Carlsberg Breweries A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Carlsberg Breweries A/S"

Transkript

1 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår)

2 Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG TIL IFRS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS CARLSBERG BREWERIES GRUPPENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE BALANCE EGENKAPITALUDVIKLING PENGESTRØMSOPGØRELSE NOTER GRUPPENS SELSKABER REGNSKAB FOR MODERSELSKABET CARLSBERG BREWERIES A/S... 91

3 Selskabsoplysninger Selskabet: Carlsberg Breweries A/S Ny Carlsberg Vej København V Danmark Hjemstedskommune: København Bestyrelse: Direktør Jens Bigum (formand) Professor, dr. pharm. Povl Krogsgaard-Larsen (næstformand) Bryggeriarbejder, Hans Andersen (medarbejdervalgt) Koncerndirektør, Søren Bjerre-Nielsen Customer Service Manager, Eva Vilstrup Decker (medarbejdervalgt) Adm. direktør, koncernchef Henning Dyremose Brygmester, Jens Magnus Eiken (medarbejdervalgt) IT-konsulent, Erik Dedenroth Olsen (medarbejdervalgt) Direktion: Koncernchef Nils S. Andersen, adm. direktør Koncerndirektør Paul Bergqvist Koncerndirektør Jørn P. Jensen Revision: KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Alle Frederiksberg 1

4 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2005 for Carlsberg Breweries gruppen og moderselskabet. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af Carlsberg Breweries gruppens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af Carlsberg Breweries gruppens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 15. marts Direktionen for Carlsberg Breweries A/S Nils S. Andersen Paul Bergqvist Jørn P. Jensen Bestyrelsen for Carlsberg Breweries A/S Jens Bigum Formand Povl Krogsgaard-Larsen Hans Andersen Næstformand Søren Bjerre-Nielsen Henning Dyremose Erik Dedenroth Olsen Eva Vilstrup Decker Jens M. Eiken 2

5 Revisionspåtegning Til aktionæren i Carlsberg Breweries A/S Vi har revideret årsrapporten for Carlsberg Breweries gruppen og moderselskabet for regnskabsåret 2005, der aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Carlsberg Breweries gruppens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af Carlsberg Breweries gruppens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2005 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter. København den 15. marts KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Finn L. Meyer Statsautoriseret revisor Søren Thorup Sørensen Statsautoriseret revisor 3

6 Ledelsesberetning Hovedtal for Carlsberg Breweries gruppen IFRS IFRS Volumen (mio. hl) Øl 101,6 92,0 92,0 81,4 78,6 67,0 Læskedrikke 19,1 19,4 19,4 21,2 20,9 21,2 Resultatopgørelse (mio. kr.) Nettoomsætning Resultat af primær drift før særlige poster Af- og nedskrivning på goodwill Særlige poster, netto Finansielle poster, netto *) Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Carlsberg Breweries A/S andel Balance (mio. kr.) Aktiver i alt Investeret kapital Rentebærende gæld, netto Egenkapital for aktionærer i Carlsberg Breweries A/S Pengestrøm (mio. kr.) Pengestrøm fra drift Pengestrøm fra investeringer Fri pengestrøm Nøgletal Overskudsgrad (primær drift før særlige 9,0% 8,2% 8,3% 9,9% 10,1% 8,6% poster) Afkast af gns. investeret kapital (ROIC) 10,2% 9,4% 9,6% 12,3% 11,9% 9,5% Egenkapitalandel 23,5% 21,1% 21,5% 29,4% 28,0% 28,7% Gæld/egenkapital (finansiel gearing) 138% 168% 166% 90% 110% 102% Rentedækning 3,37 3,64 4,04 5,38 3,31 10,32 Medarbejdere Antal medarbejdere *) Finansielle poster for 2001 inkluderer avance ved salg af Thai-aktier på 518 mio. kr. Regnskabspraksis er ændret med virkning fra 2005 jf. årsrapportens afsnit om overgang til IFRS fra Sammenligningstallene for 2004 er ændret i overensstemmelse hermed, mens sammenligningstallene for de tidligere år ikke er ændret. 4

7 Gruppens aktivitet Gruppens hovedaktivitet er produktion og salg af øl og andre drikkevarer. I overensstemmelse med gruppens ledelsesstruktur segmenteres drikkevareaktiviteterne efter geografiske regioner, hvor produktion finder sted. Årsrapporten er for første gang aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU. Overgangen følger reglerne i IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards. Virkningen af overgangen er beskrevet i årsrapportens afsnit herom. Resultatopgørelse Der blev i 2005 realiseret en nettoomsætning på i alt mio. kr. svarende til en stigning på 5% i forhold til Af denne omsætning kommer 739 mio. kr. (2%-point) fra akkvisitioner, herunder især Holsten-Brauerei AG. Den organiske udvikling udgør mio. kr. (3%-point) med positive bidrag fra BBH og Østeuropa. Indeholdt heri er tillige en positiv effekt af ændrede valutakurser på 324 mio. kr. Af den samlede omsætning udgjorde øl i alt mio. kr. svarende til 71,4%. Produktionsomkostningerne beløb sig til mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 5% (814 mio. kr.) i forhold til 2004, heri inkluderet øgede produktionsomkostninger relateret til tilkøbte aktiviteter på 514 mio. kr. I løbet af året fortsatte effektiviseringsprogrammerne inden for produktion, hvilket kombineret med blandt andet omkostningsbesparelser som følge af lukningen af Bromma i Sverige og Piast i Polen førte til at produktionsomkostningerne pr. hl faldt med 4%. Bruttoresultatet udgjorde i alt mio. kr. svarende til en fremgang på 5% i forhold til sidste år. Bruttomarginen blev på 50,4% mod 50,2% i I tillæg til ovennævnte effektiviseringsgevinster var bruttomarginen positivt påvirket af fremgangen i BBH. Salgs- og distributionsomkostninger steg med 4% til mio. kr. Udviklingen skyldtes blandt andet øgede omkostninger til salg og logistik i BBH og det øvrige Østeuropa som følge af øget volumen samt ekspansion på andre markeder. Indeholdt i salgs- og distributionsomkostninger er endvidere marketingsomkostninger på mio. kr. mod mio. kr. i 2004 (+1%). Indeholdt i tallene er bl.a. at der i BBH er sket en ændring i retning af flere markedsrettede aktiviteter inkluderet i salgsomkostninger frem for marketingomkostninger; og at der var øgede omkostninger i Asien som følge af lanceringen af Carlsberg Chill på det kinesiske marked. 5

8 Administrationsomkostninger udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i 2004, svarende til en stigning på 6%, heraf 1% som følge af helårseffekt af akkvisitionen af Holsten-Brauerei AG i 1. kvartal Andre driftsindtægter udgjorde 463 mio. kr. og andre driftsomkostninger udgjorde -159 mio. kr.; netto 304 mio. kr. mod 162 mio. kr. i I andre driftsindtægter indgår væsentligst avance ved salg af fast ejendom på 113 mio. kr. (11 mio. kr. i 2004), lejeindtægter af ejendomme 94 mio. kr. (90 mio. kr. i 2004) samt renter og amortisering af udlån til restaurationsbranchen på 147 mio. kr. (136 mio. kr. i 2004). I andre driftsomkostninger indgår bl.a. ejendomsomkostninger på 101 mio. kr. (103 mio. kr. i 2004) samt tab og nedskrivninger på udlån til restaurationsbranchen på 55 mio. kr. (62 mio. kr. i 2004). Resultat af associerede virksomheder udgjorde i alt 225 mio. kr., (209 mio. kr. i 2004), hvoraf Hite bidrog med halvdelen (116 mio. kr. mod 135 mio. kr. i 2004). Efter salget af 11,9% af aktierne i Hite ejer Carlsberg Breweries gruppen 13,1%, hvorfor kapitalandelen ikke længere er en associeret virksomhed, men fremover optages som værdipapirer til markedsværdi og modtagne udbytter indregnes i resultatopgørelsen. Resultat af primær drift før særlige poster blev mio. kr. mod mio. kr. i 2004, svarende til en fremgang på 452 mio. kr. eller 15% i forhold til året før. Den positive udvikling blev især skabt ved markant vækst i indtjeningen i BBH samt i aktiviteterne i det øvrige Østeuropa. Overskudgraden blev 9,0%, hvilket var 0,8%-point højere end sidste år. Særlige poster, netto udgjorde -636 mio. kr. mod -598 mio. kr. i De særlige poster er specificeret i note 6 og vedrører i 2005 blandt andet avance ved salg af aktier i Hite, goodwillnedskrivning m.v. i Tyrkiet og Italien, værdiregulering af købsprisen på aktier i forbindelse med Asien-forliget, fratrædelsesgodtgørelser i forbindelse med Operational Excellence-programmerne, omkostninger relateret til restrukturering samt nedskrivning af aktiver i forbindelse med ny produktionsstruktur i Danmark. Finansielle poster, netto udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Udviklingen kan henføres til en i 2005 højere gennemsnitlig rentebærende gæld, hvorfor renteomkostningerne blev større end i

9 Skat af årets resultat udgjorde -519 mio. kr. i 2005 mod -426 mio. kr. i Den effektive skatteprocent blev dermed på 29,3% mod 27,5% i Ændringen i skatteprocenten vedrører primært ændringer i andel af ikke fradragsberettigede omkostninger og kapitaliserede underskud vedrørende tidligere år, netto. Koncernresultatet blev mio. kr. mod mio. kr. i 2004, og minoritetsinteressernes andel heraf var 259 mio. kr. (242 mio. kr. i 2004). Carlsberg Breweries' andel blev 994 mio. kr. mod 888 mio. kr. i Balance Ved udgangen af 2005 udgjorde Carlsberg Breweries gruppens samlede aktiver mio. kr., en stigning på mio. kr. i forhold til Aktiver Immaterielle aktiver udgjorde mio. kr. Stigningen på mio. kr. kan i alt væsentligt henføres til goodwill. I løbet af året blev der foretaget akkvisitioner, hovedsagelig i Asien og BBH. Som følge heraf steg goodwill med mio. kr. Goodwill ved køb af virksomheder udgjorde 417 mio. kr. og goodwill ved køb af minoritetsposter mio. kr. Ved regnskabsafslutningen blev der foretaget værdiforringelsestest af goodwill og varemærker med ikke definerbar brugstid. Som følge heraf blev den regnskabsmæssige værdi af goodwill i bl.a. Tyrkiet og Italien nedskrevet med 737 mio. kr. De materielle aktiver var steget i forhold til året før, hvilket primært relaterer sig til investeringer i nye anlæg og valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder. De finansielle aktiver var påvirket af salg af aktier i Hite samt køb af associerede virksomheder i Kina og Cambodia. Salget af aktier i Hite medførte en reklassifikation af den resterende kapitalandel fra associeret virksomhed til andre værdipapirer. Hermed blev den resterende aktiepost opskrevet med mio. 7

10 kr. over egenkapitalen. Fremover vil ændringer i markedsværdi af de resterende aktier i Hite blive reguleret over egenkapitalen. Tilgodehavende fra de solgte aktier i Hite indgik i balancen pr. 31. december 2005 med mio. kr. Samlet set indgik Hite med mio. kr. mere på aktivsiden i 2005 end i Køb af associerede virksomheder i Asien m.m. har øget de finansielle aktiver med 457 mio. kr. Andre tilgodehavender var endvidere påvirket af betaling for Vera aktierne, der blev solgt til BBH ultimo Passiver Egenkapitalen udgjorde i alt mio. kr., hvoraf mio. kr. henføres til minoritetsinteresser og mio. kr. til aktionærer i Carlsberg Breweries A/S. I forhold til 2004 steg egenkapitalen med mio. kr. Aktionærer i Carlsberg Breweries A/S' andel steg med mio. kr. Den finansielle gearing blev dermed reduceret fra 1,68 til 1,38. Udviklingen på egenkapitalen før minoritetsinteresser skyldtes, udover årets resultat (994 mio. kr.), værdiregulering af værdipapirer (1.530 mio. kr.), valutakursreguleringer (968 mio. kr.), værdiregulering af sikringsinstrumenter (-309 mio. kr.) samt regulering af pensionsforpligtelser m.v. (-106 mio. kr.). Udbytte til aktionærer fragik med 750 mio. kr. De langfristede forpligtelser udgjorde mio. kr., hvilket var en stigning på 432 mio. kr. siden 2004, som vedrørte stigende brutto gæld og stigende pensionsforpligtelser. Pengestrømme og rentebærende gæld Pengestrømme fra driften udgjorde i alt mio. kr. mod mio. kr. i 2004, svarende til en stigning på 670 mio. kr. (+16%). Resultat af primær drift korrigeret for ikke-kontante poster (heri inkluderet korrektion for ejendomssalg) steg med 468 mio. kr., arbejdskapitalen bidrog med 499 mio. kr. mere end i 2004, mens betalinger til hhv. restrukturering og finansielle poster steg med hhv. 159 og 136 mio. kr. Betalte skatter i Carlsberg Breweries gruppen blev 664 mio. kr., hvilket er 2 mio. kr. højere end sidste år. Pengestrømme fra investeringer blev mio. kr. og dermed på samme niveau som sidste år. 8

11 Såvel køb som salg af langfristede aktiver (herunder ejendomme) blev mindre end året før, og netto påvirkede disse poster regnskabet med -157 mio. kr. i forhold til sidste år. Køb/salg af virksomheder (særlig i 2004: Holsten-Brauerei), af aktieposter (eksempelvis i asiatiske bryggerier) og lignende bidrog med +752 mio. kr. i forhold til året før. Modtagne udbytter blev 78 mio. kr. mod 63 mio. kr. året før, svarende til en stigning på 15 mio. kr. Betalinger vedrørende Asien-sagen, herunder køb af aktier, udgjorde -496 mio. kr. Salget af aktier i Hite indgår ikke i den frie pengestrøm i 2005, idet afregningen af transaktionen først foregik primo januar Det rentebærende tilgodehavende indgik i opgørelsen af netto rentebærende gæld ultimo 2005 med ca. 1,9 mia. kr. Konsekvensen af den regnskabsmæssige behandling er, at den frie pengestrøm i 2006 vil påvirkes positivt med ca. 1,9 mia. kr., mens netto rentebærende gæld ikke vil påvirkes. Den frie pengestrøm blev herefter mio. kr. mod 560 mio. kr. sidste år. Netto rentebærende gæld udgjorde ultimo året 16,3 mia. kr. svarende til en stigning på ca. 0,4 mia. kr. i forhold til året før. Gældsstigningen kan i store træk forklares ved følgende: Den frie pengestrøm reducerer gælden med ca. 1,3 mia. kr., udbytte til Carlsberg A/S samt minoritetsaktionærer øger gælden med ca. 1 mia. kr., der er i forbindelse med tilkøb overtaget gæld på ca. 0,3 mia. kr., køb af minoritetsinteresser (primært BBH) øger gælden med 1,4 mia. kr., salg af aktier i Hite reducerer gælden med ca. 1,9 mia. kr., valutakursreguleringer øger gælden med 0,7 mia. kr., mens der er andre reguleringer, som alt i alt øger gælden med ca. 0,2 mia. kr. Bevægelserne er nærmere specificeret i note 31. Finansielle risici Carlsberg Breweries gruppens aktiviteter medfører, at resultat og egenkapital kan påvirkes af en række finansielle risici, som primært relaterer sig til ændringer i valutakurser og renter. Gruppens finansielle risici styres centralt i Corporate Treasury i henhold til de af bestyrelsen godkendte principper. Til denne styring anvendes primært valuta- og renteswaps samt terminskontrakter. Omtalen af gruppens finansielle risici er uddybet i note 33 i regnskabet. 9

12 Miljøforhold Carlsberg Breweries gruppen vedkender sig det miljøansvar, der følger af dens fremtrædende globale position, og tager de miljømæssige forhold i betragtning i forbindelse med såvel den fortsatte udvikling af eksisterende aktiviteter som igangsætning af nye. Engagementet i miljøforholdene er forankret i gruppens miljøpolitik, der suppleres og konkretiseres af de lokale virksomheders miljøpolitik. Gennem politikken tilskyndes også leverandører og samarbejdspartnere til at optræde ansvarligt på miljøområdet. I overensstemmelse med miljøpolitikken arbejder gruppen løbende for at minimere miljøpåvirkningerne og optimere ressourceforbruget i forbindelse med virksomhedens aktiviteter. Den i EU iværksatte lovgivning vedrørende kvoter for udledning af CO2 fra forbrænding følges nøje, og det forventes, at de involverede virksomheder kan overholde de tildelte tilladelser. Disse forhold er blandt andet integreret i gruppens effektiviseringsprogrammer, hvor der opstilles klare mål for reduktion af forbrug af ressourcer med miljømæssig påvirkning. Indsatsen er til gavn for miljøet, men har også positiv indflydelse på økonomien i produktionen. Begivenheder efter balancedagen Carlsberg offentliggjorde den 23. januar 2006 investment grade ratings for Carlsberg Breweries fra såvel Moody s Investors Service (Baa3/Stable outlook) som Fitch Ratings Ltd. (BBB-/Stable outlook). Der er truffet beslutning om at stoppe storproduktionen i København og i stedet samle den danske produktion på bryggeriet i Fredericia. Resultatforventninger Der forventes en fortsat positiv volumenudvikling, korrigeret for delvist frasalg af aktieposten i Hite (jf. nedenfor). Fremgangen ventes drevet af en organisk vækst i såvel BBH som de øvrige østeuropæiske forretningsenheder samt i Asien (eksklusive Hite). Nettoomsætningen forventes som følge heraf at stige til ca. 39 mia. kr. (38,0 mia. kr. i 2005) under forudsætning af de aktuelle valutakurser. 10

13 Resultat af primær drift forventes at blive i størrelsesordenen 3,55 mia. kr. Af driftsresultatet på mio. kr. i 2005 udgjorde 116 mio. kr. andel af resultatet i den da associerede virksomhed Hite Brewery Ltd. Efter frasalget i december 2005 af en del af aktierne i selskabet betragtes den tilbageværende beholdning som et finansielt aktiv, og resultatandelen indgår derfor ikke længere i driftsresultatet som indtægt fra et associeret selskab. Sammenligningsgrundlaget for 2005 udgør således mio. kr. Resultat af primær drift forventes herefter i 2006 på sammenlignelig basis at vise en fremgang på ca. 250 mio. kr. I det kommende år forventes væsentlige opgaver i forbindelse med restrukturering og optimering af processer med henblik på at styrke og udvikle Carlsberg Breweries gruppen. Restruktureringsomkostninger der er en følge af disse beslutninger indgår i regnskabet under særlige poster. Disse omkostninger må i 2006 forventes at blive betydelige og ikke mindre end i 2005; herunder vil lukning af industriel produktion i København medføre restruktureringsomkostninger på ca. 100 mio. kr. i Ovenstående udsagn om fremtidige forhold, herunder forventningerne om udviklingen i omsætning og resultat, afspejler ledelsens nuværende forventninger og er forbundet med risici og usikkerhed. Mange faktorer, hvoraf nogle vil være uden for ledelsens kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra forventningerne. Carlsberg Breweries A/S Moderselskabet Moderselskabets hovedaktivitet består af aktiebesiddelser i nationale og internationale bryggerier, licens- samt eksportvirksomhed. 11

14 Overgang til IFRS Med virkning fra 1. januar 2005 er den anvendte regnskabspraksis ændret i overensstemmelse med kravene i International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter. Åbningsbalancen pr. 1. januar 2004 og sammenligningstallene for 2004 er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS krav, herunder overgangsbestemmelserne i IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS. Anvendt regnskabspraksis er baseret på de regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag, der er trådt i kraft pr. 31. december Åbningsbalancen pr. 1. januar 2004 er udarbejdet som om IFRS altid havde været anvendt bortset fra overgangsbestemmelserne i IFRS 1. Der er ikke ændringer i forhold til den tidligere offentliggjorte opgørelse i årsrapporten for 2004 ud over, at Carlsberg Breweries gruppen har valgt at implementere ændringer til IAS 19 om pensionsforpligtelser (opdateret i 2004) førtidigt jf. nedenfor. Overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS har betydning for Carlsberg Breweries gruppen på følgende områder: a. Goodwill, varemærker og andre immaterielle aktiver med ikke definerbar brugstid vil ikke længere skulle afskrives. I stedet skal disse aktiver gøres til genstand for en årlig værdiforringelsestest, som skal sikre, at aktiverne har en værdi, der mindst svarer til den regnskabsmæssige værdi. Varemærker og andre immaterielle aktiver, der vurderes at have en definerbar brugstid, vil fortsat blive afskrevet systematisk. I overenstemmelse med IFRS 1 foretages der ikke tilpasning af sammenligningstal for virksomhedssammenslutninger foretaget før 1. januar Den regnskabsmæssige værdi af goodwill pr. 1. januar 2004 er således opgjort efter Carlsberg Breweries gruppens hidtidige regnskabspraksis og dermed uændret, bortset fra at varemærker nu præsenteres på en separat linje i balancen. Pr. 1 januar 2004 er der foretaget værdiforringelsestest og ved overgangen til IFRS overstiger genindvindingsværdien den regnskabsmæssige værdi af goodwill. b. Hensatte forpligtelser til pensioner og lignende forpligtelser opgøres i overensstemmelse med IAS 19. Alle aktuarmæssige gevinster og tab indregnes i balancen pr. 1. januar 2004 i overensstemmelse med IFRS 1. Carlsberg Breweries gruppen har valgt at implementere IAS 19 førtidigt. Dette indebærer, at der i resultatopgørelsen sker indregning af de forventede pensionsomkostninger, mens aktuarmæssige gevinster og tab, der opstår efter 1. januar 2004 indregnes direkte på egenkapitalen. Efter hidtidig praksis blev alene aktuarmæssige gevinster og tab, der oversteg det højeste af 10% af enten den beregnede pensionsforpligtelse eller dagsværdien af pensionsaktiverne, amortiseret over medarbejdernes forventede resterende arbejdsliv i Carlsberg Breweries gruppen (korridormetoden). 12

15 c. d. e. Som led i sin virksomhed foretager Carlsberg Breweries gruppen udlån til kunder i restaurationsbranchen i visse lande. Udlånsvirksomheden er tæt forbundet med samhandelen med disse kunder. Ved overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS er renteindtægterne af disse lån i overensstemmelse med IAS 18 medtaget i resultatet af primær drift før særlige poster. Skat af resultat af kapitalandele i associerede virksomheder indgår nu i linjen " Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder". Efter hidtidig praksis blev skatten medregnet i Carlsberg Breweries gruppens samlede skat. Carlsberg Breweries gruppen driver virksomhed i enkelte lande med hyperinflation. Regnskaberne for disse virksomheder omregnes i overensstemmelse med IAS 29. Efter hidtidig praksis blev regnskaber for disse virksomheder inflationskorrigeret via omregning af anlægsaktiver til historiske valutakurser og øvrige aktiver og passiver til regnskabsperiodens ultimokurser. Resultatopgørelsen omregnedes til periodens gennemsnitlige valutakurser. f. g. h. Foreligger der konkrete udbytteplaner for dattervirksomheder, associerede virksomheder samt joint ventures, indregnes udskudt skat af optjent overskud, der planlægges udloddet, i lande, hvor der pålægges udbytteskat ved udlodning. Restruktureringsomkostninger i forbindelse med virksomhedsopkøb kan ikke længere indregnes i åbningsbalancen for den overtagne virksomhed og derved indgå i opgørelsen af goodwill, men vil blive indregnet i resultatopgørelsen. I overensstemmelse med IFRS 2 vil Carlsberg Breweries gruppens omkostninger til aktiebaseret vederlæggelse (egenkapitalbaseret ordninger) blive resultatført i takt med at optionerne optjenes. Værdien af aktieoptionerne opgøres på basis af Black & Scholes formel til værdiansættelse af call optioner med udgangspunkt i udnyttelseskursen m.v. Efter hidtidig praksis er der ikke foretaget indregning af omkostninger til aktiebaseret vederlæggelse i resultatopgørelsen. Aktieoptionsprogrammer, der er etableret før 7. november 2002, eller som er retserhvervet inden 1. januar 2004, er ikke indregnet. i. j. k. IFRS regler for regnskabsmæssig behandling af og oplysning om finansielle instrumenter i IAS 32 og 39 er implementeret fra 1. januar I overensstemmelse med IFRS 1 har Carlsberg Breweries gruppen valgt at nulstille reserven for valutakusreguleringer af udenlandske enheder pr. 1. januar 2004, hvorefter kun valulakursreguleringer foretaget efter 1. januar 2004 vil fremgå som en særskilt post på egenkapitalen. I forbindelse med rapportering af ændringer til 2004 som følge af overgang til IFRS er det tillige valgt at ændre den regnskabsmæssige behandling af visse typer returflasker i BBH. Hidtil er flaskernes værdi fragået nettoomsætningen. Da selskaberne ikke længere er forpligtet til at tilbagekøbe disse flasker, er det vurderet, at de bør indgå i nettoomsætningen. På årsbasis betyder denne ændring for 2004 en forøgelse af omsætningen i BHH (50%) med 297 mio. kr. og en tilsvarende forøgelse af produktionsomkostningerne. Netto er resultatet derfor uændret. 13

16 Derudover er der foretaget enkelte reklassificeringer i resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelsen samt noter. Effekten af overgangen til IFRS er opgjort på de følgende sider tillige med forklaringer til de væsentligste talmæssige ændringer. For 2004 havde ændringerne følgende effekt: Resultatet af primær drift blev 31 mio. kr. lavere. Koncernresultatet blev 227 mio. kr. højere. Balancesummen pr. 31. december 2004 blev 345 mio. kr. højere. Egenkapitalen blev 85 mio. kr. lavere. Ny regnskabsregulering IASB udsender løbende opdateringer af eksisterende IFRS-standarder og nye IFRS-standarder, som efterfølgende skal godkendes af EU-Kommisionen før anvendelsen kan finde sted. Følgende godkendte IFRS-standarder med relevans for Carlsberg Breweries gruppen og med ikraftrædelse efter 31. december 2005 er ikke anvendt ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2005: Tilpasning til IAS 39 om finansielle instrumenter: "Dagsværdioptionen" træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2006 eller senere. Carlsberg Breweries gruppen forventer ikke at anvende bestemmelserne om at måle finansielle aktiver og gældsforpligtelser (finansielle instrumenter), der ikke indgår i en handelsbeholdning, til dagsværdi med værdireguleringer i resultatopgørelsen. Tilpasningen af IAS 39 forventes derfor ikke at få effekt på indregningen og målingen af Carlsberg Breweries gruppens finansielle aktiver og gældsforpligtelser. "Regnskabsmæssig sikring af forventede koncerninterne transaktioner" træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2006 eller senere. Tilpasningen af IAS 39 forventes ikke at få effekt på den regnskabsmæssige sikring af finansielle instrumenter i Carlsberg Breweries gruppen. Tilpasning af oplysningskrav om finansielle instrumenter: IFRS 7 om oplysninger om finansielle instrumenter samt IAS 1 om præsentation af årsregnskaber træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2007 eller senere. Implementeringen af IFRS 7 og IAS 1 får ikke effekt på indregningen og målingen af finansielle instrumenter i Carlsberg Breweries gruppen. Leasingkontrakter: IFRIC 4 "Vurdering af, om en aftale indeholder en leasingkontrakt" træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2006 eller senere. Fortolkningen forventes ikke at få effekt på de af Carlsberg Breweries gruppen indgåede aftaler eller andre arrangementer. 14

17 Resultatopgørelse Forklaring til den regnskabsmæssige effekt af overgang til IFRS Mio. kr Hidtidig praksis Effekt af overgang til IFRS IFRS Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter, netto Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder Resultat af primær drift før særlige poster Af- og nedskrivning på goodwill Særlige poster, netto Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Heraf: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg Breweries A/S Mio. kr Resultat af primær drift før særlige poster efter hidtidig praksis c) Renter af udlån til restaurationsbranchen 106 b) Pensionsomkostninger, herunder renter - d) Skat af resultat af kapitalandele i associerede virksomheder -56 a) Afskrivning af varemærker -13 h) Aktiebaseret vederlæggelse -14 e) Effekt af omregning af virksomheder i lande med hyperinflation -52 Øvrige reguleringer -2 Samlet effekt på resultat af primær drift før særlige poster -31 Resultat af primær drift før særlige poster (IFRS) Koncernresultat efter hidtidig praksis 903 Effekt på resultat af primær drift før særlige poster jf. ovenfor -31 c) Renter af udlån til restaurationsbranchen -90 a) Amortisering af goodwill / varemærker 518 d) Skat af resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 56 g) Restruktureringsomkostninger ved virksomhedsopkøb i e) Effekt af omregning af virksomheder i lande med hyperinflation 12 Øvrige reguleringer 2 Skatteeffekt af reguleringer 54 Samlet effekt på koncernresultat 227 Koncernresultat IFRS

18 Balance Forklaring til den regnskabsmæssige effekt af overgang til IFRS Mio. kr. 1. januar december 2004 Note Hidtidig praksis Effekt af overgang til IFRS IFRS Hidtidig praksis Effekt af overgang til IFRS IFRS 1 Goodwill Varemærker Andre immaterielle aktiver Materielle aktiver Pensionsordninger, nettoaktiver Andre finansielle aktiver Udskudte skatteaktiver Langfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender m.v Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver bestemt for salg Aktiver i alt Egenkapital for aktionærer i Carlsberg Breweries A/S Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Lån Pensioner og lignende forpligtelser Udskudt skat Tilbagebetalingsforpligtelse emballage Hensatte forpligtelser Anden gæld Langfristede forpligtelser i alt Lån Leverandørgæld Tilbagebetalingsforpligtelse emballage Hensatte forpligtelser Anden gæld og selskabsskat Kortfristede forpligtelser i alt Passiver i alt Mio. kr. 1. januar december 2004 Egenkapital hidtidig praksis a) Goodwill a) Negativ goodwill a) Varemærker b) Pensionsforpligtelser e) Effekt af omregning af virksomheder i lande med hyperinflation Øvrige reguleringer Skatteeffekt af reguleringer Minoritetsinteressers andel af IFRS effekt Effekt på egenkapital for aktionærer i Carlsberg Breweries A/S Egenkapital for aktionærer i Carlsberg Breweries A/S Reklassifikation af minoritetsinteresser Minoritetsinteressers andel af IFRS effekt - 13 Total egenkapital IFRS

19 Pengestrømsopgørelse Forklaring til den regnskabsmæssige effekt af overgang til IFRS Mio. kr Effekt af Hidtidig praksis overgang til IFRS IFRS mio. kr. mio. kr. mio. kr. Pengestrøm, drift Pengestrøm, investeringer Fri pengestrøm Pengestrøm, finansiering Årets pengestrøm Likvider, primo Valutakursregulering Likvider, ultmo

20 Forklaring til den regnskabsmæssige effekt af overgang til IFRS Mio. kr. 1. januar december 2004 Note 1 Goodwill Udskillelse af varemærker Tilbageførsel af afskrivninger for Tilbageførsel af restruktureringsomkostninger ved virksomhedsopkøb i Øvrige reguleringer I alt Note 2 Varemærker Udskillelse fra goodwill Tilbageførsel af afskrivninger på varemærker med ikke definerbar brugstid I alt Note 3 Materielle aktiver Udskillelse af aktiver bestemt for salg Effekt af omregning af virksomheder i lande med hyperinflation Øvrige reguleringer 4-17 I alt Note 4 Andre finansielle aktiver Delvis reklassifikation af udlån til restaurationsbranchen Øvrige reguleringer I alt Note 5 Tilgodehavender m.v. Reklassifikation af periodeafgrænsningsposter vedr. udlån til restaurationsbranchen Øvrige reguleringer I alt Note 6 Pensioner og lignende forpligtelser Indregning af aktuarmæssigt tab Regulering af diskonteringssatser m.v I alt Note 7 Hensatte forpligtelser Tilbagebetalingsforpligtelse overført til kortfristede forpligtelser Andre hensatte forpligtelser overført til kortfristede forpligtelser Note 8 Anden gæld Delvis reklassifikation af udlån til restaurationsbranchen

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår)

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår) REDLION EQUITY A/S Harald Jensens Plads 17, 2. TV. 8000 Aarhus C CVR-nr. 31 41 30 44 Årsrapport for 2015 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS MARTINS TØMRERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2014 Martin Böing Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

TJH Holding Aalborg ApS

TJH Holding Aalborg ApS TJH Holding Aalborg ApS CVR-nr. 28 50 01 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. maj Thomas J. Havemann dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Omnia Vind ApS Gyngemose Parkvej Søborg CVR-nr Årsrapport for 2016

Omnia Vind ApS Gyngemose Parkvej Søborg CVR-nr Årsrapport for 2016 Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg CVR-nr. 36 56 34 43 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juni 2017 Anne Wichmann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SIGNIFLY ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05/2014 Patrick Lundstrøm Rønning Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Aalborg Trading ApS CVR-nr

Aalborg Trading ApS CVR-nr CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.11.13 Thomas Olesen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Target Headhunting ApS

Target Headhunting ApS Target Headhunting ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05 2015 Carsten Gjørtsvang dirigent

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Swedan ApS. Årsrapport for 2012

Swedan ApS. Årsrapport for 2012 Swedan ApS Saturnvej 5, 7430 Ikast CVR-nr. 34 48 90 76 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

R & M Holding ApS CVR-nr

R & M Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 20 32 95 80 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.13 Ilya Katsnelson Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Terra Gruppen Holding ApS under tvangsopløsning

Terra Gruppen Holding ApS under tvangsopløsning Dansk Revision Odder godkendt revisionsanpartsselskab Torvet 10 DK-8300 Odder odder@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 54 15 44 Telefax: +45 86 56 03 60 CVR: DK 32 64 74 13 Bank: 1944

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016 Råvænget 21 2880 Bagsværd CVR-nr. 27093124 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 13. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. februar 2017

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Inter-Graphics.dk A/S Bytorvet 14, 8722 Hedensted Årsrapport for 2014 CVR-nr. 25 06 89 47 Årsrapporten

Læs mere

KL AUTOMATIK ApS. Årsrapport 5. januar juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

KL AUTOMATIK ApS. Årsrapport 5. januar juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den KL AUTOMATIK ApS Årsrapport 5. januar 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/11/2012 Jesper Karlsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KVM INTERNATIONAL A/S

KVM INTERNATIONAL A/S KVM INTERNATIONAL A/S Industrivej 24 8620 Kjellerup Årsrapport 1. november 2015-31. oktober 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/03/2017 Lars Jørgensen

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk BELT ApS CVR-nr. 30357892 Årsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Dansk Bygningskontrol Midtsjælland A/S 1. Indholdsfortegnelse. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer på årsregnskabet 3

Dansk Bygningskontrol Midtsjælland A/S 1. Indholdsfortegnelse. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer på årsregnskabet 3 Dansk Bygningskontrol Midtsjælland A/S 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. februar 2016 Christian Petri

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NEHM VVS ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2014 Poul Neumeyer Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere