret i overensstemmelse hermed, mens sammenligningstallene for de tidligere år ikke er ændret. 4

7 Gruppens aktivitet Gruppens hovedaktivitet er produktion og salg af øl og andre drikkevarer. I overensstemmelse med gruppens ledelsesstruktur segmenteres drikkevareaktiviteterne efter geografiske regioner, hvor produktion finder sted. Årsrapporten er for første gang aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU. Overgangen følger reglerne i IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards. Virkningen af overgangen er beskrevet i årsrapportens afsnit herom. Resultatopgørelse Der blev i 2005 realiseret en nettoomsætning på i alt mio. kr. svarende til en stigning på 5% i forhold til Af denne omsætning kommer 739 mio. kr. (2%-point) fra akkvisitioner, herunder især Holsten-Brauerei AG. Den organiske udvikling udgør mio. kr. (3%-point) med positive bidrag fra BBH og Østeuropa. Indeholdt heri er tillige en positiv effekt af ændrede valutakurser på 324 mio. kr. Af den samlede omsætning udgjorde øl i alt mio. kr. svarende til 71,4%. Produktionsomkostningerne beløb sig til mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 5% (814 mio. kr.) i forhold til 2004, heri inkluderet øgede produktionsomkostninger relateret til tilkøbte aktiviteter på 514 mio. kr. I løbet af året fortsatte effektiviseringsprogrammerne inden for produktion, hvilket kombineret med blandt andet omkostningsbesparelser som følge af lukningen af Bromma i Sverige og Piast i Polen førte til at produktionsomkostningerne pr. hl faldt med 4%. Bruttoresultatet udgjorde i alt mio. kr. svarende til en fremgang på 5% i forhold til sidste år. Bruttomarginen blev på 50,4% mod 50,2% i I tillæg til ovennævnte effektiviseringsgevinster var bruttomarginen positivt påvirket af fremgangen i BBH. Salgs- og distributionsomkostninger steg med 4% til mio. kr. Udviklingen skyldtes blandt andet øgede omkostninger til salg og logistik i BBH og det øvrige Østeuropa som følge af øget volumen samt ekspansion på andre markeder. Indeholdt i salgs- og distributionsomkostninger er endvidere marketingsomkostninger på mio. kr. mod mio. kr. i 2004 (+1%). Indeholdt i tallene er bl.a. at der i BBH er sket en ændring i retning af flere markedsrettede aktiviteter inkluderet i salgsomkostninger frem for marketingomkostninger; og at der var øgede omkostninger i Asien som følge af lanceringen af Carlsberg Chill på det kinesiske marked. 5

8 Administrationsomkostninger udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i 2004, svarende til en stigning på 6%, heraf 1% som følge af helårseffekt af akkvisitionen af Holsten-Brauerei AG i 1. kvartal Andre driftsindtægter udgjorde 463 mio. kr. og andre driftsomkostninger udgjorde -159 mio. kr.; netto 304 mio. kr. mod 162 mio. kr. i I andre driftsindtægter indgår væsentligst avance ved salg af fast ejendom på 113 mio. kr. (11 mio. kr. i 2004), lejeindtægter af ejendomme 94 mio. kr. (90 mio. kr. i 2004) samt renter og amortisering af udlån til restaurationsbranchen på 147 mio. kr. (136 mio. kr. i 2004). I andre driftsomkostninger indgår bl.a. ejendomsomkostninger på 101 mio. kr. (103 mio. kr. i 2004) samt tab og nedskrivninger på udlån til restaurationsbranchen på 55 mio. kr. (62 mio. kr. i 2004). Resultat af associerede virksomheder udgjorde i alt 225 mio. kr., (209 mio. kr. i 2004), hvoraf Hite bidrog med halvdelen (116 mio. kr. mod 135 mio. kr. i 2004). Efter salget af 11,9% af aktierne i Hite ejer Carlsberg Breweries gruppen 13,1%, hvorfor kapitalandelen ikke længere er en associeret virksomhed, men fremover optages som værdipapirer til markedsværdi og modtagne udbytter indregnes i resultatopgørelsen. Resultat af primær drift før særlige poster blev mio. kr. mod mio. kr. i 2004, svarende til en fremgang på 452 mio. kr. eller 15% i forhold til året før. Den positive udvikling blev især skabt ved markant vækst i indtjeningen i BBH samt i aktiviteterne i det øvrige Østeuropa. Overskudgraden blev 9,0%, hvilket var 0,8%-point højere end sidste år. Særlige poster, netto udgjorde -636 mio. kr. mod -598 mio. kr. i De særlige poster er specificeret i note 6 og vedrører i 2005 blandt andet avance ved salg af aktier i Hite, goodwillnedskrivning m.v. i Tyrkiet og Italien, værdiregulering af købsprisen på aktier i forbindelse med Asien-forliget, fratrædelsesgodtgørelser i forbindelse med Operational Excellence-programmerne, omkostninger relateret til restrukturering samt nedskrivning af aktiver i forbindelse med ny produktionsstruktur i Danmark. Finansielle poster, netto udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Udviklingen kan henføres til en i 2005 højere gennemsnitlig rentebærende gæld, hvorfor renteomkostningerne blev større end i

9 Skat af årets resultat udgjorde -519 mio. kr. i 2005 mod -426 mio. kr. i Den effektive skatteprocent blev dermed på 29,3% mod 27,5% i Ændringen i skatteprocenten vedrører primært ændringer i andel af ikke fradragsberettigede omkostninger og kapitaliserede underskud vedrørende tidligere år, netto. Koncernresultatet blev mio. kr. mod mio. kr. i 2004, og minoritetsinteressernes andel heraf var 259 mio. kr. (242 mio. kr. i 2004). Carlsberg Breweries' andel blev 994 mio. kr. mod 888 mio. kr. i Balance Ved udgangen af 2005 udgjorde Carlsberg Breweries gruppens samlede aktiver mio. kr., en stigning på mio. kr. i forhold til Aktiver Immaterielle aktiver udgjorde mio. kr. Stigningen på mio. kr. kan i alt væsentligt henføres til goodwill. I løbet af året blev der foretaget akkvisitioner, hovedsagelig i Asien og BBH. Som følge heraf steg goodwill med mio. kr. Goodwill ved køb af virksomheder udgjorde 417 mio. kr. og goodwill ved køb af minoritetsposter mio. kr. Ved regnskabsafslutningen blev der foretaget værdiforringelsestest af goodwill og varemærker med ikke definerbar brugstid. Som følge heraf blev den regnskabsmæssige værdi af goodwill i bl.a. Tyrkiet og Italien nedskrevet med 737 mio. kr. De materielle aktiver var steget i forhold til året før, hvilket primært relaterer sig til investeringer i nye anlæg og valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder. De finansielle aktiver var påvirket af salg af aktier i Hite samt køb af associerede virksomheder i Kina og Cambodia. Salget af aktier i Hite medførte en reklassifikation af den resterende kapitalandel fra associeret virksomhed til andre værdipapirer. Hermed blev den resterende aktiepost opskrevet med mio. 7

10 kr. over egenkapitalen. Fremover vil ændringer i markedsværdi af de resterende aktier i Hite blive reguleret over egenkapitalen. Tilgodehavende fra de solgte aktier i Hite indgik i balancen pr. 31. december 2005 med mio. kr. Samlet set indgik Hite med mio. kr. mere på aktivsiden i 2005 end i Køb af associerede virksomheder i Asien m.m. har øget de finansielle aktiver med 457 mio. kr. Andre tilgodehavender var endvidere påvirket af betaling for Vera aktierne, der blev solgt til BBH ultimo Passiver Egenkapitalen udgjorde i alt mio. kr., hvoraf mio. kr. henføres til minoritetsinteresser og mio. kr. til aktionærer i Carlsberg Breweries A/S. I forhold til 2004 steg egenkapitalen med mio. kr. Aktionærer i Carlsberg Breweries A/S' andel steg med mio. kr. Den finansielle gearing blev dermed reduceret fra 1,68 til 1,38. Udviklingen på egenkapitalen før minoritetsinteresser skyldtes, udover årets resultat (994 mio. kr.), værdiregulering af værdipapirer (1.530 mio. kr.), valutakursreguleringer (968 mio. kr.), værdiregulering af sikringsinstrumenter (-309 mio. kr.) samt regulering af pensionsforpligtelser m.v. (-106 mio. kr.). Udbytte til aktionærer fragik med 750 mio. kr. De langfristede forpligtelser udgjorde mio. kr., hvilket var en stigning på 432 mio. kr. siden 2004, som vedrørte stigende brutto gæld og stigende pensionsforpligtelser. Pengestrømme og rentebærende gæld Pengestrømme fra driften udgjorde i alt mio. kr. mod mio. kr. i 2004, svarende til en stigning på 670 mio. kr. (+16%). Resultat af primær drift korrigeret for ikke-kontante poster (heri inkluderet korrektion for ejendomssalg) steg med 468 mio. kr., arbejdskapitalen bidrog med 499 mio. kr. mere end i 2004, mens betalinger til hhv. restrukturering og finansielle poster steg med hhv. 159 og 136 mio. kr. Betalte skatter i Carlsberg Breweries gruppen blev 664 mio. kr., hvilket er 2 mio. kr. højere end sidste år. Pengestrømme fra investeringer blev mio. kr. og dermed på samme niveau som sidste år. 8

11 Såvel køb som salg af langfristede aktiver (herunder ejendomme) blev mindre end året før, og netto påvirkede disse poster regnskabet med -157 mio. kr. i forhold til sidste år. Køb/salg af virksomheder (særlig i 2004: Holsten-Brauerei), af aktieposter (eksempelvis i asiatiske bryggerier) og lignende bidrog med +752 mio. kr. i forhold til året før. Modtagne udbytter blev 78 mio. kr. mod 63 mio. kr. året før, svarende til en stigning på 15 mio. kr. Betalinger vedrørende Asien-sagen, herunder køb af aktier, udgjorde -496 mio. kr. Salget af aktier i Hite indgår ikke i den frie pengestrøm i 2005, idet afregningen af transaktionen først foregik primo januar Det rentebærende tilgodehavende indgik i opgørelsen af netto rentebærende gæld ultimo 2005 med ca. 1,9 mia. kr. Konsekvensen af den regnskabsmæssige behandling er, at den frie pengestrøm i 2006 vil påvirkes positivt med ca. 1,9 mia. kr., mens netto rentebærende gæld ikke vil påvirkes. Den frie pengestrøm blev herefter mio. kr. mod 560 mio. kr. sidste år. Netto rentebærende gæld udgjorde ultimo året 16,3 mia. kr. svarende til en stigning på ca. 0,4 mia. kr. i forhold til året før. Gældsstigningen kan i store træk forklares ved følgende: Den frie pengestrøm reducerer gælden med ca. 1,3 mia. kr., udbytte til Carlsberg A/S samt minoritetsaktionærer øger gælden med ca. 1 mia. kr., der er i forbindelse med tilkøb overtaget gæld på ca. 0,3 mia. kr., køb af minoritetsinteresser (primært BBH) øger gælden med 1,4 mia. kr., salg af aktier i Hite reducerer gælden med ca. 1,9 mia. kr., valutakursreguleringer øger gælden med 0,7 mia. kr., mens der er andre reguleringer, som alt i alt øger gælden med ca. 0,2 mia. kr. Bevægelserne er nærmere specificeret i note 31. Finansielle risici Carlsberg Breweries gruppens aktiviteter medfører, at resultat og egenkapital kan påvirkes af en række finansielle risici, som primært relaterer sig til ændringer i valutakurser og renter. Gruppens finansielle risici styres centralt i Corporate Treasury i henhold til de af bestyrelsen godkendte principper. Til denne styring anvendes primært valuta- og renteswaps samt terminskontrakter. Omtalen af gruppens finansielle risici er uddybet i note 33 i regnskabet. 9

12 Miljøforhold Carlsberg Breweries gruppen vedkender sig det miljøansvar, der følger af dens fremtrædende globale position, og tager de miljømæssige forhold i betragtning i forbindelse med såvel den fortsatte udvikling af eksisterende aktiviteter som igangsætning af nye. Engagementet i miljøforholdene er forankret i gruppens miljøpolitik, der suppleres og konkretiseres af de lokale virksomheders miljøpolitik. Gennem politikken tilskyndes også leverandører og samarbejdspartnere til at optræde ansvarligt på miljøområdet. I overensstemmelse med miljøpolitikken arbejder gruppen løbende for at minimere miljøpåvirkningerne og optimere ressourceforbruget i forbindelse med virksomhedens aktiviteter. Den i EU iværksatte lovgivning vedrørende kvoter for udledning af CO2 fra forbrænding følges nøje, og det forventes, at de involverede virksomheder kan overholde de tildelte tilladelser. Disse forhold er blandt andet integreret i gruppens effektiviseringsprogrammer, hvor der opstilles klare mål for reduktion af forbrug af ressourcer med miljømæssig påvirkning. Indsatsen er til gavn for miljøet, men har også positiv indflydelse på økonomien i produktionen. Begivenheder efter balancedagen Carlsberg offentliggjorde den 23. januar 2006 investment grade ratings for Carlsberg Breweries fra såvel Moody s Investors Service (Baa3/Stable outlook) som Fitch Ratings Ltd. (BBB-/Stable outlook). Der er truffet beslutning om at stoppe storproduktionen i København og i stedet samle den danske produktion på bryggeriet i Fredericia. Resultatforventninger Der forventes en fortsat positiv volumenudvikling, korrigeret for delvist frasalg af aktieposten i Hite (jf. nedenfor). Fremgangen ventes drevet af en organisk vækst i såvel BBH som de øvrige østeuropæiske forretningsenheder samt i Asien (eksklusive Hite). Nettoomsætningen forventes som følge heraf at stige til ca. 39 mia. kr. (38,0 mia. kr. i 2005) under forudsætning af de aktuelle valutakurser. 10

13 Resultat af primær drift forventes at blive i størrelsesordenen 3,55 mia. kr. Af driftsresultatet på mio. kr. i 2005 udgjorde 116 mio. kr. andel af resultatet i den da associerede virksomhed Hite Brewery Ltd. Efter frasalget i december 2005 af en del af aktierne i selskabet betragtes den tilbageværende beholdning som et finansielt aktiv, og resultatandelen indgår derfor ikke længere i driftsresultatet som indtægt fra et associeret selskab. Sammenligningsgrundlaget for 2005 udgør således mio. kr. Resultat af primær drift forventes herefter i 2006 på sammenlignelig basis at vise en fremgang på ca. 250 mio. kr. I det kommende år forventes væsentlige opgaver i forbindelse med restrukturering og optimering af processer med henblik på at styrke og udvikle Carlsberg Breweries gruppen. Restruktureringsomkostninger der er en følge af disse beslutninger indgår i regnskabet under særlige poster. Disse omkostninger må i 2006 forventes at blive betydelige og ikke mindre end i 2005; herunder vil lukning af industriel produktion i København medføre restruktureringsomkostninger på ca. 100 mio. kr. i Ovenstående udsagn om fremtidige forhold, herunder forventningerne om udviklingen i omsætning og resultat, afspejler ledelsens nuværende forventninger og er forbundet med risici og usikkerhed. Mange faktorer, hvoraf nogle vil være uden for ledelsens kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra forventningerne. Carlsberg Breweries A/S Moderselskabet Moderselskabets hovedaktivitet består af aktiebesiddelser i nationale og internationale bryggerier, licens- samt eksportvirksomhed. 11

14 Overgang til IFRS Med virkning fra 1. januar 2005 er den anvendte regnskabspraksis ændret i overensstemmelse med kravene i International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter. Åbningsbalancen pr. 1. januar 2004 og sammenligningstallene for 2004 er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS krav, herunder overgangsbestemmelserne i IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS. Anvendt regnskabspraksis er baseret på de regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag, der er trådt i kraft pr. 31. december Åbningsbalancen pr. 1. januar 2004 er udarbejdet som om IFRS altid havde været anvendt bortset fra overgangsbestemmelserne i IFRS 1. Der er ikke ændringer i forhold til den tidligere offentliggjorte opgørelse i årsrapporten for 2004 ud over, at Carlsberg Breweries gruppen har valgt at implementere ændringer til IAS 19 om pensionsforpligtelser (opdateret i 2004) førtidigt jf. nedenfor. Overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS har betydning for Carlsberg Breweries gruppen på følgende områder: a. Goodwill, varemærker og andre immaterielle aktiver med ikke definerbar brugstid vil ikke længere skulle afskrives. I stedet skal disse aktiver gøres til genstand for en årlig værdiforringelsestest, som skal sikre, at aktiverne har en værdi, der mindst svarer til den regnskabsmæssige værdi. Varemærker og andre immaterielle aktiver, der vurderes at have en definerbar brugstid, vil fortsat blive afskrevet systematisk. I overenstemmelse med IFRS 1 foretages der ikke tilpasning af sammenligningstal for virksomhedssammenslutninger foretaget før 1. januar Den regnskabsmæssige værdi af goodwill pr. 1. januar 2004 er således opgjort efter Carlsberg Breweries gruppens hidtidige regnskabspraksis og dermed uændret, bortset fra at varemærker nu præsenteres på en separat linje i balancen. Pr. 1 januar 2004 er der foretaget værdiforringelsestest og ved overgangen til IFRS overstiger genindvindingsværdien den regnskabsmæssige værdi af goodwill. b. Hensatte forpligtelser til pensioner og lignende forpligtelser opgøres i overensstemmelse med IAS 19. Alle aktuarmæssige gevinster og tab indregnes i balancen pr. 1. januar 2004 i overensstemmelse med IFRS 1. Carlsberg Breweries gruppen har valgt at implementere IAS 19 førtidigt. Dette indebærer, at der i resultatopgørelsen sker indregning af de forventede pensionsomkostninger, mens aktuarmæssige gevinster og tab, der opstår efter 1. januar 2004 indregnes direkte på egenkapitalen. Efter hidtidig praksis blev alene aktuarmæssige gevinster og tab, der oversteg det højeste af 10% af enten den beregnede pensionsforpligtelse eller dagsværdien af pensionsaktiverne, amortiseret over medarbejdernes forventede resterende arbejdsliv i Carlsberg Breweries gruppen (korridormetoden). 12

15 c. d. e. Som led i sin virksomhed foretager Carlsberg Breweries gruppen udlån til kunder i restaurationsbranchen i visse lande. Udlånsvirksomheden er tæt forbundet med samhandelen med disse kunder. Ved overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS er renteindtægterne af disse lån i overensstemmelse med IAS 18 medtaget i resultatet af primær drift før særlige poster. Skat af resultat af kapitalandele i associerede virksomheder indgår nu i linjen " Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder". Efter hidtidig praksis blev skatten medregnet i Carlsberg Breweries gruppens samlede skat. Carlsberg Breweries gruppen driver virksomhed i enkelte lande med hyperinflation. Regnskaberne for disse virksomheder omregnes i overensstemmelse med IAS 29. Efter hidtidig praksis blev regnskaber for disse virksomheder inflationskorrigeret via omregning af anlægsaktiver til historiske valutakurser og øvrige aktiver og passiver til regnskabsperiodens ultimokurser. Resultatopgørelsen omregnedes til periodens gennemsnitlige valutakurser. f. g. h. Foreligger der konkrete udbytteplaner for dattervirksomheder, associerede virksomheder samt joint ventures, indregnes udskudt skat af optjent overskud, der planlægges udloddet, i lande, hvor der pålægges udbytteskat ved udlodning. Restruktureringsomkostninger i forbindelse med virksomhedsopkøb kan ikke længere indregnes i åbningsbalancen for den overtagne virksomhed og derved indgå i opgørelsen af goodwill, men vil blive indregnet i resultatopgørelsen. I overensstemmelse med IFRS 2 vil Carlsberg Breweries gruppens omkostninger til aktiebaseret vederlæggelse (egenkapitalbaseret ordninger) blive resultatført i takt med at optionerne optjenes. Værdien af aktieoptionerne opgøres på basis af Black & Scholes formel til værdiansættelse af call optioner med udgangspunkt i udnyttelseskursen m.v. Efter hidtidig praksis er der ikke foretaget indregning af omkostninger til aktiebaseret vederlæggelse i resultatopgørelsen. Aktieoptionsprogrammer, der er etableret før 7. november 2002, eller som er retserhvervet inden 1. januar 2004, er ikke indregnet. i. j. k. IFRS regler for regnskabsmæssig behandling af og oplysning om finansielle instrumenter i IAS 32 og 39 er implementeret fra 1. januar I overensstemmelse med IFRS 1 har Carlsberg Breweries gruppen valgt at nulstille reserven for valutakusreguleringer af udenlandske enheder pr. 1. januar 2004, hvorefter kun valulakursreguleringer foretaget efter 1. januar 2004 vil fremgå som en særskilt post på egenkapitalen. I forbindelse med rapportering af ændringer til 2004 som følge af overgang til IFRS er det tillige valgt at ændre den regnskabsmæssige behandling af visse typer returflasker i BBH. Hidtil er flaskernes værdi fragået nettoomsætningen. Da selskaberne ikke længere er forpligtet til at tilbagekøbe disse flasker, er det vurderet, at de bør indgå i nettoomsætningen. På årsbasis betyder denne ændring for 2004 en forøgelse af omsætningen i BHH (50%) med 297 mio. kr. og en tilsvarende forøgelse af produktionsomkostningerne. Netto er resultatet derfor uændret. 13

16 Derudover er der foretaget enkelte reklassificeringer i resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelsen samt noter. Effekten af overgangen til IFRS er opgjort på de følgende sider tillige med forklaringer til de væsentligste talmæssige ændringer. For 2004 havde ændringerne følgende effekt: Resultatet af primær drift blev 31 mio. kr. lavere. Koncernresultatet blev 227 mio. kr. højere. Balancesummen pr. 31. december 2004 blev 345 mio. kr. højere. Egenkapitalen blev 85 mio. kr. lavere. Ny regnskabsregulering IASB udsender løbende opdateringer af eksisterende IFRS-standarder og nye IFRS-standarder, som efterfølgende skal godkendes af EU-Kommisionen før anvendelsen kan finde sted. Følgende godkendte IFRS-standarder med relevans for Carlsberg Breweries gruppen og med ikraftrædelse efter 31. december 2005 er ikke anvendt ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2005: Tilpasning til IAS 39 om finansielle instrumenter: "Dagsværdioptionen" træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2006 eller senere. Carlsberg Breweries gruppen forventer ikke at anvende bestemmelserne om at måle finansielle aktiver og gældsforpligtelser (finansielle instrumenter), der ikke indgår i en handelsbeholdning, til dagsværdi med værdireguleringer i resultatopgørelsen. Tilpasningen af IAS 39 forventes derfor ikke at få effekt på indregningen og målingen af Carlsberg Breweries gruppens finansielle aktiver og gældsforpligtelser. "Regnskabsmæssig sikring af forventede koncerninterne transaktioner" træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2006 eller senere. Tilpasningen af IAS 39 forventes ikke at få effekt på den regnskabsmæssige sikring af finansielle instrumenter i Carlsberg Breweries gruppen. Tilpasning af oplysningskrav om finansielle instrumenter: IFRS 7 om oplysninger om finansielle instrumenter samt IAS 1 om præsentation af årsregnskaber træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2007 eller senere. Implementeringen af IFRS 7 og IAS 1 får ikke effekt på indregningen og målingen af finansielle instrumenter i Carlsberg Breweries gruppen. Leasingkontrakter: IFRIC 4 "Vurdering af, om en aftale indeholder en leasingkontrakt" træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2006 eller senere. Fortolkningen forventes ikke at få effekt på de af Carlsberg Breweries gruppen indgåede aftaler eller andre arrangementer. 14

17 Resultatopgørelse Forklaring til den regnskabsmæssige effekt af overgang til IFRS Mio. kr Hidtidig praksis Effekt af overgang til IFRS IFRS Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter, netto Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder Resultat af primær drift før særlige poster Af- og nedskrivning på goodwill Særlige poster, netto Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Heraf: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg Breweries A/S Mio. kr Resultat af primær drift før særlige poster efter hidtidig praksis c) Renter af udlån til restaurationsbranchen 106 b) Pensionsomkostninger, herunder renter - d) Skat af resultat af kapitalandele i associerede virksomheder -56 a) Afskrivning af varemærker -13 h) Aktiebaseret vederlæggelse -14 e) Effekt af omregning af virksomheder i lande med hyperinflation -52 Øvrige reguleringer -2 Samlet effekt på resultat af primær drift før særlige poster -31 Resultat af primær drift før særlige poster (IFRS) Koncernresultat efter hidtidig praksis 903 Effekt på resultat af primær drift før særlige poster jf. ovenfor -31 c) Renter af udlån til restaurationsbranchen -90 a) Amortisering af goodwill / varemærker 518 d) Skat af resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 56 g) Restruktureringsomkostninger ved virksomhedsopkøb i e) Effekt af omregning af virksomheder i lande med hyperinflation 12 Øvrige reguleringer 2 Skatteeffekt af reguleringer 54 Samlet effekt på koncernresultat 227 Koncernresultat IFRS

18 Balance Forklaring til den regnskabsmæssige effekt af overgang til IFRS Mio. kr. 1. januar december 2004 Note Hidtidig praksis Effekt af overgang til IFRS IFRS Hidtidig praksis Effekt af overgang til IFRS IFRS 1 Goodwill Varemærker Andre immaterielle aktiver Materielle aktiver Pensionsordninger, nettoaktiver Andre finansielle aktiver Udskudte skatteaktiver Langfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender m.v Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver bestemt for salg Aktiver i alt Egenkapital for aktionærer i Carlsberg Breweries A/S Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Lån Pensioner og lignende forpligtelser Udskudt skat Tilbagebetalingsforpligtelse emballage Hensatte forpligtelser Anden gæld Langfristede forpligtelser i alt Lån Leverandørgæld Tilbagebetalingsforpligtelse emballage Hensatte forpligtelser Anden gæld og selskabsskat Kortfristede forpligtelser i alt Passiver i alt Mio. kr. 1. januar december 2004 Egenkapital hidtidig praksis a) Goodwill a) Negativ goodwill a) Varemærker b) Pensionsforpligtelser e) Effekt af omregning af virksomheder i lande med hyperinflation Øvrige reguleringer Skatteeffekt af reguleringer Minoritetsinteressers andel af IFRS effekt Effekt på egenkapital for aktionærer i Carlsberg Breweries A/S Egenkapital for aktionærer i Carlsberg Breweries A/S Reklassifikation af minoritetsinteresser Minoritetsinteressers andel af IFRS effekt - 13 Total egenkapital IFRS

19 Pengestrømsopgørelse Forklaring til den regnskabsmæssige effekt af overgang til IFRS Mio. kr Effekt af Hidtidig praksis overgang til IFRS IFRS mio. kr. mio. kr. mio. kr. Pengestrøm, drift Pengestrøm, investeringer Fri pengestrøm Pengestrøm, finansiering Årets pengestrøm Likvider, primo Valutakursregulering Likvider, ultmo

20 Forklaring til den regnskabsmæssige effekt af overgang til IFRS Mio. kr. 1. januar december 2004 Note 1 Goodwill Udskillelse af varemærker Tilbageførsel af afskrivninger for Tilbageførsel af restruktureringsomkostninger ved virksomhedsopkøb i Øvrige reguleringer I alt Note 2 Varemærker Udskillelse fra goodwill Tilbageførsel af afskrivninger på varemærker med ikke definerbar brugstid I alt Note 3 Materielle aktiver Udskillelse af aktiver bestemt for salg Effekt af omregning af virksomheder i lande med hyperinflation Øvrige reguleringer 4-17 I alt Note 4 Andre finansielle aktiver Delvis reklassifikation af udlån til restaurationsbranchen Øvrige reguleringer I alt Note 5 Tilgodehavender m.v. Reklassifikation af periodeafgrænsningsposter vedr. udlån til restaurationsbranchen Øvrige reguleringer I alt Note 6 Pensioner og lignende forpligtelser Indregning af aktuarmæssigt tab Regulering af diskonteringssatser m.v I alt Note 7 Hensatte forpligtelser Tilbagebetalingsforpligtelse overført til kortfristede forpligtelser Andre hensatte forpligtelser overført til kortfristede forpligtelser Note 8 Anden gæld Delvis reklassifikation af udlån til restaurationsbranchen

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

SEF Forsyning A/S. Årsrapport 2013

SEF Forsyning A/S. Årsrapport 2013 SEF Forsyning A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 25 11 92 07 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 27. marts 2014 Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 ÅRSRAPPORT 2010 BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis 4 Regnskab 6 Selskabsoplysninger

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overtages.

tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overtages. Noter NOTE 1 Anvendt regnskabspraksis Hvis ikke andet er angivet, er alle beløb i DKK 1.000. Generelt Årsrapporten for, der omfatter både koncernregnskabet og moderselskabsregnskabet, aflægges i henhold

Læs mere

Kai Andersen A/S, civilingeniører og entreprenører CVR-nr. 13 70 20 98

Kai Andersen A/S, civilingeniører og entreprenører CVR-nr. 13 70 20 98 Kai Andersen A/S, civilingeniører og entreprenører CVR-nr. 13 70 20 98 Årsrapport for 2011/12 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02 CVR-nr. 14 34 69 02 Årsrapport for 2012 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre

Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre CVR nr. 31 85 98 83 Årsrapport 2013/14 Dansk Bygningskontrol A/S 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Årsrapportens godkendelse

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 96 75 55 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk r001 090630 8107 Årsrapport.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Opstillet uden revision eller review INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Erklæring

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf 8743 9600 Fax 8743 96 02 E-mail postrevision-aarhusdk CVR-nr. 16 1704 45 - Erhvervsstyrelsen Meldco ApS Att: Erik Leth Danielsen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere